Курсова робота Аудит статутного капіталу підприємства торгівлі

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Місце і роль аудиту в системі управління статутного капіталу підприємства торгівлі5

 

2. Економічна характеристика статутного капіталу підприємства торгівлі7

 

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ “Гранд LTD”  12

 

4. Організаційно-інформаційна модель аудиту статутного капіталу підприємства торгівлі16

 

5. Загальний аудит статутного капіталу підприємства торгівлі20

 

6. Аудит руху та ефективності використання статутного капіталу підприємства торгівлі23

 

7. Методика аудиту статутного капіталу підприємства торгівлі та його оптимізація на основі застосування сучасних інформаційних технологій. 29

 

Висновки та пропозиції35

 

Література. 38

 

Додатки. 40

 


Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації аудиту на підприємстві, аудиту статутного капіталу зокрема. 

Аудиторство нерівнозначне поняттям документальної комплек­сної ревізії, рахункової перевірки балансу, судово-бухгалтерської експер­тизи, аналізу господарської діяльності, але аудит використовує методи їх дослідження. В основному це поєднання методів документальної ревізії і аналізу господарської діяльності.

Призначення аудиту, як одного з елементів управління, – вивчати фактичний стан справ у кожному з підрозділів і по підприємству в цілому, щоб об’єктивно відображати дійсність; перевіряти виконання прийнятих рішень; виявляти відповідність діяльності підприємства інтересам суспільства, держави, законам ринку.

Саме тому тема курсової роботи “Аудит статутного капіталу підприємства торгівлі” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є аналіз стану проведення аудиту статутного капіталу підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути місце і роль аудиту в системі управління статутного капіталу підприємства торгівлі,

— дати економічну характеристику статутного капіталу підприємства торгівлі,

— розглянути організаційно-економічну характеристика підприємства, на матеріалах якого виконується курсова робота,

— розглянути організаційно-інформаційну модель аудиту статутного капіталу підприємства торгівлі,

— розглянути методику загального аудиту статутного капіталу підприємства торгівлі,

— провести аудит руху та ефективності використання статутного капіталу підприємства торгівлі,

— розглянути методику аудиту статутного капіталу підприємства торгівлі та його оптимізація на основі застосування сучасних інформаційних технологій,

— за результатами роботи зробити висновки та пропозиції.

Предметом дослідження є результати аудиту статутного капіталу за результатами діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження є ТОВ “Гранд LTD”.

Теоретичну основу дослідження питання аудиту склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І. та інших. В роботі використані дані  бухгалтерської та податкової звітності ТОВ “Гранд LTD” за 2003-2005 рр.


1. Місце і роль аудиту в системі управління статутного капіталу підприємства торгівлі

 

Згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність» ст. 3, поняття «аудиторська діяльність» містить в собі організаційне і ме­тодичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг [1, c. 22].

Відповідно до МСА 200 “Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів”  аудиторська перевірка фінансових звітів має на меті надання аудиторові можливості висловити думку про їх відповідність (у всіх суттєвих аспектах) визначеній концептуальній основі фінансової звітності [10, c. 14]. Аудитор має отримати достатні докази, щоб зробити висновки.

Думка аудитора підвищує довіру до фінансових звітів завдяки наданню високого (але не абсолютного) рівня впевненості. Проте вона не може вважатися абсолютно правильною внаслідок дії таких чинників, як неідеальність людського судження, тестування, обмеження, властиві будь-яким системам бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, а також тому, що здебільшого свідчення, які може отримати аудитор, за своїм характером є швидше проміжними, ніж доказовими.

Законодавче забезпечення включає також законодав­чі акти з питань громадського, трудового, кримінального і адміністративного права, які застосовуються у вироб­ничій і фінансово-господарській діяльності підприємства, що перевіряється.

Окрему групу становлять нормативно-правові акти, які приймає виконавча влада на виконання чинного законодавства. До таких актів належать Укази Прези­дента України, постанови і розпорядження уряду України з питань економічного і соціального розвитку дер­жави.

