Курсова робота Удосконалення організації комунікацій на підприємстві

Зміст

 

 

Вступ………………………………………………………………………………………. 3

 

Розділ 1. Система комунікацій на підприємствах в умовах ринку…….. 5

 

1.1. Комунікація: сутність, процес, види………………………………… 5

 

1.2. Ефективність комунікацій в сучасних умовах………………… 10

 

Розділ 2. Дослідження процесу та системи комунікації на підприємстві      15

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика

підприємства……………………………………………………………………….. 15

 

2.2. Аналіз і оцінка процесу та системи комунікацій на

ТОВ “Славута”……………………………………………………………………… 21

 

Розділ 3. Удосконалення комунікативної політики підприємства….. 26

 

3.1. Напрямки удосконалення комунікаційних зв’язків з

зовнішнім середовищем……………………………………………………….. 26

 

3.2. Напрямки удосконалення внутрішньої комунікативної

політики підприємства………………………………………………………… 29

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 33

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 35

 

Додатки

Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності діяльності, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації комунікацій на підприємстві.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи у сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного підприємства, який бажає досягти успіху.

Встановлення ринкових умов зумовлює потребу удосконалення комунікаційної політики підприємства.

Майже неможливо переоцінювати важливість комунікацій у керуванні. Навряд чи не усе, що роблять керівники, щоб полегшити організації досягнення її цілей, вимагає ефективного обміну інформацією. Якщо люди не зможуть обмінюватися інформацією, ясно, що вони не зуміють працювати разом, формулювати цілі і досягати їх.

Однак, комунікації – це складний процес, що складається з взаємозалежних кроків, кожний з цих кроків дуже потрібний для того, щоб зробити наші думки зрозумілими іншій особі.

Саме тому тема курсової роботи “Удосконалення організації комунікацій на підприємстві” є на початку ХХІ століття досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є розробка заходів щодо удосконалення організаційних комунікацій підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити економічну сутність системи комунікацій на підприємстві;

вивчити організацію та методику комунікацій на базовому підприємстві;

провести аналіз результатів господарської діяльності базового підприємства, а також аналіз процесу та системи комунікацій;

визначити напрямки вдосконалення комунікаційних зв’язків із зовнішнім середовищем;

визначити напрямки вдосконалення внутрішньої комунікативної політики базового підприємства;

узагальнити результати роботи, розробити пропозиції щодо виявлення резервів підвищення комунікативної діяльності базового підприємства.

Предметом дослідження є проблеми комунікацій базового підприємства.

В якості базового було обрано підприємство ТОВ “Славута”. В роботі використані дані його бухгалтерської та податкової звітності за 2000-2001 рр.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Бовикін В., Бреддік У., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Носова С.С., Савицька Г.П., Саламатіна Н.А., Шеремет А. Д.  та інших.

 


Розділ 1. Система комунікацій на підприємствах в умовах ринку

 

1.1. Комунікація: сутність, процес, види

 

 

Комунікація на підприємстві в умовах ринку є смисловим аспектом соціальної взаємодії, однією із найбільших загальних характеристик будь-якої діяльності, включаючи управлінську. Вона являє собою нову форму політичної, наукової, органі­заційної і технічної сили в суспільстві, за допомогою якої організація включається у зовнішнє середовище, здійснюється обмін думками або інформацією для забезпечення взаєморозуміння. Вона має досить широке тлумачення. Комунікацію можна визначити як форму зв»язку, як один із проявів інформаційного обміну або обміну інформацією між живими істотами у процесі їх безпосереднього спілкування за допомогою технічних засобів.

Комунікаційний процес — це обмін інформацією між двома або більшою кількістю людей. Основні функції комунікаційного процесу полягають у досягненні соціальної спільності при збереженні індивідуальності кожного її елемента.


1.2. Ефективність комунікацій в сучасних умовах

 

 

Ефективність комунікацій знижується, якщо неточно формулюється повідомлення, має місце помилковий переклад або нечітке тлумачення, допускаються втрати інформації у процесі передачі, її зберігання, має місце неуваж­ність працівників, недостатній час для адаптації, передчасна оцінка, страх, відсутність передачі та ін.

На ТОВ “Славута” для досягнення ефективності комунікацій використовується внутрішня телефонна мережа та зв’язок за  допомогою електронної пошти. За 2001 рік порівняно з 2000 покращились показники комунікації. Кількість повідомлень зросла з 3547 до 3987, на 12,4%. Об’єм інформації зріс на  47,96% і досяг в 2001 році 2178 Мбайт. Працівники ТОВ стали в більшій мірі використовувати комунікації для вирішення виробничих питань.

В подальшому необхідно проводити комунікативну політику підприємства з метою вдосконалення комунікаційних зв’язків на підприємстві та з зовнішнім середовищем.

