Дипломна робота Холдинг, як форма транснаціональної компанії

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи управління створенням та функціонуванням холдингових об’єднань. 5

1.1. Сутність та особливості холдингових об’єднань. 5

1.2. Правові основи створення та функціонування холдингових компаній  11

1.3. Узагальнення національного та світового досвіду роботи холдингових об’єднань. 18

Висновок до розділу 1. 26

 

Розділ 2. Аналіз ефективності функціонування та діяльності холдингового об’єднання на прикладі ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”. 27

2.1. Загальна характеристика ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”  27

2.2. Організаційна структура управління ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”. 31

2.3. Ефективність управління діяльністю ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”. 46

Висновок до розділу 2. 58

 

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності функціональної діяльності холдингового об’єднання на прикладі ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”  59

3.1. Вдосконалення структури управління холдингу. 59

3.2. Покращення системи стимулювання персоналу. 69

3.3. Розробка системи контролю за якістю продукції78

Висновок до розділу 3. 89

 

Висновки та пропозиції90

 

Список використаних джерел. 97

 

Додатки. 102


Вступ

 

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику,  посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється.

З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності. Для того щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції та реалізовувати значні фінансово-промислові проекти підприємствам уже недостатньо функціонування в рамках окремих розрізнених господарських товариств, і тому вони прагнуть об’єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом. Такі об’єднання підприємств в цивільному праві називають господарськими об’єднаннями. Останні мають свої специфічні ознаки, які відрізняють їх від господарських товариств.

         В Україні діють специфічні фактори, які спонукають підприємства до об’єднання в великі структури:

— необхідність відновлення зруйнованих виробничо-технологічних зв’язків;

— необхідність структурної перебудови виробництва, яка неможлива без координації діяльності усіх ланок технологічного ланцюга і залучення великих фінансових ресурсів;

— лобірування інтересів підприємств. Більш успішно це може бути зроблено не одним підприємством, а їх групою, яка має спільні інтереси.

Переваги холдингових компаній полягають у підвищенні стійкості бізнесу, управлінні ризиками, забезпеченні безпеки основних майнових активів об’єднання; у можливості централізації цілого ряду функцій і тим самим економії управлінських витрат; у забезпеченні єдиного у середині холдингової компанії податкового і фінансового планування; у забезпеченні конфіденційності контролю.

Саме тому тема дипломної роботи “Холдинг, як форма транснаціональної компанії” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є оцінка стану та вдосконалення управління холдинговими компаніями на прикладі ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом:

— вивчення сутності та особливостей холдингових об’єднань;

— дослідження правових основ створення та функціонування холдингу;

— узагальнення національного та світового досвіду роботи холдингових об’єднань;

— аналізу ефективності функціонування та діяльності холдингового об’єднання на прикладі ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”;  

— вдосконалення структури управління холдингу;

— покращення системи стимулювання;

— розробка системи контролю за якістю продукції.

Предметом дослідження є управління холдинговою компанією.

Об’єктом дослідження є ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”.

Основу дослідження питання склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, закони України, фінансова звітність ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”.

 В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. В першому розділі розглядаються теоретичні аспекти управління холдинговими компаніями. В другому розділі проводиться аналіз управління на ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”. В третьому розділі розглядаються напрямки підвищення ефективності функціональної діяльності ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”.


Розділ 1. Теоретичні основи управління створенням та функціонуванням холдингових об’єднань

 

1.1. Сутність та особливості холдингових об’єднань

 

Концентрація і централізація капіталу та виробництва приводять не тільки до утворення монополій, але і до появи в господарському житті різного роду об’єднань юридично самостійних суб’єктів, зв’язаних відносинами економічної залежності. Такі об’єднання називаються по-різному: «пов’язані підприємства», «системи компаній», «товариства другої ступіні», а також «групи компаній» чи просто «групи».

Сутність групи полягає в тім, що ця економічна єдність дозволяє мати контроль над активами, що не знаходяться у власності, з меншими господарськими ризиками [18, c. 133].

Група має істотні переваги перед іншими способами концентрації капіталу, наприклад, у порівнянні з поглинаннями, злиттями юридичних осіб. Створення залежної дочірньої компанії, як правило, не вимагає тривалих і дорогих формальностей, а саме залежне суспільство розглядається як самостійний суб’єкт права.

3.1.                       У забезпеченні єдиного у середині холдингової компанії податкового і фінансового планування. Корпоративні схеми податкового планування, спрямовані на зниження податкових втрат, можуть бути засновані, зокрема, на «трансферному» ціноутворенні, оптимізаційних податкових схемах і т.д.

4.2.                       У забезпеченні конфіденційності контролю. У холдинговій системі організації підприємницької діяльності на верхівці «холдингової піраміди» може бути товариство, створене окремими особами, чий реальний контроль, здійснюваний через органи управління основного товариства, практично прихований і може бути виявлений тільки через систему афілірованих осіб.


1.2. Правові основи створення та функціонування холдингових компаній

 

 

Основні законодавчі акти, що регулюють Правові основи створення та функціонування холдингових компаній:

Цивільний кодекс України;

Господарський кодекс України [1];

Закон України «Про господарські товариства»;

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

Закон України «Про інвестиційну діяльність»;

Закон України «Про цінні папери і фондову біржу»;

Закон України «Про захист економічної конкуренції»;

Закон України «Про систему оподаткування»;

Закон України «Про податок на додану вартість»;

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» та інші.

