Дипломна робота Обґрунтування напрямків підвищення продуктивності

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи продуктивності5

 

1.1. Соціально-економічна сутність продуктивності5

 

1.2. Класифікація факторів продуктивності13

 

1.3. Основні напрями підвищення продуктивності в Україні24

 

Розділ 2. Аналіз комерційної діяльності ТОВ “Трест Газ”. 31

 

2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ “Трест Газ”. 31

 

2.2. Аналіз продуктивності праці персоналу. 37

 

2.3. Аналіз використання виробничих фондів. 47

 

Розділ 3. Шляхи підвищення продуктивності комерційної діяльності на ТОВ “Трест Газ”. 59

 

3.1. Оптимізація діяльності персоналу. 59

 

3.2. Основні напрямки підвищення віддачі основних та оборотних фондів  68

 

3.3. Формування системи стимулювання продуктивності на підприємстві81

 

Висновки. 88

 

Список використаних джерел. 94

 

Додатки. 98


Вступ

 

Економіка України розвивається за законами ринку. Ринок – це сфера, в якій проявляються взаємовідносини між виробниками і споживачами товарів, це найвища стадія розвитку товарно-грошових відносин. Функціонування ринку веде до становлення ринкової економіки, характерною рисою якої виступає конкуренція та ефективність діяльності.

Велике значення для забезпечення ефективності діяльності підприємства мають вплив багато факторів. Від їх якості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежить кінцеві результати діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового становища.

Підвищення продуктивності діяльності під­приємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Встановлення ринкових умов зумовлює потребу підвищення ефективності діяльності підприємства.

Саме тому тема дипломної роботи “Обґрунтування напрямків підвищення продуктивності” є досить актуальною.

Метою даної дипломної роботиє розробка напрямків щодо удосконалення продуктивності діяльності підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити соціально-економічну сутність продуктивності;

розглянути класифікацію факторів продуктивності;

вивчити основні напрямки підвищення продуктивності в Україні;

провести аналіз продуктивності праці персоналу базового підприємства;  

провести аналіз використання виробничих фондів;

розглянути шляхи підвищення продуктивності діяльності базового підприємства;

узагальнити результати роботи, розробити пропозиції щодо виявлення резервів підвищення ефективності діяльності засобів базового підприємства.

Предметом дослідження є результати діяльності базового підприємства.

В якості базового було обрано підприємство ТОВ “Трест Газ”. В роботі використані дані його фінансової звітності за 2001-2002 рр.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д.,  Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Савицька Г.П., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.


Розділ 1. Теоретичні основи продуктивності

 

1.1. Соціально-економічна сутність продуктивності

 

Загальним визначенням продуктивності євідношенняобсягувиробництва чи послуг, вироблених системою виробництва чи обслуговування, до витрат на його створення. Таким чином, продуктивність — це ефективне використання ресурсів — праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації — при виробництві різних товарів і послуг.

Більш висока продуктивність означає досягнення більшого результату при тих же чи ресурсах досягнення більш високого рівня виходу продукції по обсягу і якості при тих же витратах. Зазвичай вона виражається в такий спосіб [60, с. 14]:

Вихід продукції       

——————         =    Продуктивність.                                        

Витрати

Продуктивність може бути також визначена як взаємозв»язок між кінцевими результатами і часом, витраченим на їхнє досягнення. Чим менше часу затрачається на досягнення необхідних результатів, тим продуктивніша система.

Загальне визначення продуктивності не залежить від типу виробничої, економічної чи політичної системи і залишається тим же. Системні відмінності в основному виявляються у формулюванні кінцевих цілей, результатів діяльності виробничої системи. Таким чином, хоча продуктивність може означати різне для різних людей, основне поняття завжди включає взаємозв»язок між кількістю і якістю вироблених товарів чи  послуг і ресурсами, витраченими на їхнє виробництво.

….

Зростом вартості мінералів стають більш доцільними ремонт, повторне використання і переробка сировини, матеріалів та відходів виробництва, тому що (хоча продуктивність у буквальному значенні нижче при таких видах робіт) для суспільства в цілому це значно дешевше, ніж закупівлі чи  видобуток нової сировини.

Проведені урядом економічна політика, стратегія і програми в значній мірі впливають на продуктивність за допомогою:

— практичної діяльності урядових закладів;

— правил, нормативів (таких як, наприклад, контроль над цінами, політика регулювання доходів і політика заробітної плати);

— транспорту і комунікацій;

— енергії;

— фінансових мір і стимулів (ставки відсотка, тарифи, податки);

— різних видів законодавства.

