Дипломна робота Проведення реструктуризації підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи здійснення реструктуризація підприємств. 5

1.1. Суть реструктуризації підприємства. 5

1.2. Форми і види реструктуризації16

1.3. Ефективність реструктуризації підприємств. 31

1.4. Висновок за розділом 1. 42

 

Розділ 2. Аналіз ситуації на підприємстві43

2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства. 43

2.2. Аналіз фінансового стану підприємства  в  умовах кризових ситуацій  51

2.3. Аналіз ефективності діяльності підприємства. 61

2.4. Висновок за розділом 2. 75

 

Розділ 3. Шляхи проведення реструктуризації на підприємстві76

3.1. Напрямки реструктуризації76

3.2. Напрямки виходу підприємства з кризових ситуацій. 83

3.3. Програма проведення управлінських рішень з метою проведення реструктуризації94

3.4. Висновок за розділом 3. 103

 

Загальні висновки. 105

 

Список використаної літератури. 109

 

Додатки. 113


Вступ

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва.

В умовах розвитку економіки організації зіштовхнулися з високим ступенем невизначеності розвитку подій і такими ж не­сподіваними впливами зовнішнього середовища на підприємст­ва, змушуючи їх динамічно функціонувати і пристосовуватися до «капризів» і «прихотей» зовнішнього впливу.

Дотепер, через нерозвиненість наукового передбачення, на кризу реагували тільки з її появою. А іноді, що гірше, тоді, коли надзвичайна ситуація ставала реальністю і назрівала катастрофа.

Але поступово став вимальовуватися інший підхід, виникла інша система поглядів на те, як необхідно діяти в передкризових ситуаціях. Зараз у діях ведучих фірм усе більш виразно вимальо­вується стратегія попередження.

Дійсно, набагато розумніше передбачити кризу і ввести в по­ведінку системи такі нововведення чи альтернативи, що згладять негативні моменти для того, щоб стабільний розвиток не пере­терпів значних порушень.

Для запобігання кризи велике значення має своєчасне вияв­лення ознак майбутньої кризової ситуації.

Господарському керівнику, менеджеру необхідно вміти пе­редбачати причини і джерела виникнення проблемних ситуацій і мати про запас заздалегідь спроектований механізм їхнього розв»язання для того, щоб наявними ресурсами і можливостями можна було, якщо і не досягати поставленої мети, то хоча б не мати збитків.

В літературі питання управління в кризових ситуаціях висвітлено не в повній мірі. Саме тому тема дипломної роботи “Проведення реструктуризації підприємства” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є оцінка кризи та пошук шляхів виходу з кризових ситуацій шляхом реструктуризації на підприємстві.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом:

— визначення сутності реструктуризації;

— розгляду видів реструктуризації; 

— дослідження економічних наслідків проведення реструктуризації;

— аналізу кризових ситуацій на підприємстві;

— пошуку шляхів проведення реструктуризації підприємства.

Предметом дослідження є реструктуризація на підприємстві.

Об»єктом дослідження є ВАТ “Автокольорлит”.

Теоретичну основу дослідження питання склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, закони України, фінансова звітність ВАТ “Автокольорлит”.

 В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. В першому розділі розглядаються теоретичні аспекти здійснення реструктуризації. В другому розділі проводиться аналіз кризових ситуацій на підприємстві. В третьому розділі розглядаються напрямки проведення реструктуризації на підприємстві.


Розділ 1. Теоретичні основи здійснення реструктуризація підприємств

1.1. Суть реструктуризації підприємства

 

Стабілізація вітчизняної економіки та поступове нарощування еконо­мічного потенціалу країни безпосередньо пов»язані з реалізацією активної структурної політики, яка вважається ключовим елементом за­гальної стратегії розвитку первинних ланок (під­приємств, організацій) і в цілому суспільного вироб­ництва.

Сучасний стан економіки на макро- і мікрорівні характеризується деформованою структурою вироб­ництва. Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна перебудова. Останню можна здійснюва­ти, з одного боку, за допомогою проведення ефек­тивної політики реструктуризації та санації потен­ційно конкурентоспроможних підприємств, а з іншо­го — через ліквідацію (повне перепрофілювання) збиткових і збанкрутілих підприємств.

