Дипломна робота Розробка і обґрунтування заходів по підвищенню ефективності оперативного управління на підприємстві

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи підвищення ефективності оперативного управління на підприємстві5

 

1.1. Поняття оперативного управління на підприємстві5

 

1.2. Система методів оперативного менеджменту. 14

 

1.3. Фактори підвищення ефективності оперативного управління на підприємстві23

 

Розділ 2. Аналіз використання оперативного менеджменту на підприємстві29

 

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 29

 

2.2. Аналіз системи оперативного управління на підприємстві35

 

2.3. Аналіз ефективності оперативного менеджменту. 43

 

Розділ 3. Пропозиції щодо підвищення ефективності оперативного управління на підприємстві58

 

3.1. Напрямки підвищення ефективності оперативного менеджменту на підприємстві58

 

3.2. Обґрунтування заходів підвищення ефективності оперативного управління  68

 

Висновки. 80

 

Список використаних джерел. 86

 

Додатки. 89


Вступ

 

Управління сучасним підприємством у наш ди­намічний час є досить складною роботою, яку мо­жуть виконувати лише фахівці нової генерації озброєні найсучаснішими знаннями.

Фахівці в галузі менеджменту повинні вміти виконувати функції планування, організації, координації, мотивації, контролю праці робітників організації для досягнення певних цілей. Першо­чергова задача менеджменту полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників на нововве­дення. Керівники різних ланок повинні стати ініціаторами технологічних і організаційних змін.

Прибуток підприємства являє собою підсумок його господарської діяльності та є джерелом його життєдіяльності. Величина прибутку напряму залежить від рівня організації обліку і контролю на підприємстві.

Для досягнення максимальних розмірів прибутку, підприємство повинно забезпечити ефективне управління організації обліку і контролю .

Саме тому тема дипломної роботи “Розробка і обґрунтування заходів по підвищенню ефективності оперативного управління на підприємстві” є досить актуальною.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Бовикін В., Бреддік У., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Носова С.С., Савицька Г.П., Саламатіна Н.А., Шеремет А. Д.  та інших.

Метою даної дипломної роботи  є вдосконалення проведення оперативного управління підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

 

— розкрити поняття оперативного управління;

  розглянути систему методів оперативного менеджменту;

— розглянути фактори підвищення ефективності оперативного менеджменту на підприємстві;

— провести аналіз системи оперативного управління на підприємстві;

— провести аналіз ефективності оперативного менеджменту;

— розглянути пропозиції щодо підвищення ефективності оперативного менеджменту на підприємстві;

— узагальнити результати роботи та зробити пропозиції щодо вдосконалення.

Предметом дослідження є оперативне управління на базовому підприємстві.

Об’єктом дослідження обрано підприємство ЗАТ “Едельвейс”.

Методи дослiдження.В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Інформаційна база.Інформаційною базою є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література, узагальнення, фінансова та статистична звітність ЗАТ “Едельвейс”.


Розділ 1. Теоретичні основи підвищення ефективності оперативного управління на підприємстві

 

1.1. Поняття оперативного управління на підприємстві

 

Оперативне управління виробництвом характеризується прийняттям управлінським персоналом рішень у виробничій ситуації, що реально склалася. У цих умовах розроблені планові завдання чи рішення керівників виробничих підрозділів повинні забезпечити строгий і чіткий у часі порядок виконання запланованих робіт. Цьому відповідає розробка оперативно-календарних планів (графіків запуску-випуску деталей) і змінно-добових завдань на рівні цехів, ділянок (бригад) і робочих місць [42, c. 655].

Змістом оперативного управління основним виробництвом є встановлення місця (цеху, дільниці, робочого місця) і часу (кварталу, місяця, декади, зміни), виготовлення виробів, складальних одиниць, деталей; облік фактичного ходу виробничого процесу; визначення відхилень від зазделегідь встановленого плану і, нарешті, регулювання ходу виробництва, здійснюваного для того, щоб ліквідувати наслідки небажаних відхилень і забезпечити своєчасне виконання основних задач оперативного управління.

