МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо виконання дипломних робіт Облік і аудит КУТЕП

 

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт підготовлені на основі інструктивних матеріалів інституту системних досліджень Міністерства освіти України, Програмою реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів та накопиченого досвіду по виконанню дипломних робіт із спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” у інших вищих закладах України.

Методичні вказівки визначають основні вимоги до написання дипломної роботи, порядок і послідовність етапів її виконання, рекомендації щодо вибору теми добору та опрацюванню літературних джерел та нормативних документів, збиранню та обробки фактичного матеріалу, оформленню та підготовці дипломної роботи до захисту.

1. Основні етапи виконання дипломної роботи

         Процес виконання дипломної роботи складається із слідуючих основних етапів:

 1. Вибір теми дипломної роботи
 2. Робота над літературою
 3. Визначення змісту та структура дипломної роботи
 4. Збирання та обробка фактичного матеріалу
 5. Написання та оформлення дипломної роботи
 6. Підготовка до захисту дипломної роботи
 7. Отримання відгуку на дипломну роботу з базового підприємства та в деканаті направлення на зовнішню рецензію

 


2. Вибір теми дипломної роботи

 

Тематика дипломних робіт повинна охоплювати бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності, контроль і аудит у сфері послуг та в масовому харчуванні в умовах застосування ПЕОМ і включати такі теми, розробка яких направлена на підвищення ефективності господарської діяльності готельного господарства.

Вона повинна базуватися на програмах спеціальних дисциплін, які вивчаються студентами; відповідати профілю навчання студентів спеціальності “Облік і аудит”; характеру майбутньої роботи, а також можливості впровадження результатів дослідження в практику роботи підприємства сфери послуг.

Тематика дипломних робіт розробляється і затверджується кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту (додаток 1). З метою укріплення зв’язку з практикою дипломні роботи можуть бути виконані на теми, запропоновані підприємствами сфери послуг, які не передбачені тематикою дипломних робіт, при умові, що вони відповідають профілю навчання студентів.

Студент має право самостійного вибору теми дипломної роботи зі списку рекомендованих (додаток 1). Вибір теми повинен бути ув’язаний із місцем проходження виробничої і переддипломної практики, темами курсових робіт з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності і аудиту, доповідями на наукових студентських конференціях та відповідати характеру господарської діяльності підприємства сфери послуг та масового харчування – бази практики, на матеріалах якого буде проводиться дослідження.

Студент може вибрати тему, не передбачену тематикою дипломних робіт, обґрунтувавши її актуальність, господарське значення і роль в удосконаленні обліку і аналізу. При виборі теми слід враховувати наскільки вона забезпечена необхідними матеріалами, які можна використовувати в роботі. Декілька студентів можуть вибрати ту ж саму тему тільки з дозволу завідуючого кафедрою. Не допускається виконання однієї ї тієї ж теми дипломної роботи на одному підприємстві.

Тема дипломної роботи може бути комплексною. Для виконання комплексної роботи залучається група студентів, кожний із яких досліджує один-два питання комплексної теми на матеріалах одного або декількох підприємств сфери послуг та масового харчування. Комплексне рішення поставлених задач може бути проведено за участю студентів суміжних спеціальностей: менеджмент готельного господарства і туризму.

Кожний студент при цьому пише самостійну дипломну роботу. Наукове керівництво комплексною дипломною роботою здійснює кафедра бухгалтерського обліку і аудиту. Наукове керівництво студентами інших спеціальностей, які беруть участь у виконанні комплексної теми, здійснюють викладачі відповідних спеціальних кафедр. Для виконання комплексної теми на замовлення підприємства число дипломників визначає завідувач кафедри. Зміна назви теми або її уточнення до видання наказу по інституту дозволяється тільки завідуючим кафедрою, а після надання наказу зміна або уточнення теми не дозволяється.

Вибрана студентом тема дипломної роботи узгоджується з науковим керівником. Закріплення за студентом теми дипломної роботи здійснюється на основі його письмової заяви на ім’я завідуючого кафедри (додаток 2).

Теми дипломних робіт закріплюються за кожним студентом рішенням кафедри, а на основі представлення кафедри – наказом ректора університету за 15 днів до направлення його на виробничу і переддипломну практику. У наказі по університету вказується прізвище, ім’я, по батькові студента, назва дипломної роботи, підприємство, прізвище і наукове звання керівника, терміни захисту.

Керівниками дипломних робіт призначаються викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, а також ведучі фахівці підприємств сфери послуг та масового харчування різних форм власності і господарювання, працівники науково-дослідних інститутів, які працюють по профілю дипломної роботи студента.

Об’єктами дипломних робіт є бази переддипломної практики. Перед початком практики науковий керівник видає студенту завдання по підготовці дипломної роботи (додаток 3), у якому зазначаються реквізити автора, фіксуються тема і план, мета і завдання, календарний графік виконання, термін подання готової роботи на кафедру.

Для заповнення завдання студент може використовувати зразки планів, наведені у додатках 4-7.

Завдання складається в двох примірниках, один із яких залишається на кафедрі для контролю за його виконанням, другий – передається студенту.

Завдання підписують науковий керівник і студент, затверджує завідувач кафедри.

Строк здачі дипломної роботи визначається студенту індивідуально.

Науковий керівник дипломної роботи:

—         надає студенту допомогу в складанні календарного графіку на весь період виконання дипломної роботи;

—         пропонує студенту необхідну основну літературу, закони, довідкові матеріали, підручники, посібники;

—         проводить передбачені розкладом співбесіди зі студентами і дає їм консультації;

—         перевіряє виконання роботи (по частинах і в цілому).

 


3. Робота над літературою

 

Робота над літературою включає в себе бібліографічний пошук літератури по темі дипломної роботи, її вивчення, фіксування, узагальнення і використання.

Цінність роботи над літературою полягає в тому, щоб осмислити вивчений матеріал, самостійно узагальнити, критично оцінити його, на основі цього зробити правильні висновки і пропозиції.

Основою дипломної роботи повинні бути законодавчі акти України, постанови Уряду України з питань удосконалення господарського механізму в умовах сучасної облікової політики.

Джерелом інформації про наявність літератури та нормативних документів по відповідній проблемі є каталоги бібліотек, читальних залів. При підборі літератури слід звертатися до співробітників бібліотек. Значну допомогу в підборі необхідної літератури дипломнику повинні дати науковий керівник, керівники практики від інституту і підприємства.

У процесі підбору літератури варто користуватися систематичними та алфавітними каталогами.

Добір літературних джерел здійснюється на основі первинного їх огляду шляхом ознайомлення з анотацією, вступом, змістом, висновками та перегляду змісту.

Систематизація та узагальнення літературних джерел здійснюється по окремим проблемним питанням плану дипломної роботи.

Основні положення пропонується фіксувати на окремих листах паперу без запису на звороті і на кожному із них у верхній частині крупними цифрами проставити номер питання плану дипломної роботи.

Приступаючи до реферування літературного джерела, слід зробити його бібліографічне описання. Виписки, цитати, цифрові дані повинні мати посилання: автор, назва твору, видавництво, рік і місце видання, кількість сторінок, що в подальшому дозволить правильно скласти список використаної літератури по темі дипломної роботи.

Виписки конспективного характеру із літературних джерел повинні бути короткими, чітко сформульованими і точно передавати його зміст. На цьому етапі важливо обміркувати основні протиріччя між своїми і чужими думками, зробити записи, висновки, пропозиції, критично підходити до даного питання. Дискусійний і критичний матеріал можна отримати з періодичної літератури: “Все про бухгалтерський облік”, “Бухгалтерський облік і аудит”, “Галицькі контракти”, “Вісник податкової служби” та інших. У останньому номері року кожного журналу надається перелік усіх статей, що знаходяться в тому чи іншому виданні. Обов’язковим є вивчення інструктивних та нормативних документів, які регламентують методологію і техніку обліку питань, які досліджуються. Літературу підбирають і вивчають також у процесі написання дипломної роботи.

Після вивчення літератури і консультації наукового керівника студент складає обґрунтований варіант плану (змісту) дипломної роботи.

План повинний бути послідовним і розкривати основну ідею роботи. Назви глав і параграфів повинні бути короткими і відображати сутність відповідної проблеми. Розміщати питання плану слід послідовно, без повторень, із логічними переходами від одного розділу до другого.

