Дипломна робота Організація обліку і контролю в акціонерних товариствах

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Методологічні основи організації обліку і контролю в АТ. 5

 

1.1. Поняття і сутність організації управління в АТ. 5

 

1.2. Функціональна матриця та її роль в організації управління. 12

 

1.3. Організація контролю в АТ. 21

 

Розділ 2. Організація управління обліку та контролю на ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”. 26

 

2.1. Коротка характеристика та організація управління ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”. 26

 

2.2. Організація контролю в ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”  41

 

Розділ 3. Основні напрямки вдосконалення організації обліку і контролю на ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”. 60

 

3.1. Необхідність вдосконалення системи обліку та контролю управлінських функцій на ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”. 60

 

3.2. Механізм реформ системи обліку і контролю на ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”. 63

 

Висновки. 63

 

Список використаних джерел. 63


Вступ

 

Управління сучасним підприємством у наш ди­намічний час є досить складною роботою, яку мо­жуть виконувати лише фахівці нової генерації озброєні найсучаснішими знаннями.

Фахівці в галузі менеджменту повинні вміти виконувати функції планування, організації, координації, мотивації, контролю праці робітників організації для досягнення певних цілей. Першо­чергова задача менеджменту полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників на нововве­дення. Керівники різних ланок повинні стати ініціаторами технологічних і організаційних змін.

Прибуток підприємства являє собою підсумок його господарської діяльності та є джерелом його життєдіяльності. Величина прибутку напряму залежить від рівня організації обліку і контролю на підприємстві.

Для досягнення максимальних розмірів прибутку, підприємство повинно забезпечити ефективне управління організації обліку і контролю .

Саме тому тема дипломної роботи “Організація обліку і контролю в акціонерних товариствах” є досить актуальною.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Бовикін В., Бреддік У., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Носова С.С., Савицька Г.П., Саламатіна Н.А., Шеремет А. Д.  та інших.

Метою даної дипломної роботи  є вдосконалення проведення обліку та контролю діяльності підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити поняття та сутність організації управління;

— розглянути функціональну матрицю та її роль в організації управління;

— розглянути організацію контролю в АТ;

— вивчити практику організації управління на ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”;

— вивчити практику функціональної матриці та її роль в організації управління на ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”;

— розглянути практику контролю в ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”;

— провести вдосконалення організації управління;

— зробити вдосконалення функціональної матриці в організації управління;

— підвищення ефективності проведення контролю.

— узагальнити результати роботи та зробити пропозиції щодо вдосконалення.

Предметом дослідження є діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження обрано підприємство ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”.

Методи дослiдження.В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Інформаційна база.Інформаційною базою є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література, узагальнення, фінансова та статистична звітність ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”.

 


Розділ 1. Методологічні основи організації обліку і контролю в АТ

 

1.1. Поняття і сутність організації управління в АТ

 

 

Процес управління в АТ — це діяльність менеджера в підпорядкованому колективі, з допомогою якої відбувається об»»єднання членів колективу в єдине ціле. Процес об»»єднання являє собою безперервний процес в управлінській діяльності, яка включає в себе:

1) розпорядження керівника;

2) постійно діючі регламенти;

3) нормативи і інші документи, за допомогою яких здійснюється вплив.

При збільшенні масштабів діяльності управлінська праця розподіляється по функціях, повноваженнях, внаслідок чого формується система управління. Управління як процес впливу на колектив людей може здійснюватися різними способами:

1) економічними;

2)  адміністративними;

3)  соціально-психологічними.

….

1.2. Функціональна матриця та її роль в організації управління

 

Ефективність організації  управління  АТ залежить   передусім   від   того,   наскільки   в   системі   управління регламентовані горизонтальні і вертикальні зв»»язки, їх регламентація направлена на те, щоб заздалегідь визначити:[1]

1)   хто повинен вирішувати певний тип задач управління;

2)  як часто він повинен вирішувати ці задачі;

3)  з ким при цьому потрібно вступати у взаємовідносини;

4)   на досягнення яких результатів треба бути націленим;

5)  які наслідки неякісного виконання даного типу задач як для себе особисто, так і для даної системи загалом.

З урахуванням даних вимог практика виробила різні види моделей проектування організації управління АТ.


[1] Румянцева З.П. Менеджмент организации. — М.: ИНФ-РА. 1995. – С218.

….

1.3. Організація контролю в АТ

 

Термін «контроль», як і «владар», викликає пе­редусім негативні емоції. Для багатьох людей кон­троль означає насамперед примус, обмеження, відсутність самостійності, взагалі все те, що прямо протилежне нашим уявленням про свободу особис­тості. Якщо б спитати, що означає контроль для менеджера, то найчастішою відповіддю буде: те, що дозволяє утримувати працівників у визначених межах. По суті, це правильно. Один з аспектів кон­тролю насправді полягає в забезпеченні підпоряд­кування чомусь. Однак зводити контроль до дея­ких обмежень, які включають можливість дій, що заподіють шкоду організації та примусять кожно­го поводити себе дисципліновано, означало б ви­пускати з уваги основне завдання керівництва.

