Дипломна робота Фінансовий менеджмент в акціонерних товариствах

Зміст

 

Розділ 2. Управління формування капіталу АТ. 3

2.1. Управління позичковим капіталом підприємства. 3

2.2. Зовнішні джерела формування власного капіталу (СК, емісія акцій)19

2.3. Реінвестування прибутку як джерело фінансування АТ. 24

2.4. Дивідендна політика. 27

Розділ 3. Аналіз фінансового стану  ВАТ “Сігма”. 32

3.1. Аналіз структури капіталу. 32

3.3. Динаміка зміни структури позикових коштів ВАТ “Сігма”. 41

3.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності42

3.3. Аналіз показників прибутковості та ліквідності53

Висновки. 59


Розділ 2. Управління формування капіталу АТ

 

2.1. Управління позичковим капіталом підприємства

 

Ефективна фінансова діяльність ВАТ “Сігма” неможлива без постійного залучення позикових коштів. Використання позикового капіталу дозволяє істотно розширити обсяггосподарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в кінцевому рахунку — підвищити ринкову вартість підприємства.

Хоча основу будь-якого бізнесу складає власний капітал, на підприємствах ряду галузей економіки обсяг використовуваних позикових коштів значно перевершує обсяг власного капіталу. У зв’язку з цим керування залученням і ефективним використанням позикових коштівєоднієї з найважливіших функцій фінансового менеджменту на ВАТ “Сігма”, що спрямована на забезпечення досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

Позиковий капітал, використовуваний підприємством, характеризує в сукупності обсяг його фінансових зобов’язань (загальну суму боргу). Ці фінансові зобов’язання в сучасній господарській практиці диференціюються в такий спосіб:

1. Довгострокові фінансові зобов’язання. До них відносяться усі форми функціонуючого ВАТ “Сігма” позикового капіталу з терміном його використання більш одного року. Основними формами цих зобов’язань є довгострокові кредити банків і довгострокові позикові кошти (заборгованість за податковим кредитом; заборгованість по емітованих облігаціях і т.п.), термін погашення яких ще не наступив або  не погашені в передбачений термін.

2. Короткострокові фінансові зобов’язання. До них відносяться усі форми притягнутого позикового капіталу з терміном його використання до одного року. Основними формами цих зобов’язань є короткострокові кредити банків і короткострокові позикові кошти (як передбачені до погашення в майбутньому періоді, так і не погашені у встановлений термін), різні форми кредиторської заборгованості підприємства (по товарах, роботам і послугам; по виданих векселях; по отриманих авансах; по розрахунках з бюджетом і позабюджетними фондами; по оплаті праці; з дочірніми підприємствами; з іншими кредиторами) і інші короткострокові фінансові зобов’язання.

У процесі розвитку ВАТ “Сігма” в міру погашення його фінансових зобов’язань виникає потреба в залученні нових позикових коштів. Під банківським кредитом розуміються кошти, надані банком у борг ВАТ “Сігма” для цільового використання на встановлений термін під визначений відсоток.

Політика залучення банківського кредиту ВАТ “Сігма” являє собою частину загальної політики залучення позикових коштів, що конкретизує умови залучення, використання й обслуговування банківського кредиту.

Розробка політики залучення банківського кредиту на ВАТ “Сігма” здійснюється по наступним основних етапах:

1. Визначення цілей використання залученого банківського кредиту.

2. Оцінка власної кредитоспроможності.

3. Вибір необхідних видів залучених банківських кредитів.

4. Вивчення та оцінка умов здійснення банківського кредитування в розрізі видів кредитів.

Вид кредитної ставки відіграє істотну роль у визначенні вартості банківського кредиту. По застосовуваних видах розрізняють процентну (для нарощення суми боргу) і облікову (для дисконтування суми боргу) кредитні ставки. Якщо розмір цих ставок однаковий, то перевага повинна бути віддана ВАТ “Сігма” процентній ставці, тому що в цьому випадку його платежі по обслуговуваннюборгу (а відповідно і вартість кредиту) будуть меншими. Це можна простежити за даними таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Ефективність сплати суми відсотка при 10%-ой обліковій і процентній ставках

При дисконтній ставці 10%

При процентній ставці 10%

1. Майбутня вартість кредиту — 100 тис. грн..

2. Сума виплат відсотка по дисконтній ставці — 10 тис. грн..

3. Дійсна вартість використовуваного кредиту (при його одержанні) — 90 тис. грн..

