Дипломна робота Дослідження системи корпоративного контролю в акціонерному товаристві та розробка заходів по її вдосконаленню

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні аспекти системи корпоративного контролю в АТ. 5

 

1.1. Поняття і сутність організації управління в АТ. 5

 

1.2. Контроль як функція управління акціонерним товариством.. 9

 

1.3. Контролюючі органи акціонерного товариства. 19

 

Розділ 2. Аналіз стану здійснення корпоративного контролю в ЗАТ “Українські ресурси та технології”. 31

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ “Українські ресурси та технології”. 31

 

2.2. Стан здійснення корпоративного контролю в ЗАТ “Українські ресурси та технології”. 37

 

2.3. Ефективність функціонування корпоративного контролю в ЗАТ “Українські ресурси та технології”. 50

 

Розділ 3. Заходи вдосконалення системи корпоративного контролю в ЗАТ “Українські ресурси та технології”. 55

 

3.1. Шляхи підвищення контролю за виробничою діяльністю ЗАТ “Українські ресурси та технології”. 55

 

3.2. Забезпечення належного контролю за станом управління зі сторони акціонерів та ради директорів. 66

 

Висновки. 81

 

Список використаних джерел. 86

 

Додатки. 88


Вступ

 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.

У сучасних умовах удосконалювання корпоративного управління стало одним з вирішальних факторів соціально-економічного розвитку країни. Належний режим корпоративного управління та контролю сприяє  ефективному використанню корпорацією свого капіталу, підзвітності органів її управління як самій компанії, так і її акціонерам. Усе це допомагає домогтися того, щоб корпорації діяли на благо всього суспільства, сприяє підтримці довіри інвесторів (як іноземних, так і вітчизняних), залученню довгострокових капіталів. Однак рівень корпоративного управління так контролю в нашій країні поки ще залишає бажати кращого. Тут позначаються деякі характерні ознаки акціонерного капіталу, що склалися в результаті розподілу дрібних пакетів акцій приватизованих підприємств серед великого числа акціонерів – фізичних осіб. Іншою відмітною рисою акціонерних товариств є наявність специфічних «тісних» відносин між керівниками компаній і власниками великих пакетів акцій. У результаті формування такої структури акціонерного капіталу затвердилася орієнтація великих акціонерів не на підвищення доходів по акціях компанії, не на ріст її капіталізації, а на збереження існуючих взаємин з підприємством.

Саме тому тема дипломної роботи “Дослідження системи корпоративного контролю в акціонерному товаристві та розробка заходів по її вдосконаленню” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є оцінка системи корпоративного контролю на досліджуваному підприємстві.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— розкриття поняття і сутності системи корпоративного контролю в АТ;

— розкриття контролю як функції управління акціонерним товариством;

— розгляду контролюючих органів акціонерного товариства;

— розгляду організаційно-економічної характеристики підприємства;

— аналіз стану здійснення корпоративного контролю в АТ;

— аналіз ефективності функціонування корпоративного контролю в АТ;

— запропонувати заходи вдосконалення системи корпоративного контролю в АТ;

— за результатами роботи зробити висновки та пропозиції.

Предметом дипломної роботи є фінансові результати діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження ЗАТ “Українські ресурси та технології”.

Теоретичну основу дослідження питання корпоративного контролю в АТ склали наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як:  Бенедиктова В. І., Бланк І. О., Донець Л. І., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Ковбасюк М.Р., Лахтіонова Л. А., Шеремет А. Д.  та інших, закони України, фінансова звітність підприємства ЗАТ  “Українські ресурси та технології”.


Розділ 1. Теоретичні аспекти системи корпоративного контролю в АТ

 

1.1. Поняття і сутність організації управління в АТ

 

Акціонерне товариство може поєднувати в собі велику кількість учасників, які, як правило, не мають між собою особистих зв’язків. Зазначена обставина зумовлює необхідність організації усієї маси учасників з метою забезпечення їх функціонування як одного цілого — товариства, що об’єднало їх. Для цього потрібні органи, за допомогою яких акціонерне товариство, як юридична особа, спроможне було б здійснювати управління як внутрішніми (тобто такими, що складаються всередині товариства), так і зовнішніми відносинами (останні мають місце у стосунках з третіми особами) [8, c. 42].