Контроль на АТ — це процес забезпечення досягнення організацією своєї мети. Процес контролю скла­дається з установлення стандартів, виміру фак­тично досягнутих успіхів і проведення корекції в тому разі, якщо досягнуті результати істотно відрізняються від встановлених стандартів. Чому необхідний контроль? Керівники починають втілю­вати функцію контролю відтоді, як визначили мету, завдання та створили організацію. Без контролю починається хаос, і тоді об»»єднати діяльність будь-яких груп майже неможливо. Контроль є невід»»ємним елементом суті будь-якої організації. Конт­роль та визначення напряму — це синоніми.

Функція контролю — це характеристика керів­ництва, яка дозволяє виявити проблеми і скоригувати відповідно діяльність організації до того, як ці проблеми стануть кризою. Один із важли­вих аспектів контролю полягає в тому, щоб ви­значити, який саме напрям діяльності організації найефективніше сприяє досягненню її загальної мети. Контроль повинен бути всеохоплюючим. Кожний керівник незалежно від своєї посади здійснюватиме контроль, навіть якщо ніхто йому персонально не доручає. Контроль є основним еле­ментом керівництва. Ні планування, ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна розглядати повністю окремо від контролю.[1]


[1] Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.

….

Заключний контроль, хоч і здійснюється на закін­чення роботи, все-таки, має дві важливі функції. Одна з них полягає в тому, що заключний контроль дає керів­ництву організації інформацію для планування в тому разі, якщо такі ж роботи пропонується прово­дити в майбутньому. Друга функція підсумкового контролю полягає в тому, щоб сприяти мотивації. Процес контролю не лише дозволяє виявити про­блеми та реагувати на них так, аби досягти бажаної мети, а й допомагає керівництву вирішити, коли необхідно вносити радикальні зміни в діяльність організації.

Люди є невід»»ємним елементом контролю на всіх стадіях керівництва. Тому при розробці процеду­ри контролю менеджер повинен брати до уваги поведінку людей. Та обставина, що контроль чи­нить сильний і безпосередній вплив на поведінку, нікого не дивує. Менеджери часто навмисно про­цес контролю проводять гласно, щоб справляти вплив на поведінку співробітників. Ідея, що по­кладена в основу такої поведінки менеджера, полягає в тому, щоб запобігти помилкам чи обману. Менеджери сподіваються, що співробітники, зна­ючи про те, що контроль існує та діє ефективно, свідомо намагатимуться уникати помилок. Співро­бітники організації знають, що для оцінки їх діяль­ності керівництво застосовує різні методи контро­лю. Підлеглі звичайно роблять те, що керівництво хоче побачити від них за час перевірки, що має назву поведінки, орієнтованої на контроль. Інший ефект поведінки контролю полягає в тому, що він може стимулювати людей давати організації не­правильну інформацію.


Розділ 2. Організація управління обліку та контролю на ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”

 

2.1. Коротка характеристика та організація управління ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”

 

 

Підприємство ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” є юридичною особою, має самостійний баланс і є власником свого відокремленого майна, виконує права власника у відповідності із цілями своєї діяльності та призначенням майна, має рахунки в банках, необхідні печатки, штемпелі та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити юридичної особи.

Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті. 

Підприємство ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” створене з метою задоволення потреб суспільства в товарах і послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів робітників підприємства.

Основними напрямками діяльності ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” є:

1) торгівля і послуги;

2) виробничо-господарська діяльність;

3) фінансово-економічна діяльність;

4) зовнішньоекономічна діяльність.

ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” працює з 1938 року. Він знаходиться за адресою Черкаська обл., Драбівський район. В даний час  ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” надає свої послуги по заготівлі та зберіганню сільськогосподарської продукції (пшениця, кукурудза, гречка, ячмінь, просо, соя, сонях) не тільки в своїй області, але й сусідніх областях – Київській, Полтавській, Чернігівській. ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” на даний час співпрацює з великою кількістю клієнтів, яких на даний час є сімдесят п’ять. 

ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” має мережу магазинів хлібо-булочних виробів у своєму районі: с. Кононівна, смт. Драбів.

Окремий напрямок діяльності ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”  це допоміжне виробництво. Він має свою олійню та млин, пекарню.

Статутний фонд підприємства становить 11000 тис. грн. Кількість випущених акцій — 1100000, номіналом у 10 грн.  ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” має таку систему управління :

Органи управління товариства. Вищим органом управління товариством є спільні збори акціонерів, до компетенції якого відносяться:

— зміни статуту та статутного фонду;

— призначення директорів;

— затвердження річних результатів діяльності;

— створення та ліквідація дочірніх підприємств або філіалів;

— реорганізація та ліквідація товариства.

Товариство раз на рік проводить спільні річні збори акціонерів незалежно від іншого типу зборів. Між спільними річними зборами не може пройти більше 15 місяців. Річні збори акціонерів затверджують звіт директорів, річний баланс, звіт прибутків та витрат; призначає директорів та керівників товариства; призначає аудитора та встановлює оплату його послуг. Питання на зборах вирішуються голосуванням — (одна акція — один

голос).

Збори призначають директора товариства. Директор є  виконавчим  органом товариства.

В період між зборами акціонерів Правління керує всією діяльністю товариства в межах компетенції, затвердженим статутом.

Характеристикою управління на ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” служать фінансові результати діяльності (табл. 2.1).