На міжцеховому рівні оперативне управління здійснюється для рішення принципових питань зняття, заміни запущених у виробництво виробів, включення в програму випуску нових виробів, забезпечення зовнішніх постачань комплектуючих виробів, використання внутрішніх матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Для оперативного управління виробництвом у цехах характерна строга регламентація виконання робіт у часі по кожній позиції виробничої програми і номенклатурно-календарного плану в залежності від фактично складеної виробничої ситуації. Роботи з оперативного управління виробництвом виконуються в реальному масштабі часу, що не допускає перерв у процесі виготовлення деталей і зборки виробів. Часовий обрій оперативності управління для цеху в цілому може бути в межах місяця, для ділянок (бригад) і робочих місць — в інтервалі тижня — зміни. Для міжцехового рівня цей інтервал розширюється від місяця до року.

….

До функцій системи оперативного управління виробництвом відносяться: керівництво як процес прийняття рішень; планування як процес визначення лінії поведінки об»єкта управління для досягнення даної мети; облік як процес контролю, аналізу і виявлення відхилень від заданої планом лінії поведінки об»єкта; регулювання як процес локалізації виникаючих відхилень і збереження заданої лінії поведінки керованого об»єкта.

 


1.2. Система методів оперативного менеджменту

 

У широкому сенсі оперативне управління включає календарне планування, рознарядку робіт, визначення обсягу партії продукції, що одночасно випускається, розміщення замовлень на матеріали, контроль за якістю, облік, аналіз, регулювання ходу виробництва на їх основі, внесення необхідних коректувань у хід технологічних процесів, маневрування запасами і диспетчеризацію. Воно встановлює також, де і коли повинні здійснюватися ті чи інші операції по виготовленню деталей і зборці виробів [26, c. 85].

У вузькому сенсі оперативне управління забезпечує процес реалізації короткострокових і оперативних планів і диспетчеризацію, іншими словами, зводиться до прийняття рішень у конкретно складаються в даний момент умовах.

У процесі оперативного управління контролюється фактичний стан робіт, виявляються й аналізуються зміни; на підставі цього коректуються графіки і перерозподіляються ресурси.

У процесі оперативного управління може відбуватися, зокрема, оптимізація сіткового графіка з метою приведення його у відповідність із заданими термінами робіт і пошук можливості їх скорочення. Це веде до поліпшення організації робіт за рахунок перерозподілу ресурсів і інтенсифікації виконання завдань.

….

Використання тієї чи іншої системи управління матеріальними запасами в значній мірі визначається витратами на закупівлю їх елементів і оформлення угод, збереження, а також величиною збитку, викликаного відсутністю запасів [26, c. 38].

 

 


1.3. Фактори підвищення ефективності оперативного управління на підприємстві

 

Оперативне управління є ефективним, якщо правильно обрані цілі, засоби їх досягнення, щонайкраще використовуються ресурси і досягаються найвищі результати. Ефективна система управління зобов»язана забезпечити ріст ефективності функціонування об»єкта управління [27, c. 67].

Найбільш комплексним критерієм рівня ефективності системи управління організацією є динаміка розвитку (продуктивності) об»єкта управління, що кількісно характеризується відношенням обсягу випуску (з урахуванням поліпшення якості товарів і послуг) на одиницю використовуваного ресурсу (ресурсів). Наприклад — в одиницю часу (інтенсивність потоку), чи — на тонну металу, що витрачається, чи — на гривню витрат, чи — інше. Однак при цьому необхідно порівнювати отримані показники з аналогами (іншими об»єктами, що приймаються за основу порівняння, наприклад, з конкурентами), із планом, з базовим рівнем.

Підвищення продуктивності об»єкта опирається на погоджений комплекс заходів щодо удосконалювання виконання усіх функцій управління всіма процесами, у яких задіяні всі елементи об»єкта управління. При цьому під «удосконалюванням» розуміється використання всіх наукових принципів раціонального (ефективного) управління [35, c. 147].

Ефективність оперативного управління може бути виражена ступенем досягнення цілей розвитку об»єкта (керованої підсистеми). Однак справа в тому, що цілі ставляться різними групами учасників виробничого процесу (інвесторами, керівниками, персоналом, споживачами, постачальниками, державою й ін.) і знайти результуючу, інтегральну характеристику дуже складно.