 

4. Визначення змісту та структура дипломної роботи

 

Структура дипломної роботи залежить від обраної теми. Обліково-аналітична дипломна робота повинна складатись із слідуючи розділів і параграфів:

Титульна сторінка (додаток 8)

Бланк завдання – заповнений і підписаний відповідними особами

(додаток 3)

Інформаційна карта і анотація (додаток 9)

Зміст (план та сторінки)

Вступ – 3-5 стор.

Три розділи

Висновок і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Кожний розділ включає два-три параграфи. Приклади змісту окремих дипломних робіт приведено у додатках 4-7.

У Вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, значення досліджуваної проблеми, розкривається мета і задачі обраної теми, а також основні напрямки розробки даної проблеми. Вказуються методи та об’єкт дослідження. Зразок Вступу дипломної роботи наведено у додатку 10.

 Розділ І.У цьому розділі, як правило, розглядається економічна природа питання дослідження, визначається роль і сутність проблеми, обґрунтовується система економічних її показників, розкривається важливість правильної організації обліку й економічного аналізу по тій чи іншій темі в сучасних умовах господарювання. Тут же наводиться огляд та економіко-правовий аналіз нормативної бази по темі дослідження. При цьому доцільно критично підійти до кожного нормативного документу. Форма таблиці з переліку нормативних документів по темі дослідження наведена у додатку 11. В переліку нормативних документів спочатку наводяться законодавчі акти України по досліджуваній темі, потім —  Положення, інструкції, постанови, листи. У цьому ж розділі наводиться коротка організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження, його господарський профіль, особливості в роботі підприємства, які мають вплив на організацію, техніку і методологію обліку та аналізу по темі, яка досліджується. Матеріал розділу повинен містити такі схеми: організаційної структури базового підприємства, бухгалтерського апарату, форми бухгалтерського обліку, яка застосовується на підприємстві. Крім цього в цьому ж розділі повинні наводитися основні цифрові показники фінансово-господарської діяльності підприємства не менш як за три попередні роки. Форма такої таблиці наведена у додатку 12. Цифрові дані цієї таблиці повинні бути визначені з урахуванням індексу інфляції та ув’язані зі змістом розділу, присвяченого аналізу господарської діяльності підприємства.

При необхідності варто дати критичну оцінку діючої системи обліку, пов’язаної з темою дослідження. Обсяг І розділу – 15-20 сторінок.

Розділ ІІ дипломної роботиприсвячується питанням організації первинного бухгалтерського та податкового обліку і звітності підприємства. У ній варто дотримуватися наступної схеми вивчення матеріалу та його аналізу.

Первинна документація. Тут студент повинен вивчити первинну документацію, організацію синтетичного та аналітичного обліку, звітність, рівень комп’ютеризації досліджуваної теми облікових робіт, інформаційні зв’язки задач бухгалтерського обліку.

При вивченні первинної документації студент визначає склад документів, які застосовуються на підприємстві по темі дипломної роботи, і наскільки вони відповідають типовим формам.

Склад первинних документів вивчається на підставі облікових номенклатур первинного обліку з досліджуваної проблеми (обліку коштів, матеріалів, основних засобів, тощо). Зразок переліку облікових номенклатур з обліку основних засобів на етапі первинного обліку наведено в додатку 13.

При відсутності на базовому підприємстві облікових номенклатур первинного обліку студент-дипломник може розробити такі номенклатури і пропонувати їх підприємству для використання.

При невідповідності окремих документів типовій формі необхідно установити причину відхилень. Якщо вона міститься в тому, що показники первинних документів типової форми не дозволяють відображати специфіку господарських операцій на досліджуваному підприємстві, то дипломник повинен запропонувати удосконалені або розробити нові форми первинних документів.

У випадку, якщо облік по темі дипломної роботи здійснюється за допомогою комп’ютерів, дипломник повинен установити чи відповідає первинна документація правилам і вимогам обробки документів засобами комп’ютерної техніки.

Після вивчення складу документів необхідно провести їх аналіз. Студент повинен установити повноту і правильність оформлення первинних документів, своєчасність їх складання, чи забезпечує первинна документація контролю за зберіганням товарно-матеріальних цінностей, ефективному використанню необоротних активів та інше.

Аналіз правильності оформлення первинних документів слід починати з вивчення статті 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність від 16.07.1999 р. №996-XIV, типових форм первинного обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів та основних засобів, затверджених Мінстатом України відповідно 22.05.96 р., № 145 та 29.12.95 р., № 352, де викладено порядок документального оформлення.

Наприклад, при вивченні обліку банківських операцій необхідно ознайомитися з порядком оформлення банківських документів, затверджених Національним банком України, при обліку касових операцій – з Порядком ведення касових операцій і т.д. Потім співставляються діючий порядок оформлення первинних документів з порядком, передбаченим названими нормативними документами, виявляються недоліки і дають пропозиції по їх усуненню.

При складанні первинних документів технічними засобами обробки даних вивчається порядок контролю в частині юридичної достовірності, правильності і своєчасності документального оформлення господарських операцій.

При аналізі руху первинних документів студент повинен установить чи дотримуються строки складання обробки і передачі документів, передбачені відповідними графіками або оперограмами (документограмами). Для цього необхідно співставить фактичні строки складання, обробки і передачі документів, які указані у відповідних документах (звітах, супровідних документах і ін.) із строками, наведеними у відповідних графіках або оперограмах. При виявленні порушень установлених строків студент з’ясовує причини відхилень і вносить пропозиції по їх усуненню.

При відсутності на базовому підприємстві графіків або оперограм студент-дипломник може розробити їх і пропонувати підприємству для використання. Зразок оперограми (документограми) накладної на внутрішнє пересування основних засобів та графік надходження до бухгалтерії первинних документів з обліку матеріалів наведено відповідно в додатках 14 та 15.

При розгляді питань, наскільки первинні документи забезпечують зберіганн. майна підприємства, слід установити чи укладено договори про матеріальну відповідальність з відповідними особами, наявність на договорах підписів посадових осіб, вивчити які застосовуються форми матеріальної відповідальності, перевірити чи проставляються в касових звітах ліміти грошових коштів, проаналізувати наскільки ці ліміти відповідають фактичним залишкам.

Студент повинен вивчити на основі яких первинних документів складають збірні документи з питань, що розглядаються в роботі. Так, при дослідженні обліку товарних (касових) операцій слід вивчити на основі яких первинних документів складаються звіти. Потім шляхом співставлення діючих на підприємстві форм з формами, передбаченими положеннями про ведення бухгалтерського обліку відповідних операцій, установлюють невідповідності. Діючі на підприємстві зведені документи, які відрізняються від типових, вивчаються студентом і аналізуються. Якщо діючі на підприємстві зведені документи удосконалені, тоді застосування їх треба підтримати. При установленні в звітних документах, які застосовуються на підприємстві, недоліків, студент-дипломник може пропонувати використання типових форм або внести пропозиції по їх удосконаленню або розробити нові форми збірних документів.

Після вивчення первинного обліку необхідно перевірити чи є на базовому підприємстві робочий план рахунків. На теперішній час діє єдиний план рахунків, затверджений Мінфіном України, але він повинен бути деталізований для поточних потреб управління. Тому студент повинен проаналізувати діючий на базовому підприємстві робочий план рахунків. При відсутності такого плану розробити його.

Синтетичний облік. Дається характеристика рахунків, що застосовуються для обліку досліджуваної проблеми. Зразок такої характеристики наведено в додатку 16.

Кореспонденція рахунків по темі дослідження. Студент повинен виявити господарські операції, по яких кореспонденція рахунків складається з відхиленням від діючих вказівок по веденню бухгалтерського обліку, висловити свою думку по цих особливостях.

Аналіз правильності складання кореспонденції рахунків слід починати з вивчення кореспонденції рахунків по досліджуваній темі на базовому підприємстві. Так, при дослідженні обліку основних засобів слід вивчити на підприємстві яких первинних документів і які складаються бухгалтерські записи. Потім, співставляючи кореспонденцію рахунків, яка складається на підприємстві, з кореспонденцією, передбаченою діючими вказівками по веденню бухгалтерського обліку господарських операцій, що розглядаються в роботі, установлюються відхилення. Форма таблиці, в якій наводиться узгодженість рахунків з обліку досліджуваної проблеми, наведено в додатку 17.

