Дипломна робота Управління запасами

Розділ 2. Аналіз управління запасами на СП “Амаркорд-Алекс”. 39

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 39

2.2. Фінансовий аналіз діяльності  СП “Амаркорд-Алекс”. 46

2.3. Аналіз запасів в структурі активів підприємства. 56

Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління запасами на СП “Амаркорд-Алекс”. 65

3.1. Побудова прогнозної моделі обсягів реалізації готової продукції65

3.2. Розробка варіантів вдосконалення системи збуту СП «Амаркорд-Алекс»82

3.3. Вдосконалення політики управління запасами готової продукції99

Додатки. 113

Список використаних джерел. 117


Розділ 2. Аналіз управління запасами на СП “Амаркорд-Алекс”

 

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства

 

Підприємство СП “Амаркорд-Алекс” створене в 1999 році. Підприємство займається виробництвом та реалізацією морозива.

Ринок морозива в Україні набуває цивілізований структурований вид. Сформувалася і чітко виділилася в загальній масі група лідерів: сьогодні 15 підприємств обслуговують 75% українського ринку морозива. Усе виразніше проглядається тенденція до укрупнення підприємств, що поглинають дрібні фабрики, і злиттю великих компаній. Стрімко скорочується кількість напівлегальних виробників, а прийняття сучасних стандартів на морозиво взагалі може викорінити клас мікровиробників з їх напівїстівною продукцією. Обсяги ринку ростуть і надалі будуть рости плавно, без стрибків, щорічно “додаючи у вазі” близько 10%. Український ринок морозива пережив стадію екстенсивного розвитку. Ще в 2002 році виробники гналися переважно за обсягами, віддаючи просування продукції на відкуп торговцям. У нинішньому сезоні, імовірніше всього, ведучі “морозивники” почнуть “війну” торгових марок. Як основну зброю буде експлуатуватися ідея боротьби за якість продукції. Насправді ж ціль такої боротьби проста й очевидна: витиснути з ринку тих виробників, чиї фінансові і технологічні можливості не дозволяють робити такий товар, що під силу випускати тільки великим компаніям, оснащеним сучасним устаткуванням. Тому-те зараз і розробляються нові стандарти на морозиво: вони дозволять дуже швидко нейтралізувати дрібних виробників дешевих “стаканчиків”.

Чистий прибуток підприємства в 2002 році становив 111,14 тис. грн., порівняно з чистим прибутком в 2001 році 54,29 тис. грн. В 2003 році чистий прибуток підприємства зменшився до 67,20 тис. грн., тобто на 43,95 тис. грн. (39,54%) порівняно 2002 роком. Це сталося з тієї причини, що витрати підприємства зросли в більшій мірі ніж зріс дохід від реалізації продукції.

Рентабельність підприємства була найбільша в 2003 році. Так рентабельність реалізації в 2002 році зросла до 8,67% порівняно з 2001 роком (1,32%), в 2003 році рентабельність реалізації зменшилася на 6,16% та склала 2,51%.  Це сталося з тієї причини, що витрати підприємства зросли в більшій мірі ніж зріс дохід від реалізації продукції.

З тієї ж причини знизилася в 2003 році рентабельність основної діяльності до 3,1%, порівняно 11,61% в 2002 році, та рентабельність підприємства до 5,44%, порівняно з 9,97% в 2002 році.       

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності СП “Амаркорд-Алекс” зазнали негативних змін у звітному році порівняно з 2002 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути спрямована на покращення показників фінансово-господарської діяльності.


2.2. Фінансовий аналіз діяльності  СП “Амаркорд-Алекс”

 

Важливим елементом управління підприємством виступає можливість забезпечення платоспроможності підприємства.

Платоспроможність — це можливість підприємства наявни­ми грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зо­бов»язання.

Розглянемо оперативну поточну платоспроможність станом на 1.02.2004 року, визначивши платіжні засоби і строко­ві зобов»язання (табл. 2.2).

