Дипломна робота Оперативне управління фармацевтичним закладом

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Сутність оперативного управління фармацевтичним закладом.. 5

1.1. Поняття оперативного управління фармацевтичним закладом.. 5

1.2. Система методів оперативного управління фармацевтичним закладом   9

1.3. Фактори підвищення ефективності оперативного управління фармацевтичним закладом.. 15

Висновки до першого розділу. 21

 

Розділ 2. Аналіз стану оперативного управління КП “Фармація” №27. 23

2.1. Загальна характеристика КП “Фармація” №27. 23

2.2. Аналіз системи оперативного управління на підприємстві27

2.3. Оцінка результативності оперативного управління КП “Фармація” №27  34

Висновки до другого розділу. 52

 

Розділ 3. Пропозиції щодо вдосконалення оперативного управління аптеки №27 КП “Фармація”. 55

3.1. Напрямки вдосконалення оперативного управління аптеки №27 КП “Фармація”  55

3.2. Обґрунтування заходів покращення оперативного управління з використанням сучасних інформаційних технологій. 65

3.3. Оцінка економічної ефективності покращення оперативного управління аптеки №27 КП “Фармація”. 72

Висновки до третього розділу. 76

 

Висновки та пропозиції77

 

Список використаних джерел. 86

 

Додатки. 89


 

Вступ

 

Управління сучасним підприємством у наш ди­намічний час є досить складною роботою, яку мо­жуть виконувати лише фахівці нової генерації озброєні найсучаснішими знаннями. Фахівці в галузі менеджменту повинні вміти виконувати функції планування, організації, координації, мотивації, контролю праці робітників організації для досягнення певних цілей. Першо­чергова задача менеджменту полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників на нововве­дення. Керівники різних ланок повинні стати ініціаторами технологічних і організаційних змін.

Саме тому тема дипломної роботи “Оперативне управління фармацевтичним закладом” є досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи  є вивчення теорії та практики оперативного управління аптеки №27 КП “Фармація”, а також вдосконалення проведення оперативного управління підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити поняття оперативного управління фармацевтичним закладом;

  розглянути систему методів оперативного менеджменту;

— розглянути фактори підвищення ефективності оперативного менеджменту в фармацевтичному закладі;

— провести аналіз системи оперативного управління фармацевтичним закладом;

— провести аналіз ефективності оперативного менеджменту;

— розглянути пропозиції щодо підвищення ефективності оперативного менеджменту на підприємстві;

— узагальнити результати роботи та зробити пропозиції щодо вдосконалення.

Предметом дослідження є система оперативного управління на базовому підприємстві.

Об’єктом дослідження обрано аптеку №27 КП “Фармація”.

Методи дослідження.В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Інформаційна база.Інформаційною базою є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література, узагальнення, фінансова та статистична звітність КП “Фармація”.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Бовикін В., Бреддік У., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Носова С.С., Савицька Г.П., Саламатіна Н.А., Шеремет А. Д.  та інших.

 


Розділ 1. Сутність оперативного управління фармацевтичним закладом

 

1.1. Поняття оперативного управління фармацевтичним закладом

 

Управління фармацевтичним закладом спрямоване на людей, коло їхніх інтересів, передовсім матеріальних. Тому основою класифікації методів управління є внутрішній зміст мотивів, яки­ми керується людина у процесі виробничої чи іншої діяльності. За своїм змістом мотиви діяльності можна поділити на матеріальні, соціальні та мотиви примусового характеру. Відповідно до цього розрізняють економічні, соціально-психологічні та організаційні методи управління діяльністю підприємств [14, c. 74].

….

   Виділення постійних і змінних витрат при підготовці первинних документів. Постійні витрати (чи їхню частку) можна багаторазово використовувати при повторенні замовлення чи його частини.

• Оперативне управління повинно носити попереджувальний характер, а не реєстрацію фактів, що здійснилися.

 

1.2. Система методів оперативного управління фармацевтичним закладом

 

Організація роботи з оперативного управління фармацевтичним закладом залежить від розмірів і виробничої структури підприємства, від типу організації фармацевтичного закладу і характеру технологічного процесу.

Питаннями оперативного управління фармацевтичним закладом на невеликій фірмі, що не має виробничих підрозділів, займається інженер по оперативномукерівництвуфармацевтичним закладом (production engineer).

При більш великих масштабах фармацевтичного закладу, на підприємствах з багатьма виробничими підрозділами, кожне з них звичайно має свого керівника по оперативномукеруваннюфармацевтичним закладом.

….

При фіксованому часі замовлення на заповнення здійснюються з заданою періодичністю. Кількість, що замовляється, непостійне і залежить від величини залишку.

При фіксованій кількості замовлень постійно контролюється рівень запасів. Якщо їхня величина падає нижче встановленого рівня, видається замовлення на заповнення в тому самому розмірі. Таким чином, фіксованою величиною є рівень, при якому повторюється замовлення і кількість, що замовляється.

 

1.3. Фактори підвищення ефективності оперативного управління фармацевтичним закладом

 

Оперативне управління фармацевтичним закладом є ефективним, якщо правильно обрані цілі, засоби їх досягнення, щонайкраще використовуються ресурси і досягаються найвищі результати. Ефективна система управління зобов»»язана забезпечити ріст ефективності функціонування об»»єкта управління [27, c. 67].

Найбільш комплексним критерієм рівня ефективності системи управління фармацевтичним закладом є динаміка розвитку (продуктивності) об»»єкта управління, що кількісно характеризується відношенням обсягу реалізації (з урахуванням поліпшення якості товарів і послуг) на одиницю використовуваного ресурсу (ресурсів). Однак при цьому необхідно порівнювати отримані показники з аналогами (іншими об»»єктами, що приймаються за основу порівняння, наприклад, з конкурентами), із планом, з базовим рівнем.

….

У широкому сенсі оперативне управління фармацевтичним закладом включає календарне планування, рознарядку робіт, визначення обсягу партії продукції, що одночасно випускається реалізується, розміщення замовлень на ліки, контроль за якістю, облік, аналіз, регулювання ходу виробництва та реалізації на їх основі, внесення необхідних коректувань у хід технологічних процесів, маневрування запасами і диспетчеризацію. Найбільш комплексним критерієм рівня ефективності системи управління фармацевтичним закладом є динаміка розвитку (продуктивності) об»»єкта управління, що кількісно характеризується відношенням обсягу реалізації (з урахуванням поліпшення якості товарів і послуг) на одиницю використовуваного ресурсу (ресурсів). Однак при цьому необхідно порівнювати отримані показники з аналогами (іншими об»»єктами, що приймаються за основу порівняння, наприклад, з конкурентами), із планом, з базовим рівнем.

