Дипломна робота Облік і контроль руху основних засобів

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і контролю основних засобів підприємства та ефективності їх використання. 6

1.1. Економічна сутність основних засобів як об»єкта обліку і контролю.. 6

1.2. Класифікація основних засобів дня цілей обліку і контролю.. 13

1.3. Аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури. 17

1.4. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства. 21

 

Розділ 2. Методика та організація обліку основних засобів. 26

2.1. Визнання та оцінка основних засобів. 26

2.2. Методика та організація облікового процесу руху основних засобів  29

2.3. Документальне оформлення операцій з обліку руху основних засобів  32

2.4. Облік основних засобів в системі рахунків бухгалтерського обліку. 35

2.5. Облік надходження, використання, експлуатації основних засобів, їх амортизація. 40

2.6. Узагальнення інформації з руху основних засобів у регістрах бухгалтерського обліку і звітності59

2.7. Методика та організація обліку руху основних засобів підприємства в умовах комп»ютеризації63

 

Розділ 3. Методика та організація внутрішнього контролю руху основних засобів  70

3.1. Значення, завдання та джерела інформації внутрішнього  контролю основних засобів. 70

3.2. Методика внутрішнього контролю руху основних засобів. 75

3.3. Організація внутрішнього контролю руху основних засобів. 88

 

Висновки. 95

Список використаних джерел. 100

Додатки. 104


Вступ

 

Економіка України знаходиться на перехідному етапі. В таких умовах головна мета підприємства — підвищувати управляємість підприємством, більше залучати інвестиційні ресурси, оперативно реагувати на ринкові зміни, задовольняти інтереси користувачів необхідною інформацією.

Основні засоби займають, як правило, основну питому вагу в загальній сумі основного капіталу підприємства. Від їх якості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежить кінцеві результати діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового становища.

Підвищення ефективності використання основних засобів під­приємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Бухгалтерський облік є функцією управління підприємства. У бухгалтерському обліку одночасно поєднуються три види управлінських робіт, завдяки чому він виконує три самостійні функції: інформаційну, контрольну та аналітичну. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку стану і результатам господарської діяльності підприємства.

На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за збереженням основних засобів та зміцненням фінансового стану підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії.

Встановлення ринкових умов зумовлює потребу перегляду положень бухгалтерського обліку основних засобів, а також методики формування й обробки одержаної облікової інформації, виходячи з існуючого господарського механізму та наявної обчислювальної техніки.

Перехід України до ринкових відносин і необхідність залучення іноземних інвестицій висувають вимогу, щоб вітчизняний облік був зрозумілим іноземним учасникам, а отже, відповідав міжнародним стандартам обліку.

Одними із елементів системи управління основними засобами підприємства є контроль. Завдання контролю операцій з основними засобами полягає в тому, щоб перевірити збереження і використання основних засобів їх за даними балансу, правильність аналітичного і синтетичного обліку основних засобів, своєчасність відображення в обліку операцій, пов»язаних із введенням їх в експлуатацію, вибуттям, нарахуванням зносу і амортизації основних засобів.

Саме тому тема дипломної роботи “ Облік і контроль руху основних засобів” є досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи є розробка заходів щодо удосконалення обліку та контролю руху основних засобів підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути економічну сутність основних засобів як об»єкта обліку і контролю;

— розкрити класифікацію основних засобів дня цілей обліку і контролю;

— провести аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури;

— розглянути організаційно-економічну характеристика базового підприємства;

— розглянути методи визнання та оцінки основних засобів;

— розкрити методику та організація облікового процесу руху основних засобів;

— висвітлити документальне оформлення операцій з обліку руху основних засобів;

— розглянути облік основних засобів в системі рахунків бухгалтерського обліку;

— розглянути облік надходження, використання, експлуатації основних засобів, їх амортизація;

— провести узагальнення інформації з руху основних засобів у регістрах бухгалтерського обліку і звітності;

— розглянути методику та організацію обліку руху основних засобів підприємства в умовах комп»ютеризації;

— розглянути значення, завдання та джерела інформації внутрішнього  контролю  основних засобів;

— визначити методику внутрішнього контролю руху основних засобів;

— розглянути організацію внутрішнього контролю руху основних засобів.

Предмет і об»єкт дослідження. Предметом дослідження є методика обліку та контролю основних засобів на підприємстві. У якості об»єкту дослідження обрано ТОВ „УНІК „Ореол” м. Києва.