Розділ 2. Аналіз використання оперативного менеджменту на підприємстві

 

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства

 

ЗАТ “Едельвейс” засноване в січні 1997 року.  Юридична адреса ЗАТ “Едельвейс” м. Київ вул. Гайдара, 6. Основним видом діяльності є виробництво будівельних деталей із деревини; лісопильне виробництво; посередницькі послуги під час купівлі-продажу товарів народного споживання. Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті.  Вищим органом ЗАТ “Едельвейс” є збори акціонерів.  У  ЗАТ “Едельвейс” створюється виконавчий  орган одноособовий (директор). Директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної  компетенції зборів  акціонерів. Директор підзвітна зборам  учасників  і  організує виконання  їх  рішень.  Контроль за  діяльністю  директора ЗАТ “Едельвейс” здійснюється  ревізійною  комісією, що утворюється зборами акціонерів товариства з їх числа, в  кількості, передбаченій установчими документами, але не менше 3  осіб.  Перевірка  діяльності директора товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням  зборів, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових  осіб  товариства  подання  їй  усіх необхідних  матеріалів,  бухгалтерських  чи  інших документів та особистих пояснень. Ревізійна  комісія  доповідає  результати   проведених нею перевірок вищому органу товариства. Ревізійна комісія  складає висновок по річних звітах та балансах.

….

Рис. 2.2. Динаміка основних показників ЗАТ “Едельвейс” за 2001-2002 рр.

 


2.2. Аналіз системи оперативного управління на підприємстві

 

Система оперативного управління  на підприємстві ЗАТ “Едельвейс” полягає в складанні оперативно-календарних планів та контролі їх виконання.

Оперативно-календарний план (ОКП) на ЗАТ “Едельвейс” визначає відповідно до виробничої програми перелік і терміни запуску-випуску кожної партії деталей на короткі планові періоди. Його складання — складна, трудомістка робота, що вимагає попереднього глибокого аналізу реальних умов виробництва в кожнім цеху, виявлення характерних рис і раціональних елементів у сформованій системі планування.

У цехах серійного виробництва є деталі, виробництво яких у кожнім із планованих місяців може носити не завжди стабільний характер. Це означає, що запуск і випуск кожної партії деталей буде підлеглий визначеним вимогам — або зборки виробу, або умовам підтримки на нормативному рівні оборотних і страхових заділів у цехових коморах і центральному складі готових деталей ЗАТ “Едельвейс”  і т.д.

Звідси випливає необхідність виявлення особливостей і встановлення основних факторів, що визначають процес розробки найбільш раціонального варіанта ОКП запуску-випуску деталей на ЗАТ “Едельвейс”. Зупинимося на деякі з них.

Так, лінійна структура провокує конфлікти між групами і приводить до безконтрольності у використанні ресурсів, а функціональна структура викликає труднощів в узгодженні конкретних цілей. У цьому плані матричні структури представляються більш прогресивними.


2.3. Аналіз ефективності оперативного менеджменту

 

Ефективність проведення оперативного менеджменту на ЗАТ “Едельвейс” характеризується стійким фінансовим станом підприємства.

В умовах ринкових відносин платоспроможність підприємств вважається найважливішою умовою їх господарської діяльності.

Платоспроможність — це можливість підприємства наявни­ми грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зо­бов»язання.

Розглянемо оперативну поточну платоспроможність станом на 1.02.2003 року, визначивши платіжні засоби і строко­ві зобов»язання (додаток В).

Наведена інформація показує, що підприємство може своїми платіжними засобами повністю погасити свої строкові зобов»я­зання і у нього ще залишаться кошти. Підприємство є плато­спроможним.

Зовнішні суб»єкти фінансового аналізу не в змозі визначити та­ким чином стан платоспроможності підприємства і з цією метою використовують аналіз ліквідності господарюючого суб»єкта.

В 2002 році коефіцієнт оберненості готової продукції знизився порівняно з 2001 роком на 34,84 – 25,22 = 9,62 за рахунок збільшення залишків готової продукції на кінець 2002 року. Зниження цього показника характеризується негативно і свідчить про збільшення залишків готової продукції в зв’язку з зниженням попиту.       

Отже, як свідчать результати проведеного аналізу на ЗАТ “Едельвейс” в 2002 році ефективність проведення оперативного менеджменту зросла порівняно з 2001 роком.