Створюючи підприємство та функціонуючи в Україні, необхідно зважати на деякі юридичні нюанси, ігнорування яких може завадити нормальному веденню підприємницької діяльності та реалізації поставлених перед підприємством завдань.

На вибір організаційно-правової форми впливають такі чинники, як запланований вид діяльності, законодавчі вимоги до організаційно-правової форми як умови здійснення певного виду діяльності, наявність коштів на момент реєстрації підприємства, кількість засновників, форма власності, ступінь відповідальності засновників за зобов’язаннями майбутнього підприємства та інші.

На подальших етапах розвитку відбувається виділення цих структурних ланок у самостійні організації, ступінь підконтрольності материнській фірмі визначається її часткою у її капіталі. Відбувається формування власне холдингової групи, при цьому схема управління змінюється з лінійно-функціональної на матрично-департаментну з переносом функцій по оперативному управлінню і прийняттю рішень на дочірні компанії. Функції материнської компанії, що є центральним холдингом, у новій структурі носять стратегічний і фінансовий характер: визначення цілей і стратегії, управління власністю, визначення принципів і методів управління, торгівля цінними паперами.


Висновок до розділу 1

 

Холдинги (холдингові компанії) – специфічна організаційна форма об’єднання капіталів: інтегроване товариство, що безпосередньо не займається виробничою діяльністю, а використовує свої кошти для придбання контрольних пакетів акцій інших підприємств, які є учасниками концерну або іншого добровільного об’єднання. Об’єднувані у холдингу суб’єкти мають юридичну й господарську самостійність. Проте право вирішення основних питань їхньої діяльності належить холдинговій компанії. Холдинг — холдингове добровільне об’єднання підприємств з метою управління іншими компаніями за допомогою володіння контрольними пакетами їх акцій. Розрізняють два види холдингу — чистий холдинг, який утворюється спеціально для виконання зазначеної вище функції, а також змішаний холдинг, який поряд з управлінням за допомогою контрольних пакетів акцій здійснює також підприємницьку діяльність в промисловості, кредитно-банківській, торговельній, транспортній та інших сферах. Функції холдингу фактично здійснює будь-яка велика компанія, яка володіє контрольними пакетами акцій інших компаній.

Механізм утворення холдингових груп в Україні має особливості, характерні для багатьох постсоціалістичних європейських країн, і дещо відрізняється від практики країн із розвинутою ринковою економікою. У процесі акціонування підприємств відбувалося об’єднання контрольних пакетів і передача їх центру — материнській компанії, що по суті заміняла формально скасоване відомство. Це об’єднання здійснювалося, як правило, адміністративними методами, зберігаючи і закріплюючи підпорядкований статус акціонерних товариств. Життєздатність та чисельність холдингових компаній у країнах з розвинутою ринковою економікою пов’язані з рядом переваг цієї форми організації бізнесу, використання яких істотно знижує ступінь ризику діяльності холдингів у порівнянні з окремими компаніями.

 

Розділ 2. Аналіз ефективності функціонування та діяльності холдингового об’єднання на прикладі ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”  

 

2.1. Загальна характеристика ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”  

 

ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” представляє собою групу підприємств, працюючих в агропромисловому комплексі України, і відноситься до числа найбільших операторів олійного та зернового ринків.

На даний момент ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” являє собою всеукраїнську структуру з налагодженою системою закупівель, системою постачання і збуту, з розвитими виробничими активами.

Частка Холдингу на українському ринку олійних і зернових культур, а також продуктів їхньої переробки, складає від 5 до 20% (у залежності від позиції). При цьому стратегічні цілі групи, передбачають не тільки збереження, але й істотне зміцнення її позицій на вітчизняному і закордонному ринках.

За даними цього опитування можна зробити висновок про структурні недоліки ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”.

Працівникам не зрозуміло, що від них очікують, і як може бути оцінений особистий внесок кожного, тому що цілі організації не доведені до працівників. Необхідна інформація вчасно не доходить до людей, що приймають рішення. Це є наслідком погано налагоджених комунікацій в організації.

Люди, що приймають рішення перевантажені роботою. Безпосередні виконавці робіт відсторонені від планування цих робіт. Надлишкова увага до процедур і паперова робота відволікають людей від продуктивної діяльності.

Також достатня кількість опитаних відзначили такий недолік, що рішення прийняті начальством неадекватні. Вони вважають, що виконують чужу роботу, що не відноситься до їх прямих обов’язків.

За анкетами, заповненими начальниками (начальник відділу виділив тільки кілька проблем, а зам. директора відзначив лише один недолік) можна зробити висновок, про те що, вони не мають представлення про ситуацію у відділах. З цього можна зробити висновок про погано налагоджену комунікацію в організації.

 


2.3. Ефективність управління діяльністю ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”  

 

Розглянемо показники діяльності ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” (табл. 2.2 – 2.4).

Коефіцієнт фінансової стійкості ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” зріс з 0,256 в 2004 році до 0,618 в 2005 році за рахунок збільшення власних коштів. Цей коефіцієнт показує, яка питома вага у загальній вартості майна всіх джерел засобів, які підприємство може використовувати у своїй поточній діяльності без збитку для кредиторів. Цей коефіцієнт обмежує вклади короткострокових позикових засобів. Чим вище цей коефіцієнт, тим краще для підприємства.