Багато структурних змін, що впливають на продуктивність, є результатом прийняття законів, правил і суспільних відносин. Крім того, сама по собі область продуктивності самих послуг уряду надзвичайно важлива, тому що вона дає можливість урядам робитибільше якісних послуг при тих же чи ресурсахробити ті ж послуги при більш низькій вартості.


1.3. Основні напрями підвищення продуктивності в Україні

 

Підвищення продуктивності, будучи функцією і результатом ефективності управління, означає добре організоване керування. Основною задачею управляння є підвищення продуктивності і підтримка її росту. Фактично створення умов для досягнення високої продуктивності є сутністю управляння продуктивністю.

Українська економіка мала достатній розвиток і займала чинне місце в економіці Радянського Союзу, маючи високо технологічні галузі виробництва, особливо в військово-промисловому комплексі. Була також висока забезпеченість кваліфікованими кадрами різних рівнів. Але сам розвиток України забезпечувався інтенсивними методами, включаючи в виробництво все нові і нові ресурси. При цьому стимулювалася перш за все кількість, а не якість, ефективність, продуктивність. Це був період, коли політикам треба було доказувати переваги соціалістичної економічної системи над капіталістичною [30, c. 251].

….

Практика багатьох країн свідчить, що першим кроком на цьому шляху є створення на самому високому державному рівні організаційного комітету (комісії, робочої групи) з представників уряду, спілки промисловців та підприємців, профспілок, вчених, які повинні розробити і затвердити план заходів щодо організації загальнонаціонального руху за продуктивність. Але першим і мабуть складним питанням буде те, що в Україні немає сталого розуміння поняття продуктивності, яке склалося в світі і особливо в країнах з розвиненою ринковою економікою. Україні в цьому плані, можна сказати, пощастило. Ми не є першими і нам передує надзвичайно багатий досвід різних країн. Тому щоб зняти деякі поняттєві колізії відносно самого поняття продуктивності, його місця і ролі в соціально-економічному просторі держави, доцільно прийняти за методичний матеріал розроблений фахівцями ряду країн Європи, в тому числі й України і схвалений на засіданні правління Європейської асоціації національних центрів продуктивності Меморандум «Продуктивність. інновації, якість трудового життя та зайнятість». Ця розробка видана в Україні Центром продуктивності Мінпраці України, а також опублікована в журналі «Продуктивність» №2, 1999р., який видає указаний Центр продуктивності. Для  збереження логіки дослідження  приводимо меморандум, тим паче, що автор брав участь у його підготовці.

У зв»язку з тим, що Меморандум рамково визначив суть проблеми, сферу розповсюдження, логічно було б розглянути концепцію підвищення продуктивності економіки України для умов перехідного до ринку періоду, виходячи з Меморандуму. Цю розробку треба виконати силами фахівців комітету і затвердити як науково-методичну розробку, як основу для підготовки програми (пілот-програми) підвищення продуктивності економіки України. В самій концепції визначити суть продуктивності та значення її підвищення, умови підвищення (економічні, організаційні, методичні, соціальні, психологічні, інформаційні), напрями, методи і фактори підвищення продуктивності,  програма (пілот-програма) реалізації Концепції з підрозділами (напрями сприяння підприємствам у підвищенні продуктивності, фінансуванні та організації виконання програми).

 

 

 


Розділ 2. Аналіз комерційної діяльності ТОВ “Трест Газ”

2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ “Трест Газ”

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Трест Газ” засноване в січні 1999 року. Основним видом діяльності є оптово-роздрібна торгівля нафтопродуктами та зрідженим газом.

Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті.  Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений  на  частки,  розмір яких визначається установчими документами. Учасники  товариства  несуть  відповідальність в межах їх вкладів. У випадках, передбачених установчими  документами,  учасники, які не повністю  внесли  вклади,  відповідають  за  зобов»язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

 Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю “Трест Газ” є збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути    постійними  або призначеними на певний  строк. Учасник вправі в будь-який  час замінити свого представника у зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник  товариства  з  обмеженою  відповідальністю    вправі передати  свої  повноваження  на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства. Учасники мають кількість  голосів,  пропорційну  розміру  їх часток у статутному фонді. Збори учасників товариства обирають голову товариства.