 

 


Розділ 3. Удосконалення комунікативної політики підприємства

3.1. Напрямки удосконалення комунікаційних зв’язків з зовнішнім середовищем

 

 

Для удосконалення комунікаційних зв’язків з зовнішнім середовищем на ТОВ “Славута” необхідно застосування нові комунікаційні техно­логії, оскільки аудіовізуальні засоби вступили в стадію карди­нальних змін. Це пов»язане із успіхами в галузях телекомунікацій, кабельного телебачення, супутникових систем зв»язку, інтерактивних термінів типу «відеотекст» і т.п.

Великі комунікативні можливості для підприємства і менеджменту відкриваються за умов приєднання ТОВ “Славута” до системи Internet — самої великої глобальної інформаційної сітки у світі, якою нині користуються більше 70 млн. чол. З допомогою Internet можна: приймати та від­правляти пошту; приймати участь у телеконференціях; обмінюватися файлами; вести одночасно розмову з декіль­кома сотнями людей, не відходячи від комп»ютера; здійсню­вати пошук різної інформації; працювати у Word Wide Web; використовувати обчислювальні потужності суперкомп»ю­терів та ін.

Висновки та пропозиції

 

 

В результаті проведеної роботи можна зробити такі висновки та пропозиції:

Комунікація на підприємстві в умовах ринку є смисловим аспектом соціальної взаємодії, однією із найбільших загальних характеристик будь-якої діяльності, включаючи управлінську. Вона являє собою нову форму політичної, наукової, органі­заційної і технічної сили в суспільстві, за допомогою якої організація включається у зовнішнє середовище, здійснюється обмін думками або інформацією для забезпечення взаєморозуміння.

Встановлення належної комунікації пов»язано з розв»язан­ням багатьох питань. Це готовність партнерів встановлювати комунікацію, виявлення та усунення перешкод, до цього вибір способів комунікації, правильне поєднання усної, візуальної та письмової форм комунікації тощо. Людську комунікацію прийнято вивчати не тільки в її теоретичних аспектах, але і як мистецтво, і практику. Саме так розглядається здатність до комунікації (вміння говорити, слухати, писати, читати) і, зокрема, ораторське мистецтво, схильність до журналістики, викладацької роботи, рекламної справи, літератури, радіо- і телемовлення тощо.

До суб»єктивних факторів, що знижують ефективність контактів між окремими працівниками, слід віднести той факт, що люди, які обмінюються інформацією, по-різному витлумачують одні і ті ж поняття, мають неоднаковий рівень знань, перебувають у різному емоційному стані та ін. Тому в процесі спілкування і передачі інформації виникають переш­коди, спотворення інформації, непорозуміння, уповільнення інформаційного процесу тощо. До того ж потрібно мати на увазі, що одержувачі інформації сприймають насамперед ту інформацію, яку вони сподіваються одержати й іноді ігно­рують дані, які суперечать уявленням, які у них склалися.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Славута” зазнали негативних змін у звітному році порівняно з 2000 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень. Частиною цих рішень мають стати удосконалення комунікативної політики підприємства.

З метою покращення організаційних моментів діяльності ТОВ “Славута” кількість зборів, що проводилися керівництвом для всього колективу зросла з 38 до 42, тобто на 10,53%. Кількість зборів, що проводилися для керівників підрозділів зросла на 1,92%, а в підрозділах зменшилася на 2%. Необхідно в подальшому проводити заходи з комунікації для покращення фінансового стану ТОВ “Славута” та організації колективу.

За 2001 рік порівняно з 2000 покращились показники комунікації. Кількість повідомлень зросла з 3547 до 3987, на 12,4%. Об’єм інформації зріс на  47,96% і досяг в 2001 році 2178 Мбайт. Працівники ТОВ стали в більшій мірі використовувати комунікації для вирішення виробничих питань.

Для удосконалення комунікаційних зв’язків з зовнішнім середовищем на ТОВ “Славута” необхідно застосування нові комунікаційні техно­логії. Великі комунікативні можливості для підприємства і менеджменту відкриваються за умов приєднання ТОВ “Славута” до системи Internet.

При налагодженні внутрішніх комунікацій слід врахо­вувати роль комунікативних бар»єрів — психологічних переш­код на шляху поширення і прийняття інформації, які вини­кають з різних причин: упередженість, соціальні, політичні, моральні професійні та інші відмінності між людьми і, зокре­ма, між джерелом інформації та її адресатом (одержувачем) і ін.


