Дипломна робота Організація та управління ЗЕД туристичного підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Науково-теоретичні аспекти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності5

 

1.1. Сутність та види зовнішньоекономічних зв`язків. 5

 

1.2. Фактори розвитку міжнародного туризму. 12

 

1.3. Сутність та принципи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності18

 

2. Особливості організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю в туристичній агенції «Альфа-Тревел». 27

 

2.1.  Загальна характеристика туристичної агенції «Альфа-Тревел» і її туристичний продукт. 27

 

2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Альфа-Тревел». 33

 

2.3. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності «Альфа-Тревел»  39

 

3. Шляхи вдосконалення здійснення процесу організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю.. 44

 

3.1. Напрямки розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності на ТОВ “Альфа-Тревел”. 44

 

3.2. Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної  діяльності ТОВ “Альфа-Тревел”. 56

 

Висновки та пропозиції64

 

Список використаноїлітератури. 68

 

Додатки. 70

 


Вступ

 

Актуальність теми. Туризм відіграє одну з головних ролей у світовий економіці, забезпечуючи десяту частину світового валового продукту. Ця галузь економіки розвивається швидкими темпами і в найближчі роки стане одним з найважливіших її секторів. Щорічний приріст інвестицій в індустрію туризму  становить близько 30%. Туризм є дуже впливовим на зайнятість населення. За оцінкою ВТО, зараз 100 млн. працюючих зайнято в цій галузі, а до 2005 р. кожна восьма працездатна людина у світі буде зайнята саме у цій сфері. Сучасні світові стандарти туристських товарів та послуг разом з конкуренцією вимагають постійного підвищення кваліфікації працюючих у цій галузі.

В Україні за останнє десятиріччя кількість туристів щорічно досягає 5 — 6 млн. Низька доля України у міжнароднім обміні  туристами: вона складає 0,05 — 0,06%, а в сумі доходів цієї галузі — 0,02 — 0,03%. Дуже низькі надходження від туристського обслуговування в іноземній валюті, вони не перебільшують 1% від суми річного експорту товарів та послуг, і це при тому, що міжнародний туризм є активним джерелом надходжень іноземної валюти що суттєво впливає на платіжний баланс країни. Дійсно, будь-яка країна прагне до залучення якомога більших обсягів валюти (наприклад, у Іспанії вони досягають 30% експорту), постачаючи на світовий ринок якісні туристичні послуги. Є така можливість, і досить реальна, і в нашій країні, яка має багату історію та культуру, свої неповторні традиції та звичаї. Саме на цій основі потрібно будувати діяльність туристичним фірмам. Але слід враховувати, що крім впливу на економіку, туризм впливає на соціальну і культурну середу, екологію. А останні, в свою чергу впливають на туристів.

Організація міжнародної туристичної діяльності на ринку послуг має важливе значення для туристичного підприємства.

Процес входження України в систему світогосподарських зв»язків багато в чому залежить від якості прийняття управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародні ділові операції, як і внутрішні, є результатом визначених управлінських дій: прогнозуван­ня і планування, організації, мотивації, керівництва, контролю і т.д. Всі зазначені функції менеджменту в зовнішньоеко­номічній діяльності мають істотні особливості. Скажімо, у процесі пла­нування варто враховувати міждержавні відносини, що впливають на вибір партнерів. Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності базується на вивченні міжнародних ринків, особливостей запитів іноземних клієнтів, просування товарів і послуг на закордонні ринки здійснюєть­ся з урахуванням місцевих традицій і численних обмежень і т.д. По-іншому виглядає і функція організації в зовнішньоекономічній діяль­ності. Наприклад, перед підприємством, що виходить на закордонні ринки, відразу ж виникає запитання: створювати за кордоном свої підрозділи чи шукати там закордонних посередників? Це специфіка організації зовнішньоекономічної діяльності, оскільки внутрішні ділові операції організовувати набагато простіше і менш ризиковане.

Джерельна база. Питання зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств частково розглядалася в науково-літературних джерелах працях таких вчених, як Балабанов И. Т., Балабанов А.И. “Экономика туризма: Учебное пособие для вузов по экономической специальности”; Гуляев В. Г. “Организация туристской деятельности”; Карпова Г. А. и др. “Экономика современного туризма”, Пузакова Е. П., Честникова В. А. “Международный туристический биз­нес”; Сенин В. В. “Организация международного туризма”; Чудновский А.Д. и др. “Гостиничный и туристический бізнес” та інших. Але проблема  зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств розглянута не в повній мірі.  