1. Дійсна вартість кредиту — 90 тис. грн..

2. Сума виплат відсотка по процентній ставці — 9 тис. грн..

3. Майбутня вартість використовуваного кредиту —  99 тис. грн..

 

Ефект — 1 тис. грн.. або 11% суми відсотка за кредит

При використанні банківського кредиту значну роль для ВАТ “Сігма” відіграють умови виплати відсотка характеризуються термінами його сплати. Ці умови зводяться до трьох принципових варіантів: а) виплаті всієї суми відсотка в момент надання кредиту; б) виплаті суми відсотка по кредиту рівномірними частинами; в) виплаті всієї суми відсотка в момент погашення основної суми боргу. За інших рівних умов найбільш кращим для підприємства є третій варіант.

Основними умовами, що підвищують вартість банківського кредиту і знижують реальний розмір використовуваних підприємством ВАТ “Сігма” кредитних коштів, є:

• застосування в розрахунках кредитного відсотка облікової (дисконтної) ставки;

• авансовий платіж суми відсотка по кредиту;

• часткова амортизація суми основного боргу протягом кредитного періоду;

• збереження визначеної суми притягнутих кредитних коштів у формі компенсаційного залишку грошових активів.

Ці несприятливі для підприємства ВАТ “Сігма” умови банківського кредитування повинні бути компенсовані йому шляхом зниження рівня використовуваної кредитної ставки в порівнянні зісередньорічним її рівнем (по аналогічних видах кредитів).

У цих цілях у процесі оцінки умов здійснення банківського кредитування в розрізі видів кредитів використовується спеціальний показник — «грант-елемент», що дозволяє порівнювати вартість залучення фінансового кредиту на умовах окремих комерційних банків із середніми умовами на фінансовому ринку (відповідно на ринку чи грошейринку капіталу в залежності від тривалості кредитного періоду). Розрахунок цього показника здійснюється по наступній формулі:

ГЕ = 100 — S((ПР+ОБ)/БК(1+і)n)*100,

де  ГЕ — показник гранта-елемента, що характеризує розмір відхилень вартості конкретногофінансового кредиту на умовах, запропонованих комерційним банком, від середньо ринкової вартості аналогічних кредитних інструментів, у відсотках;

ПР — сума відсотка, що сплачується, у конкретному інтервалі (п) кредитного періоду;

ОБ — сума амортизируємого основного боргу в конкретному інтервалі (п) кредитного періоду;

БКзагальна сума банківського кредиту, приваблюваного підприємством;

і — середня ставка відсотка за кредит, щосклався на фінансовому ринку по аналогічних кредитних інструментах, виражена десятковим дробом;

nконкретний інтервал кредитного періоду, по якому здійснюється платіж коштівкомерційному банку;

tзагальна тривалість кредитного періоду, виражена числом вхідних у нього інтервалів.

Відповідно до пропозиційкомерційних банків кредит терміном на три роки може бути наданий ВАТ “Сігма” на наступних умовах:

Банк  «Аваль»: рівень річної кредитної ставки — 9%; відсоток за кредит виплачується авансом; погашення основної суми боргу — наприкінці кредитного періоду;

АКБ “Укрсоцбанк”: рівень річної кредитної ставки — 8%; відсоток за кредит виплачується наприкінці кожного року; основний борг амортизується рівномірно     (по одній третині його суми) наприкінці кожного року;

АКБ “Надра”: рівень річної кредитної ставки — 10%; відсоток за кредит виплачується наприкінці кожного року; погашення основної суми боргукінці кредитного періоду;

АКБ “Форум”: рівень річної кредитної ставки встановлюється диференційовано — на перший рік — 8 %;  на другий рік — 9,5%; на третій рік — 11%; відсоток за кредит виплачується наприкінці кожного року, погашення основної суми боргу — наприкінці кредитного періоду.

ВАТ “Сігма” необхідно залучити кредит у сумі 100 тис. грн..Середньоринкова ставка відсотка за кредит по аналогічних кредитних інструментах складає 10% річних.

Виходячи з приведених даних розрахуємо грант-елемент по кожному з варіантів.