Планове і нормативно-довідкове — сукупність інфор­мації, яка є в планах економічного і соціального роз­витку ревізованого підприємства; норми і нормативи витрачання матеріальних, трудових і фінансових ресур­сів; утворення фондів економічного стимулювання, піль­гових витрат та ін.; розміри платежів до державного бюджету, з соціального страхування та ін.

Планово-нормативні дані розробляють безпосередньо на підприємстві в межах наданих йому прав і затверджених норм і нормативів. Крім того, вони є в різних норматив­них актах (інструкції, положення, методичні вказівки), які видаються державними і господарськими органами управління (Мінфіном, Мінстатом та Мінпраці України, банками, комітетами) з планування, обліку, звітності, контролю, статистики та ін.

Договірне — господарські угоди, контракти з суб»єк­тами підприємницької діяльності, складені підприємством та затверджені в установленому порядку.

Технологічне — технічна документація з технології реалізації продукції, робіт і послуг, міждержавні та державні стандарти, технічні умови якості продукції, га­лузеві стандарти, проектно-технічна документація та інші, які використовуються на підприємстві, що перевіряється.

Організаційно-управлінське — складається із струк­тури підприємства, його юридично-правової, госпрозрахункової самостійності і організаційно-розпо­рядчих документів, затверджених вищестоящою організа­цією, а також накази, розпорядження, службове лис­тування з питань торгової і фінансово-господарської діяльності. Крім того, сюди відносять організаційно-розпорядчі документи, які видає керівництво ревізованого підприємства (штатний розклад, накази і розпоряджен­ня), службове листування з питань його діяльності.

Фактографічне — сукупність даних економічного ха­рактеру про факти (операції), які дійсно відбулися у виробничій і фінансово-господарській діяльності, відо­бражені у первинних документах, облікових регістрах бухгалтерського, статистичного і оперативного обліку, а також у звітності про діяльність ревізованого підпри­ємства, об»єднання.

Отже, класифікація інформаційного забезпечення спрямована на всебічне інформування працівників, за­йнятих в аудиторському процесі, про стан і змі­ни у функціонуванні об»єктів аудиту.

Аналіз статутного фонду в ТОВ “Гранд LTD” проводиться з метою  вивчення економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів; підвищення ефективності роботи підприємства.

Завдання аналізу статутного фонду обумовлюються змістом діяльності ТОВ “Гранд LTD” і необхідністю управління ним, бо аналіз є однією з функцій управління і взаємодіє з іншими його функціями (плануванням, регулюванням, мотивацією і контро­лем). Аналіз статутного фонду є важливим напрямком економічної роботи ТОВ “Гранд LTD”.

Інформаційною базою аудиту та аналізу є дані бухгалтерського та податкового обліку і звітності ТОВ “Гранд LTD”.

Інформаційною базою для аудиту статутного фонду ТОВ “Гранд LTD” є дані:

— балансу (форма №1);

— звіту про фінансові результати (форма №2);

— звіту про рух грошових коштів (форма №3);

— звіту про власний капітал (форма №4);

— дані статистичної звітності та оперативні дані.

Моделлю аудиту статутного фонду підприємства ТОВ “Гранд LTD” визначаються об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми аудиту (рис. 4.1).  

Отже, покращення проведення аналізу та аудиту статутного капіталу на ТОВ “Гранд LTD” можна досягти за допомогою використання комп»ютера як засобу аналізу та контролю.


Висновки та пропозиції

 

Статутний капітал на підприємствах різних форм влас­ності — це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі) засновниками підприємства при його створенні. Розмір Статутного капіталу визначається установ­чими документами фіксується у Статуті підприємства.