Отже, за результатами другого розділу можна зробити висновки. Для СП “Амаркорд-Алекс” в 2003 коефіцієнт покриття знизився до 3,23 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства та знаходиться в межах припустимих норм. Позитивно вплинув на коефіцієнт покриття абсолютний приріст активів, за рахунок чого він збільшився на 0,28. Але негативний вплив підвищення поточних пасивів призвів до зменшення коефіцієнта покриття на 0,96. Сумарний вплив двох факторів викликав спадання коефіцієнта покриття на 0,68.


2.3. Аналіз запасів в структурі активів підприємства

 

Виробничі запаси входять до складу активів СП “Амаркорд-Алекс”. Активи СП “Амаркорд-Алекс” — це все те, що має вартість, належить підприємству і відображається в активі бухгалтерського балансу. В активі балансу відображається інформація про розміщення капіталу, про вкладення його в конк­ретне майно, матеріальні цінності, про витрати підприємства, готову продукцію, про залишки вільної готівки. Кожному виду розміщеного капіталу відповідає певна стаття.

Актив відображається в балансі за умови,  що оцінка  його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов»язаних з його використанням.

Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління запасами на СП “Амаркорд-Алекс”

 

3.1. Побудова прогнозної моделі обсягів реалізації готової продукції

 

Велике значення в плануванні діяльності СП “Амаркорд-Алекс” є планування обсягу реалізації продукції при певній вартості активів (запасів) підприємства. План реалізації товарів складається виходячи з:

попиту на продукцію;

можливостей реалізації відповідно до потенціалу торгівельного підприємства.

Процес планування на СП “Амаркорд-Алекс” не повинний бути окремим одноразовим актом, а представляється безупинним у силу двох істотних причин. По-перше, багато підприємств прагнуть продовжити своє існування як можна довше. Тому вони повинні заново визначати чи змінювати цілі, навіть якщо цілком досягли своїх початкових цілей. Друга причина, по якій планування повинне бути беззупинним, — це постійна невизначеність майбутнього. У силу змін у навколишньому середовищі чи помилково прийнятих рішень події можуть розвиватися не так, як було передбачено при виробленні плану. Тому плани необхідно періодично переглядати, щоб вони узгоджувалися з реальністю. У цьому сенсі планування можна розглядати як безупинний, детермінований за часом і місцем процес визначення цілей і забезпечення погодженої діяльності всіх членів організації і її елементів при обмежених можливостях і часі, що збільшуються й ускладнюються в залежності від зовнішнього середовища.

       Система «Моніторинг бізнесу» дає можливість користувачу самостійно формувати список фінансово-економічних показників потрібних персоналу підприємства СП “Амаркорд-Алекс” для його роботи з аналізу фінансового стану підприємства і формування планів розвитку. При внесенні в список нового фінансового показника користувачу досить внести наступні дані:

·    тип показника (коефіцієнт, сума, кількість, дні),

·    найменування показника,

·    формула розрахунку показника,

·    характеристика показника,

·    шаблон одержання тексту висновків у залежності від отриманого результату даного показника.

Система надає можливість збереження нормативних значень фінансових показників як усередині галузевих так і усередині фірмових (внутрішня норма прибутку). Список нормованих показників може бути скоректований користувачами системи в залежності від специфіки діяльності підприємства. Кожному показнику може бути установлене фіксоване нормальне чи значення встановлене діапазон значень від і до.

Вихідна інформація в системі зберігається у виді списку назв показників бухгалтерської звітності і їхніх значень на визначені звітні періоди (далі список вихідних перемінних). Список вихідних перемінних єдинамічним, і в кожного підприємства зареєстрованого в системі може бути різний, тому в системі зберігається базовий список перемінний який містить  усі перемінні які коли або були використані при розрахунках. При введенні нового проекту в користувачу надається можливість вибору стартового набору перемінних на підставі «базового набору» чи наявних наборів у діючих проектах.

Введення вихідної фактичної інформації в систему «Моніторинг бізнесу» може здійснюватися двома способами:

·    імпорт із наявних інформаційних баз системи «1С:Бухгалтерія V7.7»,

·    ручним уведенням показників бухгалтерської звітності.

Для імпорту інформації з наявної інформаційної бази кожна вихідна перемінна має алгоритм витягуфактичної інформації з рахунків бухгалтерського обліку аналізованої інформаційної бази. Алгоритм витягу інформації може змінюватися і задаватися підприємством самостійно в залежності від специфіки його діяльності і робочого плану рахунків.

