Курсова робота Аудит собівартості послуг на підприємствах туризму та готельного господарства

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Економічна характеристика та організація обліку і контролю на ДП «А.Е.Т. Джоін Ап». 5

 

2. Загальна технологія процесу аудиту. 16

 

2.1. Планування аудиту. 16

 

2.2. Основні процедури збору інформації19

 

2.3. Аудиторські документи. 23

 

2.4. Оцінка ризику неефективності внутрішнього контролю, внутрішнього ризику та ризику не виявлення.27

 

3. Процедури перевірки при проведенні аудиту підприємства. 29

 

3.1. Аудиторські докази і процедури збору аудиторських доказів. 29

 

3.2. Аудит собівартості послуг в ДП «А.Е.Т. Джоін Ап». 35

 

3.3. Аналітичні процедури. 41

 

4. Підготовка аудиторського висновку. 45

 

Висновки і пропозиції47

 

Список використаних джерел. 49

 

Додатки. 50


Вступ

 

Прибуток підприємства являє собою підсумок його господарської діяльності та є джерелом його життєдіяльності. Величина прибутку напряму залежить від рівня витрат підприємства.

Одними із елементів системи управління витратами та собівартістю  підприємства є аудит.

Призначення аудиту, як одного з елементів управління, – вивчати фактичний стан справ у кожному з підрозділів і по підприємству в цілому, щоб об’єктивно відображати дійсність; перевіряти виконання прийнятих рішень; виявляти відповідність діяльності підприємства інтересам суспільства, держави, законам ринку.

Саме тому тема курсової роботи “Аудит собівартості послуг на підприємствах туризму та готельного господарства” є досить актуальною.

Теоретичну основу дослідження питання аудиту витрат склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених.

Метою даної роботи  є аналіз стану проведення обліку витрат та калькулювання собівартості підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути економічну характеристику та організацію обліку на підприємстві;

— вивчити процеси планування аудиту;

— розглянути основні процедури збору інформації;

— розглянути аудиторські документи;

— вивчити проведення оцінки ризику неефективності внутрішнього контролю, внутрішнього ризику та ризику не виявлення;

— вивчити процедури перевірки грошових коштів на розрахунковому рахунку та кредитних операцій при проведенні аудиту підприємства;

— розглянути складання аудиторського висновку;

— узагальнити результати роботи, розробити пропозиції щодо виявлення резервів підвищення ефективності проведення аудиту.

Предметом дослідження є собівартість послуг базового підприємства.

Об»єктом дослідження є туристична фірма ДП «А.Е.Т. Джоін Ап».


1. Економічна характеристика та організація обліку і контролю на ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» 

 

Туристична фірма ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» як суб»єкт підприємницької діяльності була створена у 1997 році. У 2001 році було засноване дочірнє підприємство з тією ж назвою. За організаційно-правовою формою є товариством з обмеженою відповідальністю, тобто його учасники несуть відповідальність у межах своїх внесків. Внеском учасника є майно (майнові права), що передається товариству у власність або на правах користування.

Підприємство ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» розташоване за адресою м. Київ, вул. Басейна, 23/1.

Підприємство ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» створено і діє на основі Статуту та законодавства України.

Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті.   Вищим органом ДП «А.Е.Т. Джоін Ап»  є збори засновників. Вони складаються з засновників підприємства або призначених ними представників.

У  ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» створюється виконавчий  орган одноособовий (директор).  Директор вирішує усі питання діяльності підприємства, за винятком тих, що належать до виключної  компетенції зборів  засновників.  Збори засновників можуть винести рішення про передачу  частини  повноважень,  що  належать  їм,  до компетенції директора.

Записи і висновки аудитора по кожному розділу аудиторської програми фіксуються в робочій документації і є тим фактичним мате­ріалом, котрий використовується аудитором у процесі підготовки і обґрунтування аудиторського звіту керівництву клієнта.

 

 


2.2. Основні процедури збору інформації

 

Формулюючи аудиторський висновок, аудитор звичайно не здійснює суцільну перевірку всієї інформації, оскільки висновків щодо залишків по рахунку, класу операцій чи контролю можна досягти шляхом застосування процедур судження чи статистичної вибірки.

На аудиторську думку про достатність і належність аудиторсь­ких доказів впливають такі фактори, як: оцінка аудитором характеру та розміру ризику, притаманних як на рівні фінансової звітності, так і на рівні залишків на рахунку чи класу операцій; характер систем облі­ку та внутрішнього контролю і оцінка ризиків контролю; суттєвість питань, які вивчаються і розглядаються; досвід, набутий протягом по­передніх аудиторських перевірок; результати аудиторських процедур, включно з можливими виявленими випадками шахрайства чи поми­лок; джерело та надійність наявної інформації.

