Дипломна робота Управління грошовими потоками

Розділ 2. Дослідження стану та ефективності управління грошовими коштами на ТОВ “РІА”. 3

2.1. Аналіз, динаміка та структура грошових коштів на підприємстві3

2.2. Визначення джерел та напрямів використання грошових коштів на підприємстві7

2.3. Оцінка ефективності управління грошовими коштами підприємства  12

Розділ 3. Обґрунтування заходів щодо удосконалення процесу управління грошовими коштами на ТОВ “РІА”. 24

3.1. Прогнозування тенденцій зміни обсягів та структури грошових коштів  24

3.2. Оцінка доцільності впровадження запропонованих заходів щодо підвищення ефективності управління грошовими коштами на підприємстві35

Висновки та пропозиції47

Додатки. 50


Розділ 2. Дослідження стану та ефективності управління грошовими коштами на ТОВ “РІА”

 

2.1. Аналіз, динаміка та структура грошових коштів на підприємстві

 

Підприємство ТОВ “РІА” створено в січні 2005 року. Підприємство створено з метою надання послуг, робіт, задоволення громадських потреб у його продукції, здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльностей та їх реалізації.

 Основними напрямками діяльності товариства є: торгівля і послуги, виробничо-господарська діяльність, фінансово-економічна діяльність, рекламно-видавнича-діяльність, зовнішньоекономічна діяльність.

ТОВ “РІА” є юридичною особою, має самостійний баланс і є власником свого відокремленого майна, виконує права власника у відповідності із цілями своєї діяльності та призначенням майна, має рахунки в банках, необхідні печатки, штемпелі та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити юридичної особи.

Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті. Підприємство ТОВ “РІА”  створене з метою задоволення потреб суспільства в товарах і послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів робітників підприємства.

Проаналізуємо склад і структуру активів підприємства протягом 2003-2005 років (додаток В). В 2004 році порівняно з 2003 роком вартість активів підприємства зросла на 164,45 тис. грн. Структура активів підприємства в 2004 році майже не змінилася порівняно з 2003 роком. Питома вага необоротних активів зросла на 2,67% порівняно з минулим роком за рахунок збільшення вартості незавершеного будівництва.

Отже, в 2004 році грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції становили 200 тис. грн. (4,18% від загальної вартості активів), а в 2005 році – 206 тис. грн. (2,59%).  На ТОВ “РІА” переважали  грошові кошти на банківських рахунках, залишок грошових коштів в касі підприємства був незначний.

2.2. Визначення джерел та напрямів використання грошових коштів на підприємстві

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “РІА” наведені в таблиці 2.3. Проаналізувавши за табл. 2.1. основні показники ТОВ “РІА” бачимо, що обсяг виручки від реалізації даного підприємства у 2005 році виріс на 121,10 тис. грн. (10,9%) порівняно з 2004 роком. В 2004 році дохід від реалізації продукції зріс на 97,6 тис. грн. порівняно з 2003 роком.

В 2005 році надходження грошових засобів було найбільшим в порівнянні з 2003 і 2004 роками. Джерелами надходження були операційна діяльність —  434 тис. грн. Витрати від інвестиційної діяльності 2005 року склали 418 тис. грн.

Всі ці факти і визначили величину чистого грошового потоку – 27 тис. грн. у 2003 році, 32 тис. грн. у 2004 році та 16 тис. грн. у 2005 році.

 


2.3. Оцінка ефективності управління грошовими коштами підприємства

 

Усі активи ТОВ “РІА” залежно від ступеня їх ліквідності, тобто від здатності та швидкості перетворення в грошові кошти, можна умовно поділити на такі групи:

 1. Найбільш ліквідні активи (A1) — суми по всіх статтях гро­шових коштів, які можуть бути використанні для здійснення поточних розрахунків негайно. Рядок 230 та 240 балансу (додаток А).

2. Активи, що швидко реалізуються (А2) — активи, для перетво­рення яких у наявні кошти потрібний визначений час.  Статті розділу 2 активу балансу «Оборотні активи» за винятком грошових коштів та запасів.

3. Активи, що повільно реалізуються (А3) — найменш ліквід­ні активи — це запаси і витрати. Рядки 100 – 140 балансу.

4. Активи, що важко реалізуються (А4) — це активи, призна­чені для використання в господарській діяльності протягом три­валого періоду часу. В цю статтю можна включити статті розділу І активу балансу «Необоротні активи».Отже, перші три групи активів (А1, А2, А3) є більш ліквідними, ніж інше майно підприємства.