Висновок до розділу 2

 

ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” представляє собою групу підприємств, працюючих в агропромисловому комплексі України, і відноситься до числа найбільших операторів олійного та зернового ринків. Зерноторговельна компанія в структурі бізнесу Холдингу займає ведуче місце, керує групою закупівельних підприємств Холдингу. На підприємстві ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” існують структурні недоліки: працівникам не зрозуміло, що від них очікують, і як може бути оцінений особистий внесок кожного, тому що цілі організації не доведені до працівників; люди, що приймають рішення перевантажені роботою.

До сезону 2002/03 років підприємство збільшувало обсяги закупівлі зернових та насіння соняшника. В подальшому обсяги закупівлі зернових зменшувалися, а обсяги закупівлі насіння соняшника зростали. В сезоні 2004/05 років порівняно з 1999/00 обсяги закупівлі насіння соняшнику зросли на 449,6 тис. тон., а порівняно з 2003/04 – зросли на 147 тис. тон. В сезоні 2004/05 років порівняно з 1999/00 обсяги експорту олії соняшникової зросли на 226,9 тис. тон., а порівняно з 2003/04 – зросли на 125 тис. тон. В сезоні 2004/05 років порівняно з 1999/00 обсяги експорту шроту соняшникового зросли на 131,4 тис. тон., а порівняно з 2003/04 – зросли на 60 тис. тон. Протягом 2003-2005 років підприємство отримало чистого прибутку в сумі відповідно 85,3 тис. грн., 1673,6 тис. грн. та 1855 тис. грн.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” зазнали позитивних змін у звітному 2005 році порівняно з 2004 роком. Для подальшого покращення фінансового стану підприємству потрібно звернути увагу на вдосконалення управління холдингом.

 


Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності функціональної діяльності холдингового об’єднання на прикладі ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”  

 

3.1. Вдосконалення структури управління холдингу

 

В різних типах холдингових об’єднань використовуються різні компоненти менеджменту. Мінімальний обсяг управління (компонентів менеджменту) здійснюється в картелі: маркетинг і бізнес-планування, загальні для всіх підприємств вхідних в об’єднання; більш високий рівень управління у фінансово-промислових групах, де крім маркетингу і бізнес-планування здійснюється і управління фінансами; у синдикаті ж у порівнянні з попередньою структурою замість фінансового менеджменту присутні такі компоненти як логістика і єдина для всіх підприємств, що входять в об’єднання, система управління; в промислових і комерційних групах фінансовий менеджмент сполучається з логістикою і єдиною структурою управління. Найвищий рівень організації здійснюється в концерні, де присутні всі компоненти менеджменту: економіка, бізнес-план, маркетинг, облік, фінанси, логістика і структури. Причому, треба сказати, що холдинг ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” в процесі свого існування може і навіть має змінювати обсяг елементів менеджменту — від картелю до концерну чи навпаки в залежності від економічних та політичних умов, об`єктивного та суб`єктивного середовища, в якому холдинг ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” функціонує.

І, нарешті, одним із принципів правильного формування асортименту ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” є забезпечення умов рентабельної його діяльності. В умовах переходу до ринкової економіки рентабельність є необхідною умовою функціонування будь-якого підприємства. У зв’язку з цим при побудові асортименту необхідно враховувати витратоємність реалізації окремих груп товарів, можливі розміри торгових надбавок, оборотність запасів і інші економічні фактори.

Процес формування асортименту продукції ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” з урахуванням розглянутих принципів має здійснюватися по наступним чотирьох етапах:

1) визначається перелік основних груп і підгруп продукції, що випускаються;

2) здійснюється розподіл окремих груп і підгруп товарів у розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів;

3) визначається кількість видів і різновидів товарів у рамках окремих споживчих комплексів і мікрокомплексів (у розрізі окремих груп і підгруп товарів);

4) розробляється конкретний асортиментний перелік товарів для ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”, пропонований для реалізації контингентам покупців, що обслуговуються.


Висновок до розділу 3

 

Для усунення недоліків, що пов’язані з організаційною структурою на підприємстві ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” потрібно створити відділ маркетингу. В подальшому відділ маркетингу буде розробляти та здійснювати програму маркетингу підприємства. Для підвищення розвитку персоналу підприємстві ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” потрібно проводити професійний розвиток персоналу, що викликаний: зміною ринкових відносин і обумовленої цим необхідністю в інноваціях; змінами в системі особистісних цінностей співробітників ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”.

Для підвищення зацікавленості працівників в розвитку  ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”, персонал потрібно стимулювати, мотивуючи їх діяльність. На підприємстві ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” найбільш ефективніше використовувати матеріальну мотивацію праці, а найменш – моральну. В ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” можна запропонувати використання популярного на заході методу підвищення керованості шляхом розміщення топ-менеджерів на ключові посади холдингу. Для забезпечення ефективного управління потрібно використовувати різні способи мотивації (стимулювання) топ-менеджерів.

Сучасні умови господарювання змушують ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” запровадити дійовий комплексний механізм управління якістю продукції та суворо дотримуватись його вимог. Найбільш жорсткі вимоги щодо якості містять міжнародні стан­дарти, розроблені Міжнародною організацією стандартизації — ІСО, що їх використовують для сертифікації виробів, призначених для експорту в інші країни і реалізації на світовому ринку.