….

Підставою для оцінки аудитором рівня внутрішнього ризику і ризику при здійсненні контролю є інформація про клієнта та його бізнес. Значна частина такої інформації має загальний характер і залежить від особливостей діяльності підприємства, галузі промисло­вості, в якій воно працює, законодавчих та нормативних документів, які стосуються галузі промисловості, а також особливостей фінансо­вої діяльності підприємства і зв»язку між даними фінансового і опера­тивного характеру. Аудитор повинен також розуміти структуру конт­ролю на підприємстві, що необхідно для правильної оцінки ризику при проведенні контролю і складанні плану проведення перевірки.

 


3. Процедури перевірки при проведенні аудиту підприємства

 

3.1. Аудиторські докази і процедури збору аудиторських доказів

 

Аудиторські докази в ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» – це інформація, одержана аудиторами при підготовці висновків, на яких ґрунтується аудиторський звіт. 

Основними завданнями аудиту матеріальних витрат є перевірка:

1) наявності та порядку зберігання товарно-матеріальних цінно­стей;

2) правильного і своєчасного відображення в обліку всіх опе­рацій руху товарно-матеріальних цінностей;

3) додержання підприємством встановлених норм списання;

4) відповідності аналітичних показників обліку товарно-матері­альних цінностей синтетичним;

5) правильності відображення в обліку руху МШП;

6) переоцінки та уцінки проведення індексації товарно-матері­альних цінностей;

7) додержання підприємством вимог проведення інвентаризації ТМЦ.

Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища підприємства, що перевіряється. У зв’язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і в цілому достовірно відображає фактичне фінансове становище підприємства, що перевіряється, на “01” квітня 2003 року за результатами операцій за період з “01” квітня  2002 року по “31” березня 2003  року.

 

Керівник аудиторської фірми                                              Підпис

сертифікат  серія А № 002044                                              

Аудитор                                                                       Підпис

Дата       _________________   

 

 


Висновки і пропозиції

 

Основними сферами, щодо яких ДП «А.Е.Т. Джоін Ап»   ставить свої цілі є:отримання прибутку;робота з клієнтами;рівень життя співробітників;соціальна відповідальність.

Таким чином, у широкому розумінні, метою туристичного агентства «А.Е.Т. Джоін Ап» є організація туристичних подорожей жителів України до країн далекого та ближнього зарубіжжя, одержання прибутку, збільшення валютних надходжень і здійснення за рахунок отриманих засобів подальшого розвитку самого підприємства і задоволення соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу.

Підприємству надається право вибору варіанту обліку витрат:

з використанням рахунків класу 8 «Витрати за елементами» і класу 9 «Витрати діяльності»;

з використанням рахунків тільки класу 8 «Витрати за елементами» -для суб»єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності;

з використанням рахунків тільки класу 9 «Витрати діяльності».

Якщо підприємство вибирає другий варіант обліку витрат, то використовує для цього рахунки 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати», 85 «Інші затрати». При чому рахунок 85 «Інші затрати» ведеться тільки тими підприємствами, які не застосовують рахунки класу 9 «Витрати діяльності».

Контроль та аналіз стану за витратами в ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» здійснюється головним бухгалтером. Бухгалтерський контроль за витратами  — це сукупність процедур,  що дають змогу  забезпечити збереження активів банку та достовірність звітності.

Метою планування аудиту є звернення уваги аудитора на найваж­ливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найретельніше. Планування допоможе аудиторові належним чином організувати свою роботу і здійснювати нагляд за роботою асистентів, які беруть участь у перевірці, а також координувати роботу, яка здій­снюється іншими аудиторами і фахівцями інших професій.

Формулюючи аудиторський висновок, аудитор звичайно не здійснює суцільну перевірку всієї інформації, оскільки висновків щодо залишків по рахунку, класу операцій чи контролю можна досягти шляхом застосування процедур судження чи статистичної вибірки.

Аудитор зобов»язаний вести документацію зі справ, які стосуються прийнятих рішень по результатах проведеної аудиторської перевірки і які в свою чергу будуть покладені в основу аудиторського висновку.

Аудиторські докази в ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» – це інформація, одержана аудиторами при підготовці висновків, на яких ґрунтується аудиторський звіт. 

У відповідності Законом України “Про аудиторську діяльність” аудиторським підприємством “Аудит” на підставі Договору № 147 від 01.04.2003 була проведена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» за період з 01.04.2002 по 31.03.2003 р.

На ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» проводиться аналіз витрат операційної діяльності на основі Форми № 2 Звіту про фінансові результати.

Операційні витрати за попередній період 2002 року становлять 2299,1 тис. грн.., за звітний 2003 рік — 2718,77 тис. грн. Збільшення витрат спричинюється збільшенням матеріальних витрат: сукупні витрати збільшились на 18,25 %, а матеріальні — на 21,84 %.

Витрати на 1 грн. вартості реалізованих послуг зменшились на 12,1% завдяки тому, що темпи збільшення виручки від реалізації послуг перевищили темпи збільшення со­бівартості відповідно на 34,53% та 18,25 %.

За результатами перевірки було складено аудиторський висновок.

 


Список використаних джерел

 

1.     Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993р. №23//Відомості Верховної Ради України. – 1993, №23.-С.12-15.

2.     Національний норматив аудиту №13 «Ауди­торський висновок», прийнятий Постановою Ауди­торської палати України від 22 січня 1996р. № 116//Бухгалтерський облік і аудит – 1997.- №6. – С.12-13.

3.     Національний норматив аудиту №30 «Використання комп’ютерів в галузі аудиту», прийнятий Постановою Ауди­торської палати України від 22 січня 1996р. № 116//Бухгалтерський облік і аудит – 1997.- №6. – С.30-33.

4.     Аудит. Учебник для вузов / В. И. Подольский. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 291 с.

5.     Аудит: Конспект лекцій / Міжнародний науково-технічний ун-т / О. А. Петрик (укл.). — К., 1999.

6.     Бавдей А.Л., Белый И.Н. Аудит и ревизия: Справочное пособие / И.Н. Белый (ред.). — Минск: ООО «Мисанта», 1999. — 220 с.

7.     Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.

8.     Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.

9.     Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

10.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : .С.К., 2001.

11.Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с. 

12.Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

13.Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

14.Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.

15.Зубілевич С. Вимоги до аудиту в умовах реформування обліку і звітності в Україні//Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №10. -С.38-42.

16.Кольга В.Д., Парпалига М.Д. Аудит в Україні. – К.: Літера, 1998. – 378 с.

17.Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.

18.Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000. – 358 с.

Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ДП «А.Е.Т. Джоін Ап»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2004 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

 

 

 

первісна вартість

0 11

 

 

 

Знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

20,8

16,6

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

411,3

1738,2

 

первісна вартість

0 31

867,0

3757,6

 

Знос

0 32

455,7

2019,4

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестиції

0 45

2,5

7,3

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

434,6

1762,1

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

192,3

305,4

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

6,6

10,5

 

готова продукція

130

115,4

111,5

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

101,2

117,0

 

первісна вартість

161

103,2

119,5

 

резерв сумнівних боргів

162

2

2,5

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

12,0

9,0

 

за виданими авансами

180

5,0

2,5

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

95,6

157,1

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

30

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

51,0

29,6

 

в іноземній валюті

240

6,2

14,5

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

585,2

787,2

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

1019,8

2549,3

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

13,9

13,9

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

739,2

2012,7

 

Резервний капітал

340

3,5

3,5

 

Нерозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

7,3

331,6

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

763,8

2361,7

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

 

 

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

28,0

13,6

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

28,0

13,6

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

40,0

30,0

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

8,6

6,0

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

122,5

64,2

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

11,0

9,1

 

з позабюджетних платежів

560

2,0

1,1

 

зі страхування

570

2,8

2,0

 

з оплати праці

580

14,2

13,8

 

з учасниками

590

24,2

43,8

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

2,7

4,1

 

Усього за розділом 4.

620

228,0

174,1

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

1019,8

2549,3

 

                                                     Керівник                     М.П.                       

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ДП «А.Е.Т. Джоін Ап»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2003 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

3901,3

2900,0

 

Податок на додану вартість

0 15

650,22

483,33

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3251,08

2416,67

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

2126,14

1916,53

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

1124,94

500,14

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

322,51

250,32

 

Витрати на збут

0 80

160,11

81,14

 

Інші операційні витрати

0 90

110,01

51,11

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

532,31

117,57

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

21,59

11,0

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

553,9

128,57

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

166,17

38,57

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

387,73

90,0

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

387,73

90,0

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

2027,95

1664,5

 

Витрати на оплату праці

240

285,02

273,01

 

Відрахування на соціальні заходи

250

105,45

101,01

 

Амортизація

260

180,05

150,08

 

Інші операційні витрати

270

120,3

110,5

 

Разом

280

2718,77

2299,1

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.       

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.