Курсова робота Формування ефективного бізнес-плану підприємства

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

 1. Теоретичні основи формування бізнес-плану підприємства…………. 5

 

1.1. Структура бізнес-плану………………………………………………………………. 5

 

1.2. Організація контролю прибутків та витрат підприємства………….. 9

 

 1. Планування прибутку та витрат магазину “Фотоцентр”………………. 12

 

2.1. Характеристика магазину “Фотоцентр”……………………………………. 12

 

2.2. Планування доходу від реалізації продукції на 2002 рік………….. 15

 

2.3. Планування собівартості, прибутку та рентабельності…………….. 20

 

 1. Шляхи підвищення ефективності роботи

магазину “Фотоцентр”……………………………………………………………………. 27

 

3.1. Вибір форм інвестиційної діяльності та оцінка

ефективності їх реалізації……………………………………………………………….. 27

 

3.2. Удосконалення формування попиту на фототовари в

магазині “Фотоцентр”…………………………………………………………………….. 31

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 36

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 39

Вступ

 

 

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності торгівельних підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику,  посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється. Тому, як діючим, так і новим комерційним структурам для того, щоб вижити, правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку необхідно систематично планувати свою діяльність. Проблема планування діяльності торгівельних підприємств набуває на сучасному етапі першорядне значення.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики формування ефективного бізнес-плану підприємства.

Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення кількості і якості послуг, які споживаються, ускладненню опосередкованих зв»язків між суб»єктами ринкових відносин.

Теоретичну основу дослідження питання формування бізнес-плану підприємства склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Грабова Н.Н., Добровский В.Н., Лахтіонова Л. А., Тян Р. Б., Львов Ю.А., Савицкая Г.П., Шеремета А. Д.  та інших.

Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.

Метою та завданням курсової роботи є розгляд проблеми  формування ефективного бізнес-плану торгівельного підприємства.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— узагальнення теорії та практики досвіду в області планування діяльності підприємств;

— виявлення проблем забезпечення планування діяльності торгівельних підприємств в умовах формування ринкової економіки України;

— дослідження шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства на основі маркетингу.

Предметом дослідження є формування ефективного бізнес-плану торгівельного підприємства в умовах формування ринкової економіки.

Об»єктом дослідження є магазин “Фотоцентр” .

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області планування діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Структурно курсова робота поділена на три розділи. В першому розділі розглядаються загальні моменти формування ефективного бізнес-плану.

Два останні розділи присвячені більш глибокому аналізу складових частин і елементів планування діяльності підприємства  – магазину “Фотоцентр”.

 


1. Теоретичні основи формування бізнес-плану підприємства

 

1.1. Структура бізнес-плану

 

Чи не найважливішим кроком при започаткуванні нового під­приємства або розширенні діючого є побудова бізнес-плану. Такий план має відображати завдання підприємства, як коротко-, так і довгострокові, містити опис продуктів або послуг, які підприємство пропо­нуватимете, опис вірогідної кон»юнктури ринку цих продуктів, і, зрештою, інформацію про ресурси та засоби, які залучатимуться для виконання завдань з огляду на ймовірну конкуренцію.

При умові виконання плану по місяцях на 2002 рік буде забезпечено ритмічність – рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в об’ємі та асортименті, що передбачається планом.

 


2.3. Планування собівартості, прибутку та рентабельності

 

 

Попит, як правило, визначає максимальну ціну, яку підприємство може запросити за свою продукцію. Мінімальна ціна визначається витратами товаровиробника, які він несе при виробництві та реалізації продукції. Будь-яке підприємство прагне назначити таку ціну, яка б повністю покривала затрати на виробництво та реалізацію продукції і давала прибуток.

Собівартість продукції – це затрати підприємства на випуск і реалізацію продукції. Вона відображає ефективність використання всіх ресурсів: машин, обладнання та інших основних фондів, матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів.

Витрати на виробництво та реалізацію продукції розділяють на два види: змінні та умовно-постійні.

Змінні (прямі) витрати пропорційні об’єму продукції. Ці витрати можуть бути розраховані аналітично, виходячи з норм розходів та ціни одиниці ресурсу. До них відносяться:

— затрати на сировину, матеріали, напівфабрикати,

— витрати на заробітну плату основних працівників, також нарахування на заробітну плату,

В плановому 2002 році рентабельність реалізації зросте на 7,49 %. Підприємство “Фотоцентр” в 2002 році має працювати ефективніше, щоб забезпечити необхідний рівень рентабельності та відповідний дохід від реалізації продукції.


3. Шляхи підвищення ефективності роботи магазину “Фотоцентр”

 

3.1. Вибір форм інвестиційної діяльності та оцінка ефективності їх реалізації

 

 

Фінансово-кредитні відносини між суб»єктами інвестиційної діяльності становлять важливу організаційно-правову форму ре­гулювання інвестиційного процесу. Ці відносини виникають за умов ринку з приводу мобілізації грошових ресурсів, необхідних для здійснення інвестиційних проектів.

Фінансове забезпечення проектів магазину “Фотоцентр” може здійснюватися на без­поворотній чи поворотній основі. Фінансування на безповорот­ній основі — це надання грошових коштів (здійснення витрат) різними інвесторами на невизначений час у сподіванні на отри­мання від реалізації проекту в майбутньому доходів, які покри­ють з прибутком ці витрати. Фінансування на поворотній ос­нові — це надання інвестором грошових коштів на певний час із зобов»язанням повернути їх до обумовленого строку з відсотками.

При  рекламі в 3000 грн. (збільшаться постійні витрати до 30200 грн.) та плановому підвищенні обсягу продаж до 70000 прибуток складе

П = (4,4 – 3,8) * 70000 – 30200 =  11800 грн.

Прибуток без реклами був П = (4,4 – 3,8) * 50000 – 27200 = 2800 грн.

Тому доцільно проводити рекламну компанію.