 


Висновки та пропозиції

 

За результатами виконаної роботи можна зробити наступні висновки та пропозиції.

Холдинговою компанією є корпорація, що володіє пакетом, який дає право голосу акцій іншої корпорації, достатнім для того, щоб мати над нею діловий контроль. У холдингових компаніях основні товариства в результаті володіння контрольними пакетами акцій (переважаючими частками участі) чи внаслідок інших обставин беруть участь у діяльності органів управління дочірніх товариств і здійснюють над ними контроль.

Підставою для встановлення економічної залежності може стати не тільки переважна участь основного товариства в статутному капіталі дочірнього, але і наявність договору чи інших обставин, що дозволяють основному товариству визначати рішення дочірнього чи впливати на рішення залежного товариства. При цьому переважною підставою і способом здійснення економічної влади є, звичайно, володіння значною часткою статутного капіталу. Ця підстава відрізняється своєю сталістю і поширюється на всі сфери керівництва діяльністю дочірнього підприємства, а не тільки, наприклад, на комерційну діяльність, як це має місце при системній залежності товариства від давальницьких контрактів.

Холдингом є сукупність юридичних осіб, зв’язаних між собою відносинами по управлінню головною компанією діяльністю інших учасників холдингу на основі права головної компанії визначати рішення, прийняті іншими учасниками. Холдингові відносини можуть виникати при наявності хоча б однієї обставини:

·  переважної участі головної компанії у капіталі інших юридичних осіб (майновий холдинг);

·  договору про створення холдингу між головною компанією й учасниками холдингу чи договору між головною компанією й учасниками (засновниками, акціонерами) інших юридичних осіб — (договірний холдинг);

·  здатності керівних органів головної компанії визначати склад чи  рішення керівних органів інших юридичних осіб;

·  рішення (нормативного правового акта про створення холдингу), прийнятого в межах своєї компетенції власником майна унітарного підприємства, якщо всі учасники холдингу є унітарними підприємствами (майновий холдинг).

 Як показує досвід іноземних країн створення холдингових компаній при переході до ринкової економіки є наслідком проведених економічних реформ. Основу розвитку холдингових компаній складає акціонерна власність, тому створення і розвиток цих компаній тісно пов’язані з такими процесами, як приватизація, корпоратизація, створення ринкової інфраструктури.

Аналізуючи холдингові компанії, слід розглядати перспективи розвитку її материнської (головної) фірми та холдингової групи (системи), що включає поряд із головною також дочірні фірми. Останні, у свою чергу, теж можуть бути пов’язані взаємним володінням акціями (капіталом).

Сучасна холдингова група (система) являє собою багаторівневу структуру, у якій підприємства можуть виступати одночасно холдингами і дочірніми фірмами стосовно різних членів групи. Дочірні підприємства в холдинговій системі можуть утворювати стосовно материнської компанії (центрального холдингу) декілька рівнів, сполучених вертикальними і горизонтальними зв’язками.

Розрізняють два види холдингу — чистий холдинг, який утворюється спеціально для виконання зазначеної вище функції, а також змішаний холдинг, який поряд з управлінням за допомогою контрольних пакетів акцій здійснює також підприємницьку діяльність в промисловості, кредитно-банківській, торговельній, транспортній та інших сферах. Функції холдингу фактично здійснює будь-яка велика компанія, яка володіє контрольними пакетами акцій інших компаній.

ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” представляє собою групу підприємств, працюючих в агропромисловому комплексі України, і відноситься до числа найбільших операторів олійного та зернового ринків.

На даний момент ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” являє собою всеукраїнську структуру з налагодженою системою закупівель, системою постачання і збуту, з розвитими виробничими активами.

         На даний момент ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” і його структурні підрозділи здійснюють закупку насіння соняшнику та їх переробку на давальницькій основі, а також подальшу реалізацію олії та шроту, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

         Ефективно використовуючи розгалужену мережу філіалів та представництв, Товариство розвиває такі види діяльності:

         закупівельна діяльність у всіх регіонах України;

         організація приймання на елеваторах олійних та зернових культур;

         переробка насіння соняшнику і виробництво соняшникової олії та шроту;

         експорт соняшникової олії та шроту;

         експедиторська діяльність;

         інвестиційна діяльність, що направлена на розвиток харчової промисловості.

До важливих факторів конкурентних переваг потрібно віднести високий потенціал надійних та довготермінових контрактів з вітчизняними виробниками сировини та зарубіжними оптовими компаніями на поставку зернових, соняшникової олії та шроту, що гарантують стабільність в роботі ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія“.

До сезону 2002/03 років підприємство збільшувало обсяги закупівлі зернових та насіння соняшника. В подальшому обсяги закупівлі зернових зменшувалися, а обсяги закупівлі насіння соняшника зростали. В сезоні 2004/05 років порівняно з 1999/00 обсяги закупівлі зернових зменшилися на 10 тис. тон., а порівняно з 2003/04 – зменшилися на 20,7 тис. тон. В сезоні 2004/05 років порівняно з 1999/00 обсяги закупівлі насіння соняшнику зросли на 449,6 тис. тон., а порівняно з 2003/04 – зросли на 147 тис. тон.

