Дипломна робота Система організаційно-розпорядчих методів управління та їх вплив на зовнішньоекономічну діяльність підприємства

ЗМІСТ

 

Стор.

Вступ                                                                                                               3

Розділ 1. Теоретичні аспекти організаційно-розпорядчих методів управління підприємством                                                                                     7

1.1Сутність організаційно-ропорядчих методів та їх вплив на діяльність підприємства                                                                                                            7

1.2 Роль організаційно-розпорядчих методів у системі управління, їх

класифікація                                                                                                 10

1.3 Засоби правого впливу, та їх значення в процесі управління підприємством                                                                                                       23

Розділ 2. Аналіз спільного підприємства „УДІМІС” як об`єкту
управління                                                                                                    25

2.1 Аналіз спільного підприємства „УДІМІС” як системи управління 25

2.2 Аналіз господарсько-фінансової діяльності СП„УДІМІС”              39

2.3 Оцінка ефективності використання організаційно-розпорядчих методів управління СП „УДІМІС” та їх  вплив на зовнішньоекономічну діяльність                                                                                                              52

Розділ 3. Шляхи вдосконалення організаційно-розпорядчих методів управління СП “УДІМІС”                                                                                  60

3.1. Підвищення ефективності застосування організаційних методів управління СП “УДІМІС”                                                                                  60

3.2. Шляхи вдосконалення організаційної структури управління  зовнішньоекономічною діяльністю СП “УДІМІС”                                         64

3.3. Підвищення ефективності використання розпорядчих методів управління на СП “УДІМІС”, відповідно до правил видання розпорядчих документів                                                                                                            67

Висновки                                                                                                    75

Рекомендації                                                                                               80

Перелік літератури                                                                                    84

Додатки                                                                                                       90

 

ВСТУП

 

Світовий досвід суспільного розвитку виявив три основні типи управління: традиційне, адміністративно-командне, ринкове.

Сучасна економічна реформа в Україні, яка здійснюється у напрямі ринкових перетворень, докорінно змінює характер, принципи і процес управління. Успіхи чи невдачі ринкових перетворень в економіці України та вихід національних підприємств на міжнародний ринок багато в чому будуть залежати від людей, які здійснюватимуть ці перетворення та керуватимуть цим процесом.

Фундаментальні зміни в суспільстві зумовили і зміни в діяльності керівника (менеджера). В умовах адміністративно-командної системи робота менеджера базувалась на вмінні формувати та віддавати розпорядження і накази, роль керівника була зрозумілою і чітко визначеною. Ринкові умови значно ускладнюють і змінюють діяльність керівника. Кваліфікованим менеджером є той, який швидко реагує на зміни ситуації на ринку, здатний регулювати його.

Складні процеси становлення ринкових відносин в Україні мають свої особливості на рівні підприємства, становище якого у ринковій економіці докорінно змінюється. Будучи економічно самостійним і повністю відповідаючи за результати своєї діяльності, підприємство повинно сформувати таку систему менеджменту, яка забезпечила б йому високу ефективність роботи, конкурентноздатність і стійке становище на ринку.

Останнім часом в багатьох наукових публікаціях ведуться дискусії з приводу визначення поняття управління підприємством в ринкових умовах господарювання.

Якщо визначити поняття з методологічної точки зору, то це  — система суб’єктів ринкового самоуправління та державного регулювання, що мають за основу використання економічних законів розвитку системи.

Для більш повної характеристики значення управління підприємством в умовах ринкового середовища необхідно розглянути  практичні засоби впливу органів управління на об’єкти з метою одержання загальних соціально-господарських цілей. Мова йде про методи менеджменту, від яких залежить сила управлінського впливу суб»єкта управління на окремі сторони діяльності об’єкта управління.

Загально прийнято виділяти чотири види методів управління: економічні, організаційно-розпорядчі (або адміністративні), соціальні, психологічні.