Висновки та пропозиції

 

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні теоретичні та практичні висновки:

Структура бізнес-плану підприємства складається з таких розділів:

 1. Підприємство та його керівництво.
 2. Продукти або послуги.
 3. Ринок та конкуренти.
 4. Конкурентна бізнес-стратегія.
 5. Збут.
 6. Виробництво.
 7. Прогнози та фінансові плани.
 8. Потреби у фінансуванні.
 9. Види контролю за господарською діяльністю.

Ніхто не сприйме жодної бізнес-пропозиції серйозно, доки засновники компанії не продемонструють спершу, що вони спроможні забезпечити моніторинг і контроль на під­приємстві.

Обсяг товарообороту (виручки від реалізації) магазину “Фотоцентр” у звітному році виріс на 10,9% в порівнянні з минулим, що і спричинило до зростання величини валового доходу. Так, у 2001 році доход від реалізації склав 1236 тис. грн., що на 10,9% більше ніж у 2000 році. На такий відсоток збільшилась і величина податку на додану вартість.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) з 541,1 тис. грн. до 629,4 тис. грн., у відсотках становить 16,3 %;

— адміністративних витрат з 207,6 тис. грн. до 249,4 тис. грн., що становить 20,1 %;

— витрати на збут з 83,2 тис. грн. до 119,9 тис. грн., що становить 44,1%.

Інші операційні витрати, які також складають витрати підприємства від операційної діяльності, скоротилися з 0,5 тис. грн. до 0,3 тис. грн.

Але все це спричинило зменшення показника фінансового результату від операційної діяльності з 96,6 тис. грн. до 31,0 тис. грн., у відсотках зменшення склало 67,9 %; показник рентабельності реалізації (скільки доходу припадає на одну гривню реалізованої продукції) дорівнює 71,3 %.

На формування фінансового результату від звичайної діяльності підприємства в 2001 році позитивний вплив зробила сума доходу від іншої діяльності (відсотки від фінансових інвестицій, від реалізації необоротних активів тощо), яка склала 65 тис. грн.

Отже, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток – у звітному році склав 96 тис. грн., що майже на 39,5 % менше, ніж у 1999 році (158,7 тис. грн.).

В зв’язку з цим рентабельність підприємства (який прибуток одержує підприємство на кожну гривню вкладеного капіталу, тобто характеризує ефективність використання наявних ресурсів підприємства) у звітному році знизилась на 46 % і склала 5,4 %.

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності магазину “Фотоцентр” зазнали негативних змін у звітному році порівняно з 2000 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів співпраці з діловими партнерами по забезпеченню її рентабельності. Для магазину необхідно сформувати ефективний бізнес-план.

Собівартість продукції планується знизити в 2002 році до 615,9 тис. грн., що менше порівняно з 2001 на 13,5 тис. грн.

В 2001 році порівняно з 2000 роком сума прибутку  зросла на 400,6 – 387,98 = 12,62 тис. грн. або на 3,25%.

В 2002 році ми спланували зменшити собівартість до 615,9 тис. грн. та збільшити дохід до 1372 тис. грн. (чистий дохід без ПДВ до 1143,33 тис. грн.).

Магазин “Фотоцентр” планує в 2002 році взяти кредит в банку на придбання міні фотолабораторії  вартістю 500 тис. грн.

Формувати попит на фототовари товари в магазині “Фотоцентр” можна за допомогою цінової політики підприємства.

Також підвищенню попиту в магазині “Фотоцентр” сприяє реклама. Реклама, доводячи до населення цілеспрямовану інформацію, сприяє активізації просування і продажу товарів. Вона робить на людину емоційно-психологічний вплив. У його свідомості формується «образ товару», що відіграє визначену роль при ухваленні рішення про покупку.

У результаті реклами ринки товарів стають більш інформованими для покупців з різними потребами, неоднаковим укладом життя і різним рівнем грошових доходів. До задач, розв»язуваним за допомогою реклами в роздрібній торгівлі, можна віднести:

залучення уваги до магазину “Фотоцентр”;

збільшення числа потенційних покупців;

ознайомлення населення з асортиментом товарів, що надійшли в продаж;

акцентування уваги на реалізації нових товарів;

широке рекламування одного товару з характерними ознаками;

створення комплексного інтересу до групи товарів, зв»язаних спільністю споживання.


Список використаних джерел

 

 1. Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-план: практ. посіб.: Пер. з 3 –го англ. вид. – К.: “Знання”, КОО, 2001. – 285 с.
 2. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. –388 с.
 3. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. – Санкт-Петербург.: ГМП «Формика», 1992. – 384 с.
 4. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. – Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 688 с.
 5. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 156 с.
 6. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 

 

 

 

 

Додаток 1

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство  магазин «Фотоцентр»

за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Баланс    
                                        на 1  січня            200 2 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 300 310
первісна вартість 0 11 330 350
Знос 0 12 30 40
Незавершене будівництво 0 20 1200 2100
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 609,15 2627,2
первісна вартість 0 31 1109,15 3257,2
Знос 0 32 500 630
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40 110 100
інші фінансові інвестіції 0 45 20 10
Довгострокова дебіторська заборго-
Ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 2239,15 5150,2
 1. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 400 450
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 10 60
готова продукція 130 20 78
товари 140 1300 1400
Векселі одержані 150 150 170
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 300 320
первісна вартість 161 340 360
резерв сумнівних боргів 162 40 40
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170 7
за виданими авансами 180 35 12
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210 20 3
Поточні фінансові інвестиції 220 50 20
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 70 201
в іноземній валюті 240 120 5
Інші оборотні активи 250 10
Усього за розділом 2. 260 2492 2719
 1. Витрати майбутніх періодів
270 50 70
БАЛАНС 280 4781,15 7939,2
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
 1. Власний капітал
Статутний капітал 300 3600 3600
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 200 200
Інший додатковий капітал 330 2859
Резервний капітал 340 50 70
Нарозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 111,5 67,2
Неоплачений капітал 360 30 10
Вилучений капітал 370 20 10
Усього за розділом 1. 380 3911,15 6776,2
 1. Забеспечення наступних витрат
і платежів
Забеспечення виплат персоналу 400 10 6
Інші забеспечення 410 2
Цільове фінансування 420 10
Усього за розділом 2. 430 22 6
 1. Довгострокові зобов,язання
Довгострокові кредити банків 440 200 250
Інші довгострокові фінансові
зобов,язання 450
Відстрочені податкові зобов,язання 460 50
Інші довгострокові зобов,язання 470 20
Усього за розділом 3. 480 220 300
 1. Поточні зобов,язання
Короткострокові кредити банків 500 120 190
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов,язаннями 510 20 20
Векселі видані 520 60 130
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 250 225
Поточні зобов,язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 50 110
з бюджетом 550 10 20
з позабюджетних платежів 560 3 4
зі страхування 570 7 3
з оплати праці 580 18 10
з участниками 590 30 35
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов,язання 610 10
Усього за розділом 4. 620 578 747
 1. Доходи майбутніх періодів
630 50 110
БАЛАНС 640 4781,15 7939,2
                                                     Керівник                     М.П.
                                Головний бухгалтер