Процес реструктуризації можна розглядати як спосіб зняття суперечності між вимогами ринку й застарілою логікою дій підприємства. По суті, рест­руктуризація підприємства трактується як здійснен­ня організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприєм­ства, управління ним, форм власності, організацій­но-правових форм, як здатність привести підприєм­ство до фінансового оздоровлення, збільшити обсяг випуску конкурентоспроможної продукції, підвищи­ти ефективність виробництва.

….

Отже в умовах створення ринкового середовища реструкту­ризація підприємств — це здійснення адміністративно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, організаційно-пра­вових форм, здатних привести підприємство до фінансового оздо­ровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної про­дукції, підвищення ефективності виробництва. Метою проведення реструктуризації є створення повноцінних суб»єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функці­онувати за умов переходу до ринкової економіки та виробляти кон­курентоспроможну продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків. Отже, процедуру реструктуризації можна визначити як ком­плекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, еко­номічної та фінансової життєздатності підприємств.

 


1.2. Форми і види реструктуризації

 

Реструктуризація підприємства спрямовується на розв»язання двох основних завдань: по-пер­ше, якнайскоріше забезпечити виживання підприємства; по-друге, відновити конкурентоспроможність підпри­ємства на ринку. Відповідно до цих завдань і розглядають взає­мозв»язані форми і види реструктуризації підприємств та орган­ізацій (рис. 1.1).

Існують різні стратегії антикризового управління. Найбільш важливими є наступні прийоми:

— попередження кризи, підготовки до її появи (превентивні за­ходи);

— вичікування зрілості кризи на базі надійного прогнозування для успішного вирішення проблем її подолання;

— протидії кризовим явищам, уповільнення її процесів (актив­на оборона);

— стабілізації ситуацій за допомогою використання резервів, додаткових ресурсів на основі заздалегідь розроблених заходів антикризового управління;

— розрахованого ризику на стратегічний період;

— послідовного виходу з кризи;

— передбачення і створення умов усунення наслідків кризи.


1.3. Ефективність реструктуризації підприємств

 

У розумінні кризи велике значення мають не тільки її причи­ни, але й різноманітні наслідки: можливе відновлення організації чи її руйнування, оздоровлення чи виникнення нової кризи. Вихід із кризи не завжди пов»язаний з позитивними наслідками. Не можна виключати перехід у стан нової кризи може бути навіть ще більш глибокої і тривалої. Кризи можуть виникати як ланцю­гова реакція. Існує можливість і консервації кризових ситуацій на досить тривалий час. Це може пояснюватися певними політични­ми причинами. Взагалі наслідки кризи найтіснішим чином пов»язані з двома факторами: його причинами і можливістю уп­равління процесами кризового розвитку [24, c. 127].

Наслідки кризи можуть привести до різких змін чи м»якого тривалого і послідовного виходу. І післякризові зміни в розвитку організації бувають довгостроковими і короткостроковими, якісними і кількісними, оборотними і необоротними. Причому вони можуть носити як позитивний, так і негативний характер як для самої організації, так і для навколишніх (соціум, екологію і т.д.). Тому керівництву необхідно вкрай відповідально підходити до прийняття рішень антикризового характеру.

1.4. Висновок за розділом 1

В умовах створення ринкового середовища реструкту­ризація підприємств — це здійснення адміністративно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, організаційно-пра­вових форм, здатних привести підприємство до фінансового оздо­ровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної про­дукції, підвищення ефективності виробництва. Метою проведення реструктуризації є створення повноцінних суб»єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функці­онувати за умов переходу до ринкової економіки та виробляти кон­курентоспроможну продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків. Отже, процедуру реструктуризації можна визначити як ком­плекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, еко­номічної та фінансової життєздатності підприємств.

Неминуче виникають виробничо-економічні проблеми оптимізації нових зв»язків (зовнішніх і внутрішніх), проблеми їхнього стикування в організаційному, економічному і науково-технічному аспектах.

Оцінка ефективності проектів реструктуризації ведеться за результатами поліпшення фінансово-економічного та екологічного стану підприємства за рахунок збільшення обсягів реалізації кон­курентоспроможної продукції, раціонального використання ресур­сного потенціалу підприємства, прискорення обороту капіталу та підвищення продуктивності системи господарювання реструктуризованого підприємства з одночасним збереженням гарантій соц­іального захисту працівників.


