Дипломна робота Оцінка вибору контрагентів Текстиль

Зміст

 

Розділ 2. Оцінка та аналіз впливу контрагентів на діяльність підприємства         3

 

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства……………. 3

 

2.2. Економічна оцінка ефективності впливу виробничо-господарських зв’язків підприємства на виконання плану по асортименту та якість продукції…………………………………………………………………………… 9

 

2.3. Вплив контрагентів ТОВ “Текстиль-Контакт” на фінансовий стан підприємства…………………………………………………………………… 15

 

Розділ 3. Вдосконалення напрямків та методів удосконалення вибору контрагентів ТОВ “Текстиль-Контакт”……………………………………………………………….. 34

 

3.1. Шляхи підвищення ефективності вивчення стану контрагентів    34

 

3.2. Проведення комплексного дослідження фінансового стану контрагентів на ТОВ “Текстиль-Контакт”……………………………………………. 40

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 56

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 61

 

Додатки………………………………………………………………………………………….. 63


Розділ 2. Оцінка та аналіз впливу контрагентів на діяльність підприємства

 

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства

Підприємство ТОВ “Текстиль-Контакт” було створене в січні 1996 року і за цей довгий (як за мірками нашої країни) проміжок часу вже має сформовану мережу покупців і певний імідж. Основним видом діяльності є пошиття текстильної продукції та її продаж. ТОВ “Текстиль-Контакт” знаходиться за адресою м. Київ, вул. Серафимовича, 3а.

Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті.  Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений  на  частки,  розмір яких визначається установчими документами. Учасники  товариства  несуть  відповідальність в межах їх вкладів. У випадках, передбачених установчими  документами,  учасники, які не повністю  внесли  вклади,  відповідають  за  зобов»язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

….

Для визначення втрат товарної продукції необхідно знати фактичний рівень рентабельності. У нашому прикладі вартість товарної продукції в діючих цінах складає 1236 тис. грн.., а її собівартість – 629,4 тис. грн.. Звідси фактичний рівень рентабельності дорівнює + 96,38% (1236 — 629,4 )/629,4 х 100). Це означає, що фактичний рівень ціни вище собівартості продукції в 1,9638 рази. Утрати ж товарної продукції рівні 7 х 1,9638 = 13,75 тис. грн.., чи 1,11 % від вартості фактичного випуску.

Для недопущення браку необхідно вивчати причини зниження якості і допущеного браку продукції по місцях їхнього виникнення і центрам відповідальності і розробляти заходи щодо їхнього усунення. Основними причинами зниження якості продукції є погана якість сировини, низький рівень технології й організації виробництва, кваліфікації робітників, аритмічність виробництва й ін.


2.3. Вплив контрагентів ТОВ “Текстиль-Контакт” на фінансовий стан підприємства

 

Фінансовий стан є найважливішою характеристикою ділової активності й надій­ності підприємства. Воно визначає конкурентоспроможність підприємства та його потенціал у діловому співробітництві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів як самого підприємства, так і його партнерів. Тому за умов ринкової еконо­міки істотно підвищився інтерес учасників економічного процесу до об»єктивної та вірогідної інформації про фінансовий стан і ділову активність підприємства. Усі суб»єкти ринкових відносин — власники (акціонери), інвестори, банки, біржі, поста­чальники, покупці, замовники, страхові компанії, рекламні агентства — зацікавлені в однозначній оцінці конкурентоспроможності та надійності своїх партнерів

….

Як видно з табл. 2.15 на протязі 2001 року покупці продукції не відали на кінець року на 20 тис. грн. більше коштів ніж на початок. Сумнівні борги покупців перед ТОВ “Текстиль-Контакт” залишаються на протязі року в сумі 40 тис. грн. Сумнівні борги не повертаються сумнівними контрагентами. В подальшому необхідно вдосконалювати механізми вибору контрагентів для співпраці з ТОВ “Текстиль-Контакт”.

 

 

 

 


Розділ 3. Вдосконалення напрямків та методів удосконалення вибору контрагентів ТОВ “Текстиль-Контакт”

 

3.1. Шляхи підвищення ефективності вивчення стану контрагентів

 

Основною сполучною ланкою між ТОВ “Текстиль-Контакт” і контрагентами є відділ збуту і відділ постачання, що вивчають споживачів, посередників, конкурентів, транспортні організації, постачальників, а також знаходяться в курсі змін економічних умов у країні (рис. 3.1.).