 

Висновки до першого розділу

 

Отже, змістом оперативного управління фармацевтичним закладом є встановлення місця (аптеки, дільниці, робочого місця) і часу (кварталу, місяця, декади, зміни), реалізації ліків, складових; облік фактичного ходу виробничого процесу та реалізації; визначення відхилень від заздалегідь встановленого плану і, нарешті, регулювання ходу виробництва та реалізації ліків, здійснюваного для того, щоб ліквідувати наслідки небажаних відхилень і забезпечити своєчасне виконання основних задач оперативного управління.

Управління фармацевтичним закладом спрямоване на людей, коло їхніх інтересів, передовсім матеріальних. Тому основою класифікації методів управління є внутрішній зміст мотивів, яки­ми керується людина у процесі виробничої чи іншої діяльності. За своїм змістом мотиви діяльності можна поділити на матеріальні, соціальні та мотиви примусового характеру. Відповідно до цього розрізняють економічні, соціально-психологічні та організаційні методи управління діяльністю підприємств.

Оперативне управління фармацевтичним закладом — основний елемент раціональної організації управління всією діяльністю підприємства. Воно поєднує й охоплює всі сторони організації фармацевтичного закладу, будучизасобом координації, що забезпечує раціональне управління. Без нього діяльність підприємства не може бути досить ефективною.

Найважливішими принципами оперативного управління фармацевтичним закладомє:

• Визначення типу фармацевтичним закладу схемою управління фармацевтичним закладом, а не видомвиготовленої продукції.

• Складність системи оперативного управління фармацевтичним закладомпрямо пропорційна кількості виготовлення ліків.

   Незалежність ступеня складності системи оперативного управління фармацевтичним закладом від розмірів підприємства чи виробничого підрозділу.

   Виділення постійних і змінних витрат при підготовці первинних документів. Постійні витрати (чи їхню частку) можна багаторазово використовувати при повторенні замовлення чи його частини.

• Оперативне управління повинно носити попереджувальний характер, а не реєстрацію фактів, що здійснилися.

Організація роботи з оперативного управління фармацевтичним закладом залежить від розмірів і виробничої структури підприємства, від типу організації фармацевтичного закладу і характеру технологічного процесу.

Питаннями оперативного управління фармацевтичним закладом на невеликій фірмі, що не має виробничих підрозділів, займається інженер по оперативномукерівництвуфармацевтичним закладом (production engineer).

Оперативне управління фармацевтичним закладом є ефективним, якщо правильно обрані цілі, засоби їх досягнення, щонайкраще використовуються ресурси і досягаються найвищі результати. Ефективна система управління зобов»»язана забезпечити ріст ефективності функціонування об»»єкта управління.

 


Розділ 2. Аналіз стану оперативного управління КП “Фармація” №27

 

2.1. Загальна характеристика КП “Фармація” №27

 

Аптека №27 (комунального підприємства «Фармація») є закладом охорони здоров»»я. Аптека заснована на власності територіальної громади міста Києва, входить до складу комунального підприємства «Фармація».

В   своїй   діяльності   аптека   керується    чинним   законодавством    України, рішеннями Київради, розпорядженнями Київської міської держадміністрації, наказами та розпорядженнями КП «Фармація»,  Положенням про аптеку №27 КП “Фармація”.

Аптека розміщена на 1 поверсі житлового будинку за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 42 і займає площу відповідно до вимог законодавства. Приміщення аптеки орендоване. Загальна площа приміщень аптеки №27 КП «Фармація» складає 373,1 м2, площа залу для обслуговування населення складає 84 м2, в тому числі торгова площа – 52 м2, площа виробничих приміщень складає 230,1 м2.

Аптека    оснащена    аптечними    меблями,    відповідним    обладнанням    та устаткуванням, що забезпечує повноцінне функціонування аптеки. Штатний    розпис    аптеки    визначається    адміністрацією    КП    «Фармація» відповідно до виробничих умов та навантаженості в роботі. Аптека має в своєму складі структурні підрозділи (відділи) і відокремлений структурний підрозділ (аптечний пункт). Аптека має свою печатку і штамп.

Основним завданням аптеки є забезпечення населення, установ охорони здоров»»я, інших установ, підприємств, організацій лікарськими засобами власного та промислового виробництва, предметами санітарії і гігієни, догляду за хворими, перев»»язувальними матеріалами, деззасобами і іншими предметами аптечного асортименту.

….

Проаналізувавши за табл. 2.1 основні показники аптеки №27 КП “Фармація” бачимо, що дохід (виручка від реалізації) даного підприємства у звітному році зріс на 15,85% в порівнянні з минулим. Так, у 2004 році доход від реалізації склав 5538,8 тис. грн., що на 15,85% більше ніж у 2003 році.

Негативним є збільшення величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— витрати на оплату праці з 10,1 тис. грн. до 11,8 тис. грн., що становить  16,83 %;

— амортизація з 0,2 тис. грн. до 0,6 тис. грн., що становить 200 %;

— інші витрати з 3648,28 тис. грн. до 4297,8 тис. грн., тобто на 15,82%.

Разом витрати підприємства зросли на 627,72 тис. грн. (15,82%). За рахунок того, що дохід підприємства зріс в більшій мірі (15,85%) ніж витрати (15,82%), зріс чистий прибуток аптеки №27 КП “Фармація” з 16 тис. грн. до 19,7 тис. грн.

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності  аптеки №27 КП “Фармація” зазнали позитивних змін у звітному 2004 році порівняно з 2003 роком. Діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень, що дадуть змогу підвищити рівень отримання доходів від продажу лікарських засобів.

 

 

 

 

 

2.2. Аналіз системи оперативного управління на підприємстві

 

Система оперативного управління в аптеці №27 КП “Фармація” полягає в складанні оперативно-календарних планів та контролі їх виконання.

Оперативно-календарний план (ОКП) в аптеці №27 КП “Фармація” визначає відповідно до виробничої програми перелік і терміни виробництва та реалізації лікарських засобів на короткі планові періоди. Його складання — складна, трудомістка робота, що вимагає попереднього глибокого аналізу реальних умов діяльності аптеки, виявлення характерних рис і раціональних елементів у сформованій системі планування.

Оперативним управлінням в аптеці №27 КП “Фармація” займаються головним чином завідуючий аптекою та заступник завідуючого аптекою.

