Курсова робота Стратегічне планування в організації

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП.. 3

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 5

1.1. Процес планування в організації 5

1.2. Сутність та етапи стратегічного планування. 8

1.3. Типи стратегій розвитку підприємства. 13

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В АПТЕЦІ №27 КП “ФАРМАЦІЯ”. 18

2.1. Організаційно-економічна характеристика аптеки. 18

2.2. Аналіз стану стратегічного планування діяльності  аптеки. 22

2.3. Ефективність стратегічного планування в аптеці 29

 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В АПТЕЦІ №27 КП “ФАРМАЦІЯ”. 33

3.1. Використання нових методів стратегічного     планування. 33

3.2. Оцінка економічної ефективності використання методів стратегічного планування. 39

 

ВИСНОВКИ.. 42

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 44

 

ДОДАТКИ.. 46

ВСТУП

 

Управління сучасним підприємством у наш ди­намічний час є досить складною роботою, яку мо­жуть виконувати лише фахівці нової генерації озброєні найсучаснішими знаннями.

Фахівці в галузі менеджменту повинні вміти виконувати функції планування, організації, координації, мотивації, контролю праці робітників організації для досягнення певних цілей. Першо­чергова задача менеджменту полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників на нововве­дення. Керівники різних ланок повинні стати ініціаторами технологічних і організаційних змін. Саме ці категорії праців­ників сприяють утвердженню підприємства на ринку, успіху в конкурентній боротьбі, втіленню нових ідей та результативних стратегій.

Прибуток підприємства являє собою підсумок його господарської діяльності та є джерелом його життєдіяльності. Величина прибутку напряму залежить від рівня організації стратегічного  планування на підприємстві.

Саме тому тема курсової роботи “Стратегічне планування в організації” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи  є вдосконалення проведення стратегічного планування підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути процес планування в організації;

— визначити сутність та етапи стратегічного планування;

— розглянути типи стратегій розвитку підприємства;

— розглянути організаційно-економічну характеристика аптеки;

— провести аналіз стану стратегічного планування діяльності аптеки;

— провести оцінку ефективності стратегічного планування в аптеці;

— розглянути можливість використання нових методів стратегічного планування;

— провести оцінку економічної ефективності використання методів стратегічного планування.

Предметом дослідження є система стратегічного планування на базовому підприємстві.

Об’єктом дослідження обрано аптеку №27 КП “Фармація”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Інформаційною базою є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література, узагальнення, фінансова та статистична звітність КП “Фармація”.

 

 


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

1.1. Процес планування в організації

 

Найважливішою функцією управління підприєм­ством є планування його діяльності. Планування є, власне, процесом визначення цілей, що їх підприємство передбачає досягти за певний період, а також спо­собів досягнення таких цілей [2, c. 51].

Планування об»єднує структурні підрозділи підприємства спільною метою, надає всім процесам однонапрямленості і скоординованості, що дає змогу найбільш повно й ефективно викорис­товувати наявні ресурси, комплексно, якісно та своєчасно вирішу­вати різноманітні завдання управління.

будь-якої іншої функції менеджменту, є розроблені ме­тоди менеджменту, прийняті конкретні управлінські рі­шення, а також затверджені певні показники (рівень при­бутків, обсяг реалізації, величина витрат, рентабельність тощо) діяльності організації.

 

 


1.3. Типи стратегій розвитку підприємства

 

Визначення стратегії для організації принци­пово залежить від конкретної ситуації, в якій зна­ходиться організація. Однак існують деякі загальні підходи до формування стратегії і деякі загальні межі, які обмежують стратегії [25, c. 311].

Найбільш розповсюджені, перевірені практикою та широко висвітлені в літературі стратегії роз­витку бізнесу називають базисними, або еталон­ними. Вони висвітлюють чотири різних підходи до росту організації та пов»язані зі змінами одно­го чи кількох елементів: продукту; ринку; галузі; стану організації всередині галузі; технології.

Кожний із цих елементів може знаходитись в одному з двох становищ:

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності аптеки №27 КП “Фармація” зазнали позитивних змін у звітному 2006 році порівняно з 2005 роком. Діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень, що дадуть змогу підвищити рівень отримання доходів від продажу лікарських засобів.