При вивченні регістрів синтетичного та аналітичного обліку, які використовуються на базовому підприємстві по досліджуваній проблемі, установлюється відповідність їх типовим формам журналів-ордерів, установлюють в якій мірі інформація, що міститься в них, задовольняє потреби управління підприємством, складанні звітності. При виявленні відхилень, які позитивно впливають на організацію обліку (сприяють спрощенню обліку, скороченню облікової інформації, посиленню контролю і скороченню строків складання звітності і т.п.), дипломник повинен їх ухвалити.

У даному розділі доцільно з’ясувати питання організації бухгалтерського управлінського та податкового обліку, щоб установити взаємозв’язок між цими видами обліку і підтвердити їх відповідність вимогам економічного аналізу. На закінчення цього розділу наводяться пропозиції з подальшого удосконалення бухгалтерського, управлінського та податкового обліку на підприємстві, з використанням комп’ютерної техніки, а саме: висвітлюється огляд програмного забезпечення, вивчається стан об’єкта автоматизації, обґрунтовується комплекс технічних засобів, даються пропозиції по використанню того чи іншого проекту, наводиться перелік задач, які повинні вирішуватися для забезпечення бухгалтерського, управлінського та податкового обліку. Висвітлюються особливості організації обліку досліджуваного питання в умовах вибраної системи комп’ютеризації.Наводяться вихідні форми бухгалтерських регістрів, складених за допомогою комп’ютерної техніки та висвітлюється їх використання в управлінні підприємством, по можливості визначається їхня економічна ефективність. В цьому ж розділі розглядається питання контролю. Обсяг ІІ розділу – 25-30 сторінок.

У розділі ІІІвисвітлюються питання аналізу та аудиту господарської діяльності з досліджуваної проблеми. Аналіз повинен бути направлений на виявлення резервів подальшого підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.

В інформаційну базу для проведення аналітичних досліджень включаються два суміжних календарних роки – останній і передостанній (останнім враховується рік, який передує поточному, в якому дипломник представляє на захист дипломну роботу). В роботі повинні розкриватися методологія та методика загального і факторного аналізу. Динаміку показників необхідно аналізувати по даним за ряд років. Усі таблиці повинні мати правильну назву. Так, не допускається називати таблицю “Аналіз виконання завдання з реалізації послуг”. Правильно буде назвати її “Інформація про виконання завдання з реалізації послуг”.

Практичний матеріал, який зібрано на підприємствах сфери послуг, повинно бути перевірено і узагальнено в таблицях відповідно з вимогами до дипломної роботи.

Важливим моментом є вибір показників для аналізу і розрахунок впливу на них окремих факторів. Студент повинен показати уміння використовувати на практиці отримані теоретичні знання основних прийомів економічного аналізу, уміння пошуку резервів й прийняття управлінських рішень, наводяться пропозиції по удосконаленню аналізу з використанням комп’ютерної техніки. Обсяг ІІІ розділу – 25-30 сторінок.

У Висновку студент приводить найбільш істотні і обґрунтовані висновки і пропозиції (3-4 сторінки), направлені на удосконалення обліку, економічного аналізу, контролю і аудиту. Тут же необхідно вказати виявлені резерви підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.

Висновки і пропозиції повинні бути чітко і ясно сформульовані. Вони висвітлюються у вигляді окремих пунктів, кожний із яких є закінченою думкою. Спочатку формулюються усі одержані в результаті дослідження висновки, що характеризують стан даної проблеми, а потім на основі викладених висновків даються пропозиції.

Список використаних джерел складається за алфавітом, вказуючи автора, назву джерела, місто, видавництво, рік видання, том, частину, розділ, сторінку.

Додатки включають форми звітності та інші форми обліку, розроблені автором дипломної роботи відповідно досліджуваної ним проблеми.

 

4. Збирання та обробка фактичного матеріалу

 

Після вивчення літератури по темі дослідження студент приступає до збору й обробки фактичного матеріалу. У цьому зв’язку він за узгодженням з науковим керівником розробляє програму збору вихідних даних.

Джерелом інформації є наступні матеріали: звіти, дані бухгалтерського та статистичного обліку, акти ревізій, аудиторських обстежень, планові і фактичні показники господарської діяльності, результати вибіркових і суцільних спостережень, опитувань та обстежень, проведеного хронометражу та ін. При зборі матеріалів необхідно вивчити питання впровадження на підприємстві сучасних прогресивних форм і методів обліку, удосконалення документообігу.

Практичний матеріал, зібраний на підприємствах сфери послуг та масового харчування, повинен бути ретельно перевірено і узагальнено відповідно з діючими вимогами до дипломної роботи. Для цього його групують в аналітичні таблиці, обробляють, приводять у порівняльний вид, роблять розрахунки, виявляють відхилення, визначають вплив факторів і резерви підвищення ефективності господарської діяльності та зниження ризиків на підприємстві.

Оброблені матеріали групують по окремих розділах і параграфах дипломної роботи, а потім використовують при написанні.

Остаточний варіант плану дипломної роботи студент складає за узгодженням з науковим керівником після вивчення і обробки всього матеріалу.

 

5. Написання тексту дипломної роботи

 

Дипломна робота виконується відповідно до календарного плану (додаток 3).

Основними вимогами до написання дипломної роботи є:

 1. Не списувати текст із підручників, учбових посібників, журнальних і газетних статей, відомчих інструкцій, а давати власні розуміння по сутності питань, які розглядаються;
 2. Загальні питання повинні бути підкріплені та пояснені конкретними прикладами та розрахунками;
 3. Робота повинна носити науковий характер, являти самостійне дослідження, висвітлювати по-новому відомі факти;
 4. Робота повинна відображати передові методи організації обліку і аналізу і містити пропозиції про можливість їх застосування на досліджуваному об’єкті;
 5. Робота повинна бути написана простою і ясною мовою.

Дипломна робота повинна бути надрукована (написана за дозволом декану) з дотриманням вимог, наведених ДЕТУ Б.А. 2.4-4-95 (ГОСТ 21.101-93) “Основні вимоги до робочої документації” (видання Державного комітету України у справах містобудування і архітектури. – К., 1997).

Дипломна робота пишеться на одній стороні листа стандартного формату, кожна сторінка якого повинна мати установлені ГОСТом поле: зверху – 2 см, справа – 2 см, зліва – 3 см, знизу – 2 см. Між рядками необхідно залишати достатній інтервал (півтори друкарських інтервали). Зміст роботи необхідно викладати стисло, не допускати повторів і відступлень від основної теми.

В роботі повинні дотримуватися єдині умови позначення та скорочення.

Текст розбивають відповідно з планом на розділи і параграфи.

З нової сторінки пишеться “Вступ”, початок розділів, “Висновки та пропозиції” та “Список використаних джерел”. Всі параграфи усередині розділів пишуться послідовно один за одним з дотриманням відповідних інтервалів. Інтервал між назвами розділу і параграфів, назвою параграфу і наступним за ним (або попереднім) текстом повинен у два рази перевищувати інтервал, що використовується при написанні тексту. Назва розділу пишеться великим шрифтом, назва параграфа – звичайним (як текст). Не допускається: писати назву розділу (або параграфу) на одному листі, а текст на іншому листі; переносити слова в заголовках і ставити крапки і кінці заголовків. Заголовки в тексті роботи повинні відповідати змісту.

Розділи і параграфи позначаються арабськими цифрами. Номери підрозділів складаються із номерів розділів і підрозділів, розділених крапкою. Наприклад, 2.1, 2.2, де перша цифра вказує номер розділу, а друга – параграфу. Якщо параграф розбито на пункти, то позначення буде відповідно 2.1.1, 2.2.1.

Таблицю розміщають після першої згадки про неї, або якщо не дозволяють їх розміри – на наступній сторінці. Не допускається на одній сторінці залишати шапку таблиці, а зміст переносити на іншу сторінку. При переносі на першій сторінці повинні бути заповнені 1-2 рядки таблиці і на наступній сторінці над таблицею пишуться слова “Продовження табл. 1”.

Таблиці і графічний матеріал повинні мати окрему нумерацію і окрему назву. Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. Наприклад, таблиця 2.3., — де перша цифра вказує на номер розділу (2), а  друга – на номер таблиці (3). Заголовок і слово “Таблиця” починають з великої літери і не підкреслюють. Заголовки граф таблиць повинні починатися з великих літер.

Текст, який повторюється в графі таблиці і складається із одного слова, допускається замінювати лапками. Якщо в графі повторюється текст, при першому повторі пишуть “те ж”, при подальшому повторенні ставлять лапки. При повторі в графах таблиці однакових цифр ставить лапки не потрібно.