Банк  «Аваль»:

АКБ “Укрсоцбанк”:

 

 

 

АКБ “Надра”:

АКБ “Форум”:

 

 

Результати проведених розрахунків дозволяють ранжувати значення грант-елемента по ступені зниження ефективності умов кредитування для підприємства ВАТ “Сігма”:

Таблиця 2.2

Умови кредитування ВАТ “Сігма” банками

Рангове місце

Значення грант-елемента

Оцінка умов кредитування

1 місце — АКБ “Форум”

1,48%

Умови кредитування кращі за середньоринкові

2 – місце Банк  «Аваль»

0,323%

Умови кредитування кращі за середньоринкові

3 – місце АКБ “Надра”

Близько 0%

Умови кредитування відповідають середньоринковим

4 – місце АКБ “Укрсоцбанк”

— 2,712%

Найгірші умови кредитування

 

5. «Вирівнювання» кредитних умов у процесі висновку кредитного договору. Термін «вирівнювання» характеризує процес приведення умов конкретного кредитного договору у відповідність із середніми умовами покупки-продажу кредитних інструментів на фінансовому ринку. «Вирівнювання» кредитних умов здійснюється в процесі переговорів із представниками конкретних комерційних банків при підготовці проекту кредитного договору. Як основний критерій при проведенні процесу «вирівнювання» кредитних умов використовуються показник «грант-елемент» і ефективна ставка відсотка на кредитному ринку.

6. Забезпечення умов ефективного використання банківського кредиту. Тому що банківський кредит представляє в сучасних умовах один з найбільш дорогих видів приваблюваного позикового капіталу, забезпеченню умов ефективного його використання на підприємстві повинне приділятися першорядна увага. Критерієм такої ефективності виступають наступні умови:

— рівень кредитної ставки по короткостроковому банківському кредитіповинний бути нижче рівня рентабельності господарських операцій, для здійснення яких він залучається;

— рівень кредитної ставки по довгостроковому банківському кредитіповинний бути нижче коефіцієнта рентабельності активів, інакше ефект фінансовоголевери-джа буде мати негативне значення.

7. Організація контролю за поточним обслуговуванням банківського кредиту. Поточне обслуговування банківського кредиту полягає у своєчасній сплаті відсотків по ньому відповідно до умов укладених кредитних договорів. Ці платежі включаються в розроблювальний підприємством платіжний календар і контролюються в процесі моніторингу його поточноїфінансової діяльності.

8. Забезпечення своєчасної і повної амортизації суми основного боргу по банківських кредитах. Способи амортизації суми основного боргу залежать від передбачених кредитним договором умов його погашення. По вимогах цього договору (чи з ініціативи позичальника) на підприємствах може завчасно створюватися спеціальний фонд погашення кредиту, платежі в який здійснюються за графіком. На кошти цього фонду, збережені в комерційному банку, нараховується депозитний відсоток.

Розглянемо банківські кредити ВАТ “Сігма” за період 1999-2000 років.

Таблиця 2.3

Склад і структура кредитів ВАТ “Сігма” в 1999-2001 рр.

№ п/п

 

Показники

 

1999 р.

2000 р.

2001 р.

тис. грн.

 

%

 

тис. грн.

 

%

 

тис. грн.

 

%

1

Довгострокові зобов’язання

770

34,27

1045

57,58

605

37,93

2

Короткострокові кредити банків

1477

65,73

770

42,42

990

62,07

 

Усього

2247

100

1815

100

1595

100

Як видно з табл.2.3 загальний обсяг кредитів ВАТ “Сігма” постійно зменшується. Підприємство вишукує інші кошти для формування позичкового капіталу.

Фінансовий лізинг (оренда) являє собою господарську операцію, що передбачає придбання орендодавцем на замовлення орендатора основних засобів з подальшою передачею їх в користування орендатора на термін, що не перевищує період повної їх амортизації з обов’язковою наступною передачею права власності на ці основні засоби орендарю.

Підприємство-орендодавець ТОВ “Славута” уклало угоду про фінансову оренду устаткування з підприємством-орендарем ВАТ “Сігма” на таких умовах:

Строк оренди — 3 роки, починаючи з 2 січня 2001 року;

Орендна ставка відсотка становить 24 % річних;

….

