Курсова робота Функціональний характер менеджменту

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ.. 5

1.1. Сутність основних функцій менеджменту. 5

1.2. Планування та організування як основні функції менеджменту. 9

1.3. Мотивація та контроль в організації 14

 

Розділ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОЦЮБИНСЬКІЙ ЛІКАРНІ 20

2.1. Загальна характеристика діяльності лікарні 20

2.2. Аналіз системи планування в лікарні 23

2.3. Сучасний стан процесу мотивування працівників лікарні 27

 

Розділ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОЦЮБИНСЬКІЙ ЛІКАРНІ 31

3.1. Покращення мотивації працівників лікарні 31

3.2. Підвищення значення оперативного планування в організації 36

 

ВИСНОВКИ.. 42

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 45

 

ДОДАТКИ.. 47

ВСТУП

 

В умовах розвитку ринкових відносин менеджмент активно проникає на українські підприємства. Підпри­ємці зацікавлені у використанні його основних надбань, оскільки це дає змогу досягнути стрункої побудови організації, знизити трудомісткість управлінських робіт, оптимізувати чисельність апарату управління, посили­ти управлінський вплив, зосередити зусилля всіх пра­цівників на досягненні поставлених цілей. В організаці­ях усе більшого значення набуває діяльність керівників нової формації — менеджерів. Саме ці категорії праців­ників сприяють утвердженню підприємства на ринку, успіху в конкурентній боротьбі, втіленню нових ідей та результативних стратегій. Добре підготовлений мене­джер, який володіє широкими знаннями у сфері сучас­ної економіки, основами інформаційних і комп»ютерних технологій, технікою ділового спілкування з вітчизня­ними та зарубіжними партнерами, може забезпечити ус­піх організації, її інноваційний розвиток, сприятливий інвестиційний клімат. Побудоване на засадах сучасного менеджменту управління організацією характеризуєть­ся, з одного боку, стабільністю в отриманні високих еко­номічних, технологічних, соціальних та інших резуль­татів, з іншого — високою динамікою позитивних змін.

Об»єкт вивчення менеджменту — процес управління виробничо-господарською діяльністю підприємств, установ, кор­порацій, господарських товариств, об»єднань та інших організацій. Дослідження процесу менеджменту, ви­окремлення його етапів дають змогу послідовно ознайо­митись з усіма управлінськими категоріями, виявити взаємозв»язки між ними, зрозуміти характер та особ­ливості здійснення управлінського впливу. Це сприяє фор­муванню в майбутніх економістів та менеджерів управ­лінського мислення, керівних навичок, здатності до прий­няття управлінських рішень.

Суб»єктом вивчення менеджменту є працівни­ки керуючої і керованої систем організації, їх професій­ний та кваліфікаційний рівень, ступінь виконання ни­ми повноважень, обсяги відповідальності, а також взає­мозв»язки в системі менеджменту.

На сучасному етапі розвитку національної економі­ки України використання надбань вітчизняного та зару­біжного менеджменту дасть змогу підприємцям та управ­лінцям забезпечити зростання ефективності діяльності організацій, підвищити якість інституційних та струк­турних змін, сприяти формуванню гнучкості шляхом на­рощення здатності до адаптивності в умовах жорсткої конкуренції.

Саме тому тема курсової роботи “Функціональний характер менеджменту” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є дослідження функціонального характеру менеджменту закладу охорони здоров’я в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити сутність основних функцій менеджменту;

—  розглянути планування та організування як основні функції менеджменту;

— розглянути принципи мотивації та контролю в організації;

— провести аналіз системи планування в Коцюбинській лікарні;

— оцінити сучасний стан процесу мотивування працівників Коцюбинської лікарні;

— запропонувати шляхи підвищення ефективності функцій менеджменту в Коцюбинській лікарні.

Предметом дослідження є функцій менеджменту в лікарні.

Об»єктом дослідження є Коцюбинська лікарня.

Теоретичну основу дослідження питання склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, закони України, документи Коцюбинської лікарні.

 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Сутність основних функцій менеджменту

 

Технологія управління підприємством є безперервним, динамічним, послідовним, стійким, мін­ливим, цілеспрямованим процесом, який має циклічний характер. Вона формується завдяки безперервному пе­ребігу функцій менеджменту, кожна з яких є складо­вою цього процесу.

