Курсова робота Формування якості меблів в процесі їх виготовлення

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Характеристика споживчих властивостей меблів. 5

 

2. Визначення якісних характеристик, які нормуються ДСТУ.. 11

 

3. Методи дослідження деревини та деревиностружкових плит, що застосовуються для виробництва меблів. 14

 

4. Особливості технології виготовлення меблів. 26

 

5. Формування якості меблів в процесі виготовлення. 28

 

Висновки та пропозиції34

 

Список використаних джерел. 36


Вступ

 

Ринкові відносини в Україні зумовлюють специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до формування товарного асортименту та якості на підприємстві.

В умовах становлення ринкової економіки боротьба за споживача на внутрішньому і зовнішньому ринках вимагає створення і виробництва конкурентноздатних товарів. Якість виступає як головний фактор конкурентноздатності товару, складаючи його «стрижень», основу.

Нові підходи до проблеми якості вимагають врахування виробниками ринкового фактора, відмови від адміністративних важелів контролю якості на користь організаційно-економічних заходів керування якістю, переходу до гнучкої системи стандартизації, що дозволить виробникам оперативніше реагувати на мінливі вимоги внутрішнього і зовнішнього ринку до якості товарів, та налагодити роботу щодо забезпечення високої якості продукції.

Проблема підвищення якості одна з головних задач розвитку економіки нашої країни. В останні роки у всіх передових у технічному відношенні країнах відзначається зростаючий інтерес до підвищення якості продукції.

В даний час в Україні реалізується багато різних видів меблів вітчизняного та зарубіжного виробництва. Це меблі різної якості та вартості.

Саме тому тема курсової роботи Формування якості меблів в процесі їх виготовленняє на даний час досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є дослідження споживних властивостей меблів та особливостей формування якості в сучасних економічних умовах в Україні.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних завдань:

— вивчення характеристику споживчих властивостей меблів;

— визначення якісних характеристик, які нормуються ДСТУ;

— розгляду методів дослідження деревинно-стружкових  плит для в виробництва меблів;

— розгляду особливостей технології виготовлення меблів;

— дослідження формування якості меблів в процесі виготовлення.

Предметом дослідження є якість меблів.

Об»єктом  дослідження є меблі, що виробляються підприємством „Богуславка”, м. Київ.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області товарознавства, управління якістю, сертифікації, тощо.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), стандартні методи визначення показників якості меблів, обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 


1. Характеристика споживчих властивостей меблів

 

Сучасні меблі для житлових і інших приміщень повинні відповідати вимогам функціональним, ергономічним, гігієнічним, естетичним, технологічним, економічним і вимогам міцності, надійності і довговічності.

За ступенем відповідності цим вимогам визначають споживчі властивості і якість меблів. Вимоги, пропоновані до меблів, можуть бути диференційовані в залежності від її виду і призначення [21].

Функціональні вимоги передбачають відповідність меблів їх призначенню: відповідність їх розмірів розмірам приміщень і речей, що визначає зручність користування ними, правильну організацію інтер»єра, ощадливе використання площі приміщень і можливість вільного переміщення їх; взаємозамінність окремих деталей і вузлів, їхню уніфікацію з застосуванням нових і традиційних матеріалів; збереження заданої форми і пружності (для м»яких меблів) і ін.

Маса меблів повинна забезпечувати можливість її переміщення.

Зручність користування залежить від правильного вибору форми меблів, їх розмірів, вихідного матеріалу.

 

Отже, як видно з табл. 3.1 на підприємстві „Богуславка” зразки ДСП, що використовуються для виробництва меблів, відповідають ДСТУ EN 312-1-2003 „Плити деревностружкові. Технічні умови”.

 

4. Особливості технології виготовлення меблів

 

Підприємство “Богуславка” було засновано в 1994 році. В даний момент на підприємстві працює 46 чоловік.

Виробництво меблів складаються з розробки проекту і технологічних процесів його виконання. Виробничий процес складається з двох стадій: заготівельної і зборки меблів. Меблі, які виробляє підприємство “Богуславка”, можна класифікувати за призначенням, конструкцією, видом застосовуваних матеріалів і характером виробництва.

За призначенням меблі, які виробляє підприємство “Богуславка”, поділяються на дві великі групи: побутову (для житлових приміщень) і для громадських будинків. Форма і конструкція меблів для житлових приміщень і установ визначаються специфікою функціональних процесів, що відбуваються в них. За конструкцією виробу меблів поділяються за способом складання і трансформації її частин, установкою в приміщенні, способом обробки застосовуваних матеріалів. В залежності від способу з»єднання і трансформації їхніх частин підприємство “Богуславка” виробляє вироби секційними і несекційними, збірно-розбірними і нерозбірними, що трансформуються, складними.