Разом з тим, це джерело залучення позикових фінансових коштів має і ряд недоліків:

а) облігації не можуть бути випущені для формування статутного фонду і покриття збитків (у той час як банківський чи комерційний кредит можуть бути використані для подолання негативних наслідків фінансової діяльності підприємства);

б) емісія облігацій зв’язана з істотними витратами фінансових коштів і вимагає тривалого часу (підприємство повинне підготувати спеціальний документ, названий індентурою, у якому викладаються права і привілеї власників облігації; віддрукувати бланки з досить високим ступенем їхнього захисту; зареєструвати їхній випуск; вирішити питання андерайтинга і т.п.). У зв’язку з високим рівнем витрат по випуску і розміщенню облігацій, їхня емісія виправдана лише на велику суму, що можуть собі дозволити тільки великі підприємства;

в) рівень фінансової відповідальності підприємства за своєчасну виплату відсотків і суми основного боргу (при погашенні облігацій) дуже високий, тому що стягнення цих сум при істотному простроченні платежів реалізується через механізм банкрутства;

г) після випуску облігацій внаслідок зміни кон’юнктури фінансового ринку середня ставка позичкового відсотка може стати значно нижче, ніж установлений відсоток виплат по облігації; у цьому випадку додатковий доход одержить не підприємство, а інвестори. Підприємство ж у цьому випадку буде нести підвищені витрати по обслуговуванню свого боргу.


2.2. Зовнішні джерела формування власного капіталу (СК, емісія акцій)

 

Порядок формування Статутного капіталу регулюється законодавством та установчими документами ВАТ “Сігма”.

Статутний капітал на підприємствах різних форм влас­ності (крім державної) — це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі) засновниками підприємства при його створенні. Розмір Статутного капіталу визначається установ­чими документами і фіксується у Статуті підприємства.

Акціонерним вважається товариство, що має Статутний капітал, поділений на певну кількість акцій однакової номі­нальної вартості. Статутний капітал має бути не менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам (розмір якої діє на момент створення акціонерного товариства).

Формується Статутний капітал за рахунок внесків засновників і учасників.

Засновники акціонерного товариства повинні внести не менше 50% від номінальної вартості акцій перед державною реєстрацією. Повну вартість (до 100%) формування Статутного капіталу — протягом року з моменту реєстрації.

Установчий баланс затверджується на зборах засновників.

Майно, внесене в натуральній формі у власність підприємства в рахунок вкладів до Статутного капіталу (в оплату акцій), оприбутковується в оцінці, що визначена за домовленістю засновників.

Майно, внесене в натуральній формі у користування підприємству в рахунок вкладів до Статутного фонду (в оплату акцій), оприбутковується в оцінці, визначеній виходячи з орендної плати за користування цим майном, обчисленої за весь зазначений  в установчих документах строк діяльності підприємства або інший строк, передбачений установчими документами.

Статутний капітал підприємства, що викуповується його ж колективом, розраховується як сума майна за залишковою вартістю (первісної, відновлювальної за мінусом зносу) наявності, готівки, грошових коштів на розрахунковому та інших рахунках в банку, а також в дебіторській заборго­ваності за мінусом кредиторської заборгованості.

6. Визначення ефективних форм андерайтинга. Для того, щоб швидко й ефективно провести відкрите розміщення емітованогообсягу акцій, необхідно визначитискладандерайтерів, погодити з ними ціни початкового котирування акцій і розмір комісійної винагороди, забезпечити регулювання обсягівпродажу акцій відповідно до потреб у потоці надходження фінансових засобів, що забезпечують підтримку ліквідності вже розміщених акцій на первісному етапі їхнього обігу.

2.3. Реінвестування прибутку як джерело фінансування АТ

 

Прибуток як економічний показник являє собою різницю між ціною реалізації та собівартістю продукції (товарів, послуг), між обсягом отриманої виручки та сумою витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Прибуток визначається як різниця між доходом підприємства і його поточними витратами. Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності  підприємства. Його одержання є обов’язковою умовою розширеного відтворення на ВАТ “Сігма”, забезпечення його самофінансування і зміцнення конкурентноздатності на ринку. Як економічний показник, він дозволяє поєднувати економічні інтереси держави, підприємства, як господарюючого суб’єкта, працівників і власників підприємства.

Прибуток є якісним показником, адже в його розмірі відображається зміна обсягу товарообігу, доходів підприємства, рівня використання ресурсів, величини витрат обертання. Таким чином, прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства, характеризує ефективність його господарської діяльності в цілому.

В процесі управління прибутком підприємства використовують різні класифікації прибутку:

….

Як видно з табл. 2.8  на ВАТ “Сігма” за рахунок чистого прибутку формується нерозподілений прибуток, що накопичувався на протязі 1999-2001 років.