Функції менеджменту — види управлінської діяльності, які забезпечують формування способів управлінського впливу. Сформувалися вони в процесі поділу і спеціалізації праці, оскільки будь-які управлінські процеси на під­приємстві відбуваються на основі функціонального по­ділу. Функції менеджменту відображають сутність і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління [14, c. 158].

який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і спо­соби його досягнення. Організування — вид управлінської діяльності, який відображає процес формування структури управління організацією. Орга­нізування ґрунтується на трьох категоріях: повноважен­ні, відповідальності й делегуванні.

1.3. Мотивація та контроль в організації

 

Мотивація являє собою процес спонукуван­ня себе та інших до певної діяльності, спрямо­ваної на досягнення особистих цілей або ж цілей організації. У кінцевому підсумку мотивація ви­являється у внутрішніх стимулах до праці, праг­ненні досягти найкращих її результатів.

Під мотивацією розуміють увесь комплекс фак­торів, які впливають на поведінку працівників, спонукають до праці. Мотивація не тільки сти­мулює поведінку людини, а й визначає її спрямо­ваність. Тому можна говорити про мобілізувальний і спрямувальний аспекти мотивації.

Протягом історії менеджменту сформувалися до­статньо обґрунтовані теорії мотивації, покладені в ос­нову прикладних механізмів мотивування працівни­ків. Їх поділяють на дві групи [8, c. 96]:

Дані цілі є основними на мою думку, але є ще досить багато цілей, які лікарня повинна ставити за мету. Серед них різні види надання термінової медичної допомоги населенню, впровадження в практику страхової медицини.

З метою подальшого удосконалення лікувально-профілактичної допомоги дорослим та дітям та організації роботи лікарні розроблені та затверджені у встановлений термін посадові  інструкції, якими керуються у своїй роботі всі працівники лікарні.

 


2.2. Аналіз системи планування в лікарні

 

Для виконання програм економічного та соціального розвитку установ та забезпечення ефективного функціонування Коцюбинської лікарні, перший заступник та заступники головного лікаря планують свою роботу з урахуванням пропозицій головного лікаря.

Для координації діяльності Коцюбинської лікарні складаються місячні плани основних організаційних заходів з урахуванням планів управлінь охорони здоров’я. Вони включають перелік питань для розгляду на медичних радах, оперативних нарадах Коцюбинської лікарні, а також питань, що розглядаються в порядку контролю заступниками головного лікаря.

Письмові пропозиції до планів роботи подаються керівниками апарату управління, структурних підрозділів, служб за 5 днів до кінця місяця в інформаційний відділ.

Отже, мотивування працівників Коцюбинської лікарні головним чином виражається економічними методами шляхом виплати заробітної плати та преміювання працівників. В 2006 році в Коцюбинській лікарні виплачувалася премія працівникам в розмірі 15% від ставок заробітної плати. Недоліком системи преміювання,  відсутність положення про преміювання, тому премія виплачується за щомісячним рішенням головного лікаря.

 

 


Розділ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОЦЮБИНСЬКІЙ ЛІКАРНІ

3.1. Покращення мотивації працівників лікарні

 

Важливою для покращення якості відношення до своїх обов’язків працівників Коцюбинської лікарні та збільшення продуктивності праці має стати ефективна мотивація трудових відносин в колективі. У цьому випадку мотивацію необхідно розглядати як сукупність стимулів, що спонукають працівників Коцюбинської лікарні до активної трудової діяльності, тобто після проведення організаційних заходів менеджер повинний забезпечити успішне виконання роботи. У цих цілях використовуються:

а) стимулювання, тобто спонукання працівників до активної діяльності за допомогою зовнішніх факторів (матеріального і морального стимулювання);

б) власне мотивування, тобто створення в працівників внутрішнього спонукання до праці.

….

на фактах. Метою здіснення контролю якості медичної допомоги є забезпечення прав пацієнта на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості, на підставі оптимального використання кадрових та матеріально-технічних ресурсів, застосування сучасних медичних технологій.

 

 


ВИСНОВКИ

 

Отже, функції менеджменту — види управлінської діяльності, які забезпечують формування способів управлінського впливу. Функції планування, організу­вання, мотивування, контролювання і регулювання вва­жають загальними (основними) на тій підставі, що будь-яка інша управлінська діяльність здійснюється шляхом послідовного їх застосування.