Розділ 2. Аналіз ситуації на підприємстві

 

2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства

 

Виробнича діяльність заводу почалася в січні 1965 р. Виготовлення виливків для автомобіля ЗАЗ-966 здійснювалося в тимчасовому цеху магнієвого лиття, побудованому на Мелітопольському компресорному заводі і переданому на баланс заводу «Автокольорлит» пізніше, у 1974 р.

У червні того ж року був зданий в експлуатацію блок допоміжних ділянок у складі інструментальної і ремонтно-механічної ділянок і на його площах організоване виробництво точного сталевого лиття.

Відповідно до розпорядження Запорізької обласної Ради народних депутатів від 30.08.1994 р. №47-р. завод був виділений зі складу ВО «АвтоЗАЗ» і перетворений у самостійне підприємство ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит». З 1998 р. завод є засновником трьох товариств з обмеженою відповідальністю: ВАТ «Лиття», ВАТ «ТИП», ВАТ «Кільце».

В нашому випадку коефіцієнт Бівера в 2002-2003 роках набагато менший 0,2.

Все вищесказане свідчить про те, що на підприємстві ВАТ “Автокольорлит” спостерігається економічна криза, що виявляється в зменшенні прибутковості та рентабельності, платоспроможності та ліквідності.


2.4. Висновок за розділом 2

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ “Автокольорлит” зазнали негативних змін у 2003 році порівняно з 2002 роком. На підприємстві спостерігаються кризові явища, що пов’язані з значним збільшенням витрат та зменшенням рентабельності. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів співпраці з діловими партнерами.

Для ВАТ “Автокольорлит” в 2003 коефіцієнт покриття знизився до 3,23 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства та знаходиться в межах допустимих норм.

Позитивно вплинув на коефіцієнт покриття абсолютний приріст активів, за рахунок чого він збільшився на 0,28. Але негативний вплив підвищення поточних пасивів призвів до зменшення коефіцієнта покриття на 0,96. Сумарний вплив двох факторів викликав спадання коефіцієнта покриття на 0,68.

Ознакою формування  незадовільної  структури  балансу  є таке фінансове становище підприємства,  у якого протягом тривалого часу (1,5  — 2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, що відображає небажане скорочення частки прибутку, яка направляється на розвиток виробництва.  Така  тенденція  в  кінцевому  випадку призводить до незадовільної  структури  балансу,   коли   підприємство   починає працювати  в борг і його коефіцієнт забезпечення власними засобами стає меншим 0,1.

Отже, вищесказане свідчить про те, що на підприємстві ВАТ “Автокольорлит” спостерігається економічна криза, що виявляється в зменшенні прибутковості та рентабельності, платоспроможності та ліквідності.

 


Розділ 3. Шляхи проведення реструктуризації на підприємстві

 

3.1. Напрямки реструктуризації

 

Метою проведення реструктуризації на підприємстві є:

— Відновлення платоспроможності ОАО «Автокольорлит»,

— Забезпечення конкурентноздатності продукції, що випускається.

Задачі:

— Зниження виробничих витрат і невиробничих витрат

— Поповнення і підвищення ефективності використання оборотних коштів,

— Нарощування обсягіввиробництва двигунів, випуску запчастин, надання ремонтних послуг.

Вирішеннязазначенихзадач  припускає в основі своїй два генеральні напрямки перспективних перетворень:

Операційне: проведення комплексу стабілізаційних заходів, спрямованих на оптимізацію витрат, відновлення платоспроможності ВАТ «Автокольорлит».

Для чавунного виробництва вже на сьогоднішній день мається можливість залучення інвестора. Статутний фонд формується основними й оборотними коштами цеху зазначених господарчих товариств.

Допоміжні виробництва. Засновниками виступають ВАТ «Автокольорлит» і фізичні особи з наступним залученням інвестора.

Статутний фонд формується устаткуванням і оборотними коштами цеху зазначених господарчих товариств. Виробничі площі передаються в оренду.


3.2. Напрямки виходу підприємства з кризових ситуацій

 

Для виходу з кризових ситуацій на ВАТ “Автокольорлит” оцінка діяльності підприємства повинна проводитися на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків його ефективності. Економічна суть ефективності підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат домогтися істотного збільшення прибутку. Кількісно вона виміряється зіставленням двох величин: отриманого в процесі виробництва результату і витрат живої й упредметненої праці на його досягнення.