2.4. Дивідендна політика

 

Термін “дивідендна політика» пов’язаний з розподілом прибутку в акціонерних товариствах. У принципі ж у більш широкому трактуванні під терміном “дивідендна політика» можна розуміти механізм формування часткиприбутку, виплачуваної власнику, відповідно до частки його внеску в загальну суму власного капіталу підприємства.

Основною метою розробки дивідендної політики є встановлення необхідної пропорційності між поточним споживанням прибутку власниками і майбутнім її ростом, що максимізує ринкову вартість ВАТ “Сігма” й забезпечує стратегічний його розвиток.

Виходячи з цієї мети поняття дивідендної політики може бути сформульоване в такий спосіб: дивідендна політика являє собою складову частину загальної політики управління прибутком, щополягає в оптимізації пропорцій між споживаною і капіталізованою її частинами з метою максимізації ринкової вартості підприємства.

Існує три основних підходи до формування дивідендної політики — “консервативний«, “помірний» („компромісний«) і „агресивний«. Кожному з цих підходів відповідає визначений тип дивідендної політики (табл. 2.9.).

Таблиця 2.9

Основні типи дивідендної політики акціонерного товариства

Визначальний підхід до формування дивідендної політики

 

Варіанти використовуваних типів дивідендної політики

 

І. Консервативний підхід

 

1.  Залишкова політика дивідендних виплат

2. Політика стабільного розміру дивідендних виплат

 

II. Помірний (компромісний) підхід

 

3. Політика мінімального стабільного розміру дивіденду з надбавкою в окремі періоди

 

III.   Агресивний підхід

 

4. Політика стабільного рівня дивідендів

5. Політика постійного зростання розміру дивідендів

 

 

На підприємстві ВАТ “Сігма” практикується політика мінімального стабільного розміру дивідендів з надбавкою в окремі періоди.

Мінімальною стабільною ставкою є 25% від річного чистого прибутку. 

Отже, відповідно дивідендної політики виплата дивідендів відбувається за стабільною ставкою є 25% від річного чистого прибутку плюс 6,13%, 1,42% та 3,57% відповідно в 1999, 2000 та 2001 роках.

 

 

 

 

 


Розділ 3. Аналіз фінансового стану  ВАТ “Сігма”

 

3.1. Аналіз структури капіталу

 

 

Проведемо аналіз структури капіталу ВАТ “Сігма” – пасиву балансу  (табл. 3.1)

Таблиця 3.1

              Структуракапіталу ВАТСігма” за 1999-2001 рр.

№ п/п

Показники

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Відхилення, +/-

2001/1999

2001/2000

1

Власний капітал

4550

4950

6160

1610

1210

2

Забезпечення наступних витрат і платежів

180

165

165

-15

0

3

Довгострокові зобов’язання

1210

1485

1045

-165

-440

4

Поточні зобов’язання

2932

2156

2189

-743

33

5

Доходи майбутніх періодів

38

44

44

6

0

 

Баланс

8910

8800

9603

693

803

 

 

В структурі пасивів ВАТСігмавелику частку займає власний капітал. Він зріс на протязі 2001 року на 1210 тис. грн.(24,4%), а за два роки з 1999 по 2001 на 1610 тис. грн..

В 2001 підприємство зменшило довгострокові зобов’язання порівняно з минулим роком з 1485 тис. грн. до 1045 тис. грн. Поточні зобов’язання в 2000 підприємства зменшилися порівняно з 1999 роком на 710 тис. грн., але в 2001 вони незначно  зросли на 33 тис. грн. порівняно з 2000 роком.

Рівень ліквідності підприємства залежить від його прибутко­вості, але однозначний зв’язок між цими показниками простежуєть­ся тільки в перспективному періоді. У перспективі висока прибут­ковість є передумовою належної ліквідності. У короткостроково­му періоді такого прямого зв’язку немає. Підприємство з непога­ною прибутковістю може мати низьку ліквідність унаслідок вели­ких виплат власникам, ненадійності дебіторів тощо. Отже, забез­печення задовільної ліквідності потребує певних управлінських зусиль та оптимізації фінансово-економічних рішень.

 

 


3.3. Аналіз показників прибутковості та ліквідності

 

 

Серед показників ефективності діяльності ВАТ “Сігма” важливе місце за умов ринку посідають показники ефек­тивності використання капіталу, які відображають швидкість (прискорення або уповільнення) руху капіталу та його віддачу.

У світовій практиці широкого застосування набув узагальню­ючий показник міри ефективності використання капіталу — при­бутковість (дохідність, рентабельність).