Як недолік можна зазначити, що в 2002 році відбулося підвищення рівня винагород персоналу ТОВ “Трест Газ”, але  вони виявилися не ефективними і фінансові показники діяльності підприємства погіршилися. Тому необхідно вишукувати такі економічні методи управління, щоб темпи росту продуктивності праці обганяли темпи росту її оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.


2.3. Аналіз використання виробничих фондів

 

На ТОВ “Трест Газ” виробничі фонди входять до складу основних та оборотних фондів.

Проаналізуємо склад і структуру активів підприємства, скориставшись балансом (додаток А).

Як недолік продуктивності використання виробничих фондів можна зазначити те, що фондовіддача основних виробничих фондів на ТОВ “Газ Трест” знизилася в 2002 році до 2,78 порівняно з 7,76 в 2001 році. В 2002 році вартість основних фондів зросла, а виручка від реалізації продукції зменшилася. В подальшому потрібно підвищувати продуктивність основних фондів, більш ефективно їх використовувати в процесі відтворення.

Також, в 2002 році сповільнилась оборотність оборотних коштів, матеріальних коштів та готової продукції. Показники використання оборотних виробничих фондів погіршилися.

Таким чином за результатами аналізу можна зробити висновки про погіршення продуктивності на  ТОВ “Газ Трест”. В подальшому потрібно збільшувати продуктивність підприємства таким чином, щоб темп росту продуктивності випереджав темп росту витрат на підвищення продуктивності.

 

   


Розділ 3. Шляхи підвищення продуктивності комерційної діяльності на ТОВ “Трест Газ”

 

3.1. Оптимізація діяльності персоналу

 

Для підвищенні продуктивності праці на ТОВ “Газ Трест” я пропоную провести оптимізацію діяльності персоналу.

Основні напрямки пошуку резервів росту продуктивності на ТОВ “Трест Газ” мають випливати із самої формули розрахунку її рівня:

ЧВ = ВП/Т, відповідно до якого домогтися підвищення продуктивності праці можна шляхом:

а) збільшення продажу пального за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, тому що при нарощуванні обсягів продажу пального збільшується тільки перемінна частина витрат робочого часу, а постійна залишається без зміни. У результаті витрати часу на реалізацію одиниці продукції зменшуються;

б) скорочення витрат праці на продаж пального шляхом інтенсифікації процесів на підприємстві, підвищення якості пального, упровадження комплексної механізації й автоматизації процесів обслуговування клієнтів, більш досконалої техніки і технології продажу пального, скорочення втрат робочого часу за рахунок поліпшення організації, матеріально-технічного постачання й інших факторів відповідно до плану організаційно-технічних заходів.

При маркетинговій орієнтації ТОВ “Трест Газ” у керівництва на першому плані повинні бути враховані потреби покупців.   На підприємстві повинна продаватися тільки та продукція, що буде безумовно куплена. Асортимент продукції повинен бути досить широким. Головну увагу відділ маркетингу має звернути на врахування потреб особливо перспективних покупців. Дослідження на ТОВ “Трест Газ” потрібно спрямувати на аналіз ринку (в т. ч. покуп­ців і конкурентів), щоб ті, хто планує продаж нових  товарів, мали об»єктивні критерії конкурентноздатності. Ідеї нових товарів повинні розроблятися на основі аналізу потреб покупців та інших ринкових факторів.

Маркетингова орієнтація вимагає, в першу чергу, щоб в одних руках під керівництвом маркетинг-директора ТОВ “Трест Газ”  був зосереджений весь процес продажу нових товарів, доведення їх до покупців і вплив на покупців з користю для товару, тобто, в од­них руках зосереджена економічна, фінансова, техніко-виробнича, збу­това і дослідницька робота та аналіз ринку, інформація і прогнозу­вання, проведення і координація маркетингових дій.

 

 

 


Висновки

 

За результатами виконаного дослідження можна зробити теоретичні та практичні висновки.

Продуктивність — це ефективне використання ресурсів — праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації — при виробництві різних товарів і послуг.

Загальне визначення продуктивності не залежить від типу виробничої, економічної чи політичної системи і залишається тим же. Системні відмінності в основному виявляються у формулюванні кінцевих цілей, результатів діяльності виробничої системи. Таким чином, хоча продуктивність може означати різне для різних людей, основне поняття завжди включає взаємозв»язок між кількістю і якістю вироблених товарів чи  послуг і ресурсами, витраченими на їхнє виробництво.

