Курсова робота Аудит достовірності бухгалтерського обліку ВАТ в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Роль аудиту достовірності бухгалтерського обліку в системі управління діяльністю акціонерного товариства. 5

 

2. Критичний  нормативної бази, спеціальної та періодичної літератури з питань аудиту достовірності бухгалтерського обліку. 9

 

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ “Калина”  14

 

4. Планування аудиту достовірності бухгалтерського обліку ВАТ “Калина”  18

 

5. Оцінка суттєвості та аудиторського ризику при аудиті достовірності бухгалтерського обліку. 21

 

6. Твердження фінансової звітності які мають бути перевірені під час аудиту достовірності бухгалтерського обліку. 25

 

7. Процедури отримання та оцінки аудиторських доказів. 35

 

8. Формування аудиторських висновків за результатами аудиту достовірності бухгалтерського обліку. 42

 

Висновки. 48

 

Список використаних джерел. 50

 

Додатки. 52


Вступ

 

Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб»єкт підприємницької ді­яльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своїх фінан­сових ресурсів, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої фінансові зобо­в»язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набува­ючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відпові­дальність за ефективність господа­рювання і за своєчасне виконання фінансових зобов»язань, підприєм­ства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним се­ред яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Аудиторство нерівнозначне поняттям документальної комплек­сної ревізії, рахункової перевірки балансу, судово-бухгалтерської експер­тизи, аналізу господарської діяльності, але аудит використовує методи їх дослідження. В основному це поєднання методів документальної ревізії і аналізу господарської діяльності.

Призначення аудиту, як одного з елементів управління, – вивчати фактичний стан справ у кожному з підрозділів і по підприємству в цілому, щоб об’єктивно відображати дійсність; перевіряти виконання прийнятих рішень; виявляти відповідність діяльності підприємства інтересам суспільства, держави, законам ринку.

Саме тому тема курсової роботи “Аудит достовірності бухгалтерського обліку ВАТ в умовах застосування сучасних інформаційних технологій” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є аналіз стану проведення аудиту доходів, витрат та фінансових результатів підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути роль аудиту в достовірності бухгалтерського обліку в системі управління діяльністю акціонерного товариства,

— зробити критичний  нормативної бази, спеціальної та періодичної літератури з питань аудиту достовірності бухгалтерського обліку,

— вивчити організаційно-економічну характеристику підприємства ВАТ “Калина”,

— провести планування аудиту достовірності бухгалтерського обліку ВАТ “Калина”,

— розглянути оцінку суттєвості та аудиторського ризику при аудиті достовірності бухгалтерського обліку,

— розробити твердження фінансової звітності які мають бути перевірені під час аудиту достовірності бухгалтерського обліку,

— розглянути процедури отримання та оцінки аудиторських доказів,

— провести формування аудиторських висновків за результатами аудиту достовірності бухгалтерського обліку,

за результатами роботи зробити висновки та пропозиції.

Предметом дослідження є результати аудиту достовірності бухгалтерського обліку за результатами діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження є ВАТ “Калина”.

Теоретичну основу дослідження питання аудиту склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І. та інших. В роботі використані дані  бухгалтерської та податкової звітності ВАТ “Калина” за 2001-2003 рр.

 

 

 


1. Роль аудиту достовірності бухгалтерського обліку в системі управління діяльністю акціонерного товариства

 

Фінансово-господарський контроль діяльності підпри­ємств в умовах ринкових відносин і різних форм власно­сті набуває іншого змісту, оскільки виникла нова форма фінансово-господарського контролю — аудиторський кон­троль.

Аудит є сильним моральним стимулом для чесної роботи службовців фірми. Розуміння того, що всі записи і звіти будуть проаналізовані незаінтересованими осо­бами, змушує службовців акуратно і чітко вести облік і складати звітність про господарську діяльність під­приємства.

Проводять аудит здебільшого після завершення звітного періоду і відображення діяльності підприємця у бухгалтерському обліку і звітності. На практиці таке чіт­ке розмежування аудиторської і бухгалтерської роботи не завжди можливе, особливо при приватному аудиті в не­великих компаніях. Малі фірми часто не завантажують себе веденням бухгалтерських книг і складанням звітів, покладають це на аудиторів. Слід зазначити, що у таких ситуаціях підготовка або складання бухгалтерських зві­тів не є складовою аудиту. Скоріше навпаки, для об»єк­тивної перевірки цьому аудитору не слід виконувати контрольні функції [15, c. 62].

Зміст аудиторського контролю як однієї з форм фі­нансово-господарського контролю складається з екс­пертної оцінки фінансово-господарської діяльності під­приємства за даними бухгалтерського обліку, балансу і звітності, а також аудиторських послуг з питань обліку, звітності, внутрішнього аудиту.

….

Рис. 3.2. Динаміка основних показників ВАТ “Калина” за 2001-2003 рр.