На усі таблиці по тексту повинні бути посилання. При цьому слово “таблиця” по тексту пишуть повністю, якщо вона не має номера і скорочено, якщо має номер.

Формули розміщують в тексті по ходу викладання. Вище і нижче формули слід оставляти не менше одного вільного рядка.

При написанні формул застосовують символи, установлені стандартами або загальноприйняті в літературі. Символи розшифровують відразу після першого їх згадування. Значення кожного символу пишуть з нового рядка. Перший рядок, який розкриває значення символу, починають зі слів “де” без двокрапки після нього. Формули, на які є посилання у роботі, повинні нумеруватися у межах розділу арабськими цифрами. Номер формули має складатися із номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад, 2.2 (друга формула другого розділу). Номер формули проставляється в дужках з правого боку у рядку написання формули. Тут же приводиться і її назва. Наприклад, в роботі приводиться схема організаційної структури підприємства. Під нею пишеться: “Рис.1. Організаційна структура підприємства”.

Схеми, графіки, формули, умовні позначення та рисунки пропонується писати лише чорним чорнилом або чорною тушшю.

На цитати, цифри повинні бути посилання на їх джерела. В дипломних роботах можуть використовуватися підстрочні посилання або порядковий номер використаного джерела, наведеного у списку наприкінці дипломної роботи.

При використанні підстрочних посилань після приведених цитат або даних в тексті ставиться знак І  або * . Наприкінці цієї ж сторінки внизу після основного тексту розміщується назва джерела. Відомості про видання, які згадуються (цитуються), розміщуються строго в послідовності, яка визначена стандартом:

?в посиланні на книгу – прізвище і ініціали автора, основний заголовок, відомості про повторність видання, місце видання, видавництво, рік видання, порядковий номер тому, випуску, частини (для багатотомних видань), номер сторінки, де розміщується використаний матеріал;

?в посиланнях на статтю – прізвища і ініціали авторів та основний заголовок статті, відомості про видавництво, в якому опублікована стаття, номери сторінок, які цитуються.

Приклад підстрочного бібліографічного посилання:

Завгородній В.П., Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. – К.: КНЕУ, 2000. – с.18.

Балченко З.А., Балченко С.О., Балченко І.В. Облік реалізації готельних послуг за новим планом рахунків // Все про бухгалтерський облік, 2000 р. — № 99 с.10 (сторінка, на якій знаходиться цитата).

Додатки у дипломній роботі оформляються як продовження роботи. На кожному додатку у правому верхньому куті пишуть слово “Додаток”. Кожний додаток повинен мати тематичний (змістовий) заголовок і номер, на який є посилання в тексті дипломної роботи.

Робота може бути подана як у рукописному вигляді, так надрукована на машині чи за допомогою ЕОМ на українській мові.

Робота, написана на конкретних матеріалах роботи базового підприємства і містить пропозиції по удосконаленню обліку й аналізу та виявлення резервів підвищення ефективності виробництва може бути віднесена до робіт, які відповідають всім вимогам щодо дипломних робіт.

Підтвердження відповідності дипломної роботи служать висновки підприємства про впровадження або прийняття до впровадження пропозицій, що містяться в дипломний роботі. Висновки про визнання доцільності і практичної цінності таких пропозицій дає підприємство. При захисті дипломної роботи висновок приймається до уваги і зачитується перед ДЕК.

 

6. Підготовка до захисту дипломної роботи

 

Закінчена й оформлена дипломна робота, підписана студентом і консультантом, представляється науковому керівнику для написання відгуку по прийнятій формі (додаток 18). Науковий керівник дає відгук в завданні на виконання дипломної роботи, підписує її і направляє завідуючому кафедрою, який робить позначку на титульному листі дипломної роботи про допуск до захисту.

У випадку, якщо робота не допущена до захисту, питання вирішується на засіданні кафедри, де заслуховується пояснення дипломника, а також висновок наукового керівника. Виписка з протоколу засідання кафедри представляється декану факультету, який подає її на ствердження ректору інституту.

Цілком оформлену, підписану і допущену до захисту дипломну роботу направляють на зовнішнє рецензування. Роботу рецензують фахівці з вищою економічною освітою, працівники наукових установ, а також професорсько-викладацький склад інституту (якщо вони не працюють на випускаючій кафедрі) або іншого інституту. Зміст зовнішньої рецензії наводиться в додатку.

Після отримання зовнішньої рецензії дипломна робота разом з відгуком наукового і зовнішньою рецензією представляється завідуючому кафедрою для отримання допуску до захисту.

Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засідання ДЕК відповідно до Положення про Державні екзаменаційні комісії, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Місцем захисту може бути як вищий учбовий заклад, так і підприємство на матеріалах якого виконана робота. До захисту студент готує доповідь, таблиці, схеми, графіки, які найбільш повно відображають зміст роботи. У доповіді варто розкрити обґрунтованість вибору теми, її актуальність і значення в сучасних умовах економіко-правових відношень в Україні, потім по главам охарактеризувати зміст роботи з указівкою позитивних сторін організації обліку й аналізу на підприємстві, а також визначити недоліки і назвати пропозиції по удосконаленню обліку, аудиту і аналізу. Для викладу основних положень доповіді дипломнику надається 10-15 хвилин. Доповідь та ілюстративний матеріал (не більше 4-5 плакатів) готуються заздалегідь і погоджуються з науковим керівником.

Після виступу студента голова і члени комісії задають дипломнику питання по темі дослідження. Оцінку захисту дипломної роботи проводять на закритому засіданні ДЕК, про що повідомляють по закінченні захисту усіх робіт на відкритому засіданні комісії. При виставленні оцінки враховується актуальність теми, науковий підхід до її виконання, якість виконання й оформлення, змістовність доповідей і відповідей на поставлені питання.

Студент, що не з’явився на захист без поважних причин або отримав незадовільну оцінку при захисті, має право повторного захисту дипломної роботи протягом двох років.

 

Додаток

Тематика дипломних робіт на підприємствах сфери послуг та масового харчування з різними формами власності

 

1.      Облік, аналіз і аудит надходження та наявності основних засобів.

2.      Облік, аналіз і аудит вибуття основних засобів.

3.      Облік, аналіз і аудит оперативного лізингу основних засобів.

4.      Облік, аналіз і аудит фінансового лізингу основних засобів.

5.      Облік і контроль основних засобів та економічний аналіз ефективності їх використання.

6.      Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів.

7.      Облік, аналіз і аудит витрат на ремонт і модернізацію основних засобів.

8.      Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства.

9.      Облік, аналіз і аудит довгострокових фінансових інвестицій.

10.    Облік, аналіз і аудит малоцінних необоротних матеріальних активів.

11.    Облік, аналіз і аудит капітальних інвестицій.

12.    Облік, аналіз та аудит виробничих запасів підприємства.

13.    Облік, аналіз і аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів.

14.    Облік, аналіз та аудит затрат на формування туристичного продукту у туроператора.

15.    Облік і калькулювання собівартості готової продукції, її аналіз і аудит.

16.    Облік, аналіз і аудит матеріальних витрат підприємства.

17.    Облік, аналіз і аудит загальновиробничих витрат підприємства.

18.    Облік, аналіз і аудит туристичних послуг.

19.    Облік, аналіз і аудит готельних послуг.

20.    Облік, аналіз і аудит собівартості туристичного продукту.

21.    Облік, аналіз і аудит собівартості готельного продукту.

22.    Облік, аналіз та аудит надходження товарів та розрахунків з постачальниками (на прикладі торговельного підприємства).

23.    Облік, аудит матеріальних запасів та аналіз ефективності їх використання на підприємстві.

24.    Організація обліку, аналіз та аудит реалізації готової продукції (на прикладі підприємств громадського харчування).

25.    Облік, контроль та аналіз товарних запасів підприємства.

26.    Облік і аудит грошових коштів підприємства та аналіз його платоспроможності.

27.    Облік, аудит та аналіз поточних фінансових інвестицій підприємства.

28.    Облік, контроль та аналіз операцій з цінними паперами.

29.    Облік, аналіз і аудит кредиторської заборгованості підприємства.

30.    Облік, економічний аналіз та аудит кредитних операцій.

31.    Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості за послуги та товари.

32.    Облік, контроль і аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерних товариствах.

33.    Облік, контроль і аналіз формування та використання власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями.

34.    Облік, аналіз та аудит статутного та додаткового капіталу.