….

На мою думку в умовах нестабільності діяльності українських акціонерних товариств найбільш доцільною буде трирівнева структура управління, оскільки дана структура дає можливість здіснення контролю за діяльністю правління, а також захисту інтересів акціонерів у перерві між загальними зборами товариства (акціонерів).

1.2. Контроль як функція управління акціонерним товариством

 

 

Поняття контролю можна інтерпретувати як у вузькому розумінні — як один з етапів процесу управління (чи як одну з його функцій: такий підхід, як зазначалось вище, розповсюджений на початкових стадіях розвитку науки про управління), так і в більш широкому розумінні як систему (яка входить у систему управління організацією), що складається з ряду елементів [18, c. 42].

Управлінський контроль організації в найбільш вузькому розумінні — це здійснення його суб’єктами, наділеними відповідними повноваженнями (тобто суб’єктами контролю), або в автоматичному режимі, заданому зазначеними суб’єктами і під їхнім управлінням наступних дій:

а) визначення фактичного стану чи дії керованої ланки системи управління організацією (об’єкта контролю);

б) порівняння фактичних даних з необхідними, тобто з базою для порівняння, прийнятою в організації, або заданою ззовні, або заснованою на раціональності;

в) оцінка відхилень, що перевищують гранично припустимий рівень, на предмет ступеня їхнього впливу на аспекти функціонування організації;

г) виявлення причин даних відхилень.

Відповідно до підходу у вузькому розумінні ціль контролю — інформаційна прозорість об’єкта управління для можливості прийняття ефективних рішень. При цьому в понятті інформаційної прозорості об’єкта управління відбите уявлення про ступінь керованості даного об’єкта, тобто про те, у якій мірі в результаті управління забезпечується (забезпечувалося чи буде забезпечуватися) підтримка необхідного стану чи дії об’єкта управління у відповідний момент (період) часу. Цілком очевидно, що без граничної інформаційної прозорості об’єкта управління адекватне його сприйняття неможливе, управлінський вплив не буде приносити бажаний результат і управлінський зв’язок з об’єктом губиться, що й обумовлює особливу важливість контролю в процесі управління.

….

Отже, як ми бачимо контроль в акціонерних товариствах здійснюється двома органами спостережною радою та ревізійною комісією.

Відповідно до законодавства спостережна рада представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом; контролює і регулює діяльність правління; призначає та відкликає членів виконавчого органу та ревізійної комісії, якщо це право делеговано їй загальними зборами акціонерів; виконує інші повноваження загальних зборів товариства за рішенням останніх з дотриманням вимог закону щодо виключної компетенції загальних зборів.

Що ж до ревізійної комісії, то її основне призначення полягає у контролі за фінансово-господарською діяльністю товариства в цілому, тобто правління та усіх його підрозділів і створених товариством дочірніх підприємств. Ст. 49 Закону «Про господарські товариства» відводить ревізійній комісії скромнішу роль — лише здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства, що навряд чи можна визнати доцільним. До того ж за наявності в АТ спостережної ради остання та ревізійна комісія виявляються двома органами, що контролюють діяльність правління.

Цей факт, на думку автора, є одним з основних недоліків сучасного господарського законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств в Україні.


Розділ 2. Аналіз стану здійснення корпоративного контролю в ЗАТ “Українські ресурси та технології”

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ “Українські ресурси та технології”

 

 

Підприємство ЗАТ “Українські ресурси та технології” є юридичною особою, має самостійний баланс і є власником свого відокремленого майна, виконує права власника у відповідності із цілями своєї діяльності та призначенням майна, має рахунки в банках, необхідні печатки, штемпелі та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити юридичної особи.

Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті. Підприємство ЗАТ “Українські ресурси та технології” створене з метою задоволення потреб суспільства в товарах і послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів робітників підприємства. Основними напрямками діяльності ЗАТ “Українські ресурси та технології” є: торгівля і послуги; виробничо-господарська діяльність; фінансово-економічна діяльність; інформатика та комп’ютеризація; рекламно-видавнича діяльність; зовнішньоекономічна діяльність. Підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Лихачова, 9/18.

