Курсова робота Організація і методика аудиту фінансових операцій

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи здійснення фінансових операцій на підприємстві5

 

Розділ 2. Організація і методика аудиту фінансових операцій. 8

2.1. Аудит розрахунків грошовими коштами. 8

2.2. Аудит фінансових інвестицій та цінних паперів. 19

2.3. Методика аудиту доходів, витрат і результатів фінансово-господарської діяльності24

 

Розділ 3. Напрямки вдосконалення аудиту фінансових операцій підприємства  34

 

Висновки. 39

 

Список використаних джерел. 41


Вступ

 

Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб»єкт підприємницької ді­яльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своїх фінан­сових ресурсів, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої фінансові зобо­в»язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набува­ючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відпові­дальність за ефективність господа­рювання і за своєчасне виконання фінансових зобов»язань, підприєм­ства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним се­ред яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства це складна, інтег­рована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінан­совий стан підприємства можна визначити як міру забез­печеності підприємства необхідними фінансовими ресур­сами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного прове­дення грошових розрахунків за своїми зобов»язаннями. Таке трактування суті поняття «фінансовий стан» дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, у якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації проведення аудиту фінансової діяльності підприємства.

Необхідність проведення аудиту обумовлюється потребою користувачів інформації про реальний фінансовий стан суб»єкта господарювання. Користувачами цієї інформації можуть бути:

— уповноважені на підставі законів України представники органів державної влади;

— власники, засновники господарюючого суб»єкта;

— інші юридичні та фізичні особи, які мають матеріальну зацікав­леність у результатах господарсько-фінансової діяльності суб»єкта господарювання (кредитори, інвестори, постачальники та інші особи).

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного підприємства, який бажає досягти успіху.

Саме тому тема курсової роботи “Організація і методика аудиту фінансових операцій ” є досить актуальною.

 Метою курсової роботи є дослідження стану фінансових операцій підприємства під час проведення аудиту.

Виклад матеріалу вестиметься в суворій послідовності і взаємопов»язаності кожного питання.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:

Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Савицька Г.П., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

Дана робота стане у пригоді студентам, які навчаються на економічних факультетах, аспірантам і викладачам, а також практичним працівникам: бухгалтерам, менеджерам, аналітичним працівникам, податківцям, робітникам фінансового контролю.


Розділ 1. Теоретичні основи здійснення фінансових операцій на підприємстві

 

Фінанси є однією з найважливіших економічних категорій, що відображає економічні відносини в процесі створення і використання коштів. Їх виникнення відбулося в умовах переходу від натурального господарства до регулярного товарно-грошового обміну і було тісно пов»язане з розвитком держави і його потреб у ресурсах [23, c. 37]. Одним з головних ознак фінансів є їх грошова форма вираження і відображення фінансових відносин реальним рухом коштів [7, c. 137].

Фінанси підприємств як складова частина фінансової сис­теми функціонують у сфері суспільного виробництва, де ство­рюється національний дохід основне джерело фінансових ре­сурсів. Тому можна стверджувати, що фінансове становище усієї країни визначається станом фінансів підприємств. В науковій економічні літературі немає єдиної думки що­до визначення фінансів підприємств, їх сутності та змісту. Специфіка поняття «фінанси підприємств» полягає в то­му, що за їх допомогою мобілізуються і створюються фінансові ресурси не для подальшого перерозподілу, а для обслуговування руху вартості валового внутрішнього продукту на всіх стадіях відтворювального процесу, обслуговується процес виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. Саме за допомогою фінансів підприємств відбувається первинний перерозподіл вар­тості створеного валового продукту на фонди нагромадження, споживання, відновлення матеріальних ресурсів процесу вироб­ництва [7, c. 147].

Фінанси підприємств система грошових відносин, що виникають в процесі розподілу і перерозподілу виручки та при­бутку господарюючого суб»єкта, з приводу утворення, розподілу і використання доходів і фінансових ресурсів з метою задоволен­ня суспільних інтересів і потреб.

….

Процедури, які виконуються аудитором для управління прикладними програмами, можуть включати:

а) управління послідовністю подачі тесту там, де це стосується обробки декількох циклів;

б) виконання тесту спочатку на малій кількості даних, а потім запуск програми з повним набором даних;

г) підтвердження того, що для обробки даних використовувалася ефективна версія ПЗА;

д) забезпечення використання ПЗА для обробки даних у відповідний термін і в контрольних точках, які мають суттєвий розмір.

 


Висновки

 

При функціонуванні фінансів господарюючих суб’єктів встановлюються відповідні економічні відносини та взаємозв»яз­ки. Фінансові відносини виражають суть фінансів як відносин, що обслуговують рух вартості валового внутрішнього продукту.

