Дипломна робота Управління конкурентоспроможністю підприємства

Розділ 2. Дослідження рівня конкурентоспроможності торгівельного підприємства ТОВ “L-Майстер”. 3

2.1. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність торгівельного підприємства. 3

2.2. Визначення основних конкурентів досліджуваного підприємства. 14

2.3. Аналіз конкурентоспроможності торгівельного підприємства ТОВ “L-Майстер”  19

2.4. Комплекс задач “Шляхи підвищення конкурентоспроможності роздрібного торгівельного підприємства”. 23

Розділ 3. Організаційно-економічні умови зростання конкурентоспроможності торгівельного підприємства. 32

3.1 Засоби набуття і посилення конкурентних переваг ТОВ „L-Майстер»  32

3.2 Резерви зростання обсягів діяльності досліджуваного підприємства  44

3.3 Фінансово-економічні важелі зростання конкурентоспроможності торгівельного підприємства ТОВ „L-Майстер». 50

Висновки та пропозиції 61

Список використаних джерел. 66

Додатки. 69


Розділ 2. Дослідження рівня конкурентоспроможності торгівельного підприємства ТОВ “L-Майстер”

 

2.1. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність торгівельного підприємства

 

Створена в лютому 1996 ТОВ “L-майстер” реалізує високоякісні матеріали та фурнітури для виготовлення меблів. В гуртовій та роздрібній торгівлі ТОВ “L-майстер” завжди є широкий вибір ламінованих ДСП та ДВП, столешень-постформінг, фасадів МДФ, плит.

2.2. Визначення основних конкурентів досліджуваного підприємства

 

На ринку промисловості України та міста Києва багато підприємств, що виробляють та реалізують аналогічну продукцію та створюють конкуренцію  ТОВ “L-майстер”. На ТОВ “L-майстер” проводиться аналіз конкурентного середовища підприємства.

Однак аналіз конкурентів не є домінуючою задачею відділу маркетингу, тому інформація про фактори зовнішнього середовища в керівників ТОВ “L-майстер” є в недостатньому обсязі, вона не завжди достовірна чи надходить до них несвоєчасно. Крім того, на ТОВ “L-майстер” існує ще один недолік, тому що збір, аналіз і передача даного роду інформації значною мірою здійснюється нецілеспрямовано, спонтанно і випадково. Тому на сьогоднішній момент часу інформація про конкурентів на ТОВ “L-майстер” у значній мірі розрізнена і не дає про неї цілісного представлення, у результаті чого можна стверджувати, що керівники представляють майбутній характер зовнішнього середовища, покладаючись на інтуїцію, а деякі взагалі практично не мають про неї належного представлення.

Однією з головних причин подібного положення справ на ТОВ “L-майстер” є відсутність чітких методичних рекомендацій з комплексного дослідження конкурентного середовища. Крім того, це обумовлено незадовільним інформаційним і іншим видами взаємодії між різними підрозділами, недоліком кваліфікованих кадрів і, насамперед, фахівців з маркетингу, а також чи відсутністю недостачею необхідних фінансових ресурсів.

Основними конкурентами, що реалізують аналогічну продукцію є такі підприємства, як Абрис, АСАТ, Вест-Імпорт, Модерн, Сіріус, Штумейзен.

Отже, загалом поняття конкурентоспроможності харак­теризує властивість ТОВ “L-майстер” задовольняти певну конкретну потребу як порівняти з аналогічними об’єктами даного ринку. Конкурентоспроможність ТОВ “L-майстер” можна розгля­дати стосовно найрізноманітніших об’єктів: проектно-конструк­торської документації, технології виробництва продукції, окремо­го проекту, окремої фірми (підприємства, організації), галузі, ре­гіону, країни в цілому.

Конкурентоспроможність ТОВ “L-майстер” означає його здатність до ефективної господарської діяльності та забезпечення прибутко­вості за умов конкурентного ринку. Інакше кажучи, конкуренто­спроможність ТОВ “L-майстер” — це здатність забезпечувати випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції.