Проаналізувавши показані в таблиці основні показники помічаємо, що обсяг товарообороту (виручки від реалізації) даного підприємства у звітному році виріс на 34,53% в порівнянні з минулим. Це викликано поліпшенням управління збуту продукції. Так, у 2001 році доход від реалізації склав 3901,3 тис. грн., що на 34,53% більше ніж у 2000 році. На такий відсоток збільшилась і величина податку на додану вартість.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) з 1916,53 тис. грн. до 2126,14 тис. грн., у відсотках становить 10,94 %;

— адміністративних витрат з 250,32 тис. грн. до 322,51 тис. грн., що становить 28,84 %,

— витрати на збут з 81,14 тис. грн. до 160,11 тис. грн., що становить 97,33%, тобто не достатня увага приділялася управлінню витратами підприємства.

Інші операційні витрати, які також складають витрати підприємства від операційної діяльності, зросли з 51,11 тис. грн. до 110,01 тис. грн.

Але все це не спричинило зменшення показника фінансового результату від операційної діяльності. Він зріс з 117,57 тис. грн. до 532,31 тис. грн., у відсотках це склало 352,78 % ; показник рентабельності реалізації (скільки доходу припадає на одну гривню реалізованої продукції) в 2001 році дорівнює 13,64 %.

На формування фінансового результату від звичайної діяльності підприємства в 2001 році позитивний вплив зробила сума доходу від іншої діяльності (відсотки від фінансових інвестицій, від реалізації необоротних активів тощо), яка склала 21,59 тис. грн.

Отже, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток – у звітному році склав 553,90 тис. грн., що майже на 330,83 % більше, ніж у 2000 році ( 425,33 тис. грн.).

В зв’язку з цим рентабельність підприємства (який прибуток одержує підприємство на кожну гривню вкладеного капіталу, тобто характеризує ефективність використання наявних ресурсів підприємства) у звітному році зросла на 220,25 % і склала 9,94 %. Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” зазнали позитивних змін у звітному році порівняно з 2000 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути також направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів організації управління по забезпеченню рентабельності підприємства. Схематично динаміка впливу організації управління на результати діяльності наведена у вигляді діаграми на рис. 2.1.

….

2.2. Організація контролю в ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”

 

На ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” проводиться попередній контроль, поточний контроль та заключний контроль.

Крім керівників ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” підприємства, відділу технічного контролю і його працівників, контроль здійснюється контролюючими службами держави (податкова інспекція, судові виконавці, пожежна інспекція, організації охорони навколишнього середовища й ін.). До роботі з контролю й аналізу господарської діяльності ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” залучаються незалежні експерти, аудиторські фірми, фахівці з інших організацій і підприємств.

Спільні збори акціонерів у відповідності з статутом ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”обирають з числа акціонерів ревізійну комісію для контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства. Члени ревізійної комісії не можуть бути виконавчими директорами. Перевірки здійснюються ревізійною комісією за дорученням спільних зборів, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більше 10 % акцій.

Спостережна рада ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”складається тільки з числа акціонерів та виконує наступні функції:

— представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів;

— контролює та регулює діяльність правління в межах своєї компетенції, визначеної статутом.

Контроль на ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” по-перше, може бути кількісних показників і якісних вимог, документів і інших предметів праці, по-друге, він може здійснюватися в різні періоди.

….

Отже, навіть при контролі загального обсягу продажів необхідний аналіз структурних зрушень, тому що він дає картину відхилень фактичного прибутку від запланованого. Максимізація реалізації продукції розглядається і з погляду забезпеченості ресурсами. Додаткові виробничі потужності можуть бути марними.

 


Розділ 3. Основні напрямки вдосконалення організації обліку і контролю на ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”

 

3.1. Необхідність вдосконалення системи обліку та контролю управлінських функцій на ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”

 

 

В зв’язку з тим, що останнім часом економічні показники  ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” мають тенденцію росту, що пов’язано з високою врожайністю зернових, потрібно для збереження цієї тенденції вдосконалити систему обліку та контролю управлінських рішень на рівні бухгалтерії.

Для вдосконалення системи обліку та контролю управлінських функцій потрібно використовувати методи:

моделювання, тобто розробки формалізованих, математичних,  графічних та машинних описів (розподіл повноважень та відповідаль­ності, їх оптимізація за допомогою ЕОМ);

експертних оцінок, тобто вивчення пропозиції експертів;

організаційного нормування (регламентування), тобто системи нормативів, правил, формул, які слугують базою для проектування структур управління.

3.2. Механізм реформ системи обліку і контролю на ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”

 

Проведення реформування системи обліку і контролю на ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” здійснюється шляхом структуризації бухгалтерії на два підрозділи. Обидва підрозділи підпорядковуються головному бухгалтеру підприємства.

Головний бухгалтер ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” призначається на посаду і звільняється від посади керівником організації. Він підкоряється безпосередньо керівнику організації і несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської звітності. Вимоги головного бухгалтера по документальному оформленню господарських операцій і представленню в бухгалтерію необхідних документів і зведень обов»»язкові для всіх працівників організації.

 Без підпису головного бухгалтера грошові і розрахункові документи, фінансові і кредитні зобов»»язання вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання.

 У випадку розбіжностей між керівником організації і головним бухгалтером по здійсненню окремих господарських операцій документи по них можуть бути прийняті до виконання з письмового розпорядження керівника організації, що несе всю повноту відповідальності за наслідки здійснення таких операцій. Бухгалтерський облік майна, зобов»»язань і господарських операцій організацій ведеться у гривнях..