Однак аналіз контрагентів не є домінуючою задачею цих структурних підрозділів (аналогічно обстоїть справа і з іншими службами), тому інформація про фактори зовнішнього середовища в керівників ТОВ “Текстиль-Контакт” є в недостатньому обсязі, вона не завжди достовірна чи надходить до них несвоєчасно. Крім того, на ТОВ “Текстиль-Контакт” існує ще один недолік, тому що збір, аналіз і передача даного роду інформації значною мірою здійснюється нецілеспрямовано, спонтанно і випадково (за винятком хіба що відділу маркетингу, але і він функціонує не настільки ефективно як потрібно). Тому на сьогоднішній момент часу інформація про контрагентів на ТОВ “Текстиль-Контакт” у значній мірі розрізнена і не дає про неї цілісного представлення, у результаті чого можна укласти, що багато керівників представляють майбутній характер зовнішнього середовища, покладаючись на інтуїцію, а деякі взагалі практично не мають про неї належного представлення.

Отже, на ТОВ “Текстиль-Контакт” необхідно приділяти більшу увагу вибору контрагентів. Для одержання вичерпної інформації про споживачів, конкурентів і інших суб»єктів ринку, що відносяться до мікросередовища підприємства, варто також збирати «первинну» інформацію за допомогою методів спостереження, опитувань і експериментів. Паралельно зі збором інформації про зовнішнє середовище для рішення стратегічних задач повинний здійснюватися моніторинг зовнішнього середовища. Він необхідний для надання керівництву оперативної інформації для своєчасного прийняття управлінських рішень уже з появою «слабких сигналів» яких-небудь змін у зовнішнім середовищі.

Аналіз фінансового стану контрагента на протязі всього періоду співпраці дасть можливість виявити негативні тенденції в фінансово-господарській діяльності контрагента  та своєчасно здійснити корективи в відносинах.

 Оцінка фінансового стану контрагента виконується в три етапи:

— 1-й етап — попередня оцінка контрагента;

— 2-й етап — аналіз фінансового стану контрагента;

— 3-й етап — аналіз забезпеченості зобов’язань.

Для успішного господарювання на ринкових засадах суттєво важливим є можливість оцінки ймовірності банкрутства контрагентів. На ТОВ “Текстиль-Контакт” для визначення ймовірності банкрутства контрагентів можна застосовувати факторні моделі.


Висновки та пропозиції

 

 

В результаті виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки та пропозиції:

Проаналізувавши основні показники ТОВ “Текстиль-Контакт” бачимо, що обсяг виручки від реалізації даного підприємства у звітному році виріс на 10,9% в порівнянні з минулим, що і спричинило до зростання величини валового доходу. Так, у 2001 році доход від реалізації склав 1236 тис. грн., що на 10,9% більше ніж у 2000 році. На такий відсоток збільшилась і величина податку на додану вартість.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) за рахунок підвищення цін постачальниками з 541,1 тис. грн. до 629,4 тис. грн., у відсотках становить 16,3 %;

— адміністративних витрат з 207,6 тис. грн. до 249,4 тис. грн., що становить 20,1 %;

— витрати на збут з 83,2 тис. грн. до 119,9 тис. грн., що становить 44,1%.

Інші операційні витрати, які також складають витрати підприємства від операційної діяльності, скоротилися з 0,5 тис. грн. до 0,3 тис. грн.

Але все це спричинило зменшення показника фінансового результату від операційної діяльності з 96,6 тис. грн. до 31,0 тис. грн., у відсотках зменшення склало 67,9 %; показник рентабельності реалізації (скільки доходу припадає на одну гривню реалізованої продукції) дорівнює 71,3 %.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток – у звітному році склав 96 тис. грн., що майже на 39,5 % менше, ніж у 2000 році (158,7 тис. грн.).

В зв’язку з цим рентабельність підприємства (який прибуток одержує підприємство на кожну гривню вкладеного капіталу, тобто характеризує ефективність використання наявних ресурсів підприємства) у звітному році знизилась на 46 % і склала 5,4 %.

Можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Текстиль-Контакт” зазнали негативних змін у звітному році порівняно з 2000 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів співпраці з діловими партнерами по забезпеченню її рентабельності.

По підприємству план випуску продукції в 2001 році було виконано на 101,43%. План по асортименту продукції було виконано на  99,4%. План по асортименту недовиконано на 0,6% за рахунок зовнішніх факторів, таких як:

— підвищення цін на тканини постачальниками;

— не виконання договорів поставки тканин постачальниками;

         поява на ринку збуту конкурентів.

Як би план виробництва був рівномірно перевиконаний на 101,155% по всіх видах продукції  і не порушувалася запланована структура, то загальний об’єм виробництва склав би 1234,09 тис. грн. При фактичній структурі він вище на 3,41 тис. грн. Це означає, що збільшилася доля більш дорогої продукції в загальному її випуску.