Протягом всього часу діяльності підприємство збільшувало експорт олії соняшникової. В сезоні 2004/05 років порівняно з 1999/00 обсяги експорту олії соняшникової зросли на 226,9 тис. тон., а порівняно з 2003/04 – зросли на 125 тис. тон. Протягом всього часу діяльності підприємство збільшувало експорт шроту соняшникового. В сезоні 2004/05 років порівняно з 1999/00 обсяги експорту шроту соняшникового зросли на 131,4 тис. тон., а порівняно з 2003/04 – зросли на 60 тис. тон.

Проаналізувавши основні показники ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” бачимо, що обсяг виручки від реалізації даного підприємства у звітному 2005 році зменшилися в порівнянні з минулим. Так, у 2005 році дохід від реалізації склав 104968,7 тис. грн., що на 20,42% менше ніж у 2004 році. Протягом 2003-2005 років підприємство ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” вело прибуткову діяльність. Так протягом 2003-2005 років підприємство отримало чистого прибутку в сумі відповідно 85,3 тис. грн., 1673,6 тис. грн. та 1855 тис. грн.

Особливе значення для управління холдингом ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” мають задачі управління, що стосуються забезпечення співробітництва самостійних структурних підрозділів з керуючим холдингом. В цих задачах мова йде про інтегруючі і координуючі заходи, що вимагають більш-менш інтенсивного використання інструментів для гармонізації в залежності від ступеня інтеграції, до якої прагне керуючий холдинг і товариства з пайовою участю.

Для підвищення ефективності функціональної діяльності ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” пропонується створити відділ маркетингу. Відділ маркетингу буде розробляти та здійснювати програму маркетингу підприємства.

Управління маркетингом повинно здійснюватися шляхом: 1) організації маркетингової діяльності на підприємстві (відділу маркетингу); 2) розробки і здійснення програми маркетингу.

Організація маркетингу на підпри­ємстві ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” — це не формальне виділення спеціального підрозділу з пок­ладанням на нього певних функцій, котрі, як правило, до недавнього часу не виконувались зовсім, або виконувались частково. Перш за все, це ринкова переорієнтація в діяльності, перехід від традиційної орієнтації на вимоги виробництва до орієнтації на вимоги ринку.

Для підвищення зацікавленості працівників в розвитку  ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”, персонал потрібно стимулювати, мотивуючи їх діяльність.

З метою виявлення найбільш ефективного виду мотивації на підприємстві ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”було проведено опитування. За результатами дослідження, на підприємстві ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” найбільш ефективніше використовувати матеріальну мотивацію праці, а найменш – моральну.

Основними напрямками вдосконалення системи оплати в  ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”, на мій погляд, є перегляд ефективності виплат заробітної плати, премій, грошових винагород, матеріальної допомоги, надання позик, участь у прибутку. Економічні методи мотивації повинні подіяти на персонал ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” для досягнення поставлених цілей. Кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи росту продуктивності праці обганяли темпи росту його оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

Я пропоную працівників ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” при виплаті заробітної плати поділити на дві категорії:

— ефективна робота яких на пряму підвищує отримання прибутку від реалізації продукції та надання послуг (наприклад, менеджери роботи з клієнтами);

— робота яких на пряму не впливає на формування прибутку (наприклад, охоронці).

Першій категорії працівників можна запропонувати заробітну плату, що залежить від виробітку та надання послуг.

Другій категорії заробітна плата буде проста погодинна і почасово-преміальна.

В ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” можна запропонувати використання популярного на заході методу підвищення керованості шляхом розміщення топ-менеджерів на ключові посади холдингу. Для забезпечення ефективного управління потрібно використовувати різні способи мотивації (стимулювання) топ-менеджерів. Можна здійснити передачу їм частки акцій, вартість якої зростає при ефективній роботі підприємства, а самі менеджери виступають партнерами засновників холдингу. Інший спосіб стимулювання топ-менеджерів це договір про право менеджера у визначений термін купити за фіксованою ціною визначену кількість акцій компанії і продати їх за ціною поточних ринкових котирувань (опціон). Крім стимулювання топ-менеджерів можна використати і укладання «жорстких» контрактів між радою директорів (тобто ключовими акціонерами холдингу) і топ-менеджерами, що дозволяє контролювати діяльність останніх. На наш погляд, в умовах перехідної економіки переважним методом підвищення зацікавленості (стимулювання) топ-менеджерів мають бути партнерство в існуючому бізнесі та поступове залучення ефективних топ-менеджерів до участі в нових бізнесах холдингу вже на власний фінансовий ризик топ-менеджера.

Сучасні умови господарювання змушують ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” запровадити дійовий комплексний механізм управління якістю продукції та суворо дотримуватись його вимог. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забезпечення ви­робництва й постачання на ринок конкурентоспроможної продукції є стандартизація та сертифікація виробів.

Найбільш жорсткі вимоги щодо якості містять міжнародні стан­дарти, розроблені Міжнародною організацією стандартизації — ІСО, що їх використовують для сертифікації виробів, призначених для експорту в інші країни і реалізації на світовому ринку.

Забезпечення якості продукції ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” являє собою сукупність планованих і систематично проведених заходів, що створюють необхідні умови для виконання кожного етапу петлі якості таким чином, щоб продукція задовольняла визначеним вимогам по якості.