Результати аналізу економічної діяльності можна використати як базу для вироблення планових рішень наступного розвитку. При оцінці діяльності ВАТ “Автокольорлит” варто враховувати не  тільки економічні, але і соціальні результати. Їхньою особливістю є те, що вони, як правило, не піддаються  кількісному виміру.

Вимір економічної ефективності підприємства вимагає її якісної і кількісної оцінки, тобто визначення критерію і показників ефективності суспільного виробництва.  Правильно обраний критерій повинен найбільше повно виражати сутність економічної ефективності і бути єдиним для всіх ланок виробництва.

За рахунок проведених заходів, в 2004 році підприємство ВАТ “Автокольорлит” планує отримати чистого прибутку 1155 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації повинна зрости на 3,2% і становити 9,7%. Тобто, в 2004 році прибуток від реалізації товарів та послуг ВАТ “Автокольорлит” зросте порівняно з 2003 роком на 483 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 101 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 122 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 903 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 1163 тис. грн..

ВАТ “Автокольорлит” для виходу з кризи та проведення свого розвитку планує витратити кошти в сумі 2500 тис. грн. Протягом чотирьох років проект має окупитися, ВАТ “Автокольорлит”  планує отримувати  грошовий потік від нових послуг в сумі 1000 тис. грн. щорічно. Як показують результати дослідження, NVP = 669,87 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим. Також проект окупиться за 3,15 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.


3.4. Висновок за розділом 3

 

Отже, метою проведення реструктуризації на підприємстві є: відновлення платоспроможності ОАО «Автокольорлит», забезпечення конкурентноздатності продукції, що випускається.

При цьому вирішуються такі задачі: зниження виробничих витрат і невиробничих витрат, поповнення і підвищення ефективності використання оборотних коштів,  нарощування обсягіввиробництва двигунів, випуску запчастин, надання ремонтних послуг.

Для виходу з кризових ситуацій на ВАТ “Автокольорлит” оцінка діяльності підприємства повинна проводитися на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків його ефективності. Економічна суть ефективності підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат домогтися істотного збільшення прибутку. Кількісно вона виміряється зіставленням двох величин: отриманого в процесі виробництва результату і витрат живої й упредметненої праці на його досягнення.

Для виходу з кризової ситуації, що склалася на підприємстві ВАТ “Автокольорлит” я пропоную створити відділ маркетингу. Відділ маркетингу буде розробляти та здійснювати програму маркетингу підприємства.

В 2004 році підприємство ВАТ “Автокольорлит” планує за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг на 1550 тис. грн. та зменшення рівня витрат отримати чистого прибутку 1155 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації повинна зрости на 3,2% і становити 9,7%.

При маркетинговій орієнтації ВАТ “Автокольорлит” у керівництва на першому плані повинні бути враховані потреби покупців. На підприємстві повинна продаватися тільки та продукція, що буде безумовно куплена. Асортимент продукції повинен бути досить широким. Головну увагу відділ маркетингу має звернути на врахування потреб особливо перспективних покупців. Наукові дослідження на ВАТ “Автокольорлит” потрібно спрямувати на аналіз ринку (в т. ч. покуп­ців і конкурентів), щоб ті, хто розробляє нові товари, мали об»єктивні критерії конкурентноздатності.

За рахунок проведених заходів, в 2004 році підприємство ВАТ “Автокольорлит” планує отримати чистого прибутку 1155 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації повинна зрости на 3,2% і становити 9,7%. Тобто, в 2004 році прибуток від реалізації товарів та послуг ВАТ “Автокольорлит” зросте порівняно з 2003 роком на 483 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 101 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 122 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 903 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 1163 тис. грн..

ВАТ “Автокольорлит” для виходу з кризи та проведення свого розвитку планує витратити кошти в сумі 2500 тис. грн. Протягом чотирьох років проект має окупитися, ВАТ “Автокольорлит”  планує отримувати  грошовий потік від нових послуг в сумі 1000 тис. грн. щорічно. Як показують результати дослідження, NVP = 669,87 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим. Також проект окупиться за 3,15 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.

