Курсова робота Аудит доходів, витрат і результатів фінансово-господарської діяльності

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Економічна сутність доходів, витрат і результатів фінансово-господарської діяльності5

 

2. Аналіз нормативної і спеціальної літератури. 16

 

3. Організаційно-економічна характеристика базового  підприємства. 21

 

4. Організаційно-інформаційна модель аудиту підприємства. 23

 

5. Методика аудиту доходів, витрат і результатів фінансово-господарської діяльності28

 

6. Аудит в умовах використання сучасних технологій. 37

 

Висновки і пропозиції47

 

Список використаних джерел. 49

 

Додатки. 51


Вступ

 

Підсумком господарської діяльності будь-якого комерційного підприємства є фінансовий результат – прибуток або збиток.

Прибуток підприємства являє собою підсумок його господарської діяльності та є джерелом його життєдіяльності. Величина прибутку залежить від росту обсягу реалізації, від зниження собівартості та якості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг.

Однак, для досягнення максимальних розмірів прибутку, підприємство повинно забезпечити ефективне управління фінансовими результатами господарської діяльності.

Одними із елементів системи управління фінансовими результатами підприємства є економічний аналіз і аудит.

Призначення аудиту, як одного з елементів управління, – вивчати фактичний стан справ у кожному з підрозділів і по підприємству в цілому, щоб об’єктивно відображати дійсність; перевіряти виконання прийнятих рішень; виявляти відповідність діяльності підприємства інтересам суспільства, держави, законам ринку.

Саме тому тема курсової роботи “Аудит доходів, витрат і результатів фінансово-господарської діяльності” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є аналіз стану проведення аудиту доходів, витрат та фінансових результатів підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити економічну сутність доходів, витрат і результатів фінансово-господарської діяльності;

привести аналіз нормативної і спеціальної літератури;

розглянути організаційно-економічну характеристику базового підприємства;

розкрити організаційно-інформаційну модель аудиту підприємства;

вивчити методику аудиту доходів, витрат і результатів фінансово-господарської діяльності;

розглянути можливість проведення аудиту в умовах використання сучасних технологій;

за результатами роботи зробити висновки та пропозиції.

Предметом дослідження є доходи, витрати та результати діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження є ТОВ “Славутич”.

Теоретичну основу дослідження питання аудиту склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І. та інших. В роботі використані дані  бухгалтерської та податкової звітності ТОВ “Славутич” за 2000-2002 рр.


1. Економічна сутність доходів, витрат і результатів фінансово-господарської діяльності

 

Методологічні засади формування бухгалтерського обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [12, c. 30].

Дохід — це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов»язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зрос­тання капіталу за рахунок внесків вкладників).

Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов»язання, що зумовлює зростання влас­ного капіталу. Критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної операції, до окремих елементів однієї або двох чи більше операцій в залежності від суті господарської операції.

П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» визна­чено доходи, які відносяться до кожної групи [11, c. 21].

До групи 1 «Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)» відноситься загальний дохід (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість акцизного збору тощо). Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Узагальнюючим показником ліквідності є коефіцієнт покриття (Кп), або загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт по­точної ліквідності.

Кп = (А1+А2+А3) / (П1+П2).                                                (3.3)

За 2000 рік Кп = (0,2 + 7,3 + 40,6)/ 67,4 = 0,71,

За 2001 рік Кп = (0 + 9,5 + 46,7 )/ 66,8 = 0,84,

За 2002 рік Кп = (0,1 + 3,6 + 55,1) / 73 = 0,805,

Він вимірює загальну ліквідність і показує, якою мірою пото­чні кредиторські зобов»язання забезпечуються поточними акти­вами, тобто скільки грошових одиниць поточних активів припа­дає на одну грошову одиницю поточних зобов»язань. Теоретичне значення цього показника 1,5—2,5.

 Для ТОВ “Славутич” коефіцієнт покриття також знаходиться нижче допустимих норм.

Як бачимо підприємство ТОВ “Славутич” має недостатній рівень ліквідності та платоспроможності.