Додаток 2

 

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство магазин «Фотоцентр» за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь   за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.    
  Звіт  
                                                                 про фінансові результати
                                                                     за     рік      2001 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати  
                    Стаття Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 1236 1114,9
Податок на додану вартість 0 15 206 185,82
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 1030 929,08
Собівартість реалізованої продукції 0 40 629,4 541,1
Валовий:
 прибуток 0 50 400 387,98
 збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60
Адміністративні витрати 0 70 249 207,6
Витрати на збут 0 80 119,9 83,2
Інші операційні витрати 0 90 0,3 0,5
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 31 96,68
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 65 62,1
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 96 158,78
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 28,8 47,64
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 67,2 111,15
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 67,2 111,15
збиток 225
 1. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
рядка    період       Період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280
 1. Розрахунок показників прибутко-
вості акцій  
Назва статті Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію 330
Дивіденти на одну просту акцію 340
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

 

Додаток 3

Перелік цін на фототовари “Фотоцентр” на 2002 рік

Опт Розн
Наименование Кат.№ Цена грн без НДС НДС Цена грн с НДС Цена грн без НДС НДС Цена грн с НДС
Фотоаппараты KODAK (в комплекте с пленкой и батарейками) ГАРАНТИЯ 2 ГОДА (НОВЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ)
5 шт КODAK KB-10 7189475 шт 59,78 11,96 71,74 62,77 12,55 75,32
5 шт КODAK KB-18 6805279 шт 81,50 16,30 97,80 85,58 17,12 102,69
5 шт КODAK KB-28 6805287 шт 126,53 25,31 151,84 132,86 26,57 159,43
5 шт КODAK KE-30 6805295 шт 147,95 29,59 177,54 155,35 31,07 186,42
5 шт КODAK KE-60 6805303 шт 245,43 49,09 294,52 257,70 51,54 309,24
Фотоаппараты Canon    
1 шт BF-800 c-2648 шт 119,05 23,81 142,86 125,00 25,00 150,00
1 шт BF-9S c-3312 шт 166,67 33,33 200,00 175,00 35,00 210,00
1 шт BF-9S Date c-3923 шт 202,38 40,48 242,86 212,50 42,50 255,00
1 шт AF-9S c-3893 шт 224,26 44,85 269,11 235,47 47,09 282,56
1 шт AF-9S Date c-3903 шт 273,81 54,76 328,57 287,50 57,50 345,00
1 шт MINI 2 c-3573 шт 309,52 61,90 371,43 325,00 65,00 390,00
1 шт MINI 2 Date c-3317 шт 357,14 71,43 428,57 375,00 75,00 450,00
1 шт ZOOM 65 c-6765 шт 351,19 70,24 421,43 368,75 73,75 442,50
1 шт ZOOM 65 QD c-6766 шт 398,81 79,76 478,57 418,75 83,75 502,50
1 шт ZOOM 76 c-3863 шт 404,76 80,95 485,71 425,00 85,00 510,00
1 шт ZOOM 76 QD c-3322 шт 458,33 91,67 550,00 481,25 96,25 577,50
1 шт ZOOM 120 c-3833 шт 851,19 170,24 1021,43 893,75 178,75 1072,50
1 шт ZOOM 120 caption c-3843 шт 898,81 179,76 1078,57 943,75 188,75 1132,50
1 шт EOS 3000 28-80DC kit c-83861 шт 1226,19 245,24 1471,43 1287,50 257,50 1545,00
1 шт EOS 300 28-90DC kit c-84461 шт 1529,76 305,95 1835,71 1606,25 321,25 1927,50
Фотоаппараты OLYMPUS (в комплекте c батарейками, отмеченные (*) модели комплектуются футляром )
1 шт OLYMPUS Shoot & Go* 12028 шт 46,89 9,38 56,27 49,23 9,85 59,08
1 шт OLYMPUS TRIP MD-3* 12429 шт 83,21 16,64 99,85 87,37 17,47 104,84
1 шт OLYMPUS TRIP MD-3 ST* 11458 шт 94,78 18,96 113,74 99,52 19,90 119,42
1 шт OLYMPUS TRIP XB 3* 12079 шт 97,08 19,42 116,50 101,93 20,39 122,32
1 шт OLYMPUS TRIP XB 400* 11456 шт 89,64 17,93 107,57 94,12 18,82 112,95
1 шт OLYMPUS TRIP XB 401* 11457 шт 101,92 20,38 122,30 107,02 21,40 128,42
1 шт OLYMPUS XB 40 AF* 11453 шт 113,49 22,70 136,19 119,16 23,83 143,00
1 шт OLYMPUS XB 41 AF* 11454 шт 125,76 25,15 150,91 132,05 26,41 158,46