Розділ 3. Пропозиції щодо підвищення ефективності оперативного управління на підприємстві

 

3.1. Напрямки підвищення ефективності оперативного менеджменту на підприємстві

 

Покращення оперативного управління на підприємстві ЗАТ “Едельвейс” потребує:

по-перше покращення календарно-планових нормативів (скорочення тривалості виробничного циклу);

по-друге удосконалення самої системи оперативного управління на підприємстві.

   Для покращення самого управління на підприємстві нам потрібно ввести посаду “Менеджер з оперативного управління”.

Менеджер з оперативного управління повинен очолювати відділ оперативного планування і диспетчерське бюро і підпорядковуватись безпосередньо директору.

   Ввівши цю посаду на підприємстві нам потрібно розробити посадову інструкцію, яка б регулювала і вказувала права, обов’язки та функції менеджера з оперативного управління. Така посадова інструкція розроблена  (додаток  Г).

….

Використання експертних систем на ЗАТ “Едельвейс” у порівнянні зі звичайними системами управління дасть відчутний приріст випуску продукції.


3.2. Обґрунтування заходів підвищення ефективності оперативного управління

 

Велике значення в плануванні діяльності ЗАТ “Едельвейс” має ефективність оперативного управління. План реалізації продукції ЗАТ “Едельвейс” складається виходячи з:

попиту на товари;

можливості виробництва та реалізації продукції відповідно до потенціалу підприємства.

Процес планування ЗАТ “Едельвейс” не повинний бути окремим одноразовим актом, а представляється безупинним у силу двох істотних причин. По-перше, багато підприємств прагнуть продовжити своє існування як можна довше. Тому вони повинні заново визначати чи змінювати цілі, навіть якщо цілком досягли своїх початкових цілей. Друга причина, по якій планування повинне бути безупинним, — це постійна невизначеність майбутнього. У силу змін у навколишньому середовищі чи помилково прийнятих рішень події можуть розвиватися не так, як було передбачено при виробленні плану. Тому плани необхідно періодично переглядати, щоб вони узгоджувалися з реальністю. У цьому змісті планування можна розглядати як безупинний, детермінований за часом і місцем процес визначення цілей і забезпечення погодженої діяльності всіх членів організації і її елементів при обмежених можливостях і часі, що збільшуються й ускладнюються в залежності від зовнішнього середовища.

Проведемо планування обсягу виручки від реалізації продукції ЗАТ “Едельвейс” на 2003 рік.

Проект окупиться за 3,43 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.


Висновки

 

Змістом оперативного управління основним виробництвом є встановлення місця (цеху, дільниці, робочого місця) і часу (кварталу, місяця, декади, зміни), виготовлення виробів, складальних одиниць, деталей; облік фактичного ходу виробничого процесу; визначення відхилень від зазделегідь встановленого плану і, нарешті, регулювання ходу виробництва, здійснюваного для того, щоб ліквідувати наслідки небажаних відхилень і забезпечити своєчасне виконання основних задач оперативного управління.

Оперативне управління виробництвом здійснюється на основі безупинного (повсякденного) спостереження за ходом виробництва, роблячи цілеспрямований вплив на колективи цехів, ділянок (бригад), робітників для забезпечення безумовного виконання затверджених виробничих програм.

Оперативне управління є ефективним, якщо правильно обрані цілі, засоби їх досягнення, щонайкраще використовуються ресурси і досягаються найвищі результати. Ефективна система управління зобов»язана забезпечити ріст ефективності функціонування об»єкта управління.

Підвищення продуктивності об»єкта опирається на погоджений комплекс заходів щодо удосконалювання виконання усіх функцій управління всіма процесами, у яких задіяні всі елементи об»єкта управління. При цьому під «удосконалюванням» розуміється використання всіх наукових принципів раціонального (ефективного) управління.

ЗАТ «Едельвейс» — стабільно працююче підприємство, яке розвивається і має гарні позиції на ринку. Якість продукції і зважена цінова політика, власна сировина, вигідне розташування і відмінні можливості подальшого зростання виробництва роблять його привабливим для співробітництва та інвестицій.