Планування — вид управлінської діяльності (трудових процесів), який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і спо­соби його досягнення. Стратегічне планування полягає у виборі курсу розвитку організації — її стратегії. Оперативне плану­вання є одночасно логічним продовженням стратегічно­го планування і способом реалізації стратегії.

Організування — вид управлінської діяльності, який відображає процес формування структури управління організацією. Сутність цієї функції менеджменту утворюють такі структурно-функціональні аспекти: поділ організації на підрозділи відповідно до ці­лей і стратегії (департаменталізація); встановлення взаємовідносин повноважень вищих і нижчих рівнів управління і забезпечення можливості розподілу та координації завдань. Орга­нізування ґрунтується на трьох категоріях: повноважен­ні, відповідальності й делегуванні. Організаційна структура управління — упорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв»язки й за­безпечують керівництво організацією.

Під мотивацією розуміють увесь комплекс фак­торів, які впливають на поведінку працівників, спонукають до праці. Мотивація не тільки сти­мулює поведінку людини, а й визначає її спрямо­ваність. Протягом історії менеджменту сформувалися до­статньо обґрунтовані теорії мотивації, покладені в ос­нову прикладних механізмів мотивування працівни­ків: теорії, які відображають зміст потреб (змістові); теорії, які відображають процес винагородження (прецесійні).

Однією з найважливіших мотиваційних теорій є тео­рія матеріального стимулювання праці. Вона полягає у формуванні та використанні систем матеріальних сти­мулів праці і розподілу заробітної плати відповідно до закону розподілу за кількістю та якістю праці.

Після планування, організування і мотивування діяль­ності в організації виникає потреба в забезпеченні постій­них спостережень за ходом виробничо-господарських про­цесів та у виявленні проблем, які перешкоджають її успішному здійсненню. Контролювання — вид управлінської діяльності щодо оцінки рівня виконання завдань і досягнення цілей, виявлення відхилень, збоїв, недоліків та причин їх виникнення з метою уникнення нагромадження й повторення помилок, мінімізації втрат, подолання складних організаційних проблем тощо. Контролювання як вид управлінської діяльності (про­цес) реалізується на засадах виконання контрольних опе­рацій (контролю). Для виконання програм економічного та соціального розвитку установ та забезпечення ефективного функціонування Коцюбинської лікарні, перший заступник та заступники головного лікаря планують свою роботу з урахуванням пропозицій головного лікаря.

Для координації діяльності Коцюбинської лікарні складаються місячні плани основних організаційних заходів з урахуванням планів управлінь охорони здоров’я. Вони включають перелік питань для розгляду на медичних радах, оперативних нарадах Коцюбинської лікарні, а також питань, що розглядаються в порядку контролю заступниками головного лікаря.

Мотивування працівників Коцюбинської лікарні головним чином виражається економічними методами шляхом виплати заробітної плати та преміювання працівників. Фонд оплати праці в 2006 році зріс на 185,65 тис. грн. порівняно з 2005 роком. Виплати за рахунок результатів діяльності зросли на 36 тис. грн., тобто на 10,99%.  Частка виплат з фонду оплати праці зросла на 0,47% та склала 80,30% від загальної суми виплат. В 2006 році в Коцюбинській лікарні виплачувалася премія працівникам в розмірі 15% від ставок заробітної плати. В Коцюбинській лікарні відсутнє положення про преміювання, тому премія виплачується за щомісячним рішенням головного лікаря.

Важливою для покращення якості відношення до своїх обов’язків працівників Коцюбинської лікарні та збільшення продуктивності праці має стати ефективна мотивація трудових відносин в колективі. Важливе значення в Коцюбинській лікарні мають зайняти наступні соціально-психологічні аспекти мотивації праці: головним стимулом у роботі має бути стабільність службового становища; виховання в працівників почуття прихильності до Коцюбинської лікарні має здійснюватися за допомогою святкування свят і проведення днів відпочинку, на які потрібно витрачати значні кошти.