 


4. Планування аудиту достовірності бухгалтерського обліку ВАТ “Калина”

 

Найважливішим методологічним принципом аудиту достовірності бухгалтерського обліку в ВАТ “Калина” є плану­вання. Планування аудиторської діяльності здійснюється з метою на­дання ефективних економічних послуг у визначений проміжок часу, зосередження уваги аудитора на найважливіших напрямках аудиту, та виявлення проблем, які слід перевірити найретельніше. Плану­вання аудиту пов»язане з визначенням його цілей і задач, відпові­дальності і обов»язків аудиторів [17, c. 127].

Слід пам»ятати, що на відміну від інших процесів управління планування аудиту має дуже важливі, притаманні тільки йому особ­ливості:

мета, яка заздалегідь визначена законом. У зв»язку з цим аудитори не мають будь-якої свободи: вони повинні визначити, сфор­мулювати свою думку і викласти її у висновку;

кожний суб»єкт аудиту (клієнт) індивідуальний;

проведення аудиту є ризикованим через суттєві невідповід­ності, помилки, фальсифікації і порушення чинних законодавчих та нормативних актів.

За результатами перевірки було складено аудиторський висновок.

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

За результатами проведення аудитуВАТ “Калина”згідно з договором  № 147 від 1 квітня 2004 року, аудитором  Козоріз П. В. (сертифікат аудитора № 002044 виданий рішенням Аудиторської палати України № 73 від 22 січня 2003 року) аудиторської фірми  “Аудит”,

яка здійснює аудиторську діяльність на підставі ліцензії № 01880, виданої Аудиторською палатою України 10 лютого 2003 року, проведено аудиторську перевірку ВАТ “Калина”

за даними фінансового обліку і звітності за період  з “1” квітня  2003 року по “31” березня 2004 року.

Аудитором перевірено таку документацію: первинні  документи: накладні, договори, розпорядження, накази та акти виконаних робіт, відображення господарських операцій бухгалтерському обліку: Головна книга, журнали ордера 1,2,7,10, бухгалтерська звітність: Баланс та звіт про фінансові результати. 

Аудитор керувався Законом України “Про аудиторську діяльність”, Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку «Звіт про фінансові результати», Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку «Дохід», Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку «Витрати», національними нормами аудиту з урахуванням міжнародних норм і стандартів.

Перевіркою встановлено, що деякі операції з обліку витрат підприємства проведені з порушенням  Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що призвело до неправильного визначення прибутку від операційної діяльності.   

Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища підприємства, що перевіряється. У зв’язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і в цілому достовірно відображає фактичне фінансове становище підприємства, що перевіряється, на “01” квітня 2004 року за результатами операцій за період з “01” квітня  2003 року по “31” березня 2004  року.

 

Керівник аудиторської фірми                                              Підпис

сертифікат  серія А № 002044                                              

Аудитор                                                                       Підпис

Дата       _________________   

 

 


Висновки

 

Аудит достовірності бухгалтерського обліку у сфері виробництва, обігу і споживання суспільно необхідного продукту в умовах ринку сприяє задоволен­ню попиту покупців активним впливом на збільшення випуску конкурентоспроможних товарів на ринку, зрос­танню прибутку підприємств і через систему податків збільшенню відрахувань до державного бюджету.

Аудит залежно від завдань замовника виконує функ­ції запобіжного, перманентного (оперативного), ретро­спективного (післяопераційного) і стратегічного видів фінансово-господарського контролю. Аудит достовірності бухгалтерської звітності має єдиний предмет і метод з іншими видами контролю, тому вико­ристовує ті самі джерела інформації, методичні прийоми і контрольно-ревізійні процедури, які передбачає конт­рольно-ревізійний процес. При цьому висновки аудиту на поставлені запитання обґрунтовуються всіма видами доказів, які мають підтвердження достовірними доку­ментальними даними бухгалтерського обліку.

Найважливішим методологічним принципом аудиту достовірності бухгалтерського обліку в ВАТ “Калина” є плану­вання. Планування аудиторської діяльності здійснюється з метою на­дання ефективних економічних послуг у визначений проміжок часу, зосередження уваги аудитора на найважливіших напрямках аудиту, та виявлення проблем, які слід перевірити найретельніше. Плану­вання аудиту пов»язане з визначенням його цілей і задач, відпові­дальності і обов»язків аудиторів.

Як економічна категорія ризик являє собою подію, яка може ста­тися або не відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати: негативний (програш, втрати), нульовий та позитивний (виграш, прибуток).

Ризиком в ВАТ “Калина”можливо управляти, тобто використовувати різноманітні методи, які дозволяють повною мірою прогнозувати ризикову подію та вживати заходи щодо зниження ризику. Ефективність органі­зації управління ризиком у багатьох випадках визначається класи­фікацією ризику. Під класифікацією ризику слід розуміти розподіл ризику на конкретні групи за визначеними ознаками.