 


Загальні висновки

 

В умовах створення ринкового середовища реструкту­ризація підприємств — це здійснення адміністративно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, організаційно-пра­вових форм, здатних привести підприємство до фінансового оздо­ровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної про­дукції, підвищення ефективності виробництва. Метою проведення реструктуризації є створення повноцінних суб»єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функці­онувати за умов переходу до ринкової економіки та виробляти кон­курентоспроможну продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків. Отже, процедуру реструктуризації можна визначити як ком­плекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, еко­номічної та фінансової життєздатності підприємств.

Розрізняють такі форми реструктуризації:

1) реструктуризація виробництва;

2) реструктуризація активів;

3) фінансова реструктуризація;

4) корпоративна реструктуризація (реорганізація).

Оцінка ефективності проектів реструктуризації ведеться за результатами поліпшення фінансово-економічного та екологічного стану підприємства за рахунок збільшення обсягів реалізації кон­курентоспроможної продукції, раціонального використання ресур­сного потенціалу підприємства, прискорення обороту капіталу та підвищення продуктивності системи господарювання реструктуризованого підприємства з одночасним збереженням гарантій соц­іального захисту працівників.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ “Автокольорлит” зазнали негативних змін у 2003 році порівняно з 2002 роком. На підприємстві спостерігаються кризові явища, що пов’язані з значним збільшенням витрат та зменшенням рентабельності. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів співпраці з діловими партнерами.

Як показують результати аналізу, в результаті зменшення величини прибутку в 2003 році порівняно з 2002 на 439,5 тис. грн. знизилася прибутковість загальних ресурсів зменшився на 1,4%, також зменшилися показники прибутковості необоротних та оборотних активів відповідно на 3,73% та 1,84%. За рахунок зменшення чистого прибутку та збільшення величини власного капіталу прибутковість власного капіталу зменшилася з 2,91% до 1,26%. Все це свідчить про погіршення ефективності діяльності ВАТ “Автокольорлит” в 2003 році порівняно з 2002 роком. Зіставлення найбільш ліквідних засобів і швидко реалізованих активів з найбільш строковими зобов»язаннями і короткостроко­вими пасивами дає змогу виявити поточну (на найближчий час) ліквідність і платоспроможність.

Як бачимо з таблиці, баланс ВАТ “Автокольорлит” не є абсолютно ліквідним. Керівництву слід обов»язково звернути на це увагу і з»ясувати причини такого негативного становища.

В 2003 році коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився з 0,29 до 0,24 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства і знаходиться в межах допустимих норм.

 Для ВАТ “Автокольорлит” в 2003 коефіцієнт покриття знизився до 3,23 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства та знаходиться в межах допустимих норм.

Позитивно вплинув на коефіцієнт покриття абсолютний приріст активів, за рахунок чого він збільшився на 0,28. Але негативний вплив підвищення поточних пасивів призвів до зменшення коефіцієнта покриття на 0,96. Сумарний вплив двох факторів викликав спадання коефіцієнта покриття на 0,68.

Ознакою формування  незадовільної  структури  балансу  є таке фінансове становище підприємства,  у якого протягом тривалого часу (1,5  — 2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, що відображає небажане скорочення частки прибутку, яка направляється на розвиток виробництва.  Така  тенденція  в  кінцевому  випадку призводить до незадовільної  структури  балансу,   коли   підприємство   починає працювати  в борг і його коефіцієнт забезпечення власними засобами стає меншим 0,1. В нашому випадку коефіцієнт Бівера в 2002-2003 роках набагато менший 0,2.

Все вищесказане свідчить про те, що на підприємстві ВАТ “Автокольорлит” спостерігається економічна криза, що виявляється в зменшенні прибутковості та рентабельності, платоспроможності та ліквідності.

Метою проведення реструктуризації на підприємстві є: відновленняплатоспроможності ВАТ «Автокольорлит», забезпечення конкурентноздатності продукції, що випускається. Вирішення зазначених задач  припускає в основі своїй два генеральні напрямки перспективних перетворень: Операційне: проведення комплексу стабілізаційних заходів, спрямованих на оптимізацію витрат, відновлення платоспроможності ВАТ «Автокольорлит». Організаційно-правове: реформування організаційно-господарської структури. Для підприємства ВАТ “Автокольорлит” можна запропонувати такі напрямки для підвищення ефективності:

— підвищення доходів (виручки) від реалізації товарів та послуг;

— зниження собівартості реалізованих товарів та послуг;

— підвищення рентабельності підприємства;

— проведення управлінських впливів на персонал підприємства для досягнення підвищення ефективності;

— планування соціального розвитку колективу ВАТ “Автокольорлит”.