Застосувавши принцип процесного підходу, підприємство „Богуславка” перейшло принципово новий спосіб управління підприємством. Такий підхід до управління дозволив чітко розподілити відповідальність та повноваження між керівниками та виконавцями, налагодити оптимальні горизонтальні зв’язки, що дозволило значно скоротити витрати часу при вирішені питань організації діяльності. Була розроблена Політика у сфері якості. Рішення, які приймались на протязі розробки СМЯ, були задокументовані, внаслідок чого на комбінаті виникла злагоджена система внутрішніх правил, яка дозволяє організовувати та виконувати роботи з оптимальними витратами часу та матеріальних ресурсів. На період впровадження СМЯ практично всі працівники на підприємстві „Богуславка” пройшли багатоступеневе навчання, яке дозволило опанувати нові принципи управління та організації робіт не тільки керівному складу, але й фахівцям та робітникам.

 

 

 

 


Висновки та пропозиції

 

 

Отже, сучасні меблі для житлових і інших приміщень повинні відповідати вимогам функціональним, ергономічним, гігієнічним, естетичним, технологічним, економічним і вимогам міцності, надійності і довговічності. За ступенем відповідності цим вимогам визначають споживчі властивості і якість меблів. Вимоги, пропоновані до меблів, можуть бути диференційовані в залежності від її виду і призначення.

У конструкції меблів передбачаються застосування прогресивних матеріалів, ощадлива їх витрата, можливість максимальної механізації й автоматизації технологічних процесів з урахуванням максимальної уніфікації елементів і їх повної чи часткової взаємозамінності.

Методи дослідження деревини та деревинно-стружкових плит, що застосовуються для в виробництва меблів, можна поділити на фізичні та хімічні.

Виробництво меблів складаються з розробки проекту і технологічних процесів його виконання. Виробничий процес складається з двох стадій: заготівельної і зборки меблів. Меблі, які виробляє підприємство “Богуславка”, можна класифікувати за призначенням, конструкцією, видом застосовуваних матеріалів і характером виробництва.

Розробку конструкції предметів меблів на підприємстві „Богуславка” починають з наукових досліджень і узагальнення практичного досвіду для встановлення оптимальних розмірів меблів і їх складових частин, відповідності їх приміщенням, інтер»єрові і тілу людини. При цьому враховують їх призначення, матеріали для виготовлення, можливі зміни розмірів окремих елементів при експлуатації. Для того щоб виріб не руйнувався під впливом деформаційних напруг, має бути врахована зміна форми і розмірів деревини при зміні її вологості. Враховують також напрямок волокон деревини і її властивості, механічні навантаження, якою меблі піддаються при експлуатації. У залежності від цього визначаютьвид матеріалу, перетин і профіль окремих деталей і їхнє зчленування. Деталі меблів повинні знаходитися в найбільш вигідномуположенні.

Процес виготовлення меблів на підприємстві „Богуславка” складається з ряду послідовних операцій, ретельне виконання яких забезпечує випуск меблів високої якості. Основними операціями є: підготовка вихідних матеріалів (сушіння деревини, розкрій деревини й інших матеріалів) і обробка деталей і заготівок, з»єднання окремих деталей і елементів, облицювання поверхонь, обробка, зборкамеблів і установкалицьової фурнітури. Послідовність виконання окремих операцій може бути змінена в залежності від призначення, категорії обробки, конструкції і стилю меблів.

Протягом 2004-2006 років на підприємстві „Богуславка” виявлено 1,36% бракованих меблів. Найбільший відсоток браку було виявлено в 2005 році 1,53%. Як бачимо відсоток бракованих меблів досить низький, що свідчить про досить високу якість продукції, що випускається на підприємстві „Богуславка”.   На підприємстві „Богуславка” були виявлені дефекти меблів. Протягом 2004-2006 років найбільше було виявлено дефектів структури матеріалів меблів. 

В умовах сучасного ринку підприємству „Богуславка” не втримати свої лідируючі позиції без сучасної системи управління, тому керівництвом було прийняте рішення впровадити систему менеджменту якості (СМЯ), яка ґрунтується на вимогах міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

Система якості повинна відповідати наступним основним принципам: особиста участь і відповідальність керівника в роботах по забезпеченню якості продукції; наявність чіткого планування в області якості; чіткий розподіл відповідальності і повноважень на коженвид діяльності, що забезпечує реалізацію плану підприємства в області якості; визначення витрат по забезпеченню якості продукції; забезпечення безпеки продукції, робіт, послуг для споживача і навколишнього середовища; стимулювання розвитку робіт з поліпшення якості; систематичне удосконалювання методів і засобів забезпечення контролю якості.

Список використаних джерел

 

1.     Господарський кодекс України, м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV. // www.rada.gov.ua

2.     Закон України „Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 року // www.rada.gov.ua

3.     ДСТУ 4414:2005. Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови / Є. Голубєв (розроб.). — Офіц. вид — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 12с.