4. Організаційно-інформаційна модель аудиту підприємства

 

Завданням інформаційного забезпечення аудиту доходів, витрат та результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ “Славутич” є інформування учасників контрольно-ревізійного процесу про стан підприємства, функціонування його в відповідності нормативно-правовим актам та законодавству у господарському механізмі підприємств. Крім того, ін­формаційне забезпечення є засобом комунікації ауди­торів з питань, що стосуються їхньої профе­сійної діяльності.

Інформаційне забезпечення господарського механіз­му ускладнюється відповідно до зростання суспільного виробництва в умовах ринкових відносин та прискорен­ня науково-технічного прогресу. Передусім збільшуються обсяги економічної інформації про діяльність підпри­ємств, концернів, корпорацій, спільних підприємств, яка містить дані для дослідження ревізією і аудитом. Зрос­тання обсягів інформації ускладнює організацію і ме­тодику проведення ревізії і аудиту фінансово-господарсь­кої діяльності.

….

Висновки і пропозиції

 

 

Дохід — це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов»язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зрос­тання капіталу за рахунок внесків вкладників).

Витрати виробництва — це спожиті в процесі виробниц­тва засоби виробництва, які втілюють у собі минулу працю (сировину, матеріали, амортизацію основних засобів, працю працівників, зайнятих у процесі виробництва теперішньому) з відповідними на неї нарахуваннями та ін.

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток. Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат.

Фінансовий результат діяльності підприємства скла­дається з:

— фінансових результатів від основної діяльності:

— фінансових результатів від фінансових операцій;

— фінансових результатів від іншої звичайної діяльності;

— фінансових результатів від надзвичайних подій.

 Правові засади здійснення незалежної аудиторської діяльності в Україні базуються на Законі України “Про аудиторську діяльність”.  Для аудиту доходів, витрат та результатів фінансово-господарської діяльності важливими є П(С)БО 15 “Дохід”, 16 «Витрати», 3 “Звіт про фінансові результати”, що визначають засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи, витрати та фінансові результати підприємства, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Завданням інформаційного забезпечення аудиту доходів, витрат та результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ “Славутич” є інформування учасників контрольно-ревізійного процесу про стан підприємства, функціонування його в відповідності нормативно-правовим актам та законодавству у господарському механізмі підприємств. Крім того, ін­формаційне забезпечення є засобом комунікації ауди­торів з питань, що стосуються їхньої профе­сійної діяльності.

Інформаційною базою аналізу є дані бухгалтерського та податкового обліку і звітності ТОВ “Славутич”.

Завданнями аудиту доходів, витрат та фінансових результатів є: оцінка ди­наміки показників формування прибутку, обґрунтованості фактичної величини утворення і розподілу прибутку; вияв­лення і вплив різних факторів на величину прибутку; оцін­ка можливих резервів подальшого зростання прибутку на основі оптимізації обсягів виробництва і витрат.

У відповідності Законом України “Про аудиторську діяльність” аудиторським підприємством “Аудит” на підставі Договору № 147 від 01.04.2003 була проведена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності ТОВ “Славутич” за період з 01.04.2002 по 31.03.2003 р. За результатами перевірки було складено аудиторський висновок.

Покращення проведення контролю та аудиту операційної діяльності ТОВ “Славутич” можна досягти за допомогою використання комп»ютера як засобу аналізу та контролю. Коли аудитор починає аудит у середовищі електронної обробки даних, він повинен мати необхідні навички і досвід роботи з технікою, яка виконує підрахунки, або повинен залучити до роботи спеціаліста і делегувати йому частину своїх функцій. Аудитор повинен знати елементи обробки даних, щоб спланувати, виконати і використовувати результати методів аудиту при сприянні комп’ютера. Рівень необхідних знань залежить від складності і конфігурації конкретного методу аудиту і програмного забезпечення контролю, а також системи обліку клієнта.

 


Список використаних джерел

 

1.     Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

2.     Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

3.     Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений Постановою ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. (із змінами).