Отже, для підприємства в 2005 коефіцієнт покриття знизився до 3,23 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства порівняно з 3,91 в 2004 році та 4,36 в 2003 році. В 2004 коефіцієнт абсолютної ліквідності зріс з 0,267 до 0,29, що свідчить про підвищення ліквідності підприємства. В 2005 році коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився з 0,29 до 0,24 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства та знаходиться в межах допустимих норм.

Про недоліки управління грошовими коштами свідчить значна невідповідність між чистим прибутком та чистим грошовим потоком. Так, у 2003 році чистий прибуток становив 54,29 тис. грн., а чистий грошовий потік – -27 тис. грн., в 2004 році чистий прибуток становить 111,14 тис. грн., а грошовий потік – 32 тис. грн.), в 2005 році чистий прибуток становив 67,2 тис. грн., а грошовий потік  — 16 тис. грн. Головною причиною такої невідповідності є дебіторська і кредиторська заборгованість, яка утворюється внаслідок несвоєчасного розрахунку, як покупців і замовників з підприємством, так і підприємства з своїми постачальниками.

 


Розділ 3. Обґрунтування заходів щодо удосконалення процесу управління грошовими коштами на ТОВ “РІА”

 

3.1. Прогнозування тенденцій зміни обсягів та структури грошових коштів

 

Основною метою розробки плану надходження і витрат грошових коштів ТОВ “РІА” є прогнозування в часі валового і чистого грошових потоків підприємства в розрізі окремих видів його господарської діяльності і забезпечення постійної платоспроможності на всіх етапах планового періоду.

План надходження і витрати коштів має розроблятися на ТОВ “РІА” у такій послідовності:

На першому етапі прогнозується надходження і витрата коштів по операційній діяльності підприємства, тому що ряд результативних показників цього плану служать вихідною передумовою розробки інших складових його частин.

На другому етапі розробляються планові показники надходження і витрати коштів по інвестиційній діяльності підприємства (з обліком чистого грошового потоку по операційній його діяльності).

Обсяг виробничих, товарних (готової продукції та товарів) запасів та незавершеного виробництва прогнозуємо на рівні минулого року.

Обсяг дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги визначаємо на рівні минулого року.

Дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом, за виданими авансами, іншу поточну дебіторську заборгованість визначаємо за середніми темпами росту протягом трьох аналітичних періодів.

Як було розраховано вище, залишок грошових коштів складе 89,85 тис. грн. Витрати майбутніх періодів залишаться на рівні минулого року.

Протягом аналізованих періодів обсяг статутного капіталу не змінювався, тому переносимо його значення у плановий період.

Обсяг нерозподіленого прибутку розраховуємо шляхом додавання до передпланового його значення прогнозований у звіті про фінансові результати чистий прибуток.

Розмір довгострокових кредитів банків на протязі аналітичних періодів змінювався несистемно, тому переносимо його передпланове значення у наступний період.

Всі елементи поточної заборгованості за розрахунками визначаємо за середніми темпами зростання протягом трьох аналітичних періодів.

Кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги прогнозуємо за залишковим принципом шляхом віднімання від планового значення активів усіх планових показників пасивів.

Висновки та пропозиції

 

На підприємстві в 2005 році відбулося зростання необоротних активів на 2911,1 тис. грн. Якщо в 2004 році їх було 2239,15 тис. грн., що становило 46,83% від загальної вартості майна, то в 2005 році їх вартість була уже 5150,2 тис. грн., що збільшило їх питому вагу в складі активів на 18,04%. Збільшення відбулося за рахунок придбання основних засобів і нематеріальних активів. Це зростання відбулося за рахунок проведення ремонту магазину та заміни касових апаратів магазину комп’ютерною технікою. Частка оборотних активів відповідно зменшилась, але в абсолютному виразі їх величина зросла на  247 тис. грн.

Якщо в 2004 році оборотні активи становили загалом  2789 тис. грн., де матеріальні оборотні засоби  — 1880 тис. грн. (39,32%), грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 200 тис. грн. (4,18%), дебіторська заборгованість – 412 тис. грн. (8,62%); то в 2005 році оборотні активи складали 2789 тис. грн., де матеріальні оборотні активи – 2158 тис. грн. (27,18%), грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 206 тис. грн. (2,59%), дебіторська заборгованість – 355 тис. грн. (4,47%).  В структурі оборотних активів зросла частка матеріальних оборотних засобів на 278 тис. грн. та зменшилася дебіторська заборгованість на 57 тис. грн.

