Методика написання анотації до дипломної роботи

Анотація складається українською, російською та англійською мовами ідентичного змісту обсягом до 500 знаків кожна. Анотацію рекомендується складати за наступною схемою: прізвище та ініціали автора роботи; назва кваліфікаційної роботи; вид кваліфікаційної роботи (бакалавра, спеціаліста, магістра) і спеціальність та спеціалізація; установа, де відбувається захист роботи; місто, рік; відомості про наукового(их) керівника(ів): науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали, посада; (для тих наукових керівників, що не є працівниками фізичного факультету, вказати місце роботи); основні ідеї, результати та висновки роботи; ключові слова. Анотація повинна містити стислу інформацію про основні ідеї, результати та висновки кваліфікаційної роботи. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним із використанням синтаксичних конструкцій, притаманних мові ділових документів. Необхідно використовувати стандартизовану наукову термінологію, уникати маловідомих термінів та символів. Після викладення основного змісту анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення (іменник у називному відмінку або словосполучення, що його містить), яке відображає окреме поняття, суттєве для розуміння змісту анотованої кваліфікаційної роботи. Сукупність ключових слів (не менше трьох і не більше десяти) має надавати уявлення поза контекстом роботи про її основний зміст.

Зразок

АНОТАЦІЯ

Іванов І.І. Теплофізичні властивості системи двохатомних частинок, що взаємодіють за допомогою потенціалу Кіхари Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 6.070101 – фізика, спеціалізація «молекулярна фізика». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра молекулярної фізики. – Київ, 2012. Науковий керівник: д. ф.-м. н., проф. Петров С.М., проф.. каф. мол. фізики Методом Монте-Карло розраховані густина, внутрішня енергія, ентальпія, ізобарна теплоємність, ізотермічний модуль пружності, коефіцієнт теплового розширення системи двохатомних частинок, що взаємодіють за допомогою потенціалу Кіхари, в широкому інтервалі густин і тисків. Відстань між атомами варіювалася від 0 до 0.8. При цьому діаметр атомів змінювався таким чином, щоб об’єм молекули не змінювався. Проаналізовано вплив несферичності молекул на теплофізичні властивості дослідженого флюїду. Ключові слова: ізотермічний модуль пружності, несферичність молекул.

АННОТАЦИЯ

Иванов И.И. Теплофизические свойства системы двухатомных частиц, которые взаимодействуют с помощью потенциала Кихары. Квалификационная работа бакалавра по специальности 6.070101 – физика, специализация «молекулярная физика». – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, физический факультет, кафедра молекулярной физики. – Киев, 2010. Научный руководитель: д. ф.-м. н., проф. Петров С.М., проф. каф. мол. физики Методом Монте-Карло рассчитаны плотность, внутренняя энергия, энтальпия, изобарная теплоемкость, изотермический модуль упругости, коэффициент теплового расширения системы двухатомных частиц, которые взаимодействуют с помощью потенциала Кихары, в широком интервале плотностей и давлений. Расстояние между атомами варьировалось от 0 до 0.8. При этом диаметр атомов изменялся таким образом, чтобы объем молекулы не изменялся. Проанализировано влияние несферичности молекул на теплофизические свойства исследованного флюида. Ключевые слова: изотермический модуль упругости, несферичность молекул.

SUMMARY

Ivanov I.I. Thermophysical properties of diatomic particle systems, interacting with the Kihara potential Qualifying work of the bachelor on a speciality 6.070101 — physics, specialization molecular physics”. — National Taras Shevchenko University of Kyiv, Faculty of Physics, Department of Molecular Physics. — Kyiv, 2011. Research supervisor: Dr. of Physics and Mathematics, Prof. Petrov S.M., prof. of Department of Molecular Physics. Using Monte — Carlo method density, internal energy, enthalpy, isobaric heat capacity, isothermal modulus of elasticity, thermal expansion coefficient of diatomic particle systems were evaluated in a wide range of temperatures and pressures. The interatomic distance varied between 0 and 0.8. The diameter of the atoms, thus, varied in order to remain the volume of the molecule unchanged. The influence of non – sphericity of molecules on the thermophysical properties of the regarded fluid was analyzed. Key words: isothermal modulus of elasticity, non – sphericity of molecules.

Запись опубликована в рубрике Матеріали для самостіного написання диплому, Організаційні моменти с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.