Отже, основними напрямками діяльності ЗАТ “Українські ресурси та технології” є: торгівля і послуги; виробничо-господарська діяльність; фінансово-економічна діяльність; інформатика та комп’ютеризація; рекламно-видавнича діяльність; зовнішньоекономічна діяльність.

На протязі 2000-2002 років показники діяльності ЗАТ “Українські ресурси та технології” зазнали позитивних змін. В 2002 році чиста виручка від реалізації зросла в 2002 році порівняно з минулим на 183,26 тис. грн. (9,09%). За цей час собівартість реалізованої продукції зросла на 110 тис. грн. (6,25%), адміністративні витрати зросли на  17,6 тис. грн. (29,63%) та витрат на збут 6,6 тис. грн. (25%). В результаті чого чистий прибуток ЗАТ “Українські ресурси та технології” в 2002 році зріс на 35,86 тис. грн. (24,08%) порівняно з минулим роком. Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ “Українські ресурси та технології”  в 2002 році зазнали позитивних змін порівняно з 2000-2001 роками. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути також направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів співпраці з діловими партнерами.

 


2.2. Стан здійснення корпоративного контролю в ЗАТ “Українські ресурси та технології”

 

На ЗАТ “Українські ресурси та технології” проводиться попередній контроль, поточний контроль та заключний контроль.

Контроль на ЗАТ “Українські ресурси та технології” по-перше, може бути кількісних показників і якісних вимог, документів і інших предметів праці, по-друге, він може здійснюватися в різні періоди.

Контроль на ЗАТ “Українські ресурси та технології” можна класифікувати по наступним ознаках (табл. 2.3):

Таблиця 2.3

Класифікація контролю на ЗАТ “Українські ресурси та технології”

Показник класифікації контролю

Проведення на підприємстві

стадія життєвого циклу об’єкта

контроль на стадії маркетингу та виробництва продукції

об’єкт контролю

предмет праці, засоби виробництва, технологія виробництва, організація процесів, умови праці, параметри інфраструктури регіону, документи, інформація

стадія виробничого процесу

вхідний (контроль комплектуючих при поступленні), операційний контроль, контроль готової продукції

виконавець

самоконтроль, менеджер, контрольний майстер, відділ технічного контролю, інспекційний контроль, державний

можливість подальшого використання об’єкта контролю

руйнуючий і неруйнуючий контроль якості готової продукції

прийняте рішення

активний (попереджуючий) і пасивний (по відхиленнях) контроль

ступінь охоплення об’єкта контролем

суцільний контроль при проведенні інвентаризації і вибірковий контроль якості продукції

режим контролю

посилений (прискорений) і нормальний контроль

ступінь механізації

ручний, механізований (якості програмного забезпечення), автоматизований (фінансового стану підприємства), автоматичний контроль (бухгалтерського обліку)

час контролю

попередній, поточний, заключний контроль

спосіб одержання й обробки інформації

розрахунково-аналітичний, статистичний, реєстраційний

періодичність виконання контрольних операцій 

безупинний (контроль якості продукції) і періодичний контроль (контроль фінансового стану підприємства)

Предмети контролю по підсистемах системи менеджменту ЗАТ “Українські ресурси та технології”  зазначені в табл. 2.4.

Отже, на ЗАТ “Українські ресурси та технології” з метою контрою діяльності підприємства проводиться аналіз та контроль формування капіталу підприємства. В 2002 році порівняно з минулими роками зріс власний капітал за рахунок додаткової емісії акцій. Питома вага власного капіталу ЗАТ “Українські ресурси та технології” на протязі 2000-2002 років зросла з 51,07% до 64,15%  тобто на 13,08%, в тому числі на протязі 2002 року на 7,9%.

 

 

 

 


2.3. Ефективність функціонування корпоративного контролю в ЗАТ “Українські ресурси та технології”

 

Ефективність проведення корпоративного контролю в ЗАТ “Українські ресурси та технології” характеризується рівнем отриманого прибутку.   Розглянемо зміни в структурі прибутку ЗАТ “Українські ресурси та технології” від звичайної діяльності (табл. 2.12).

Таблиця 2.12

Аналіз прибутку від звичайної діяльності ЗАТ “Українські ресурси та технології”

 

Показник

Розмір, тис. грн.