35.    Облік, аналіз та аудит резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку.

36.    Облік, аналіз і аудит доходів від операційної діяльності.

37.    Облік, аналіз та аудит доходів від інвестиційної та фінансової діяльності.

38.    Облік, аналіз та аудит витрат і доходів майбутніх періодів.

39.    Облік, аналіз і аудит довгострокових зобов’язань підприємства.

40.    Облік, аналіз і аудит поточних зобов’язань підприємства.

41.    Облік, аналіз і аудит розрахунків за страхуванням.

42.    Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці.

43.    Облік, аналіз і аудит розрахунків із засновниками підприємства.

44.    Облік, контроль і економічний аналіз розрахунків за податком на додану вартість.

45.    Облік, аналіз і аудит розрахунків підприємства за податком на прибуток.

46.    Облік, аналіз та аудит монетарних активів підприємства.

47.    Облік, аналіз і аудит витрат підприємств громадського харчування.

48.    Облік, аналіз і аудит доходів підприємства.

49.    Облік, аналіз і аудит витрат операційної діяльності підприємства.

50.    Облік, контроль та аналіз адміністративних витрат підприємства.

51.    Облік, контроль та аналіз витрат на збут на підприємстві.

52.    Облік, економічний аналіз і зовнішній аудит фінансових результатів діяльності підприємства.

53.    Методика складання звітності підприємства, аналіз і аудит її показників.

54.    Облік, аналіз та аудит діяльності малих підприємств.

55.    Облік, аналіз і аудит операцій з іноземною валютою.

56.    Облік, аналіз і аудит операцій в’їзного та виїзного туризму.

57.    Облік, аналіз і аудит іноземних інвестицій.

58.    Облік, аналіз і аудит господарської діяльності турагента.

59.    Облік, аналіз і аудит резервів та засобів цільового фінансування.

60.    Облік, аналіз і аудит витрат підприємства.

61.    Облік, аналіз та аудит формування прибутку та його оподаткування.

62.    Облік і аудит витрат на оплату праці та аналіз управління персоналом.

63.    Облік і аудит фінансових результатів та аналіз беззбитковості підприємства.

64.    Облік, аналіз та аудит діяльності неприбуткових підприємств.

65.    Облік, контроль та аналіз цільового фінансування та цільових надходжень.

66.    Облік, аналіз та аудит формування і використання прибутку підприємства.

67.    Облік, аналіз та аудит виробництва і реалізації продукції на підприємствах громадського харчування.

68.    Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей: проведення, облік і контроль її результатів (на прикладі підприємств роздрібної торгівлі).

69.    Інвентаризація сировини, напівфабрикатів і готової продукції на виробництві підприємств громадського харчування та облік її результатів.

70.    Інвентаризація і аудит статей балансу підприємства та методика його аналізу.

71.    Облік, контроль і аналіз сировини та товарів на складах підприємств громадського харчування.

72.    Облік, аналіз та аудит оборотних активів підприємства.

73.    Організація комп’ютерної інформаційної системи бухгалтерського обліку і аудиту та аналіз ефективності її використання.

74.    Облік, аналіз та аудит експортно-імпортних операцій підприємства.

75.    Облік, аналіз і аудит витрат торговельного підприємства.

76.    Організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків векселями.

77.    Облік, контроль та аналіз розрахунків з бюджетом.

78.    Облік, аналіз та аудит витрат на соціальні заходи.

79.    Облік, аудит та аналіз експортних операцій.

80.    Облік, контроль та аналіз використання фінансових ресурсів підприємства.

81.    Організація обліку, аналізу та аудиту собівартості окремих видів продукції на підприємствах громадського харчування.

82.    Облік, контроль та аналіз товарних втрат на підприємстві (торгівля або громадське харчування).

83.    Організація обліку, контролю та аналіз в системі управління спільним підприємством.

84.    Облік, аналіз і аудит відрахувань на соціальні заходи.

85.    Організація обліку, аналіз та аудит фінансового стану підприємства та резерви підвищення ефективності його діяльності.

 

Примітка:       В якості базових використовуються такі об’єкти:

 1. Туристичні підприємства
 2. Підприємства готельного господарства
 3. Підприємства громадського харчування
 4. Торговельні підприємства
 5. Виробничі підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрою                                                                   Балченко З.А.

 

Додаток 2

Зразок оформлення заяви

 

 

Завідуючому кафедрою обліку і аудиту КУТЕП­­­ Балченко З.А.

студентки Y – курсу групи ОА – 51

денної форми навчання

спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”

Бабічевої Юлії Володимирівни

 

Заява

         Прошу затвердити мені тему дипломної роботи “Фінансова звітність та її аудит в умовах ринку”.

Робота буде виконуватися за матеріалами готельного комплексу “Дніпро” м. Києва.

 

 

 

 

 

 

____________                                                   ____________________

дата                                                                                         підпис студента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узгоджено:

Керівник дипломної роботи

“__” ____________ 20__ р.

 

______________________                               доцент Балченко З.А

підпис                                                                                                                     (П.І.П.)

 

УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА „КУТЕП”

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри _____________

_________________________

“__” ____________   ____ р.

 

 

 

Завдання

на дипломну роботу студентові

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1. Тема дипломної роботи______________________________________

 

 

Затверджена наказом по університету від “__” ________   _____ р. №_

2. Термін подання студентом закінченої роботи____________________

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи_____________________

 

 

4. Перелік графічного матеріалу (з точним вивченням обов’язкових креслень)____________________________________________________

 

 

5. Консультанти по роботі, із зазначенням розділів роботи, що їх стосуються:

 

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

 

6. Зміст дипломної роботи (перелік питань, що їх належить розробити)

 


7. Календарний план виконання роботи

 

№ п/п

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

 

 

 

8. Дата видачі завдання “__” _______________  ________ р.

 

Керівник роботи                      ________________________________

(П.І.П.)

 

____________________________________

(підпис)

 

 

 

 

Завдання прийняв до виконання ______________________________

студент-дипломник                                              (підпис студента)

 

Висновок керівника дипломної роботи

Студент ______________________________________________________

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                          

 

Керівник_____________________

(підпис, дата)

 

 

 

 

 

 

Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломну роботу переглянуто.

Студент_____________________________________________________

(прізвище, ініціали)

може бути допущений до захисту цієї роботи в Державній екзаменаційній комісії.

 

 

 

 

 

 

 

Завідуючий кафедрою _______________________Балченко З.А.

(підпис)

 

“_____”________________   _______ р.

 

 

Додаток 4

 

Тема: Методика складання звітності підприємства, аналіз і аудит її показників

 

Зміст дипломної роботи

Анотація

Вступ

Розділ 1. Звітність в системі управління підприємством

1.1.          Значення звітності, вимоги до неї та користувачі її інформації

1.2.          Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази зі звітності підприємства.

1.3.          Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Розділ 2. Методика складання та контролю звітності підприємства

2.1.   Документооборот при складанні звітності

2.2.   Методика складання звітних форм у сфері послуг

2.3.   Методика контролю звітності підприємства

2.4.   Автоматизація облікових робіт при складанні звітності

Розділ 3. Розробка методики економічного аналізу і аудиту фінансової звітності підприємства

3.1.   Система економічних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу фінансової звітності

3.2.   Методика аналізу активів і пасивів підприємства

3.3. Методика визначення ефективності використання коштів підприємства

3.4.   Основні концепції методики аудиту фінансової звітності

3.5.   Автоматизація аналітичних робіт при складанні звітності

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

 

Додаток 5

 

Тема: Облік і аудит основних засобів та економічний аналіз ефективності їх використання у сфері послуг

 

Зміст дипломної роботи

Анотація

Вступ

Розділ 1. Основи обліку, економічного аналізу та аудиту основних

 засобів

1.1.          Склад інформації, необхідної для управління основними засобами

1.2.          Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази з обліку основних засобів

1.3.          Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Розділ 2. Розробка системи обліку та контролю основних засобів

2.1.   Класифікація основних засобів у сфері послуг

2.2.   Облік руху основних засобів у сфері послуг

2.3.   Облік амортизації та зносу основних засобів у сфері послуг

2.4.   Облік ремонту основних засобів

2.5.   Методика поточного контролю операцій з руху основних засобів

2.6.   Автоматизація облікових робіт в управлінні основними засобами

Розділ 3. Методика економічного аналізу та аудиту в системі

 управління основними засобами

3.1.   Аналіз динаміки і складу основних засобів

3.2.   Аналіз якісного стану основних засобів

3.3. Аналіз показників економічної ефективності використання основних засобів та факторів, які на них впливають