Поліпшення продуктивності залежить від того, наскільки вірно ми визначаємо і використовуємо основні фактори такої соціально-виробничої системи.

Підвищення продуктивності, будучи функцією і результатом ефективності управління, означає добре організоване керування. Основною задачею управляння є підвищення продуктивності і підтримка її росту. Фактично створення умов для досягнення високої продуктивності є сутністю управляння продуктивністю.

Пошук і аналіз резервів підвищення продуктивності ґрун­тується на порівнянні інформації, одержаної в ході вимірювання і оцінки досягнутого рівня продуктивності на підпри­ємстві в цілому і за окремими видами праці зокрема, з наяв­ною інформацією про максимально можливий рівень продук­тивності праці на аналогічних роботах.

В процесі дослідження було виявлено, що середньорічний виробіток одного працівника підприємства ТОВ “Трест Газ” в 2002 році знизився на 34,86 тис. грн. порівняно з 2001 роком. Він зріс на 3,649 тис. грн. у зв»язку зі збільшенням частки робітників у загальній чисельності персоналу. Зменшився на  14,994 тис.  грн.. за рахунок зниження середньогодинного виробітку працівників. Негативно на його рівень вплинули надпланові цілоденні і внутрізмінні втрати робочого часу, у результаті виробіток відповідно зменшився на 5,941 і 17,717 тис. грн.

Також чистий прибуток по ТОВ “Трест Газ” в 2002 році знизився на 3 тис. грн. Це привело до зниження прибутку на одного працюючого. Прибуток на одного працюючого знизився в 2002 році на 0,6 тис. грн., а прибуток на одного робітника знизився на 0,76 тис. грн.

В 2002 році підприємство знизило обсяги продажу пального. Найбільше зменшився  оптовий продаж нафтопродуктів на 100 тис. грн. (8,02%). Оптовий продаж зрідженого газу зменшився на 49 тис. грн. (2,61%), роздрібний продаж зрідженого газу знизився на 42 тис. грн. (3,43%). Таким чином загальний дохід від реалізації продукції ТОВ “Трест Газ” зменшився на 197 тис. грн. (4,32%).

В 2002 році для збільшення продуктивності праці було збільшено фонд оплати праці. Фонд оплати праці в 2002 році зріс на 30,94 тис. грн. порівняно з минулим роком. Виплати за рахунок чистого прибутку зросли на 6,9 тис. грн., тобто на 11,27%.  За рахунок цих факторів частка виплат з фонду оплати праці зросла на 0,83% та склала 74,58% від загальної суми виплат. Але підвищення оплати праці виявилося неефективним, так як при збільшенні заробітної плати відбулося зменшення доходу від реалізації пального та зменшення продуктивності праці.

На підприємстві ТОВ “Трест Газ” значно зросли необоротні активи на 840 тис. грн. (в 2001 році їх було 500 тис. грн., що становило 10,7%, в 2002 році їх кількість була уже 1340 тис. грн., що становить 20,14%), що привело до збільшення частки необоротних активів за питомою  вагою на 9,44%. Збільшення відбулося за рахунок придбання основних засобів. Частка оборотних активів відповідно зменшилась, але фактично вони зросли на  1140 тис. грн. Якщо в 2001 році оборотні активи становили загалом 4172 тис. грн., де матеріальні оборотні засоби  — 3360 тис. грн. (80,54%), грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 200 тис. грн. (4,79%), дебіторська заборгованість – 612 тис. грн. (14,67%); то в 2002 році  оборотні активи складали  5312 тис. грн., де матеріальні оборотні активи – 4508 тис. грн. (84,86%),грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 206 тис. грн. (3,88%), дебіторська заборгованість – 598 тис. грн. (11,26%).  Зросла частка матеріальних оборотних засобів на 1148 тис. грн. та зменшилася дебіторська заборгованість на 14 тис. грн.  

Первісна вартість основних засобів в 2002 році зросла на 970 тис. грн., тобто на 97 % порівняно з 2001 роком. На протязі 2002 року знос основних засобів зріс на 130тис. грн. (на 26%). Основні засоби на ТОВ “Трест Газ” в 2002 році зазнали значного оновлення. Залишкова вартість основних засобів зросла на протязі 2002 року на 840 тис. грн., тобто на 168%. Якісний стан основних засобів ТОВ “Трест Газ” покращився, про це свідчить збільшення коефіцієнту придатності основних засобів з 50% до 68,02 % та відповідно знизився коефіцієнт зносу (на 18,02 %).