1 шт OLYMPUS XB 41 AF QD* 11455 шт 161,88 32,38 194,26 169,97 33,99 203,97
1 шт OLYMPUS AF 10 XB Silver* 11265 шт 167,37 33,47 200,84 175,74 35,15 210,89
1 шт OLYMPUS AF 10 XB QD* 11299 шт 217,35 43,47 260,82 228,22 45,64 273,86
1 шт OLYMPUS Mju-II 11261 шт 374,04 74,81 448,85 392,74 78,55 471,29
1 шт OLYMPUS Mju-II QD 11200 шт 425,63 85,13 510,76 446,91 89,38 536,29
1 шт OLYMPUS Mju-II zm 80 11326 шт 522,34 104,47 626,81 548,46 109,69 658,15
1 шт OLYMPUS Mju-II zm 80 Deluxe Set 11440 шт 544,30 108,86 653,16 571,52 114,30 685,82
1 шт OLYMPUS Mju-II zm 80 QD 12328 шт 621,66 124,33 745,99 652,74 130,55 783,29
1 шт OLYMPUS Mju-II zm 115 11351 шт 619,07 123,81 742,88 650,02 130,00 780,03
1 шт OLYMPUS Mju-II zm 115 Design Ed 11701 шт 646,16 129,23 775,39 678,47 135,69 814,16
1 шт OLYMPUS Mju-II zm 115 QD 11702 шт 701,63 140,33 841,96 736,71 147,34 884,05
1 шт OLYMPUS Super Zm 700 11345 шт 240,55 48,11 288,66 252,58 50,52 303,09
1 шт OLYMPUS Super Zm 700 QD 11346 шт 306,35 61,27 367,62 321,67 64,33 386,00
1 шт OLYMPUS Super Zm 800 11347 шт 405,32 81,06 486,38 425,59 85,12 510,70
1 шт OLYMPUS Super Zm 800 QD 11348 шт 498,15 99,63 597,78 523,06 104,61 627,67
1 шт OLYMPUS Super Zoom 115 11351 шт 464,33 92,87 557,20 487,55 97,51 585,06
1 шт OLYMPUS Super Zm115 QD 11352 шт 562,65 112,53 675,18 590,78 118,16 708,94
1 шт OLYMPUS View Zoom 80 11434 шт 338,10 67,62 405,72 355,01 71,00 426,01
1 шт OLYMPUS View Zoom 80 QD 11431 шт 414,70 82,94 497,64 435,44 87,09 522,52
1 шт OLYMPUS View Zoom 120 11477 шт 414,70 82,94 497,64 435,44 87,09 522,52
1 шт OLYMPUS View Zoom 120 QD 11478 шт 586,90 117,38 704,28 616,25 123,25 739,49
1 шт OLYMPUS IS 21 QD 11495 шт 935,09 187,02 1122,11 981,84 196,37 1178,21
1 шт OLYMPUS IS 200 11246 шт 950,91 190,18 1141,09 998,46 199,69 1198,15
1 шт OLYMPUS IS 200 QD 11252 шт 1038,25 207,65 1245,90 1090,16 218,03 1308,20
1 шт OLYMPUS IS 300 11339 шт 1076,61 215,32 1291,93 1130,44 226,09 1356,53
1 шт OLYMPUS IS 300 QD 11340 шт 1164,01 232,80 1396,81 1222,21 244,44 1466,65
1 шт Case US 13654 шт 20,29 4,06 24,35 21,30 4,26 25,57
1 шт Case IS 18834 шт 32,56 6,51 39,07 34,19 6,84 41,03
Цифровая студия OLYMPUS(моментальное фото на документы)    
1 шт Принтер P330NE 13150 шт 1777,68 355,54 2133,22 1866,56 373,31 2239,88
1 шт C-2020/2040 13152 шт 2732,71 546,54 3279,25 2869,35 573,87 3443,21
1 шт Паспорт. Бумага P60LE 13506 шт 154,76 30,95 185,71 162,50 32,50 195,00
1 шт Адаптер C-5AE 13602 шт 160,41 32,08 192,49 168,43 33,69 202,12
1 шт Кабель FL-CB04 13685 шт 184,10 36,82 220,92 193,31 38,66 231,97
1 шт Карта памяти 16МБ 13546 шт 106,07 21,21 127,28 111,37 22,27 133,64
1 шт Карта памяти 32МБ 13547 шт 176,37 35,27 211,64 185,19 37,04 222,22
1 шт Карта памяти 64МБ 13549 шт 260,20 52,04 312,23 273,20 54,64 327,85
Фотоаппараты Rekam (новые цены)    
1 шт REKAM KR-5 чёрн/серебр R-KR5BL /S шт 27,02 5,40 32,42 28,37 5,67 34,04
1 шт REKAM BF — 7C шампань/синий R-BF7CG/BLUE шт 29,32 5,86 35,18 30,79 6,16 36,94
1 шт REKAM KR 20 чёрн/серебр R-KR20BL /S шт 33,92 6,78 40,70 35,61 7,12 42,74
1 шт REKAM BF- 300 шамп/син/зел/сирен R-BF300CG  /BLUE /GR /PR шт 43,35 8,67 52,01 45,51 9,10 54,62
1 шт REKAM BF — 222 шампань R-BF222CG шт 50,06 10,01 60,07 52,56 10,51 63,08
1 шт REKAM BF- 220 прозрачные (син/красн/зел/чёрн) R-BF220BLUE /RED /GR /BL шт 52,50 10,50 63,00 55,13 11,03 66,15
1 шт REKAM BF 333 чёрн/серебр R-BF222BL /S шт 56,10 11,22 67,33 58,91 11,78 70,69
1 шт REKAM BF  500 R-BF500 шт 60,44 12,09 72,53 63,46 12,69 76,15
1 шт REKAM Max  ( 5 цветов) R-MAX шт 60,74 12,15 72,89 63,78 12,76 76,54
1 шт REKAM F-201 R-F201S шт 62,27 12,45 74,73 65,38 13,08 78,46
1 шт REKAM F-101 ST R-F101ST шт 62,88 12,58 75,46 66,03 13,21 79,23
1 шт REKAM Prestige R-Prestige шт 62,88 12,58 75,46 66,03 13,21 79,23
1 шт REKAM Mega 20 R-Mega20 шт 66,54 13,31 79,85 69,87 13,97 83,85
1 шт REKAM KR-10 п/а (остатки) R- KR10 шт 42,43 8,49 50,91 44,55 8,91 53,46
1 шт REKAM FF-200 (остатки) R-FF200 шт 61,95 12,39 74,34 65,05 13,01 78,06
1 шт REKAM BF-400 ST (остатки) R-BF400 шт 74,48 14,90 89,38 78,20 15,64 93,84