Під конкурентоспроможністю продукції заведено розуміти сукупність її властивостей, що відбиває міру задоволення конк­ретної потреби проти репрезентованої на ринку аналогічної про­дукції. Вона визначає здатність витримувати конкуренцію на ринку, тобто мати якісь вагомі переваги над виробами інших товаровиробників.

До факторів, що впливають на конкурентоспроможність ТОВ “L-майстер”  відносяться:

1)  Фактори макросередовища (країни): міжнародні; політичні; економічні; соціально-демографічні; правові; екологічні; природно-кліматичні; науково-технічні; культурні;

2)  Фактори інфраструктури регіону: ринкова інфраструктура; моніторинг оточуючого природного середовища; охорона здоров’я; наука і освіта; культура; торгівля; громадське харчування; транспорт і зв’язок; приміське сільське господарство; будівництво; житлово-комунальне господарство; побутове обслуговування; промисловість;

3)  Фактори мікросередовища: конкуренти фірми та її постачальників; контактні аудиторії; маркетингові посередники; законодавство з податкової системи і зовнішньоекономічної діяльності.

ТОВ “L-майстер” має можливість здійснювати управління лише факторами мікросередовища.

Розглянемо основні етапи управління конкурентоспроможністю продукції, що використовуються на ТОВ “L-майстер”.

Ключові фактори успіху ТОВ “L-майстер” у конкурентній боротьбі:

здобуття  стійкого фінансового положення на ринку;

наявність передової технології та високого потенціалу власних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок;

вміння проводити та ефективно використовувати маркетингові дослідження;

здатність маневрувати за рахунок зміни якісних і цінових характеристик продукції;

наявність власної мережі забезпечення та збуту;

реалізація дійової реклами та системи зв’язків з громадськістю;

аналіз слабких та сильних сторін головних фірм-конкурентів на базі об’єктивної інформації.

Заходи забезпечення належного рівня конкурентоспроможності продукції ТОВ “L-майстер” на ринку:

випускати  не один виріб, а їх достатньо широкий параметричний ряд, створюючи асортиментний набір;

вибрати із намічених до виробництва товарів найбільш привабливий для покупця та здійснити на цій підставі прорив на ринку;

відшуковувати нове застосування товарам, що випускаються;

своєчасно вилучати економічно неефективний  товар із збутової програми підприємства;

знайти вихід на нові ринки як із старими, так і новими товарами;

здійснити  модифікацію товару, що випускається, згідно з новими смаками та потребами покупців;

регулярно розвивати та вдосконалювати систему сервісного обслуговування товарів, що реалізуються, та систему стимулювання в цілому.

Якість товару є основною складовою його конкурентноздатності. При визначенні якості товару варто намагатися виділити найбільш кращі властивості товару для споживача. Варто мати на увазі, що додати всі бажані якості товару практично неможливо, та й не має змісту з погляду вимог конкретних сегментів ринку, а також з погляду забезпечення ефективності підприємницької діяльності фірми в цілому. На ТОВ “L-майстер” створюються спеціальні організаційні підрозділи, які займаються питаннями аналізу якості виробів, які випускаються, рекламаціями і претензіями, що надходять від споживачів; вони розробляють стандарти якості, котрі акумулюють і пропонують інформацію про якість продукції і методи її поліпшення, вивчають вимоги до якості товарів з боку споживачів і т. п.; вони тісно працюють з маркетинго­вими службами.

Важливою умовою конкурентноздатності продукції є не тільки висока якість, але й постійне зниження витрат виробництва, а як наслідок, можливість зниження цін на неї.

 


Розділ 3. Організаційно-економічні умови зростання конкурентоспроможності торгівельного підприємства

 

3.1 Засоби набуття і посилення конкурентних переваг ТОВ „L-Майстер»

 

Забезпечити конкурентоспроможність та необхідний обсяг продукції ТОВ “L-майстер”  має допомогти система ФОПСТИЗ (формування попиту і стимулювання збуту) — один із організаційних показників

Зобразимо формування конкурентної картки ТОВ “L-майстер” з урахуванням заходів з підвищення конкурентноздатності та підприємств конкурентів.