Об»єктом фінансових відносин на підприємстві є вартість виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, які формують виручку, а в процесі розподілу фонди споживання, відшкодування витрат і прибуток, що є необхідною умовою за­безпечення безперервності виробництва. Окрім того, об»єктом фінансових відносин на підприємстві с всі грошові надходження та нагромадження, тобто фінансові ресурси підприємства.

Суб»єктами фінансових відносин підприємства виступа­ють держава, саме підприємство, його робітники та службовці, власники та акціонери (учасники), інвестори, фінансово-кредитні установи, інші підприємства та інші контрагенти. При цьому всі фінансові відносини підприємства можна згрупувати на зовнішні та внутрішні.

До фінансових операцій підприємства відносяться операції підприємства з розрахунками грошовими коштами, до яких можна віднести касові операції та безготівкові розрахунки на рахунках в банку. Дослідження розрахункових операцій є найважливішою частиною аудиторської роботи і воно повинно проводитися в нерозривному зв»язку з перевіркою інших операцій — касових, банківських, товарних і виробничих.

Важливою особливістю аудиту операцій з цінними паперами є необхідність комплексного розгляду питань, зв»язаних з їхнім обігом, що є складним предметом аудиту. А самі ці папери повинні при цьому оцінюватися аудитором як самостійний об»єкт дослідження. Усе це жадає від аудитора застосування в ході дослідження значного обсягу спеціальних знань про емісію і обертання цінних паперів, а також про особливості оподатковування здійснюваних з ними операцій.

Завданням інформаційного забезпечення аудиту доходів, витрат та результатів фінансово-господарської діяльності підприємства є інформування учасників контрольно-ревізійного процесу про стан підприємства, функціонування його в відповідності нормативно-правовим актам та законодавству у господарському механізмі підприємств. Крім того, ін­формаційне забезпечення є засобом комунікації ауди­торів з питань, що стосуються їхньої профе­сійної діяльності.

Завданнями аудиту доходів, витрат та фінансових результатів є: оцінка ди­наміки показників формування прибутку, обґрунтованості фактичної величини утворення і розподілу прибутку; вияв­лення і вплив різних факторів на величину прибутку; оцін­ка можливих резервів подальшого зростання прибутку на основі оптимізації обсягів виробництва і витрат.

До проблемних питань аудиту фінансових операцій підприємств слід віднести:

— недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю;

— брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;

— недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси — і неосвоєний ринок аудиторських послуг;

— відсутність типових форм документів з аудиту;

— відсутність методичних рекомендацій з питань комп»ютеризації аудиту тощо.

Покращення проведення аудиту фінансових операцій підприємства можна досягти за допомогою використання комп»ютера як засобу аналізу та контролю.


Список використаних джерел

 

1.     Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993р. №23//Відомості Верховної Ради України. – 1993, №23.-С.12-15.

2.     Андреев БД. Практический аудит. — М.: Экономика, 1994. — 366 с.

3.     Аудит и ревизия / Под ред. А.Л. Бавдея, И.Н. Белого, Н.П. Дробышевского. — Минск: Мисанта, 1994. — 221 с.

4.     Аудит: Конспект лекцій / Міжнародний науково-технічний ун-т / О. А. Петрик (укл.). — К., 1999. – 258 с.

5.     Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Пет­рик, В. Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. — К.: Учетин-форм, 1996. — 283 с.

6.     Бавдей А.Л., Белый И.Н. Аудит и ревизия: Справочное пособие / И.Н. Белый (ред.). — Минск: ООО «Мисанта», 1999. — 220 с.

7.     Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 2001. — 312 с.

8.     Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.

9.     Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.

10.Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К: Вища школа, 1994. – 364 с.

11.Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Вища пік.: Т-во «Знання», КОО, 1998. — 573 с.

12.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

13.Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с. 

14.Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

15.Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

16.Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.

17.Жила В.Г. Ревізія та аудит. — К.: МАУП. 1998. — 96 с.

18.Зубілевич С. Вимоги до аудиту в умовах реформування обліку і звітності в Україні//Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №10. -С.38-42.

19.Кольга В.Д., Парпалига М.Д. Аудит в Україні. – К.: Літера, 1998. – 378 с.

20.Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 299 с.

21.Кузьмінський АМ., Сопко В., Завгородній В. Організація бухгал­терського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища шк., 1999. — 223 с.

22.Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.

23.Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, С. 312.

24.Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. — К.: ТОВ «ШОС», 2002. — 224 с.

25.Рудницъкий B.C. Методологія і організація аудиту. — Тер­нопіль: Економічна думка, 2001. — 192 с.

26.Терехов АА., Терехов МА. Контроль и аудит: основные методи­ческие приемы и технология. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 208 с.

27.Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – К:. Знання-Прес, 2004. – 253 с.

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.