За звітний період відбулися істотні зміни в наявності і структурі основних засобів. Вартість основних засобів зросла на 840 тис. грн., у тому числі виробничих основних засобів на  820 тис. грн. Зменшилася частка основних виробничих засобів у загальній сумі основних засобів на 0,34% і відповідно збільшилася частка невиробничих засобів. Значно зросла питома вага активної частини основних засобів (з 88до 97,27%), що позитивно вплинуло на роботу ТОВ “Трест Газ”.

Зростання чисельності робітників з 14 до 15 не значно вплинуло на збільшення обсягу реалізації продукції оскільки фондо— і технічна озброєність праці зросли, а це говорить про те, що створені необхідні умови для зростання обсягу реалізації продукції.

Фондоозброєність праці зросла з 35 до 87,33 тис. грн. Технічна озброєність праці зросла з 31,43 до 86 тис. грн.

Фондовіддача основних виробничих фондів на ТОВ “Трест Газ” знизилася з 7,76 до 2,78, що пояснюється наступними причинами: введення в дію нового обладнання відбулося в кінці року, при цьому випуск продукції не встиг сильно зрости. Але можна планувати, що в 2003 році фондовіддача виробничих фондів зросте. Це також стосується активної частини виробничих фондів.

За рахунок зменшення чистого прибутку підприємства в 2002 році в меншій мірі ніж зменшився дохід рентабельність реалізації продукції зросла до 2,2 (на 0,016% порівняно з минулим роком), що при зменшенні фондовіддачі основних виробничих фондів на 4,98 привело до зменшення фондорентабельності до рівня  6,11. 

В 2002 році коефіцієнт оберненості мобільних засобів знизився порівняно з 2001 роком на 0,189 за рахунок зменшення виручки від реалізації та збільшення оборотних активів підприємства. Зменшення цього показника характеризується негативно. В 2002 році коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних коштів зменшився порівняно з 2001 роком на 0,293 за рахунок зменшення виручки від реалізації. Зниження цього показника характеризується негативно.

В 2002 році коефіцієнт оберненості готової продукції знизився порівняно з 2001 роком на 58,07 за рахунок збільшення залишків готової продукції на кінець 2002 року. Зниження цього показника характеризується негативно і свідчить про збільшення залишків готової продукції в зв’язку з зниженням попиту. Отже, як видно з результатів аналізу показники використання оборотних виробничих фондів погіршилися. В подальшому потрібно збільшувати показники оборотності виробничих оборотних фондів.

За рахунок збільшення виручки від реалізації товарів і послуг в 2003 році на 236 тис. грн. та скорочення робочого часу за рахунок поліпшення організації праці, підвищення рівня кваліфікації працівників на 294 годин планується збільшити середньогодинний виробіток робітника на 13,7 грн. та збільшити середньоденний виробіток на 85 грн.

За рахунок кращої організації праці на підприємстві планується підвищити продуктивність праці. Продуктивність праці в 2003 році зросте на 15,73 тис. грн. тобто на  5,41 % відносно 2002 року. Фонд оплати праці в 2003 році планується збільшити на 1,19%. Рівень фонду оплати праці зросте в 2003 році на 73,56% порівняно з 2003 роком. В 2003 році планується підвищення рівня оплати праці в меншій мірі ніж мають зрости фінансові показники діяльності ТОВ “Трест Газ”, так як темпи росту продуктивності праці обганяють темпи росту її оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

Також в 2003 році планується  чистий прибуток по ТОВ “Трест Газ” збільшити  на 120 тис. грн. Це має призвести до збільшення прибутку на одного працюючого. Прибуток на одного працюючого зросте в 2003 році на 8 тис. грн., а прибуток на одного робітника зросте на 9,23 тис. грн..

Основними резервами підвищення ефективності використання основних фондів є:

— резерви збільшення випуску продукції за рахунок введення в дію нового обладнання;

— скорочення щоденних простоїв обладнання за рахунок конкретних оргтехзаходів приводить до збільшення середньої кількості відпрацьованих днів кожною його одиницею за рік;

— за рахунок підвищення коефіцієнта змінності внаслідок кращої організації виробництва;

— за рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв збільшується середня тривалість зміни, а отже і випуск продукції;

— за рахунок підвищення середньогодинного вироблення обладнання необхідно спочатку виявити можливості зростання останнього за рахунок його модернізації, більш інтенсивного використання, впровадження заходів НТП і т.д.