Привабливість підприємства для контрагентів значною мірою визначає якість його продукції. За 2001 рік на ТОВ “Текстиль-Контакт” була проведена певна робота з покращення якості продукції та підвищення її конкурентноздатності, про що свідчить збільшення питомої ваги продукції вищої категорії якості.

Коефіцієнт сортності становить за планом — 0,91, фактично — 0,925. Виконання плану по якості — 101,66 %.

В фінансових ресурсах ТОВ “Текстиль-Контакт” переважає власний капітал. В 2001 році власний капітал ТОВ “Текстиль-Контакт” зріс на  2865,05 тис. грн., на 73,25%. Загальний капітал підприємства зріс на 66,05% (3158,05 тис. грн.).

Коефіцієнт фінансового ризику в 2001 році зменшився з 22,24% до 17,16%  за рахунок збільшення частки власного капіталу ТОВ “Текстиль-Контакт”; коефіцієнт фінансової незалежності на початок року склав 81,8%, на кінець року – 85,35%, тобто зріс на 3,55%;  коефіцієнт фінансової залежності навпаки зменшився на 3,55% з 18,2% до 14,65%; коефіцієнт фінансового ризику відповідно також зменшився з 22,24% до 17,16% на 5,08%. Зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику свідчать про більш стійкий фінансовий стан ТОВ “Текстиль-Контакт”, що склався на кінець року.

Вв структурі балансу ТОВ “Текстиль-Контакт” переважають важко реалізовані активи (в 2000 році вони склали 2239,15 тис. грн., що складає 46,83% всіх активів, а в 2001 році їх вартість дорівнювала 5150,2 тис. грн., що склало 64,87%). Повільно реалізовані активи  — на другому місці (в 2000 році їх вартість становила 1780 тис. грн., що складає 37,23%, в 2001 році вартість була 2058 тис. грн., що склало 39,96%). Найбільш ліквідні активи та швидко реалізовані активи знаходяться на останніх місцях. Так, в 2000 році швидко реалізовані  активи становили 11,96% (572 тис. грн.), найбільш ліквідні активи – 3,97%(190 тис. грн.), в 2001 році швидко реалізовані  активи становили 6,61% (525 тис. грн.), найбільш ліквідні активи – 2,59% (206 тис. грн.).

В 2001 році коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився з 0,29 до 0,24 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства і знаходиться в межах допустимих норм.

Для ТОВ “Текстиль-Контакт” в 2001 коефіцієнт швидкої ліквідності знизився нижче допустимого значення 1 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства і становить 0,85.

 Для ТОВ “Текстиль-Контакт” в 2001 коефіцієнт покриття знизився до 3,23 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства та знаходиться в межах допустимих норм.

Позитивно вплинув на коефіцієнт покриття абсолютний приріст активів, за рахунок чого він збільшився на 0,28. Але негативний вплив підвищення поточних пасивів призвів до зменшення коефіцієнта покриття на 0,96. Сумарний вплив двох факторів викликав спадання коефіцієнта покриття на 0,68.

Для ТОВ “Текстиль-Контакт” в 2001 році коефіцієнт маневреності знизився нижче межі 0,4 за рахунок збільшення власного капіталу підприємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості ТОВ “Текстиль-Контакт” зріс на 0,025 в 2001 році за рахунок збільшення власних коштів.

Цей коефіцієнт показує, яка питома вага у загальній вартості майна всіх джерел засобів, які підприємство може використовувати у своїй поточній діяльності без збитку для кредиторів. Цей коефіцієнт обмежує вклади короткострокових позикових коштів. Чим вище цей коефіцієнт, тим краще для підприємства.

Однією з головних причин подібного положення справ на ТОВ “Текстиль-Контакт” є відсутність чітких методичних рекомендацій з комплексного дослідження контрагентів. Крім того, це обумовлено незадовільним інформаційним і іншим видами взаємодії між різними підрозділами, недоліком кваліфікованих кадрів і, насамперед, фахівців з маркетингу, а також чи відсутністю недостачею необхідних фінансових ресурсів.