Таблиця 3.2

Матриця формування конкурентної картки підприємств

Ринкова частка

Темпи приросту ринкової частки

Лідери ринку

З сильною конкурентною позицією

З слабкою конкурентною позицією

Аутсайдери

З конкурентною позицією, яка швидко покращується

1

Абрис

5

ТОВ “L-майстер”

9

13

З конкурентною позицією, яка  покращується

2

Модерн

6

Штумайзен

10

14

Вест-Імпорт

З конкурентною позицією, яка погіршується

3

7

11

15

АСАТ

З конкурентною позицією, яка швидко погіршується

4

8

12

16

Сіріус

 

Як бачимо ТОВ “L-майстер” відповідно до матриці формування конкурентної картки підприємств в наступному році буде мати конкурентну позицію, яка швидко покращується та буде мати сильну конкурентну позицію.

3.2 Резерви зростання обсягів діяльності досліджуваного підприємства

 

Забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції ТОВ “L-майстер” в значній мірі залежить від правильного формування асортименту продукції. Формування асортименту являє собою процес підбору для випуску та реалізації в ТОВ “L-майстер” різних груп товарів, їхніх видів і різновидів, диференційованих по усіх відмітних ознаках.

У процесі удосконалення асортиментної політики ТОВ “L-майстер” варто керуватися рядом принципів.

Найважливішим принципом формування асортименту продукції є забезпечення його відповідності характеру попиту, пропонованого обраними для обслуговування контингентами покупців. Тому що успішне проникнення і закріплення підприємства на споживчому ринку пов’язано з пошуком і повнотою освоєння тієї чи іншої ніші, формуванню конкретного асортименту продукції, що відповідає параметрам цієї ринкової ніші, приділяється першорядна роль. Раціональна побудова асортименту продукції ТОВ “L-майстер” передбачає комплексне задоволення попиту покупців у рамках обраного сегменту споживчого ринку. Здійснення цього принципу припускає формування асортименту товарів з урахуванням комплексності їхнього споживання в рамках визначених споживчих комплексів чи мікрокомплексів. Такий принцип формування асортименту дозволяє створити великі зручності для покупців, полегшує їм процес ознайомлення з пропонованими до продажу товарами, скорочує витрати часу на здійснення покупок, сприяє здійсненню «імпульсивних покупок».

Важливим принципом формування асортименту продукції у ТОВ “L-майстер” має бути забезпечення достатньої його широти і глибини. Під широтою асортименту потрібно розуміти число товарних груп і підгруп, що входять у формований асортиментний перелік, а під глибиною — число різновидів товарів по окремих споживчих чи якісних ознаках (фасонам, моделям, розмірам і іншим показникам).

Проект окупиться за 3,15 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.


Висновки та пропозиції

 

Першою умовою виникнення конкуренції є наявність на ринку великої кількості виробників будь-якого конкретного продукту або ресурсу. Якщо виробництво зосереджено в руках одного власни­ка, як в умовах адміністративно-командної системи, коли при ство­ренні багатьох видів продукції командувала тільки держава, панує державна монополія, яка по суті заперечує конкуренцію. Друга умова виникнення конкуренції – це свобода вибору господарської діяльності виробників. Кожний з них обирає не тільки що виробляти, а й має право вносити будь-які зміни в продукцію, визначати її обсяг тощо. Третьою умовою виникнення конкуренції є відповідність між тим, що визначає попит, і тим, що визначає пропозицію. Якщо, при­пустімо, попит перевищує пропозицію, покупець не має свободи ви­бору продукції. Всі вироблені товари легко реалізуються, оскільки існує дефіцит. Там, де дефіцит, там немає вільної конкуренції. Четвертою умовою виникнення конкуренції слід вважати на­явність ринку засобів виробництва.