Фондовіддача основних виробничих фондів на ТОВ “Трест Газ” в 2003 році зросте з 2,78 до 2,93. Фондовіддача активної частини виробничих фондів зросте з 2,82 до 2,95. За рахунок збільшення чистого прибутку підприємства в 2003 році в більшій мірі ніж зросте дохід рентабельність реалізації продукції зросте до 5,22 (на 3,22% порівняно з минулим роком), що при збільшенні фондовіддачі основних виробничих фондів на 0,15 привело до збільшення фондорентабельності до рівня  15,29.

Для покращення продуктивності оборотних фондів пальне в ТОВ “Трест Газ”на протязі року має постачатися 33,91 раз або кожний 11 день. При таких показниках розміру партії та частоти поставки пального витрати обігу ТОВ “Трест Газ” будуть мінімальними.

Для підвищення продуктивності на підприємстві ТОВ “Трест Газ” найбільш ефективніше використовувати матеріальну мотивацію праці, а найменш – моральну. З метою підвищення продуктивності на підприємстві ТОВ “Трест Газ” планується створити відділ маркетингу. Маркетингові дослідження в практичній діяльності ТОВ “Трест Газ” будуть використовуватися для стратегічного і поточного планування, аналізу економічної і соціальної діяльності, встановлення вимог до якості продукції, визначення об»ємів виробництва, розроблення експортної політики, визначення стратегії і тактики формування попиту на продукцію, розробки методів і засобів стимулювання збуту, оцінки продуктивності роботи підприємства.

 

 

 

 

 

 


Список використаних джерел

 

1.     Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.

2.     Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

3.     Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

4.     Про підприємництво: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України” №698-12 від 7.02.91р. // Галицькі контракти — 1996. — №42. — С.28-32.

5.     Абрамов В. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. — Одеса, 1995.- 248 с.

6.     Авдеенко В.И. Котлов В.А. Производственный потенциал промышленного предприятия .-М.: Экономика, 1995.-208 с.

7.     Андриенко В. Ф., Данюк В. М. Экономическое стимулирование трудовой активности. — К., 1991.- 352с.

8.     Анчишкин А.И, Прогнозирование роста экономики. — К.: Экономика, 1996.-98 с.

9.     Архипов В.М. Проектирование производственного потенциала объединений (теоретические аспекты).-Л.: Изд. ЛГУ,1994.-С.75-89.

10.Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 248 с.

11.Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансово-хозяйственного субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 342 с.

12.Барановська В.Г., Редько А.Ю. Проблеми формування інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності з використанням АРМ — бухгалтера. — К.: КДТЕУ, 1991. – 45 с.

13.Берсуцкий Я. Г., Дугинская И. А., Дугинский Б. Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ. — Донецк: ДИЭХП, 2000. — 180 с.

14.Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. — М.: М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.

15.Бойчик Н. Економіка підприємства. Навч.посібник. — К.: Атіка,2001-298с.

16.Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. – М.: Инфра-М:,2001-280с.           

17.Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.           

18.Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,1994-272с.

19.Гаєвська Л. Економіка, підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпінь: Акад. ДПС, 2001-145с.

20.Головнин С. Д. Оценка результатов хозяйственной деятельности. – М., 1990. – 172 с.

21.Гончарук В. Развитие предприятия. М.: Дело,2001-218с.

22.Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.

23.Гусина В. М. О моделях механизма мотивации трудовой деятельности в условиях рьночной зкономики. — К., 1996.- 204 с.

24.Десслер Г. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ.: Пер. с англ. / Под общ. ред. Ю. В. Шлемова. — М., 1997.- 418 с.

25.Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств. – Фінанси України, №5, 1999.- С.30.

26.Добровенский В.С. Обеспечение доходности предприятия – Л: Научная мысль,1995.

27.Донец Ю.Ю. Эффективность использования производственного потенциала. Киев.: Знание, 1998. — 123 с.

28.Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606с.  

29.Ермолович Л.Л. Анализ эффективности промышленного производства. -М.: Финансы и статистика, 1995. – 345с.