Сума грошових коштів ТОВ “РІА” протягом 2003-2005 років зростала. Так в 2003-2005 залишок грошових коштів підприємства становив відповідно 158 тис. грн., 190 тис. грн. та 206 тис. грн. На ТОВ “РІА” переважали  грошові кошти на банківських рахунках, залишок грошових коштів в касі підприємства був незначний. В 2003 році надходження грошових засобів було лише за рахунок операційної – 303,1 тис. грн. Витрати 2003 року відбулись за рахунок інвестиційної діяльності 330,1 тис. грн. В 2004 році  надходження відбувались за рахунок операційної діяльності 33,66 тис. грн. Витрати 2004 року відбулись за рахунок інвестиційної діяльності 1,66 тис. грн.

В 2005 році надходження грошових засобів було найбільшим в порівнянні з 2003 і 2004 роками. Джерелами надходження були операційна діяльність —  434 тис. грн. Витрати від інвестиційної діяльності 2005 року склали 418 тис. грн. Всі ці факти і визначили величину чистого грошового потоку – 27 тис. грн. у 2003 році, 32 тис. грн. у 2004 році та 16 тис. грн. у 2005 році.

В 2004 році порівняно з 2003 роком чистий прибуток підприємства зріс на 56,86 тис. грн. За рахунок цього зросла прибутковість реалізації на 0,05563 пункта, рівень прибутковості загальних активів зріс в 2004 році порівняно з 2003 роком на 0,012109 пункти,  також зросли показники прибутковості  необоротних та оборотних активів відповідно на 0,02776 та 0,02101 пунктів. Це свідчить про покращення ефективності управління активами в магазині в 2004 році порівняно з 2003 роком.

Як показують результати аналізу, в результаті зменшення величини прибутку в 2005 році порівняно з 2004 на 43,95 тис. грн. знизилася прибутковість реалізації на 0,0544 пункта, рівень прибутковості загальних активів зменшився в 2005 році порівняно з 2004 роком на 0,0133 пункти,  також зменшилися показники прибутковості  необоротних та оборотних активів відповідно на 0,0338 та 0,019 пунктів. Це свідчить про погіршення ефективності управління активами в магазині в 2005 році порівняно з 2004 роком.

Для підприємства в 2005 коефіцієнт покриття знизився до 3,23 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства порівняно з 3,91 в 2004 році та 4,36 в 2003 році. В 2004 коефіцієнт абсолютної ліквідності зріс з 0,267 до 0,29, що свідчить про підвищення ліквідності підприємства. В 2005 році коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився з 0,29 до 0,24 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства та знаходиться в межах допустимих норм.

Про недоліки управління грошовими коштами свідчить значна невідповідність між чистим прибутком та чистим грошовим потоком. Так, у 2003 році чистий прибуток становив 54,29 тис. грн., а чистий грошовий потік – -27 тис. грн., в 2004 році чистий прибуток становить 111,14 тис. грн., а грошовий потік – 32 тис. грн.), в 2005 році чистий прибуток становив 67,2 тис. грн., а грошовий потік  — 16 тис. грн. Головною причиною такої невідповідності є дебіторська і кредиторська заборгованість, яка утворюється внаслідок несвоєчасного розрахунку, як покупців і замовників з підприємством, так і підприємства з своїми постачальниками.

Чистий рух коштів ТОВ “РІА” в 2006 році складе -116,15 тис. грн. Залишок грошових коштів на кінець 2006 року складе 89,85 тис. грн. Встановлено, що обсяг виручки від реалізації в 2006 році зросте на 30% і складе 1606,8 тис. грн. Податок на додану вартість розраховуємо як шосту частину від виручки від реалізації. Таким чином ПДВ складатиме 267,8 тис. грн. Чистий доход від реалізації розраховуємо на основі попередньо визначених показників виручки від реалізації продукції та податку на додану вартість. В плановому періоді він становитиме 1339 тис. грн. Витрати підприємства зростуть на 20% порівняно з минулим роком. 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування складуть 218,2 тис. грн. Чистий прибуток в 2006 році складе 163,65 тис. грн. 