Перш за все необхідно запропонувати розробити оперативні заходи відносно зменшення собівартості послуг та зростання їх реалізації. Для впровадження даних заходів можливі наступні дії:

— зниження витрат на виробництво продукції;

— зниження собівартості продукції та послуг за рахунок зменшення постійних витрат;

— зменшити ціну за рахунок зменшення собівартості товарів та послуг.

Найважливішою функцією механізму забезпечення ефективності діяльності ВАТ “Автокольорлит” є захист від несприятливих умов ринкового середо­вища. Реалізація цієї функції передбачає визначення особливостей впливу ринкового середовища на механізм забезпечення ефективності діяльності, розробку комплексу заходів щодо обмеження економічного ризику в діяльності підприємства.

Для виходу з кризової ситуації, що склалася на підприємстві ВАТ “Автокольорлит” я пропоную створити відділ маркетингу. Відділ маркетингу буде розробляти та здійснювати програму маркетингу підприємства.

Управління маркетингом ВАТ “Автокольорлит” повинно здійснюватися шляхом:

1) організації маркетингової діяльності на підприємстві (відділу маркетингу);

2) розробки і здійснення програми маркетингу.

За рахунок проведених заходів, в 2004 році підприємство ВАТ “Автокольорлит” планує отримати чистого прибутку 1155 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації повинна зрости на 3,2% і становити 9,7%. Тобто, в 2004 році прибуток від реалізації товарів та послуг ВАТ “Автокольорлит” зросте порівняно з 2003 роком на 483 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 101 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 122 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 903 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 1163 тис. грн.. ВАТ “Автокольорлит” для виходу з кризи та проведення свого розвитку планує витратити кошти в сумі 2500 тис. грн. Протягом чотирьох років проект має окупитися, ВАТ “Автокольорлит”  планує отримувати  грошовий потік від нових послуг в сумі 1000 тис. грн. щорічно. Як показують результати дослідження, NVP = 669,87 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим. Також проект окупиться за 3,15 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.

Список використаної літератури

 

1.     Закон України «Про відновлення платоспроможності боржни­ка або визнання його банкрутом». Голос України. — 1999. – 30 червня

2.     Закон України «Про банкрутство» // Відомості Верховної Ради України. -1992. -№31.

3.     Агентство з питань запобігання банкрутства підприємств. Ме­тодика  інтегральної  оцінки  інвестиційної  привабливості підприємств та організацій // Українська інвестиційна газета. 1998. — №3.

4.     Акимова И. М. Реструктуризация предприятия в промышленности: направ­ления и методы. — X.: Бизнес-Информ, 1999. —282 с.

5.     Антикризисное управление: от банкротства — к финансовому оздоровлению / Под ред. Г.П. Иванова. — М.: Закон и право, ЮНИТЙ,- 1995. -320с.

6.     Антикризисное управление; учеб, пособие для техн. вузов. / Под ред. проф, Э. С. Минаева и проф. В. П. Панагушина. М.: Изд-во ПРИОР, — 1998. — 432 с.

7.     Антикризисный менеджмент / Под редакцией проф. Грязновоії А. Г. — Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издатель­ство ЭКМОС, — 1999. — 368 с.

8.     Афонін А.С., Нестерчук В.П. Технологія реструктуризації підприємства: Навч. посібник. — К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, ін форм, систем, ме-недж. і бізнесу, 2000. — 72 с.

9.     Белых ЛЛ., Федотова М.А. Реструктуризация предприятия: Учеб. пособие для вузов. -М.: ЮНТИ-ДАНА, 2001. — 399 с.

10.Бень Т,. Довбня С. Проблемы и предпосылки эффективной реструктуризации предприятий //Экономика Украины. — 2000. — №8. — С.37-41.

11.Бондарь И., Чинчикеев В. Реструктуризация предприятий: сущность и технология // Акционер. — 2001. — № 2. — С. 10-14.

12.Бузановскт С.С., Горелов Н.А., Титков А.С. Антикризисное управление: Реструктуризация и реинжиниринг персонала. Учебное пособие. — СПб.: ООО «Валери СПД», 1999. — 256 с.