У процесі дослідження вивчені праці вітчизняних і зарубіжних вчених: Голова С.Ф., Бутинця Ф.Ф., Агєєвої О.А., Карпової Г.А., Бургонової Г.М., Каморджанової И.О., національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші інструктивні вказівки і рекомендації Міністерства фінансів України, облікові дані підприємства.

У зазначених матеріалах недостатньо вивчені особливості обліку та контролю руху основних засобів. Все назване обумовило вибір даної теми дипломної роботи.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків.

Дана робота стане у пригоді студентам, які навчаються на економічних факультетах, аспірантам і викладачам, а також практичним працівникам: бухгалтерам, менеджерам, аналітичним працівникам, податківцям, працівникам фінансового контролю.

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і контролю основних засобів підприємства та ефективності їх використання

 

1.1. Економічна сутність основних засобів як об»єкта обліку і контролю

 

В процесі виробництва на підприємстві беруть участь три фактори:

— засоби праці;

— робоча сила;

— предмети праці.

Засоби праці та предмети праці утворюють засоби виробництва, що становлять матеріальний зміст виробничих фондів підприємства. У свою чергу, виробничі фонди — це суспільна праця і матеріальна основа виробництва. У цьому полягає схожість засобів праці та предметів праці. Проте вони також істотно різняться.

Отже, як видно з табл. 1.4 за даний період відбувся значний приріст чистого прибутку на 297,74 тис. грн., що дало змогу збільшити рентабельність підприємства з 3,10% до 9,94%. Фондоємність зменшилася з 2,8 до 2,12, за рахунок того що обсяг реалізації продукції зріс в більшій мірі ніж зросла вартість основних фондів. Найбільше зросла рентабельність основної діяльності – на 14,47% і за 2006 рік становить 19,58.

 

 


Розділ 2. Методика та організація обліку основних засобів

 

2.1. Визнання та оцінка основних засобів

 

Одиницею обліку основних засобів на ТОВ „УНІК „Ореол” є об»єкт основних за­собів. Об»єкт основних засобів — це закінчений пристрій з усі­ма пристосуваннями і приладдями до нього або окремий конст­руктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, або відокремлений комплекс кон­структивно з»єднаних предметів одного або різного призначен­ня, що мають для їх обслуговування спільні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — по­вну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно інший актив, який відповідає визначенню основних засобів, або час­тина такого активу, що контролюється підприємством.

Отже, важливим заходом, що сприяє здійсненню операцій з руху основних засобів, є внутрішній контроль. Основна мета внутрішнього  контролю основних засобів полягає в забезпеченні дотримання законності й економічної доцільності гос­подарсько-фінансової діяльності. Основними завданнями внутрішнього  контролю  основних засобів є контроль стану: правильності віднесення матеріальних активів до основних засобів; реальності оцінки і переоцінки основних засобів; правильності відображення результатів інвентаризації на ра­хунках бухгалтерського обліку; своєчасності й правильності документального оформлення й відображення у облікових регістрах надходження й вибуття основ­них засобів; правильності нарахування амортизації, своєчасності й повно­ти включення її у витрати виробництва; правильності нарахування й списання зносу основних засобів; відповідності й правильності оформлення списання основних засобів та ін. Основними джерелами внутрішнього контролю є: первинні документи регіст­ри синтетичного й аналітичного бухгалтерського фінансового обліку, дані квартальної й річної звітності; податкова, статистична й опера­тивна звітність.

 

 


3.2. Методика внутрішнього контролю руху основних засобів

 

Під час внутрішнього контролю руху основних засобів в ТОВ „УНІК „Ореол”, у перш чергу, з»ясовують доцільність і законність придбання основних засобів, своєчасність і повноту оприбуткування, введення їх в експлуатацію і закріплення за матеріально відповідальними особами прийнятих об»єктів. Особливу увагу приділяють правильності і повноті оформлення актів приймання основних засобів. При цьому з»ясовують компетентність членів комісії у прийманні побудованих об»єк­тів в експлуатацію. Якщо під час перевірки виникнуть сумніви в тих або в інших реквізитах акта приймання основних засобів застосовують контрольні обміри та експертну оцінку об»єктів, а при необхідності здій­снюють зустрічну перевірку з підрядчиками або іншими підприємствами, що передали або здали відповідний об»єкт основних засобів. Несвоєчасне оприбуткування основних засобів виявляють шляхом зіставлення актів їх приймання (придбання) з датами їх оприбуткування в інвентарних карт­ках і відповідному журналі за рахунком 10 «Основні засоби». Такі факти необхідно пов»язувати з перевіркою можливого випуску продукції на цих об»єктах або неоприбуткованою продукцією.