Метою даної дипломної роботи є ознайомлення, висвітлення та підвищення  заходів ефективності організації зовнішньоекономічної туристичної діяльності на конкретному туристичному підприємстві.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити науково-теоретичні аспекти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;

— провести аналіз зовнішньоекономічної діяльності базового підприємства;

 — розкрити шляхи вдосконалення здійснення зовнішньоекономічної туристичної діяльності.

Об»єктом є організація та управління ЗЕД на туристичній фірмі ТОВ “Альфа-Тревел”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Дана робота складається з трьох розділів. В першому розділі розглянуто науково-методологічні основи зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств в умовах конкурентного середовища. В другому розділі розглянуто організацію зовнішньоекономічної діяльності на прикладі турфірми. В третьому розділі розглянуто шляхи вдосконалення здійснення процесу організації і управління ЗЕД на підприємстві.

Дипломна робота містить 72 сторінок, 13 таблиць, 8 малюнків та список літератури з 38 джерел.

1. Науково-теоретичні аспекти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

1.1. Сутність та види зовнішньоекономічних зв`язків

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність є історичною й економічною категорією. Як історична категорія зовнішньоекономічні зв»язки є продуктом цивілізації. Вони виникають з появою держав і розвиваються разом з ними. Перехід від натурального господарства до товарно-грошових відносин викликав різкий стрибок у розвитку національних ринків окремих держав і в обміні товарами цих національних ринків, що привело до розширення і поглиблення інтернаціональних зв»язків і міжнародного обміну в економічній сфері державних відносин.

Як економічна категорія зовнішньоекономічні зв»язки являють собою систему економічних відносин, що виникають при русі ресурсів усіх видів між державами й економічними суб»єктами різних держав. Ці двосторонні відносини охоплюють усі сфери економічного життя держави і насамперед його виробничу, торгову, інвестиційну і фінансову діяльність [13, с. 22].

….

Проте наскільки б вдалою не була ідея конкретної зовнішньо­економічної операції, які б високі прибутки вона не обіцяла в пер­спективі, який би бізнес-план не гарантував її здійсненність і ефек­тивність, саму по собі її не можна реалізувати без іншого аспекту зовнішньоекономічного менеджменту. Мова йде про те, що опрацю­вання ідеї може бути зроблено однією людиною або невеличкою гру­пою спеціалістів у межах їх поточних службових обов»язків або ж у вільний час. Досвід показує, що опрацювання ідей і навіть підготовка бізнес-планів складає дуже малу частину усіх витрат, пов»язаних із реалізацією ідеї. А от вже для реалізації ідеї, яку включено в число цілей зовнішньоекономічної діяльності, не обійтися без регулярного (функціонального) менеджменту. Мається на увазі, насамперед, пла­нування реалізації ідеї, для чого необхідно завчасно виділяти необхідні ресурси, встановлювати терміни виконання завдань, що випливають з ідеї, підбирати виконавців, визначати методи виконання робіт та ін. До того ж у планах робіт необхідно враховувати зміни навколишнього середовища фірми: законодавство, ціни на зовнішніх ринках, валютні курси, стан справ у партнерів і т.д. І якщо план буде неточним (тобто неякісним), тоді реалізація ідеї може бути під загрозою: скажімо, не­стача валютних коштів саме в той момент, коли потрібно провести оплату послуг і т.д.

Менеджмент передбачає не тільки функцію планування, але й організацію (що включає координацію), комплектування штатів, керів­ництво, мотивацію, контроль. Тому ідея тієї або іншої зовнішньоеко­номічної операції може бути реалізована тільки в тому випадку, коли предметний аспект повною мірою відповідатиме функціональному підходу.

В практиці зовнішньоекономічної діяльності часто трапляються ви­падки невідповідності згаданих аспектів зовнішньоекономічній діяль­ності. Досить поширеними є ситуації, коли приваблива, захоплююча ідея бізнесу відсуває на другий або навіть більш дальній план функціональний аспект менеджменту, який лише планується і де­тально не проробляється. А невдачі в цьому випадку списуються на об­ставини.