13.Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчаль­ний посібник — Київ: ЦУЛ, 2003. — 385 с.

14.Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. Київ. ВАТ «Борисфен — М., 1996. — 326 с.

15.Голобоков С. Корпоративная культура и реструктуризация предприятия // Бизнес. — 1999. — № 14 (325), 5 апреля. — С. 71-74.

16.Евсеев А. Стратегии реструктуризации предприятий в условиях кризисной ситуации // Проблемы теории и практики управления. — 1999. — № 3, — С. 109-113.

17.Економічні та соціальні напрями комплексної реструктуризації промисло­вості України: Наукова доповідь. — Донецьк: ІЕП НАН України, 1998. — 145 с.

18.Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

19.Заболотний В.М. Необхідність реструктуризації сучасних ук­раїнських підприємств//Підвищення конкурентоспромож­ності українських підприємств: оперативна реструктуризація. К.: Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менедж­менту, — 1999.

20.Заболотний В.М., Кошик A.M. Необхідність реструктуризації сучасних українських підприємств. — В сб. Підвищення конкурентоспроможності українських підприємств: оперативна реструктуризація. — К.: Международ­ный центр приватизации, инвестиций и менеджмента, 1999. -С. 6-11.

21.Законодавство про банкрутство // Збірник коментованого за­конодавства. — 2004. — №3.

22.Кальниченко Л.Ф. Актуальные проблемы повышения эффективности процесса реструктуризации предприятий в Украине // Государственный ин­формационный бюллетень о приватизации. — 1999. — № 10. -С. 59-60.

23.Кальніченко Л., Медрул О. Реструктуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища// Економіка Ук­раїни. — 2000. — №10. — С.27.

24.Катков В.М. Реструктуризация: совершенствование оргструктуры и системы распределения полномочий // ЭКО. — 1999. — № 9. — С.74-87.

25.Коблош М.O. Комплексна оцінка результативності реструктуризації судно­будівних підприємств. — К.: Науковий світ, 2001. — 58 с.

26.Коваль В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Вы­бор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статис­тика, — 1995. — 432с,

27.Козаченко С. Реструктуризація промислових підприємств // Бизнесинформ . — 1999 — №17. — С.25.

28.Кондратьев В.В., Краснова В.Б. Реструктуризация управления компанией: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием органи­зации». Модуль 6. — М.: ИНФРА — М, 2000. — 240 с.

29.Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.

30.Крыжановский В. Г., Ламешков В. И., Лютер В. И. и др. Анти­кризисное управление / Под ред. Мінаєва Е. С. і Пагаушина В. В. — М.: ПРИОР, — 1998. — 236 с.

31.Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

32.Листова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратеги, координация структурных параметров, снижение сопротивления пре­образованиям. — М: Альбина Паблишер, 2002. — 287 с.

33.Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. -К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, — 2001. — 580 с.

34.Лігоненко Л. О. Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління та економічного зростання суб»єктів підприємництва. // Вісник Донецького університету, сер. В : Економічні науки. — 1999. — Вип. 3.

35.Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний / И.КМазур, В.Д.Шапиро и др. Справочное пособие./ Под ред. И.И.Мазура. М.: Высшая школа, 2000. — 587 с.

36.Маслов С. Необходимость и понятие реструктуризации компании в услови­ях переходной экономики // Фондовый рынок. — 1998. — № 31. — 24 августа. — С. 18-21.

37.Маслов С. Необходимость и понятие реструктуризации компании в услови­ях переходной экономики // Фондовый рынок. -1998. — № 32. — 31 августа. -С. 13-16.

38.Мендрул ?., Кальнтенко Л. Реструктуризация предприятий в условиях ста­новления рыночной среды // Экономика Украины. — 2000. — № 10. — С. 27 -33.

39.Мендрул А., Кальниченко Л. Технологическая реструктуризация предпри­ятий // Экономика Украины. — 2000. — № 8. — С. 15 -21.

40.Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-госпо­дарського стану неплатоспроможних підприємств та ор­ганізацій // Галицькі контракти. — 1997. — №40. — С.41 -51.

41.Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Затв. Наказом агентства з питань запобігання банкрутству від 27 червня 1997 р. // Держ. інформ. бюл. про приватизацію.-1997.-№12.