….

Отже, в ТОВ „УНІК „Ореол” було проведено внутрішній аудит руху основних засобів за період з 01.01.2006 по 31.12.2006 р. Аудитором перевірено таку документацію: первинні  документи, що відображають господарську діяльність підприємства з обліку основних засобів, податкова і бухгалтерська звітність.  Перевіркою встановлено, що деякі операції з основними засобами підприємства проведені з порушенням  П(С)БО 7 «Основні засоби». Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища підприємства, що перевіряється. За результатами внутрішнього контролю на підприємстві ТОВ „УНІК „Ореол” повинен розглядатися аудиторський висновок керівником підприємства та працівниками колективу. На основі зауважень та пропозицій, які надані в аудиторському висновку, керівник повинен видати наказ, в якому будуть зазначенні всі необхідні заходи з виправлення помилок, що були виявленні в ході перевірки підприємства ТОВ „УНІК „Ореол”.

Висновки

 

За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

Невід»ємною  умовою  здійснення  господарської діяльності  є забезпечення підприємства, поряд з матеріальними і трудовими ресурсами, необхідними основними засобами — будинками, спорудами, устаткуванням, транспортними й іншими засобами. Відмінною рисою основних засобів є тривалий час їхнього використання, поступовий знос і передача вартості на собівартість знову створеного продукту (виготовленої продукції, виконаних робіт і послуг).

В залежності від функціонального призначення (характеру участі в процесі виробництва) основні засоби поділяються на виробничі і невиробничі. В залежності від приналежності розрізняють основні засоби власні, тобто належні даному підприємству, і орендовані, що знаходяться в тимчасовому його користуванні. Власні основні засоби враховуються на балансі підприємства (на рахунку «Основні засоби»), а орендовані відображаються на забалансовому рахунку «Орендовані необоротні активи». Такою побудовою обліку усувається можливість перебільшеного (подвоєного) обліку основних засобів у зведених балансах.

Виходячи з концепції науки, облік та контроль є динамічною системою знань, що базуються на нормативній базі,  спрямованих на виявлення й усунення негативних явищ з метою своєчасного регулювання відносин стосовно основних засобів індивідуально для кожного підприємства.

Одиницею обліку основних засобів на ТОВ „УНІК „Ореол” є об»єкт основних за­собів. Об»єкт основних засобів на ТОВ „УНІК „Ореол” визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди від його використання, і вартість його може бути достовірно визначена.

Відповідно до П(С)БО 7 основні засоби за­раховуються на баланс підприємства ТОВ „УНІК „Ореол” за первинною варті­стю, під якою розуміють історичну (фактичну) собівартість придбання, будівництва або виготовлення об»єктів основ­них засобів.

В балансі окремими статтями відображають: первинну вартість основних засобів, суму їх зносу і залишкову вартість. В підсумок балансу основні засоби включаються за залишко­вою вартістю.

Методика та організація облікового процесу руху основних засобів на ТОВ „УНІК „Ореол”  забезпечує: контроль за зберіганням основних засобів; своєчасне, правильне документальне оформлення відоб­раження в обліку надходження основних засобів (фондів), їх внутрішнього переміщення (з цеху в цех, зі складу на склад, з відділу у відділ тощо), ефективного використання, вибуття (ліквідація, реалізація, безкоштовна передача); своєчасне (щомісячне) відображення в обліку зносу (амортизації) основних засобів; відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів; визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування не повністю амортизованих об»єктів основних засобів; виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів.

В ТОВ „УНІК „Ореол” в первинному обліку використовують  документи первинного обліку. Облікові номенклатури поточного обліку основних засобів на підприємстві ведуться в двох розрізах: рух та склад господарських засобів. Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об»єкт. Кожному інвентарному об»єкту незалежно від його знаходження (в експлуатації або на складі) присвоюється відповідний інвентарний номер. Інвен­тарні номери повинні проставлятися на всіх первинних документах, які є підставою для відображення в обліку їх наявності або руху.