Зміни за звітний

період 2002/2001

2000 р.

2001 р.

2002 р.

абсолютна

відносна

1

 

Прибуток від операційної  діяльності

151,88

197,34

253

55,66

28,21

2

 

Прибуток від участі в капіталі

7,04

8,8

6,6

-2,2

-25,00

3

 

Інші фінансові доходи

5,28

6,6

4,4

-2,2

-33,33

4

Прибуток від звичайної

діяльності

164,2

212,74

264

51,26

24,10

5

Чистий прибуток

114,94

148,94

184,8

35,86

31,2

 

Отже, як показують результати аналізу, прибутковість реалізації підвищилася в 2001 році порівняно з 2000 р. на 0,0026, а в 2002 році порівняно з 2001 р. на 0,0102. Рівень прибутковості загального капіталу зріс в 2001 році на 0,0182, а в 2002 році порівняно з 2001 р. на 0,0163. Також зросли показники прибутковості  власного та оборотного капіталу. Прибутковість власного капіталу зросла на 0,0325 та 0,0096 відповідно в 2001 та 2002 роках порівняно з минулим роком.


Розділ 3. Заходи вдосконалення системи корпоративного контролю в ЗАТ “Українські ресурси та технології”

 

3.1. Шляхи підвищення контролю за виробничою діяльністю ЗАТ “Українські ресурси та технології”

 

Головною діяльністю ЗАТ “Українські ресурси та технології” є виробнича діяльність. Тому на підприємстві необхідно контролю за виробничою діяльністю приділити важливе значення. 

Для підвищення ефективності контролю за виробничою діяльністю на ЗАТ “Українські ресурси та технології” потрібно встановлювати усвідомлені стандарти, які сприй­маються співробітниками. Люди повинні відчува­ти, що стандарти, які використовуються для оці­нки їхньої діяльності, справді досить повно та об’­єктивно відтворюють їхню роботу.

Потрібно встановлювати двостороннє спілкування. Якщо у підлеглого виникають певні проблеми із систе­мою контролю, він повинен мати можливість відкрито обговорити їх, не боячись, що керівник його неправильно зрозуміє.

Головна задача обліку в умовах ринку — це досягнення такої його оперативності і детальності, які б дозволили виявляти причини динаміки витрат, зміни фінансового положення і без запізнювання приймати вирішення по стабілізації економічного становища підприємства.

 


3.2. Забезпечення належного контролю за станом управління зі сторони акціонерів та ради директорів

 

В ЗАТ “Українські ресурси та технології”  акціонери уступають свої права по управлінню компанією спеціально найманим для цих цілей керівникам. Таким чином, відбувається поділ функцій володіння і управління.

Поділ функцій володіння і управління на ЗАТ “Українські ресурси та технології”не представляв б серйозних проблем, якби інтереси власників і керуючих (менеджерів) цілком збігалися. Однак інтереси ці розходяться. Більш того, інтереси різних категорій власників також можуть серйозно розрізнятися. Для того, щоб зрозуміти складну природу відносин, що покликана регулювати система корпоративного контролю, розглянемо, хто є їхніми учасниками. 

Основними учасниками корпоративних відносин в ЗАТ “Українські ресурси та технології” є власники і керуючі акціонерної власності. Ключова роль у корпоративних відносинах власників і керуючих акціонерної власності випливає з того, що перші здійснили безповоротні інвестиції, надавши компанії на найбільш вигідних умовах значну частину необхідного їй капіталу, приймаючи на себе найбільші, у порівнянні з всіма іншими учасниками корпоративних відносин, ризики, а від діяльності останніх залежить те, як цей капітал буде в кінцевому рахунку використаний.

Узагальнюючи інтереси основних груп учасників корпоративних відносин ЗАТ “Українські ресурси та технології”, можна виділити наступні найбільш значимі розходження між ними:

На ЗАТ “Українські ресурси та технології” ефективність дивідендної політики зросте в 2004 році порівняно з 2003 роком на 0,02 за рахунок збільшення фонду виплати дивідендів в більшій мірі ніж чистого прибутку. Це в подальшому сприятиме підвищенню рівня ринкової вартості акції та приваблення інвесторів до ЗАТ “Українські ресурси та технології”.