Для визначення планованих заходів забезпечення якості доцільно формувати цільові науково-технічні програми підвищення якості продукції. Програма розробляється на конкретну продукцію і повинна містити завдання по технічному рівні і якості створюваної продукції, вимоги до ресурсного забезпечення всіх етапів петлі якості (наприклад, вимоги до устаткування, сировині, матеріалам, що комплектують виробам, метрологічним засобам, необхідним для виробництва виробу потрібної якості, виробничому персоналу і т.д.), а також заходу на всіх етапах петлі якості, що забезпечують реалізацію цих вимог.

Забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” в значній мірі залежить від правильного формування асортименту продукції. Формування асортименту являє собою процес підбору для випуску та реалізації в ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія” різних груп товарів, їхніх видів і різновидів, диференційованих по усіх відмітних ознаках.


Список використаних джерел

 

1.     Господарський кодекс України, м. Київ 16 січня 2004 року № 436-IV. 

2.     Закон України “Про холдингові компанії в Україні”: Проект… від 09.04. 2003 р. № 3355 // www.liqa.kiev.ua

3.     Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: «Світ», 1999. – 328 с.

4.     Аптекарь С. С. Методические принципы организации государственных холдинговых компаний в угольной промышленности / Аптекарь С. С., Мальков А. В. // Управление экономикой переходного периода: (Сб. науч. тр.). — Донецк, 1997. — С.96-104.

5.     Бланк И. А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-Финский ин­ститут менеджмента и бизнеса, 1997.– 408 с.

6.     Бовыкин В. Новый менеджмент (управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления)— М.: ОАО Экономика, 1997.— 368 с.

7.     Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя.- М.: АО «ИНФРА»-М — АОЗТ «Премьер», 1995.— 204с.

8.     Брэддик У.  Менеджмент в организации.—  М.:  ИНФРА-М, 2004:- 344 с.

9.     Вайсман А. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. — М.: Экономика, 1995. — 344 с.

10.Васильченко З. М. Банківські холдингові групи: використання світового досвіду у вітчизняних умовах // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку фінансів місцевого самоврядування в Україні» (25-26 квіт. 2002 р.). — Дніпропетровськ, 2002. — С.87-90.

11.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник для студентов экон. спец. вузов.— М.: Высш. школа, 2001.— 224 с.

12.Войтков В. В чём сила, братья? В медиа — холдингах: От классического медиа — холдинга к модернизированому // Власть и политика. — 2003. — №19. — С.12.

13.Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный мененжер. — М.: Дело, 1999. — 320 с.

14.Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 2002.- 408 с.

15.Глухов В.В. Основы менеджмента.— Санкт-Петербург: Спе­циальная литература, 1995.— 327 с.

16.Глухов В.В.. Менеджмент. Учебник., С-Пт.: Спец. лите­ратура, 1999. — 700 с.

17.Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.

18.Гончарова І. Практичні рекомендації щодо вдосконалення управління холдингом в Україні // Підприємництво, госп-во і право. — 2002. — № 11. — С.133 — 135.

19.Гужва В. В. Экономические предпосылки создания межрегиональных и межотраслевых холдинговых структур в народно-хозяйственном комплексе Украины // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: (Сб. науч. тр. докторантов, аспирантов и соискателей ИЭП НАН Украины). — Донецк, 1999. — Т.2. — С.154-158.

20.Гурова Т. Финансово-промышленные группы: современное состояние и перспективы. // Эксперт, 2004, № 26. C. 43.

21.Джими Грехем Скотт. Конфликты, пути их преодоле­ния. — К.: Внешторгиздат, 1991. — 190 с.

22.Дизель Пол М., У.Мак Кинли. Поведение человека в организации. — М. : Фонд «За экономическую грамот­ность», 1993. — 270 с.

23.Дорофеева А. А. Холдинги в преодолении кризисных явлений в экономике Украины // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: (Сб. науч. тр. докторантов, аспирантов и соискателей ИЭП НАН Украины). — Донецк, 2001. — Т.2. — С.33-42.

24.Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: Новаторство і підприємництво: Пер. з англ.— К.: Україна, 1994.— 319 с.

25.Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ.- М.: Дело, 1996.- 272 с.

26.Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 382с.

27.Жигалов В.Т., Шимановська Л.М.. Основи менеджменту управлінської діяльності. — К.: Вища школа, 1994. -220с.

28.Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

29.Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

30.Завадський Й.С. Менеджмент, т. 1, К.: УФІМБ, 1997. -340с.

31.Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.-287 с.

32.Ильин Н.И., Луканова И.Т. и др. Управление проектами.— С.-Пб.: Два-три. 1996.- 614 с.

33.Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

34.Йосков П. Пам’ятна записка про холдингові компанії / Йосков П., Шмалензі Р. // Економічна реформа: антологія. — К.:, 1995. — Т.3. — С.214-228.

35.Казмиренко В.П. Социальная психология организаций: Моно­графия.— К.: МЗУУП, 1993.— 384 с.

36.Карпов В.Н. Управление маркетингом //Маркетинг. 1993. №2. С. 29-42.

37.Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

38.Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.

39.Кузьмін О.Е. Сучасний менеджмент: Навч. прикладний посібник.— Львів: Центр Європи, 1995.— 176 с.