Синтетичний облік основних засобів відповідно до Плану рахунків на підприємстві ТОВ „УНІК „Ореол” ведеться на рахунку 10 «Основні засоби», що призначений для обліку наявності і руху як власних основних засобів, так і отриманих на умовах фінансової оренди (лізингу), а також орендованих цілісних майнових комплексів, що входять до складу основних засобів.

В ТОВ „УНІК „Ореол” при нарахуванні амортизації використовують податковий облік. На підприємстві є основні фонди всіх груп. Амортизація основних засобів в ТОВ „УНІК „Ореол” нараховується окремо за основними засобами виробничого призначення, загально виробничого призначення, адміністративного призначення та засобів, що використовуються в процесі продажу (збуту).

Для узагальнення інформації про наявність та рух основ­них засобівна ТОВ „УНІК „Ореол”  використовують Журнал 4 (за кредитом рахунку «Основні засоби»). Підсумкові записи з журналів після підписання їх виконав­цем та головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, переносяться до Головної книги. В звітності підприємства ТОВ „УНІК „Ореол” дані про рух основних засобів відображаються в Балансі підприємства, Звіті про фінансові результати,  Звіті про рух грошових коштів та Примітках до річної фінансової звітності.

Процес автоматизації обліку основних засобів діяльності передбачає три етапи обробки інформації. На першому здійснюється вибір з бази даних інформації в залежності від показників, які обліковуються і формується в пам’яті ЕОМ робочий аналітичний масив. На другому інформація кожного робочого масиву перетворюється в синтетичні дані згідно з алгоритмом їх обробки (всі операції відображуються на рахунках). На третьому здійснюється формування вихідних документів (машинограм, відеограм) у вигляді зведених відомостей, Головної книги, які використовуються обліковими службами підприємства для прийняття обґрунтованих управлінських рішень і складання бухгалтерської звітності.

Розв»язання задач обліку основних засобів в ТОВ „УНІК „Ореол” автоматизованим способом забезпечить можливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

Важливим заходом, що сприяє здійсненню операцій з руху основних засобів, є внутрішній контроль. Основна мета внутрішнього  контролю основних засобів полягає в забезпеченні дотримання законності й економічної доцільності гос­подарсько-фінансової діяльності. Основними завданнями внутрішнього  контролю  основних засобів є контроль стану: правильності віднесення матеріальних активів до основних засобів; реальності оцінки і переоцінки основних засобів; правильності відображення результатів інвентаризації на ра­хунках бухгалтерського обліку; своєчасності й правильності документального оформлення й відображення у облікових регістрах надходження й вибуття основ­них засобів; правильності нарахування амортизації, своєчасності й повно­ти включення її у витрати виробництва; правильності нарахування й списання зносу основних засобів; відповідності й правильності оформлення списання основних засобів та ін. Основними джерелами внутрішнього контролю є: первинні документи регіст­ри синтетичного й аналітичного бухгалтерського фінансового обліку, дані квартальної й річної звітності; податкова, статистична й опера­тивна звітність.

Під час внутрішнього контролю руху основних засобів в ТОВ „УНІК „Ореол”, у перш чергу, з»ясовують доцільність і законність придбання основних засобів, своєчасність і повноту оприбуткування, введення їх в експлуатацію і закріплення за матеріально відповідальними особами прийнятих об»єктів. Внутрішній контроль також включає перевірку своєчасності і правильності доку­ментального оформлення і відображення в обліку операцій, пов»язаних із введенням об»єктів основних засобів у експлуатацію.

Перевіряючи повноту оприбуткування основних засобів з»ясовують, чи немає випадків зменшення кількості їх оприбуткування при одночасно­му завищенні вартості других об»єктів. Також звертають увагу на можливі випадки неправильного відображення в обліку операцій основних засобів. У результаті безпідставно відносять витрати на придбання і будівництво основних засобів в податковому обліку на рахунок «Валові витрати».

Належним чином організований поточний облік основних засобів  в ТОВ „УНІК „Ореол” дозволяє постійно слідкувати за веденням та результатами господарської діяльності підприємства і своєчасно виявити як позитивні тенденції, так і негативні явища. Проте абсолютно точної картини ні поточний облік, ні складений на підставі його даних зведений облік не гарантують. Відбувається це з причин, які частіше не залежать від організації обліку. Усунути вплив цих недоліків можна завдяки вчасно проведеній інвентаризації.