 

 

 


Висновки

 

Управлінський контроль організації в найбільш вузькому розумінні — це здійснення його суб’єктами, наділеними відповідними повноваженнями (тобто суб’єктами контролю), або в автоматичному режимі, заданому зазначеними суб’єктами і під їхнім управлінням наступних дій:

а) визначення фактичного стану чи дії керованої ланки системи управління організацією (об’єкта контролю);

б) порівняння фактичних даних з необхідними, тобто з базою для порівняння, прийнятою в організації, або заданою ззовні, або заснованою на раціональності;

в) оцінка відхилень, що перевищують гранично припустимий рівень, на предмет ступеня їхнього впливу на аспекти функціонування організації;

г) виявлення причин даних відхилень.

Контроль є найфундаментальнішим елементом процесу управління. Ні планування, ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна розглядати цілком у відриві від контролю. Дійсно, фактично усі вони є невід’ємними частинами загальної системи контролю в даній організації.

Контроль, як правило, асоціюється з владою, командуванням: «впіймати», «викрити», «схопити». Таке уявлення про контроль веде убік від головного змісту цієї функції. Поняття «контроль» виходить за межі поняття «контролювання (перевірка) як вид адміністративної діяльності». Воно охоплює собою й активну діяльність менеджера — управління. У самому загальному вигляді контроль означає процес порівняння (зіставлення) фактично досягнутих результатів із запланованими.

Контроль — це критично важлива і складна функція управління. Одна з найважливіших особливостей контролю, яку варто враховувати в першу чергу, полягає в тому, що контроль повинний бути всеосяжним. Кожен керівник, незалежно від свого рангу, повинний здійснювати контроль як невід’ємну частину своїх посадових обов’язків, навіть якщо ніхто йому спеціально цього не доручав.

Важливим контролюючим органом акціонерного товариства є його спостережна рада (рада товариства). За загальним правилом, цей орган є необов’язковим і створюється за рішенням установчих або загальних зборів товариства. Однак в певних випадках закон вимагає створення спостережної ради, зокрема в АТ, що налічують понад 50 акціонерів, або якщо такі товариства створені в процесі корпоратизації та приватизації.

Ревізійна комісія є обов’язковим контролюючим органом АТ. Необхідність ревізійної комісії зумовлена тим, що брати участь в органах управління можуть не лише акціонери, а й особи, які виконують функції членів правління, керівників структурних підрозділів та головних спеціаліс­тів на підставі трудового договору. Діяльність зазначених посадових осіб та органів, сформованих за їх участю, потребує перевірки з боку акціонерів, оскільки інтереси найманих працівників не завжди співпадають з інтересами АТ, в якому вони працюють, а також учасників цього товариства. Менеджери АТ, які не є акціонерами останнього, зацікавлені у завищеній оцінці своєї праці, а також можуть зловживати своїм становищем в АТ на шкоду останньому (наприклад, укласти угоду або здійснити господарську операцію на свою користь або в інтересах третіх осіб — за відповідну винагороду).

Важливу роль у діяльності акціонерного товариства відіграють посадові особи його органів. Відносини між посадовими особами АТ, значна частина яких (члени спостережної ради та голова ревізійної комісії) обов’язково має бути акціонерами товариства, та самим товариством прийнято називати корпоративними. Останні відповідно до канонів акціонерного права мають регулюватися або безпосередньо спеціальним законом про такі товариства, або внутрішніми документами товариства.

ЗАТ “Українські ресурси та технології” працює на ринку передових інформаційних технологій та комп’ютерних систем.

На ЗАТ “Українські ресурси та технології” проводиться попередній контроль, поточний контроль та заключний контроль.

На ЗАТ “Українські ресурси та технології” з метою контрою діяльності підприємства проводиться аналіз та контроль формування капіталу підприємства.

В структурі пасивів ЗАТ “Українські ресурси та технології” велику частку займає власний капітал. Він зріс на протязі 2002 року на 242 тис. грн. (24,4%), а за два роки з 2000 по 2002 на 322 тис. грн..