2.2. Аналіз стану стратегічного планування діяльності аптеки

 

 

В аптеці №27 КП “Фармація” здійснюється стратегічне планування діяльності. Місією аптеки №27 КП “Фармація” є піклування про здоров’я населення. Цілями аптеки №27 КП “Фармація”  є отримання прибутку від реалізації лікарських виробів, підвищення конкурентоспроможності підприємства, розвиток структури лікарських виробів.

зменшилася на 27 тис. грн., що складає 7,46% до початку року. У складі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу мають розрахунки за товари, роботи і послуги, їх частка на кінець року зросла на 12,65% і становить 95,52%. Коефіцієнт незалежності в 2006 році збільшився на 0,0355 за рахунок збільшення власного капіталу підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості аптеки №27 КП “Фармація” зріс на 0,025 в 2006 році за рахунок збільшення власних коштів.

Можна зробити висновок, що показники ефективності діяльності аптеки №27 КП “Фармація” зазнали позитивних змін у звітному 2006 році порівняно з 2005 роком.

 

 

 


РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В АПТЕЦІ №27 КП “ФАРМАЦІЯ”

3.1. Використання нових методів стратегічного планування

 

Під час стратегічного планування діяльності аптеки №27 КП “Фармація” можна сформувати стратегію за допомогою матриці БКГ. В аптеці №27 КП “Фармація” виділені шість потенційних стратегічних зон господарювання. Економічна характеристика кожної СЗГ представлена в табл. 3.1.

ВИСНОВКИ

 

Отже, планування є процесом визначення цілей, що їх підприємство передбачає досягти за певний період, а також спо­собів досягнення таких цілей. Стратегічне планування — різновид управлінської діяльності, який полягає в реалізації комплексу заходів, пов»язаних із визначенням стратегії діяльності організації, тобто комплексного плану перспек­тивного розвитку організації. Кінцевим результатом стратегічного планування, як і будь-якої іншої функції менеджменту, є розроблені ме­тоди менеджменту, прийняті конкретні управлінські рі­шення, а також затверджені певні показники (рівень при­бутків, обсяг реалізації, величина витрат, рентабельність тощо) діяльності організації.

Визначення стратегії для організації принци­пово залежить від конкретної ситуації, в якій зна­ходиться організація. Найбільш розповсюджені і перевірені практикою стратегії роз­витку бізнесу висвітлюють різні підходи до росту організації та пов»язані зі змінами одно­го чи кількох елементів: продукту; ринку; галузі; стану організації всередині галузі; технології.

В аптеці №27 КП “Фармація” здійснюється стратегічне планування діяльності. Місією аптеки №27 КП “Фармація” є піклування про здоров’я населення. Цілями аптеки №27 КП “Фармація”  є отримання прибутку від реалізації лікарських виробів, підвищення конкурентоспроможності підприємства, розвиток структури лікарських виробів.

Дохід (виручка) від реалізації товарів аптеки №27 КП “Фармація”  зросла на 757,6 тис. грн. (15,85%). Виконання плану з отримання загального доходу склало 101,82%. За асортиментом план виконано на 98,99%.

Рентабельність реалізації в 2006 році зросла на 0,03%, також зросла рентабельність оборотного капіталу на 0,08% за рахунок зростання чистого прибутку підприємства з 16 до 129,7 тис. грн. Рівень рентабельності загального капіталу зменшився в 2006 році на 0,09% порівняно з 2006 роком. Також зменшилися показники рентабельності власного капіталу на 0,12%. За аналізований період загальна величина дебіторської заборго­ваності зменшилася на 27 тис. грн., що складає 7,46% до початку року. У складі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу мають розрахунки за товари, роботи і послуги, їх частка на кінець року зросла на 12,65% і становить 95,52%. Коефіцієнт незалежності в 2006 році збільшився на 0,0355 за рахунок збільшення власного капіталу підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості аптеки №27 КП “Фармація” зріс на 0,025 в 2006 році за рахунок збільшення власних коштів.

Можна зробити висновок, що показники ефективності діяльності аптеки №27 КП “Фармація” зазнали позитивних змін у звітному 2006 році порівняно з 2005 роком.