Проведення аудиту достовірності бухгалтерського обліку ВАТ “Калина” за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій  можна досягти за допомогою використання комп»ютера як засобу аналізу та контролю. Задача «Автоматизація аудиту достовірності бухгалтерського обліку підприємства» розв»язується з метою виявлення розходжень між обліковими та фактичними отриманих прибутків або збитків на підприємстві.

Аудиторські докази – це інформація, одержана аудиторами при підготовці висновків, на яких ґрунтується аудиторський звіт. 

Інформаційною базою для аудиту достовірності бухгалтерського обліку є дані:

— балансу (форма №1);

— звіту про фінансові результати (форма №2);

— звіту про рух грошових коштів (форма №3);

— звіту про власний капітал (форма №4);

— дані статистичної звітності та оперативні дані.

У відповідності Законом України “Про аудиторську діяльність” аудиторським підприємством “Аудит” на підставі Договору № 147 від 01.04.2004 була проведена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності ВАТ “Калина” за період з 01.04.2003 по 31.03.2004 р.

За результатами перевірки було складено аудиторський висновок.


Список використаних джерел

1.     Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений Постановою ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. (із змінами).

2.     Закон України “Про податок на додану вартість”, затверджений Постановою ВРУ №168/97 від 03.04.97 р. (із змінами №2831-ІІІ від 29.11.2001 р.).

3.     Закон України “Про систему оподаткування”, затверджений Постановою ВРУ №77 від 18.02.97 р. (із змінами №2740-ІІІ від 20.09.2001 р.).

4.     Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Постанова ВРУ №996-XIV від 16.07.99 р.

5.     Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993р. №23//Відомості Верховної Ради України. – 1993, №23.-С.12-15.

6.     Національний норматив аудиту №13 «Ауди­торський висновок», прийнятий Постановою Ауди­торської палати України від 22 січня 1996р. № 116//Бухгалтерський облік і аудит – 1997.- №6. – С.12-13.

7.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

8.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.7-12.

9.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.30-35.

11.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

12.Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

13.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

14.Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.

15.Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.

16.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

17.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : .С.К., 2001.

18.Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с. 

19.Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

20.Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

21.Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.

22.Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.

23.Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- С.138.

24. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 286 с.

25.Терехов А.А. Аудит: перспективы развития. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

 


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ “Калина”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2003 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

 

 

 

первісна вартість

0 11

 

 

 

Знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

84,3

75,6

 

первісна вартість

0 31

146,0

146,0

 

Знос

0 32

61,7

70,4

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

84,3

75,6

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

0,1

0,2

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

40,5

46,5

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

 

первісна вартість

161

4,2

5,2

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

1,4

2,4

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

0,7

0,8

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

0,2

0

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

1

1,1

 

Усього за розділом 2.

260

48,1

56,2

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

132,4

131,8

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

Звітного

звітного

 

 

 

Періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

31

31

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

45,5

43,5

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

11,5

9,5

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

65

65

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

 

 

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

 

 

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

28

26

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

35,4

36,7

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

0,5

0,9

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

1

1

 

з оплати праці

580

2,5

2,2

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

67,4

66,8

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

132,4

131,8

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ “Калина”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2003 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

851,5

741,5

 

Податок на додану вартість

0 15

141,9

123,5

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

709,6

618

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

589,6

508

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

120

110

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

9,1

8,1

 

Адміністративні витрати

0 70

 

 

 

Витрати на збут

0 80

104

97

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

25,1

4,9

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

25,1

4,9

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

8,4

1,5

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

16,7

3,4

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

16,7

3,4

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

35,1

31,2

 

Відрахування на соціальні заходи

250

12,7

11,5

 

Амортизація

260

8,0

8,0

 

Інші операційні витрати

270

48,2

46,3

 

Разом

280

104

97

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 


Додаток В

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ “Калина”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2004 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

 

 

 

первісна вартість

0 11

 

 

 

Знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

75,6

71,7

 

первісна вартість

0 31

146,0

150,8

 

Знос

0 32

70,4

79,1

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

1,4

 

Усього за розділом 1.

0 80

75,6

73,1

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

0,2

2,9

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

46,5

53,2

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

 

первісна вартість

161

5,2

1,2

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

2,4

0,5

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

0,8

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

0

0,1

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

1,1

0,9

 

Усього за розділом 2.

260

56,2

58,8

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

131,8

131,9

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

Періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

31

31

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

43,5

30,2

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

9,5

2,3

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

65

58,9

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

 

 

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

 

 

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

26

30

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

36,7

38,5

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

0,9

0,7

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

1

1

 

з оплати праці

580

2,2

1,8

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

66,8

73

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

131,8

131,9

 

                                                     Керівник                     М.П.                       

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток Г

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ “Калина”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2003 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

761,5

851,5

 

Податок на додану вартість

0 15

126,9

141,9

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

634,6

709,6

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

525,6

589,6

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

109

120

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

11,2

9,1

 

Адміністративні витрати

0 70

 

 

 

Витрати на збут

0 80

108,9

104

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

11,3

25,1

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

11,3

25,1

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

3,4

8,4

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

7,9

16,7

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200