У конкурентній боротьбі велике значення має встановлення високої норми прибутку, яка по суті є орієнтиром у виборі господарської діяльності. Проте вибір діяльності показує тільки можливість виробництва. Для того щоб ця можливість перетворилась на дійсність, потрібно, маючи грошовий капітал, пе­ретворити його на засоби виробництва.

Конкурентоспроможність є одним з вагомих показників стану підприємства як господарчої (виробничої) системи, який визначає перспективи його подальшого розвитку, можливість досягнення стра­тегічних цілей та завдань. Підтримування або підвищення конкурен­тоспроможності може розглядатися і як одна з функціональних стра­тегічних цілей (завдань) підприємства.

Беручи загалом, для визначення конкурентоспроможності про­дукції продуценту необхідно знати:

— конкретні вимоги потенційних покупців (споживачів) до пропонованого на ринку товару;

— можливі розміри та динаміку попиту на продукцію;

— розрахунковий рівень ринкової ціни товару;

— очікуваний рівень конкуренції на ринку відповідних товарів;

— визначальні параметри продукції основних конкурентів;

— найбільш перспективні ринки для відповідного товару та ета­пи закріплення на них;

— термін окупності сукупних витрат, зв’язаних із проектуванням, продукуванням і просуванням на ринок нового товару.

На ринку промисловості України та міста Києва багато підприємств, що виробляють та реалізують аналогічну продукцію та створюють конкуренцію  ТОВ “L-майстер”. На ТОВ “L-майстер” проводиться аналіз конкурентного середовища підприємства.

Однак аналіз конкурентів не є домінуючою задачею відділу маркетингу, тому інформація про фактори зовнішнього середовища в керівників ТОВ “L-майстер” є в недостатньому обсязі, вона не завжди достовірна чи надходить до них несвоєчасно. Крім того, на ТОВ “L-майстер” існує ще один недолік, тому що збір, аналіз і передача даного роду інформації значною мірою здійснюється нецілеспрямовано, спонтанно і випадково. Тому на сьогоднішній момент часу інформація про конкурентів на ТОВ “L-майстер” у значній мірі розрізнена і не дає про неї цілісного представлення, у результаті чого можна стверджувати, що керівники представляють майбутній характер зовнішнього середовища, покладаючись на інтуїцію, а деякі взагалі практично не мають про неї належного представлення.

Ринкова частка ТОВ “L-майстер” досить мала порівняно з загальним обсягом реалізації меблевої фурнітури в Україні. Вона склала відповідно в 2002, 2003, 2004 роках 0,47%, 0,35%, 0,34%. Це значить що є можливість для подальшого освоєння ринку реалізації.

Загальна ринкова частка ТОВ “L-майстер” та  конкурентів, яких ми вибрали для аналізу, також не дуже велика і складає відповідно в 2002, 2003, 2004 роках 7,44%, 7,26%, 10,37% відносно загального обсягу реалізації продукції в Україні. Як бачимо загальна ринкова частка ТОВ “L-майстер” та  конкурентів росте по відношенню до загального обсягу реалізації продукції в Україні.

Порівняно з конкурентами, яких ми вибрали для аналізу, ТОВ “L-майстер” займає частку ринку, що зменшується. Вона складає відповідно в 2002, 2003, 2004 роках 6,32%, 4,76%, 3,26%. Як бачимо ТОВ “L-майстер” терпить поразку в конкурентній боротьбі з вітчизняними конкурентами на ринку реалізації.

Задача “Шляхи підвищення конкурентоспроможності роздрібного торгівельного підприємства” призначена для забезпечення проведення підприємством оцінки фінансового стану підприємства та конкурентів та визначення конкурентоспроможності.

Розв’язання задачі автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

Забезпечити конкурентоспроможність та необхідний обсяг продукції ТОВ “L-майстер”  має допомогти система ФОПСТИЗ (формування попиту і стимулювання збуту) — один із організаційних показників конкурентоспроможності товару.