 Перший підрозділ бухгалтерії ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” складається з заступника головного бухгалтера, економіста-фінансиста основного виробництва, бухгалтера-касира основного виробництва.

 Другий підрозділ бухгалтерії ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” складається з бухгалтера, економіста-фінансиста допоміжного виробництва, бухгалтера-касира допоміжного виробництва.

Головний бухгалтер установлює службові обов»»язки для підлеглих йому працівників. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику.

         Призначення, звільнення і переміщення матеріально-відповідальних осіб провадяться за узгодженням з головним бухгалтером.

         Договори й угоди, що укладаються підприємства на одержання чи відпуску товароматеріальних цінностей і на виконання робіт і послуг, а також накази і розпорядження про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати і про преміювання попередньо розглядаються і візуються головним бухгалтером.

В першому підрозділі бухгалтерії заступник головного бухгалтера здійснює облік витрат по утримуванню підприємства (журнал-ордер № 10), облік незавершеного виробництва (аналітика), облік розрахунків з підзвітними особами (журнал-ордер № 3), облік основних засобів основного виробництва, нарахування амортизації  основного виробництва (журнал-ордер № 4), облік руху малоцінних та швидкозношувальних предметів основного виробництва, паливно-мастильних матеріалів основного виробництва (звіт матеріально-відповідальних осіб, звіт по паливно-мастильних матеріалах).

….

Отже, при проведенні структуризації бухгалтерії на ВАТ “Кононівський ХПП” буде:

краща орієнтація на проектні (чи програмні) цілі і попит;

більш ефективне поточне управління, можливість зниження витрат і підвищення ефективності використання ресурсів;

більш гнучке й ефективне використання персоналу організації, спеціальних знань і компетентності співробітників;

відносна автономність проектних груп чи програмних комітетів сприяє розвитку в працівників навичок прийняття рішень, управлінської культури, професійних навичок;

поліпшення контролю за окремими задачами проекту чи цільової програми;

будь-яка робота організаційно оформляється, призначається одна особа — «хазяїн» процесу, що служить центром зосередження всіх питань, що стосуються проекту чи цільової програми;

скорочується час реакції на нестатки чи проекту програми, тому що створені горизонтальні комунікації і єдиний центр прийняття рішень.

В 2002 при вдосконаленні організації управління сума реалізації продукції, що припадає на одиницю витрат в системі управління зросте на 2,9 за рахунок зменшення витрат управління та збільшення загальної вартості реалізованої продукції. При вдосконаленні організації управління сума прибутку, що припадає на одиницю витрат в системі управління зросте на 0,47 за рахунок зменшення витрат управління та збільшення загальної вартості реалізованої продукції. Частка витрат в системі управління в 2002 році зменшиться на 0,02. За рахунок вдосконалення структури частка заробітної плати апарату управління зменшиться на 0,03. За рахунок вдосконалення структури частка вартості основних фондів апарату управління зменшиться на 0,006 за рахунок виведення надлишкових основних фондів. В 2002 при вдосконалення організації управління економічна ефективність організації управління зросте на 0,38. З вдосконаленням структури управління ритмічність покращиться на 0,0268 за рахунок зменшення затримок виконання управлінських робіт.


Висновки

 

За результатами роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки.

Організація — це процес створення такої струк­тури підприємства, яка б надавала можливість людям ефективно працювати разом для досягнен­ня поставлених цілей організації. Організація може розглядатися в двох аспектах: розподіл всьо­го обсягу роботи між конкретними підрозділами та організація взаємозв»»язку окремих підрозділів між рівнями повноважень та відповідальності. В основі другого аспекту організації викорис­товується один із фундаментальних термінів теорії управління — делегування.

Ефективність   організації  управління   залежить   передусім   від   того,   наскільки   в   системі   управління регламентовані горизонтальні і вертикальні зв»»язки, їх регламентація направлена на те, щоб заздалегідь визначити:

1)   хто повинен вирішувати певний тип задач управління;

2)  як часто він повинен вирішувати ці задачі;

3)  з ким при цьому потрібно вступати у взаємовідносини;

4)   на досягнення яких результатів треба бути націленим;

5)  які наслідки неякісного виконання даного типу задач як для себе особисто, так і для даної системи загалом.

З урахуванням даних вимог практика виробила різні види моделей проектування організації управління.

Для того щоб ефективно керувати проектами великого масштабу (будівництво греблі, заводу, розробка та випуск нового виду продукції), поча­ли застосовувати спеціальну структуру, так звану проектну структуру організації.

Контроль — це діяльність керівників підприємств і вищестоящих ланок управління, що встановлюють стандарти, норми і нормативи, що перевіряють і оцінюють відповідність їм продукції і коригувальних роботу виконавців.

Необхідність контролю обумовлена наступними обставинами:

потреба організації процесу виробництва відповідно до наявних резервів і ресурсів;

вимоги споживачів до якості, стандарту і сертифікації продукції, що випускається;

змінні внутрішні і зовнішні умови виробництва, необхідність виявлення тенденцій з мінливого попиту та пропозиції продукції;

формування бази даних для подальшого планування витрати матеріальних і фінансових засобів, удосконалювання нормативних показників по праці;

своєчасне втручання у виробничий процес при відхиленнях від прийнятих норм і нормативів і ін.