В ТОВ „УНІК „Ореол” було проведено внутрішній аудит руху основних засобів за період з 01.01.2006 по 31.12.2006 р. Аудитором перевірено таку документацію: первинні  документи, що відображають господарську діяльність підприємства з обліку основних засобів, податкова і бухгалтерська звітність.  Перевіркою встановлено, що деякі операції з основними засобами підприємства проведені з порушенням  П(С)БО 7 «Основні засоби».

Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища підприємства, що перевіряється. За результатами внутрішнього контролю на підприємстві ТОВ „УНІК „Ореол” повинен розглядатися аудиторський висновок керівником підприємства та працівниками колективу. На основі зауважень та пропозицій, які надані в аудиторському висновку, керівник повинен видати наказ, в якому будуть зазначенні всі необхідні заходи з виправлення помилок, що були виявленні в ході перевірки підприємства ТОВ „УНІК „Ореол”.

 

 


Список використаних джерел

 

1.     Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.

2.     Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. N 3125-XII зі змінами та доповненнями// Баланс.— 20.03.2006.— № 14.— С. 5-9.

3.     Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV // Баланс.— 13.09.1999.— № 73.— С. 5-9.

4.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

5.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.7-12.

6.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

7.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

8.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.29-30.

9.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.31-33.

10.Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

11.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

12.Авер»янова Є., Абрамцова Т., Діброва Н., Єрохін К., Журавель Н. Основні засоби: Консультації. Роз»яснення спеціалістів міністерств та відомств. Нормативна база. Первинна документація / А. Бабак (голов.ред.). — Д. : Баланс-Клуб, 2006. — 223с.

13.Білуха М. Т., Микитенко Т. В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К. : Українська академія оригінальних ідей, 2005. — 888с.

14.Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закладів. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Житомир : Рута, 2002. — 543с.

15.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

16.Буханцева М. В., Каменська Т. О., Церетелі Л. Г. Бухгалтерський облік витрат на підприємстві: Посіб. /М.В. Буханцева (упоряд.), Г.В. Негода (упоряд.) . — К. : Редакція журналу «Дебет-Кредит”, 2005. — 80с.

17.Бухгалтерський облік за національними стандартами. — Т.: Економічна думка, 2000. — 236 с.

18.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

19.    Вітвицька Н. С., Кузьмінська О. Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2000. — 165с.

20.Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кравченко І. Ю., Ямборко Г. А. Фінансовий облік: Підручник для студ. вищ. навч. закл., напрям «Економіка і підприємництво», спец. «Облік і аудит» / Сергій Федорович Голов (ред.). — К.: Лібра, 2005. — 976с.

21.Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.

22.Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – 2-ге вид. – К.: Лібра, 2004. – 704 с.

23.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

24.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2005. — 416 с.

25.Гусарова Л. В.Управління витратами: Загальні поняття про витрати і управління ними. Калькулювання витрат: Конспект лекцій для студ. спец. 8.050201 «Менеджмент організації» ден. та заоч. форм навч. / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2006. — 43с.

26.Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с. 

27.Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

28.Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

29.    Дікань Л. В. Контроль і ревізія (Загальна теорія): Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2004. — 142с.

30.Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.

31.Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 2001р.- С.300-367.

32.Зубілевич С. Вимоги до аудиту в умовах реформування обліку і звітності в Україні//Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №10. -С.38-42.

33.Ивашкевич В.Б. Проблемы учета и калькулирования себестоимости продук­ции. — М.: Финансы, 1974.

34.    Іванчук Р. М., Бережна Т. Ф., Іванчук О. А. Ревізія і контроль: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут економіки та бізнесу. Кафедра фінансів. — Луганськ : Альма-матер, 2004. — 60с.

35.Івата В. В., Ткаченко С. А., Шевчук С. В. Фінансовий облік. Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова / В.Д. Пантелєєв (ред.). — Миколаїв : НУК, 2006. — 100с.

36.Інвентаризація згідно П(С)БО. Дебет-Кредит. № 47, 50, 52. 2000 р.

37.Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 350 с.

38.Контроль і ревізія : Підруч. для студ. кооп. Вузів. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 1998. – 248 с.

39.    Контроль і ревізія: Метод. вказ. до семінар. і практ. занять для студ. усіх форм навч. спец. 8.050106 «Облік і аудит» / Національний авіаційний ун-т / Марія Терентіївна… Льовочкіна (уклад.) — К. : НАУ, 2003. — 80с.

40.Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.

41.Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. — Минск: Вышэйшая шк., 1995. — 415 с.