Основним    завданням    завідуючого    аптекою    є    керівництво торгово-фінансовою, адміністративно-господарчою та фармацевтичною діяльністю аптеки. Він керує аптекою на основі повноважень, наданих КП «Фармація». Відповідає за всю торгово-фінансову, адміністративно-господарську та фармацевтичну діяльність аптеки. Контролює своєчасне та постійне забезпечення аптеки та підлеглих підрозділів необхідним асортиментом лікарських засобів та виробів медичного призначення.   Використовує системи контролю якості лікарських засобів та послуг, що надаються кожному хворому. Затверджує і впроваджує правила внутрішнього трудового розпорядку. Затверджує та впроваджує короткотермінові і довготривалі плани з практичної та фінансово-економічної діяльності аптечного закладу. Контролює виконання основних планово-економічних показників. Проводить оперативні наради зі своїми заступниками, завідувачами структурних підрозділів. Здійснює контроль за виконанням основних планово-економічних показників.

….

Організаційна структура аптеки №27 КП “Фармація” повинна будуватися на базі функціональної структури з використанням методів ФСА (функціонально-вартісного аналізу). В даний час в аптеці №27 КП “Фармація” не можна спостерігати належний порядок у цих питаннях.

 


2.3. Оцінка результативності оперативного управління КП “Фармація” №27

 

 

Проведемо аналіз динаміки обсягу та структури асортименту аптеки №27 КП “Фармація”  за 2003-2004 роки в табл. 2.2.

Отже, аптека №27 (комунального підприємства «Фармація») є закладом охорони здоров»»я. Система оперативного управління в аптеці №27 КП “Фармація” полягає в складанні оперативно-календарних планів та контролі їх виконання. Оперативним управлінням в аптеці №27 КП “Фармація” займаються головним чином завідуючий аптекою та заступник завідуючого аптекою. Недоліками оперативного управління в аптеці №27 КП “Фармація” є те, що функції управління (планування, контролю й ін.) не наближені до місць (центрів) безпосереднього протікання процесів в аптеці, не використовується принцип делегування повноважень і відповідальності. Таким чином, ці повноваження сконцентровані на рівні начальників відділів, що сковує ініціативу внизу, відсутні фахівці (економісти по плануванню, обліку, аналізу, контролю), здатні здійснити профілактичнерегулювання. Покладання ж цих функцій на працівників інших підрозділів, що особисто (матеріально й адміністративно) відповідають за ефективну організацію виробничих  та торгових процесів, як показує досвід, бажаних результатів не дає, приводить до зловживань. Несистемне ведення контролю не сприяє удосконалюванню обліку (тобто фіксації відхилень від норм, нормативів, правил). Відсутній контроль і за станом самого планування, що веде до розсіювання відповідальності, дублюванню, складності в одержанні необхідних даних, взаємним претензіям, непогодженостям.


Висновки до другого розділу

 

Аптека №27 (комунального підприємства «Фармація») є закладом охорони здоров»»я. Аптека заснована на власності територіальної громади міста Києва, входить до складу комунального підприємства «Фармація».

В   своїй   діяльності   аптека   керується    чинним   законодавством    України, рішеннями Київради, розпорядженнями Київської міської держадміністрації, наказами та розпорядженнями КП «Фармація»,  Положенням про аптеку №27 КП “Фармація”.

Можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності  аптеки №27 КП “Фармація” зазнали позитивних змін у звітному 2004 році порівняно з 2003 роком. Діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень, що дадуть змогу підвищити рівень отримання доходів від продажу лікарських засобів.

Система оперативного управління в аптеці №27 КП “Фармація” полягає в складанні оперативно-календарних планів та контролі їх виконання.

Оперативно-календарний план (ОКП) в аптеці №27 КП “Фармація” визначає відповідно до виробничої програми перелік і терміни виробництва та реалізації лікарських засобів на короткі планові періоди. Його складання — складна, трудомістка робота, що вимагає попереднього глибокого аналізу реальних умов діяльності аптеки, виявлення характерних рис і раціональних елементів у сформованій системі планування.

Оперативним управлінням в аптеці №27 КП “Фармація” займаються головним чином завідуючий аптекою та заступник завідуючого аптекою.

Основним    завданням    завідуючого    аптекою    є    керівництво торгово-фінансовою, адміністративно-господарчою та фармацевтичною діяльністю аптеки. Він керує аптекою на основі повноважень, наданих КП «Фармація». Відповідає за всю торгово-фінансову, адміністративно-господарську та фармацевтичну діяльність аптеки. Контролює своєчасне та постійне забезпечення аптеки та підлеглих підрозділів необхідним асортиментом лікарських засобів та виробів медичного призначення.   Використовує системи контролю якості лікарських засобів та послуг, що надаються кожному хворому. Затверджує і впроваджує правила внутрішнього трудового розпорядку. Затверджує та впроваджує короткотермінові і довготривалі плани з практичної та фінансово-економічної діяльності аптечного закладу. Контролює виконання основних планово-економічних показників. Проводить оперативні наради зі своїми заступниками, завідувачами структурних підрозділів. Здійснює контроль за виконанням основних планово-економічних показників.

Дохід (виручка) від реалізації товарів аптеки №27 КП “Фармація”  зросла на 757,6 тис. грн. (15,85%).

Не розроблені схеми місць (центрів) збереження і використання виробничих ресурсів та товарів, що не дозволяє цілеспрямовано ними керувати.

Не проводяться структурні аналізи об»»єктів, взаємозв»»язку частин об»»єктів, аналізи цілей і задач управління на всіх стадіях виробничого процесу та продажу.

Звідси, немає і якісно складених стандартів підприємства, положень, посадових інструкцій.

Функції управління (планування, контролю й ін.) не наближені до місць (центрів) безпосереднього протікання процесів в аптеці №27 КП “Фармація”.

Не використовується принцип делегування повноважень і відповідальності. Таким чином, ці повноваження сконцентровані на рівні начальників відділів, що сковує ініціативу внизу.

Відсутні фахівці (економісти по плануванню, обліку, аналізу, контролю), здатні здійснити профілактичнерегулювання. Покладання ж цих функцій на працівників інших підрозділів, що особисто (матеріально й адміністративно) відповідають за ефективну організацію виробничих  та торгових процесів, як показує досвід, бажаних результатів не дає, приводить до зловживань.

Несистемне ведення контролю не сприяє удосконалюванню обліку (тобто фіксації відхилень від норм, нормативів, правил). Звідси — зриви в оперативному регулюванні, плануванні, аналізі. Відсутній контроль і за станом самого планування (наприклад, за забезпеченістю і прогресивністю норм і нормативів), що веде до розсіювання відповідальності, дублюванню, складності в одержанні необхідних даних, взаємним претензіям, непогодженостям.

Організаційна структура аптеки №27 КП “Фармація” повинна будуватися на базі функціональної структури з використанням методів ФСА (функціонально-вартісного аналізу). В даний час в аптеці №27 КП “Фармація” не можна спостерігати належний порядок у цих питаннях.