В період переходу до ринкових відносин здійснюється проведення радикальної економічної реформи, активної соціальної політики, на всебічну демократизацію суспільства, все це пов’язано з підвищенням ролі людського фактору. Тому в ринковому середовищі мають значення  організаційно-розпорядчі методи, що являють собою засоби впливу на об’єкти управління за допомогою влади, підлеглості та дисципліни. Це значення полягає в необхідності забезпечення чіткого розподілу обов’язків в апараті управління, дотримання правових норм та повноважень в господарській діяльності, здійснення координування трудових зусиль шляхом адміністративного впливу, контролю за роботою підприємств, колективів та окремих робітників, застосування заходів дисциплінарної відповідальності.

Перехід від адміністративно-командних до організаційно-економічних методів управління вимагає від керівників всіх рівнів не просто виконання своїх обов’язків та функцій як виду діяльності по керівництву людьми, а досягнення поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей. В зв’язку з цим, ефективне використання організаційно-розпорядчих методів управління підприємством є досить актуальним.

Основна мета управління підприємством – це створення умов для реалізації цілей підприємства, координація і злагодженість спільної діяльності робітників організації. Від ефективного використання організаційно-розпорядчих методів управління залежать досягнення кожного колективу підприємства і України.

Організаційно-розпорядчі методи управління використовуються для досягнення встановлених цілей в тих випадках,  коли потрібно підчинити колектив та направити його на рішення конкретних задач управління. Ідеальною умовою їх ефективності являється високий рівень регламентації управління та трудової дисципліни, коли управлінський вплив без значних виправлень реалізується нижчими ланками управління. Організаційно-розпорядчі методи по суті є методами адміністративного впливу, оскільки правом на їх застосування наділяється адміністрація підприємств.

Характеризуючи вплив організаційно-розпорядчих методів управління на зовнішньоекономічну діяльність підприємства, слід зазначити, що з їх допомогою розвивається взаємовигідне співробітництво з іншими країнами, відбувається раціональне скорочення імпорту та збільшення експорту, тому дана тема бакалаврської роботи є актуальною.

Метою бакалаврської роботи є вивчення змісту та суті організаційно-розпорядчих методів управління , їх впливу на суб’єкт та об’єкт управління, їх впливу на зовнішньоекономічну діяльність підприємства на прикладі СП “УДІМІС”. Для досягнення мети бакалаврської роботи необхідно реалізувати наступні завдання:

— проаналізувати зміст, сутність, класифікацію організаційно-розпорядчих методів управління та їх вплив на суб’єкт та об’єкт управління в умовах ринкової економіки;

— розкрити сутність та значення організаційно-розпорядчих методів управління;

— провести аналіз СП “УДІМІС” як системи управління;

— проаналізувати господарсько-фінансову діяльність підприємства;

— розглянути яким чином впливають організаційно-розпорядчі методи управління на зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) аналізованого підприємства;

— виявити недоліки застосування даних методів на СП “УДІМІС” та запропонувати шляхи щодо їх усунення та покращення діяльності даного підприємства.

Об’єкт дослідження – спільне українсько-болгарське підприємство “УДІМІС”.

Предметом дослідження даної роботи є використання системи організаційно-розпорядчих методів управління підприємством в ринкових умовах господарювання та їх вплив на діяльність СП “УДІМІС”.

Методичною та інформаційною базою даної бакалаврської роботи виступають наступні джерела: наукова література вітчизняних та зарубіжних авторів, періодичні видання економічного профілю, інструктивний матеріал тощо, також — статистичні та бухгалтерські звіти СП “УДІМІС”: баланс підприємства, фінансові звіти, звіти з праці, звіти про рух грошових коштів, документи, які регулюють діяльність даного підприємства: статут, організаційна структура, посадові інструкції.

Дана робота складається із вступу, розділу 1, який присвячений розгляду теоретичних аспектів організаційно-розпорядчих методів управління, розділу 2,  де проведено аналіз СП “УДІМІС” як системи управління, розділу 3, в якому запропоновано шляхи вдосконалення застосування даних методів на аналізованому підприємстві, висновків, рекомендацій, списку літератури, робота також містить 12 додатків, 9 рисунків, 15 таблиць. Загальний обсяг роботи – 89 сторінок.

