Дипломна робота Управління продуктиністю праці

Зміст

 

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

1. Теоретичні основи підвищення продуктивності праці на підприємстві    5

 

1.1. Сутність та методи визначення продуктивності праці………… 5

 

1.2. Мотивація трудової діяльності персоналу………………………… 13

 

2. Аналіз продуктивності праці персоналу на підприємстві……………. 22

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства…. 22

 

2.2. Аналіз продуктивності праці на ТОВ “Альфа-Тревел”………. 29

 

2.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів………. 31

 

2.4. Аналіз оплати праці в ТОВ “Альфа-Тревел”……………………… 36

 

3. Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу на підприємстві      42

 

3.1. Напрямки підвищення продуктивності на

ТОВ “Альфа-Тревел”……………………………………………………………….. 42

 

3.2. Професійний розвиток персоналу на

ТОВ “Альфа-Тревел”……………………………………………………………….. 45

 

3.3. Мотивація як функція управління

продуктивністю персоналу ТОВ “Альфа-Тревел”…………………….. 52

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 60

 

Додатки………………………………………………………………………………………….. 64

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 69


Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам туристичного бізнесу для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління трудовим колективом з метою підвищення продуктивності праці персоналу та отримання прибутку від діяльності.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики управління  продуктивністю праці на підприємстві.

Основною метою управління продуктивністю праці на підприємстві є пошук та реалізація можливих резервів її зросту при забезпеченні високого рівня обслуговування туристів.

Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.

Метою та завданням дипломної роботи є розгляд ефективності управління продуктивністю праці персоналу на підприємстві.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

узагальнення теорії підвищення продуктивності праці на підприємстві;

проведення аналізу продуктивності праці персоналу на базовому підприємстві;

виявлення шляхів підвищення продуктивності праці на базовому підприємстві.

Предметом дипломної роботи є фінансові результати та продуктивність праці базового підприємства.

Об»єктом дослідження є  ТОВ «Туристична агенція «Альфа-Тревел».

Теоретичну основу дослідження питання ефективності управління персоналом підприємства склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Абрамов В. М., Занюк С.С.,  Колот А.М., Лахтіонова Л. А., Мірошниченко О.М.., Шегда А. В., Шеремета А. Д.  та інших.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, менеджменту, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Структурно курсова робота поділена на три розділи.

В першому розділі розглядаються теоретичні моменти з продуктивності праці.

Другий розділ присвячений більш глибокому аналізу складових частин і елементів продуктивності праці  підприємства  – ТОВ «Альфа-Тревел».

Третій розділ передбачає розгляд шляхів підвищення продуктивності праці на ТОВ «Альфа-Тревел».

 


1. Теоретичні основи підвищення продуктивності праці на підприємстві

 

1.1. Сутність та методи визначення продуктивності праці

Праця охоплює сукупність усіх фізичних і розумових здібностей людини, які за­стосовують у виробництві життєвих благ. Праця є джерелом усіх дій, спрямова­них на перетворення речовини природи для задоволення потреб людини, джере­лом усіх економічних цінностей. Тільки завдяки праці людське суспільство досягло того надзвичайно високого ступеня матеріальної й духовної культури, який ми маємо нині і який слугує основою нашої цивілізації.

Праця як фактор виробництва має численні визначення в економіці. Одні економісти на перший план висувають час, що люди присвячують роботі, інші вважають, що праця являє собою внесок у процес виробництва, зроблений людьми у формі безпосередньої витрати розумових і фізичних зусиль.

….

Відповідальність. Досвід показує, що якщо керівництво хоче, щоб організація чогось домоглася, воно повинне не тільки покладати відповідальність за виконання задачі на конкретну чи людину який-небудь підрозділ, але і делегувати відповідні повноваження. Повноваження, делеговані особі або групі, що відповідає за розвиток продуктивності, повинні включати і право витрачати кошти. Спеціальні фонди і гроші на реалізацію рішень повинні бути виділені на етапі планування.

Звичайно, на ріст продуктивності праці впливають і такі фактори, як якість трудового життя, оплата праці, стимули і багато чого іншого.


1.2. Мотивація трудової діяльності персоналу

Соціально-економічною основою поведінки та активізації зусиль персоналу підприємства (орга­нізації), що спрямовані на підвищення результативності їхньої діяльності, завжди є мотивація праці.

Система мотивації характеризує сукупність взаємозв»язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колек­тив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства (організації).