1 шт REKAM AF-300 (остатки) R-AF300 шт 90,58 18,12 108,70 95,11 19,02 114,13
1 шт Mega30 ST (остатки) R-Mega30 шт 73,26 14,65 87,91 76,92 15,38 92,31
1 шт Другие фотоаппараты (остатки Nikon, Minolta, Kodak Star…, новые позиции)    
Фотопленка KODAK GOLD New (идеальная пленка на все случаи жизни) ПРОИЗВОДСТВО: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
20 шт GA 135/12/100 3809324 шт 5,54 1,11 6,65 5,82 1,16 6,98
20 шт GA 135/24/100 3793213 шт 6,36 1,27 7,63 6,68 1,34 8,01
20 шт GA 135/36/100 3798873 шт 7,65 1,53 9,18 8,03 1,61 9,64
20 шт GB 135/12/200 3796174 шт 6,06 1,21 7,27 6,36 1,27 7,64
20 шт GB 135/24/200 3809449 шт 6,88 1,38 8,26 7,23 1,45 8,67
20 шт GB 135/36/200 3809506 шт 8,00 1,60 9,60 8,40 1,68 10,08
20 шт GC 135/12/400 3811486 шт 6,49 1,30 7,79 6,82 1,36 8,18
20 шт GC 135/24/400 3793965 шт 7,80 1,56 9,36 8,19 1,64 9,83
20 шт GC 135/36/400 3804291 шт 9,17 1,83 11,00 9,63 1,93 11,55
Фотопленка KODAK Колор Плюс (Высокое качество при доступной цене!) ПРОИЗВОДСТВО: США  
20 шт Колор Плюс 100-24 3797669 шт 4,35 0,87 5,22 4,57 0,91 5,48
20 шт Колор Плюс 100-36 3799863 шт 5,15 1,03 6,18 5,41 1,08 6,49
20 шт Колор Плюс 200-12 3820297 шт 4,03 0,81 4,84 4,23 0,85 5,08
20 шт Колор Плюс 200-24 3804168 шт 5,04 1,01 6,05 5,29 1,06 6,35
20 шт Колор Плюс 200-36 3802824 шт 5,73 1,15 6,88 6,02 1,20 7,22
Фотопленка  PROFOTO    
5 шт Профото100-36+ 3785059 шт 6,64 1,33 7,97 6,97 1,39 8,37
Фотопленка SAMSUNG (новая пленка)    
10 шт Samsung    100-12 FG10012 шт 3,32 0,66 3,98 3,49 0,70 4,18
10 шт Samsung    100-24 FG10024 шт 3,76 0,75 4,51 3,95 0,79 4,74
10 шт Samsung    100-36 FG10036 шт 4,56 0,91 5,47 4,79 0,96 5,75
10 шт Samsung    200-12 FG20012 шт 3,67 0,73 4,40 3,85 0,77 4,62
10 шт Samsung    200-24 FG20024 шт 4,32 0,86 5,18 4,54 0,91 5,44
10 шт Samsung    200-36 FG20036 шт 5,11 1,02 6,13 5,37 1,07 6,44
10 шт Samsung    400-12 FG40012 шт 4,66 0,93 5,59 4,89 0,98 5,87
10 шт Samsung    400-24 FG40024 шт 5,36 1,07 6,43 5,63 1,13 6,75
10 шт Samsung    400-36 FG40036 шт 6,35 1,27 7,62 6,67 1,33 8,00
Фотопленка KONIKA  VX    
10 шт KONIKA 100-12 k10012 шт 3,46 0,69 4,15 3,63 0,73 4,36
10 шт KONIKA 100-24 k10024 шт 4,32 0,86 5,18 4,54 0,91 5,44
10 шт KONIKA 100-36 k10036 шт 5,29 1,06 6,35 5,55 1,11 6,67
10 шт KONIKA 200-12 k20012 шт 3,97 0,79 4,76 4,17 0,83 5,00
10 шт KONIKA 200-24 k20024 шт 4,78 0,96 5,74 5,02 1,00 6,02
10 шт KONIKA 200-36 k20036 шт 5,70 1,14 6,84 5,99 1,20 7,18
10 шт KONIKA 400-12 k40012 шт 5,24 1,05 6,29 5,50 1,10 6,60
10 шт KONIKA 400-24 k40024 шт 6,36 1,27 7,63 6,68 1,34 8,01
10 шт KONIKA 400-36 k40036 шт 7,53 1,51 9,04 7,91 1,58 9,49
Фотопленка KONIKA  Centuria    
10 шт Centuria100-12 c10012 шт 4,17 0,83 5,00 4,38 0,88 5,25
10 шт Centuria100-24 c10024 шт 4,93 0,99 5,92 5,18 1,04 6,21
10 шт Centuria100-36 c10036 шт 6,11 1,22 7,33 6,42 1,28 7,70
10 шт Centuria200-12 c20012 шт 4,58 0,92 5,50 4,81 0,96 5,77
10 шт Centuria200-24 c20024 шт 5,80 1,16 6,96 6,09 1,22 7,31
10 шт Centuria200-36 c20036 шт 6,92 1,38 8,30 7,27 1,45 8,72
10 шт Centuria400-12 c40012 шт 6,05 1,21 7,26 6,35 1,27 7,62
10 шт Centuria400-24 c40024 шт 6,97 1,39 8,36 7,32 1,46 8,78
10 шт Centuria400-36 c40036 шт 8,80 1,76 10,56 9,24 1,85 11,09
Фотопленка FUJI SUPERIA    
10 шт SUPERIA 100-12 s10012 шт 4,73 0,95 5,68 4,97 0,99 5,96
10 шт SUPERIA 100-24 s10024 шт 5,65 1,13 6,78 5,93 1,19 7,12
10 шт SUPERIA 100-36 s10036 шт 6,82 1,36 8,18 7,16 1,43 8,59
10 шт SUPERIA 200-12 s20012 шт 5,24 1,05 6,29 5,50 1,10 6,60
10 шт SUPERIA 200-24 s20024 шт 6,36 1,27 7,63 6,68 1,34 8,01
10 шт SUPERIA 200-36 s20036 шт 7,73 1,55 9,28 8,12 1,62 9,74
10 шт SUPERIA 400-12 s40012 шт 5,85 1,17 7,02 6,14 1,23 7,37
10 шт SUPERIA 400-24 s40024 шт 7,38 1,48 8,86 7,75 1,55 9,30
10 шт SUPERIA 400-36 s40036 шт 9,41 1,88 11,29 9,88 1,98 11,86
Фотопленка FUJI Сolor    
10 шт FUJI COLOR 100-24 FC10024 шт    
10 шт FUJI COLOR 100-36 FC10036 шт 5,44 1,09 6,53 5,71 1,14 6,85
10 шт FUJI COLOR 200-24 FC20024 шт 5,22 1,04 6,26 5,48 1,10 6,57
10 шт FUJI COLOR 200-36 FC20036 шт 6,05 1,21 7,26 6,35 1,27 7,62
     