Завданням інформаційного забезпечення аудиту статутного капіталу ТОВ “Гранд LTD” є інформування учасників процесу аудиту про фінансовий стан підприємства, функціонування його в відповідності нормативно-правовим актам та законодавству у господарському механізмі підприємств. Крім того, ін­формаційне забезпечення є засобом комунікації перевіряючих з питань, що стосуються їхньої профе­сійної діяльності.

Основними завданнями аудиту статутного капіталу є перевірка:

— правильності формування і використання (вилучення) статутного капіталу;

— дотримання встановленого установчими документами розміру статутного капіталу;

— правильності ведення обліку внесків до статутного капіталу тощо.

Джерелами перевірки є: первинні документи (прибуткові касові ордери про збір установчих внесків, акти приймання-здавання до статутного капіта­лу установчих внесків тощо); регістри синтетичного й аналітичного обліку з рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; Головна книга; звітність.

Основним компонентом власного капіталу є статутний капітал. Тому аудит цього розділу слід починати з перевірки правильності формування й вилучення (зменшення) статутного капіталу.

За кредитом рахунка 40 «Статутний капітал» відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом — його зменшення. При­чому сальдо на цьому рахунку має відповідати розмірові статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами ка­піталу за кожним засновником, учасником.

В фінансових ресурсах ТОВ “Гранд LTD” переважає власний капітал. В 2005 році власний капітал ТОВ  “Гранд LTD” зріс на  2865,05 тис. грн., на 73,25%. Загальний капітал підприємства зріс на 66,05% (3158,05 тис. грн.).

Майже в двічі зросла величина власного капіталу – з 3911,15 тис. грн.. до 6776,2 тис. грн. Це відбулося головним чином за рахунок збільшення іншого додаткового капіталу на 2869 тис. грн. (дооцінка основних засобів) за незначної зміни величини статутного та резервного капіталу. Відповідно відбулися зміни і в його структурі. Найбільшу питому вагу має статутний капітал, хоча його величина і зменшилася з 91,28% до 52,98%, зросла частка іншого додаткового капіталу з 4,6% до 45%. Відповідно незначно знизилася питома вага резервного капіталу. Результати аналізу складу і структури власного капіталу  “Гранд LTD” свідчать про позитивні  зміни на підприємстві.

Робочий план аудиторської перевірки власного капіталу складається для охоплення діяльності ТОВ “Гранд LTD” з усіх боків, прийняття своєчасних рішень для подальшого розвитку підприємства, організації ведення бухгалтерського обліку, господарських операцій, правильності їх оформлення.

Проведено аудиторську перевірку  ТОВ “Гранд LTD” за даними фінансового обліку і звітності за період  з “1” січня  2004 року по “31” грудня 2004 року. За результатами аудиту складено аудиторський висновок.

Покращення проведення аналізу та аудиту статутного капіталу на ТОВ “Гранд LTD” можна досягти за допомогою використання комп»ютера як засобу аналізу та контролю. Програмне забезпечення аналізу (ПЗА) складається з комп»ютерних програм, які використовуються аудитором як частина процедур перевірки, котрі обробляють дані контрольних тестів системи обліку об»єкта аудиту. ПЗК може являти собою пакет програм, або окремі програми і утиліти. Незалежно від джерела виникнення ПЗА, аудитор повинен довести можливість їх використання для проведення перевірки статутного капіталу. ПЗА може бути підготовлене безпосередньо аудитором, написане залученим до цієї роботи програмістом. Програми можуть використовуватися як високоефективний інструмент для підрахунку. До програм можна вносити зміни відповідно до вимог, які виникають з особливостей обліку клієнта. При плануванні аналізу та аудиту статутного капіталу необхідно розглянути можливість комбінування ручного аналізу даних з обробкою на комп’ютері.


Література

1.     Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993р. №23//Відомості Верховної Ради України. – 1993, №23.-С.12-15.

2.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

3.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2003. — №2. -С.7-12.

4.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

5.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.30-35.

6.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

7.     Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

8.     Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

9.     Стандарта аудиту та етики. Зміни та доповнення до чинних Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів станом на 1 січня 2005 року. — К.: ТОВ «Паритет-інформ», 2005. – 712 с.