3.4.   Основні концепції методики аудиту основних засобів

3.5. Автоматизація аналітичних робіт в управлінні основними засобами

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

 


Додаток 6

 

Тема: Облік, аудит та аналіз ефективності використання оборотних

активів підприємства

 

Зміст дипломної роботи

Анотація

Вступ

Розділ 1. Основи обліку, економічного аналізу та аудиту оборотних активів підприємства

1.1.          Розробка та обґрунтування економічних показників оборотних активів у сфері послуг

1.2.          Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази з обліку оборотних активів підприємства

1.3.          Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Розділ 2. Розробка системи обліку та контролю оборотних активів

2.1.   Розробка системи первинної документації та документообороту з обліку оборотних активів

2.2.  Розробка системи фінансового та податкового обліку оборотних активів

2.3.   Розробка системи управлінського обліку оборотних активів

2.4.   Поточний контроль оборотних активів

2.5.   Автоматизація облікових робіт в управлінні оборотними активами

Розділ 3. Розробка методики економічного аналізу та аудиту

 оборотних активів підприємства

3.1.  Система економічних показників, інформаційна база та методи    економічного аналізу оборотних активів

3.2.   Методика аналізу динаміки та структури оборотних активів

3.3.   Методика аналізу оборотних активів

3.4.   Методика аналізу джерел покриття оборотних активів

3.5. Методика визначення ефективності використання оборотних активів

3.6.   Поточний контроль оборотних активів

3.7. Автоматизація аналітичних робіт в управлінні оборотними активами

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

 

Додаток 6а

 

Тема: Облік і аудит товарних запасів та аналіз ефективності їх

використання на торгівельному підприємстві

 

Зміст дипломної роботи

Анотація

Вступ

Розділ 1. Основи обліку, економічного аналізу та аудиту товарних

 запасів

1.1.          Склад інформації, необхідної для управління товарними запасами підприємства

1.2.          Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази з обліку товарних запасів

1.3.          Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Розділ 2. Розробка системи бухгалтерського та управлінського обліку і  контролю товарних запасів підприємства

2.1.   Матеріальна відповідальність персоналу підприємства

2.2.   Проектування системи первинного обліку товарних операцій на підприємстві

2.3.   Бухгалтерський облік товарних запасів

2.4.   Управлінський облік товарних запасів

2.5.   Поточний контроль товарних операцій

2.6.  Автоматизація облікових робіт в системі управління товарними запасами

Розділ 3. Розробка методики економічного аналізу і аудиту товарних запасів

3.1. Система економічних показників, інформаційна база та обґрунтування прийомів і методів економічного аналізу товарних операцій

3.2.   Розробка методики загального аналізу руху товарів

3.3.   Методика факторного аналізу товарних запасів

3.4. Концепції методики аудиту товарних операцій на торговому підприємстві

3.5.   Автоматизація аналітичних робіт в системі управління товарними запасами

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

 

 


Додаток 7

 

Тема: Облік, контроль оплати праці та аналіз ефективності управління

персоналом підприємства

 

Зміст дипломної роботи

Анотація

Вступ

Розділ 1. Основи обліку, економічного аналізу та аудиту оплати праці персоналу підприємства

1.1.          Обґрунтування економічних показників оплати праці персоналу підприємства

1.2.          Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази з оплати праці

1.3.          Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Розділ 2. Розробка системи обліку і  контролю оплати праці

2.1.  Розробка системи первинної документації та документообороту з обліку оплати праці

2.2.   Організація оплати праці персоналу підприємства

2.3.   Нарахування заробітної плати

2.4.   Утримання із заробітної плати

2.5.  Бухгалтерський, податковий та управлінський облік витрат на оплату праці і розрахунків з персоналом

2.6.   Облік розрахунків з позабюджетних платежів

2.7.   Поточний контроль оплати праці

2.8. Автоматизація облікових робіт в управлінні витратами по заробітній платі підприємства

Розділ 3. Проектування системи економічного аналізу та аудиту оплати  праці

3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу

3.2.   Методика аналізу чисельності персоналу підприємства

3.3.   Методика аналізу продуктивності праці

3.4.   Методика аналізу фонду оплати праці

3.5. Основні концепції методики аудиту оплати праці та поточний контроль оплати праці

3.6. Автоматизація аналітичних робіт з оплати праці персоналу підприємства

Висновок

Список використаних джерел

Додатки


Додаток 8

Титульна сторінка дипломної роботи

 

УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА „КУТЕП”

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “СПЕЦІАЛІСТ”

 

на тему: “Методика складання звітності підприємства, аналіз і аудит її показників”

(робота написана на матеріалах ГК “Дніпро”)

 

 

 

студентка 5-го курсу 51-ОА групи

факультету економіки і менеджменту

денної форми навчання

Бабічева Юлія Володимирівна

 

 

 

 

_______________                                     Науковий керівник: Балченко З.А., к.е.н., доцент

(підпис)

 

КИЇВ-2006

Додаток 9

Київський університет туризму, економіки і права

Інформаційна карта на дипломну роботу

 

 

Студентки Павленко Олени Михайлівни

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультету МЕВ і менеджменту

Денна форма навчання, спеціальність 8.050106 “Облік і аудит”

 

Тема роботи: » Удосконалення обліку, аналіз та аудит МШП та прийняття управлінських рішень щодо їх використання « (на матеріалах ГК “Турист”)

 

Керівник роботи: Балченко З.А., к. е. н, професор

(прізвище, ім’я, по батькові, вчене звання)

 

Термін захисту “___” ________________   ______ р.

 

Робота захищена з оцінкою__________________

 

 

Анотація роботи

 

Дипломна робота на тему “Методика складання звітності підприємства, аналіз і аудит її показників” написана на матеріалах готельного комплексу “Дніпро” за період 2000-2002 роки.

Робота написана на 100 сторінках, містить 30 таблиць, 15 рисунків, в т.ч. 5 діаграм.

Робота розкриває склад, зміст, методи і техніку складання нової фінансової звітності в умовах застосування національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Значна увага приділена порівняльному аналізу нових форм фінансової звітності відповідно національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та міжнародним стандартом фінансової звітності.

Окремі розділи дипломної роботи присвячені методиці складання аналізу, аудиту та системі автоматизації обліково-аналітичних робіт.

Робота доповнена необхідними додатками.

Усі пропозиції переглянуто керівництвом готельного комплексу “Дніпро” і прийнято до уваги.

 

Додаток 10

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Економіка України знаходиться на перехідному етапі. В таких умовах головна мета підприємства – підвищувати управляємість підприємством, більше залучати інвестиційні ресурси, оперативно реагувати на ринкові зміни, задовольняти інтереси користувачів необхідною інформацією. Тому важливе значення має розробка удосконалених форм звітності підприємства, методики її аналізу та контролю.

Мета і завдання дослідження.  Мета цієї роботи полягає в розробці основних методичних принципів і організаційних основ удосконалення фінансової звітності підприємств сфери послуг, аналізу їх активів та пасивів визначення платоспроможності підприємства.

Для досягнення наміченої мети в роботі поставлені і вирішені наступні завдання:

—         вивчені організаційні особливості у сфері послуг та їх вплив на систему звітності, її контролю й аналізу активів, пасивів та ефективності використання коштів підприємства;

—         розглянуто документооборот при складанні звітності;

—         вивчено методику складання звітних форм та їх взаємозв’язок;

—         розглянуто порядок проведення аудиту фінансової звітності;

—         розглянуто систему автоматизації обліково-аналітичних робіт по складанню звітності;

—         проаналізовано особливості контролю фінансової звітності;

—         проаналізовано динаміку.

Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є методика складання та контролю звітності на підприємствах сфери послуг й аналізу їх фінансового стану. У якості об’єкту дослідження обраний готельний комплекс “Дніпро” м. Києва.

У процесі дослідження вивчені праці вітчизняних і зарубіжних вчених економістів: Голова С.Ф., Бутинця Ф.Ф., Агєєвої О.А., Карпової Г.А., Бургонової Г.М., Каморджанової Н.О., національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші інструктивні вказівки і рекомендації Міністерства фінансів України, облікові дані підприємства.