 

 

 


Розділ 3. Пропозиції щодо вдосконалення оперативного управління аптеки №27 КП “Фармація”

 

3.1. Напрямки вдосконалення оперативного управління аптеки №27 КП “Фармація”

 

Покращення оперативного управління аптеки №27 КП “Фармація” потребує:

по-перше покращення календарно-планових нормативів (скорочення тривалості виробничого циклу);

по-друге удосконалення самої системи оперативного управління на підприємстві.

….

Ще один рекламний трюк — створення міфів, тобто рекламні звертання містять або помилкові твердження, або якісь факти, що не відомі більшості і приймаються ними за істину. Наприклад, сумлінні виробники спеціальних харчових продуктів, зокрема біологічно активних добавок (БАД), дуже відповідально підходять до позиціонування своїх товарів. У той же час відомі факти, коли БАД намагаються приписати властивості лікарських засобів, говорячи про їх ефективність при окремих захворюваннях.

Питання етики не випадкове, адже споживача, застосовуючи деякі маркетингові прийоми, можна змусити купити продукт. Але, обдурившись у своїх очікуваннях, не задовольнивши свої потреби, людина ніколи більше не захоче мати справу з компанією, що не виправдала її надій. Більш того, ворожість до даної компанії окремого споживача проявиться в геометричній прогресії: він поширить негативну інформацію серед своїх знайомих, а ті, у свою чергу, — серед своїх. І «чорний» PR може поховати усі маркетингові зусилля.

 

3.2. Обґрунтування заходів покращення оперативного управління з використанням сучасних інформаційних технологій

 

З метою вдосконалення оперативного управління аптеки №27 КП “Фармація” потрібно застосовувати програмний комплекс «Моніторинг бізнесу», який є тиражним продуктом системи програм «1С: Підприємство V7.7». Продукт розроблений на підставі «Методичних вказівок по проведенню аналізу фінансового стану підприємства» і призначений для проведення фінансового аналізу і планування фінансового стану по наступним напрямках:

оцінка динаміки складу і структури активів, їхстану і руху,

оцінка динаміки складу і структури джерел власного і позикового капіталів, їхньогостану і руху

аналіз абсолютних і відносних показників фінансовоїстійкості підприємства, оцінка зміни її рівня,

аналіз платоспроможності підприємства і ліквідності активів його балансу.

….

Microsoft Business Solutions-Navision цілком відповідає вимогам ринку.  Система дозволяє швидко і надійно підвищити ефективність і керованість бізнесом і ідеально пасує підприємствам, що у найкоротший термін хочуть скористатися перевагами системи керування, щоб сфокусуватися на основах свого бізнесу й одержати про нього цільне представлення

оперативно одержувати, обробляти й аналізувати інформацію про діяльність свого підприємства;

відслідковувати будь-які критичні параметри по компанії;

приймати достовірні рішення;

постійно реагувати на швидко мінливі умови ділового середовища і, відповідно, ефективно планувати роботу на майбутнє;

раціоналізувати бізнеси-процеси;

домогтися прозорості і забезпечити динамічний розвиток бізнесу;

зменшити обсяг ручної і рутинної роботи співробітників;

працювати в режимі реального часу з клієнтами і постачальниками;

більше знати про своїх клієнтів;

використовувати самі передові гнучкі і легені у використанні технології.

3.3. Оцінка економічної ефективності покращення оперативного управління аптеки №27 КП “Фармація”

 

Розглянемо пропозиції з динаміки обсягу та структури асортименту  аптеки №27 КП “Фармація” на 2005 рік в табл. 3.1.

Як видно з розрахунків, в 2005 році аптека №27 КП “Фармація” планує збільшити виручку від реалізації товарів на 16%. На підприємстві відбудеться  розширення асортименту в середині кожної з груп.

Для підвищення ефективності оперативного управління аптекою №27 КП “Фармація” я пропоную створити відділ маркетингу. Відділ маркетингу буде розробляти та здійснювати програму маркетингу підприємства.

З метою вдосконалення оперативного управління аптеки №27 КП “Фармація” потрібно застосовувати програмний комплекс «Моніторинг бізнесу», який є тиражним продуктом системи програм «1С: Підприємство V7.7». Продукт розроблений на підставі «Методичних вказівок по проведенню аналізу фінансового стану підприємства» і призначений для проведення фінансового аналізу і планування фінансового стану по наступним напрямках:

оцінка динаміки складу і структури активів, їхстану і руху,

оцінка динаміки складу і структури джерел власного і позикового капіталів, їхньогостану і руху

аналіз абсолютних і відносних показників фінансовоїстійкості підприємства, оцінка зміни її рівня,

аналіз платоспроможності підприємства і ліквідності активів його балансу.


Висновки до третього розділу

 

Покращення оперативного управління аптеки №27 КП “Фармація” потребує:

по-перше покращення календарно-планових нормативів (скорочення тривалості виробничого циклу);

по-друге удосконалення самої системи оперативного управління на підприємстві.

З метою вдосконалення оперативного управління аптеки №27 КП “Фармація” потрібно застосовувати програмний комплекс «Моніторинг бізнесу», який є тиражним продуктом системи програм «1С: Підприємство V7.7». В 2005 році аптека №27 КП “Фармація” планує збільшити виручку від реалізації товарів на 16%.

Отже, покращення оперативного управління аптеки №27 КП “Фармація” потребує: по-перше покращення календарно-планових нормативів (скорочення тривалості виробничого циклу); по-друге удосконалення самої системи оперативного управління на підприємстві.

Для покращення самого управління на підприємстві нам потрібно ввести посаду “Менеджер з оперативного управління”. Менеджер з оперативного управління повинен очолювати відділ оперативного планування і диспетчерське бюро і підпорядковуватись безпосередньо директору.

Структура асортименту в аптеки №27 КП “Фармація”повинна  формуватися під впливом наступних основних факторів:

— наявність платоспроможного попиту на товар;

— кон’юнктура споживчого ринку;

— наявність пропозиції даного товару з боку виробників.

Для підвищення ефективності оперативного управління аптекою №27 КП “Фармація” я пропоную створити відділ маркетингу. Відділ маркетингу буде розробляти та здійснювати програму маркетингу підприємства.


Висновки та пропозиції

 

Змістом оперативного управління фармацевтичним закладом є встановлення місця (аптеки, дільниці, робочого місця) і часу (кварталу, місяця, декади, зміни), реалізації ліків, складових; облік фактичного ходу виробничого процесу та реалізації; визначення відхилень від зазделегідь встановленого плану і, нарешті, регулювання ходу виробництва та реалізації ліків, здійснюваного для того, щоб ліквідувати наслідки небажаних відхилень і забезпечити своєчасне виконання основних задач оперативного управління.