Під час стратегічного планування діяльності аптеки №27 КП “Фармація” можна сформувати стратегію за допомогою матриці БКГ. Структура асортименту в аптеки №27 КП “Фармація” повинна  формуватися під впливом наступних основних факторів: наявність платоспроможного попиту на товар; кон’юнктура споживчого ринку; наявність пропозиції даного товару з боку виробників.

Для підвищення ефективності управління аптекою №27 КП “Фармація” пропонується створити відділ маркетингу. Відділ маркетингу буде розробляти та здійснювати програму маркетингу підприємства та брати участь у стратегічному плануванні.

В 2007 році аптека №27 КП “Фармація” планує збільшити виручку від реалізації товарів на 16%. На підприємстві відбудеться  розширення асортименту в середині кожної з груп. В 2007 році аптека №27 КП “Фармація” за рахунок вдосконалення стратегічного управління планує отримати чистого прибутку 150 тис. грн., при цьому рентабельність реалізації планується відповідно 2,33%.

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
 2. Андреюк Н. В., Минчинська І. В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005. — 162с.
 3. Батенко Л.П., Бєлов М. А., Євдокимова Н. М., Москалюк В. Є., Оберемчук В. Ф. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т / В.Є. Москалюк (заг.ред.). — К. : КНЕУ, 2005. — 384с.
 4. Волков В. В., Корнійчук В. П., Хом»як К. Д. Стратегічний медичний менеджмент. — К., 2007. — 29с.
 5. Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 2002.— 224 с.
 6. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 7. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 556 с.
 8. Кузьмін О. Є., Громовик Б. П., Гасюк Г. Д., Левицька О. Р., Мельник О. Г. Менеджмент у фармації: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Є. Кузьмін (ред.), Б. П. Громовик (ред.). — Вінниця : Нова Книга, 2005. — 448с.
 9. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К. : Академвидав, 2003. — 415с.
 10. Магуайр Е., Гендерсон Д., Муні Г. Економіка охорони здоров»я: Вступний курс / Володимир Чайковський (пер.). — К. : Основи, 1998. — 313с.
 11. Макаренко П. М., Миронова Р. М., Макаренко А. П., Васильєва Н.К., Галай І. Є. Стратегічне планування: процес та процедура реалізації в менеджменті / Петро Миколайович Макаренко (ред.). — Д. : ВКФ «Оксамит-Текст», 2003. — 142с.
 12. Мартиненко М. М., Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Каравела, 2006. — 320с.
 13. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 2002.- 432 с.
 14. Мних М. В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах: Навч. посібник для студ. вузів / Академія муніципального управління. — К. : Знання України, 2004. — 92с.
 15. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. — 560с.
 16. Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.
 17. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Кондор, 2003. — 554с.
 18. Осовська Г. В., Копитова І. В. Основи менеджменту. Практикум: Навч. посібник. — К. : Кондор, 2005. — 581с.
 19. Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Кондор, 2003. — 196с.
 20. Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент: Навч.-метод. посібник для студ. напряму «Менеджмент» спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Національний ун- т «Львівська політехніка». — Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. — 223с.
 21. Поліщук Т. М., Ковальов В. Г. Економічні основи менеджменту: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Одеський держ. екологічний ун-т. — О. : ТЭС, 2004. — 150с.
 22. Смолін І. В. Стратегічне планування розвитку організації. — К., 2004. — 346с.
 23. Солоненко Н. Економіка охорони здоров»я: Навч. посібник / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К. : НАДУ, 2005. — 416с.
 24. Стеценко І. Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: Навч. посіб.. — К.: А.С.К., 2005. — 224с.
 25. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник. — 2-ге вид., випр., доп. — К.: Академвидав, 2007. — 576с.
 26. Шатун В. Т. Основи менеджменту: Навч. посіб. / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2006. — 376с.
 27. Шокун В. В., Пішеніна Т. І. Основи менеджменту: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К. : Ун-т «Україна», 2005. — 340с.
 28. Шутов М. М. Економіка та менеджмент охорони здоров»я: регіональний аспект: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Х. : Основа, 2000. — 367с.

 


ДОДАТКИ

 

Додаток А

 

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб»єкта малого підприємництва

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

|     | 01

Підприємство  аптека №27 КП “Фармація” за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Форма власності за КФВ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Середньооблікова чисельність Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса

 

 

 1. Балансна ______31 грудня_2006 р.
 