В ТОВ “РІА” для синхронізації грошових потоків потрібно зменшувати дефіцит коштів. Потрібно здійснювати управління грошовими потоками з метою повернення коштів за товари, роботи та послуги від позичальників, для того щоб не було дефіциту грошових коштів.  Як бачимо коефіцієнт кореляції 0,836. Це свідчить про сильну щільність зв’язку між позитивними та негативними грошовими потоками підприємства, тобто грошові потоки ТОВ “РІА” синхронізовані. Провівши синхронізацію грошових потоків, в 2006 році залишок грошових коштів можна зменшити з 206 до 136 тис. грн. При цьому буде забезпечено достатній рівень ліквідності ТОВ “РІА”.     


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “РІА”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 31  грудня           2005 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

300

310

 

первісна вартість

0 11

330

350

 

Знос

0 12

30

40

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

609,15

2627,2

 

первісна вартість

0 31

1109,15

3257,2

 

Знос

0 32

500

630

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

 

інші фінансові інвестіції

0 45

20

10

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

Ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

2239,15

5150,2

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

1400

1450

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

10

60

 

готова продукція

130

20

78

 

товари

140

300

400

 

Векселі одержані

150

150

170

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

Роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

 

первісна вартість

161

340

360

 

резерв сумнівних боргів

162

40

40

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

7

 

 

за виданими авансами

180

35

12

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

70

201

 

в іноземній валюті

240

120

5

 

Інші оборотні активи

250

10

 

 

Усього за розділом 2.

260

2492

2719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

 

БАЛАНС

280

4781,15

7939,2

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3600

3600

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

180

3049

 

Резервний капітал

340

50

70

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

111,15

67,2

 

Неоплачений капітал

360

30

10

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

3911,15

6776,2

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

10

6

 

Інші забеспечення

410

2

 

 

Цільове фінансування

420

10

 

 

Усього за розділом 2.

430

22

6

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

200

250

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

50

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

20

 

 

Усього за розділом 3.

480

220

300

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

120

190

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

20

20

 

Векселі видані

520

60

130

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

250

225

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

50

110

 

з бюджетом

550

10

20

 

з позабюджетних платежів

560

3

4

 

зі страхування

570

7

3

 

з оплати праці

580

18

10

 

з участниками

590

30

35

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

10

 

 

Усього за розділом 4.

620

578

747

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

 

БАЛАНС

640

4781,15

7939,2

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “РІА”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2005 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400,6

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249,4

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток В

Склад і структура активів ТОВ “РІА”

Показник

2003 рік

2004 рік

2005 рік

Відхилення 2004/2003

Відхилення 2005/2004

 

 

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

за питомою вагою, %

тис. грн.

%

за питомою вагою, %

1

Необоротні активи

2038,7

44,16

2239,15

46,83

5150,2

64,87

200,45

9,83

2,67

2911,05

130,01

18,04

2

Оборотні активи

2578

55,84

2542

53,17

2789

35,13

-36

-1,40

-2,67

247

9,72

-18,04

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Матеріальні оборотні  засоби

1974

42,76

1880

39,32

2158

27,18

-94

-4,76

-3,44

278

14,79

-12,14

2.2

Грошові   кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції

158

3,42

200

4,18

206

2,59

42

26,58

0,76

6

3,00

-1,59

2.3

Дебіторська заборгованість

386

8,36

412

8,62

355

4,47

26

6,74

0,26

-57

-13,83

-4,15

2.4

Витрати майбутніх періодів

60

1,30

50

1,05

70

0,88

-10

-16,67

-0,25

20

40,00

-0,16

3

Усього

4616,7

100,00

4781,15

100,00

7939,2

100

164,45

3,56

*

3138,1

65,63

*

 


Додаток Д

Склад і структура грошових коштів ТОВ “РІА”

Показник

2003 рік

2004 рік

2005 рік

Відхилення 2004/2003

Відхилення 2005/2004

 

 

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

за питомою вагою, %

тис. грн.

%

за питомою вагою, %

1

Грошові кошти в національній валюті

121

76,58

70

36,84

201

97,57

-51

-42,15

-39,74

131

187,14

60,73

1.1

— в касі підприємства

2,7

1,71

2,5

1,32

2,4

1,17

-0,2

-7,41

-0,39

-0,1

-4,00

-0,15

1.2.

