Курсова робота Аудит короткострокових зобов’язань

Зміст

Вступ. 3

 

1. Законодавчі акти дослідження і узагальнення літературних джерел з аудиту короткострокових зобов’язань. 5

 

2. Сучасний стан організації аудиту короткострокових зобов’язань на базовому підприємстві9

 

3. Рекомендована методика і організація аудиту короткострокових зобов’язань  18

 

4. Аудиторські висновки. 24

 

Висновки та пропозиції30

 

Список використаних джерел. 32

 

Додатки. 34

Вступ

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням його коштів та джерел їх утворення. Успіх управління фінансовими ресурсами прямо залежить від структури капіталу підприємства. Структура капіталу може сприяти чи перешкоджати зусиллям компанії по збільшенню її активів. Вона також прямо впливає на норму прибутку, оскільки компоненти прибутку з фіксованим відсотком, виплачувані по боргових зобов»язаннях, не залежать від прогнозованого рівня активності компанії. Якщо фірма має високу частку боргових виплат, можливі утруднення з пошуком додаткових капіталів.

Важливе місце в структурі капіталу підприємства займають короткострокові зобов’язання.

Одними із елементів системи управління короткостроковими зобов’язаннями підприємства є економічний аналіз і аудит.

Призначення аудиту, як одного з елементів управління, – вивчати фактичний стан справ у кожному з підрозділів і по підприємству в цілому, щоб об’єктивно відображати дійсність; перевіряти виконання прийнятих рішень; виявляти відповідність діяльності підприємства інтересам суспільства, держави, законам ринку.

Саме тому тема курсової роботи “Аудит короткострокових зобов’язань” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є аналіз стану проведення аудиту короткострокових зобов’язань підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити законодавчі акти дослідження і узагальнення літературних джерел з аудиту короткострокових зобов’язань;

висвітлити сучасний стан організації аудиту короткострокових зобов’язань на базовому підприємстві;

розглянути рекомендовану методику і організацію аудиту короткострокових зобов’язань;

зробити аудиторські висновки;

за результатами роботи зробити висновки та пропозиції.

Предметом дослідження є короткострокові зобов’язання діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження є ДП “Май”.

Теоретичну основу дослідження питання аудиту склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І. та інших. В роботі використані дані  бухгалтерської та податкової звітності ДП “Май” за 2001-2002 рр.

1. Законодавчі акти дослідження і узагальнення літературних джерел з аудиту короткострокових зобов’язань

 

Правові засади здійснення незалежної аудиторської діяльності в Україні базуються на Законі України “Про аудиторську діяльність”. Основне завдання цього закону – створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника.

Аудит базується  на законодавчих актах, в яких визначаються види господарських товариств, правила їх утворення, діяльності, а також права, обов’язки та відповідальність їх учасників. Саме ці питання роз’яснює Закон України “Про господарські товариства”.

На підприємстві ДП “Май” в 2002 році порівняно з 2001 роком вартість короткострокових кредитів банку зменшилися на 4 тис. грн. (33,3%), кредиторська заборгованість підприємства зросла 66 тис. грн. (165%), поточні зобов’язання зі страхування в 2002 році були виплачені повністю, а з оплати праці зросли на 4 тис. грн. (50%).

     

 

3. Рекомендована методика і організація аудиту короткострокових зобов’язань

Облік короткострокових позик ведеться на рахунку 60 «Короткострокові позики» у національній та іноземній валюті за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув. За кредитом цього рахунка відображаються суми одержаних кредитів, за дебетом — погашення та переведення до довгострокових зобов»язань у разі відстрочення кредитів (позик).

Кредитний договір укладають установа банку і підприємство; у ньому передбачається об»єкт кредитування, умови одержання і сплати позик, процентні ставки плати у кредит, строки, на які видаються позики. Тепер широко використовується комерційне кредитування, коли здійснюється реалізація товарів за умови розстрочки платежу.

Аудитор має здійснювати аналіз фінансового стану підприємства, контролювати дотримання строків платежів, своєчасність сплати комерційного кредиту. Комерційні кредити підприємство покриває за рахунок власних оборотних коштів, інших джерел, а також за рахунок банківського кредиту. Завдання аудитора — перевірити законність одержання і використання банківських кредитів за цільовим призначенням, своєчасність погашення їх.

Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і в цілому достовірно відображає фактичне фінансове становище підприємства, що перевіряється, на “01” квітня 2003 року за результатами операцій за період з “01” квітня  2002 року по “31” березня 2002  року.