 Для ефективного приведення в дію даної схеми аналізу на ТОВ “Текстиль-Контакт” необхідно створити і відповідні організаційно-економічні передумови. Для цього спочатку варто визначити організаційну форму проведення аналізу зовнішнього середовища. ТОВ “Текстиль-Контакт” повинне самостійно проводити  комплексне дослідження зовнішнього середовища, а саме відділ маркетингу. При створенні цього напрямку роботи доцільно об»єднати зусилля відділу маркетингу з іншими підрозділами, що займаються вивченням окремих аспектів зовнішнього середовища. Тому необхідно розділити між цими підрозділами повноваження і відповідальність у системі дослідження зовнішнього середовища підприємства, а також налагодити інформаційну взаємодія таким чином, щоб не відбувалося дублювання робіт і, у той же час, не виникали інформаційні пробіли по яких-небудь напрямках. З постачальницькими і збутовими підрозділами повинний бути налагоджений вільний обмін інформацією. А відділ маркетингу повинний не тільки збирати інформацію від підрозділів, але і координувати і направляти їхнього зусилля на більш активний збір інформації про зовнішнє середовище. Для цього необхідно розробити і надати методичні рекомендації працівникам підприємства про те, яку, де і від кого варто збирати інформацію. Діяльність по дослідженню контрагентів повинна здійснюватися при активній підтримці вищого керівництва. Воно має надавати відділу маркетингу відкритий доступ до інформаційних ресурсів підприємства, у тому числі конфіденційним, а також самим постачати його інформацією, отриманої по своїх каналах.

Аналіз фінансового стану контрагента на протязі всього періоду співпраці дасть можливість виявити негативні тенденції в фінансово-господарській діяльності контрагента  та своєчасно здійснити корективи в відносинах.

 Оцінка фінансового стану контрагента виконується в три етапи:

попередня оцінка контрагента; аналіз фінансового стану контрагента; аналіз забезпеченості зобов’язань.

Для успішного господарювання на ринкових засадах суттєво важливим є можливість оцінки ймовірності банкрутства контрагентів. На ТОВ “Текстиль-Контакт” для визначення ймовірності банкрутства контрагентів можна застосовувати факторні моделі.


Список використаних джерел

 

1.     Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.

2.     Закон України “Про власність”. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 20, С. 249.

3.     Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).

4.     Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

5.     Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

6.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

7.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

8.     Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.

9.     Бойчик Н. Економіка підприємства. Навч.посібник.К.Атіка,2001-298с.

10.Ващекин Н.П. О системе маркетинговой информации // Маркетинг,1996. №1. С.27-34.

11.Вітлинський В.В., Пернарівський О.В., Баранова А.В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України.- 1999.-№12.

12.Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.

13.Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,1994-272с.

14.Гаєвська Л. Економіка, підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпі.: Акад.ДПС, 2001-145с.

15.Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.

16.Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.

17.Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств. – Фінанси України, №5, 1999.- С.30.

18.Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.

19.Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

20.Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

21.Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.

22. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

23.Карпов В.Н. Управление маркетингом //Маркетинг. 1993. №2. С. 29-42.

24.Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 350 с.

25.Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

26.Ковбасюк М.Р. Анализ финансового положения предприятия //Бухгалтерский учет. — 1991.- №2.

27.Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

28.Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1993. — №10.

29.Литвин М.И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия // Финансы. – 1995. — №3.

30.Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.

31.Методика інтегральної оцінки інвестаційної привабливості підприємств та організацій: Затв. Наказом Агенства з питань запобігання банкрутству від 23 лютого 1998 № 22 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію.-1998.-№7.

32.Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

33.Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.

34. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

35.Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

36. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.

37.Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.

38. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.


Додатки


Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ «Текстиль-Контакт»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 2 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

300

310

 

первісна вартість

0 11

330

350

 

Знос

0 12

30

40

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

609,15

2627,2

 

первісна вартість

0 31

1109,15

3257,2

 

Знос

0 32

500

630

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

 

інші фінансові інвестіції

0 45

20

10

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

Ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

2239,15

5150,2

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

400

450

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

10

60

 

готова продукція

130

1300

1400

 

товари

140

20

78

 

Векселі одержані

150

150

170

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

Роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

 

первісна вартість

161

340

360

 

резерв сумнівних боргів

162

40

40

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

7

 

 

за виданими авансами

180

35

12

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

70

201

 

в іноземній валюті

240

120

5

 

Інші оборотні активи

250

10

 

 

Усього за розділом 2.

260

2492

2719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

 

БАЛАНС

280

4781,15

7939,2

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3600

3600

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

180

3049

 

Резервний капітал

340

50

70

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

111,15

67,2

 

Неоплачений капітал

360

30

10

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

3911,15

6776,2

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

10

6

 

Інші забеспечення

410

2

 

 

Цільове фінансування

420

10

 

 

Усього за розділом 2.

430

22

6

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

200

250

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

50

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

20

 

 

Усього за розділом 3.

480

220

300

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

120

190

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

20

20

 

Векселі видані

520

60

130

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

250

225

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

50

110

 

з бюджетом

550

10

20

 

з позабюджетних платежів

560

3

4

 

зі страхування

570

7

3

 

з оплати праці

580

18

10

 

з участниками

590

30

35

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

10

 

 

Усього за розділом 4.

620

578

747

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

 

БАЛАНС

640

4781,15

7939,2

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ «Текстиль-Контакт»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2001 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400,6

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249,4

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Аналітична частина диплому, Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт, Проектна частина диплому с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.