10.Аудит і аудиторська діяльність. Навч. посібник. — К.: Урожай, 1996. – 217 с.

11.Аудит. Практ. пособие / Под ред. А. П. Кузминского. — К.:  Учетинформ. — 1996. – 358 с.

12.Аудит. Учебник для вузов / В. И. Подольский. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 291 с.

13.Бавдей А.Л., Белый И.Н. Аудит и ревизия: Справочное пособие / И.Н. Белый (ред.). — Минск: ООО «Мисанта», 1999. — 220 с.

14.Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.

15.Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.

16.Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2000. – 690 с.

17.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

18.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

19.Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.

20.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2003 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2003. — 266 с.

21.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2003. — 416 с.

22.Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под. ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

23.Грачова Р. Інвестиції та капітал. Спеціальний додаток до тижневика Д-т К-т. – 2004. – С.27-42.

24.Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2004. – 363 с. 

25.Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

26.Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2003. — 76 с.

27.Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2003. — 402 с.

28.   Зубілевич С. Вимоги до аудиту в умовах реформування обліку і звітності в Україні//Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №10. -С.38-42.

29.Кольга В.Д., Парпалига М.Д. Аудит в Україні. – К.: Літера, 1998. – 378 с.

30.Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2004. – 504 с.

31.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2003. — 368 с.

32.Терехов А.А. Аудит: перспективы развития. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 560 с.

33.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

34.Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2003. – 348 с.

Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “Гранд LTD”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 6 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

300

310

 

первісна вартість

0 11

330

350

 

Знос

0 12

30

40

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

609,15

2627,2

 

первісна вартість

0 31

1109,15

3257,2

 

Знос

0 32

500

630

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

 

інші фінансові інвестіції

0 45

20

10

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

Ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

2239,15

5150,2

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

1400

1450

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

10

60

 

готова продукція

130

20

78

 

товари

140

300

400

 

Векселі одержані

150

150

170

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

Роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

 

первісна вартість

161

340

360

 

резерв сумнівних боргів

162

40

40

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

7

 

 

за виданими авансами

180

35

12

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

70

201

 

в іноземній валюті

240

120

5

 

Інші оборотні активи

250

10

 

 

Усього за розділом 2.

260

2492

2719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

 

БАЛАНС

280

4781,15

7939,2

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3600

3600

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

180

3049

 

Резервний капітал

340

50

70

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

111,15

67,2

 

Неоплачений капітал

360

30

10

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

3911,15

6776,2

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

10

6

 

Інші забеспечення

410

2

 

 

Цільове фінансування

420

10

 

 

Усього за розділом 2.

430

22

6

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

200

250

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

50

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

20

 

 

Усього за розділом 3.

480

220

300

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

120

190

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

20

20

 

Векселі видані

520

60

130

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

250

225

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

50

110

 

з бюджетом

550

10

20

 

з позабюджетних платежів

560

3

4

 

зі страхування

570

7

3

 

з статутного капіталу

580

18

10

 

з участниками

590

30

35

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

10

 

 

Усього за розділом 4.

620

578

747

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

 

БАЛАНС

640

4781,15

7939,2

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Гранд LTD”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2005 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400,6

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249,4

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток В

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бухгалтерського обліку 5

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “Гранд LTD”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія м. Київ

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління міністерство харчування

за

СПОДУ

 

 

Галузь молочна промисловість

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності виробництво

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 про власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

    За 2005 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ста-

Пайо-

Додат-

Інший

Резер-

Нерозпо-

Неопла-

Вилу-

 

 

 

 

тут-

вий

ковий

додат-

вний

ділений

чений

чений

 

 

Стаття

Код

ний

капі-

вкла-

ковий

капі-

прибуток

капі-

капі-

Разом

 

 

 

капі-

тал

дений

капі-

тал

 

тал

тал

 

 

 

 

тал

 