На міжаптечному рівні оперативне управління здійснюється для рішення принципових питань зняття, заміни ліків, що не користуються попитом, включення в програму випуску та реалізації нових лікарських препаратів, забезпечення зовнішніх постачань ліків та складових, використання внутрішніх матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Для оперативного управління у аптеках характерна строга регламентація виконання робіт у часі по кожній позиції виробничої програми і номенклатурно-календарного плану в залежності від фактично складеної виробничої ситуації. Роботи з оперативного управління фармацевтичним закладом виконуються в реальному масштабі часу. Часовий обрій оперативності управління для аптеки в цілому може бути в межах місяця, для ділянок (відділів) і робочих місць — в інтервалі тижня — зміни. Для рівня фармацевтичного закладу цей інтервал розширюється від місяця до року.

Оперативне планування є, з одного боку, завер­шальною ланкою в системі планування діяльності підприємства, а з іншого — засобом виконання довго-, середньо- та короткострокових планів, основним важелем поточного управління фармацевтичним закладом.

Оперативне планування поєднує два напрямки роботи. Перший напрямок, у рамках якого розробляються оперативні плани та графіки виготовлення й реалізації продукції, називається календарним плануванням.

До функцій системи оперативного управління фармацевтичним закладом відносяться: керівництво як процес прийняття рішень; планування як процес визначення лінії поведінки об»»єкта управління для досягнення даної мети; облік як процес контролю, аналізу і виявлення відхилень від заданої планом лінії поведінки об»»єкта; регулювання як процес локалізації виникаючих відхилень і збереження заданої лінії поведінки керованого об»»єкта.

У широкому сенсі оперативне управління фармацевтичним закладом включає календарне планування, рознарядку робіт, визначення обсягу партії продукції, що одночасно випускається реалізується, розміщення замовлень на ліки, контроль за якістю, облік, аналіз, регулювання ходу виробництва та реалізації на їх основі, внесення необхідних коректувань у хід технологічних процесів, маневрування запасами і диспетчеризацію. Воно встановлює також, де і коли повинні здійснюватися ті чи інші операції по виготовленню лікарських засобів.

У вузькому сенсі оперативне управління забезпечує процес реалізації короткострокових і оперативних планів і диспетчеризацію, іншими словами, зводиться до прийняття рішень у конкретно складаються в даний момент умовах.

У процесі оперативного управління контролюється фактичний стан робіт, виявляються й аналізуються зміни; на підставі цього коректуються графіки і перерозподіляються ресурси.

У процесі оперативного управління може відбуватися, зокрема, оптимізація сіткового графіка з метою приведення його у відповідність із заданими термінами робіт і пошук можливості їх скорочення. Це веде до поліпшення організації робіт за рахунок перерозподілу ресурсів і інтенсифікації виконання завдань.

Оперативне управління запасами виходить з особливостей споживання відповідних ресурсів. Виділяється три типи запасів:

1) сировина, матеріали, напівфабрикати й інші, що утворюються на початковий момент технологічного процесу;

2) запаси незавершеного виробництва між технологічними операціями;

3) запаси готової продукції.

Оперативне управління фармацевтичним закладом є ефективним, якщо правильно обрані цілі, засоби їх досягнення, щонайкраще використовуються ресурси і досягаються найвищі результати. Ефективна система управління зобов»»язана забезпечити ріст ефективності функціонування об»»єкта управління.

Найбільш комплексним критерієм рівня ефективності системи управління фармацевтичним закладом є динаміка розвитку (продуктивності) об»»єкта управління, що кількісно характеризується відношенням обсягу реалізації (з урахуванням поліпшення якості товарів і послуг) на одиницю використовуваного ресурсу (ресурсів). Однак при цьому необхідно порівнювати отримані показники з аналогами (іншими об»»єктами, що приймаються за основу порівняння, наприклад, з конкурентами), із планом, з базовим рівнем.

Аптека №27 (комунального підприємства «Фармація») є закладом охорони здоров»»я. Аптека заснована на власності територіальної громади міста Києва, входить до складу комунального підприємства «Фармація».

В   своїй   діяльності   аптека   керується    чинним   законодавством    України, рішеннями Київради, розпорядженнями Київської міської держадміністрації, наказами та розпорядженнями КП «Фармація»,  Положенням про аптеку №27 КП “Фармація”.

Аптека розміщена на 1 поверсі житлового будинку за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 42 і займає площу відповідно до вимог законодавства. Приміщення аптеки орендоване. Загальна площа приміщень аптеки №27 КП «Фармація» складає 373,1 м2, площа залу для обслуговування населення складає 84 м2, в тому числі торгова площа – 52 м2, площа виробничих приміщень складає 230,1 м2.

Система оперативного управління в аптеці №27 КП “Фармація” полягає в складанні оперативно-календарних планів та контролі їх виконання.

Оперативно-календарний план (ОКП) в аптеці №27 КП “Фармація” визначає відповідно до виробничої програми перелік і терміни виробництва та реалізації лікарських засобів на короткі планові періоди. Його складання — складна, трудомістка робота, що вимагає попереднього глибокого аналізу реальних умов діяльності аптеки, виявлення характерних рис і раціональних елементів у сформованій системі планування.

Оперативним управлінням в аптеці №27 КП “Фармація” займаються головним чином завідуючий аптекою та заступник завідуючого аптекою.

Основним    завданням    завідуючого    аптекою    є    керівництво торгово-фінансовою, адміністративно-господарчою та фармацевтичною діяльністю аптеки. Він керує аптекою на основі повноважень, наданих КП «Фармація», відповідає за всю торгово-фінансову, адміністративно-господарську та фармацевтичну діяльність аптеки. Контролює своєчасне та постійне забезпечення аптеки та підлеглих підрозділів необхідним асортиментом лікарських засобів та виробів медичного призначення.   Використовує системи контролю якості лікарських засобів та послуг, що надаються кожному хворому. Затверджує і впроваджує правила внутрішнього трудового розпорядку. Затверджує та впроваджує короткотермінові і довготривалі плани з практичної та фінансово-економічної діяльності аптечного закладу. Контролює виконання основних планово-економічних показників. Проводить оперативні наради зі своїми заступниками, завідувачами структурних підрозділів. Здійснює контроль за виконанням основних планово-економічних показників.

Організаційна структура аптеки №27 КП “Фармація” повинна будуватися на базі функціональної структури з використанням методів ФСА (функціонально-вартісного аналізу). В даний час в аптеці №27 КП “Фармація” не можна спостерігати належний порядок у цих питаннях.