2. Особливості організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю в туристичній агенції «Альфа-Тревел»

 

2.1.  Загальна характеристика туристичної агенції «Альфа-Тревел» і її туристичний продукт

 

Підприємство ТОВ «Туристична агенція «Альфа-Тревел» створено і діє на основі законодавства України.

Підприємство створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Вищим органом управління є збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді. Збори обирають Голову товариства. Виконавчим органом фірми «Альфа-Тревел» є директор, який вирішує усі питання діяльності товариства, підзвітний зборам учасників і організує виконання їх рішень. Перевірка діяльності директора проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів.

Для чіткої роботи фірми «Альфа-Тревел» необхідне чітке розмежування функцій між всіма учасниками процесу надання послуг.

….

Отже, в 2003 ТОВ «Альфа-Тревел” отримало чистого прибутку за рахунок здійснення зовнішньоекономічних операцій 28,56 тис. грн., рентабельність реалізації при цьому складала відповідно 3,86%. В 2003 році за рахунок збільшення виручки від реалізації на 17,86 тис. грн. та зменшення витрат вдалося отримати чистого прибутку 55,47 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації зросла на 3,46% і становить 7,33%. В 2003 році прибуток зріс порівняно з 2002 на 26,91 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зріс на 1,1 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 3,46 тис. грн., за рахунок зменшення повної собівартості зріс на 11,24 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації товарів зріс на 11,11 тис. грн..

 


3. Шляхи вдосконалення здійснення процесу організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю

  

3.1. Напрямки розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності на ТОВ “Альфа-Тревел”

 

Поведінка ТОВ “Альфа-Тревел” на зовнішньому ринку значною мірою визначається внутрішніми її можливостями і перспективами розвитку при досягнутому рівні стратегічного управління. У той самий час стратегія зовнішньоекономічної діяльності є однією з важливих складових стратегічного плану підприємства і системи стратегічного управління.

Процес розробки стратегії поведінки ТОВ «Альфа-Тревел” на зовнішньому ринку включає шість етапів:

— всебічний аналіз стану і розвитку зовнішньоекономічної діяльності;

— аналіз очікуваних змін у кон»юнктурі зовнішнього ринку;

— аналіз можливостей на зовнішньому ринку з урахуванням прогностичних змін у його кон»юнктурі;

— аналіз внутрішньої і зовнішньої бюджетно-податкової політики і впливи змін у ній на умови діяльності організації;

— аналіз тенденцій розвитку світової економіки, стан і тенденції розвитку світового ринку, включаючи ринок кредиту, зовнішньоторго­вельної політики різних країн, оцінка впливу змін у ній на умови фун­кціонування організації;

— розробка довгострокової стратегії зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням існуючого і прогнозного стану на зовнішніх ринках, а також можливостей і очікуваних змін в умовах функціонування підприєм­ства.

….

Мал.3.3. Форма замовленя на обслуговування клієнтів за допомогою мережі Інтернет

Примітка:
1. Всі поля обов»язкові для заповнення.

2. Дані турагенства необхідні тільки для турфірм, які направляють нам клієнтів.


Висновки та пропозиції

 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства передбачає здійснення експортних та імпортних операцій. Експорт — це вивіз товару, робіт, послуг, результатів інтелектуальної власності, у тому числі виключних прав на них, з митної території за кордон без зобов»язання про зворотний увіз. Факт експорту фіксується в момент перетинання товаром митного кордону, надання послуг і прав на результати інтелектуальної діяльності. Імпорт — ввезення товару, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності, у тому числі виключних прав на них, на митну територію через границю без зобов»язання про зворотний вивіз. Факт імпорту фіксується в момент перетинання товаром митного кордону, одержання послуг і прав на результати інтелектуальної діяльності.

До стримуючих факторів, що впливають на розвиток туризму негативно, відносяться економічні кризи, мілітаризація економіки, ріст зовнішньої заборгованості, політична нестабільність, ріст цін на предмети споживання, безробіття, страйки, криміногенна обстановка, фінансова нестабільність (інфляція, стагнація валют), скорочення обсягівособистого споживання, неблагополуччя екологічної ситуації, банкрутство туристичних фірм, жорсткість формальностей, зниження квот обміну валют, невиконання турфірмами своїх зобов»язань і т.д.