— на банківських рахунках

118,3

74,87

67,5

35,53

198,6

96,41

-50,8

-42,94

-39,35

131,1

194,22

60,88

2

Грошові кошти в іноземній валюті

37

23,42

120

63,16

5

2,43

83

224,32

39,74

-115

-95,83

-60,73

1.1

— в касі підприємства

2,1

1,33

1,4

0,74

1,2

0,58

-0,7

-33,33

-0,59

-0,2

-14,29

-0,15

1.2.

— на банківських рахунках

34,9

22,09

118,6

62,42

3,8

1,84

83,7

239,83

40,33

-114,8

-96,80

-60,58

 

Усього грошових коштів

158

100,00

190

100,00

206

100,00

32

20,25

0,00

16

8,42

0,00

 


Додаток Е

Джерела та використання грошових коштів ТОВ “РІА” в 2003-2005 роках

Стаття

 

2003 рік

2004 рік

2005 рік

Відхилення 2004/2003

Відхилення 2005/2004

Надход­ження

Видаток

Надход­ження

Видаток

Надход­ження

Видаток

абсолютне, +/-

відносне, %

абсолютне, +/-

відносне, %

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

77,55

 

158,78

 

96

 

81,23

104,75

-62,78

-39,54

Коригування на: амортизацію необоротних активів

110

 

120

 

130

 

10

9,09

10

8,33

збільшення (зменшення) забезпечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на сплату відсотків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

187,55

 

278,78

 

226

 

91,23

48,64

-52,78

-18,93

Зменшення (збільшення): оборотних активів

 

214

 

390,5

 

227

-176,5

82,48

163,5

-41,87

витрат майбутніх періодів

10

 

 

33,4

 

20

-43,4

-434,00

13,4

-40,12

Збільшення (зменшення): поточних зобов»язань

127

 

 

120

169

 

-247

-194,49

289

-240,83

Доходів майбутніх періодів

5

 

20

 

60

 

15

300,00

40

200,00

Грошові кошти від операційної діяльності

303,1

 

33,66

 

434

 

-269,44

-88,89

400,34

1189,36

Сплачені: відсотки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податки на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

303,1

 

33,66

 

434

 

-269,44

-88,89

400,34

1189,36

Рух коштів до надзвичайних подій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

303,1

 

33,66

 

434

 

-269,44

-88,89

400,34

1189,36


Продовження дод. Е

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація: фінансових інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоротних активів

 

330,1

 

1,66

 

418

328,44

-99,50

-416,34

25080,72

майнових комплексів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримано: відсотки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивіденди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання: фінансових інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоротних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майнових комплексів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

 

330,1

 

1,66

 

418

328,44

-99,50

-416,34

25080,72

Рух коштів від надзвичайних подій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

 

330,1

 

1,66

 

418

328,44

-99,50

-416,34

25080,72

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримані позики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення позики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплачені дивіденди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші платежі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

 

27

32

 

16

 

59

-218,52

-16

-50,00

Залишок коштів на початок року

185

 

158

 

190

 

-27

-14,59

32

20,25

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

158

 

190

 

206

 

32

20,25

16

8,42


Додаток Ж

Аналітичний баланс на плановий період

Актив

Код рядка

2005

Серед.темп росту

Сеередн рівень

2006

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

залишкова вартість

010

310

 

 

300

первісна вартість

011

350

 

 

350

Знос

012

40

 

 

50

Незавершене виробництво

020

2100

 

 

2100

Основні засоби:

 

 

 

 

 

залишкова вартість

030

2627,2

 

 

2639,2

первісна вартість

031

3257,2

 

 

3407,2

знос

032

630

 

 

768

Довгострокові фінансові інвестиції :

які обліковуються за методом участі

в капіталі інших підприємств

040

100

 

 

100

інші фінансові інвестіції

045

10

 

 

10

Всього за розділом І

080

5150,2

 

 

5149,2

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

 

виробничі запаси

100

1450

1450

незавершене виробництво

120

60

60

готова продукція

130

78

78

товари

140

400

400

Дебітор. заборг. за товари, роботи

 

 

 

 

 

чисто реалізаційна вартість

160

320

320

первісна вартість

161

360

360

резерв сумнівних боргів

162

40

40

Дебітор. заборг. за розрахунками:

 

 

 

 

 

за виданими авансами

180

12

6,3%

12,8

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

в національній валюті

230

201

84,85

В іноземній валюті

240

5

5

Усього за розділом ІІ

260

2719