Підприємство ЗАТ «Едельвейс» виготовляє високоякісні столярні вироби з натуральної деревини. Основна продукція – паркет, дверні й віконні блоки. Підприємство освоїло виготовлення паркету, вікон і дверей, у т. ч. балконних, за євростандартом, використовуючи передові закордонні технології та оздоблювальні матеріали. ЗАТ «Едельвейс» займається також виготовленням віконних рам, типових роздільних віконних блоків відповідно до держстандарту, зовнішніх і внутрішніх дверних блоків (фільончастих і під скло), підвіконної дошки, дошки для підлоги, лиштв, плінтусів, вагонки та інших погонажних виробів, а також робить послуги з розпилювання круглого лісу і сушіння пиломатеріалів. Столярні вироби можуть виготовлятися без оздоби, з прозорим лаковим покриттям і з тонованим лаковим покриттям.

Система оперативного управління  на підприємстві ЗАТ “Едельвейс” полягає в складанні оперативно-календарних планів та контролі їх виконання.

Оперативно-календарний план (ОКП) на ЗАТ “Едельвейс” визначає відповідно до виробничої програми перелік і терміни запуску-випуску кожної партії деталей на короткі планові періоди. Його складання — складна, трудомістка робота, що вимагає попереднього глибокого аналізу реальних умов виробництва в кожнім цеху, виявлення характерних рис і раціональних елементів у сформованій системі планування.

На ЗАТ “Едельвейс” диспетчеризацію представлено диспетчерською групою яка безпосередньо підпорядковується керівнику виробничого відділу.

На підприємстві службу оперативного управління очолює єдиний керівник на рівні заступника директора (по виробництву). У його підпорядкуванні повинні знаходитися:

усі виробництва;

функціональні підрозділи загальнозаводського управління (виробничо-диспетчерський відділ (ВДВ), відділи кооперації, маркетингу, організації й аналізу виробництва). Ведучий — це виробничо-диспетчерський відділ Функції ВДВ:

оперативне планування випуску продукції, складання трафіків запуску-випуску деталей, складальних одиниць, потреб у матеріалах, покупних виробах, кооперованих деталях, інструменті, оснащенні;

контроль виконання графіків;

контроль стану незавершеного виробництва, включаючи запаси;

оперативне регулювання (диспетчеризація) виготовлення продукції і всіх напівфабрикатів власного виробництва.

Ефективність проведення оперативного менеджменту на ЗАТ “Едельвейс” характеризується стійким фінансовим станом підприємства.

В умовах ринкових відносин платоспроможність підприємств вважається найважливішою умовою їх господарської діяльності.

В структурі балансу переважають важко реалізовані активи (в 2001 році вони склали 2239,15 тис. грн., що складає 46,83% всіх активів, а в 2002 році їх вартість дорівнювала 5150,2 тис. грн., що склало 64,87%). Повільно реалізовані активи  — на другому місці (в 2001 році їх вартість становила 1780 тис. грн., що складає 37,23%, в 2002 році вартість була 2058 тис. грн., що склало 39,96%). Найбільш ліквідні активи та швидко реалізовані активи знаходяться на останніх місцях. Так, в 2001 році швидко реалізовані  активи становили 11,96% (572 тис. грн.), найбільш ліквідні активи – 3,97% (190 тис. грн.), в 2002 році швидко реалізовані  активи становили 6,61% (525 тис. грн.), найбільш ліквідні активи – 2,59% (206 тис. грн.).

В 2002 році коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився з 0,29 до 0,24 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства і знаходиться в межах допустимих норм.

Для ЗАТ “Едельвейс” в 2002 коефіцієнт швидкої ліквідності знизився нижче допустимого значення 1 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства і становить 0,85.

 Для ЗАТ “Едельвейс” в 2002 коефіцієнт покриття знизився до 3,23 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства та знаходиться в межах допустимих норм.

Позитивно вплинув на коефіцієнт покриття абсолютний приріст активів, за рахунок чого він збільшився на 0,28. Але негативний вплив підвищення поточних пасивів призвів до зменшення коефіцієнта покриття на 0,96. Сумарний вплив двох факторів викликав спадання коефіцієнта покриття на 0,68.

За аналізований період загальна величина дебіторської заборго­ваності зменшилася на 27 тис. грн., що складає 7,46% до початку року. У складі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу мають розрахунки за товари, роботи і послуги, їх частка на кінець року зросла на 12,65% і становить 95,52%.

