Дипломна робота Соціальний розвиток трудового колективу

ЗМІСТ

 

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Сутність управління соціальним розвитком трудового колективу  5

1.1. Формування та соціальний розвиток трудового колективу підприємства  5

1.2. Методи управління трудовим колективом та планування його соціального розвитку. 15

1.3. Показники  соціального розвитку трудового колективу та критерії його оцінювання. 34

 

Розділ 2. Дослідження стану управління соціального розвитку трудового колективу ТОВ “Цермет АГС”. 43

2.1. Аналіз соціально-економічних показників господарської діяльності підприємства з використанням ПЕОМ43

2.2. Аналіз складових якості трудового життя працівників трудового колективу ТОВ “Цермет АГС”. 56

2.3. Оцінка ефективності системи соціального регулювання  трудового колективу на ТОВ „Цермет АГС”. 66

 

Розділ 3. Вдосконалення соціального розвитку трудового колективу підприємства  71

3.1. Основні напрями удосконалення процесу планування соціального розвитку трудового колективу. 71

3.2. Формування мотиваційної моделі соціального розвитку трудового колективу ТОВ “Цермет АГС”. 83

 

Висновки і пропозиції94

 

Список використаних джерел. 98

 

Додатки. 100

 

 

 


Вступ

 

 

Актуальність теми.

Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретико-методологічних засад управління соціального розвитку трудового колективу торговельного підприємства та практичних рекомендацій щодо його вдосконалення за умов трансформації економічної системи країни.

З метою реалізації цільової установки передбачено вирішення таких задач:

?       проаналізувати наукові підходи до визначення поняття “соціальний розвиток”;

?       розкрити сутність соціального розвитку трудового колективу;

?       оцінити існуючі умови управління соціальним розвитком трудового колективу  на вітчизняному торговельному підприємстві;

?       розкрити основні напрями удосконалення процесу планування соціального розвитку трудового колективу;

?       описати формування мотиваційної моделі соціального розвитку трудового колективу ТОВ „Цермет АГС”.

Об’єктом дослідження обрано процес управління соціальним розвитком трудового колективу ТОВ „ Цермет АГС ”.

Предметом дослідження  є форми та методи соціального розвитку трудового колективу на підприємстві ТОВ „Цермет АГС ”.

Методи дослідження. Дослідження базувалося на діалектичному методі пізнання, а в його основі лежали системний та процесний підходи.

Методичний інструментарій дослідження складався з економіко-статистичних методів (порівняння, групування,  графічний метод, метод вибіркових обстежень), та соціально-психологічних методів (спостереження, анкетування, інтерв’ювання).

Обробка інформації виконана із застосуванням ПЕОМ.

?       Практичне значення одержаних результатів підтверджується рекомендаціями щодо окремих аспектів удосконалення управління соціального розвитку трудового колективу на торговельному підприємстві,

Стосовно прикладної спрямованості одержаних результатів можна зазначити, що керівництво ТОВ “Цермет АГС” прийняло до уваги розроблені автором пропозиції  щодо поліпшення управління соціальним розвитком трудового колективу. В результаті використання практичних результатів очікується отримання економічного ефекту.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дипломнаробота містить вступ, три розділи, вісім підрозділів, загальні висновки, список використаних джерел, додатки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Сутність управління соціальним розвитком трудового колективу

 

1.1. Формування та соціальний розвиток трудового колективу підприємства 

 

Соціальна організація підприємства як система, побудована за ієрархічному принципі, складається з ряду підсистем — визначених організаційних підрозділів, що, у свою чергу, розчленовуються на відповідні підрозділи, ланки і т.д. Первинним організаційним осередком тут виступають бригада, ділянка, відділ, бюро, лабораторія, що не мають усередині себе яких-небудь офіційних структурних підрозділів.

При соціально-психологічному аналізі первинних виробничих колективів звичайно виділяють формальну (офіційну) і неформальну (неофіційну) організаційні структури. 

         Неформальна структура виникає на основі дійсних функцій, виконуваних кожною особою, і являє собою сітку фактично сформованих відносин між членами даного колективу.

         Як зазначає Л. Бірман, працівники вступають у неофіційні контакти один з одним для того, щоб задовольнити деякі свої потреби, такі як потреба в спілкуванні, в об’єднанні з іншими людьми, у прихильності, у дружбі, в одержанні допомоги по роботі, у професійній інформації. Іноді неофіційні контакти стають наслідком потреб егоїстичних, наприклад, потреби в домінуванні, що виражається в прагненні підкорити інших людей своїй волі [13, c. 67].

         Неформальна структура первинного виробничого колективу виникає і розвивається спонтанно, у міру того як його члени взаємодіють один з одним. Можна відзначити, однак, і деякі «формальні» передумови, що полегшують людям формування неофіційних контактів. Працівники, що виконують ті самі операції в тому самому цеху, відчувають психологічну близькість, тому що мають загальні цілі, інтереси і проблеми. На цій основі виникають і відповідні неофіційні взаємозв’язки.

Прихильність людей один до одного може бути також наслідком подібності в освіті, кваліфікації, родинному стані тощо. Нарешті, визначені недоліки формальної структури, часом гальмуючи досягнення офіційних цілей колективу, можуть приводити до виникнення неофіційної взаємодії між його членами (помітимо, що при цьому зовсім не обов’язково наявність взаємної симпатії, як думають багато наших дослідників).

         Ворст Й. підкреслює, що неформальну організаційну структуру колективу не можна ототожнювати зі структурою емоційних відносин.  Виходячи з взаємодії в межах формальної і неформальний організаційних структур, можна говорити відповідно про формальну і неформальну організації виробничого колективу. Формальна організація являє собою систему офіційних зв’язків, у той час як неформальна організація є система ролей неофіційних. Ці системи тісно переплетені між собою і впливають один на одного [16, c. 97].

         Між всіма організаційними структурами первинного виробничого колективу є тісні взаємозв’язки і взаємозалежності. Характер взаємодії членів колективу при виконанні ними якої-небудь суспільної роботи може впливати на їхні контакти в ході суто виробничих операцій, і навпаки, особливості функціонально-технологічних зв’язків цих людей можуть накладати відбиток на їхню взаємодію в громадських організаціях.

До основних факторів, що впливають на організаційну структуру первинного виробничого колективу належать такі (див. рис. 1.1). Насамперед зі складу факторів можна виділити характер задач, що стоять перед колективом. Для успішного досягнення виробничих цілей у деяких колективах необхідна тісна інтеграція всіх його членів. Так, зборка якої-небудь досвідченої конструкції вимагає погоджених зусиль усіх членів бригади. Хоча кожен робітник при цьому повинний виконувати свої функції, їхнє здійснення неможливе в ізоляції від інших членів бригади.  Усе це сприяє згуртуванню колективу.

На структуру первинного виробничого колективу впливають і особливості організації праці.

         До числа істотних факторів, що впливають на структуру первинного виробничого колективу, відносяться також соціально-демографічні, соціальні і психологічні особливості його членів. Високий ступінь однорідності колективу по таких ознаках, як стать, вік, утворення, рівень кваліфікації і наявність на цій основі спільності інтересів, потреб, ціннісних орієнтації і т.д., є чинником, що сприяє виникненню тісних зв’язків між працівниками.

Наступними факторами є особливості взаємин між керівниками і підлеглими, ступінь авторитетності керівника та ефективність виконання їм своєї офіційної ролі.

Слід відзначити, що структура первинного виробничого колективу залежить також від його чисельності. Численні наукові соціальні дослідження показують, що зв’язки  між членами колективу з 5-10  осіб, звичайно міцніші, ніж у великих за чисельністю колективах. Структура невеликих колективів частіше формується під впливом неформальних взаємин. У таких колективах у разі потреби легше організувати взаємозамінність, почерговість виконання функцій між його членами. В міру збільшення колективу його структура в цілому буде все більшою мірою характеризуватися офіційними відносинами. До факторів можна віднести також сталість основних цілей, що стоять перед колективом, стабільність його складу, силу соціального контролю, автономність колективу (ступінь його залежності від інших первинних виробничих колективів).

….

Цілеспрямоване виховання, підвищення рівня загального і професійного утворення працівників, удосконалювання соціально-психологічних відносин відносяться до важливих заходів соціального розвитку.

3.3. Функціональні зміни діяльності окремих членів трудового чи колективу ж зміна їхньої кількості і функціональних змін діяльності трудового колективу як єдиного цілого.

Основною передумовою цього підходу є те, що ефективні трудові колективи будуть і між собою співробітничати ефективно.

Цей підхід необхідно органічно зв’язувати з цілеспрямованим поліпшенням відносин, координацією і кооперуванням між окремими трудовими колективами й організаційними підрозділами.

Таким чином, окремі підходи до підвищення соціально-економічної ефективності трудових колективів дуже тісно взаємозалежні, взаємно доповнюються і переплітаються, вони не відділені чітко друг від друга, не розмежовані. Наприклад, професійна підготовка членів трудового колективу є важливою складовою його соціального розвитку, а також важливою частиною певного типу раціоналізаторських заходів. У багатьох випадках трудовий колектив не може почати працювати по-новому, більш раціонально й ефективно без того, щоб його члени не підвищили свої професійні знання і здібності.

Оптимальним підходом до підвищення соціально-економічної ефективності трудових колективів є підхід, що органічно пов’язує основні підходи, розглянуті нами вище, і множить, таким чином, їхньої переваги, тобто комплексний, системний підхід. 


Розділ 2. Дослідження стану управління соціального розвитку трудового колективу ТОВ “Цермет АГС”

 

2.1. Аналіз соціально-економічних показників господарської діяльності підприємства з використанням ПЕОМ

 

ТОВ “Цермет АГС” засноване в січні 1997 року. Основним видом діяльності ТОВ “Цермет АГС” є  торгівля будівельними матеріалами.

Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті.  Вищим органом ТОВ “Цермет АГС” є збори учасників.  У  ТОВ “Цермет АГС” створюється одноособовий виконавчий  орган (директор). Директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної  компетенції зборів  акціонерів. Директор підзвітний зборам  учасників  і  організує виконання  їх  рішень.  Контроль за  діяльністю  директора ТОВ “Цермет АГС” здійснюється  ревізійною  комісією, що утворюється зборами акціонерів товариства з їх числа, в  кількості, передбаченій установчими документами, але не менше 3  осіб.  Перевірка  діяльності директора товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням  зборів, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових  осіб  товариства  подання  їй  усіх необхідних  матеріалів,  бухгалтерських  чи  інших документів та особистих пояснень. Ревізійна  комісія  доповідає  результати   проведених нею перевірок вищому органу товариства. Ревізійна комісія  складає висновок по річних звітах та балансах.

ТОВ “Цермет АГС” — стабільно працююче підприємство, яке розвивається і має гарні позиції на ринку. Якість продукції і зважена цінова політика, вигідне розташування і відмінні можливості подальшого розвитку роблять його привабливим для співробітництва та інвестицій.

….

Отже, соціальний розвиток трудового колективу впливає на ефективність діяльності персоналу підприємства. основні показники фінансово-господарської діяльності зазнали негативних змін у звітному році порівняно з 2002 роком.  В 2003 році продуктивність праці зменшилася на 2,61 тис. грн. за рахунок таких факторів: зменшення чистого доходу привело до  зменшення продуктивності на 1,06 тис. грн., збільшення чисельності персоналу привело до зменшення продуктивності праці на 1,55 тис. грн.  В подальшому потрібно покращувати соціальний розвиток персоналу підприємства  ТОВ “Цермет АГС”  з метою підвищення продуктивності праці працівників підприємства.

 


Розділ 3. Вдосконалення соціального розвитку трудового колективу підприємства

 

3.1. Основні напрями удосконалення процесу планування соціального розвитку трудового колективу

 

Відповідно до законодавчих актів України про трудові колективи та підвищення їх ролі в управлінні установами та організаціями трудовий колектив ТОВ “Цермет АГС” є основою виробничої та соціальної ланки суспільства. Тому плани, що регулюють діяльність такого колективу, повинні мати не тільки господарську (виробничу), але й соціальну направленість.

Необхідність планування соціального розвитку колективу ТОВ “Цермет АГС” диктується тим, що соціальні заходи сприяють виробничо-господарській діяльності підприємства. Зростання культурного та професійного рівня кадрів, покращення житлово-побутових умов та умов праці, зміцнення здоров’я, розвиток колективізму та поваги один до одного є важливими факторами, що впливають на ріст продуктивності праці, покращення якості роботи, а відповідно, і на підвищення ефективності діяльності підприємства.

Для удосконалення комунікацій в ТОВ “Цермет АГС” слід чітко визначати потребу в інформації кожного структурного підроз­ділу і кожного робочого місця, регулювати інформаційні потоки відповідно до вирішуваних задач. Управлінська діяль­ність має набувати більш організованого характеру: повинні чітко плануватись масові організаційні заходи (збори, наради), зустрічі з підлеглими, ветеранами праці, керівниками інших підприємств та організацій. Слід відновити подекуди забуту практику встановлення ящиків для пропозицій, ведення внут­рішнього друкованого органу: багатотиражних газет, інформа­ційних бюлетенів і ін. Необхідно розробляти і впроваджувати пізні системи збору пропозицій, створювати спеціальні групи для апеляції, організовувати опитування, слідкувати за відносинами між співробітниками тощо.

Висновки і пропозиції

 

Проведений  аналіз соціального розвитку трудового колективу підприємства ТОВ „Цермет АГС” та аналіз його фінансових показників дозволяє нам зазначити що в структурі персоналу ТОВ “Цермет АГС” переважають чоловіки 60,24% в 2003 році, порівняно з 60,65% в 2002 році. За рахунок збільшення фонду оплати праці середньомісячна заробітна плата працівника зросла на 48,24 грн. (11,79%).     В 2003 році на підприємстві  ТОВ “Цермет АГС” фонд оплати праці становив 247050 грн., тобто збільшився на 3094 грн. порівняно з 2002 роком, відповідно зросла середньомісячна заробітна плата одного працівника з 409,3 грн. до 457,5 грн.

Фонд оплати праці в 2003 році зріс на 30,94 тис. грн. порівняно з минулим роком. Виплати за рахунок чистого прибутку зросли на 6,9 тис. грн., тобто на 11,27%.  Виплати соціального характеру зросли в 2002 році на 0,4 тис. грн.. За рахунок цих факторів частка виплат з фонду оплати праці зросла на 0,83% та склала 74,58% від загальної суми виплат.

  Сума матеріальних винагород зросла на 11,09 тис. грн., тобто на 21,83 % та становить в 2002 році 61,9 тис. грн. Винагорода за результатами роботи за підсумками року зросла на 3,7 тис. (18,41%) порівняно з минулим роком. В 2003 році відбулося підвищення рівня винагород персоналу ТОВ “Цермет АГС”, але  вони виявилися не ефективними і фінансові показники діяльності підприємства погіршилися. Тому необхідно вишукувати такі економічні методи управління, щоб темпи росту продуктивності праці обганяли темпи росту його оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

В подальшому аналіз соціально-економічних показників підприємства  ТОВ “Цермет АГС” потрібно проводити за допомогою ПЕОМ. Розв’язання задачі автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

В 2003 році порівняно з 2002 зменшилася кількість робочих місць, що не відповідають вимогам санітарних норм на 2 (16,67%), зменшилася чисельність працівників, що працюють в умовах, які не відповідають санітарним нормам на 2 особи (13,33%), зменшилась кількість випадків травматизму на виробництві з 3 до 2 випадків. Кількість випадків професійних захворювань зросла з 2 в 2002 році до 3 в 2003 році та  в 2003 році один працівник став інвалідом ІІІ групи. Кількість працівників, що звільнилися за власним бажанням через незадовільні умови праці протягом 2003 року склала 15 чоловік порівняно з 17 в 2002 році.

Поліпшення умов праці потребує капітальних вкладень і поточних витрат. До капітальних витрат відносяться одноразові та постійні витрати на вдосконалення техніки та технології  з метою поліпшення умов та охорони праці, на придбання чи оновлення основних фондів працеохоронного  призначення.

Використання коштів фонду соціального страхування на ТОВ “Цермет АГС” в 2003 році зросло на 2,02 тис. грн. (46,98%). Це відбулося головним чином за рахунок збільшення виплат на забезпечення оздоровчих заходів на 1,58 тис. грн. (74,18%).

Виплати на допомогу по тимчасовій непрацездатності в 2003 році зросли на 0,11 тис. грн. (9,09%) порівняно з 2002 роком. Допомога  по вагітності та пологах зросла на 0,11 тис. грн. (47,8%).

В 2003 році також зросло використання коштів фонду страхування від нещасних випадків. Кошти на профілактичні заходи по запобіганню  нещасним  випадкам  на виробництві та професійним захворюванням зросли на 0,1 тис. грн. (24,39%). Кошти на відновлення здоров’я та працездатності потерпілого зросли на 0,01 тис. грн. (9,09%). Кошти на допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання зросли на 0,11 тис. грн. (52,38%).

Підприємству слід звернути увагу на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

  В 2003 році продуктивність праці зменшилася на 2,61 тис. грн. за рахунок таких факторів: зменшення чистого доходу привело до  зменшення продуктивності на 1,06 тис. грн., збільшення чисельності персоналу привело до зменшення продуктивності на 1,55 тис. грн.  В подальшому потрібно покращувати соціальний розвиток персоналу підприємства  ТОВ “Цермет АГС”  з метою підвищення продуктивності праці працівників підприємства.

У відповідності до законодавчих актів України про трудові колективи та підвищення їх ролі в управлінні установами та організаціями колектив ТОВ “Цермет АГС” є основою виробничої та соціальної ланки суспільства. Тому плани, що регулюють діяльність такого колективу, повинні мати не тільки господарську (виробничу), але й соціальну направленість.

План соціального розвитку ТОВ “Цермет АГС” повинен містити такі розділи:

— вдосконалення соціальної структури колективу;

— покращення умов праці та турбота про здоров’я працюючих;

— вдосконалення оплати праці та побутових умов працівників;

— задовільнення потреб духовного та фізичного розвитку членів колективу;

— розвиток суспільної активності працівників та вдосконалення соціальних відносин в колективі.

Соціальні результати заходів з поліпшення умов і охорони праці визначаються за такими показниками:

а) збільшення кількості робочих місць, які відповідають нор­мативним вимогам (як у комплексі, так і за окремими факторами), та скорочення кількості працюючих у незадовільних умовах праці;

б) зниження рівня виробничого травматизму.

Вдосконаленню соціального розвитку трудового колективу ТОВ “Цермет АГС” повинні сприяти оцінка та атестація персоналу з метою встановлення справедливого винагородження для членів колективу.

Для підвищення ефективності організації діяльності праці на підприємстві ТОВ “Цермет АГС” потрібно проводити професійний розвиток персоналу. Необхідність професійного розвитку персоналу зв’язана з:

— зміною ринкових відносин і обумовленої цим необхідністю в інноваціях;

— змінами в системі особистісних цінностей співробітників ТОВ “Цермет АГС”.

Для удосконалення комунікацій в ТОВ “Цермет АГС” слід чітко визначати потребу в інформації кожного структурного підроз­ділу і кожного робочого місця, регулювати інформаційні потоки відповідно до вирішуваних задач. Управлінська діяль­ність має набувати більш організованого характеру: повинні чітко плануватись масові організаційні заходи (збори, наради), зустрічі з підлеглими, ветеранами праці, керівниками інших підприємств та організацій.


Список використаних джерел

 

1.     Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.

2.     Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.

3.     Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35.

4.      Закон України «Про охорону праці» // Відомості Верховної Ра­ди України. —  8.12.92. — № 49. — С. 1475-1492.

5.      Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійно­го захворювання, які спричинили втрату працездатності».

6.     Закон України «Про пожежну безпеку» // Відомості Верхов­ної Ради України. — 1994. — № 5. — С. 21.

7.     ГОСТ 19605-74. Організація праці. Основні поняття, терміни і визначення.

8.     Андриенко В. Ф., Данюк В. М. Экономическое стимулирование трудовой активности. — К., 1991.- 352с.

9.     Бедрій Я. I., Джигирей В. С, Кидасюк А. І. та ін. Охорона праці: Навчальний посібник. —Львів, ПТВФ „Афіша», 1997.—258с.

10.Безопасность производственных процессов: Справочник / Под общей ред. Белова С. В. —М.: Машиностроение, 1985. — 448 с.

11.Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.

12.Бойчик Н. Економіка підприємства. Навч.посібник.К.Атіка,2001-298с.

13.Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.           

14.Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,1994-272с.

15.Гаєвська Л. Економіка, підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпі.: Акад.ДПС, 2001-145с.

16.Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. МОЗ України. — К., 1998. — 34 с.

17.Гогіташвілі Г. Г. Охорона праці на підприємствах промисловості будівельних матеріалів: Навч. посібник. — К.: ІСДО, 1993. — 252 с.

18.Гончарук В. Развитие предприятия. М.: Дело,2001-218с.

19.Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.

20.Гусина В. М. О моделях механизма мотивации трудовой деятельности в условиях рьночной зкономики. — К., 1996.- 204 с.

21.Денисенко Г. Ф. Охрана труда: Учебное пособие. — М.: Высш. шк., 1985. — 319с.

22.Десслер Г. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ.: Пер. с англ. / Под общ. ред. Ю. В. Шлемова. — М., 1997.- 418 с.

23.Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.

24.Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

25.Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.

26.Занюк С. С. Мотивація діяльності. — Луцьк, 1998.- 218 с.

27.Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

28.Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. — К., 2001. – 258 с.

29.Мірошниченко О. В. Мотивація праці. — Донецьк, 1988. – 236 с.

30.Москвичев С. Г. Использование фактора мотивации в управлений: Учеб. пособие. — К., 1990. – 314 с.

31.Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки: 36. наук. пр. — К., 1996. – 178 с.

32.Наука управляти: з історії менеджменту: Хрестоматія / Упор. І. О. Сленов. — К., 1993. – 278 с.

33.Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

34.Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

35.Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 156 с.

36.Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 351 с.

37.Ситник В. Ф. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 345 с.

38.http://rada.gov.ua

39.http://www.management.com.ua

 

 


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство 

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 4 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

4

8

 

первісна вартість

0 11

5

10

 

Знос

0 12

1

2

 

Незавершене будівництво

0 20

11

18

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

1462

1284

 

первісна вартість

0 31

2932

2974

 

Знос

0 32

1470

1690

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

50

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

1477

1360

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

35

41

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

287

271

 

готова продукція

130

63

72

 

товари

140

928

1112

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

247

290

 

первісна вартість

161

247

290

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

1

2

 

за виданими авансами

180

3

3

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

23

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

15

29

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

1599

1843

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

3076

3203

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

1600

1600

 

Пайовий капітал

310

699

739

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

238

280

 

Нерозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

69

71

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

2606

2690

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

0

0

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

0

0

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

11

70

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

186

164

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

30

24

 

з бюджетом

550

99

91

 

з позабюджетних платежів

560

8

10

 

зі страхування

570

31

36

 

з оплати праці

580

88

97

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

17

21

 

Усього за розділом 4.

620

470

513

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

3076

3203

 

                                                     Керівник                     М.П.                       

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2003 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

4364

4561

 

Податок на додану вартість

0 15

727

760

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3637

3801

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

1245

1400

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

2392

2401

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

13

20

 

Адміністративні витрати

0 70

1983,0

1990

 

Витрати на збут

0 80

304

310

 

Інші операційні витрати

0 90

3

2

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

115

119

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

115

119

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

35

36

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

80

83

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

80

83

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток В

Картка бальної оцінки результатів праці працівника

Відділ роздрібних продаж

Прізвище, ім’я і по батькові: Соколов Петро Володимирович  Професія: менеджер. Табельний № 5

Фактори і показники оцінки

Коефіцієнт

Бальна оцінка з урахуванням питомої ваги кожного показника

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

I. Майстерність       

1. Освіта

0,05

 

0,10

 

 

 

2. Досвід

0,10

 

 

 

0,40

 

II. Зусилля       

3. Фізичні

0,10

0,10

 

 

 

 

4. Розумові і візуальні

0,05

 

 

 

0,20

 

III. Відповідальність       

5. Виконання норм праці, виробничих завдань

0,15

 

 

 

0,60

 

6. Використання обладнання

0,05

 

 

 

0,20

 

7. Дотримання техпроцесів

0,05

 

 

 

 

 

8. Раціональне використання сировини

0,05

 

 

 

0,20

 

9. Якість робіт і продукції

0,05

 

 

0,15

 

 

10. Забезпечення безпеки оточуючих працівників

0,05

 

 

 

 

0,25

IV. Умови праці       

11. Загальний характер

0,05

 

 

 

0,20

 

12. Неминучі ризики

0,10

 

 

 

 

0,50

V. Оцінка особистості

 

 

 

 

 

 

13. Ініціативність

0,10

 

 

0,30

 

 

14. Старанність

0,05

 

 

 

0,20

 

Разом

 

0,10

0,10

0,60

2,00

0,75

Загальна сумарна оцінка — 3, 55 бала.

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

3 комментария на «Дипломна робота Соціальний розвиток трудового колективу»

  1. Ігор говорит:

    Хочу придбати цю роботу, куди мені звернутися?

  2. Саша говорит:

    хочу купить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.