42.Крамаровский Л.М.  Ревизия  деятельности производственного кооператива. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 348 с.

43.    Крисюк В. І., Каленський М. М., Юрченко О. В. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери: Навч. посіб. / Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. — К. : Видавництво Європейського ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. — 149с.

44.Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

45.Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.

46.    Мельник В. М. Контроль і ревізія діяльності підприємств (короткий курс): Навч. посібник / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова; Інститут математики, економіки і механіки. — О. : Астропринт, 1999. — 108с.

47.Моссаковсъкий В. Види обліку в сучасних умовах та їх обґрунтування // Бухгалтерський облік і аудит. — 2002. — № 6.

48.Назарбаєва Р., Назарбаєва І. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік / Центр юридичного та бухгалтерського сервісу «Аверс». — Дніпропетровськ : Вид. Буд. «Баланс-Клуб», 1998. — 120с.

49.Основні засоби. Нематеріальні активи. МШП: Метод. посіб.. — Д. : Баланс-Клуб, 2004. — 96с.

50.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

51.Романів Є.М., Хом’як Р.Л. Контроль і ревізія. “Інтелект – Захід” 2002. – 345 с.

52.Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2000. — 578с.

53.Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.

54.Сук Л. К., Сук П. Л. Контроль і ревізія: Навч. посібник для дистанц. навчання:Для студ. вищих навч. закл. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К. : Університет «Україна», 2006. — 275с.

55.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

56.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — 6.вид. — К. : «А.С.К.», 2004. — 784с.

57.Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001. – 348 с.

58.Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. Підручник. Знання-Прес. 2004. – 254 с.

 


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ „УНІК „Ореол”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2007 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

110

120

 

первісна вартість

0 11

135

175

 

Знос

0 12

25

55

 

Незавершене будівництво

0 20

1000

1000

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

8120,7

8263,7

 

первісна вартість

0 31

8611,5

8764,5

 

Знос

0 32

490,8

500,8

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

9230,7

9383,7

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

 

 

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

2927,6

1971,8

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

653,9

1519,2

 

первісна вартість

161

653,9

1519,2

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

19,6

1013

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

3601,1

4504

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

30

 

 

БАЛАНС

280

12861,8

13887,7

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

11000

11000

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

966,4

179,07

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

90,0

387,73

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

12056,4

11566,8

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

8,6

12,2

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

8,6

12,2

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

10

10

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

10

10

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

770,12

2229,24

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

4,68

5,46

 

з оплати праці

580

12

14

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

786,8

2248,7

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

50

 

БАЛАНС

640

12861,8

13887,7

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ „УНІК „Ореол”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2006 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

3901,3

2900,0

 

Податок на додану вартість

0 15

650,22

483,33

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3251,08

2416,67

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

2126,14

1916,53

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

1124,94

500,14

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

322,51

250,32

 

Витрати на збут

0 80

160,11

81,14

 

Інші операційні витрати

0 90

110,01

51,11

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

532,31

117,57

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

21,59

11,0

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

553,9

128,57

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

166,17

38,57

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

387,73

90,0

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

387,73

90,0

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

2027,95

1664,5

 

Витрати на оплату праці

240

285,02

273,01

 

Відрахування на соціальні заходи

250

105,45

101,01

 

Амортизація

260

180,05

150,08

 

Інші операційні витрати

270

120,3

110,5

 

Разом

280

2718,77

2299,1

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 


Додаток В

 

Постачальник

ЗАО «В.М.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тел. 247-56-14

 

 

 

 

 

 

Одержувач

ТОВ „УНІК „Ореол”

 

 

 

 

 

Платник

той самий

 

 

 

 

 

 

 

Замовлення

Сч. вход. СВ-05476 (14.03.06)

 

 

Валюта

 

Гривня

Умова:

Попередня оплата

 

 

Курс

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуткова накладна № ПН-02655

від 14 Березня 2006 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва

Од.

Кіл-ть

Ціна вал

Сума вал

Сума грн

ПДВ

Всього

1

Комп’ютер РІІІ

 

Шт..

1,000

6000,00

6000,00

6000,00

1200,00

7200,00

 

 

 

 

 

 

Всього :

6000,00

6000,00

6000,00

7200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього у гривнях:

 

Сім тисяч двісті гривень 00 копійок

 

 

 

 

 

Всього ПДВ:

 

      1200.00 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відвантажив:

__________________________

 

Одержав:

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г

ТОВ „УНІК „Ореол”


 

Додаток Д

Відомість нарахування амортизації за 1 Квартал 2006 г.

Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понижуючий коефіцієнт:     0.00

 

 

 

 

 

Назва

Кiл-ть

Початкова

вартість

Остаточна

вартість

Коефіцієнт

амортизації

Сума

зносу

Автомобіль ВАЗ 2109

1

25000,00

15000,00

Разом:

312,00

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер: 

 

 

 

 

 

 


Додаток Ж

ТОВ „УНІК „Ореол”

 

 

 

 

 

 

Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 10

Місця зберігання Бухгалтерія ТОВ „УНІК „Ореол”»

за 01.01.06 — 31.01.06

Субконто

Сальдо на початок періоду

Обороти за період

Сальдо на кінець періоду

 

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

ОС В ЭКСПЛУАТАЦИИ

71 617,04

 

4 766,70

 

76 383,74

 

   BACK-UPS APC 650 MI

512,25

 

 

 

512,25

 

   UPS-500 (500VA)

541,50

 

 

 

541,50

 

   ВИТРИНА СТЕКЛЯННАЯ

180,83

 

 

 

180,83

 

   ДОВОДЧИК Д/ДВЕРИ

210,00

 

 

 

210,00

 

   КОЛОНКИ PRIMAX

56,00

 

 

 

56,00

 

   КОЛОНКИ PRIMAX 120W

52,00

 

 

 

52,00

 

   КОМПРЕССОР 50 Л

3 050,00

 

 

 

3 050,00

 

   КОМПЬЮТЕР Celeron  700/64Mb/10Gb

1 830,17

 

 

 

1 830,17

 

   КОМПЬЮТЕР CELERON 633

1 371,31

 

 

 

1 371,31

 

   КОМПЬЮТЕР CELERON 633/128Mb/HDD4 GB

 

 

1 283,35

 

1 283,35

 

   КОМПЬЮТЕР CELERON 850/128Mb/HDD9.3/VIA V

 

 

1 650,00

 

1 650,00

 

   КОМПЬЮТЕР CELERON 850/512Mb/HDD40 GB

 

 

1 833,35

 

1 833,35

 

   КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ CANON PC-300

800,00

 

 

 

800,00

 

   КРЕСЛО ГОБЕЛЕН. PRESTIGE СЕРОЕ

145,00

 

 

 

145,00

 

   ЛАТР

143,00

 

 

 

143,00

 

   МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ ПОЛОВ

15 000,00

 

 

 

15 000,00

 

   МИНИ-АТС PANASONIC

1 259,00

 

 

 

1 259,00

 

   МОНИТОР

914,00

 

 

 

914,00

 

   МОНИТОР 15″ SAMTRON 55E

670,90

 

 

 

670,90

 

   МОНИТОР SAMTRON 55E

1 009,00

 

 

 

1 009,00

 

   МОНИТОР SONY (SPD 110EST)

1 250,00

 

 

 

1 250,00

 

   НАБОР МОНТАЖНОГО ИН-ТА

125,50

 

 

 

125,50

 

   ПЫЛЕСОС

150,00

 

 

 

150,00

 

   ПОДСТАВКА ПОД МОНИТОР 15″

121,20

 

 

 

121,20

 

   ПОДСТАВКА ПОД МОНИТОР 15″

121,20

 

 

 

121,20

 

   ПРИБОР SUNWA

201,00

 

 

 

201,00

 

   ПРИНТЕР EPSON

300,00

 

 

 

300,00

 

   ПРИНТЕР HP 1100

1 800,00

 

 

 

1 800,00

 

   ПРИНТЕР HP 5L

1 029,00

 

 

 

1 029,00

 

   ПРИНТЕРLEXMARK Z11

306,05

 

 

 

306,05

 

   ПЫЛЕСОС ВАКУУМН.

2 764,00

 

 

 

2 764,00

 

   СКАНЕР CANON CS N1220U

716,90

 

 

 

716,90

 

   СКАНЕР ССD1750К (КЛАВ.)