4.     ДСТУ 4144:2002/ГОСТ 31096-2003. Матеріали текстильні для одягу і меблів. Методи визначання характеристик горіння (ISO 10047:1993, ISO 6940:1984, ISO 6941:1984 NEQ, ГОСТ 31096-2003, IDT) / О. Савельєва (розроб.). — Офіц. вид. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — ІV, 18 с.

5.     ДСТУ EN 1334:2004. Меблі побутові: Ліжка і матраци. Методи вимірювання і рекомендовані допуски (EN 1334:1996, IDT) / Є. Голубєв (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 4с.

6.     Бобиков П. Д. Конструирование столярно- мебельных изделий: Учебник для проф.- тех. училищ. — 4. изд., доп. — М. : Высш. шк., 1989. — 176с.

7.     Васільєва В. О., Ємченко І. В., Закусілов А. П. Методи визначення фальсифікації товарів: Опорний конспект лекцій та тести для студ. спец. 6.050303 «Експертиза товарів та послуг» / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво Львівської комерціної академії, 2005. — 76с.

8.     Васюта М. І. Деревообробка – сучасний стан та перспективи розвитку // Економіка України. — №9. – 2001. – С. 22.

9.     Войнаш Л. Г., Дудла І. О., Козьмич Д. І., Павловська Н. В., Приходько М. В. Товарознавство непродовольчих товарів: Підруч. для студ. вищих навч. закл. / Укоопспілка; Навчально-методичний центр «Укоопосвіта» / Лідія Герасимівна Войнаш (заг.ред.). — К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2004. — 436с.

10.Григориев М.А. Материаловедение для столяров и плотников. – М.: Наука, 1987. – 314 с.

11.Грицюк Ю. І. Моделювання карт і оптимізація плану розкрою плитних деревних матеріалів на меблеві заготовки / Український держ. лісотехнічний ун-т. — Л. : Панорама, 2004. — 524с.

12.Дячун З. Й. Конструювання меблів. Корпусні вироби: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний лісотехнічний ун-т України. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — 387с.

13.Жук Ю. Т., Жук В. А., Кисляк Н. К., Кушнір М. К., Орлова Н. Я. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. для студ. кооп. вищих навч. закладів. — К., 2000. — 336 с.

14.Зіміна Г. К. Стандартизація систем управління якістю згідно стандартів серії ISO 9000:2000 (у схемах): Навч.- практ. посіб. — К. : Школа Адміністративного Управління Зіміної, 2003. — 255с.

15.Кисляк Н. К., Коломієць Т. М., Кравченко В. М., Сіренко С. О. Товарознавство господарських товарів: Підручник для студ. товарознавчих спец. вищ. навч. закладів / Київський національний торговельно-економічний ун- т. — К. : Книга, 2004. — 448с.

16.Коломієць Т.М., Притульська Н.В., Романенко О.Л. Експертиза товарів: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2001. – 274 с.

17.Конструирование мебели: Справочник / П.А. Андрианов (сост.), Ю.Ф. Стрежнев (сост.). — СПб. : ПРОФИ-ИНФОРМ, 2005. — 228с.

18.Курдюков Е.Г. Столярные и плотничные работы, — М.: Наука, 1998. – 291 с.

19.Матеріалознавство та основи технології виробництва непродовольчих товарів / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Надія Костянтинівна… Зіміна (уклад.). — К. : КНТЕУ, 2003. —114с.

20.Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие . Часть 1. – Ростов на Дону: Феникс, 2003. – 344 с.

21.Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие . Часть 2. – Ростов на Дону: Феникс, 2003. – 288 с.

22.Пугачевський Г. Ф., Семак Б. Д. Товарознавство непродовольчих товарів: Підручник для студ. вищ. закл. освіти. — К., 1999. – 351 с.

23.Рудавська Г. Б., Демкевич Л. І. Санітарно-гігієнічна експертиза товарів: Підручник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2003. — 410с.

24.Справочник товароведа. Непродовольственные товары. М., Экономика, 1990. Т. 2. – 400 с.

25.Товароведение и организация торговли непродоволь­ственными товарамии / Под ред. А. Н. Неверова. М.: 2000.- 214 с.

26.Товарознавство непродовольчих товарів: Навч. посібник для самостійної роботи студ. товарознавчо-комерційного профілю вищих навч. закл. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / І.С. Полікарпов (уклад.). — Л., 2001. —  Ч. 3 : Товари господарського призначення. — 176с.

27.Шепелев А. Ф., Туров А. С., Елизаров Ю. Д. Технология производства непродовольственных товаров: Учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования, обуч. по спец. технологий непродовольственных товаров — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 286 с.

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.