Батарейки  KODAK Photolife / Xtralife / Max / LongLife    
20 уп  PHOTOLIFE ALKN KAA-4P 1933944 уп 5,40 1,08 6,48 5,67 1,13 6,80
10 уп  PHOTOLIFE ALKN K3A-4P 1648492 уп 5,68 1,14 6,81 5,96 1,19 7,15
     
12 шт  PHOTOLIFE K123LA Литиевые 8227100 шт 10,87 2,17 13,04 11,41 2,28 13,69
1 шт  PHOTOLIFE KCR2  Литиевые 1792423 шт 10,37 2,07 12,44 10,89 2,18 13,07
1 шт  PHOTOLIFE KCR2025  Литиевые 8727083 шт 2,14 0,43 2,56 2,24 0,45 2,69
10 шт  PHOTOLIFE KL2CR5 Литиевые 1978923 шт 17,64 3,53 21,17 18,53 3,71 22,23
6 шт  PHOTOLIFE K223LA Литиевые 1962075 шт 17,67 3,53 21,20 18,55 3,71 22,26
   
20 уп  XTRALIFE/MAX ALKN KAA-2 8447096 уп 2,87 0,57 3,44 3,01 0,60 3,62
20 уп  XTRALIFE/MAX ALKN KAA-4 1882612 уп 5,25 1,05 6,30 5,51 1,10 6,62
10 уп  XTRALIFE/MAX ALKN K3A-4 8229429 уп 5,68 1,14 6,81 5,96 1,19 7,15
10 шт XTRALIFE/MAX ALKN K9V 8412876 шт 5,68 1,14 6,81 5,96 1,19 7,15
10 уп  XTRALIFE/MAX ALKN KC2 8255028 уп 6,35 1,27 7,62 6,67 1,33 8,00
10 уп  XTRALIFE/MAX ALKN KD2 8427569 уп 8,36 1,67 10,04 8,78 1,76 10,54
   
12 уп Zink KAAHZ-4 5242102 уп 1,95 0,39 2,34 2,05 0,41 2,46
12 уп Zink KDHZ-2 5242128 уп 2,93 0,59 3,52 3,08 0,62 3,69
12 уп Zink KCHZ-2 5242110 уп 1,96 0,39 2,35 2,06 0,41 2,47
12 шт Zink K9VHZ 5244264 шт 2,50 0,50 3,00 2,63 0,53 3,15
12 шт Zink K4,5VHZ 5244272 шт 2,88 0,58 3,46 3,02 0,60 3,63
Батарейки Duracell Ultra /UltraM3    
20 уп AA/MN  1500 Ultra (2шт) О26957 уп 5,23 1,05 6,28 5,49 1,10 6,59
10 уп AAA/MN 2400 Ultra (4шт) O26940 уп 7,15 1,43 8,58 7,51 1,50 9,01
10 уп AAA/MN 2400 Ultra (2шт) 33603 уп 5,00 1,00 6,00 5,25 1,05 6,30
10 уп C/ Ultra (2шт) 33610 уп 8,55 1,71 10,25 8,97 1,79 10,77
10 уп D/ Ultra (2шт) 33627 уп 11,95 2,39 14,34 12,55 2,51 15,06
10 шт CR2 Ultra 306 шт 21,89 4,38 26,27 22,98 4,60 27,58
10 шт DL 123 Ultra 123106 шт 14,99 3,00 17,99 15,74 3,15 18,89
Батарейки Duracell Plus    
20 уп AA/MN  1500 PLUS (2шт) 33511plus уп 3,56 0,71 4,28 3,74 0,75 4,49
20 уп AA/MN  1500 PLUS (4шт) уп 6,38 1,28 7,66 6,70 1,34 8,04
10 уп AAA/MN 2400 PLUS (2шт) 026131plus уп 2,01 0,40 2,41 2,11 0,42 2,53
   