 

Розділ 1 Теоретичні аспекти організаційно-розпорядчих методів управління підприємством

 

1.1.Сутність організаційно-розпорядчих методів та їх вплив на діяльність підприємства

 

Виробничий і трудовий колективи підприємств будь-яких форм власності можуть ефективно функціонувати тільки в умовах чітко організованої системи управління їхньою діяльністю. У господарській практиці регулюючий вплив на керовані об»єкти здійснюється за допомогою спеціальних засобів, прийомів, а саме: доведення планових завдань, економічне стимулювання, матеріальна відповідальність, проведення нарад, оперативних зборів безпосередньо у виробничих підрозділах, видання наказів, організаційне регламентування і нормування. Усі ці способи і прийоми складають систему методів управління. За допомогою методів управління керуюча система встановлює правила дій і поведінки, обов»язкових для всіх керованих об»єктів, безпосередньо підлеглих цій

….

Жодне підприємство не може функціонувати  без застосування права, оскільки для правильної організації діяльності і функціонування підприємства необхідно застосовувати засоби правового впливу, сутність і значення яких ми розглянемо далі.

 

1.3. Засоби правового впливу, та їх значення в процесі управління підприємством

 

Правові методи управління —  це сукупність способів впливу суб’єкта управління на об’єкт управління за допомогою правових норм, правових відносин та правових актів[50].

Правові норми визначають місце підприємства в системі народногосподарського комплексу країни, визначають характер і зміст відносин, у які воно вступає з іншими організаціями і підприємствами, які знаходяться як на території країни розміщення даного підприємства, так і за її межами, регулюють взаємовідносини власника, адміністрації і працівників. Підприємство, користуючись правами, закріпленими в законодавчих актах  країни, організовує виробничу, комерційну та іншу діяльність, розпоряджається засобами, заключає договори, видає доручення, створює підрозділи, філіали, представництва, відкриває рахунки в банку, має право володіння, користування і розпорядження основними і оборотними засобами на власний розсуд. Правові норми встановлюють також порядок і строки звітності та обов’язкових платежів, види забороненої діяльності, покарання, санкції, які застосовуються до порушників норм.

Отже, проаналізувавши дані матриці, бачимо, що зараз досліджуване підприємство знаходиться в полі Сл  М, тобто в полі слабких  сторін та можливостей. За таких умов СП „УДІМІС” потрібно використовувати можливості зовнішнього середовища  для подолання слабких сторін.

Далі ми проведемо детальніший аналіз гоподарсько-фінансового стану СП “УДІМІС” , який допоможе визначити реальне становище підприємства.

 

2.2 Аналіз господарсько-фінансової діяльності спільного СП „УДІМІС”

 

В умовах трансформаційних процесів, які відбуваються в Україні протягом останніх років – одними з головних завдань сьогодення є зростання і підвищення ефективності промислового виробництва на основі новітніх технологій і методів господарювання із залученням висококваліфікованих фахівців.

Серед економічних методів управління за різних форм власності на засоби виробництва важливу роль відіграє економічний аналіз.

Аналіз діяльності промислового підприємства доцільно здійснювати за такими напрямками:

аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг;

аналіз виробничих ресурсів підприємства;

аналіз затрат на виробництво і реалізацію продукції;

аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства.

Тому саме за такими напрямками проведемо господарсько-фінансовий аналіз СП “УДІМІС” за 2000 – 2002 роки.

Для цього на СП “УДІМІС” перш за все необхідно звернути увагу на організацію своєї діяльності та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність, насамперед за допомогою організаційно-розпорядчих методів управління підприємством. Тому далі ми розглянемо яким чином дані методи впливають на роботу СП “УДІМІС” та на його зовнішньоекономічну діяльність зокрема.