Значна частка простроченої дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги (82,87% на початок року і 95,52% на кінець року) погіршує платос­проможність підприємства ЗАТ “Едельвейс”.

 В 2002 році коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості зріс порівняно з 2001 роком на 0,15 за рахунок зменшення продажу в кредит та збільшення швидкості сплати заборгованості підприємства. Зростання цього коефіцієнта оцінюється позитивно.

В структурі кредиторської забор­гованості відбулися суттєві зміни. Так, якщо на початок року найбільшу питому вагу (67,93%) скла­дав борг за товари, роботи і послуги і в складі кредиторської забор­гованості виділялися розрахунки з бюджетом (2,72%), з страху­вання (1,9%), з оплати праці (4,89%). Найбільшу питому вагу на 1.01.2002 р. має заборгованість за товари, роботи і послуги (55,28%). В складі кредиторської заборгованості виді­ляються розрахунки з учасниками (8,6%), із страхування (0,74%), з оплати праці (2,46%).

За звітний період кредиторська заборгованість зросла на 39 тис. грн., або на 10,6%, що негативно характеризує підприємство. На це вплинуло підвищення заборго­ваності перед бюджетом на 10 тис. грн. (її питома вага в загаль­ній сумі кредиторської заборгованості збільшилася на 2,2%) та заборгованість з одержаних авансів на 60 тис. грн. (13.44%).

Покращення оперативного управління на підприємстві ЗАТ “Едельвейс” потребує:

по-перше покращення календарно-планових нормативів (скорочення тривалості виробничного циклу);

по-друге удосконалення самої системи оперативного управління на підприємстві.

   Для покращення самого управління на підприємстві нам потрібно ввести посаду “Менеджер з оперативного управління”.

Було помічено, що задачі, що встають перед оперативним управлінням на ЗАТ “Едельвейс” (а саме, управління потоками, тобто виборі оптимальної послідовності виконання заданого набору робіт на наявному комплекті устаткування) нагадують задачі складання розкладів і для їхнього вирішення цілком може бути застосована відповідна теорія розкладів.

Для підвищення ефективності оперативного менеджменту на ЗАТ “Едельвейс” можна також застосовувати експертні системи. Експертні системи — це складні програми, що маніпулюють знаннями з метою одержання задовільного й ефективного рішення у вузькій предметній області. Основа експертної системи — сукупність знань, сконструйована певним чином з метою спрощення процесу прийняття рішень.

В 2003 році ЗАТ “Едельвейс”планує отримати чистого прибутку 150 тис. грн., при цьому рентабельність реалізації планується відповідно 13,3%.

В 2003 році ЗАТ “Едельвейс”планує збільшити чистий дохід від реалізації продукції на 98 тис. грн. (9,51%), та збільшити собівартість продукції на 15,2 тис. грн. (1,58%). При цьому чистий прибуток від реалізації зросте з 67,2 тис. грн. до 150 тис. грн. на 82,8 тис. грн.

Як показують результати планування ефективності оперативного управління, прибутковість реалізації зросте в 2003 році порівняно з 2002 р. на 0,0677 за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства в більшій мірі ніж зросте виручка від реалізації. Рівень прибутковості загальних активів зросте в 2003 році на 0,0125 за рахунок збільшення чистого прибутку. Також збільшаться показники прибутковості  оборотних та необоротних активів. Це свідчить про підвищення ефективності оперативного управління.

ЗАТ “Едельвейс” для проведення заходів з підвищення ефективності опе6ративного менеджменту планує взяти кредит на суму 200 тис. грн. в АКБ “Форум”. Кредит надається на умові застави майна підприємства.

Протягом чотирьох років проект має окупитися, ЗАТ “Едельвейс”  планує отримувати  грошовий потік від нововведень  в сумі 80 тис. грн. щорічно. Було розраховано, що NVP = 33,097 тис. грн. > 0,  РІ = 1,16533 > 1, тому проект є прибутковим. Також, проект окупиться за 3,43 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.


Список використаних джерел

 

1.     Закон України “Про власність”, затверджений Постановою ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. (із змінами №75/95-ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. — №13. – Ст. 85.

2.     Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).

3.     Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

4.     Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

5.     Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: «Світ», 1999. – 328 с.