Для формування належного ставлення до праці необхідно ство­рювати такі умови, щоб персонал сприймав свою працю як свідо­му діяльність, що є джерелом самовдосконалення, основою про­фесійного та службового зростання. Система мотивації повинна розвивати почуття належності до конкретної організації. Відповід­не ставлення до праці та свідома поведінка визначаються систе­мою цінностей працівника, умовами праці й застосовуваними сти­мулами.[1]

За домінуючої ролі соціально-економічних умов у основу будь-якої моделі мотивації покладаються передовсім психологічні ас­пекти (рис. 1.2).[1] Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. — К., 2001. – 258 с.

4. Інші витрати, що носять індивідуальний характер, — оплата квартирної плати і наймання житла, продовольчих і промислових товарів, продуктових замовлень, проїзних квитків, абонементів у групи здоров»я, підписки на газети і журнали, протезування, усіх видів страхування працівників, доплата за використання особистого транспорту й ін. Отже, заробітна плата працівника залежить від його кваліфікації, складності і результатів праці; вона складається з основної і додатковий, а також заохочувальних і компенсаційних виплат.

Преміювання праці є додатковою формою винагороди, виплачуваної працівнику у випадку досягнення підприємством у цілому чи у його конкретному підрозділі визначених результатів, а також з урахуванням індивідуального внеску працівника в кінцеві результати. Система преміюванням забезпечує зацікавленість працівників у результатах праці, дотримання планових пропорцій, роботу в заданому режимі.


2. Аналіз продуктивності праці персоналу на підприємстві

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

 

Підприємство ТОВ «Туристична агенція «Альфа-Тревел» створено і діє на основі законодавства України. Воно керується в своїй діяльності:

Конституцією України;

ЗУ «Про власність» від 7.02.91;

ЗУ «Про підприємництво» від 7.02.91;

ЗУ «Про підприємства в Україні» від 27.03.91;

ЗУ «Про туризм» від 12.11.95 із змінами та доповненнями;

а також іншими нормативними та законодавчими актами України.

Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті.  Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений  на  частки,  розмір яких визначається установчими документами. Учасники  товариства  несуть  відповідальність в межах їх вкладів. У випадках, передбачених установчими  документами,  учасники, які не повністю  внесли  вклади,  відповідають  за  зобов»язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

Як бачимо з табл. 2.6 в 2001 році відбулося підвищення рівня винагород персоналу ТОВ “Альфа-Тревел”, але  вони виявилися не ефективними і фінансові показники діяльності підприємства погіршилися. Тому необхідно вишукувати такі економічні методи управління, щоб темпи росту продуктивності праці обганяли темпи росту його оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.


3. Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу на підприємстві

 

3.1. Напрямки підвищення продуктивності на ТОВ “Альфа-Тревел”

 

Основні напрямки пошуку резервів росту продуктивності на ТОВ “Альфа-Тревел” випливають із самої формули розрахунку її рівня:

ЧВ = ВП/Т, відповідно до якого домогтися підвищення продуктивності праці можна шляхом:

а) збільшення надання послуг за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, тому що при нарощуванні обсягів надання послуг збільшується тільки перемінна частина витрат робочого часу, а постійна залишається без зміни. У результаті витрати часу на випуск одиниці продукції зменшуються;

б) скорочення витрат праці на її виробництво шляхом інтенсифікації виробництва, підвищення якості продукції, упровадження комплексної механізації й автоматизації виробництва, більш зробленої техніки і технології виробництва, скорочення втрат робочого часу за рахунок поліпшення організації виробництва, матеріально-технічного постачання й інших факторів відповідно до плану організаційно-технічних заходів.

При цьому можливі наступні варіанти співвідношення зміни обсягу випуску продукції і витрат праці, що повинні враховуватися при виборі управлінської стратегії по забезпеченню росту продуктивності праці при існуючих у даний момент економічних умовах:

а) відбувається збільшення обсягу надання послуг при зниженні витрат праці на їх надання;

б) обсяг послуг росте швидше, ніж витрати праці;

в) обсяг послуг росте при незмінних витратах праці;

г) обсяг послуг залишається незмінним при зниженні витрат праці;

д) обсяг послуг знижується більш повільними темпами, чим витрати праці.

Висновки та пропозиції

 

В результаті виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки та пропозиції:

Під продуктивністю праці як еконо­мічною категорією розуміють ефективність (плодотворність) трудових витрат, здатність конкретної праці створю­вати за одиницю часу певну кількість матеріальних благ. Підвищення продуктивності праці характеризує економію сукупної (живої, уречевленої і майбутньої) праці. Конкретно воно полягає в тім, що частка жи­вої праці зменшується, а уречевленої збільшується, проте збільшується в такий спосіб, що загальна ве­личина трудомісткості товарів зменшується.