 

Керівник аудиторської фірми                                              Підпис

сертифікат  серія А № 002044                                              

Аудитор                                                                       Підпис

Дата       _________________   

 

Висновки та пропозиції

Аудит базується  на законодавчих актах, в яких визначаються види господарських товариств, правила їх утворення, діяльності, а також права, обов’язки та відповідальність їх учасників. Саме ці питання роз’яснює Закон України “Про господарські товариства”.

Об’єктом дослідження є торгівельне підприємство «Май» дочірнє підприємство Закритого Акціонерного Товариства “Укрпрофтур”.

В ДП «Май» на рахунку 60 “Короткострокові позики” ведеться облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» призначений для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, в тому числі по невідфактурованих поставках та ТМЦ в дорозі.

На підприємстві ДП “Май” в 2002 році порівняно з 2001 роком вартість короткострокових кредитів банку зменшилися на 4 тис. грн. (33,3%), кредиторська заборгованість підприємства зросла 66 тис. грн. (165%), поточні зобов’язання зі страхування в 2002 році були виплачені повністю, а з оплати праці зросли на 4 тис. грн. (50%).

Аудитор має здійснювати аналіз фінансового стану підприємства, контролювати дотримання строків платежів, своєчасність сплати комерційного кредиту. Комерційні кредити підприємство покриває за рахунок власних оборотних коштів, інших джерел, а також за рахунок банківського кредиту. Завдання аудитора — перевірити законність одержання і використання банківських кредитів за цільовим призначенням, своєчасність погашення їх.

У відповідності Законом України “Про аудиторську діяльність” аудиторським підприємством “Аудит” на підставі Договору № 148 від 01.04.2003 була проведена аудиторська перевірка короткострокових зобов’язань ДП “Май” період з 01.04.2002 по 31.03.2003 р. 

За результатами проведення аудиту ДП “Май” згідно з договором  № 147 від 1 квітня 2003 року, аудитором  Козоріз П. В. (сертифікат аудитора № 002044 виданий рішенням Аудиторської палати України № 73 від 22 січня 1998 року) аудиторської фірми  “Аудит”, яка здійснює аудиторську діяльність на підставі ліцензії № 01880, виданої Аудиторською палатою України 10 лютого 1998 року, проведено аудиторську перевірку  ДП “Май”  за даними фінансового обліку і звітності за період  з “1” квітня  2002 року по “31” березня 2003 року.

Перевіркою встановлено, що деякі операції з обліку короткострокових зобов’язань підприємства проведені з порушенням  Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що призвело до неправильного визначення пасивів підприємства.   

Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища підприємства, що перевіряється. У зв’язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству.

Список використаних джерел

1.     Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

2.     Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

3.     Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений Постановою ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. (із змінами).

4.     Закон України “Про податок на додану вартість”, затверджений Постановою ВРУ №168/97 від 03.04.97 р. (із змінами №2831-ІІІ від 29.11.2001 р.).

5.     Закон України “Про систему оподаткування”, затверджений Постановою ВРУ №77 від 18.02.97 р. (із змінами №2740-ІІІ від 20.09.2001 р.).

6.     Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Постанова ВРУ №996-XIV від 16.07.99 р.

7.     Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993р. №23//Відомості Верховної Ради України. – 1993, №23.-С.12-15.

8.     Національний норматив аудиту №13 «Ауди­торський висновок», прийнятий Постановою Ауди­торської палати України від 22 січня 1996р. № 116//Бухгалтерський облік і аудит – 1997.- №6. – С.12-13.

9.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.7-12.

11.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

12.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.30-35.

13.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

14.Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

15.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

16.Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.

17.Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.

18.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

19.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : .С.К., 2001.

20.Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с. 

21.Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

22.Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

23.Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.

24.Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.

25.Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- С.138.

26. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 286 с.

Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ДП «Май»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 3 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

 

 

 

первісна вартість

0 11

 

 

 

Знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

1066

1207

 

первісна вартість

0 31

1266

1408

 

Знос

0 32

200

201

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

1066

1207

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

25

28

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

8

8

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

 

первісна вартість

161

 

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

13

33

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

103

106

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

63

158

 

Усього за розділом 2.

260

212

333

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

1278

1540

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

942

942

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

272

472

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

 

 

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

1214

1414

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

 

 

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

 

 

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

12

8

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

40

106

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

4

 

 

з оплати праці

580

8

12

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

64

126

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

1278

1540

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ДП «Май»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2002 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

851,5

741,5

 

Податок на додану вартість

0 15

141,9

123,5

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

709,6

618

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

589,6

508

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

120

110

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

9,1

8,1

 

Адміністративні витрати

0 70

 

 

 

Витрати на збут

0 80

104

97

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

25,1

4,9

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

25,1

4,9

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

8,4

1,5

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

16,7

3,4

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

16,7

3,4

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                     

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.