6.     Бовыкин В. Новый менеджмент (управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления)— М.: ОАО Экономика, 1997.— 368 с.

7.     Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя.- М.: АО «ИНФРА»-М — АОЗТ «Премьер», 1995.— 204с.

8.     Брэддик У.  Менеджмент в организации.—  М.:  ИНФРА-М, 1997:- 344 с.

9.     Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент: Учебник. – М.: Изд-во “Финпресс”, 2000. – 1056 с.

10.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник для студентов экон. спец. вузов.— М.: Высш. школа, 1994.— 224 с.

11.Виханский О.С., Наумов А.Н.. Менеджмент. — М.: ГАРДАРИКА, 1996. — 414 с.

12.Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополн.- М.: ЮНИТИ, 1995.- 408 с.

13.Глухов В.В. Основы менеджмента.— Санкт-Петербург: Спе­циальная литература, 1995.— 327 с.

14.Глухов В.В.. Менеджмент. Учебник., С-Пт.: Спец. лите­ратура, 1999. — 700 с.

15.Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.

16.Дизель Пол М., У.Мак Кинли. Поведение человека в организации. — М. : Фонд «За экономическую грамот­ность», 1993. — 270 с.

17.Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ.- М.: Дело, 1996.- 272 с.

18.Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 1994.— 454 с.

19.Завадський Й.С. Менеджмент, т. 1, К.: УФІМБ, 1997. -340с.

20.Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.-287 с.

21.Зудина Л.Н. Организация управленческого труда: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1997. – 256 с.

22.Ильин Н.И., Луканова И.Т. и др. Управление проектами.— С.-Пб.: Два-три. 1996.- 614 с.

23.Ицкович Э.Л., Сорокин Л.Р. Оперативное управление непрерывным производством. М.: Наука, 1989. – 218 с.

24.Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 256 с.

25.Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.

26.Кузьмін О.Е. Сучасний менеджмент: Навч. прикладний посібник.— Львів: Центр Європи, 1995.— 176 с.

27.Лобов Ф.М. Оперативное управление производством. Серия “Учебники и пособия” – Ростов н/Д: “Феникс”. 2003 – 160 с.

28.Лэнд Питер Э. Менеджмент — искусство управлять. Секреты и опыт практического менеджмента: Пер. с англ.— М.: ИНФРА-М 1991- 144 с.

29.Мартыненко М.М. Менеджмент фирмы. — К.: Либра, 1995. — 324 с.

30.Менеджмент & менеджер. Корпоративный стиль. №1. 2002.

31.Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.

32.Оперативное управление в ГПС. /Горнев В. Ф. и др. М.: Машиностроение, 1990. — 203 с.

33.Оперативно-производственное планирование ГПС /Под ред. Черпакова Б. И. М.: Высшая школа, 1989. —412 с.

34.Оперативный контроль экономической деятельности предпри­ятия /Под ред. Валуева Б. М. — М.: Финансы и статистика, 1991.-241 с.

35.Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.

36.Румянцева З.П. Менеджмент организации. — М.: ИНФ-РА. 1995. — 429 с.

37.Служба оперативного управления основным производством. Л.:Лениздат, 1989. — 97с.

38.Смолл М. Как стать предприимчивым и богатым. — М.: Молодая гвардия, 1991. — 399 с.13. Ю.В.Кузнецов. Проблемы теории и практики менедж­мента. — С-Пт.: Изд. С-Пт. университета, 1990. — 206 с.

39.Соколицин С. А., Кузин Б. И. Организация и оперативное управ­ление машиностроительным производством. Л.: Машиност­роение, 1988.— 527с.

40.Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. – М. «Издательство ПРИОР», 2000. – 240 с.

41.Уотерман У. В поисках эффективного управлениия. — М.: Погресс, 1986. — 383 с.

42.Управление организацией: Учебник/ Под ред. А.Г. Поршнева, З.П.Румяновой, Н.А. Соломатина. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 716 с.

43.Управление производством: Учебник/ Под ред. Н. А. Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 219 с.

44.Уткин Э.А.. Управление фирмой. — М.: Акалис, — 1992. -516с.

45.Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения. — М.: Наука, 1990. — 156 с.