40.Кумар А. Державні холдингові компанії та державні підприємства у перехідний період // Економічна реформа: антологія. — К.:, 1995. — Т.3. — С.230-276.

41.Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

42.Лэнд Питер Э. Менеджмент — искусство управлять. Секреты и опыт практического менеджмента: Пер. с англ.— М.: ИНФРА-М 1991- 144 с.

43.Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

44.Мартыненко М.М. Менеджмент фирмы. — К.: Либра, 1995. — 324 с.

45.Мельникова М. В. Обоснование инвестиционных решений в организациях типа «холдинг» // Экономика промышленности: (Сб. науч. тр.). — Донецк, 2000. — С.175-181.

46.Мендик І. П. Особливості розвитку та діяльності холдингових компаній в Україні / Мендик І. П., Поканевич Ю. В. // Економічні проблеми невиробничої сфери: Зб. наук. пр. — К., 1998. — С.41-42.

47.Менеджмент & менеджер. Корпоративный стиль. №1. 2002.

48.Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.

49.Методичні pекомендації щодо ствоpення холдингових компаній в пpоцесі пpиватизації деpжавного майна /Центp pозвитку і pеконстpукції економіки пpи Каб. Міністpів Укpаїни (Львів. філ.). Ін-т pегіон. досліджень HАH Укpаїни. — Львів, 1995. — 82с.

50.Михалюк В. Холдинги та можливості їх створення в Україні: [На матеріалах комбікормової промисловості] // Економіка. Фінанси. Право. — 2001. — №4. — С. 7-9.

51.Нестеренко Ж. К. Холдинги та їх переваги у системі корпоративних фінансів / Нестеренко Ж. К., Шестопалов Б. Б. // Материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы финансового менеджмента на предприятиях», 18-19 апр. 2003 г.: [Сб. докл. и тез.]. — Донецк, 2003. — С.241-246.

52.Нетребчук Л. О. Аналіз ефективності управління банком холдинговими групами // Теорія і практика перебудови економіки: Матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 23-25 жовт. 2001 p. — Черкаси, 2001. — С.179-182.

53.Николаева Т. И. Адаптация торговли к условиям рынка. — Екате­ринбург: УГЭУ, 1999. – 264с.

54.Осадчий В. В. Сутність контролінгу. Контролінг в управлінні фінансами холдингової компанії // Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. — К., 2001. — Вип.6. — С.195-200.

55.Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.

56.Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учеб­ник. — М.: Информ. центр «Маркетинг», 2001. – 348с.

57.Пасечник Т. О. Перспективи створення холдингів в Україні: новий закон — нові можливості // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. — О., 2001. — Вип.10. — С.84-89.

58.Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

59.Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248с.

60.Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

61.Ричард К.Хъюстман, Джон Д.Хэтфилд. Фактор спра-ведивости. — М.: Знание, 1992. — 95 с.

62.Рожков М., Балабаева Н. Международные финансово-промышленные группы в СНГ: проблемы создания. // Финансовая газета, 2002, № 32. С. 8.

63.Румянцева З.П. Менеджмент организации. — М.: ИНФ-РА. 1995. — 429 с.

64.Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

65.Сирил Н.Паркинсон. Законы Паркинсона. — М.: Про­гресс, 1989. — 447 с.

66.Смолл М. Как стать предприимчивым и богатым. — М.: Молодая гвардия, 1991. — 399 с.13. Ю.В.Кузнецов. Проблемы теории и практики менедж­мента. — С-Пт.: Изд. С-Пт. университета, 1990. — 206 с.

67.Теорія систем і системний аналіз. Н.Б. Чорней, Р.К. Чорней. К.: МАУП, 2006. – 256 с.

68.Тополь М. І. Пpоблеми ствоpення деpжавних холдингових компаній і шляхи їх pішень /Тополь М. І., Фількін М. П., Чешко А. Г. — Х.: Основа, 1999. — 261 с.

69.Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. — М.: ИНФРА-М, 2002. – 560 с.

70.Торопов Д. В. Создание холдинговых компаний // Харьковский гос. ун-т. Вестник. — Х., 1997. — N401: Проблемы регулирования рыночных отношений в Украине. — С.341-344.

71.Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.

72.Уманців Ю., Уманців Г. Холдингові компанії — сучасні форми інтеграції підприємств // Підприємництво, госп-во і право. — 2002. — № 3. — С.107 — 110.

73.Уотерман У. В поисках эффективного управлениия. -М.: Погресс, 1986. — 383 с.

74.Уткин Э.А.. Управление фирмой. — М.: Акалис, — 1992. -516с.

75.Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения. — М.: Наука, 1990. — 156 с.

76.Хміль Ф.І.. Менеджмент. — К.: Вища школа, 1995. -340с.

77.Хойер В.. Как делать бизнес в Европе. — М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1991. — 253 с.

78.Чечетов М., Мендрул О. — Корпоративне управління в умовах економічної трансформації // Економіка України. – 2001. — №4. – С. 10-19. 

79.Шандезон Ш., Лансестр А. Методы продажи. — М.: Прогресс-Универс, 1999. – 428с.

80.Шевчук О. Б. Типы холдинговых систем // Харьковский гос. ун-т. Вестник. — Х., 1997. — N392: Регулируемая рыночная экономика: проблемы, закономерности развития, признаки. — С.241-246.