Цілеспрямоване управління продуктивністю праці, розробка конкретних програм ефективні­шого використання трудового потенціалу підприємства (організації) потребують класифікації чинників її динаміки. З огляду на можливості впливу на діяльність підприєм­ства (організації) всі чинники зростання продуктивності праці по­діляють на дві узагальнюючі групи — зовнішні та внутрішні.

Соціально-економічною основою поведінки та активізації зусиль персоналу підприємства (орга­нізації), що спрямовані на підвищення результативності їхньої діяльності, завжди є мотивація праці.

Система мотивації характеризує сукупність взаємозв»язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колек­тив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства (організації).

Обсяг наданих послуг (виручки від реалізації) ТОВ “Альфа-Тревел” у звітному році зменшився  на 4,32% в порівнянні з минулим. Так, у 2001 році доход від реалізації склав 4364 тис. грн., що на 4,32% менше ніж у 2000 році. На такий відсоток зменшилась і величина податку на додану вартість.

Позитивним є зменшення величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) з 1400 тис. грн. до 1245 тис. грн., у відсотках становить 11,7 %;

— адміністративних витрат з 1990 тис. грн. до 1983 тис. грн., що становить 0,35 %;

— витрати на збут з 310 тис. грн. до 304 тис. грн., що становить 1,94%.

Але все це спричинило збільшення показника фінансового результату від операційної діяльності з 99 тис. грн. до 102 тис. грн., у відсотках зменшення склало 2,87 %; показник рентабельності реалізації (скільки доходу припадає на одну гривню реалізованої продукції) зріс на 0,2 %.

На формування фінансового результату від звичайної діяльності підприємства в 2001 році позитивний вплив зробила сума доходу від іншої діяльності (відсотки від фінансових інвестицій, від реалізації необоротних активів тощо), яка склала 13 тис. грн.

Отже, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток – у звітному році склав 115 тис. грн., що майже на 3,51 % менше, ніж у 2000 році (119 тис. грн.).

В зв’язку з цим рентабельність підприємства (який прибуток одержує підприємство на кожну гривню вкладеного капіталу, тобто характеризує ефективність використання наявних ресурсів підприємства) у звітному році зросла на 0,85 % і склала 1,84 %.

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Альфа-Тревел” зазнали негативних змін у звітному році порівняно з 2000 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень.

Середньорічний виробіток одного працівника підприємства в 2001 році знизився на 6,68 тис. грн. порівняно з 2000 роком. Він зріс на 3,037 тис. грн. у зв»язку зі збільшенням частки оперативних працівників у загальній чисельності персоналу. Зменшився на  2,9557 тис.  грн.. за рахунок зниження середньогодинного виробітку працівників. Негативно на його рівень вплинули надпланові цілоденні і внутрізмінні втрати робочого часу, у результаті виробіток відповідно зменшився на 4,8498 і 1,9217 тис. грн.

В 2001 році відбулося підвищення рівня оплати праці, але  фінансові показники діяльності ТОВ “Альфа-Тревел”  погіршилися. Тому необхідно вишукувати такі економічні методи управління, щоб темпи росту продуктивності праці обганяли темпи росту його оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення. Велике значення для оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві ТОВ “Альфа-Тревел” в умовах ринкової економіки має показник рентабельності персоналу (відношення прибутку до середньорічної чисельності персоналу).

Чистий прибуток по ТОВ “Альфа-Тревел” в 2001 році знизився на 3 тис. грн. Це привело до зниження прибутку на одного працюючого. Прибуток на одного працюючого знизився в 2001 році на 0,109 тис. грн., а прибуток на одного оперативного працюючого знизився на 0,184 тис. грн.

Основні напрямки пошуку резервів росту продуктивності на ТОВ “Альфа-Тревел:

а) збільшення надання послуг за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, тому що при нарощуванні обсягів надання послуг збільшується тільки перемінна частина витрат робочого часу, а постійна залишається без зміни. У результаті витрати часу на випуск одиниці продукції зменшуються;

б) скорочення витрат праці на її виробництво шляхом інтенсифікації виробництва, підвищення якості продукції, упровадження комплексної механізації й автоматизації виробництва, більш зробленої техніки і технології виробництва, скорочення втрат робочого часу за рахунок поліпшення організації виробництва, матеріально-технічного постачання й інших факторів відповідно до плану організаційно-технічних заходів.

Під професійним розвитком персоналу ТОВ “Альфа-Тревел” варто розуміти комплекс заходів, спрямованих на підвищення якості знань, умінь співробітників і їхнього бажання ефективно трудитися. Мова йде про постійну освітню роботу з метою розширення і поглиблення кваліфікації кадрів.