Для ручного введення інформації система пропонує зручну форму введення даних.

У даній формі крім ручного введення даних можна здійснювати коректування наявної введеної інформації вручну чи імпортованої з інформаційних баз «1С:Бухгалтерії V7.7». Користувачу надається можливість часткового відновлення наявної інформації з інформаційної бази, а також кількаразового збереження формованих варіантів вихідної інформації. На підставі збережених варіантів вихідної інформації будуть розраховуватися фінансові показники, що характеризують фінансовий стан підприємство.

Конфігурація містить у собі наступні форми звітів фінансового стану підприємства:

·    аналіз зміни основних статей балансу підприємства,

·    оцінка фінансового стану підприємства і встановлення незадовільної структури балансу підприємства,

·    аналіз фінансового положення підприємства,

·    аналіз оборотності елементів оборотного капіталу,

·    аналіз зміни фінансових результатів підприємства,

·    аналіз рентабельності капіталу,

·    аналіз фінансової стійкості,

·    аналіз тривалості обертання запасів,

·    аналіз тривалості обертання дебіторської заборгованості,

·    аналіз тривалості операційного циклу. 

Усі перераховані звіти можуть бути сформовані в короткій формі, тобто у виді таблиці показників з їх значеннями, чи в розгорнутій формі у виді звіту про фінансово-господарську діяльність підприємства. Висновок по кожнім фінансовому показнику виводиться на окремому листі і містить наступну інформацію:

·    назва показника,

·    коротка характеристика показника,

·    динаміка зміни значення показників по періодах,

·    графік (діаграму) порівняння фактичних значень показника з його нормативними значеннями (якщо такі є). Вид графіка чи діаграми користувач задає самостійно при формуванні звітності.

Показники тривалості операційного циклу підприємства СП “Амаркорд-Алекс” можна проаналізувати за зазначенийперіод чи у динаміці за ряд місяців, кварталів чи років, а також порівняти їх із плановими значеннями.

Крім одержання інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства система дозволяє одержувати оперативну фінансову інформацію у видівибірокфінансової інформації безпосередньо з наявної інформаційної бази «1С:Бухгалтерія». Вибірки формуються в різних розрізах аналітики і різним накладенням умов таких як:

·    вид аналітичного розрізу,

·    список рахунків по який буде проводитьсявибірка інформації,

·    граничні умови вибірки інформації (максимальні, мінімальні значення показника),

·    максимальна величинавибірки,

·    тип аналізованого показника (суми/кількість, сальдо/обороти).


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 4 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

300

310

 

первісна вартість

0 11

330

350

 

Знос

0 12

30

40

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

609,15

2627,2

 

первісна вартість

0 31

1109,15

3257,2

 

Знос

0 32

500

630

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

 

інші фінансові інвестіції

0 45

20

10

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

Ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

2239,15

5150,2

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

1400

1450

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

10

60

 

готова продукція

130

20

78

 

товари

140

300

400

 

Векселі одержані

150

150

170

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

Роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

 

первісна вартість

161

340

360

 

резерв сумнівних боргів

162

40

40

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

7

 

 

за виданими авансами

180

35

12

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

70

201

 

в іноземній валюті

240

120

5

 

Інші оборотні активи

250

10

 

 

Усього за розділом 2.

260

2492

2719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

 

БАЛАНС

280

4781,15

7939,2

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3600

3600

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

180

3049

 

Резервний капітал

340

50

70

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

111,15

67,2

 

Неоплачений капітал

360

30

10

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

3911,15

6776,2

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

10

6

 

Інші забеспечення

410

2

 

 

Цільове фінансування

420

10

 

 

Усього за розділом 2.

430

22

6

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

200

250

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

50

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

20

 

 

Усього за розділом 3.

480

220

300

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

120

190

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

20

20

 

Векселі видані

520

60

130

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

250

225

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

50

110

 

з бюджетом

550

10

20

 

з позабюджетних платежів

560

3

4

 

зі страхування

570

7

3

 

з оплати праці

580

18

10

 

з участниками

590

30

35

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

10

 

 

Усього за розділом 4.