Коефіцієнт прибутковості визначається відношенням прибут­ку до капіталу, що інвестується, і розраховується за формулою

КП = П/К,                                   

де: КП — коефіцієнт прибутковості;

П — прибуток;

К — капітал.

Слід зазначити, що це загальна концепцію розрахунку показника. На сьогодні не існує єдиного загально­прийнятого показника ефективності капіталу для розрахунку коефіцієнта прибутковості.

….

Прибутковість реалізації підвищилася в 2000 році порівняно з 1999 на 0,0017, а в 2001 році порівняно з 2000 на 0,0101. Рівень прибутковості загального капіталу зріс в 2000 році на 0,0174, а в 2001 році порівняно з 2000 на 0,0163. Також зросли показники прибутковості  власного та оборотного капіталу. Прибутковість власного капіталу зросла на 0,0310 та 0,0096 відповідно в 2000 та 2001 порівняно з минулим роком. Позитивний вплив на зростання рівня прибутковості загального капіталу ВАТ “Сігма” відбувся за рахунок підвищення прибутковості реалізованої продукції (0,01207) та за рахунок прискорення обертання загального капіталу (0,00419). Сумарний вплив складає  0,0163.


Висновки

 

На основі проведеної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки:

Позиковий капітал, використовуваний підприємством, характеризує в сукупності обсяг його фінансових зобов’язань (загальну суму боргу). Ці фінансові зобов’язання в сучасній господарській практиці диференціюються в такий спосіб:

1. Довгострокові фінансові зобов’язання. До них відносяться усі форми функціонуючого ВАТ “Сігма” позикового капіталу з терміном його використання більш одного року. Основними формами цих зобов’язань є довгострокові кредити банків і довгострокові позикові кошти (заборгованість за податковим кредитом; заборгованість по емітованих облігаціях і т.п.), термін погашення яких ще не наступив або  не погашені в передбачений термін.

2. Короткострокові фінансові зобов’язання. До них відносяться усі форми притягнутого позикового капіталу з терміном його використання до одного року. Основними формами цих зобов’язань є короткострокові кредити банків і короткострокові позикові кошти (як передбачені до погашення в майбутньому періоді, так і не погашені у встановлений термін), різні форми кредиторської заборгованості підприємства (по товарах, роботам і послугам; по виданих векселях; по отриманих авансах; по розрахунках з бюджетом і позабюджетними фондами; по оплаті праці; з дочірніми підприємствами; з іншими кредиторами) і інші короткострокові фінансові зобов’язання.

Основними умовами, що підвищують вартість банківського кредиту і знижують реальний розмір використовуваних підприємством ВАТ “Сігма” кредитних коштів, є:

• застосування в розрахунках кредитного відсотка облікової (дисконтної) ставки;

• авансовий платіж суми відсотка по кредиту;

• часткова амортизація суми основного боргу протягом кредитного періоду;

• збереження визначеної суми притягнутих кредитних коштів у формі компенсаційного залишку грошових активів.

Товарний (комерційний) кредит, наданий ВАТ “Сігма” у формі відстрочки платежу за поставлені йому сировину, матеріали чи товари. Товарний (комерційний) кредит має ряд переваг у порівнянні з іншими джерелами формування позикового капіталу.

Одним із джерел залучення позикових коштів на ВАТ “Сігма” може бути  емісія підприємством власних облігацій. До цього джерела формування позикового капіталу можуть відповідно до нашого законодавства звертатися підприємства, створені у формі акціонерних і інших видів господарчих товариств. Акціонерні товариства можуть випускати облігації тільки після того, як цілком оплачені випущені акції.

Рішення про випуск облігацій підприємство ВАТ “Сігма” приймає самостійно. Кошти від розміщення облігацій направляються підприємством, як правило, на цілі фінансування свого стратегічного розвитку.

Порядок формування Статутного капіталу регулюється законодавством та установчими документами ВАТ “Сігма”.

Статутний фонд при створенні ВАТ “Сігма” в 1996 становив 3850000 гривень та  був поділений на 38500000 простих іменних акцій номінальною вартістю акції 0,1 (десять копійок) грн. кожна. В складі зовнішніх джерел формування власного капіталу  основне місце належить залученню ВАТ “Сігма” акціонерного капіталу шляхом додаткової емісії акцій. В 2001 році було здійснено додаткову емісію акцій ВАТ “Сігма” на суму 550000 грн. в кількості 5500000 простих акцій. До кінця року акції були розпродані за номінальною вартістю.