Туристичні послуги, пропоновані як товар на світовому ринку, складають значну частину споживаних населенням послуг і мають специфічний соціально-оздоровчий характер, тобто відпочинок, можливість розвитку особистості, пізнання історичних і культурних цінностей, можливість заняття спортом, участі в культурно-масових заходах. Таким чином, туризм сполучить у собі економічний, соціальний, гуманітарний, виховний і естетичні аспекти.

Значення зовнішньоекономічної діяльності в розвитку всіх країн, у тому числі й України, постійно зростає. Історичний досвід підтвер­джує вигідність розширення участі країн у міжнародному поділі праці і різноманітних формах міжнародного бізнесу. І навпаки, згортання зовнішньоекономічної діяльності неминуче призводить до уповіль­нення соціально-економічного розвитку країни, виникнення склад­них проблем, які неможливо вирішити не лише в економіці, але і в інших сферах суспільного життя. Тому процес глобалізації та інтер­націоналізації господарського життя можна вважати закономірним з огляду на посилення взаємозалежності між країнами і зростаючу схожість їх економік.

Підприємство ТОВ «Туристична агенція «Альфа-Тревел» створено і діє на основі законодавства України.

Діяльність фірми здійснюється за багатьма напрямками, серед яких найважливішими є:

1) Прийом і обслуговування іноземних туристів і громадян України.

2) Забезпечення одержання іноземними громадянами і туристами України, комплексу готельних послуг:

— проживання,

— харчування,

— транспортне обслуговування,

— торгові послуги,

— послуги пральної, хімчистки, перукарні,

— послуги перекладачів,

— медичне обслуговування,

— послуги зв»язку,

— інші послуги.

3) Організація зустрічей, виставок, конференцій, обслуговування симпозіумів, конгресів, бізнесів-турів та інших послуг і заходів.

4) Екскурсійне обслуговування.

Таким чином, туристична фірма ТОВ «Альфа-Тревел» була створена з метою отримання прибутку шляхом задоволення потреб населення в туристичних послугах.

Обсяг зовнішньоекономічної діяльності в 2003 році зріс порівняно з 2002 роком на 17,86 тис. грн. (2,42%). Це сталося за рахунок збільшення обсягу туристичних турів за кордон; імпорту товарів та послуг, експорту товарів та послуг відповідно на 4,22 тис. грн. (2,05%), 4,51 тис. грн. (11,23%) та 19,17 тис. грн. (15,86). В той же час зменшився обсяг інших послуг відповідно на 1,1 тис. грн. (0,52%), 3,97 тис. грн. (13,714%) та 4,97 тис. грн. (3,76%).

В структурі кредиторської забор­гованості відбулися суттєві зміни. Так, якщо на початок року найбільшу питому вагу (69,33%) скла­дав борг за товари, роботи і послуги і в складі кредиторської забор­гованості виділялися розрахунки з бюджетом (6,23%), з страху­вання (1,58%), з оплати праці (8,04%). Найбільшу питому вагу на 1.01.2004 р. займає заборгованість за товари, роботи і послуги (47,91%). В складі кредиторської заборгованості виді­ляються розрахунки з учасниками (32,69%), з бюджетом (6,79%), з оплати праці (10,30%) та з учасниками (32,69%).

За звітний період кредиторська заборгованість зменшилася на 42,7 тис. грн., або на 24,16%, що позитивно характеризує підприємство. На це вплинуло зниження кредиторської заборгованості ТОВ «Альфа-Тревел” за товари, роботи та послуги.  Кредиторська заборгованість ТОВ «Альфа-Тревел” за товари, роботи та послуги утворилася за рахунок невчасної сплати коштів закордонним постачальникам.

В 2002 ТОВ «Альфа-Тревел” отримало чистого прибутку за рахунок здійснення зовнішньоекономічних операцій 28,56 тис. грн., рентабельність реалізації при цьому складала відповідно 3,86%. В 2003 році за рахунок збільшення виручки від реалізації на 17,86 тис. грн. та зменшення витрат вдалося отримати чистого прибутку 55,47 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації зросла на 3,47% і становить 7,33%.

Як показують результати аналізу, прибутковість реалізації в 2003 році зростає, також зростає прибутковість оборотного капіталу за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства. Рівень прибутковості загального капіталу зменшився в 2003 році 0,0062 порівняно з 2002 роком за рахунок збільшення суми капіталу в більшій мірі ніж зріс чистий прибуток.