Для підвищення ефективності планування й підвищення якості медичного сервісу в Коцюбинській лікарні необхідно дотримання основних принципів менеджменту якості: орієнтація закладу на пацієнта; ведуча роль керівництва; залучення співробітників; процесний підхід; системний підхід до управління; постійне поліпшення; підхід до прийняття рішень, заснований на фактах. Метою здіснення контролю якості медичної допомоги є забезпечення прав пацієнта на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості, на підставі оптимального використання кадрових та матеріально-технічних ресурсів, застосування сучасних медичних технологій. Пропоную систему контролю якості медичної допомоги в Коцюбинської лікарні скласти з чотирьох рівнів: І рівень — аналізує взаємовідносини в системі лікар — пацієнт (медична сестра — пацієнт), які поділені на окремі елементи, що складають в цілому організаційну або медичну технологію (процес); II рівень — експертний контроль завідуючим відділення (старшою медичною сестрою) здійснюється при початку лікування, під час надання медичної допомоги та під час видужання пацієнта чи при переведенні його в інший підрозділ або ЛПЗ; III рівень — це експертна оцінка закінчених випадків лікування з боку заступників головного лікаря; IV рівень — комісія по якості та експертизі медичної допомоги. Функції зазначеної комісії та порядок її робити визначати відповідним положенням.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
 2. Андреюк Н. В., Минчинська І. В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005. — 162с.
 3. Афанасьєв М. В., Шемаєва Л. Г., Верлока В. С. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб. / Харківський держ. економічний ун- т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. — 481с.
 4. Батенко Л.П., Бєлов М. А., Євдокимова Н. М., Москалюк В. Є., Оберемчук В. Ф. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т / В.Є. Москалюк (заг.ред.). — К. : КНЕУ, 2005. — 384с.
 5. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент: Учебник. – М.: Изд-во “Финпресс”, 2000. – 1056 с.
 6. Волков В. В., Корнійчук В. П., Хом»як К. Д. Стратегічний медичний менеджмент. — К., 2007. — 29с.
 7. Гріфін Рікі В., Яцура В. Основи менеджменту: Підруч. для студ. екон. спец. / Володимир Яцура (наук.ред.), Даніела… Олесневич (пер.з англ.), Даніела Олесневич (наук.ред.). — Л.та ін. : БаК, 2001. — 624с.
 8. Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 2002.— 224 с.
 9. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 10. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 556 с.
 11. Кузьмін О. Є., Громовик Б. П., Гасюк Г. Д., Левицька О. Р., Мельник О. Г. Менеджмент у фармації: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Є. Кузьмін (ред.), Б. П. Громовик (ред.). — Вінниця : Нова Книга, 2005. — 448с.
 12. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К. : Академвидав, 2003. — 415с.
 13. Магуайр Е., Гендерсон Д., Муні Г. Економіка охорони здоров»я: Вступний курс / Володимир Чайковський (пер.). — К. : Основи, 1998. — 313с.
 14. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 2002.- 432 с.
 15. Мних М. В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах: Навч. посібник для студ. вузів / Академія муніципального управління. — К. : Знання України, 2004. — 92с.
 16. Немцов В.Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. — 560с.
 17. Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.
 18. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Кондор, 2003. — 554с.
 19. Осовська Г. В., Копитова І. В. Основи менеджменту. Практикум: Навч. посібник. — К. : Кондор, 2005. — 581с.
 20. Поліщук Т. М., Ковальов В. Г. Економічні основи менеджменту: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Одеський держ. екологічний ун-т. — О. : ТЭС, 2004. — 150с.
 21. Солоненко Н. Економіка охорони здоров»я: Навч. посібник / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К. : НАДУ, 2005. — 416с.
 22. Стеценко І. Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: Навч. посіб.. — К.: А.С.К., 2005. — 224с.
 23. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. – М. «Издательство ПРИОР», 2000. – 240 с.
 24. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник. — 2-ге вид., випр., доп. — К.: Академвидав, 2007. — 576с.
 25. Шатун В. Т. Основи менеджменту: Навч. посіб. / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2006. — 376с.
 26. Шокун В. В., Пішеніна Т. І. Основи менеджменту: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К. : Ун-т «Україна», 2005. — 340с.
 27. Шутов М. М. Економіка та менеджмент охорони здоров»я: регіональний аспект: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Х. : Основа, 2000. — 367с.

 


ДОДАТКИ

Додаток А

 

Положення

про Коцюбинську лікарню

 

1.Загальні положення.