У зазначених матеріалах недостатньо вивчені галузеві особливості звітності на підприємствах сфери послуг, слабо освітлене документооборот при її укладенні, взаємозв’язки даних окремих форм, вплив факторів, що обумовлюють тенденції зміни показників платоспроможності підприємства та його ділової активності. Все назване обумовило вибір даної теми дипломної роботи.

Структура і обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків.

У вступі обґрунтована актуальність обраної теми, визначена мета, основні завдання, об’єкти дослідження, розкрита практична цінність розроблених пропозицій і рекомендацій.

У першому розділі – “Звітність в системі управління підприємством” – показано особливості господарської діяльності підприємств сфери послуг та їх вплив на систему звітності. Викладено основні принципи фінансової звітності. Зазначено основні задачі звітності й аналізу на основі даних фінансового стану підприємства.

В другому розділі – “Методика складання та контролю звітності підприємства” – розглянуто механізм складання та перевірки окремих форм звітності, а також питання удосконалення звітності відповідно з міжнародними стандартами, викладено методику поточного контролю та автоматизації фінансової звітності.

У третьому розділі – “Розробка методики економічного аналізу і аудиту фінансової звітності підприємства” – вивчена система показників, інформаційна база та основні методи аналізу фінансової звітності, проведено аналіз активів і пасивів підприємства та визначено напрямки трансформації бухгалтерської звітності до міжнародних стандартів обліку.

На основі вивчення практичного матеріалу визначені причини і фактори, що викликали негативні зміни показників фінансового стану підприємства. Обґрунтовано програмне забезпечення, комплекс технічних засобів та перелік задач, що повинні вирішуватись при аналізі фінансової звітності

У висновку сформульовані основні пропозиції по удосконаленню звітності підприємства та її аналізу.

 

Додаток 11

Зразок оформлення переліку нормативних документів

 

Перелік нормативних документів по темі дослідження

 

№ п/п

Назва нормативного документу, ким і коли затверджено

Короткий зміст

Використання в дипломній роботі

1

2

3

4

1

“Про господарські товариства” Закон України, затверджений постановою Верховної ради України 19.09.91 зі змінами та доповненнями від 14.10.92 – 16.12.93 Цей закон визначає поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов’язки їх учасників та засновників Використано при розгляданні обліку корпоративних прав та статутного капіталу, а також розрахунків з учасниками товариства Розділ 1, §1.3.

2

Господарський кодекс………….. Визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення реєстрації, реорганізації і ліквідації, механізм здійснення ними підприємницької діяльності Використано при розгляданні порядку ведення та подання звітності Розділ 1, §1.3.
і т.д.

8

“Загальні вимоги до фінансової звітності” Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Цим Положенням (стандартом) визначається мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкритті її елементів При розгляданні вимог та принципів складання звітності

9

Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку. Наказ МФУ від 24.05.95 № 88 Встановлює порядок створення, прийняття та відображення в обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності Розділ 2, §2.1.
і т.д.

 

 

 

Додаток 12

Зразок оформлення таблиці основних показників фінансово-господарської діяльності базового підприємства

Основні показники фінансово-господарської діяльності ГК “Дніпро” за 2000-2001 роки (в порівняльних цінах)

 

№ п/п

Показники

Од. виміру

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення

Абсол.

Відн.%

1

Дохід (виручка) від реалізації послуг

(з ПДВ)

тис. грн.

411,5

516,5

105,0

25,52

2

Податок на додану вартість

тис. грн.

26,1

32,8

6,7

25,67

3

Акцизний збір

тис. грн.

4

Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (ряд 1 – ряд 2,3)

тис. грн.

385,4

483,7

98,3

25,5

5

Собівартість реалізації послуг

тис. грн.

298,3

374,3

76,0

25,48

6

Валовий: 

— прибуток

— збиток

— прибуток в % до виручки

(ряд 6 : ряд 1)

тис. грн.

тис. грн.

87,1

21,17

109,4

21,18

22,3

25,6

+0,01

 

7

Інші операційні доходи

тис. грн.

8

Адміністративні витрати

тис. грн.

9

Витрати на збут

тис. грн.

10

Інші операційні витрати

тис. грн.

11

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

— прибуток

— збиток

тис. грн.

тис. грн.

 

87,1

 

109,4

 

22,3

 

25,6

 

12

Інші доходи

тис. грн.

144,4

211,2

66,8

46,26

13

Інші витрати

тис. грн.

14

Балансовий прибуток

тис. грн.

231,5

320,6

89,1

38,49

15

Податки, виплачені з прибутку

тис. грн.

69,4

96,2

26,8

38,62

16

Чистий прибуток

тис. грн.

162,1

224,4

62,3

38,43

 

 

 

Додаток 13

Перелік облікових номенклатур з обліку основних засобів на етапі первинного обліку

 

Характеристика даних для обліку

Використання облікових даних

У вираженні

У яких носіях інформації зявляються вперше

Примітки

натураль-ному

вартіс-ному

Надходження основних засобів:

 

 

 

 

назва об’єкта

 

початкова вартість

 

джерело надходження

 

Передача основних засобів у межах господарства:

 

назва об’єкта

 

початкова вартість

 

підрозділ, що передає

 

підрозділ, який приймаєОблік наявності та руху:

пооб’єктний облік, облік за матеріально відповідальними особами

 

 

 

 

 

 

 

 

Те саме

+

+

+

+

+

+

+

Акт приймання основних засобів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накладна на внутрішнє передавання

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 13

Перелік облікових номенклатур поточного обліку

основних засобів (розріз – рух)

 

Види руху

Підвид руху

Субпідвид, субпідгрупа руху 

Надходження

Вибуття

 

Передавання в межах господарства

Від відділу капітального будівництва; від підрядної організації; безплатно; інвентаризація та ін.

 

За ліквідацією: безплатне передавання та ін.Капітальне будівництво; капітальне придбання від інших господарств

 

 

Повна непридатність; реконструкція

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік облікових номенклатур поточного обліку

основних засобів (розріз – склад господарських засобів)

 

Група

Підгрупа

Субпідгрупа

Будівлі

Споруди

Передавальні пристрої

Машини, устаткування та ін.

Виробничі корпуси

 

Склади, комори та ін.

 

Водонапірні башти

Резервуари

Шляхи та ін.

 

Силові машини й устаткування автоматизовані

Силові машини та устаткування не автоматизовані та ін.Залізобетонні, цегляні, кам’яні тощо

Те саме

Те саме

Те саме

 


Додаток 14

Оперограма (документограма) накладної на внутрішнє пересування основних засобів

 

№ з/п

Назва роботи

Виконавець

Цех-здавальник

Бухгалтерія

Цех-одержувач

1

Складання накладної

?

 

 

2

Пересування інвентарної картки у картотеці аналітичного обліку

?

 

 

3

Відображення пересування в інвентарній книзі

 

?

 

4

Позначення про вибуття основних засобів в інвентарній книзі

 

?

 

5

Запис в інвентарному описі про переміщення об’єкта

 

 

?

 

 

 

Додаток 15

Графік надходження до бухгалтерії первинних документів

з обліку матеріалів

 

Назва документа

Хто подав

Строки подання

Порядок подання

Кому подають

Строки перевірки документа

Примітки

Прибутковий ордер

Завідуючий складом

Щодня за попередній день

Особисто

Старшому бухгалтеру

При прийманні

Лімітно-забірна картка

Те саме

Те саме

Те саме

Те саме

Те саме

Вимога та ін.

Те саме

Щодня

Те саме

Те саме

Те саме


Додаток 16

Характеристика рахунків бухгалтерського обліку по темі дослідження

 

№ ПБО

Шифр

Найменування

Характеристика рахунку

За змістом

За структурою

Призначення

Характеристика оборотів

Характеристика сальдо

Розміщення в балансі

Аналітичний облік ведеться

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

А

Щодо кожного об’єкту Облік і узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які внесені до складу основних засобів Д-т – надходження (придбання, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єктаК-т – вибуття  основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі, а також у разі часткової ліквідації об’єкта, сума уцінки основних засобів Залишок основних засобів на кінець звітного періоду за первісною вартістю

1 р. активу (довідково) (031)

і т.д.

 

Додаток 17

Зразок відображення кореспонденції рахунків по досліджуваній темі

Кореспонденція рахунків з відображення операцій ГК “Дніпро” по оформленню документів для отримання загально громадських закордонних паспортів і віз за 2001 рік

 

№ з/п

Зміст операції

Документ

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Кореспонденція рахунків

Валові доходи, грн.

Валові витрати, грн.