Батарейки Duracell Titanium (распродажа)    
12 шт AA/MN  1500 Titan (1шт ) блист12 O26124 шт 1,84 0,37 2,21 1,93 0,39 2,32
20 шт AA/MN  1500 Titan (2шт) O25981 шт 3,26 0,65 3,91 3,42 0,68 4,11
20 шт AA/MN  1500 Titan (4шт) 33528 шт 6,01 1,20 7,21 6,31 1,26 7,57
12 шт AAA/MN 2400 Titan (1шт) блист12 26131 шт 1,86 0,37 2,23 1,95 0,39 2,34
10 уп AAA/MN 2400 Titan (2шт) O26025 уп 3,67 0,73 4,40 3,85 0,77 4,62
10 уп D/MN   1300 Titan (2шт) O25967 шт 10,90 2,18 13,08 11,45 2,29 13,74
10 уп C/MN   1400 Titan (2шт) O25974 шт 7,92 1,58 9,51 8,32 1,66 9,99
10 уп 9V/MN  1604 O26018 шт 7,71 1,54 9,25 8,10 1,62 9,72
10 уп DL 123 Titanium 123106 шт 17,47 3,49 20,96 18,34 3,67 22,01
Другие батарейки    
12 шт Фонарь Penlight O10208 шт 16,59 3,32 19,91 17,42 3,48 20,91
6 шт Фонарь Voyager O10215 шт 24,89 4,98 29,87 26,14 5,23 31,36
6 шт Фонарь Explorer O13285 шт 44,25 8,85 53,10 46,46 9,29 55,76
1 шт Подарочный стерео набор О33689 шт 40,91 8,18 49,09 42,96 8,59 51,55
Футляры для фотоаппаратов    
1 шт Футляр  Royal Foto кожзам RP00001 шт 8,26 1,65 9,91 8,67 1,73 10,41
1 шт Футляр универсальный Casio RP0000C шт 7,00 1,40 8,40 7,35 1,47 8,82
1 шт Футляры фото (горизонт.) FT — 1A шт 7,70 1,54 9,24 8,09 1,62 9,70
1 шт Футляры фото (вертикал.) FT — 1B шт 8,12 1,62 9,74 8,53 1,71 10,23
1 шт Футляры фото нат. кожа FT — 1S /KZ шт 16,39 3,28 19,67 17,21 3,44 20,66
1 шт Футляры «Olympus mju» нат. кожа FT-1mju шт 16,38 3,28 19,66 17,20 3,44 20,64
1 шт Футляры с карм. (сатин) 80 LV KZ шт 10,21 2,04 12,25 10,72 2,14 12,86
1 шт Футляры с карм. (на липучке) FT — 2A шт 10,20 2,04 12,24 10,71 2,14 12,85
1 шт Футляр на липучке кожзам FT — 5 шт 7,70 1,54 9,24 8,09 1,62 9,70
1 шт UN -T  P 9 R [F 100] 1153 шт 6,09 1,22 7,31 6,39 1,28 7,67
1 шт UNOMAT  PHOTOline 70 1316 шт 8,13 1,63 9,75 8,53 1,71 10,24
1 шт UNOMAT  PHOTOline 80 1151 шт 7,65 1,53 9,18 8,03 1,61 9,64
1 шт UNOMAT  PHOTOline 90 1147-1149 шт 7,35 1,47 8,83 7,72 1,54 9,27
1 шт UNOMAT  P 6 R 503 шт 7,91 1,58 9,49 8,31 1,66 9,97
1 шт UNOMAT  PHOTOline 50 1318 шт 9,65 1,93 11,58 10,13 2,03 12,16
1 шт UNOMAT  PHOTOline 60 1317 шт 10,09 2,02 12,11 10,60 2,12 12,72
Фотоальбомы    
Фотоальбомы (Корея-Вьетнам-Украина)    
36 шт 24 фото тетрадка 9х13 P2/DP/PP DP-3524 шт 0,91 0,18 1,09 0,95 0,19 1,14
36 шт 24 фото тетрадка 10х15 P2/DP/PP DP-4624 шт 1,01 0,20 1,21 1,06 0,21 1,27
36 шт 36 фото тетрадка 9х13 P2/DP/PP DP-3536 шт 1,07 0,21 1,28 1,12 0,22 1,34
36 шт 36 фото тетрадка 10х15 P2/DP/PP DP-4636 шт 1,10 0,22 1,32 1,16 0,23 1,39
64 шт 40 фото миникнижка 10х15 MA-4640 шт 2,31 0,46 2,78 2,43 0,49 2,91
48 шт 96 фото минимакс 9х13 MA-3596 шт 3,35 0,67 4,03 3,52 0,70 4,23
48 шт 96 фото минимакс 10х15 ассорти MA-4696 шт 3,56 0,71 4,27 3,74 0,75 4,49
48 шт 100 фото минимакс 10х15 ассорти MA-46100 шт 3,25 0,65 3,89 3,41 0,68 4,09
48 шт 100 фото «с заклёпками» 10х15 PP46100 шт 3,18 0,64 3,82 3,34 0,67 4,01
48 шт 100 фото «с обложкой» 10х15 SG/W.. DXP46100 шт 3,43 0,69 4,11 3,60 0,72 4,32
24 шт 100 фото «под кожу» 10х15 PU-46100 шт 7,20 1,44 8,65 7,57 1,51 9,08
24 шт 100 фото «крокодил»/»ящер» 10х15 С46100С/ L шт 6,19 1,24 7,43 6,50 1,30 7,80
24 шт 100 фото «нубук»/»рамка»10х15 MXF46100 шт 7,20 1,44 8,65 7,57 1,51 9,08
24 шт 120 фото с чехлом10х15 МА-46120 шт 4,84 0,97 5,81 5,09 1,02 6,10
24 шт 200 фото книга «Мемо» 10х15 C-46200NLT шт 11,62 2,32 13,95 12,21 2,44 14,65
24 шт 208 фото  10х15 RP-46208 шт 10,60 2,12 12,71 11,13 2,23 13,35
24 шт 200 фото «под кожу» 10х15 PU-46200 шт 14,60 2,92 17,52 15,33 3,07 18,40
24 шт 200 фото картон «мемо» 10х15 MA-46200 шт 9,32 1,86 11,19 9,79 1,96 11,75