4.     Закон України “Про податок на додану вартість”, затверджений Постановою ВРУ №168/97 від 03.04.97 р. (із змінами №2831-ІІІ від 29.11.2001 р.).

5.     Закон України “Про систему оподаткування”, затверджений Постановою ВРУ №77 від 18.02.97 р. (із змінами №2740-ІІІ від 20.09.2001 р.).

6.     Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Постанова ВРУ №996-XIV від 16.07.99 р.

7.     Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993р. №23//Відомості Верховної Ради України. – 1993, №23.-С.12-15.

8.     Національний норматив аудиту №13 «Ауди­торський висновок», прийнятий Постановою Ауди­торської палати України від 22 січня 1996р. № 116//Бухгалтерський облік і аудит – 1997.- №6. – С.12-13.

9.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.7-12.

11.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

12.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.30-35.

13.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

14.Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

15.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

16.Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.

17.Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.

18.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

19.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : .С.К., 2001.

20.Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с. 

21.Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

22.Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

23.Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.

24.Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.

25.Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- С.138.

26. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 286 с.

27.Терехов А.А. Аудит: перспективы развития. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Славутич”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2002 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

 

 

 

первісна вартість

0 11

 

 

 

Знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

84,3

75,6

 

первісна вартість

0 31

146,0

146,0

 

Знос

0 32

61,7

70,4

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

84,3

75,6

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

0,1

0,2

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

40,5

46,5

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

 

первісна вартість

161

4,2

5,2

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

1,4

2,4

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

0,7

0,8

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

0,2

0

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

1

1,1

 

Усього за розділом 2.

260

48,1

56,2

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

132,4

131,8

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

Звітного

звітного

 

 

 

Періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

31

31

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

45,5

43,5

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

11,5

9,5

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

65

65

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

 

 

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

 

 

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

28

26

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

35,4

36,7

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

0,5

0,9

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

1

1

 

з оплати праці

580

2,5

2,2

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

67,4

66,8

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

132,4

131,8

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Славутич”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2002 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

851,5

741,5

 

Податок на додану вартість

0 15

141,9

123,5

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

709,6

618

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

589,6

508

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

120

110

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

9,1

8,1

 

Адміністративні витрати

0 70

 

 

 

Витрати на збут

0 80

104

97

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

25,1

4,9

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

25,1

4,9

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

8,4

1,5

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

16,7

3,4

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

16,7

3,4

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

35,1

31,2

 

Відрахування на соціальні заходи

250

12,7

11,5

 

Амортизація

260

8,0

8,0

 

Інші операційні витрати

270

48,2

46,3

 

Разом

280

104

97

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 


Додаток В

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Славутич”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2003 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

 

 

 

первісна вартість

0 11

 

 

 

Знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

75,6

71,7

 

первісна вартість

0 31

146,0

150,8

 

Знос

0 32

70,4

79,1

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

1,4

 

Усього за розділом 1.

0 80

75,6

73,1

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

0,2

2,9

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

46,5

53,2

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

 

первісна вартість

161

5,2

1,2

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

2,4

0,5

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

0,8

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

0

0,1

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

1,1

0,9

 

Усього за розділом 2.

260

56,2

58,8

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

131,8

131,9

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

Періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

31

31

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

43,5

30,2

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

9,5

2,3

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

65

58,9

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

 

 

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

 

 

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

26

30

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

36,7

38,5

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

0,9

0,7

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

1

1

 

з оплати праці

580

2,2

1,8

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

66,8

73

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

131,8

131,9

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток Г

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Славутич”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2002 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

761,5

851,5

 

Податок на додану вартість

0 15

126,9

141,9

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

634,6

709,6

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

525,6

589,6

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

109

120

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

11,2

9,1

 

Адміністративні витрати

0 70

 

 

 

Витрати на збут

0 80

108,9

104

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

11,3

25,1

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

11,3

25,1

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

3,4

8,4

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

7,9

16,7

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

7,9

16,7

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

39,6

35,1

 

Відрахування на соціальні заходи

250

12,5

12,7

 

Амортизація

260