Форма N 1-м

 

Код за ДКУД

 

1801006

 

 

Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 300 310
первісна вартість 0 11 330 350
Знос 0 12 30 40
Незавершене будівництво 0 20 1200 2100
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 609,15 2627,2
первісна вартість 0 31 1109,15 3257,2
Знос 0 32 500 630
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40 110 100
інші фінансові інвестіції 0 45 20 10
Довгострокова дебіторська заборго-
Ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 2239,15 5150,2

 

 

 1. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 400 450
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 10 60
готова продукція 130 20 78
товари 140 130 119,58
Векселі одержані 150 150 170
Дебіторська заборгованість за товари,
Роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 300 320
первісна вартість 161 340 360
резерв сумнівних боргів 162 40 40
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170 7
за виданими авансами 180 35 12
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210 20 3
Поточні фінансові інвестиції 220 50 20
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 70 201
в іноземній валюті 240 120 5
Інші оборотні активи 250 10
Усього за розділом 2. 260 2492 2719
 1. Витрати майбутніх періодів
270 50 70
БАЛАНС 280 4781,15 7939,2
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
 1. Власний капітал
Статутний капітал 300 3600 3600
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 180 3049
Резервний капітал 340 50 70
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 111,15 67,2
Неоплачений капітал 360 30 10
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 3911,15 6776,2
 1. Забезпечення наступних витрат
і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 10 6
Інші забезпечення 410 2
Цільове фінансування 420 10
Усього за розділом 2. 430 22 6
 1. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 200 250
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов,язання 460 50
Інші довгострокові зобов,язання 470 20
Усього за розділом 3. 480 220 300
 1. Поточні зобов,язання
Короткострокові кредити банків 500 120 190
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями 510 20 20
Векселі видані 520 60 130
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 250 225
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 50 110
з бюджетом 550 10 20
з позабюджетних платежів 560 3 4
зі страхування 570 7 3
з оплати праці 580 18 10
з участниками 590 30 35
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610 10
Усього за розділом 4. 620 578 747
 1. Доходи майбутніх періодів
630 50 110
БАЛАНС 640 4781,15 7939,2

 

 

Продовження додатка

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 24 лютого 2001 р. N 101)

 

 

 

 1. Звіт про фінансові результати

за ___рік_____ 2006 р.

 

 

Форма N 2-м

Код за ДКУД

 

 

 

1801007

 

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
 

1

 

2

 

3

 

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

010

 

5538,8

 

4781,2

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

 

020

 

(  923,1  )

 

(  796,87  )

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(010-020)

 

030

 

4615,7

 

3984,33

 

Інші операційні доходи

 

040

 

0,2

 

0,15

 

Інші звичайні доходи

 

050

 

Надзвичайні доходи

 

060

 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

 

070

 

4615,9

 

3984,48

 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

 

080

 

Матеріальні затрати

 

090

 

(    )

 

(     )

 

Витрати на оплату праці

 

100

 

(   11,8  )

 

(  10,1  )

 

Відрахування на соціальні заходи

 

110

 

(   4,6  )

 

(  3,7 )

 

Амортизація

 

120

 

(  0,6 )

 

(  0,2 )

 

Інші операційні витрати

 

130

 

(  272,9  )

 

(  300,1 )

 

у тому числі

 

131

 

(          )

 

(          )

 

140

 

( 4297,8  )

 

( 3648,28  )

 

Інші звичайні витрати

 

150

 

(          )

 

(          )

 

Надзвичайні витрати

 

160

 

(          )

 

(          )

 

Податок на прибуток

 

170

 

(   8,5  )

 

( 6,1 )

 

Разом витрати (090 + 100 + 110+ 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170)

 

180

 

(  4596,2  )

 

(  3968,48  )

 

Чистий прибуток (збиток) (070 — 180)

 

190

 

19,7

 

16,0

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

3 комментария на «Курсова робота Стратегічне планування в організації»

 1. Дмитрий говорит:

  Как заказать? Как узнать цену?

 2. Даша говорит:

  Хочу заказать данную работу. В какую она цену?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.