Підприємство ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” створене з метою задоволення потреб суспільства в товарах і послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів робітників підприємства.

У 2001 році доход від реалізації склав 3901,3 тис. грн., що на 34,53% більше ніж у 2000 році. На такий відсоток збільшилась і величина податку на додану вартість.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) з 1916,53 тис. грн. до 2126,14 тис. грн., у відсотках становить 10,94 %;

— адміністративних витрат з 250,32 тис. грн. до 322,51 тис. грн., що становить 28,84 %;

— витрати на збут з 81,14 тис. грн. до 160,11 тис. грн., що становить 97,33%.

Інші операційні витрати, які також складають витрати підприємства від операційної діяльності, зросли з 51,11 тис. грн. до 110,01 тис. грн.

Але все це не спричинило зменшення показника фінансового результату від операційної діяльності. Він зріс з 117,57 тис. грн. до 532,31 тис. грн., у відсотках це склало 352,78 % ; показник рентабельності реалізації (скільки доходу припадає на одну гривню реалізованої продукції) в 2001 році дорівнює 13,64 %.

Головний зміст поділу праці на ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” складається в спеціалізації працівників на виконанні окремих видів робіт, операцій і процедур. Робота розподіляється між учасниками трудового процесу ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” по професійній ознаці. Від того, наскільки повно і глибоко врахована кваліфікація виконавців, буде залежати ефективність роботи організації й особистий трудовий внесок кожного з них.

На ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” використовується лінійно-функціональна схема управління.

В ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” працівники  наділені    визначеними  посадовими обов»»язками, тобто вони повинні виконувати покладені на них функції і реалізовувати цілі і задачі, зв»»язаніз їх посадою. Керівники ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” відповідають за те, щоб усі співробітники виконували свої обов»»язки, опираючи на визначені повноваження. Розподіл між співробітниками повноважень, обов»»язків та відповідальності за їх виконання називається делегуванням.

На ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” з метою контрою діяльності підприємства проводиться аналіз та контроль фінансового стану підприємства.

Для вдосконалення організаційної структури управлін­ня потрібно використовувати методи:

моделювання, тобто розробки формалізованих, математичних,  графічних та машинних описів (розподіл повноважень та відповідаль­ності, їх оптимізація за допомогою ЕОМ);

експертних оцінок, тобто вивчення пропозиції експертів;

організаційного нормування (регламентування), тобто системи нормативів, правил, формул, які слугують базою для проектування структур управління.

ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” запропоновано, щоб спостережна рада і ревізійна комісія, як вищий контролюючий орган делегує бухгалтерії функції по обліку і контролю управлінських і економічних показників, характеристик.

На ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” потрібно сформувати дві дільниці бухгалтерії. Перша дільниця буде проводити облік та контроль основного виробництва приймання зерна на зберігання. Допоміжне виробництво ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт” включає в себе чотири допоміжних процеси (поміл зерна, виробництво макаронних виробів, виробництво хлібобулочних виробів, виробництво олію). Проведенням обліку та контролю допоміжного виробництва буде займатися  другий підрозділ бухгалтерії.

При відсутності поділу обліку та контролю по видах продукції неможливо одержати загальну картину фінансового положення ВАТ  “Кононівський хлібоприймальний пункт”. До такого поділу обліку та контролю по видах продукції поступово або відразу потрібно переходити ВАТ  “Кононівський хлібоприймальний пункт”, оскільки без цього переходу неможливо організувати ефективне фінансове управління підприємством.

В 2002 при вдосконаленні організації управління сума реалізації продукції, що припадає на одиницю витрат в системі управління зросте на 2,9 за рахунок зменшення витрат управління та збільшення загальної вартості реалізованої продукції.

При вдосконаленні організації управління сума прибутку, що припадає на одиницю витрат в системі управління зросте на 0,47 за рахунок зменшення витрат управління та збільшення загальної вартості реалізованої продукції.

Частка витрат в системі управління в 2002 році зменшиться на 0,02.

За рахунок вдосконалення структури частка заробітної плати апарату управління зменшиться на 0,03.

За рахунок вдосконалення структури частка вартості основних фондів апарату управління зменшиться на 0,006 за рахунок виведення надлишкових основних фондів. В 2002 при вдосконаленні організації управління економічна ефективність організації управління зросте на 0,38. З вдосконаленням структури управління за рахунок структуризації бухгалтерії ритмічність покращиться на 0,0268 за рахунок зменшення затримок виконання управлінських робіт.

 


Список використаних джерел

 

1.            Закон України “Про власність”, затверджений Постановою ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. (із змінами №75/95-ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. — №13. – Ст. 85.

2.            Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).

3.            Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

4.            Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

5.            Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: «Світ», 1999. – 328 с.

6.            Бовыкин В. Новый менеджмент (управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления)— М.: ОАО Экономика, 1997.— 368 с.

7.            Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя.- М.: АО «ИНФРА»-М — АОЗТ «Премьер», 1995.— 204с.

8.            Брэддик У.  Менеджмент в организации.—  М.:  ИНФРА-М, 1997:- 344 с.

9.            Вайсман А. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. — М.: Экономика, 1995. — 344 с.

10.        Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник для студентов экон. спец. вузов.— М.: Высш. школа, 1994.— 224 с.