Не розроблені схеми місць (центрів) збереження і використання виробничих ресурсів та товарів, що не дозволяє цілеспрямовано ними керувати.

Не проводяться структурні аналізи об»»єктів, взаємозв»»язку частин об»»єктів, аналізи цілей і задач управління на всіх стадіях виробничого процесу та продажу.

Звідси, немає і якісно складених стандартів підприємства, положень, посадових інструкцій.

Функції управління (планування, контролю й ін.) не наближені до місць (центрів) безпосереднього протікання процесів в аптеці №27 КП “Фармація”.

Не використовується принцип делегування повноважень і відповідальності. Таким чином, ці повноваження сконцентровані на рівні начальників відділів, що сковує ініціативу внизу.

Відсутні фахівці (економісти по плануванню, обліку, аналізу, контролю), здатні здійснити профілактичнерегулювання. Покладання ж цих функцій на працівників інших підрозділів, що особисто (матеріально й адміністративно) відповідають за ефективну організацію виробничих  та торгових процесів, як показує досвід, бажаних результатів не дає, приводить до зловживань.

Несистемне ведення контролю не сприяє удосконалюванню обліку (тобто фіксації відхилень від норм, нормативів, правил). Звідси — зриви в оперативному регулюванні, плануванні, аналізі. Відсутній контроль і за станом самого планування (наприклад, за забезпеченістю і прогресивністю норм і нормативів), що веде до розсіювання відповідальності, дублюванню, складності в одержанні необхідних даних, взаємним претензіям, непогодженостям .

Дохід (виручка) від реалізації товарів аптеки №27 КП “Фармація”  зросла на 757,6 тис. грн. (15,85%). Необхідно також підрахувати упущені можливості аптеки №27 КП “Фармація” по отриманню доходів в зв»»язку з неритмічною роботою. При умові щоквартальної реалізації товарів в сумі 1495,48 тис. грн. за рік підприємство могло б реалізувати на 442,8 тис. грн. більше товарів ніж заплановано.

На підприємстві фактичні товарні запаси складають 119,58 тис. грн. При товарообороті в 15,17тис. грн. за день їх вистачає на 7,88 дні, а за нормою потрібно 10 днів.

Частина товарів, що надходять безпосередньо від виробників зростає. Так, якщо в 2003 році від виробників надійшло 2715,4 тис. грн. товарів (відповідно від оптових постачальників – 2065,8 тис. грн.), то в 2004 році від виробників надійшло 2997,7 тис. грн. товарів, а від оптових постачальників – 2541,1 тис. грн. Саме зміна структури закупок товарів дала змогу переглянути ціни на товари і знизити їх, що в кінцевому результаті дало змогу підняти загальний товарообіг за рахунок збільшення кількості проданих товарів.

В структурі балансу аптеки №27 КП “Фармація” переважають важко реалізовані активи (в 2003 році вони склали 2239,15 тис. грн., що складає 46,83% всіх активів, а в 2004 році їх вартість дорівнювала 5150,2 тис. грн., що склало 64,87%). Повільно реалізовані активи  — на другому місці (в 2003 році їх вартість становила 1780 тис. грн., що складає 37,23%, в 2004 році вартість була 2058 тис. грн., що склало 39,96%). Найбільш ліквідні активи та швидко реалізовані активи знаходяться на останніх місцях. Так, в 2003 році швидко реалізовані  активи становили 11,96% (572 тис. грн.), найбільш ліквідні активи – 3,97% (190 тис. грн.), в 2002 році швидко реалізовані  активи становили 6,61% (525 тис. грн.), найбільш ліквідні активи – 2,59% (206 тис. грн.).

Зіставлення найбільш ліквідних засобів і швидко реалізованих активів з найбільш строковими зобов»»язаннями і короткостроко­вими пасивами дає змогу виявити поточну (на найближчий час) ліквідність і платоспроможність.

На початок року підприємство мало більший рівень всіх показників ліквідності підприєм­ства, а на кінець спостерігається їх зниження у динаміці. В подальшому необхідно створювати умови для покращення показників ліквідності.

Величина дебіторської заборго­ваності зменшилася на 27 тис. грн., що складає 7,46% до початку року. У складі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу мають розрахунки за товари, роботи і послуги, їх частка на кінець року зросла на 12,65% і становить 95,52%.

Значна частка простроченої дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги (82,87% на початок року і 95,52% на кінець року) погіршує платос­проможність аптеки №27 КП “Фармація”.

 Для покращення самого управління на підприємстві нам потрібно ввести посаду “Менеджер з оперативного управління”.

Було помічено, що задачі, що встають перед оперативним управлінням аптеки №27 КП “Фармація” (а саме, управління потоками, тобто виборі оптимальної послідовності виконання заданого набору робіт на наявному комплекті устаткування) нагадують задачі складання розкладів і для їхнього вирішення цілком може бути застосована відповідна теорія розкладів.

Процес планування аптеки №27 КП “Фармація” не повинний бути окремим одноразовим актом, а представляється безупинним у силу двох істотних причин. По-перше, багато підприємств прагнуть продовжити своє існування як можна довше. Тому вони повинні заново визначати чи змінювати цілі, навіть якщо цілком досягли своїх початкових цілей. Друга причина, по якій планування повинне бути безупинним, — це постійна невизначеність майбутнього. У силу змін у навколишньому середовищі чи помилково прийнятих рішень події можуть розвиватися не так, як було передбачено при виробленні плану. Тому плани необхідно періодично переглядати, щоб вони узгоджувалися з реальністю. У цьому змісті планування можна розглядати як безупинний, детермінований за часом і місцем процес визначення цілей і забезпечення погодженої діяльності всіх членів організації і її елементів при обмежених можливостях і часі, що збільшуються й ускладнюються в залежності від зовнішнього середовища.

Структура асортименту в аптеки №27 КП “Фармація”повинна  формуватися під впливом наступних основних факторів:

— наявність платоспроможного попиту на товар;

— кон’юнктура споживчого ринку;

— наявність пропозиції даного товару з боку виробників.

Для підвищення ефективності оперативного управління аптекою №27 КП “Фармація” я пропоную створити відділ маркетингу. Відділ маркетингу буде розробляти та здійснювати програму маркетингу підприємства.

Особливістю маркетингу у фармацевтичній промисловості є те, що виробництво орієнтоване не тільки на кінцевого споживача засобів, але і на лікарів (чи провізорів, що рекомендують лікарські засоби). Хоча, у кінцевому рахунку, пацієнти є покупцями і споживачами препаратів (виписаних), але в ряді випадків саме фахівець визначає, які ліки, у якій лікарській формі, у якій кількості і як довго застосовувати. Ця особливість також пов»»язана з частою непоінформованістю кінцевого споживача (хворого) про те, які йому ліки необхідні і які з наявних на ринку їх замінників треба вибрати. Таким чином, основними об»»єктами маркетингових зусиль у цій області є лікарі, що виписують рецепти, і пацієнти. При цьому лікар у рівному, а іноді й у більшому ступені, є генератором попиту.