42.Москвін С. О. Реорганізація підприємства у контексті нового законопроекту «Про банкрутство» // WELCOME. — 1998. -№11-12.- С. 4.

43.Паровий О. Стан та перспективи реструктуризації в Україні. У зб.: Реструктуризація з метою створення середніх підприємств. К.: НБУ, 2000. — С.13.

44.Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

45.Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

46.Слав’юк О. П. Фінанси підприємств. Підручник. К.:КНЕУ, 2002-456с.

47.Сопко В. Методика визначення фінансового становища підприємств за даними балансу // Бухгалтерський облік і ау­дит. — 1995. — №12. — С. 2 — 8.

48.Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2000 — 418с.

49.Тутунджян А.К. Реструктуризация предприятий в условиях перехода к ры­ночной экономике: проблемы теории и практики. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2000. — 262 с.

50.Узурнов В. Реструктуризація підприємств як фактор забезпечення розвитку корпоративного підприємництва // Економіст. — 2001. — № 5. — С.42-4

51.Чернявская Е.И. Реструктуризация предприятия как понятие: некоторые аспекты // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наукових праць Східноукраїнського національного університету. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля. — 2000. — №3. -С.97-105.

52.Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.

53.Широков Л.А. Исследование систем управления. Том 1. Струк­турное и информационное моделирование систем управления. — МГИУ, 1999.— С. 123.

54.Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. Научно-практическое пособие. — К.: Видавництво «Україна», 1994. – 345 с.

 


Додатки

 

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 4 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

3000

3100

 

первісна вартість

0 11

3300

3500

 

Знос

0 12

300

400

 

Незавершене будівництво

0 20

12000

21000

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

6091,5

26272

 

первісна вартість

0 31

11091,5

32572

 

Знос

0 32

5000

6300

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

1100

1000

 

інші фінансові інвестиції

0 45

200

100

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

22391,5

51502

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

4000

4500

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

100

600

 

готова продукція

130

200

780

 

товари

140

13000

14000

 

Векселі одержані

150

1500

1700

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

Роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

3000

3200

 

первісна вартість

161

3400

3600

 

резерв сумнівних боргів

162

400

400

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

70

 

 

за виданими авансами

180

350

120

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

200

30

 

Поточні фінансові інвестиції

220

500

200

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

700

2010

 

в іноземній валюті

240

1200

50

 

Інші оборотні активи

250

100

 

 

Усього за розділом 2.

260

24920

27190

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

500

700

 

БАЛАНС

280

47811,5

79392

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

36000

36000

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

1800

30490

 

Резервний капітал

340

500

700

 

Нерозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

1111,5

672

 

Неоплачений капітал

360

300

100

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

39111,5

67762

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

100

60

 

Інші забезпечення

410

20

 

 

Цільове фінансування

420

100

 

 

Усього за розділом 2.

430

220

60

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

2000

2500

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

500

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

200

 

 

Усього за розділом 3.

480

2200

3000

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

1200

1900

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

200

200

 

Векселі видані

520

600

1300

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

2500

2250

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

500

1100

 

з бюджетом

550

100

200

 

з позабюджетних платежів

560

30

40

 

зі страхування

570

70

30

 

з оплати праці

580

180

100

 

з учасниками

590

300

350

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

100

 

 

Усього за розділом 4.

620

5780

7470

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

500

1100

 

БАЛАНС

640

47811,5

79392

 

                                                     Керівник                     М.П.                       

 


Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство 

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2003 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

12360

11149

 

Податок на додану вартість

0 15

2060

1858,2

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

10300

9290,8

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

6294

5411

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

4006

3879,8

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

2494

2076

 

Витрати на збут

0 80

1199

832

 

Інші операційні витрати

0 90

3

5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

310

966,8

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

650

621

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

960

1587,8

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

288

476,4

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

672

1111,5

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

672

1111,5

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

4145

4127

 

Витрати на оплату праці

240

754

727

 

Відрахування на соціальні заходи

250

283

273

 

Амортизація

260

1300

1270

 

Інші операційні витрати

270

3508

1927

 

Разом

280

9990

8324

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Дипломна робота Проведення реструктуризації підприємства»

  1. Владислав говорит:

    Доброго дня, дуже зацікавлений в 3 розділі даної роботи, дайте зворотній звязок, Дякую!!!

  2. Настя говорит:

    ЗДРАВСТВУЙТЕ. КАКАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.