 • Коцюбинська лікарня є: самостійним лікувально — профілактичним закладом, що забезпечує висококваліфіковану стаціонарну і консультативну поліклінічну медичну допомогу дорослому та дитячому населенню селища.
 • Коцюбинська лікарня знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні Ірпінському управлінні охорони здоров’я.
 • Лікарня має статус юридичної особи, свій баланс, рахунки в установах банку, статут, штамп та печатку.
 • Коцюбинська лікарня має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем в суді і арбітражному суді.
 • Лікарня веде облік і подає звіт про свою діяльність за відповідними формами та у встановлені строки.
 • Лікарня інформує відповідні органи охорони здоров’я про випадки внутрішньо-лікарняної інфекції, нещасні випадки і надзвичайні події відповідно до наказів МОЗ України .
 • Лікарня повинна мати правила внутрішнього розпорядку для хворих і відвідувачів.
 1. Основні завдання лікарні:
  • Забезпечення безкоштовного, в повному обсязі, висококваліфікованою стаціонарною і поліклінічною медичною допомогою дорослого і дитячого населення селища від народження і до смерті за профілем відповідно до ліжкового фонду.
  • Надання екстреної невідкладної допомоги при гострих і раптових станах, незалежно від місця проживання і віку дорослого чи дитини.
  • Лікування і координація лікувально-профілактичної, організаційно-методичної роботи, яка проводиться спеціалістами.
  • Апробація і впровадження в практику роботу лікарні сучасних методів і засобів діагностики і лікування хворих.
  • Розвиток і удосконалення організаційних форм амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги дорослим і дітям, наступності обстеження і етапності лікування хворих.
  • Вивчення безпосередніх і віддалених результатів ефективності поліклінічної і стаціонарної допомоги дорослим і дітям.
  • Організація, керівництво і контроль за постановкою і рівнем статистичного обліку і звітності Коцюбинської лікарні. Аналіз якісних показників стану медичної допомоги дітям і дорослим по селищу, розробка заходів щодо усунення виявлених недоліків.
  • Розробка заходів, спрямованих на підвищення рівня і покращення якості медичної допомоги дорослому і дитячому населенню селища на підставі аналізу захворюваності, летальної, дитячої і дорослої смертності в селищі.
  • Розробка пропозицій про раціональне використання ліжкового фонду призначених для лікування дорослих і дітей і здійснення статистичного контролю за використанням ліжок.
  • Своєчасне залучення і впровадження в практику роботи стаціонару лікарні і консультативної поліклініки сучасних методів і засобів діагностики та лікування.
  • Широке застосування в комплексній терапії лікувального харчування, фізичних методів лікування і лікувальної фізкультури, а також інших методів відповідного лікування.
  • Спеціалізація і вдосконалення інформації і стажування на робочих місцях лікарів і середнього медичного персоналу у Київській обласній клінічній лікарні.
  • Організація і проведення санітарно-освітньої роботи серед хворих.
  • Організаційно-методична робота щодо організації медичної допомоги дорослим і дітям на робочих місцях і дитячих дошкільних і шкільних закладах.
 2. Діяльність консультативної поліклініки лікарні.
  • Консультативна поліклініка працює під керівництвом головного лікаря, очолює її завідуючий або заступник головного лікаря з поліклінічної лікарні.
  • Надає висококваліфіковану консультативну лікарську допомогу дорослим і дітям селища та вирішує питання про місце подальшого обстеження та лікування.
  • Штат консультативної поліклініки встановлюється головним лікарем відповідно до діючих нормативів, а також з урахуванням необхідності консультативної допомоги дорослим і дітям селища.
  • Консультативна поліклініка залучає до консультації хворих висококваліфікованих спеціалістів лікарні.
  • Поводить лабораторні і апаратні дослідження направленим на консультацію.
  • Дає медичні висновки на хворих, в яких зазначається встановлений в поліклініці діагноз, проведене лікування і рекомендації про подальше лікування, спостереження і реабілітацію.
  • Розробляє пропозиції про порядок і показання для направлення хворих до консультації в обласній спеціалізованій поліклініці та лікарнях.
  • Надає методичну допомогу з питань удосконалення диспансерного спостереження.
 3. Структурні підрозділи лікарні: стаціонар із спеціалізованими структурними підрозділами на 35 ліжок; лікувально-консультативна поліклініка для дорослих та дітей; лабораторія; рентгенодіагностичне відділення; аптека; інші структурні підрозділи, харчоблок; медичний архів.
 4. Майно лікарні:
  • Коцюбинська лікарня є самостійним лікувально-профілактичним закладом і має в своєму розпорядженні приміщення з відповідною територією, відповідне медичне обладнання і апаратуру, господарський інвентар.
  • Майно лікарні становлять основні фонди, а також і інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі. Майно лікарні є комунальною власністю і належить їй на правах оперативного управління. Лікарня володіє, користується та розпоряджається закріпленим за нею майном на свій розсуд, вчиняючи, щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.
  • Лікарня має право продавати морально та технічно застаріле обладнання, прилади, апаратуру використовуючи кошти, отримані від реалізації на придбання необхідного устаткування.
  • Джерелами фінансування лікарні є:
 • Асигнування з місцевого бюджету.
 • Кошти, отримані від господарської діяльності.
 • Благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, установ, громадян.
 • Інші джерела незаборонені актами України.
 1. Управління лікарнею.
  • Керівництво лікарнею здійснює на основі єдиноначальності головний лікар, який призначається на посаду Головою селищної ради за погодженням з завідуючим охорони здоров’я Ірпінської міської ради. Оперативне керівництво медико-господарською діяльністю здійснює опарат управління лікарні.
  • Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності лікарні за винятком тих, що віднесені до компетенції управління охорони здоров»’ Ірпінської міської ради і трудового колективу.
  • Повноваження трудового колективу реалізується загальними зборами. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів.
  • Трудовий колектив лікарні:

— затверджує правила внутрішнього розпорядку;

— укладає колективний договір;

— бере участь у моральному і матеріальному стимулюванні працівників.

 • При лікарні організовується: медична рада, рада медичних сестер, громадські ради, секції наукових медичних товариств, що діють на підставі спеціальних положень, затверджених МОЗ України.
 1. Господарська, економічна і соціальна діяльність лікарні:
  • Лікарня розробляє структуру відповідно до основних напрямків діяльності і завдань та подає на затвердження до управління охороною здоров’я міської адміністрації.
  • Штатний розпис лікарня розробляє відповідно до діючих нормативів та в межах норми оплати праці.
  • Лікарня встановлює форми і систему оплати праці, доплати і надбавки до заробітної плати та інші види матеріального заохочення працівників відповідно до чинного законодавства.
  • Відносини лікарні з іншими установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності, а також з громадянами здійснюється на основі договорів.
  • Застосовує у плановому порядку колективну, бригадну форми організації і оплати праці.
  • У своїй діяльності лікарня співпрацює з лікувально-профілактичними закладами, які надають допомогу населенню, санітарно-епідеміологічною станцією та іншими організаціями, закладами та установами.
  • Управління охорони здоров’я державної адміністрації здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням державного майна та за фінансово-господарською діяльністю лікарні.
 • Ліквідація і реорганізація лікарні:
  • Ліквідація і реорганізація (лиття, приєднання, поділ, відділення), припинення діяльності лікарні проводиться рішенням управління охорони здоров’я районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.
  • При реорганізації та ліквідації лікарні – працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 

Додаток Б

 

Посадова інструкція

головного лікаря Коцюбинської лікарні.

 

 1. На посаду головного лікаря Коцюбинської лікарні призначена Бідула Людмила Миколаївна, яка закінчила Вінницький медичний інститут, факультет – “лікувальна справа”.
 1. Головний лікар безпосередньо підпорядковується ВОЗ Ірпінської міськради і Коцюбинській селищній раді.
 2. У своїй діяльності головний лікар керується посадовою інструкцією, законодавчими нормативними документами охорони здоров’я.
 3. Головному лікарю безпосередньо підпорядковується медичний персонал лікарні.
 4. Оцінка діяльності головного лікаря проводиться на основі аналізу проведення профілактичних, діагностичних, лікувальних заходів, показників здоров’я населення селища Коцюбинське, а також здійснення оздоровчих методів.
 5. Функції головного лікаря Коцюбинської лікарні:
  • Розробляти і здійснювати проведення заходів, направлених на профілактику, зниження і ліквідацію інфекційних захворювань, зниження загальної захворюваності і захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, інвалідності, дитячої і загальної смертності.
  • Здійснювати керівництво та контроль діяльності відділень Коцюбинської лікарні: поліклінічне відділення, стаціонарне терапевтичне відділення, пункт ШМД.
  • Організувати колектив медпрацівників на підвищення рівня і якості лікувально-профілактичної допомоги населенню.
  • Для здійснення цього головний лікар:
 • Проводить вивчення загальної захворюваності населення, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності населення і здійснення планових лікувально-оздоровчих, санітарно-гігієнічних заходів, направлених на зниження загальної захворюваності і особливо з тимчасовою втратою працездатності;
 • Організовує медичне обстеження окремих груп населення, інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни, дітей і підлітків, швидку і невідкладну медичне допомогу;
 • Забезпечує статистичний облік і звітність, систематичну організаційно-методичну і практичну допомогу лікарям і середньому медичному персоналу, підвищення рівня диспансерізації населення, постановку лікарської експертизи і контроль за її станом і якістю, своєчасне впровадження і широке застосування на практиці сучасних методів для профілактики, діагностики, лікування хворих на основі досягнень медичної науки, підвищення якості і культури роботи лікарні.

