Дипломна робота Ефективність діяльності Київміськсвітло

Розділ 2. Техніко-економічна характеристика підприємства. 3

2.1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства “Київміськсвітло”. 3

2.2. Аналіз техніки та технології на підприємстві “Київміськсвітло”. 19

2.3. Проблеми, які виникають при підвищенні техніко-економічних показників

Розділ 3. Підвищення ефективності від підприємницької діяльності “Київміськсвітло”. 2

3.1. Напрямки підвищення ефективності діяльності “Київміськсвітло”. 2

3.2. Підвищення ефективності за рахунок оновлення основних засобів та зросту рентабельності “Київміськсвітло”  19

3.3. Підвищення продуктивності праці на “Київміськсвітло”. 29

Розділ 2. Техніко-економічна характеристика підприємства

 

2.1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства “Київміськсвітло”

 Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення Києва «Київміськсвітло» засновано на комунальній власності    територіальної громади  м. Києва і безпосередньо підпорядковується Київській міській державній адміністрації.

Повне найменування підприємства — комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло». Скорочене – “Київміськсвітло”. Місцезнаходження (юридична адреса) підприємства: 252067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 40.

Підприємство створено з метою забезпечення безпечного руху транспорту та пішоходів у вечірній та нічний час.

Цей коефіцієнт показує, яка питома вага у загальній вартості майна всіх джерел засобів, які підприємство може використовувати у своїй поточній діяльності без збитку для кредиторів. Цей коефіцієнт обмежує вклади короткострокових позикових засобів. Чим вище цей коефіцієнт, тим краще для підприємства. “Київміськсвітло” не має довгострокових та короткострокових кредитів на кінець 2001 року.             

 


2.2. Аналіз техніки та технології на підприємстві “Київміськсвітло”

 

Підприємство «Київміськсвітло» виконує роботи по поточному утриманню мереж зовнішнього освітлення міста.

Роботи з ремонту та утримання об»єктів зовнішнього освітлення спрямо­вані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуата­ційних якостей та продовження їх строків служби.

До об»єктів зовнішнього освітлення належать:

електромережі, включаючи мережі електропередач до 1000 в;

обладнання диспетчерського зв»язку;

автоматика і телемеханіка, яка обслуговує мережі зовнішнього освітлення;

світильники всіх типів;

прожекторні установки,

виконавчі пункти (ВП) та пункти повторного включення (ПВ);

опори всіх типів

кабельні електромережі;

тросові розтяжки.

Роботи з ремонту та утримання об»єктів зовнішнього освітлення, що проводяться “Киівміськсвітло” поділяються на такі види:

капітальний ремонт;

поточний ремонт;

утримання.

Перераховані надбавки, доплати і компенсації будуть нараховутися у виді визначених установлених державою або підприємством відсотків до основної заробітної плати.

Також в “Киівміськсвітло” можна впровадити інші заохочувальні і компенсаційні виплати:

Винагорода за кінцеві результати, що виплачується за виконання річних чи квартальних планів окремими структурними підрозділами або підприємства в цілому. Винагорода стимулює групові інтереси, заохочує колектив до досягнення кінцевих результатів виробництва; найчастіше розподіляється за коефіцієнтом трудової участі або внеску.

В “Київміськсвітло” винагорода може виплачуватися за наступні результати:

збільшення обсягів надання послуг;

підвищення продуктивності праці (виробітку);

підвищення якості продукції, робіт і послуг.

Розділ 3. Підвищення ефективності від підприємницької діяльності “Київміськсвітло”

3.1. Напрямки підвищення ефективності діяльності “Київміськсвітло”

Оцінка діяльності “Київміськсвітло” повинна проводитися на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків його ефективності. Економічна суть ефективності підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат домогтися істотного збільшення прибутку. Кількісно вона виміряється зіставленням двох величин: отриманого в процесі виробництва результату і витрат живої й упредметненої праці на його досягнення.

Результати аналізу економічної діяльності можна використати як базу для вироблення планових рішень наступного розвитку. При оцінці підприємницької діяльності “Київміськсвітло” варто враховувати не  тільки економічні, але і соціальні результати. Їхньою особливістю є те, що вони, як правило, не піддаються  кількісному виміру.

Максимальний розмір премії включається в положення про оплату праці (преміюванні) і відомий заздалегідь.

При невиконанні планових показників і різних порушень розмір премії знижується, тому що заохочення браку і неефективної праці окремих працівників приведе до різкого погіршення клімату в колективі.

З причин заохочення працівників можна запровадити преміювання:

за підвищення продуктивності праці;

поліпшення якості послуг, що надаються;

досягнення важливих цілей підприємства, підрозділу;

поліпшення окремих сторін діяльності підприємства;

особисті виробничі досягнення працівників.

В організації преміювання варто враховувати особливості і задачі виробничої діяльності підприємства, що багато в чому визначає його ефективність і доцільність.

При організації системи преміювання в “Київміськсвітло” необхідно враховувати наступні елементи:

джерело коштів для преміювання;

конкретні показники преміювання;

умови преміювання;

розміри премій по до терміни преміювання;

розміри премій по кожнім показнику;

коло премійованих;

виробничі недогляди, за які працівники можуть бути з позбавлені премії цілком чи частково.

Найважливішим показником ефективності організації преміювання є співвідношення реальне одержуваного ефекту в результаті дії тієї чи іншої системи преміювання і додаткових витрат підприємства в зв»язку з виплатою премій.

Додаток 1

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  “Київмісксвітло”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 2 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

 

 

 

первісна вартість

0 11

 

 

 

Знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

21839

21678,5

 

первісна вартість

0 31

31935,6

32858,6

 

Знос

0 32

10096,6

11180,1

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

690

690

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

22529

22368,5

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

213,9

207,1

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

8061,6

460,6

 

первісна вартість

161

8061,6

460,6

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

0,2

 

 

за виданими авансами

180

 

83,6

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

2

4,5

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

12,6

30,1

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

197,9

535,7

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

884,9

108,7

 

Усього за розділом 2.

260

9373,1

1430,3

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

31902,1

23798,8

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

2713,5

2713,5

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

20129,8

19925,4

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

104,8

117,9

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

22948,1

22756,8

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

0

0

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

0

0

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

8811,5

817,7

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

0,9

 

з бюджетом

550

517

66,7

 

з позабюджетних платежів

560

14,7

6,9

 

зі страхування

570

20,8

48,4

 

з оплати праці

580

52,1

96,4

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

3,2

5

 

Усього за розділом 4.

620

8954

1042

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

31902,1

23798,8

 

                                                     Керівник                     М.П.                       

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство   «Київміськсвітло»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2001 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

8954,3

5579,52

 

Податок на додану вартість

0 15

1492,4

929,92

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

7461,9

4649,6

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

6131,6

3251,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

1330,3

1398,5

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

1,9

1,8

 

Адміністративні витрати

0 70

598,7

559,6

 

Витрати на збут

0 80

40,7

40,2

 

Інші операційні витрати

0 90

475,8

448,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

217,0

315,2

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

11,8

10,1

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

228,8

325,3

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

215,7

305,2

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

13,1

20,1

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

13,1

20,1

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                     

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

. 29

Запись опубликована в рубрике Аналітична частина диплому, Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт, Проектна частина диплому с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.