В 1999 році прибуток на 1 акцію складав 15,1 грн.

В 2000 році прибуток на 1 акцію складав 21,23 грн.

В 2001 році прибуток на 1 акцію складав 23,1 грн.

Тобто на протязі трьох останніх років прибуток на 1 акцію ВАТ “Сігма” зростав.

Залучення власного капіталу з зовнішніх джерел шляхом додаткової емісії акцій є складним і дорогим процесом. Тому до даного джерела формування власних фінансових ресурсів варто прибігати лише у вкрай обмежених випадках.

Прибуток як економічний показник являє собою різницю між ціною реалізації та собівартістю продукції (товарів, послуг), між обсягом отриманої виручки та сумою витрат на виробництво та реалізацію продукції.

До того, як звертатися до зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів, на ВАТ “Сігма” повинні бути реалізовані всі можливості їхнього формування за рахунок внутрішніх джерел. Оскільки основними планованими внутрішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів підприємства є сума чистого прибутку й амортизаційних відрахувань, то в першу чергу випливає в процесі планування цих показників передбачити можливості їхнього росту за рахунок різних резервів.

На ВАТ “Сігма” за рахунок чистого прибутку формується нерозподілений прибуток, що накопичувався на протязі 1999-2001 років.

Відповідно дивідендної політики виплата дивідендів відбувається за стабільною ставкою є 25% від річного чистого прибутку плюс 6,13%, 1,42% та 3,57% відповідно в 1999, 2000 та 2001 роках.

В структурі пасивів ВАТСігмавелику частку займає власний капітал. Він зріс на протязі 2001 року на 1210 тис. грн.(24,4%), а за два роки з 1999 по 2001 на 1610 тис. грн..

В 2001 підприємство зменшило довгострокові зобов’язання порівняно з минулим роком з 1485 тис. грн. до 1045 тис. грн. Поточні зобов’язання в 2000 підприємства зменшилися порівняно з 1999 роком на 710 тис. грн., але в 2001 вони незначно  зросли на 33 тис. грн. порівняно з 2000 роком.

Питома вага власного капіталу ВАТ “Сігма” на протязі 1999-2001 років зросла з 51,07% до 64,15%  тобто на 13,08%, в тому числі на протязі 2001 року на 7,9%. Зростання ваги власного капіталу в 2001 році відбулося за рахунок зниження питомих ваг інших складових капіталу. Так в 2001 році відбулося зменшення забезпечення наступних витрат і платежів на 0,16%, довгострокових зобов’язань на 5,99%, поточних зобов’язань на 1,71% та доходів майбутніх періодів на  0,04%. 

За даними ВАТ “Сігма”:

              коефіцієнт фінансової незалежності в 1999 році складав 51,07%, в 2000 році — 56,25%, а в 2001 році – 64,15%, тобто зріс на протязі 1999-2001 років на 13,08% в тому числі в 2001 році на 7,9%;

              коефіцієнт фінансової залежності навпаки зменшився за два роки на 13,08% в тому числі в 2001 році на 7,9%;

              коефіцієнт фінансового ризику відповідно також зменшився з 95,82% до 55,89% на 39,93%.

Зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику свідчать про більш стійкий фінансовий стан ВАТ “Сігма”, що склався на кінець 2001 року.

В 2001 році довгострокові зобов’язання знизилися з 1485 тис. грн.  до 1045 тис. грн., що призвело до зниження питомої ваги на 8,22%. Питома вага короткострокових кредитів банків зросла в 2001 році на 8,75% з 20% до 28,75% за рахунок збільшення короткострокових кредитів банків на 220 тис. грн..

Також важливе місце в структурі позикових коштів ВАТ “Сігма” займає   кредиторська заборгованість за товари роботи і послуги. В 2001 році вона знизилася з 1045 тис. грн. до 880 тис. грн. та питома вага цього показника зменшилася 1,58%.

Не зазнали значних змін кредиторська заборгованість з бюджетом та з оплати праці, а також інші зобов’язання. Питома вага кредиторської заборгованості з бюджетом зросла на 0,44%, з оплати праці знизилася на 0,03%. Рівень інших зобов’язань ВАТ “Сігма” зріс в 2001 році порівняно з минулим на 0,64%.