11.        Виханский О.С., Наумов А.Н.. Менеджмент. — М.: ГАРДАРИКА, 1996. — 414 с.

12.        Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный мененжер. — М.: Дело, 1999. — 320 с.

13.        Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 1995.- 408 с.

14.        Герчикова И.Н.. Менеджмент. — М.: «Бланки и биржи» ЮНИТИ, 1995. — 478 с.

15.        Глухов В.В. Основы менеджмента.— Санкт-Петербург: Спе­циальная литература, 1995.— 327 с.

16.        Глухов В.В.. Менеджмент. Учебник., С-Пт.: Спец. лите­ратура, 1999. — 700 с.

17.        Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.

18.        Джими Грехем Скотт. Конфликты, пути их преодоле­ния. — К.: Внешторгиздат, 1991. — 190 с.

19.        Дизель Пол М., У.Мак Кинли. Поведение человека в организации. — М. : Фонд «За экономическую грамот­ность», 1993. — 270 с.

20.        Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: Новаторство і підприємництво: Пер. з англ.— К.: Україна, 1994.— 319 с.

21.        Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ.- М.: Дело, 1996.- 272 с.

22.        Жигалов В.Т., Шимановська Л.М.. Основи менеджменту управлінської діяльності. — К.: Вища школа, 1994. -220с.

23.        Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 1994.— 224 с.

24.        Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 1994.— 454 с.

25.        Завадський Й.С. Менеджмент, т. 1, К.: УФІМБ, 1997. -340с.

26.        Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.-287 с.

27.        Зудина Л.Н. Организация управленческого труда: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1997. – 256 с.

28.        Ильин Н.И., Луканова И.Т. и др. Управление проектами.— С.-Пб.: Два-три. 1996.- 614 с.

29.        Казмиренко В.П. Социальная психология организаций: Моно­графия.— К.: МЗУУП, 1993.— 384 с.

30.        Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.

31.        Кузьмін О.Е. Сучасний менеджмент: Навч. прикладний посібник.— Львів: Центр Європи, 1995.— 176 с.

32.        Лэнд Питер Э. Менеджмент — искусство управлять. Секреты и опыт практического менеджмента: Пер. с англ.— М.: ИНФРА-М 1991- 144 с.

33.        Мартыненко М.М. Менеджмент фирмы. — К.: Либра, 1995. — 324 с.

34.        Менеджмент & менеджер. Корпоративный стиль. №1. 2002.

35.        Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.

36.        Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.

37.        Ричард К.Хъюстман, Джон Д.Хэтфилд. Фактор спра-ведивости. — М.: Знание, 1992. — 95 с.

38.        Румянцева З.П. Менеджмент организации. — М.: ИНФ-РА. 1995. — 429 с.

39.        Сирил Н.Паркинсон. Законы Паркинсона. — М.: Про­гресс, 1989. — 447 с.

40.        Смолл М. Как стать предприимчивым и богатым. — М.: Молодая гвардия, 1991. — 399 с.13. Ю.В.Кузнецов. Проблемы теории и практики менедж­мента. — С-Пт.: Изд. С-Пт. университета, 1990. — 206 с.

41.        Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. – М. «Издательство ПРИОР», 2000. – 240 с.

42.        Уотерман У. В поисках эффективного управлениия. -М.: Погресс, 1986. — 383 с.

43.        Уткин Э.А.. Управление фирмой. — М.: Акалис, — 1992. -516с.

44.        Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения. — М.: Наука, 1990. — 156 с.

45.        Хміль Ф.І.. Менеджмент. — К.: Вища школа, 1995. -340с.

46.        Хойер В.. Как делать бизнес в Европе. — М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1991. — 253 с.

47.        Шегда А.В. Основы менеджмента. — К.: Знания, 1998. -512с.

 


Додатки


Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ “Кононівський ХПП”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2001 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

100

110

 

первісна вартість

0 11

100

135

 

Знос

0 12

 

25

 

Незавершене будівництво

0 20

1000

1000

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

9418,9

8120,7

 

первісна вартість

0 31

470,9

490,8

 

Знос

0 32

9889,8

8611,5

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

10518,9

9230,7

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

 

 

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

2433,9

2927,6

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

607,6

653,9

 

первісна вартість

161

607,6

653,9

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

773,2

19,6

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

3814,7

3601,1

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

30

 

БАЛАНС

280

14333,6

12861,8

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

11000

11000

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

1042,54

966,4

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

121,06

90,0

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

12163,6

12056,4

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

0

8,6

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

0

8,6

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

150

10

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

150

10

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

2006,1

770,12

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

3,9

4,68

 

з оплати праці

580

10

12

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

2020

786,8

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

14333,6

12861,8

 

                                                     Керівник                     М.П.                       