При самих прекрасних планах, ефективній організаційній структурі, сучасному устаткуванні (оргтехніці, засобах збору й обробки інформації), але без мотивації праці працівників ТОВ “Альфа-Тревел”  домогтися бажаних результатів неможливо: члени трудового колективу не будуть справлятися зі своїми службовими обов»язками.

При розгляді даного питання менеджмент орієнтується на два аспекти цієї проблеми: мотивацію (мотиви) подорожей і мотивацію трудових відносин.

 

 

 


Додатки


Додаток 1

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Альфа-Тревел”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 2 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

4

8

 

первісна вартість

0 11

5

10

 

Знос

0 12

1

2

 

Незавершене будівництво

0 20

11

18

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

1462

1284

 

первісна вартість

0 31

2932

2974

 

Знос

0 32

1470

1690

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

50

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

1477

1360

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

35

41

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

287

271

 

готова продукція

130

63

72

 

товари

140

928

1112

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

247

290

 

первісна вартість

161

247

290

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

1

2

 

за виданими авансами

180

3

3

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

23

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

15

29

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

1599

1843

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

3076

3203

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

1600

1600

 

Пайовий капітал

310

699

739

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

238

280

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

69

71

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

2606

2690

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

0

0

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

0

0

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

11

70

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

186

164

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

30

24

 

з бюджетом

550

99

91

 

з позабюджетних платежів

560

8

10

 

зі страхування

570

31

36

 

з оплати праці

580

88

97

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

17

21

 

Усього за розділом 4.

620

470

513

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

3076

3203

 

                                                     Керівник                     М.П.                       

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Альфа-Тревел”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2001 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

4364

4561

 

Податок на додану вартість

0 15

727

760

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3637

3801

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

1245

1400

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

2392

2401

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

13

20

 

Адміністративні витрати

0 70

1983,0

1990

 

Витрати на збут

0 80

304

310

 

Інші операційні витрати

0 90

3

2

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

115

119

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

115

119

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

35

36

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

80

83

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

80

83

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Список використаних джерел

1.            Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.

2.            Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).

3.            Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

4.            Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

5.            Про підприємництво: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України” №698-12 від 7.02.91р. // Галицькі контракти — 1996. — №42. — С.28-32.

6.            Абрамов В. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. — Одеса, 1995.- 248 с.

7.            Андриенко В. Ф., Данюк В. М. Экономическое стимулирование трудовой активности. — К., 1991.- 352с.

8.            Бедрій Я. I., Джигирей В. С, Кидасюк А. І. та ін. Охорона праці: Навчальний посібник. —Львів, ПТВФ „Афіша», 1997.—258с.

9.            Безопасность производственных процессов: Справочник / Под общей ред. Белова С. В. —М.: Машиностроение, 1985. — 448 с.

10.        Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.

11.        Бойчик Н. Економіка підприємства. Навч.посібник.К.Атіка,2001-298с.

12.        Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.           

13.        Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,1994-272с.

14.        Гаєвська Л. Економіка, підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпі.: Акад.ДПС, 2001-145с.

15.        Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. МОЗ України. — К., 1998. — 34 с.

16.        Гогіташвілі Г. Г. Охорона праці на підприємствах промисловості будівельних матеріалів: Навч. посібник. — К.: ІСДО, 1993. — 252 с.

17.        Гончарук В. Развитие предприятия. М.: Дело,2001-218с.

18.        Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.

19.        Гусина В. М. О моделях механизма мотивации трудовой деятельности в условиях рьночной зкономики. — К., 1996.- 204 с.

20.        Денисенко Г. Ф. Охрана труда: Учебное пособие. — М.: Высш. шк., 1985. — 319с.

21.        Десслер Г. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ.: Пер. с англ. / Под общ. ред. Ю. В. Шлемова. — М., 1997.- 418 с.

22.        Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.

23.        Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

24.        Жидецький В. Ц., Джигирей В. С, Мельников О. В. Основи охорони праці. — Вид. 3-є, доп. — Львів: Афіша, 2001. — 350 с.

25.        Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.

26.        Занюк С. С. Мотивація діяльності. — Луцьк, 1998.- 218 с.

27.        Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

28.        Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. — К., 2001. – 258 с.

29.        Мірошниченко О. В. Мотивація праці. — Донецьк, 1988. – 236 с.

30.        Москвичев С. Г. Использование фактора мотивации в управлений: Учеб. пособие. — К., 1990. – 314 с.

31.        Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки: 36. наук. пр. — К., 1996. – 178 с.

32.        Наука управляти: з історії менеджменту: Хрестоматія / Упор. і. О. Сле-:        нов. — К., 1993. – 278 с.

33.        Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

34.        Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.