Основним завданням служби ФОПСТИЗ на ТОВ “L-майстер” має бути ліквідування «бар’єру недовір’я» покупця до товару, про який він має мало відомостей, ос­кільки товар з невідомими споживчими властивостями не буде купле­ний. Потенційний купець повинен отримати інформацію: про потреби, які цим товаром задовольняються; про його якість; про гарантії захис­ту прав споживача, якщо він не буде задоволений товаром.

Таким чином, будь-який захід щодо формування попиту передба­чає розгляд товару з позицій споживача, тобто з точки зору його проблем і вигоди.

Управління якістю та конкурентоспроможністю на ТОВ “L-майстер” являє собою методи і діяльність оперативного характеру. До них відносяться: управління процесами, виявлення різного роду невідповідностей у продукції, в системі якості й усунення цих невідповідностей, а також їх причин.

Ще однією характерною рисою системи конкурентоспроможності та якості ТОВ “L-майстер”, що визначає її ефективність, є постійна робота по аналізу й оцінці витрат на конкурентоспроможність та якість.

Контроль на виході виробничої системи (підприємства ТОВ “L-майстер” та його підрозділів) має запобігати потраплянню бракованої продукції спо­живачеві або передачі її на наступні технологічні фази (стадії) з усіма негативними наслідками цього. Такий контроль уможливлює також постійне інформування керівництва про рівень виконання ви­робничих завдань та досягнуті економічні результати виробництва.

Рівень витрат на контролювання якості та загальна ефективність такого контролю істотно залежать від добре обґрунтованого вибо­ру тих або тих методів (видів) контролю. Перелік можливих ос­новних видів контролю якості на ТОВ “L-майстер” розглянемо в табл. 3.1.

З них найбільш ефективними вважають: за впливом на перебіг технологічного процесу — активний; за засобами, що викорис­товуються, — автоматизований; за організаційними формами — статистичний.

Забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції ТОВ “L-майстер” в значній мірі залежить від правильного формування асортименту продукції. Формування асортименту являє собою процес підбору для випуску та реалізації в ТОВ “L-майстер” різних груп товарів, їхніх видів і різновидів, диференційованих по усіх відмітних ознаках.

Одним із принципів правильного формування асортименту ТОВ “L-майстер” є забезпечення умов рентабельної його діяльності. В умовах переходу до ринкової економіки рентабельність є необхідною умовою функціонування будь-якого підприємства. У зв’язку з цим при побудові асортименту необхідно враховувати витратоємність реалізації окремих груп товарів, можливі розміри торгових надбавок, оборотність запасів і інші економічні фактори.

В 2005 році ТОВ “L-майстер” за рахунок вдосконалення асортиментної політики планує отримати виручку від реалізації 152,8 тис. грн.., чистого прибутку 27,8 тис. грн., при цьому рентабельність реалізації планується відповідно 18,19%. В 2005 році ТОВ “L-майстер” планує збільшити дохід від реалізації продукції на 14,4 тис. грн. (10,4%), та збільшити собівартість продукції на 8,1 тис. грн. (6,9%). При цьому чистий прибуток від реалізації зросте з 21,5 тис. грн. до 27,8 тис. грн. на 6,3 тис. грн. В 2005 році прибуток зросте порівняно з 2004 на 6,3 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 0,54 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги продукції зросте на 1,36 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшиться на 6,3 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції зросте на 10,7 тис. грн..

Для уникнення кризової ситуації на підприємстві ТОВ “L-майстер” я пропоную створити відділ маркетингу. Відділ маркетингу буде розробляти та здійснювати програму маркетингу підприємства.

Управління маркетингом ТОВ “L-майстер” повинно здійснюватися шляхом: 1) організації маркетингової діяльності на підприємстві (відділу маркетингу); 2) розробки і здійснення програми маркетингу.