620

578

747

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

 

БАЛАНС

640

4781,15

7939,2

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство 

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2003 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400,6

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249,4

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Список використаних джерел

 

1.           Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1995. – №4. – Ст.28. (з наступними змінами та доповненнями).

2.           Про податок на додану вартість: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1997. – №21. – Ст.156. (з наступними змінами та доповненнями).

3.           Бакадоров В.Л., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние предприятия. Практическое пособие. — М.: Издательство «ПРИОР», 2000. – 462 с.

4.           Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. – М.: Экономика, 1990. – 315 с.

5.           Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.:, Финансы и статистика, 1997. – 280 с.

6.           Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. – К.: Ника-Центр, 1999. – 592 с.

7.           Бузько Н.Р. Экономический риск (методы анализа, оценки и ограничения). – Донецьк: НЭП НАН Украины, 1996. – 331 с.

8.           Василик О.Д. Державні фінансі України. – К.:Знання, 1997. – 383 с.

9.           Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: Знання, 2000. – 416 с.

10.       Грузинов В. Экономика предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.

11.       Економіка підприємств. Підручник / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: Хвиля-Прес, 1995. – 489 с.

12.       Ковалева А.М. Финансовый анализ — М.: Финансы и статистика, 1998. – 128 с.

13.       Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. – К.: Знання, 2000. – 378 с.

14.       Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. Учебник. – Мн.: Вышейшая школа, 2000. – 327 с.

15.       Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве, торговле – М.: Экономика, 1994. – 427 с.

16.       Лапуста М.Г., Шарукова Л.Г. Ризики в підприємницькій діяльності. – М.: ІНФРА-М, 1996. – 224 с.

17.       Мелентьева В. Анализ рентабельности торговых предприятий // Аудитор. – 1999. — №9 — 10. – С. 25-29.

18.       Менар К. Экономика организаций. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 160 с.

19.       Мертенс А.В, Інвестиції: Курс лекцій із сучасної фінансової теорії. – К.: Київське Інвестиційне Агентство, 1997. – 416 с.

20.       Моисеева Н. К., Карпунин М. Г. Основы теории и практики функционально-стоимостного анализа. – М.: Высшая школа, 1988. – 191 с.

21.       Опарін В.М. Фінанси. – К.: Знання, 1999. – 164 с.

22.       Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

23.       Раицкий К.А. Экономика предприятия. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 512 с.

24.       Романенко О.Р. Фінанси. – К.: Знання, 1999. – 108 с.

25.       Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: ИП Экоперспектива, 1997. – 684 с.

26.       Сергеев И. В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 304 с.

27.       Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / Под ред. С.Г.Беляева, В.И.Кошкина. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 469 с.

28.       Управление организацией / ред. Поршнев А. Г. и др. – М.: Инфра-М, 1998. – 669 с.

29.       Устенко О.Л. Теорія економічного ризику. – К.: МАУП, 1997. – 164 с.

30.       Уткин Э. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Издательство «Зеркало», 1998. – 256 с.

31.       Фінанси підприємств: Підручних / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

32.       Фінансова діяльність підприємства / Під ред. О.М. Бандурка, М.Л. Коробова. – К.: Либидь, 1998. – 312 с.

33.       Шайтанов В. А. Функционально-стоимостной анализ в условиях перехода к рыночной экономике. – Г.: ГФА, 1993. – 148 с.

34.       Экономика и бизнес / / Под. ред. В.В. Камаева, — М.: Издательство, МГУ, 1993. – 295 с.

35.       Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. А.Н. Соломатина. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 587 с.

36.       Экономика предприятия / Под ред. В.М.Семенова. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. – 312 с.

37.       Экономика предприятия / Под ред. В.Я.Горфинкеля и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 742 с.

38.       Экономика предприятия и сферы услуг. Учебное пособие под редакцией профессора Аванесова Ю.А. – М.: Экономика 1996. – 362 с.

39.       Экономика торгового предприятия. Учебник / под ред. профессора Гребнева А.И. — М.: Экономика, 1996. – 417 с.

40.       Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. – К.: Либідь, 1992.- 200 с.

Запись опубликована в рубрике Аналітична частина диплому, Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт, Проектна частина диплому с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.