6.5    Контролює якість обстеження, лікування хворих, а також                          роботу всього персоналу лікарні.

 • Головний лікар Коцюбинської лікарні зобов’язаний:
  • Систематично доводити до відома персоналу лікарні:
 • Накази, розпорядження, інструктивно-методичні вказівки вищестоящих органів охорони здоров’я і забезпечувати їх своєчасне виконання;
 • Дані про нові методи профілактики, діагностики, лікування.

7.2.  Забезпечувати зв’язок і прийнятність обслуговування хворих між стаціонаром і поліклінікою.

 • Регулярно планувати роботу лікарні і забезпечувати виконання плану.

7.4.   Розглядати і затверджувати: плани роботи лікарів, графіки роботи лікарів, середніх і молодших медичних працівників, правила трудового розпорядку лікарні.

 • Своєчасно розглядати пропозиції, скарги, заяви і приймати рішення по правильному і своєчасному їх вирішенню.
 • Організовувати перевірку всіх надзвичайних випадків, ліквідувати їх наслідки, і про ці випадки, а також про результати проведеної роботи повідомляти вищестоящому органу.
 • Своєчасно представляти якісні і достовірні статистичні, фінансові, господарські звіти.
 • Строго дотримуватись правил медичної етики, деонтології, морально-етичних норм по відношенню до хворих та їх родичів.
 • Строго дотримуватись внутрішній трудовий розпорядок в лікарні, укріплювати трудову дисципліну.
 • Систематично підвищувати рівень теоретичних знань, професійну кваліфікацію, постійно здійснювати пошук і запровадження нових, передових форм і методів роботи всього персоналу лікарні.

8.0         Права головного лікаря.

 • Заохочення і накладання стягнень на персонал лікарні.
 • Видавати накази і розпорядження по руху кадрів лікарів, середнього, молодшого медичного і обслуговуючого персоналу.
 • Брати участь в підборі і розтановці медичних і інших кадрів у лікарні.
 • Приймати участь в нарадах, на яких обговорюється робота лікарні.
 • Взаємовідношення головного лікаря Коцюбинської лікарні.

9.1 При виконанні своїх функцій головний лікар взаємодіє з                 виконкомом селищної ради в проведенні санітарно епідеміологічних заходів, укріпленню матеріально-технічної бази лікувального закладу.

 • З виконкомом селищної ради в проведенні заходів по покращенню умов праці працюючого населення, проведенню періодичних і цільових оглядів, зниженню захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, організації і налагодження роботи амбулаторій на підприємствах.
 • Головний лікар отримує від вищестоящого керівництва документи і усні вказівки по покращенню роботи лікарні і надає їм звіти про діяльність лікарні.
 • З директорами шкіл, ліцею, завідуючими дошкільними дитячими закладами, головний лікар взаємодіє з метою покращення умов утримання дітей цих закладів, проведення профілактичних заходів, профоглядів, профщеплень.
 • Головний лікар Коцюбинської лікарні взаємодіє з санітарно-епідемічним відділом, отримуючи від них спеціальні вказівки стосовно проведення поточного санітарного нагляду, проведення санітарно-епідемічних заходів.
 1. Головний лікар Коцюбинської лікарні несе відповідальність за:
 • Оснащення і використання медичної техніки, лікарів, середніх, молодших та інших працівників лікарні;
 • Погану організацію збереження і обліку бланків, лікарняних листків;
 • Недостатній благоустрій лікарні, технічне і санітарне утримання приміщень;
 • Нецільове і незаконне використання коштів, матеріалів, медикаментів та інших цінностей лікарні;
 • Невиконання протипожежних заходів по евакуації хворих на випадок пожежі та інших випадків і стихійних лих;
 • Недотримання вимог, інструкцій по охороні праці і техніці безпеки на робочих місцях персоналом лікарні;
 • Недостовірність обліку проведеної роботи персоналом лікарні.

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.