30.Єременко В.О. Підвищення продуктивності. Світова теорія. Шляхи України. — К.: Знання, 2000.— 368 с.

31.Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 382с.

32.Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

33.Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

34.Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.

35.Занюк С. С. Мотивація діяльності. — Луцьк, 1998.- 218 с.

36.Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.

37.Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

38.Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

39.Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

40.Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.

41.Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. — К., 2001. – 258 с.

42.Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.

43.Косаев А. Г.,   Маслова И. С.,   Москович  В. М.   Производство,  кадры:   проблемы сбалансированности. — М., 1988. – 342 с.

44.Крассовский В.П. Экономический потенциал: резервы и отдача. -М.: Экономика,1996 – 348 с.

45.Ластовецький В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання: оцінка, аналіз, фактори, резерви. – Чернівці., 1995

46.Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

47.Любушин Н. П., Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 471 с.

48.Мазаракі А.А., Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 364 с.

49.Мірошниченко О. В. Мотивація праці. — Донецьк, 1988. – 236 с.

50.Москвичев С. Г. Использование фактора мотивации в управлений: Учеб. пособие. — К., 1990. – 314 с.

51.Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки: 36. наук. пр. — К., 1996. – 178 с.

52.Носова С. С. Экономический контроль: сущность и формы проявления. – М.: Экономика, 1991.

53.Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 400 с.

54.Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, С. 312.

55.Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

56.Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.Инфра-М, 2000. – 248с.

57.Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.

58.Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

59.Производственный потенциал: обновление и использование / Н. И. Иванов  и др. – Киев, 1991. – 160 с.

60.Прокопенко И.И. Управление производительностью. Практическое рукуоводство: пер. с англ. – К.: Техника, 1990. – 319 с.

61.Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствова­ния: Справ, пособие. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 309 с.

62.Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. — 688 с.

63.Спирин В. С. Анализ экономического потенциала предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 295 с.

64.Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.

65.Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА, 1995.

66.Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

67.Яркина Т.В. Основы економики предприятия. — М.: Инфра-М, 2000 – 483 с.

 


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Трест Газ”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 3      року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

 

 

 

первісна вартість

0 11

 

 

 

Знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

500

1340

 

первісна вартість

0 31

1000

1970

 

Знос

0 32

500

630

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

500

1340

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

400

450

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

2940

3980

 

готова продукція

130

20

78

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

150

170

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

 

первісна вартість

161

340

360

 

резерв сумнівних боргів

162

40

40

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

7

 

 

за виданими авансами

180

35

12

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

70

201

 

в іноземній валюті

240

120

5

 

Інші оборотні активи

250

10

 

 

Усього за розділом 2.

260

4122

5242

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

 

БАЛАНС

280

4672

6652

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3600

3600

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

200

200

 

Інший додатковий капітал

330

 

1629

 

Резервний капітал

340

50

70

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

2

10

 

Неоплачений капітал

360

30

10

 

Вилучений капітал

370

20

10

 

Усього за розділом 1.

380

3802

5489

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

10

6

 

Інші забеспечення

410

2

 

 

Цільове фінансування

420

10

 

 

Усього за розділом 2.

430

22

6

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

200

250

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

50

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

20

 

 

Усього за розділом 3.

480

220

300

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

120

190

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

20

20

 

Векселі видані

520

60

130

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

250

225

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

50

110

 

з бюджетом

550

10

20

 

з позабюджетних платежів

560

3

4

 

зі страхування

570

7

3

 

з оплати праці

580

18

10

 

з участниками

590

30

35

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

10

 

 

Усього за розділом 4.

620

578

747

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

 

БАЛАНС

640

4672

6652

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Трест Газ”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2002 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

4364

4561

 

Податок на додану вартість

0 15

727

760

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3637

3801

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

1245

1400

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

2392

2401

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

13

20

 

Адміністративні витрати

0 70

1983,0

1990

 

Витрати на збут

0 80

304

310

 

Інші операційні витрати

0 90

3

2

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

115

119

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

115

119

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

35

36

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

80

83

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

80

83

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток В

Наявність виробничих основних засобів ТОВ “Трест Газ”

Склад основних засобів

Станом на 1.01.2002 р.

Станом на 1.01.2003 р.

Земельні ділянки

10

11

Будинки і споруди

134

217

Машини й устаткування

298

868

Транспортні засоби

22

65

Інструменти, пристрої, інвентар

15

131

інші основні засоби

11

18

Усього

490

1310

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.