За даними базового підприємства

Сума запису, грн.

За нормативними даними

Сума запису, грн.

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Отримана передоплата за послуги, що будуть надані

Відображено валові доходиВиписка з поточного рахунку банку

7 200

311

685

7 200

311

681

7 200

2

Нараховано податкові зобов’язання по передоплатіДовідка бухгалтера

1 200

644

644

1 200

643

641

1 200

3

Перераховано за туристів державне митоВиписка з поточного рахунку банку

1 700

685

311

1 700

685

311

1 700

і т.д.

 

 


Додаток 18

Відгук (рецензія)

на дипломну роботу студентки Y – курсу

факультету економіки і менеджменту

Бабічевої Ю.В.

на тему: “Методика складання звітності підприємства, аналіз і аудит її показників”

 

за фахом 7.050106 “Облік і аудит”

 

 

Зразкова схема відгуку (рецензії)

 

Загальна характеристика роботи.

Актуальність теми, її новизна.

Розкриття в плані змісту теми.

Повнота і послідовність викладу плану теми, ілюстративність (розрахунки, схеми, таблиці, оформлення).

Позитивні сторони роботи, її реальність.

Недоліки роботи.

Загальний висновок: допустити (не допустити) до захисту.

Оцінка роботи.

 

 

 

 

 

Керівник (рецензент)                                __________________________

“__” _________  ____ р.                                   (підпис, П.І.П., посада)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

 1. Відгук складає науковий керівник, рецензію – рецензент.
 2. Обсяг відгуку (рецензії) – 1-3 сторінки машинописного тексту через два інтервали.
 3. Рецензія завіряється печаткою.

 

Додаток 19

Зразок складання висновку та пропозицій

ВИСНОВОК І ПРОПОЗИЦІЇ

 

Підсумки проведеного дослідження по темі “Методика складання звітності підприємства, аналіз і аудит її показників” дозволили коротко визначити фактори, що викликали зміни фінансового стану підприємства, та сформулювати основні пропозиції з обліку й аналізу.

Звітність на підприємстві складається відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 “Баланс”, П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”, П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал” та П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.

Однак у зазначеній звітності недостатньо відображається дотримання окремих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та принципів підготовки фінансової звітності.

Так, не відповідає принципу обачності діючий порядок створення резерву сумнівних боргів. Передусім нарахування такого резерву здійснюється незалежно від терміну, що минув після її виникнення. Відповідно до НСБО 10 “Дебіторська заборгованість” резерв сумнівних боргів може бути створений виходячи з платоспроможності окремих дебіторів або на основі класифікації дебіторської заборгованості.

Не узгоджується з принципом обачності також переоцінка запасів. Передусім первісною вартістю товарних запасів, що придбані за плату, є тільки купівельна вартість. Це призводить до неправильного визначення собівартості товарів, а внаслідок і оцінки їх в обліку.

Неправильно відображаються прибутки та збитки минулих років, виявлені в поточному році. Їх включають до статті “Інші операційні доходи” і витрати форми № 2.

Підприємство не дотримується і інших принципів підготовки фінансової звітності.

 

В дипломній роботі пропонується:

 

 1. При нарахуванні резерву сумнівних боргів дотримуватись П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, яким передбачається визначити величину названого резерву на основі класифікації дебіторської заборгованості за строками її погашення із застосуванням коефіцієнтів сумнівності для кожної групи.
 2. При визначенні первісної вартості товарно-матеріальних цінностей дотримуватись вимог, визначених П(С)БО 9 “Запаси”, відповідно якого первісна вартість запасів, придбаних за плату, повинна складатися з таких фактичних затрат:

—         суми, що сплачуються постачальнику за вирахуванням непрямих податків;

—         суми ввізного мита;

—         суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

—         транспортно-заготівельних витрат, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів.

 1. Запаси повинні відображатися в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

За чистою вартістю реалізації запаси відображаються, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли або іншим чином втратили первісну очікувану економічну вигоду.

Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат. Далі приводиться приклад визначення чистої вартості реалізації.

 1. На виявлені суми суттєвих помилок минулих звітних періодів (прибутків та збитків минулих років) слід коригувати сальдо нерозподіленого прибутку на початок року.
 2. Формування звітності управлінських підприємств недостатньо узгоджено із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Передусім П(С) БО 2 “Баланс” досконально відрізняється від відповідного МСБО, порядок відображення затрат в звітності про прибутки та збитки (П(С) БО 3) теж відрізняється від відповідного МСБО. Є і інші невідповідності.

Доцільно застосування МС БО в практиці українського обліку визначається наступним:

Формування звітності у відповідності з МС БО є одним із важливих кроків, який відкриває українським підприємствам можливість прилучитися до міжнародних ринків капіталу. Загальновідомо, що капітал, особливо іноземний, потребує прозорості фінансової інформації про діяльність компаній і звітності менеджерів перед інвесторами. Доки іноземні інвестори не будуть мати можливості прослідкувати і зрозуміти через фінансову звітність, як використовуються наданий ними капітал, Україна залишиться зоною підвищеного ризику і відповідно буде програвати іншим державам у залученні фінансових ресурсів з міжнародних ринків.

Після освітлення методики складання звітності розглядаються пропозиції по удосконаленню методики поточного контролю фінансової звітності.

При розгляді методики аудиту фінансової звітності зазначаються основні етапи процесу аудиту, інформаційна база аудиту та методика його проведення.

Аналіз фінансового стану підприємства та фінансових результатів здійснювався на підставі даних балансу та Звіту про фінансові результати за 2000 – 2001 роки. В процесі аналізу вивчено джерела формування коштів, їх використання, динаміка формування та використання прибутку, платоспроможність і фінансова стабільність підприємства.

 

В результаті аналізу активів і пасивів підприємства установлено:

 

 1. Найбільшу частку в загальному обсязі активів в поточному році складали основні засоби (80%). Частка оборотного капіталу була дуже низькою (20%), що оцінюється негативно.
 2. Загальний обсяг засобів, що знаходиться у розпорядженні підприємства на кінець звітного періоду, зменшився в порівнянні з попереднім роком на 500 тис. грн.

Зменшення загального обсягу засобів відбувалося за рахунок зменшення обсягу основних засобів на 450 тис. грн. та зменшення суми дебіторської заборгованості на 50 тис. грн., а їх структурна частка знизилася відповідно на 4,3% та 0,20%.

 1. В поточному році відбувалося зростання обсягу оборотних коштів в порівнянні з попереднім роком на 200 тис. грн., а їх частка збільшилась в структурі засобів на 4,5%, що є позитивним явищем. Величина мобільного капіталу збільшилася за рахунок зростання суми грошових коштів та обсягу товарно-матеріальних цінностей на 185 тис. грн.
 2. За даними розрахунків динаміки і структури джерел засобів підприємства установлено, що загальний їх обсяг має тенденцію до зниження.

Зменшення загального обсягу джерел засобів у поточному році відбувалося за рахунок зниження власних коштів на 630 тис. грн. та зменшення величини кредиторської заборгованості за товарно-матеріальні цінності на 45 тис. грн. При цьому частка власних коштів в структурі пасивів зросла на 1,3%, а питома вага заборгованості за товарно-матеріальні цінності знизилася на 0,6%.

Далі вказується за рахунок чого відбувалося формування джерел засобів підприємства, за якими напрямами відбувалося використання і розміщення коштів підприємства, приводяться результати аналізу фінансової стабільності та платоспроможності підприємства.

По результатам аналізу прибутків (збитків) підприємства зазначаються фактори, що викликали зміни таких показників як дохід, витрати, прибуток (збиток) та резерви підвищення економічної ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

По результатам розробки системи автоматизації облікових робіт із складання фінансової звітності надається характеристика існуючої системи автоматизації фінансової звітності (якщо вона має місце на базовому підприємстві), схема зовнішніх інформаційних зв’язків задачі складання “Звітності підприємства” та склад задач. По результатам розробки системи автоматизації аналітичних робіт дається схема зовнішніх інформаційних зв’язків задачі “Аналіз фінансової звітності” та склад задач, характеристика інформаційної бази комплексу задач, перелік і опис вхідних та вихідних документів та повідомлень для задач: “Складання фінансової звітності” і “Аналіз фінансової звітності”, програмне забезпечення комплексу задач та ефективність запропонованої системи автоматизації фінансової звітності.

 

Запись опубликована в рубрике Матеріали для самостіного написання диплому, Організаційні моменти с метками , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.