З метою вдосконалення оперативного управління аптеки №27 КП “Фармація” потрібно застосовувати програмний комплекс «Моніторинг бізнесу», який є тиражним продуктом системи програм «1С: Підприємство V7.7». Продукт розроблений на підставі «Методичних вказівок по проведенню аналізу фінансового стану підприємства» і призначений для проведення фінансового аналізу і планування фінансового стану по наступним напрямках:

оцінка динаміки складу і структури активів, їхстану і руху,

оцінка динаміки складу і структури джерел власного і позикового капіталів, їхньогостану і руху

аналіз абсолютних і відносних показників фінансовоїстійкості підприємства, оцінка зміни її рівня,

аналіз платоспроможності підприємства і ліквідності активів його балансу.

В даний час для аптеки №27 КП “Фармація” потрібно використовувати такі корпоративні програмні системи:

— інвестиційний аналіз. Програми розрахунку інвестиційного проекту і підготовки фінансових розділів бізнес-плану.

— аналіз фінансового стану. Аналіз стану підприємства за даними фінансової звітності.

— маркетинговий аналіз. Аналіз ринку і підготовка маркетингового плану.

— бюджетування. Формування бюджету компанії і контроль за його виконанням.

— управління проектами.  Побудова календарного плану проекту, управління ресурсами, контроль за виконанням проекту.

В 2005 році аптека №27 КП “Фармація” за рахунок заходів покращення оперативного управління планує збільшити виручку від реалізації товарів на 16%. На підприємстві відбудеться  розширення асортименту в середині кожної з груп. В 2005 році аптеки №27 КП “Фармація” за рахунок вдосконалення оперативного управління планує отримати чистого прибутку 150 тис. грн., при цьому рентабельність реалізації планується відповідно 2,33%.

 

 

 


Список використаних джерел

 

1.     Господарський кодекс України, м. Київ 16 січня 2004 року № 436-IV.  // ВВР — 2004. — №2.- С.17-25.

2.     Цивільний кодекс України, м. Київ 16.01.2004 № 435-IV. // ВВР — 2004. — №2.- С.5-16.

3.     Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: «Світ», 1999. – 328 с.

4.     Белошапка В.А., Загорий Г.В., Усенко В.А. Управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм. — Киев, 2001. – 245 с.

5.     Бовыкин В. Новый менеджмент (управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления)— М.: ОАО Экономика, 1997.— 368 с.

6.     Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя.- М.: АО «ИНФРА»-М — АОЗТ «Премьер», 1995.— 204с.

7.     Брэддик У.  Менеджмент в организации.—  М.:  ИНФРА-М, 1997:- 344 с.

8.     Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент: Учебник. – М.: Изд-во “Финпресс”, 2000. – 1056 с.

9.     Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник для студентов экон. спец. вузов.— М.: Высш. школа, 1994.— 224 с.

10.Виханский О.С., Наумов А.Н.. Менеджмент. — М.: ГАРДАРИКА, 1996. — 414 с.

11.Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополн.- М.: ЮНИТИ, 1995.- 408 с.

12.Глухов В.В. Основы менеджмента.— Санкт-Петербург: Спе­циальная литература, 1995.— 327 с.

13.Глухов В.В.. Менеджмент. Учебник., С-Пт.: Спец. лите­ратура, 1999. — 700 с.

14.Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.

15.Дизель Пол М., У.Мак Кинли. Поведение человека в организации. — М. : Фонд «За экономическую грамот­ность», 1993. — 270 с.

16.Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ.- М.: Дело, 1996.- 272 с.

17.Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 1994.— 454 с.

18.Завадський Й.С. Менеджмент, т. 1, К.: УФІМБ, 1997. -340с.

19.Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.-287 с.

20.Зудина Л.Н. Организация управленческого труда: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1997. – 256 с.

21.Ильин Н.И., Луканова И.Т. и др. Управление проектами.— С.-Пб.: Два-три. 1996.- 614 с.

22.Ицкович Э.Л., Сорокин Л.Р. Оперативное управление непрерывным производством. М.: Наука, 1989. – 218 с.

23.Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 256 с.

24. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.

25. Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. — Минск: Вышэйшая шк., 1995. — 415 с.

26. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.

27. Кузьмін О.Е. Сучасний менеджмент: Навч. прикладний посібник.— Львів: Центр Європи, 1995.— 176 с.

28. Лобов Ф.М. Оперативное управление производством. Серия “Учебники и пособия” – Ростов н/Д: “Феникс”. 2004 – 160 с.

29. Лэнд Питер Э. Менеджмент — искусство управлять. Секреты и опыт практического менеджмента: Пер. с англ.— М.: ИНФРА-М 1991- 144 с.

30. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

31. Мартыненко М.М. Менеджмент фирмы. — К.: Либра, 1995. — 324 с.

32. Менеджмент & менеджер. Корпоративный стиль. №1. 2003.

33. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.

34. Оперативное управление в ГПС. /Горнев В. Ф. и др. М.: Машиностроение, 1990. — 203 с.

35. Оперативно-производственное планирование ГПС /Под ред. Черпакова Б. И. М.: Высшая школа, 1989. —412 с.

36. Оперативный контроль экономической деятельности предпри­ятия /Под ред. Валуева Б. М. — М.: Финансы и статистика, 1991.-241 с.

37. Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2003. – 367 с.

38. Румянцева З.П. Менеджмент организации. — М.: ИНФ-РА. 1995. — 429 с.

39. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. — 688 с.

40. Служба оперативного управления основным производством. Л.:Лениздат, 1989. — 97с.

41. Смолл М. Как стать предприимчивым и богатым. — М.: Молодая гвардия, 1991. — 399 с.13. Ю.В.Кузнецов. Проблемы теории и практики менедж­мента. — С-Пт.: Изд. С-Пт. университета, 1990. — 206 с.

42. Соколицин С. А., Кузин Б. И. Организация и оперативное управ­ление машиностроительным производством. Л.: Машиност­роение, 1988.— 527с.

43. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. — М.: ИНФРА-М, 2003. – 560 с.

44. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. – М. «Издательство ПРИОР», 2000. – 240 с.

45. Уотерман У. В поисках эффективного управлениия. — М.: Погресс, 1986. — 383 с.

46. Управление организацией: Учебник/ Под ред. А.Г. Поршнева, З.П.Румяновой, Н.А. Соломатина. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 716 с.

47. Управление производством: Учебник/ Под ред. Н. А. Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 219 с.

48. Уткин Э.А.. Управление фирмой. — М.: Акалис, — 1992. -516с.

49. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения. — М.: Наука, 1990. — 156 с.

50. Хміль Ф.І.. Менеджмент. — К.: Вища школа, 1995. -340с.

51. Шегда А.В. Основы менеджмента. — К.: Знания, 1998. -512с.

 


Додатки

 

Додаток А

 

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб»»єкта малого підприємництва

 

  

 

  

 

КОДИ 

 

Дата (рік, місяць, число) 

 

  

 

|     | 01  

Підприємство  аптека №27 КП “Фармація”

за ЄДРПОУ 

 

  

  

  

  

  

    

 

Територія  

за КОАТУУ 

Форма власності  

за КФВ 

Орган державного управління  

за СПОДУ 

Галузь  

за ЗКГНГ 

Вид економічної діяльності  

за КВЕД 

Середньооблікова чисельність  

Контрольна сума 

Одиниця виміру: тис. грн. 

 

 

Адреса 

 

 

 

 

1. Баланс на ______31 грудня_2004 р. 

 

Форма N 1-м 

 

Код за ДКУД 

 

1801006 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

300

310

 

первісна вартість

0 11

330

350

 

Знос

0 12

30

40

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

609,15

2627,2

 

первісна вартість

0 31

1109,15

3257,2

 

Знос

0 32

500

630

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

 

інші фінансові інвестіції

0 45

20

10

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

Ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

2239,15

5150,2

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

400

450

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

10

60

 

готова продукція

130

20

78

 

товари

140

130

119,58

 

Векселі одержані

150

150

170

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

Роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

 

первісна вартість

161

340

360

 

резерв сумнівних боргів

162

40

40

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

7

 

 

за виданими авансами

180

35

12

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

70

201

 

в іноземній валюті

240

120

5

 

Інші оборотні активи

250

10

 

 

Усього за розділом 2.

260

2492

2719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

 

БАЛАНС

280

4781,15

7939,2

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3600

3600

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

180

3049

 

Резервний капітал

340

50

70

 

Нерозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

111,15

67,2

 

Неоплачений капітал

360

30

10

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

3911,15

6776,2

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

10

6

 

Інші забезпечення

410

2

 

 

Цільове фінансування

420

10

 

 

Усього за розділом 2.

430

22

6

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

200

250

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

50

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

20

 

 

Усього за розділом 3.

480

220

300

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

120

190

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

20

20

 

Векселі видані

520

60

130

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

250

225

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

50

110

 

з бюджетом

550

10

20

 

з позабюджетних платежів

560

3

4

 

зі страхування

570

7

3

 

з оплати праці

580

18

10

 

з участниками

590

30

35

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

10

 

 

Усього за розділом 4.

620

578

747

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

 

БАЛАНС

640

4781,15

7939,2

 

 

Продовження додатка

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 24 лютого 2001 р. N 101) 

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за ___рік_____ 2004 р. 

 

 

Форма N 2-м

Код за ДКУД 

 

 

 

1801007 

 

 

Стаття 

Код рядка 

За звітний період 

За аналогічний період попереднього року 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

010 

 

5538,8

 

  4781,2

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 

 

020 

 

(  923,1  ) 

 

(  796,87  ) 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(010-020) 

 

030 

 

 4615,7 

 

 3984,33

 

Інші операційні доходи 

 

040 

 

 0,2 

 

0,15  

 

Інші звичайні доходи 

 

050 

 

  

 

  

 

Надзвичайні доходи 

 

060 

 

  

 

  

 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 

 

070 

 

  4615,9

 

  3984,48

 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 

 

080 

 

  

 

  

 

Матеріальні затрати 

 

090 

 

(    ) 

 

(     ) 

 

Витрати на оплату праці 

 

100

 

(   11,8  ) 

 

(  10,1  ) 

 

Відрахування на соціальні заходи 

 

110 

 

(   4,6  ) 

 

(  3,7 ) 

 

Амортизація 

 

120 

 

(  0,6 ) 

 

(  0,2 ) 

 

Інші операційні витрати 

 

130 

 

(  272,9  ) 

 

(  300,1 ) 

 

у тому числі 

 

131 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

  

 

140 

 

( 4297,8  ) 

 

( 3648,28  ) 

 

Інші звичайні витрати 

 

150 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

Надзвичайні витрати 

 

160 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

Податок на прибуток 

 

170 

 

(   8,5  ) 

 

( 6,1 ) 

 

Разом витрати (090 + 100 + 110+ 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170) 

 

180 

 

(  4596,2  ) 

 

(  3968,48  ) 

 

Чистий прибуток (збиток) (070 — 180) 

 

190 

 

  19,7

 

16,0 

 

 


Додаток Б

Посадова інструкція

менеджера з оперативного управління КП “Фармація”

 

1.           Загальні положення    

1.1       Менеджер з оперативного управління очолює відділ оперативного планування і управління підприємством і підпорядковується безпосередньо директору.

1.2       Менеджер з оперативного управління призначається і звільняється з посади за наказом директора.

1.3       В своїй роботі менеджер керується чинним законодавством України, методичними, нормативними матеріалами по питаннях виробничого планування і оперативного управління виробництва, наказами і розпорядженнями, Законом України “ Про охорону праці“.

 2. Функції

2.1       Організовує роботу відділу оперативного планування і управління виробництвом та продажем.

2.2       Здійснює добовий контроль за ходом виробництва та продажу лікарських засобів.

2.3       Контролює виконання робіт по виготовленню нових лікарських засобів по плану.

2.4       Постійно підтримує зв’язок з іншими службами підприємства з метою оперативного вирішення технічних питань по випуску лікарських засобів.

2.5       Виявляє труднощі в роботі підрозділів аптеки і приймає міри по їх усуненню.

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

5 комментариев на «Дипломна робота Оперативне управління фармацевтичним закладом»

 1. Станислав говорит:

  Цена работы?

 2. лилия говорит:

  а другие темы дипломных по менеджменту?

 3. Елена говорит:

  Добрий день
  Тема: на укр языке нужно написать дипломную работу,
  «Анализ механизму реализации внутришнього аудиту в фармацевтичний системи якости аптечного заклад, есть возможность написать дипломную работу? и сколько бі єто стоило?

  • Елена говорит:

   Добрий день
   Тема: на укр языке нужно написать дипломную работу,
   «Аналіз механизму реализації внутришнього аудиту в фармацевтичній системи якості аптечного закладу», есть возможность написать дипломную работу? и сколько бы єто стоило?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.