В 2001 році відбулося зростання власного капіталу за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку на 80 тис. грн. В 2002 році порівняно з минулими роками власний капітал зріс за рахунок додаткової емісії акцій на 110 тис. грн. та збільшення рівня нерозподіленого прибутку на 132 тис. грн.

В 2002 підприємство зменшило довгострокові зобов’язання порівняно з минулим роком з 297 тис. грн. до 209 тис. грн. за рахунок повернення частини довгострокових кредитів банку. Поточні зобов’язання в 2001 підприємства зменшилися порівняно з 2000 роком, але в 2002 вони незначно  зросли на 6,6 тис. грн. порівняно з 2001 роком. Це відбулося за рахунок зміни суми короткострокових кредитів банку та кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги.

За даними ЗАТ “Українські ресурси та технології”:

— коефіцієнт фінансової незалежності в 2000 році складав 51,07%, в 2001 році — 56,25%, а в 2002 році – 64,15%, тобто зріс на протязі 2000-2002 років на 13,08% в тому числі в 2002 році на 7,9%;

— коефіцієнт фінансової залежності навпаки зменшився за два роки на 13,08% в тому числі в 2002 році на 7,9%;

— коефіцієнт фінансового ризику відповідно також зменшився з 95,82% до 55,89% на 39,93%.

Зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику свідчать про більш стійкий фінансовий стан ЗАТ “Українські ресурси та технології”, що склався на кінець 2002 року.

Також на підприємстві ЗАТ “Українські ресурси та технології” здійснюється корпоративний контроль за вкладенням коштів підприємства в цінні папери інших підприємств. Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств на ЗАТ “Українські ресурси та технології” на завершення 2000, 2001 та 2002 років були відсутні. Інші фінансові інвестиції в 2001 році зросли на 10 тис. грн., а в  2002 році на 22 тис. грн. Поточні інвестиції зменшилися в 2001 році на 25 тис. грн. порівняно з минулим, а в 2002 зросли на 176 тис. грн.

Ефективність проведення корпоративного контролю в ЗАТ “Українські ресурси та технології” характеризується рівнем отриманого прибутку.   Чистий прибуток в 2002 році зріс порівняно з 2001 на 35,86 тис. грн. (31,2%). ЗАТ “Українські ресурси та технології” в 2000-2002 роках крім прибутку віл операційної діяльності отримувало також доходи від участі в капіталі та інші фінансові доходи. Дохід від участі в капіталі інших підприємств за 2001 рік зріс на 1,76 тис. грн. порівняно з 2000 роком, а в 2002 році зменшився на 2,2 тис. грн. (25%).  Інші фінансові доходи зростають протягом 2000-2002 років та складають відповідно 5,28 тис. грн., 6,6 тис. грн., 4,4 тис. грн.

Серед показників ефективності проведення контролю на ЗАТ “Українські ресурси та технології” важливе місце за умов ринку посідають показники ефек­тивності використання капіталу, які відображають швидкість (прискорення або уповільнення) руху капіталу та його віддачу. Прибутковість реалізації підвищилася в 2001 році порівняно з 2000 р. на 0,0026, а в 2002 році порівняно з 2001 р. на 0,0102. Рівень прибутковості загального капіталу зріс в 2001 році на 0,0182, а в 2002 році порівняно з 2001 р. на 0,0163. Також зросли показники прибутковості  власного та оборотного капіталу. Прибутковість власного капіталу зросла на 0,0325 та 0,0096 відповідно в 2001 та 2002 роках порівняно з минулим роком.

Головною діяльністю ЗАТ “Українські ресурси та технології” є виробнича діяльність. Тому на підприємстві необхідно контролю за виробничою діяльністю приділити важливе значення.  З метою посилення контролю за виробничою діяльністю на ЗАТ “Українські ресурси та технології” потрібно проводити контроль та аналіз беззбитковості виробництва.

Важливу роль на ЗАТ “Українські ресурси та технології” потрібно відводити проведенню контролю за витратами підприємства. Основні вимоги до контролю, що доцільно реалізувати на ЗАТ “Українські ресурси та технології”: роздільне проведення обліку та контролю витрат по кожнім виду продукції, що випускається підприємством, для чого кожному виду продукції необхідно привласнити свій код; поділ обліку витрат по кожнім виду продукції на перемінні витрати на одиницю продукції і постійні витрати, віднесені до даної продукції.