Прибутковість реалізації підвищилася в 2000 році порівняно з 1999 на 0,0017, а в 2001 році порівняно з 2000 на 0,0101. Рівень прибутковості загального капіталу зріс в 2000 році на 0,0174, а в 2001 році порівняно з 2000 на 0,0163. Також зросли показники прибутковості  власного та оборотного капіталу. Прибутковість власного капіталу зросла на 0,0310 та 0,0096 відповідно в 2000 та 2001 порівняно з минулим роком.

В 2000 році коефіцієнт абсолютної ліквідності ВАТ “Сігма” знизився з 0,209 до 0,186, а в 2001 році до 0,041 та вийшов за межі норми за рахунок зменшення найбільш ліквідних активів підприємства. Для ВАТ “Сігма” в 2001 коефіцієнт швидкої ліквідності зріс до рівня 0,936, але поки що знаходиться нижче допустимого значення 1. Для ВАТ “Сігма” в 2000 коефіцієнт покриття зріс з 1,476 до 1,86, а в 2001 також зріс  до 1,99 та знаходиться в межах допустимих норм.


Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня           200 1 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

110

110

 

первісна вартість

0 11

110

110

 

знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

1000

1100

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

2650

2640

 

первісна вартість

0 31

2800

2860

 

знос

0 32

150

220

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

500

550

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

4260

4400

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

800

990

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

1200

1100

 

готова продукція

130

1300

1320

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

260

220

 

первісна вартість

161

260

220

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

400

275

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

657

440

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

4617

4345

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

33

55

 

БАЛАНС

280

8910

8800

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3850

3850

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

700

1100

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

4550

4950

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

60

55

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

120

110

 

Усього за розділом 2.

430

180

165

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

770

1045

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

440

440

 

Усього за розділом 3.

480

1210

1485

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

1477

770

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

1224

1045

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

117

143

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

 

 

 

з оплати праці

580

114

198

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

2932

2156

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

38

44

 

БАЛАНС

640

8910

8800

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток Б

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за       рік       2000 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

12100

9680

 

Податок на додану вартість

0 15

2016,3

1613

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

10083,7

8067

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

8800

7040

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

1283,7

1027

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

132

105,6

 

Адміністративні витрати

0 70

297

267,6

 

Витрати на збут

0 80

132

105,6

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

986,7

759,4

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

44

35,2

 

Інші фінансові доходи

120

33

26,4

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

1063,7

831

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

319

249,3

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

744,7

581,7

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

744,7

581,7

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

4433

3546,4

 

Витрати на оплату праці

240

3217,5

2574

 

Відрахування на соціальні заходи

250

1237,5

990

 

Амортизація

260

165

132

 

Інші операційні витрати

270

176

140,8

 

Разом

280

9229

7383,2

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

38500

38500

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

21,23

15,1

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

5,61

4,7

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток В

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня           2002 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

110

165

 

первісна вартість

0 11

110

165

 

знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

1100

770

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

2640

3190

 

первісна вартість

0 31

2860

3630

 

знос

0 32

220

440

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

550

660

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

44

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

4400

4829

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

990

781

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

1100

1342

 

готова продукція

130

1320

407

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

220

935

 

первісна вартість

161

220

935

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

275

1155

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

440

99

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

4345

4719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

55

55

 

БАЛАНС

280

8800

9603

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3850

4400

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

1100

1760

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

4950

6160

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

55

33

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

110

132

 

Усього за розділом 2.

430

165

165

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

1045

605

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

440

440

 

Усього за розділом 3.

480

1485

1045

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

770

990

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

1045

880

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

143

143

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

 

 

 

з оплати праці

580

198

176

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

2156

2189

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

44

44

 

БАЛАНС

640

8800

9603

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток Г

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за       рік       2001 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

13200

12100

 

Податок на додану вартість

0 15

2200

2016,3

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

11000

10083,7

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

9350

8800

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

1650

1283,7

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

165

132

 

Адміністративні витрати

0 70

385

297

 

Витрати на збут

0 80

165

132

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

1265

986,7

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

33

44

 

Інші фінансові доходи

120

22

33

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

1320

1063,7

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

396

319

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

924

744,7

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

924

744,7

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

4950

4433

 

Витрати на оплату праці

240

3272,5

3217,5

 

Відрахування на соціальні заходи

250

1259,5

1237,5

 

Амортизація

260

220

165

 

Інші операційні витрати

270

198

176

 

Разом

280

9900

9229

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

44000

38500

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

23,1

21,23

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

6,6

5,61

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.