ТОВ “L-майстер” для проведення свого розвитку планує витратити кошти в сумі 250 тис. грн. Протягом чотирьох років проект має окупитися, ТОВ “L-майстер”  планує отримувати  грошовий потік від нових послуг в сумі 100 тис. грн. щорічно. Оскільки NVP = 66,987 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим. Оскільки РІ = 1,268 > 1, то проект є прибутковим. Проект окупиться за 3,15 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.

Список використаних джерел

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджений наказом Міністерства фінансів України №205 від 28.04.2001р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №5. -С.29-30.
 4. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів. Затверджено наказом Міністерства статистики України від 28.12.96 N 389.
 5. Аванесов Ю. А., Васькин Е. В., Клочко А. Н. Основы коммерции: Учебник. — М.: ТОО «Люкс-Арт», 1999. – 328 c.
 6. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 312 с.
 7. Баскин Л.И., Яковлев О.Т. Резервы ускорения оборота запасов. – М.:Инфра-М, 1999. – 55 с.
 8. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 9. Бланк И. А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-Финский ин­ститут менеджмента и бизнеса, 1997.– 408 с.

10. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.

11. Болт Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 1999. – 271 с.

12. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – Мн..: Вышэйшая школа, 1996. – 348 с.

13. Ващекин Н. П. О системе маркетинговой информации // Марке­тинг, 1999. № 1. С. 27-34.

14. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.

15. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,2001-272с.

16. Гаєвська Л. Економіка підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпінь: Акад. ДПС, 2001-145с.

17. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.

18. Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. К.: АСК, 2000. — 221 с.

19. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997. – 314с.

20. Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. — М.: Изд. стандартов., 2000. – 324с.

21. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

22. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

23. Завьялов П. С. Конкуренция — неотъемлемое свойство развитого рынка//Маркетинг. 1997. № 5. С. 3-14.

24. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.

25. Исследование рынка потребительских товаров: Практический мар­кетинг. Вып. 5. — М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 2000. – 348с.

26. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

27. Карпов В. Н. Управление маркетингом // Маркетинг. 1999. № 2. С. 29-42.

28. Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 350 с.

29. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

30. Коммерчески-посредническая деятельность на товарном рын­ке. — Екатеринбург: РИФ «Солярис», 1999. – 294с.

31. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. — СПб.: ПитерКом,1999. – 718с.

32. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М. : Прогресс, 2000 — 736 с.

33. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

34. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

35. Николаева Т. И. Адаптация торговли к условиям рынка. — Екате­ринбург: УГЭУ, 1999. – 264с.

36. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельнос­ти. Практикум: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 218с.

37. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учеб­ник. — М.: Информ. центр «Маркетинг», 2001. – 348с.

38. Пискунова Н. И. Исследование рынка: Учеб. пособие. — М.: МГУ, 1997. – 382с.

39. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248с.

40. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.

41. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

42. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

43. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. — М.: ИНФРА-М, 2002. – 560 с.

44. Фасоляк Н.Д. Управление производственными запасами. – М.; Экономика, 1998. – 271 с.

45. Шандезон Ш., Лансестр А. Методы продажи. — М.: Прогресс-Универс, 1999. – 428с.


Додатки

 

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

|     | 01

 

Підприємство  “L-майстер”

за ЄДРПОУ  

 

 

Територія

за КОАТУУ
 

Форма власності

за КФВ
 

Орган державного управління

за СПОДУ
 

Галузь

за ЗКГНГ
 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

 

Середньо облікова чисельність

 

Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.    

 

1. Баланс на ______1 січня________ 2005 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

 

1801006

 

Актив

Код

рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

     
Запись опубликована в рубрике Аналітична частина диплому, Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Дипломна робота Управління конкурентоспроможністю підприємства»

 1. Яна говорит:

  в наступному році буде мати конкурентну позицію, яка швидко покращується та буде мати сильну конкурентну позицію.

  ну-ну

  і скільки таке коштує?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.