Список використаних джерел

 

 1. Закон України “Про власність”, затверджений Постановою ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. (із змінами №75/95-ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. — №13. – Ст. 85.
 2. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 3. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 4. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 5. Закон України      «Про      туризм».    Закон    Украины о туризме. — К.:РІТОВ   «Аванпост»,  1995 — 40с.;
 6. Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: «Світ», 1999. – 328 с.
 7. Бовыкин В. Новый менеджмент (управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления)— М.: ОАО Экономика, 1997.— 368 с.
 8. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя.- М.: АО «ИНФРА»-М — АОЗТ «Премьер», 1995.— 204с.
 9. Брэддик У. Менеджмент в организации.—  М.:  ИНФРА-М, 1997:- 344 с.
 10. Вайсман А. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. — М.: Экономика, 1995. — 344 с.
 11. Виханский О.С., Наумов А.Н.. Менеджмент. — М.: ГАРДАРИКА, 1996. — 414 с.
 12. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 1995.- 408 с.
 13. Герчикова И.Н.. Менеджмент. — М.: «Бланки и биржи» ЮНИТИ, 1995. — 478 с.
 14. Глухов В.В. Основы менеджмента.— Санкт-Петербург: Спе­циальная литература, 1995.— 327 с.
 15. Глухов В.В.. Менеджмент. Учебник., С-Пт.: Спец. лите­ратура, 1999. — 700 с.
 16. Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.
 17. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности: учебное пособие. М.,1996. – 348 с.
 18. Дизель Пол М., У.Мак Кинли. Поведение человека в организации. — М. : Фонд «За экономическую грамот­ность», 1993. — 270 с.
 19. Жигалов В.Т., Шимановська Л.М.. Основи менеджменту управлінської діяльності. — К.: Вища школа, 1994. -220с.
 20. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 1994.— 454 с.
 21. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.-287 с.
 22. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1997. – 256 с.
 23. Ильин Н.И., Луканова И.Т. и др. Управление проектами.— С.-Пб.: Два-три. 1996.- 614 с.
 24. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций: Моно­графия.— К.: МЗУУП, 1993.— 384 с.
 25. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 26. Лэнд Питер Э. Менеджмент — искусство управлять. Секреты и опыт практического менеджмента: Пер. с англ.— М.: ИНФРА-М 1991- 144 с.
 27. Мартыненко М.М. Менеджмент фирмы. — К.: Либра, 1995. — 324 с.
 28. Менеджмент & менеджер. Корпоративный стиль. №1. 2002.
 29. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.
 30. Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.
 31. Румянцева З.П. Менеджмент организации. — М.: ИНФ-РА. 1995. — 429 с.
 32. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. – М. «Издательство ПРИОР», 2000. – 240 с.
 33. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. Д. – М.: Ассосиация авторов и издателей “Тандем”, 2000. – 400 с.
 34. Туризм. Практика, проблемы, перспективы. №4 /99. «Какие работники сегодня нужны туризму» стр. 44 — 46.
 35. Шегда А.В. Основы менеджмента. — К.: Знания, 1998. -512с.

 

Додаток 1

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  ТОВ “Славута” за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Баланс    
                                        на 1  січня            200 2 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 4 8
первісна вартість 0 11 5 10
Знос 0 12 1 2
Незавершене будівництво 0 20 11 18
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 1462 1284
первісна вартість 0 31 2932 2974
Знос 0 32 1470 1690
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестіції 0 45 50
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 1477 1360
 1. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 35 41
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 287 271
готова продукція 130 63 72
товари 140 928 1112
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 247 290
первісна вартість 161 247 290
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170 1 2
за виданими авансами 180 3 3
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210 20 23
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 15 29
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 1599 1843
 1. Витрати майбутніх періодів
270    
БАЛАНС 280 3076 3203
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
 1. Власний капітал
Статутний капітал 300 1600 1600
Пайовий капітал 310 699 739
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 238 280
Нарозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 69 71
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 2606 2690
 1. Забеспечення наступних витрат
і платежів
Забеспечення виплат персоналу 400
Інші забеспечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом 2. 430 0 0
 1. Довгострокові зобов,язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові
зобов,язання 450
Відстрочені податкові зобов,язання 460
Інші довгострокові зобов,язання 470
Усього за розділом 3. 480 0 0
 1. Поточні зобов,язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов,язаннями 510
Векселі видані 520 11 70
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 186 164
Поточні зобов,язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 30 24
з бюджетом 550 99 91
з позабюджетних платежів 560 8 10
зі страхування 570 31 36
з оплати праці 580 88 97
з участниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов,язання 610 17 21
Усього за розділом 4. 620 470 513
 1. Доходи майбутніх періодів
630    
БАЛАНС 640 3076 3203
                                                     Керівник                     М.П.

Додаток 2

 

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  ТОВ «Славута» за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь   за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.    
  Звіт  
                                                                 про фінансові результати
                                                                     за     рік      2001 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати  
                    Стаття Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 4364 4561
Податок на додану вартість 0 15 727 760
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 3637 3801
Собівартість реалізованої продукції 0 40 1245 1400
Валовий:
 прибуток 0 50 2392 2401
 збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60 13 20
Адміністративні витрати 0 70 1983,0 1990
Витрати на збут 0 80 304 310
Інші операційні витрати 0 90 3 2
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 115 119
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 115 119
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 35 36
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 80 83
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 80 83
збиток 225
 1. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
рядка    період       Період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280
 1. Розрахунок показників прибутко-
вості акцій  
Назва статті Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію 330
Дивіденти на одну просту акцію 340
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Курсова робота Удосконалення організації комунікацій на підприємстві»

 1. Иван говорит:

  Можна скачати цю роботу?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.