553,90

 

 

 

553,90

 

   СТАБИЛИЗАТОР

145,00

 

 

 

145,00

 

   СТЕЛАЖ

414,00

 

 

 

414,00

 

   СТЕЛАЖ СТ-1/3М

82,50

 

 

 

82,50

 

   СТЕЛАЖ СТ-5/1М

435,00

 

 

 

435,00

 

   СТЕЛЛАЖ СТ-5/1М

217,50

 

 

 

217,50

 

   СТЕЛЛАЖ СТ-5/1М

217,50

 

 

 

217,50

 

   СТОЙКА ДЛЯ CD-ДИСКОВ

42,80

 

 

 

42,80

 

   СТОЛ

270,00

 

 

 

270,00

 

   СТОЛ

193,00

 

 

 

193,00

 

   СТОЛ

207,00

 

 

 

207,00

 

   СТОЛ 1-НО ТУМБОВЫЙ

152,00

 

 

 

152,00

 

   СТОЛ 2-Х ТУМБОВЫЙ

174,00

 

 

 

174,00

 

   СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ

629,00

 

 

 

629,00

 

   СТОЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

144,00

 

 

 

144,00

 

   СТУЛ

173,00

 

 

 

173,00

 

   СТУЛ

221,00

 

 

 

221,00

 

   СТУЛ МЯГКИЙ

442,00

 

 

 

442,00

 

   СТУЛ МЯГКИЙ

438,00

 

 

 

438,00

 

   СТУЛЬЧИК

396,00

 

 

 

396,00

 

   ТЕЛЕФОН

464,00

 

 

 

464,00

 

   ТЕЛЕФОН PANASONIC KX-TS10

102,70

 

 

 

102,70

 

   ТЕЛЕФОН PANASONIC KX-TS5 MX-B

72,40

 

 

 

72,40

 

   ТЕЛЕФОНPANASONIC KX-TS10 MX-W

96,05

 

 

 

96,05

 

   ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НТМ 02

284,00

 

 

 

284,00

 

   ТРАНСФОРМАТОР

154,00

 

 

 

154,00

 

   ФАКС PANASONIC

1 008,00

 

 

 

1 008,00

 

   ФАКС-МОДЕМ ACCORP 56K OPECT

280,00

 

 

 

280,00

 

   ФАКС-МОДЕМ GVC R21-56K

319,15

 

 

 

319,15

 

   ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

272,00

 

 

 

272,00

 

   ЭККА DATECS MP 500T

1 725,00

 

 

 

1 725,00

 

Разом розгорнуте

71 617,04

 

 

 

76 383,74

 

Разом

71 617,04

 

4 766,70

 

76 383,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток З

Наказ від «1» жовтня 2006 року

№ 145

 

 

   У відповідність з «Правилами ведення бухгалтерського обліку в Україні  наказую:

1. У період з 10-00 ч. до 19-00 ч. «2» жовтня  2006 р. провести повну інвентаризацію основних засобів, відповідно до ПРАВИЛ проведення інвентаризацій і обліку основних засобів (ОС) (додаються).

2. Відповідальними за результати призначити заступника директора ТОВ „УНІК „Ореол” Смірнова Ю. І.

3. Створити інвентаризаційну комісію в складі: голова – заступник директора ТОВ „УНІК „Ореол” Смірнов Ю. І. та члени комісії : бухгалтери Мальцева В. І., Лозова Л. І., завідуюча  складом Кузнєцова А. А., інженер Яремчук В. С.

4. Результати інвентаризації, оформлені у відповідність із ПРАВИЛАМИ проведення інвентаризацій і обліку основних засобів (ОС) (додаються) – здати директору ТОВ „УНІК „Ореол”  до 10-00 ч. 4.10.06 р.

 

 

Директор ТОВ „УНІК „Ореол”        (підпис)              

 


Додаток Е

_ ТОВ „УНІК „Ореол”_______________________                                                 Типова форма № 03-I

                підприємство, організація                                                                        Затверджена наказом Мінстату

                                                                                                                               України від 27.12.1995 р. № 352

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ                      31243053                                                                             Код за УКУД

                                                                                                                                   Затверджую

                                                         АКТ                                       _________________

                            приймання-передачі                                           «23» березня 2006 р.

                               основних засобів

Номер документа

Дата складання

Код особи, відповідної за зберігання основних засобів

Код виду операції

012

23.03.06

12

 

 

Здавач

Одер-жувач

Дебет

Кредит

Первісна (балансова) вартість

 

Шифр

Код

Норма амортизаційних відрахувань

Попра-вочний коефі-цієнт

цех, відділ, дільниця, лінія

 

раху­нок,  субра­хунок

код аналі- тичного обліку

раху-

нок, субра-хунок

код аналі- тичного обліку

інвен-тар-ний

завод-ський