46.Хміль Ф.І.. Менеджмент. — К.: Вища школа, 1995. -340с.

47.Шегда А.В. Основы менеджмента. — К.: Знания, 1998. -512с.

48.Шепеленко Г. И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Учебное пособие, Ростов-на-Дону: издательский центр «МарТ», 2001. — 480 с.       


Додатки

 

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ЗАТ “Едельвейс”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 3 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

300

310

 

первісна вартість

0 11

330

350

 

Знос

0 12

30

40

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

609,15

2627,2

 

первісна вартість

0 31

1109,15

3257,2

 

Знос

0 32

500

630

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

 

інші фінансові інвестіції

0 45

20

10

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

Ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

2239,15

5150,2

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

400

450

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

10

60

 

готова продукція

130

20

78

 

товари

140

1300

1400

 

Векселі одержані

150

150

170

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

Роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

 

первісна вартість

161

340

360

 

резерв сумнівних боргів

162

40

40

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

7

 

 

за виданими авансами

180

35

12

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

70

201

 

в іноземній валюті

240

120

5

 

Інші оборотні активи

250

10

 

 

Усього за розділом 2.

260

2492

2719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

 

БАЛАНС

280

4781,15

7939,2

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3600

3600

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

180

3049

 

Резервний капітал

340

50

70

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

111,15

67,2

 

Неоплачений капітал

360

30

10

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

3911,15

6776,2

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

10

6

 

Інші забеспечення

410

2

 

 

Цільове фінансування

420

10

 

 

Усього за розділом 2.

430

22

6

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

200

250

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

50

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

20

 

 

Усього за розділом 3.

480

220

300

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

120

190

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

20

20

 

Векселі видані

520

60

130

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

250

225

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

50

110

 

з бюджетом

550

10

20

 

з позабюджетних платежів

560

3

4

 

зі страхування

570

7

3

 

з оплати праці

580

18

10

 

з участниками

590

30

35

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

10

 

 

Усього за розділом 4.

620

578

747

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

 

БАЛАНС

640

4781,15

7939,2

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ЗАТ “Едельвейс”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2002 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400,6

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249,4

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                     

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток В

Платіжні засоби та строкові зобов’язання ЗАТ “Едельвейс”

Платіжні засоби

 

Сума, тис. грн.

Строкові зобов»язання

 

Сума, тис. грн.

1. Залишок грошей на розрахунковому рахунку

40

 

1. Сплата  рахунків   постачальникам

10,5

 

2. Цінні папери

90

 

2.Погашення короткострокових кредитів у банку

2

 

3. Рахунки покупців

 

10

 

3. Оплата рахунків підрядної будівельної організації

1

 

4. Надходження коштів за реалізовані основні фонди

110

 

4. Сплата виданих векселів

 

3

 

5. Інші надходження грошових коштів

30

 

5. Сплата     заборгованості бюджету

20

 

6. Залишок грошових коштів у касі

1

 

6. Сплата заробітної плати

 

18

 

7.Надходження дебіторської заборгованості

85

 

7. Сплата податків

 

3,6

 

Усього

366

Усього

58,1

Перевищення платіжних коштів над строковими зобов»язаннями

307,9

БАЛАНС

366

БАЛАНС

366

 


Додаток Г

Посадова інструкція

менеджера з оперативного управління ЗАТ “Едельвейс”

 

1.           Загальні положення    

1.1       Менеджер з оперативного управління очолює відділ оперативного планування і управління підприємством і підпорядковується безпосередньо директору.

1.2       Менеджер з оперативного управління призначається і звільняється з посади за наказом директора.

1.3       В своїй роботі менеджер керується чинним законодавством України, методичними, нормативними матеріалами по питаннях виробничого планування і оперативного управління виробництва, наказами і розпорядженнями, Законом України “ Про охорону праці“.

 2. Функції

2.1       Організовує роботу відділу оперативного планування і управління виробництвом.

2.2       Здійснює добовий контроль за ходом виробництва.

2.3       Контролює виконання робіт по виготовленню нових виробів по плану нової техніки.

2.4       Постійно підтримує зв’язок з технічними службами підприємства з метою оперативного вирішення технічних питань по випуску продукції.

2.5       Виявляє труднощі в роботі виробничих підрозділів і приймає міри по їх усуненню.

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.