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток Б

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ “Кононівський ХПП”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 2 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

110

120

 

первісна вартість

0 11

135

175

 

Знос

0 12

25

55

 

Незавершене будівництво

0 20

1000

1000

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

8120,7

8263,7

 

первісна вартість

0 31

490,8

500,8

 

Знос

0 32

8611,5

8764,5

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

9230,7

9383,7

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

 

 

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

2927,6

1971,8

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

653,9

1519,2

 

первісна вартість

161

653,9

1519,2

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

19,6

1013

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

3601,1

4504

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

30

 

 

БАЛАНС

280

12861,8

13887,7

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

11000

11000

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

966,4

179,07

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

90,0

387,73

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

12056,4

11566,8

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

8,6

12,2

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

8,6

12,2

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

10

10

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

10

10

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

770,12

2229,24

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

4,68

5,46

 

з оплати праці

580

12

14

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

786,8

2248,7

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

50

 

БАЛАНС

640

12861,8

13887,7

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток В

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ “Кононівський ХПП”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2001 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

3901,3

2900,0

 

Податок на додану вартість

0 15

650,22

483,33

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3251,08

2416,67

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

2126,14

1916,53

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

1124,94

500,14

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

322,51

250,32

 

Витрати на збут

0 80

160,11

81,14

 

Інші операційні витрати

0 90

110,01

51,11

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

532,31

117,57

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

21,59

11,0

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

553,9

128,57

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

166,17

38,57

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

387,73

90,0

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

387,73

90,0

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток Г

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ

Кононівський ХПП

11 січня 2000 р.

ВАТ “Кононівський ХПП” в особі голови ради акціонерів Науменка Миколи Івановича, який на підставі Статуту товариства іменується надалі «Роботодавець», з одного боку, і громадянин Чернівецький Валерій Андрійович, який іменується надалі «Працівник», з іншого, уклали цей контракт про таке.

Працівник Чернівецький Валерій Андрійович приймається у ВАТ “Кононівський ХПП” на посаду директора.

Працівнику (не) встановлюється строк випробування.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, яке представлене роботодавцем.

2. Терміном «сторони» в цьому контракті позначаються Роботодавець і Працівник.

ОБОВ»»ЯЗКИ СТОРІН

3. За контрактом Працівник зобов»»язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а Роботодавець зобов»»язується виплачувати Працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

4. Працівник зобов»»язується:

4.1. Вести діяльність, що відповідає посаді директора підприємства ВАТ “Кононівський ХПП” згідно зі Статутом, а також умовами установчого договору і цього контракту.

4.2. Укладати договори (контракти) із громадянами, прийнятими на роботу за наймом, а також колективні договори з органами, які уповноважені трудовим колективом підприємства ВАТ “Кононівський ХПП” відповідно до законодавства України.

4.3. Здійснювати оплату праці осіб, що працюють за наймом, на рівні, не нижчому від мінімальних розмірів, установлених законодавчими актами України.

4.4. Вносити до Державного фонду соціального страхування відрахування на соціальне страхування осіб, які працюють за наймом, у порядку і розмірах, установлених чинним законодавством.

4.5. Забезпечити особам, що працюють за наймом, умови праці згідно з законодавством й укладеними договорами (контрактами).

4.6. Вживати заходів щодо екологічної безпеки, охорони праці, техніки безпеки, виробничої гігієни і санітарії, керуючись чинними положеннями і нормами.

4.7. Захищати права і законні інтереси споживачів, забезпечувати належну якість вироблених товарів (робіт).

4.8. Одержувати спеціальний дозвіл (ліцензію) на діяльність у сферах, що підлягають ліцензуванню згідно з законодавством.

4.9. Забезпечити виконання планів діяльності підприємства й умов установчого договору.

4.10. Керувати діяльністю працівників підприємства у всіх галузях виробництва.

4.11. Звітувати перед Роботодавцем не рідше одного разу на рік за результатами виробничо-господарської діяльності.

4.12. Забезпечувати цілість майна підприємства ВАТ “Кононівський ХПП”. Залучати у порядку, установленому законодавством і умовами контрактів, до матеріальної і дисциплінарної відповідальності працівників підприємства ВАТ “Кононівський ХПП” за збитки, заподіяні підприємству.

4.13. Забезпечити збереження комерційної таємниці підприємства ВАТ “Кононівський ХПП”.

4.14. Затверджувати посадові інструкції співробітників виходячи зі специфіки діяльності підприємства, а також регулюючі нормативні документи, необхідні для забезпечення діяльності підприємства.

4.2. Працівник має право:

4.2.1. Діяти від імені підприємства, представляти його інтереси на усіх вітчизняних і іноземних підприємствах, у фірмах і організаціях без спеціального доручення.

4.2.2. Наймати і звільняти працівників на умовах контракту та інших умовах, передбачених чинним законодавством.

4.2.3. Самостійно встановлювати форму, систему і розмір оплати праці та інші прибутки осіб, які працюють за наймом.

4.2.4. Самостійно формувати програму господарської діяльності, вибирати постачальників і споживачів виробленої продукції (робіт, послуг), виконувати на договірній підставі роботи і постачання для державних потреб.

4.2.5.Встановлювати ціни і тарифи відповідно до чинного законодавства.

4.2.6. Відкривати рахунки в банках для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій.

4.2.7. Вільно розпоряджатися прибутком підприємства, що залишається після сплати податків і внесення інших обов»»язкових платежів з урахуванням нормативів, встановлених установчим договором.

4.2.8. Одержувати будь-який необмежений за розміром прибуток, відповідно до умов оплати праці, встановлених цим контрактом.

4.2.9. Користуватися у встановленому законодавством порядку державною системою соціального забезпечення і соціального страхування.

4.2.10. Оскаржити у встановленому порядку дії державних органів і посадових осіб, а також інших осіб, які зачіпають права і законні інтереси виконавця і керованого ним підприємства.