Серйозною проблемою на шляху розвитку корпоративного управління та контролю в ЗАТ “Українські ресурси та технології” є сьогодні відсутність у ради директорів акціонерного товариства тих повноважень, що дозволили б їм ефективно здійснювати своє основне призначення, а саме – відігравати роль органа, покликаного забезпечити належне представлення інтересів акціонерів. Зв’язано це з тим, що прийнята в даний час практика дозволяє зосередити основні повноваження у виконавчих органів керування, у менеджменту компанії, залишаючи раді директорів лише номінальні функції.

Велике значення на ЗАТ “Українські ресурси та технології”  повинно мати забезпечення належного контролю за станом проведення дивідендної політики. В 2003 році ЗАТ “Українські ресурси та технології” планує  підвищити величину отриманого прибутку. На ЗАТ “Українські ресурси та технології” ефективність дивідендної політики зросте в 2004 році порівняно з 2003 роком на 0,02 за рахунок збільшення фонду виплати дивідендів в більшій мірі ніж чистого прибутку. Це в подальшому сприятиме підвищенню рівня ринкової вартості акції та приваблення інвесторів до ЗАТ “Українські ресурси та технології”.

 

 


Список використаних джерел

 

1.     Про господарські това­риства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ // Відомості Верховної Ради України — 1991. — № 49. 

2.     Азоев Г. Л., Баранчеев В. П. Управление организацией: Учебник. — М.: «Издательский Дом ИНФРА — 1999. — 668 с.

3.     Анискин Ю. П. Общий менеджмент. Учебное пособие. М.: 1997. — 531 с. 

4.     Бенедиктова В. И. Ревизия и контроль в акционерных обществах и товариществах: Практ. Руководство. 2. изд., испр. и доп. — М.: Изд-во Ин-та новой экономики, 1995. — 311 с.

5.     Большаков А. С. Современный менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. — 564 с.

6.     Брэддик У. Менеджмент в организации. — М.: 1997. — 496 с.

7.     Веснин В. Р. Менеджмент: Учеб. пособие в схемах. — М.: Белые альвы, 1999.—160 с.

8.     Виханский О.С. Менеджмент. Учебник для студентов экон. спец. вузов. – М., 1994. – 328 с.

9.     Вінник О. Характерні риси господарських організацій // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1999. — № 2. – С. 21.

10.Володин В. В. Сто первый раз о хозобществах // Юридическая практика. — 2000. – № 20. – С. 5.

11.Герчикова И. Н. Менеджмент. — М.: Банки и биржи, 1994. – 722 с.

12.Глухов В. В. Менеджмент: Учебник. — СПб.: Специальная литература, 1999.— 701 с.

13.Глухов В. В. Основы менеджмента. — СПб.: 1995. — 503 с.

14.Донець Л. І. Підприємництво в умовах трансформації економіки в Україні: мотивація, маркетингова орієнтація, ефективний менеджмент. — Донецьк: Джерела, 1999. — 343 с.

15.Кнорринг В. Й. Теория, практика и искусство управления: Учебник. — М.: Издательская группа НОРМА — ИНФРА-М, 1999. — 512 с.

16.Кривошапка Ю. М. Організація корпоративного управління діяльністю акціонерних товариств: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / Харківський держ. економічний ун-т. — X.: 2002. — 21 с.

17.Лафта Л. К. Эфективность менеджмента организации. — М.: 1999. – 463 с.

18.Мамічева Л. П. Формування та розвиток акціонерної власності в перехідній економіці України: Дис. канд. «екон. наук: 08.01.01 / Київський держ. торговельне- економічний ун-т. — К.: 1999. — 24 с.

19.Мескон М. Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1992. – 675 с.

20.Немцов В. Д. Менеджмент організації. — К.: 2000. — 392 с.

21.Ніколаєва Л.В., Старцев О.В. Підприємницьке право: Навч. посібник. —К.: Істина, 2001. — 480 с.

22.Підприємницьке право України / За ред. Шишки Р Б — Харків: Еспада, 2000. — 311 с.

23.Румянцева З. П. Общее управление организацией. — М.: 1999. — 495 с.