24 шт 300 фото книжка ПВХ 10х15 MA46300PVC шт 14,14 2,83 16,97 14,85 2,97 17,82
24 шт 300 фото картон «мемо» 10х15 MA46300 шт 15,54 3,11 18,64 16,31 3,26 19,58
24 шт 500 фото 10х15 на  кольцах RB-46500 шт 22,81 4,56 27,37 23,95 4,79 28,74
24 шт Самокл. 10 листов RA-10W/2 шт 7,27 1,45 8,72 7,63 1,53 9,15
24 шт Самокл. 15 листов15х20 RA-68W/15 шт 4,90 0,98 5,89 5,15 1,03 6,18
24 шт Henzo 80 фото 1925300 шт 2,48 0,50 2,98 2,61 0,52 3,13
24 шт 13-18см однотонн 100 фото MXF57100 шт 7,51 1,50 9,01 7,88 1,58 9,46
Фотоальбомы Hoffmann    
24 шт 100ф.кн.цветн детск 1801 HOF-1801 шт 4,93 0,99 5,91 5,17 1,03 6,21
24 шт 100ф.»под кожу» с уголк.1803 HOF-1803 шт 8,17 1,63 9,81 8,58 1,72 10,30
18 шт 160ф.кн.цветн детск 1806 HOF-1806 шт 10,73 2,15 12,88 11,27 2,25 13,52
18 шт 160ф.»под кожу» с уголк.1807 HOF-1807 шт 14,06 2,81 16,87 14,76 2,95 17,71
12 шт 200ф.полипропил.с уголк.1820 HOF-1820 шт 17,86 3,57 21,43 18,75 3,75 22,50
12 шт 200фото HOF-1857 шт 22,11 4,42 26,53 23,22 4,64 27,86
8 шт 200фото HOF-1858 шт 33,24 6,65 39,89 34,90 6,98 41,88
12 шт 200ф.кн.цветн однотон 1861 HOF-1861 шт 13,14 2,63 15,77 13,80 2,76 16,55
12 шт 200ф.кн  однотон 1865 HOF-1865 шт 20,34 4,07 24,41 21,36 4,27 25,63
8 шт 160ф.»под кожу» с уголк.2840 HOF-2840 шт 32,39 6,48 38,87 34,01 6,80 40,81
8 шт 400ф.кн винил однотон 2843 HOF-2843 шт 32,39 6,48 38,87 34,01 6,80 40,81
12 шт 10л. самоклей (31х23)см 2130 HOF-2130 шт 13,57 2,71 16,29 14,25 2,85 17,10
12 шт 200фото HOF-1760 шт 9,81 1,96 11,77 10,30 2,06 12,36
12 шт 200фото HOF-1761 шт 10,21 2,04 12,25 10,72 2,14 12,86
Система фото-архив    
1 Папка-регистор для 50 файлов 32030050 8,50 1,70 10,20 8,93 1,79 10,71
1 Папка-регистор для 100 файлов 320300100 12,50 2,50 15,00 13,13 2,63 15,75
50 Файлы для фотопл 35мм42к(10л) 4035421 6,00 1,20 7,20 6,30 1,26 7,56
50 Файлы для фотопл 60мм12к(10л) 4060121 6,00 1,20 7,20 6,30 1,26 7,56
50 Файлы для слайдов на12к (10л) 40778 10,00 2,00 12,00 10,50 2,10 12,60
50 Файлы для фотогр10х15 8(10л) 404 6,00 1,20 7,20 6,30 1,26 7,56
50 Файлы для фотогр15х21 4(10л) 402 6,00 1,20 7,20 6,30 1,26 7,56
Рамки пласт «под дерево»    
5 шт 9х13 p91 шт 4,41 0,88 5,30 4,63 0,93 5,56
5 шт 10х15 p101 шт 5,08 1,02 6,09 5,33 1,07 6,39
5 шт 13х18 p131 шт 6,75 1,35 8,10 7,09 1,42 8,51
5 шт 15х20 p151 шт 7,69 1,54 9,23 8,07 1,61 9,69
5 шт 20х30 p201 шт 8,18 1,64 9,81 8,58 1,72 10,30
5 шт 30×40 p301 шт 16,34 3,27 19,61 17,16 3,43 20,59
Рамки деревянные    
5 шт 9х13 w97 шт 5,54 1,11 6,65 5,81 1,16 6,98
5 шт 10х15 w107 шт 6,04 1,21 7,25 6,34 1,27 7,61
5 шт 13х18 w137 шт 8,10 1,62 9,72 8,51 1,70 10,21
5 шт 15х20 w157 шт 9,00 1,80 10,80 9,45 1,89 11,34
5 шт 21х30 w217 шт 11,00 2,2 13,20 11,55 2,31 13,86
   
Рамки пластиковые цветные ассорти    
10 шт PL_1015as PL_1015as шт 1,78 0,355 2,13 1,86 0,37 2,24
Рамки стеклянные    
6 шт Стекл.гнутые золотые прозр10*15 RHG-1015 шт 7,08 1,42 8,50 7,44 1,49 8,93
6 шт Стекл.гнутые золотые матов10*15 RHGМ-1015 шт 7,08 1,42 8,50 7,44 1,49 8,93
6 шт Стекл.гнутые серебр прозр10*15 RHS-1015 шт 7,08 1,42 8,50 7,44 1,49 8,93
6 шт Стекл.гнутые серебр матов10*15 RHGS-1015 шт 7,08 1,42 8,50 7,44 1,49 8,93

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

3 комментария на «Курсова робота Формування ефективного бізнес-плану підприємства»

 1. Кристина говорит:

  Курсова робота Шляхи формування та збереження трудового потенціалу підприємства

 2. Олександр говорит:

  Курсова робота з теми: » Використання бізнес-планування для підвищення ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.