4.2.11. Розпоряджатися майном підприємства.

4.2.12. Укладати договори, видавати доручення.

4.2.13. Користуватися всіма правами члена трудового колективу, у тому числі правом на частку прибутку, переданого у власність трудового колективу.

4.2.14. Приймати рішення з усіх питань діяльності підприємства, які за Статутом підприємства ВАТ “Кононівський ХПП”, а також умовами установчого договору і цього контракту не належать до компетенції наймача, загальних зборів підприємства.

4.2.15. Давати обов»»язкові для всіх працівників підприємства розпорядження, видавати за своїм підписом накази по підприємству з усіх питань у межах своєї компетенції.

5. Роботодавець зобов»»язується організувати працю Працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці.

5.1. Погоджувати з Працівником установлювані Роботодавцем ВАТ “Кононівський ХПП” нормативи розподілу чистого прибутку.

5.2. Не втручатися в оперативно-розпорядницьку діяльність Працівника.

5.3. Не приймати без узгодження з Працівником рішення про реорганізацію або ліквідацію підприємства.

6. Обов»»язок Роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

РОБОЧИЙ ЧАС

7. Працівник зобов»»язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо): ненормований.

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА

9. За виконання обов»»язків, передбачених цим контрактом, Працівнику встановлюється: посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі 500 (п»»ятсот) грн. на місяць.

10. У разі використання Працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація.

11. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

основна — 24 дні,

додаткова — 4 дні.

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі посадового окладу.

12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:

_______________________________________________________________

(за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів Роботодавця)

_______________________________________________________________

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов»»язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим контрактом.

14. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

15. Інші умови: ____________________________________________

ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, укладеною у письмовій формі.

17. Цей контракт припиняється після закінчення строку дії контракту.

18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

18.1.Звільнення Працівника від займаної посади здійснюється в таких випадках:

— невиконання умов контракту;

— реорганізації або ліквідації підприємства;

— закінчення терміну дії цього контракту;

— у випадку тимчасової непрацездатності Працівника, що триває понад чотири місяці;

— у випадку нанесення Працівником Роботодавцю великого матеріального або морального збитку;

— у випадку неотримання підприємством протягом трьох місяців з вини Працівника запланованого прибутку.

18.2. Працівник, який належним чином виконував покладені на нього обов»»язки, має переважне право на продовження цього контракту після закінчення терміну дії контракту.

18.3. У випадку невиконання Роботодавцем умов, передбачених контрактом, Працівник має право на дострокове розірвання контракту.

При розірванні контракту на підставах, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

19. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від Працівника причин, в тому числі розірвання контракту Працівником через невиконання чи неналежне виконання Роботодавцем зобов»»язань, передбачених цим контрактом, або Роботодавцем — внаслідок підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної Працівникові:

— вихідна допомога, виплачувана по закінченні терміну дії контракту у розмірі посадового окладу;

— вихідна допомога, виплачувана при достроковому розірванні контракту Роботодавцем у розмірі посадового окладу.

20. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов»»язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

21. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

22. Строк дії контракту з 11 січня 2000 року до 11 січня 2001 року. Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

23. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин: ________________________

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

25. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

26. Інші умови, пов»»язані зі специфікою праці:

__________________________________________________________

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг

_______________________________________________________________

(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

РОБОТОДАВЕЦЬ

ПРАЦІВНИК

Голова Зборів учасників
________________Науменко М.І.
«11» січня 2000 р.

_______________Чернівецький В.А.

«11» січня 2000 р.

М.П.

 

 


Додаток Д

Посадова інструкція головного бухгалтера ВАТ “Кононівський хлібоприймальний пункт”

        

Головний бухгалтер зобов»»язаний:

         1. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку в повній відповідності з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією з його застосування  і іншими діючими нормативними актами в галузі методології бухгалтерського обліку.

2. Забезпечити своєчасне і повне представлення необхідної звітності зацікавленим користувачам відповідно до чинного законодавства.

3. Керуючись установленим Планом рахунків розробити Робочий план рахунків бухгалтерського обліку для відображення необхідних комерційних і фінансово-господарських операцій.

4. Установити необхідну систему облікових регістрів визначити їхній перелік.

5. Здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності з метою виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських резервів.

6. Оцінювати фактичне використання виявлених резервів.

Головному бухгалтеру надається право підпису документів, що служать підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей і коштів, а також розрахункових, кредитних і грошових зобов»»язань. Зазначені документи без підпису головного бухгалтера вважаються недійсними і не приймаються до виконання. Право підпису може бути надано письмовим розпорядженням керівника організації уповноваженим особам.

З головним бухгалтером доцільно погоджувати призначення, звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб (касирів і ін.).

Головному бухгалтеру організації забороняється приймати до виконання й оформлення документи по операціях, що суперечать законодавству і порушують договірну і фінансову дисципліну. Про такі документи головний бухгалтер письмово повідомляє керівнику організації і при одержанні від нього письмового розпорядження про прийнятих зазначених документів до обліку виконує його. Усю повноту відповідальності за незаконність зроблених операцій несе керівник організації.

За невиконання чи несумлінне виконання своїх обов»»язків головний бухгалтер несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт, Теоретична частина диплому с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.