капі-

тал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тал

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Залишок на початок року

0 10

3600

 

 

180

50

111,15

30

 

3911,15

 

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

0 20

х

х

х

х

х

 

х

х

0

 

Виправлення помилок

0 30

х

х

х

х

х

 

х

х

0

 

Інші зміни

0 40

х

х

х

х

х

 

х

х

0

 

Скоригований залишок на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

початок року

0 50

3600

 

 

180

50

111,15

30

 

3911,15

 

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

0 60

х

х

х

2869

х

х

х

х

0

 

Уцінка основних засобів

0 70

х

х

х

0

х

х

х

х

0

 

Дооцінка незавершеного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництва

0 80

х

х

х

0

х

х

х

х

0

 

Уцінка незавершеного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництва

0 90

х

х

х

0

х

х

х

х

0

 

Дооцінка нематеріальних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активів

100

х

х

х

0

х

х

х

х

0

 

Уцінка нематеріальних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активів

110

х

х

х

0

х

х

х

х

0

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за звітний період

130

х

х

х

х

х

67,2

х

х

67,2

 

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіден-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ти)

140

х

х

х

х

х

0

х

х

0

 

Спрямування прибутку до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статутного капіталу

150

 

 

х

х

х

0

х

х

0

 

Відрахування до резервного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капіталу

160

х

х

х

х

20

0

х

х

0

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески участників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

0

0

х

х

х

х

х

х

0

 

Погашення заборгованості з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капіталу

190

х

х

0

х

х

х

0

х

0

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

х

х

х

х

х

х

х

0

0

 

Перепродаж викуплених

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акцій (часток)

220

х

х

0

х

х

х

х

0

0

 

Анулювання викуплених

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акцій (часток)

230

0

0

х

х

х

х

х

0

0

 

Вилучення частки в капіталі

240

х

х

х

х

х

х

х

0

0

 

Зменшення номінальної вар-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тості акцій

250

4

х

х

х

х

х

х

0

0

 

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збитків

260

0

0

х

х

0

0

х

х

0

 

Безкоштовно отримані активи

270

х

х

х

0

х

х

х

х

0

 

 

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом зміни в капіталі

290

 

 

2869

20

-43,95

-20

 

 

2865,05

 

Залишок на кінець року

300

3600

 

3049

70

67,2

10

 

 

6776,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

Керівник

 

 

 

 

підпис

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

підпис

 


Додаток Г

 

Аудиторський висновок

За результатами проведення аудиту ТОВ “Гранд LTD  згідно з договором  № 1 від 10 січня 2004 року, старшим аудитором Козоріз П. В. (сертифікат аудитора № 002044 виданий рішенням Аудиторської палати України № 73 від 22 січня 2003 року) аудиторської фірми  “Закон”,

яка здійснює аудиторську діяльність на підставі ліцензії № 01880, виданої Аудиторською палатою України 10 лютого 2003, року, проведено аудиторську перевірку  ТОВ “Гранд LTD”,

за даними фінансового обліку і звітності за період  з “1” січня  2004 року по “31” грудня 2004 року.

Аудитором перевірено таку документацію: первинні  документи, що відображають господарську діяльність та ж/о до них, податкова і бухгалтерська звітність. 

Аудитор керувався законодавством України у галузі господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, національними нормами аудиту з урахуванням міжнародних норм і стандартів.

Перевіркою встановлено, що деякі операції з статутним капіталом підприємства проведені з порушенням  законодавства, що привело неправильного розрахунку з бюджетом по ПДВ і податку на прибуток.   

Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища підприємства, що перевіряється. У зв’язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і в цілому достовірно відображає фактичне фінансове становище підприємства, що перевіряється, на “01” січня 2005 року за результатами операцій за період з “01” січня  2004 року по “31” грудня 2004  року.

 

Керівник аудиторської фірми                                              Підпис

сертифікат  серія А № 002044                                              

Аудитор                                                                      Підпис

Дата       _________________   

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.