81.Шегда А.В. Основы менеджмента. — К.: Знания, 1998. -512с.

82.Янов Л. И. Технология координации в корпорации-холдинге // Харьковский гос. ун-т. Вестник. — Х., 1999. — N.415: Экономические проблемы региональной экономики в условиях рынка. — С.88-96.


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”

за

ЄДРПОУ

00444636

 

Територія

за

КОАТТУ

07000

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

6024

 

Галузь

за

ЗКГНГ

18221

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

15.51.0

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2005 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

2,1

2,1

 

первісна вартість

0 11

2,1

2,1

 

Знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

7882

6775,6

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

63692

10680,7

 

первісна вартість

0 31

20720,1

26934,6

 

Знос

0 32

14350,9

16253,9

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестиції

0 45

 

30,1

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

1830,1

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

17159,5

19318,6

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

1414

3207,6

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

131,7

2,7

 

незавершене виробництво

120

11,5

34,8

 

готова продукція

130

2467,6

4132,0

 

товари

140

251,2

1927,5

 

Векселі одержані

150

478,4

1842,6

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

34854,9

63053,6

 

первісна вартість

161

34854,9

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

694,9

1681,8

 

за виданими авансами

180

1307,1

858,8

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

12,7

12,7

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

256,2

35,9

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

10054,5

10149,8

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

1617,4

2143,5

 

Усього за розділом 2.

260

53552,1

89083,3

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

21,7

85,9

 

БАЛАНС

280

60733,3

108487,8

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

Звітного

звітного

 

 

 

Періоду

Періоду

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3402,0

3402,0

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

10450,0

10308,2

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

-977,7

-1130,5

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

12874,3

12579,7

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

 

 

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

 

 

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

5711,3

5808,4

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

 

24088,4

 

Векселі видані

520

667,4

751,1

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

41197,3

64620,5

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

321,3

 

з бюджетом

550

18,1

34,2

 

з позабюджетних платежів

560

130,1

 

 

зі страхування

570

2,6

51,4

 

з оплати праці

580

124,5

187,5

 

з учасниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

7,7

9,5

 

Усього за розділом 4.

620

47859,0

95877,3

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

30,8

 

БАЛАНС

640

60733,3

108487,8

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

Додаток Б

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”

за

ЄДРПОУ

00444636

 

Територія

за

КОАТТУ

07000

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

6024

 

Галузь

за

ЗКГНГ

18221

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

15.51.0

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2006 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

2,1

2,1

 

первісна вартість

0 11

2,1

2,1

 

Знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

6775,6

2404,4

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

10680,7

40242,3

 

первісна вартість

0 31

26934,6

58934,9

 

Знос

0 32

16253,9

18692,6

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестиції

0 45

30,1

25,9

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

1830,1

1150,0

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

19318,6

43824,7

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

3207,6

2869,5

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

2,7

2,7

 

незавершене виробництво

120

34,8

 

 

готова продукція

130

4132,0

91,2

 

товари

140

1927,5

480,7

 

Векселі одержані

150

1842,6

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

63053,6

74427,9

 

первісна вартість

161

 

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

1681,8

3423,1

 

за виданими авансами

180

858,8

257,0

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

12,7

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

35,9

4369,0

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

10149,8

10045,7

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

2143,5

1334,9

 

Усього за розділом 2.

260

89083,3

97301,7

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

85,9

463,0

 

БАЛАНС

280

108487,8

141589,4

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3402,0

3402,0

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

10308,2

10327,4

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

-1130,5

-1841,2

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

12579,7

11888,2

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

 

 

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

24200,0

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

179,0

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

 

24379,2

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

5808,4

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

24088,4

18293,9

 

Векселі видані

520

751,1

10,0

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

64620,5

84945,7

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

321,3

109,8

 

з бюджетом

550

34,2

40,4

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

51,4

78,1

 

з оплати праці

580

187,5

176,8

 

з учасниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

9,5

1667,3

 

Усього за розділом 4.

620

95877,3

105322,0

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

30,8

 

 

БАЛАНС

640

108487,8

141589,4

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

Додаток В

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”

за

ЄДРПОУ

00444636

 

Територія

за

КОАТТУ

07000

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

6024

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

18221

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

15.51.0

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2004 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

131901,7

91862,0

 

Податок на додану вартість

0 15

21066,5

14643,0

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

110835,2

77219,0

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

105461,5

74573,0

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

5373,7

2646,0

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

12,1

 

 

Адміністративні витрати

0 70

3074,2

2382,0

 

Витрати на збут

0 80

1483,3

381,9

 

Інші операційні витрати

0 90

67,9

247,6

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

760,4

 

 

збиток

105

 

365,5

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

913,2

450,8

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

1673,6

85,3

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

1673,6

85,3

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

1673,6

85,3

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

68105,4

45002,4

 

Витрати на оплату праці

240

1747,7

1286,2

 

Відрахування на соціальні заходи

250

667,9

482,3

 

Амортизація

260

2095,8

977,1

 

Інші операційні витрати

270

5234,4

5955,4

 

Разом

280

77851,2

53703,4

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток Г

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “Холдинг Зерноторговельна компанія”

за

ЄДРПОУ

00444636

 

Територія

за

КОАТТУ

07000

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

6024

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

18221

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

15.51.0

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2005 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3