24.Фалько СТ., Носов В.М. Контроль на предприятии. — М.: Об-во «Знание» России, 1995. — 254 с.

25.Фолльмут X. Контроль от А до Я: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 182 с.

26.Яблонський Б. Керівництво проблемами — проблеми керівництва // 3акон і бізнес. — 1999. — № 3. — С. 11.

 

 


Додатки

 

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ЗАТ “Українські ресурси  та технології”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня           2002 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

22

22

 

первісна вартість

0 11

22

22

 

знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

200

220

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

530

528

 

первісна вартість

0 31

560

572

 

знос

0 32

30

44

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

100

110

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

852

880

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

160

198

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

240

220

 

готова продукція

130

260

264

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

52

44

 

первісна вартість

161

52

44

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

80

55

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

131,4

88

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

923,4

869

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

6,6

11

 

БАЛАНС

280

1782

1760

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

770

770

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

140

220

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

910

990

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

12

11

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

24

22

 

Усього за розділом 2.

430

36

33

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

154

209

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

88

88

 

Усього за розділом 3.

480

242

297

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

295,4

154

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

244,8

209

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

23,4

28,6

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

 

 

 

з оплати праці

580

22,8

39,6

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

586,4

431,2

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

7,6

8,8

 

БАЛАНС

640

1782

1760

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток Б

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ЗАТ “Українські ресурси  та технології”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за       рік       2001 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

2420

1936

 

Податок на додану вартість

0 15

403,26

322,6

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

2016,74

1613,4

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

1760

1408

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

256,74

205,4

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

26,4

21,12

 

Адміністративні витрати

0 70

59,4

53,52

 

Витрати на збут

0 80

26,4

21,12

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

197,34

151,88

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

8,8

7,04

 

Інші фінансові доходи

120

6,6

5,28

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

212,74

164,2

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

63,8

49,26

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

148,94

114,94

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

148,94

114,94

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

886,6

709,28

 

Витрати на оплату праці

240

643,5

514,8

 

Відрахування на соціальні заходи

250

247,5

198

 

Амортизація

260

33

26,4

 

Інші операційні витрати

270

35,2

28,16

 

Разом

280

1845,8

1476,64

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

7700

7700

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

19,34

15,1

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

5,42

4,8

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                     

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток В

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ЗАТ “Українські ресурси  та технології”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня        200 3 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

22

33

 

первісна вартість

0 11

22

33

 

знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

220

154

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

528

638

 

первісна вартість

0 31

572

726

 

знос

0 32

44

88

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

110

132

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

8,8

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

880

965,8

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

198

156,2

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

220

268,4

 

готова продукція

130

264

81,4

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

44

187

 

первісна вартість

161

44

187

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

55

231

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

88

19,8

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

869

943,8

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

11

11

 

БАЛАНС

280

1760

1920,6

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

770

880

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

220

352

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

990

1232

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

11

6,6

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

22

26,4

 

Усього за розділом 2.

430

33

33

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

209

121

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

88

88

 

Усього за розділом 3.

480

297

209

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

154

198

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

209

176

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

28,6

28,6

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

 

 

 

з оплати праці

580

39,6

35,2

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

431,2

437,8

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

8,8

8,8

 

БАЛАНС

640

1760

1920,6

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                     

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток Г

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ЗАТ “Українські ресурси  та технології”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за       рік       2002 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

2640

2420

 

Податок на додану вартість

0 15

440

403,26

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

2200

2016,74

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

1870

1760

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

330

256,74

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

33

26,4

 

Адміністративні витрати

0 70

77

59,4

 

Витрати на збут

0 80

33

26,4

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

253

197,34

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

6,6

8,8

 

Інші фінансові доходи

120

4,4

6,6

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

264

212,74

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

79,2

63,8

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

184,8

148,94

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

184,8

148,94

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

990

886,6

 

Витрати на оплату праці

240

654,5

643,5

 

Відрахування на соціальні заходи

250

251,9

247,5

 

Амортизація

260

44

33

 

Інші операційні витрати

270

39,6

35,2

 

Разом

280

1980

1845,8

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

8800

7700

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

21

19,34

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

5,6

5,42

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник