Дипломна робота Управління активами

2. Аналіз практики використання активів на підприємстві ЗАТ «Газтранзит» 3

2.1. Аналіз складу, динаміки та структури активів підприємства ЗАТ «Газтранзит» 3

2.2. Оцінка ефективності використання активів підприємства ЗАТ «Газтранзит» 6

2.3. Характеристика діючого на підприємстві ЗАТ «Газтранзит» механізму управління використанням активів. 8

3. Обґрунтування заходів щодо забезпечення ефективності використання активів підприємства ЗАТ «Газтранзит» у плановому періоді 12

3.1. Визначення планового обсягу активів підприємства ЗАТ «Газтранзит» 12

3.2. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності використання необоротних активів підприємства ЗАТ «Газтранзит» 23

3.3. Оцінка напрямів підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства ЗАТ «Газтранзит» 31

3.4. Визначення основних складових системи контролю ефективності використання активів підприємства ЗАТ «Газтранзит» 39

Висновки. 44

Список використаних джерел. 47

Додатки. 50


2. Аналіз практики використання активів на підприємстві ЗАТ «Газтранзит»

2.1. Аналіз складу, динаміки та структури активів підприємства ЗАТ «Газтранзит»

 

За фінансово-статистичною звітністю торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» проведемо дослідження його активів. Першим кроком дослідження є аналіз структури та динаміки  активів ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ». В табл. 2.1 наведено динаміку обсягів активів ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» за 2004 рік поквартально.

За наведеними даними можна бачити, що обсяг оборотних активів ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» протягом 2004 року збільшився – якщо на початок року їх обсяг становив 39,5 тис.грн., то на кінець він становив вже 119,9 тис.грн., тобто збільшився на 80,4 тис.грн. і їх відносне зростання досягло 203,5%.

Зростання оборотних активів ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» більш ніж у три рази обумовлено, в основному, ростом іншої дебіторської заборгованості підприємства, тоді як інші показники змінювалися не так кардинально.

Так, обсяг виробничих запасів торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» протягом року зріс на 1,1 тис.грн. або на 84,6%, причому протягом перших трьох кварталів їх сума була однакова – 1,3 тис.грн. і приріст спостерігається тільки в 4 кварталі 2004 р.

Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом на початок року відсутня, а на кінець 2004 р. складає 0,5 тис.грн., що становить 0,5 тис.грн. приросту.

Необхідно зазначити те, що незважаючи на відсутність дебіторської заборгованості ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» по розрахунках з бюджетом на початок року (тобто за результатами першого кварталу), у другому кварталі її обсяг вже склав 1,5 тис.грн. У третьому кварталі дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом зросла ще на 0,5 тис.грн. і тільки у 4 кварталі підприємству вдалося знизити обсяг заборгованості бюджету до 0,5 тис.грн.

Найбільші зміни відбулися в динаміці іншої дебіторської заборгованості торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ». Якщо на початок 2004 року (за результатами першого кварталу) її обсяг складав 37,2 тис.грн., то на кінець року він дорівнював вже 116,4 тис.грн., тобто приріст склав 79,2 тис.грн. або 212,9%.

Необхідно зазначити, що у другому кварталі 2004 року обсяг іншої дебіторської заборгованості торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» знизився до 33,3 тис грн. (або на 10,48%), у третьому кварталі зріс до 50,5 тис.грн. (або на 51,62%) і найбільший приріст її обсягу спостерігається у четвертому кварталі, за результатами якого приріст обсягу іншої дебіторської заборгованості ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» становив 130,5%.

Грошові кошти торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» навпаки мають тенденцію до зниження протягом року. Якщо на початок року їх обсяг складав 1 тис.грн., то на кінець року – тільки 400 грн., тобто зниження їх обсягу становить 600 грн. або 40% у відносному вираженні. Також необхідно відмітити, що зниження обсягу грошових коштів ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» відбувалося не поступово – так, у другому кварталі їх обсяг складав 800 грн. (тобто зниження становило 200 грн. або 20%), у третьому кварталі обсяг грошових коштів різко зростає – до 4,8 тис.грн., тобто приріст складає 4 тис.грн. (він зріс в п’ять разів).

Найменшого значення обсяг грошових коштів досягає за результатами четвертого кварталу 2004 року.

Завершуючи аналіз структури та динаміки  активів торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» необхідно відмітити, що вже на перший погляд управління ними на підприємстві здійснюється не достатньо ефективно. З іншого боку, відсутність такої статі балансу, як «дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та переважна частка статі «інша поточна дебіторська заборгованість» може свідчити про помилки віднесення дебіторської заборгованості до відповідних статей Балансу (форма №2) бухгалтером ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ». Наприклад, до складу статті «інша дебіторська заборгованість» віднесено заборгованість вітчизняного покупця з відстрочкою платежу.

 

 

2.2. Оцінка ефективності використання активів підприємства ЗАТ «Газтранзит»

 

Аналіз ефективності активів підприємства проведемо за допомогою комплексу відповідних показників. Норматив оборотних активів підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» та норматив власних оборотних активів не встановлено, тому оцінку коефіцієнтів достатності активів (власних оборотних активів) провести не можна. До того ж це свідчить про недосконалість політики управління оборотними активами на торговельному підприємстві ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ».

Необхідно зробити зауваження, що від інфляційного впливу захищено тільки 60% дебіторської заборгованості. За умовами договорів, укладених підприємством ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ», при оплаті за поставлені товари при розстрочці платежу, покупці сплачують ціну з урахуванням інфляції.

Власні оборотні активи, тобто оборотні активи, які сформовані за рахунок власного капіталу, становлять близько 95% всіх оборотних активів торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ».

….

В цілому у досліджуваному підприємстві спостерігається зростання ефективності  використання оборотних активів торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ», про що свідчить позитивна тенденція щодо покращення значень деяких показників, що її характеризують, протягом року.

 

 

2.3. Характеристика діючого на підприємстві ЗАТ «Газтранзит» механізму управління використанням активів

 

Закрите акціонерне товариство ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» підприємством з іноземними інвестиціями і було створене в жовтні 1997 року як проектна компанія для здійснення проектів з метою збільшення   пропускної спроможності газотранспортної системи України.

Характеристику діючого на підприємстві ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» механізму управління використанням активів здійснимо з використанням внутрішньої управлінської інформації підприємства.

1. Нематеріальні активи

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, що сприятиме збільшенню первісне очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісне визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

В цілому активи з відстроченого оподаткування визнаються лише настільки, наскільки є вірогідним реалізація цих активів у майбутніх прибутках до оподаткування. На кожну дату складення бухгалтерського балансу ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» переоцінює невизнані активи з застроченого оподаткування та їх балансову вартість. Підприємство визнає раніше невизнаний актив лише в тій мірі, яка відображає вірогідність його реалізації у майбутніх прибутках, що підлягають оподаткуванню. Відповідно, ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» зменшує балансову вартість активу з відстроченого оподаткування у випадку, коли зникає вірогідність повної або часткової реалізації такого активу у майбутніх прибутках.


3. Обґрунтування заходів щодо забезпечення ефективності використання активів підприємства ЗАТ «Газтранзит» у плановому періоді

3.1. Визначення планового обсягу активів підприємства ЗАТ «Газтранзит»

 

Для планування загального обсягу активів торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» визначено планову потребу в оборотних активах за їх окремими складовими.

1. Визначення планової потреби торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» в оборотних активах для формування товарних запасів.

Першим кроком тут є визначення планового обсягу товарообороту торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» за собівартістю формування, для чого визначено рівень собівартості товарообороту, який кількісно оцінюється питомою вагою в обсязі товарообороту авансових витрат, що здійснюються підприємством на стадії закупівлі товарів.

….

За результатами поведених розрахунків щодо планування обсягу та структури оборотних активів торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» можна зробити загальні висновки про те, що у І кварталі 2005 року планується обсяг оборотних активів у розмірі 122,803 тис.грн.

3.2. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності використання необоротних активів підприємства ЗАТ «Газтранзит»

 

До ресурсів, що забезпечують реалізацію ефективної політики використання необоротних активів торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ», відносяться наступні: інформаційні ресурси; технічне забезпечення; трудові ресурси та ін.

Для оцінки перспективних можливостей підприємства щодо зростання ефективності управління активами можна засовувати поняття «стратегічний потенціал» торговельного.

Визначення стратегічного потенціалу торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» ґрунтується на використанні системного підходу до розгляду умов та результатів функціонування підприємства, його цілевизначення. Згідно з цим підходом підприємство розглядається як система ресурсів, які всту­пають до взаємодії та обумовлюють досягнуті результати.

Таким чином, політика ефективного використання необоротних активів торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» повинна бути забезпечена не тільки фінансовими ресурсами – для її реалізації повинні бути використані всі ресурси підприємства.


3.3. Оцінка напрямів підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства ЗАТ «Газтранзит»

 

Визначимо основні напрямки підвищення ефективності використання оборотних активів торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ».

..

Джерела формування оборотних коштів справляють вплив на їх обертання. Особливості різних джерел формування і принципи різного режиму використання власних і залучених оборотних коштів впливають на ефективність використання оборотних коштів і всього оборотного капіталу. Раціональне формування названих джерел оборотних коштів має значний вплив на процес виробництва, на фінансові результати і фінансовий стан підприємства, сприяє досягненню мети з мінімально необхідними за даних умов оборотними коштами. В цих умовах при формуванні політики ефективного використання оборотних активів торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» слід звернути увагу на можливість застосування механізму фінансового важеля, якій передбачає оптимальне співвідношення використання власних та позикових коштів для фінансування операційної діяльності підприємства.

 

3.4. Визначення основних складових системи контролю ефективності використання активів підприємства ЗАТ «Газтранзит»

 

Контроль ефективності використання активів ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» можна здійснювати за допомогою моніторингу. В основі  системи моніторингу лежить стратегічна оцінка торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ». Однак спочатку визначаються цільові результати. Як вже відзначалося у попередніх розділах роботи, цільові результати торговельне підприємство обирає самостійно. Для торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» цільовими результатами є отримання цільового розміру прибутку та рівня рентабельності оборотних активів. В табл. 3.15 наведено форму для здійснення моніторингу показників що характеризують ефективність формування та фінансування активів ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ».

Таблиця 3.15

Форма для здійснення моніторингу показників що характеризують ефективність формування та фінансування оборотних активів ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ»

Показники Планове значення Фактичне значення Відхилення
Обсяг загальних активів, тис.грн.
Обсяг оборотних активів, тис.грн.
Обсяг необоротних активів
Оборотність оборотних активів, разів:
— товарних запасів
— дебіторської заборгованості
— грошових коштів
Оборотність необоротних активів
Рентабельність оборотних активів, %
Рентабельність необоротних активів, %
Рентабельність реалізації, %
Період погашення кредиторської заборгованості, днів
Тривалість операційного циклу, днів
Показники:
— ліквідності
— платоспроможності

 

1. Оперативне відстеження поточних результатів.

Особа, що є відповідальною за управлінням активами торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ», повинна постійно відстежувати поточні результати моніторингу (оперативні відстеження) та в міру необхідності вносити потрібні корективи. Оперативне відстеження може здійснюватися на основі місячних та квартальних звітів підприємства та за результатами управлінського обліку.

2. Порівняння поточних результатів із цільовими.

Якщо за результатами порівняння поточних результатів із цільовими, розмір фактичного прибутку не відповідає його цільовому значенню, то працівника апарату управління підприємством, на якого покладено функції контролю реалізації політики управління активами, має здійснити пошук причин цього відхилення та визначити основні напрями дії.

3. Висновки за результатами порівняння.

Висновки за результатами порівняння поточних результатів із цільовими повинні бути обґрунтовані результатами ретельного аналізу.

4. Оцінка підприємства.

Першим кроком, який повинен бути зроблений, є оцінка сильних та слабких сторін торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ», а також визначено зовнішні загрози щодо їх впливу на підприємства (питання зовнішніх чинників впливу на торговельне підприємства розглядалося у першому розділі роботи) і, навпаки, позитивні зовнішні чинники, тобто фактори, які дають торговельному підприємству додаткові можливості.

Така оцінка повинна будуватися на фінансовій та статистичні звітності торговельного підприємства, на даних управлінського обліку, а також на основі маркетингових та стратегічних дослідження у наступних напрямах: ринок, конкуренція, споживачі.

У якості методології оцінки слабких та сильних сторін торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» можуть бути використані загальноприйняті методики: SWOT-аналіз, матричний аналіз та ін.

За результатами проведеного аналізу, особа, що відповідає за політику управління оборотними активами торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ», підсумовує його результати та разом із службою маркетингу торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ», торговим відділом, економічною та фінансовими службами підприємства, розробляють прогнози щодо можливих змін. Ці зміни стосуються двох напрямків: зміна внутрішнього середовища; зміна зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» менш прогнозоване, однак фахівці підприємства можуть скласти хоча б приблизні прогнози.

5. Контроль цілей торговельного підприємства та оцінка можливостей їх досягнення.

Таким чином, складання прогнозу можливих змін внутрішнього потенціалу торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» та зміни зовнішнього середовища, що на нього безпосередньо впливає, за результатами проведеної оцінки сильних та слабких сторін підприємства та зовнішніх загроз і можливостей, є підставою для подальшого етапу моніторингу реалізації політики використання оборотних активів підприємства: контроль цілей торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» і оцінка можливостей їх досягнення. Цей етап є досить важливим в усій системі моніторингу і передбачає оцінку з таких сторін, як: прогресивність, оптимальність, несуперечність та можливість виконання.

6. Коректування цільових параметрів та плану заходів щодо досягнення цілей торговельного підприємства.

За результатами проведених досліджень особою, що відповідає за управління оборотними активами на торговельному підприємстві ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ», робиться коректування цільових параметрів: збільшується або зменшується розмір цільового прибутку та рівень рентабельності оборотних активів.

7. Комплекс дій та заходів.

Розробка нового плану дій та заходів щодо досягнення цільового результату торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» повинна здійснюватися також групою фахівців підприємства (фінансистами, економістами та маркетологами) і узгоджуватися із стратегічними планами підприємства в цілому.


Висновки

 

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство торгівлі  повинне мати у своєму розпорядженні визначене майно, що належить йому на правах власності чи володіння. Усе майно, яким розташовує підприємство готельного господарства і яке відбито в його балансі, називається його активами. Активи підприємства торгівлі являють собою економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, використовуваних у господарській діяльності з метою одержання прибутку. З урахуванням класифікації активів підприємства будується процес фінансового управління майном підприємства торгівлі.

Формування активів підприємства торгівлі зв’язано з трьома основними етапами його розвитку на різних стадіях життєвого циклу:

1. Створення нового підприємства .

2. Розширення, реконструкція і модернізація діючого підприємства.

3. Формування нових структурних одиниць діючого підприємства  (дочірніх підприємств, філій і т.п.).

Для забезпечення ефективної діяльності підприємства торгівлі в майбутньому періоді, процес формування його активів повинний носити цілеспрямований характер. Основною метою формування активів підприємства є виявлення і задоволення потреби в окремих їхніх видах для забезпечення операційного процесу, а також оптимізація їхнього складу для забезпечення умов ефективної господарської діяльності.

З урахуванням цієї мети, процес формування активів підприємства будується на основі наступних принципів:

— облік найближчих перспектив розвитку операційної діяльності і форм її диверсифікованості;

— забезпечення відповідності обсягу і структури формованих активів обсягу і структурі господарської діяльності підприємства торгівлі.

Для нормальної роботи підприємства торгівлі необхідне забезпечення оптимальності складу активів з позицій ефективності господарської діяльності. Така оптимізація складу активів підприємства спрямована з однієї сторони на забезпечення майбутнього повного корисного використання окремих їхніх видів, а з іншого боку – на підвищення сукупної потенційної їхньої здатності генерувати операційний прибуток. Для оцінки результатів оптимізації співвідношення оборотних і необоротних активів використовується показник – коефіцієнт маневреності активів.

Об’єктом дослідження курсової роботи є закрите акціонерне товариство ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» підприємством з іноземними інвестиціями і було створене в жовтні 1997 року як проектна компанія для здійснення проектів з метою збільшення   пропускної спроможності газотранспортної системи України.

Аналіз структури та динаміки активів підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» необхідно відмітити, що вже на перший погляд управління ними на підприємстві здійснюється не достатньо ефективно. З іншого боку, відсутність такої статі балансу, як «дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та переважна частка статі «інша поточна дебіторська заборгованість» може свідчити про помилки віднесення дебіторської заборгованості до відповідних статей Балансу (форма №2) бухгалтером ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ». Наприклад, до складу статті «інша дебіторська заборгованість» віднесено заборгованість вітчизняного покупця з відстрочкою платежу.

Аналіз ефективності активів підприємства було проведено  за допомогою комплексу відповідних показників. Однак, оскільки норматив оборотних активів підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» та норматив власних оборотних активів не встановлено, тому оцінку коефіцієнтів достатності активів (власних оборотних активів) провести не можна. До того ж це свідчить про недосконалість політики управління активами на підприємстві ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ».

Для планування загального обсягу активів торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» визначено планову потребу в оборотних активах за їх окремими складовими, причому слід зазначити, що змін у складі необоротних активів підприємства у плановому періоді не планується.

У практичному розділі курсової роботи також було здійснено обґрунтування напрямів підвищення ефективності використання необоротних та оборотних активів підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ».

Завершує роботу розроблена система контролю (моніторингу) ефективності використання активів підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ».


Список використаних джерел

 

 1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1995. – №4. – Ст.28. (з наступними змінами та доповненнями).
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2, затверджений Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31 березня 1999 року.
 3. Бакадоров В.Л., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние предприятия. Практическое пособие. – М.: Издательство «ПРИОР», 2000. – 462 с.
 4. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. – М.: Экономика, 1990. – 315 с.
 5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.:, Финансы и статистика, 1997. – 280 с.
 6. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. – К.: Ника-Центр, 1999. – 592 с.
 7. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.
 8. Ковалева А.М. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 128 с.
 9. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 279 с.
 10. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. Учебник. – Мн.: Вышейшая школа, 2000. – 327 с.
 11. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве, торговле – М.: Экономика, 1994. – 427 с.
 12. Лапуста М.Г., Шарукова Л.Г. Ризики в підприємницькій діяльності. – М.: ІНФРА-М, 1996. – 224 с.
 13. Лігоненко Л.О., Кустова Н.П., Клоченко Л.В. Сучасні інформаційні технології економічних досліджень: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2002. – 103 с.
 14. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. проф. Н.М. Ушакової). – К.: «Хрещатик», 1999. – 800 с.
 15. Мелентьева В. Анализ рентабельности торговых предприятий // Аудитор. – 1999. – №9 — 10. – С. 25-29.
 16. Менар К. Экономика организаций. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 160 с.
 17. Моисеева Н. К., Карпунин М. Г. Основы теории и практики функционально-стоимостного анализа. – М.: Высшая школа, 1988. – 191 с.
 18. Примак Т.О.Економіка підприємства: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Вікар, 2003. С. – 46.
 19. Раицкий К.А. Экономика предприятия. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 512 с.
 20. Сергеев И. В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 304 с.
 21. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / Под ред. С.Г.Беляева, В.И.Кошкина. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 469 с.
 22. Управление организацией / ред. Поршнев А. Г. и др. – М.: Инфра-М, 1998. – 669 с.
 23. Уткин Э. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Издательство «Зеркало», 1998. – 256 с.
 24. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.
 25. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. А.Н. Соломатина. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 587 с.
 26. Экономика предприятия и сферы услуг. Учебное пособие под редакцией профессора Аванесова Ю.А. – М.: Экономика 1996. – 362 с.
 27. Экономика торгового предприятия. Учебник / под ред. профессора Гребнева А.И. – М.: Экономика, 1996. – 417 с.


Додатки

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий на «Дипломна робота Управління активами»

 1. Маргарита говорит:

  хочу заказать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.