В 2003 році прибуток зріс порівняно з 2002 на 26,91 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зріс на 1,1 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 3,46 тис. грн., за рахунок зменшення повної собівартості зріс на 11,24 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації товарів зріс на 11,11 тис. грн..

Поведінка ТОВ “Альфа-Тревел” на зовнішньому ринку значною мірою визначається внутрішніми її можливостями і перспективами розвитку при досягнутому рівні стратегічного управління. У той самий час стратегія зовнішньоекономічної діяльності є однією з важливих складових стратегічного плану підприємства і системи стратегічного управління.

Враховуючи вищенаведене автор пропонує включити в процес розробки стратегії поведінки ТОВ «Альфа-Тревел” на зовнішньому ринку такі етапи:

— всебічний аналіз стану і розвитку зовнішньоекономічної діяльності;

— аналіз очікуваних змін у кон»юнктурі зовнішнього ринку;

— аналіз можливостей на зовнішньому ринку з урахуванням прогностичних змін у його кон»юнктурі;

— аналіз внутрішньої і зовнішньої бюджетно-податкової політики і впливи змін у ній на умови діяльності організації;

— аналіз тенденцій розвитку світової економіки, стан і тенденції розвитку світового ринку, включаючи ринок кредиту, зовнішньоторго­вельної політики різних країн, оцінка впливу змін у ній на умови фун­кціонування організації;

— розробка довгострокової стратегії зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням існуючого і прогнозного стану на зовнішніх ринках, а також можливостей і очікуваних змін в умовах функціонування підприєм­ства.

Можна запропонувати основні етапи можливих напрямків розвитку ТОВ “Альфа-Тревел” на зовнішньому ринку:

1. Традиційний. Продаж послуги за кордон без подальшого її супроводу. Експортер несе відповідальність перед покупцем тільки до моменту постачання або продажу і, як правило, не цікавиться подальшою долею проданої послуги.

2. Експортний маркетинг. ТОВ “Альфа-Тревел” систематично обробляє закордонний ринок і пристосовує своє виробництво під вимоги цього ринку. При цьому експортер постійно досліджує цей ринок і намагається контролювати весь шлях товару до кінцевого споживача.

3. Міжнародний маркетинг. Експортер глибоко досліджує ринок і використовує для його обробки весь набір інструментів маркетингу, а також різні форми зовнішньоекономічних зв»язків: науково-технічний обмін, спільні підприємства, контрактні виробництва, дочірні підприємства й ін., а не тільки експорт.

Як однин з напрямків розширення міжнародної діяльності  туристичної фірми “Альфа-Тревел” можна запропонувати включення до асортименту послуг кілька нових позицій, тобто розробити новий туристичний продукт.

Оцінивши вигідність запропонованого туру в Словаччину, необхідно провести планування його збуту. У класичному виді можна вибрати одну з загальноприйнятих стратегій маркетингового просування.

1. Вивчення попиту на туристський продукт, вимог споживачів до якості послуг, рівня цін.

2. Упорядкування програм маркетингу по продукту з урахуванням витрат виробництва, витрат на рекламу.

3. Встановлення верхньої межі цін на продукцію, послуги і рентабельність їхнього виробництва.

4. Розробка асортиментної й інвестиційної політики фірми.

5. Визначення кінцевого результату діяльності фірми і прибутків.

Великі комунікативні можливості для підприємства і менеджменту відкриваються за умов приєднання туристичної фірми “Альфа-Тревел” до системи Internet. З допомогою Internet можна: приймати та від­правляти пошту; приймати участь у телеконференціях; обмінюватися файлами; вести одночасно розмову з декіль­кома сотнями людей, не відходячи від комп»ютера; здійсню­вати пошук різної інформації; працювати у Word Wide Web; використовувати обчислювальні потужності суперкомп»ютерів та ін.


Список використаної літератури

1.      Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).

2.      Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

3.      Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

4.      Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”// ВВР, 1991, N 5, — Ст. 1.

5.      Балабанов И. Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие для вузов по экономической специальности. — М.: Финансы и стати­стика, 1999. — С. 174.

6.      Бойчик Н. Економіка підприємства. Навч.посібник.К.Атіка,2001-298с.

7.      Болт Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 1999. – 271 с.

8.      Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. М.: Изд. Стандартов.1988. 80с.

9.      Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. К.: АСК, 2000. — 221 с.

10.  Гончарук В. Развитие предприятия. М.: Дело,2001-218с.

11.  Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.

12.  Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: Учебное пособие // Московская академия экономики и права. — М.: Нолидж, 1996. — С. 312.

13.  Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

14.  Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

15.  Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.

16.  Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

17.  Карпов В.Н. Управление маркетингом //Маркетинг. 1993. №2. С. 29-42.

18.  Карпова Г. А. и др. Экономика современного туризма: рыночное регулирование. Основы управления и маркетинга. Бухгалтерский учет и нало­гообложение. — М.; СПб.: Герда. 1998 — С. 412.

19.  Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999, С. 59.

20.  Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. — СПб.: ПитерКом,1999. – 718с.

21.  Крылова Г.Д. Зарубежный опыт управления качеством. М.: Изд. Стандартов. 1992. 140с.

22.  Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

23.  Леонов И.Г., Аристов О.В. Управление качеством продукции. М.: Изд. Стандартов. 1990. 200с.

24.  Линдерт П. X. Экономика мирохозяйственных связей. — М.: Прогресс, 1992.- С. 420.

25.  Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки: 36. наук. пр. — К., 1996. – 178 с.

26.  Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, С. 312.

27.  Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

28.  Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

29.  Пузакова Е. П., Честникова В. А. Международный туристический биз­нес. — М.: Экспертное бюро. — М., 1997. — С. 176.

30.  Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

31.  Сенин В. В. Организация международного туризма: Учебник для вузов по специальности «Менеджмент». — М.: Финансы и статистика, 1999. -С. 400.

32.  Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.

33.  Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. Посібник/ Під.заг.ред. А.І. Кредісова/ Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. – К, 1997. – 448 с.

34.  Чайка И.И. Конкурентная борьба предприятий – это соревнование систем управления качеством. // Стандарты и качество.1996. №12 с.55-59.

35.  Чечетов М., Мендрул О. — Корпоративне управління в умовах економічної трансформації // Економіка України. – 2001. — №4. – С. 10-19. 

36.  Чудновский А.Д. и др. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник / Ассоциация авторов и издательства «Тандем» / Под ред. А. Д. Чудновского — М.: Экмос, 1998. — С. 351.

37.  Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.

38.  Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Альфа-Тревел”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 4 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

 

 

 

первісна вартість

0 11

 

 

 

Знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

20,8

16,6

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

411,3

1738,2

 

первісна вартість

0 31

867,0

3757,6

 

Знос

0 32

455,7

2019,4

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестиції

0 45

2,5

7,3

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

434,6

1762,1

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

192,3

305,4

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

6,6

10,5

 

готова продукція

130

115,4

111,5

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

101,2

117,0

 

первісна вартість

161

103,2

119,5

 

резерв сумнівних боргів

162

2

2,5

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

12,0

9,0

 

за виданими авансами

180

5,0

2,5

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

95,6

157,1

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

30

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

51,0

29,6

 

в іноземній валюті

240

6,2

14,5

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

585,2

787,2

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

1019,8

2549,3

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

200

200

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

553,1

1826,6

 

Резервний капітал

340

3,5

3,5

 

Нерозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

7,3

331,6

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

763,8

2361,7

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

 

 

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

28,0

13,6

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

28,0

13,6

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

40,0

30,0

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

8,6

6,0

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

122,5

64,2

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

11,0

9,1

 

з позабюджетних платежів

560

2,0

1,1

 

зі страхування

570

2,8

2,0

 

з оплати праці

580

14,2

13,8

 

з учасниками

590

24,2

43,8

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

2,7

4,1

 

Усього за розділом 4.

620

228,0

174,1

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

1019,8

2549,3

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 


Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Альфа-Тревел”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2003 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

3901,3

2900,0

 

Податок на додану вартість

0 15

650,22

483,33

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3251,08

2416,67

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

2126,14

1916,53

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

1124,94

500,14

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

322,51

250,32

 

Витрати на збут

0 80

160,11

81,14

 

Інші операційні витрати

0 90

110,01

51,11

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

532,31

117,57

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

21,59

11,0

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

553,9

128,57

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

166,17

38,57

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

387,73

90,0

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

387,73

90,0

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий на «Дипломна робота Організація та управління ЗЕД туристичного підприємства»

  1. Александр говорит:

    йоу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.