 

2.3 Оцінка ефективності використання організаційно-розпорядчих методів управління СП „УДІМІС” та їх  вплив на зовнішньоекономічну діяльність

 

Ефективність організації діяльності забезпечується за допомогою організаційно-розпорядчих методів управління підприємством.

На СП “УДІМІС” застосовуються як організаційні, так і розпорядчі методи управління, які мають великий вплив на його діяльність, а також на розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Центральне місце серед них займають способи організаційно-стабілізуючого впливу, основний зміст яких полягає у встановленні стійких організаційних зв»язків між елементами системи за допомогою закріплення за ними визначених обов»язків перед системою і перед окремими її ланками, тобто організаційний вплив направлений на постійну зміну підсистем, їх структур та порядок діяльності.

Методи організаційно-стабілізуючого впливу включають і себе регламентування, нормування й інструктування.

….

На сьогоднішній день, як вже було сказано, методи організаційно-розпорядчого впливу мають велике значення  в ринковому середовищі. Тому що добре організована робота на рівні підприємства є запорукою ефективної ЗЕД.

У наступному розділі ми розглянемо, яким чином можна підвищити ефективність застосування організаційно-розпорядчих методів на СП “УДІМІС”.

 

Розділ 3. Шляхи вдосконалення організаційно-розпорядчих методів управління сп “удіміс”

 

3.1. Підвищення ефективності застосування організаційних методів  СП “УДІМІС”

 

Одна з основних управлінських функцій, реалізованих у діяльності організацій, підприємств, фірм, — це функція організації системи і процесу управління, що включає і себе:

— створення організації, включаючи вибір її організаційно-правової форми;

— встановлення її структури;

— визначення штатної чисельності і складу (номенклатури) посад — керівників, фахівців, технічних виконавців і їхня тарифікація по Єдиній тарифній сітці (ETC);

— регламентацію діяльності структурних підрозділів і працівників;

— регламентацію діяльності апарату управління;

— встановлення режиму роботи і системи охорони;

— організацію  і оцінку праці працівників;

— реорганізацію;

Для покращення становища, керівництву повинно  переглянути політику підприємства, і в першу чергу необхідно звернути увагу на вдосконалення організаційно-розпорядчих методів управління.

На сьогоднішній день, як вже було сказано, методи організаційно-розпорядчого впливу мають велике значення  в ринковому середовищі. Тому що добре організована робота на рівні підприємства є запорукою ефективної ЗЕД.

 

Рекомендації

 

Для  удосконалення  системи управління та фінансово — господарської  діяльності  СП “УДІМІС”, незважаючи на недостатність коштів, пропонуємо:

1) запровадити методику аналізу ефективності системи управління;

2) замінити обладнання на більш нове та раціональніше;

3)поліпшити  роботу  щодо  поповнення  оборотних  коштів за рахунок залучення додаткових іноземних інвестицій.

4) на даному підприємстві слід розробляти плани особливо щодо виготовлення продукції та розподілу витрат.

Також для удосконалення системи управління працівникам планово-економічного відділу потрібно розробити плани соціального розвитку, які б включали в себе новаторство, передовий досвід, соціальну допомогу, проведення конкурсів на найкращого по професії, розвитку художньої самодіяльності. Вдосконалити систему відбору та підбору на робочі місця та управлінські посади, оскільки на підприємстві досить велика частка працівників старшого віку.

Потрібно ефективно використовувати основні засоби, що поліпшить роботу СП “УДІМІС” , дозволить скоротити витрати , поповнити обігові кошти.

Також керівництву необхідно звернути увагу на вдосконалення організаційно-розпорядчих методів управління, а саме:

1) розробити новий статут підприємства, змінивши та доповнивши його відповідно до цілей підприємства з вільним доступом до нього працівників, при цьому кожен працівник матиме інформацію про діяльність даного підприємства; оскільки даний документ розроблений ще у 1995 році.

Це стосується таких розділів як

“Загальні положення”, де потрібно точно вказати наявність представництв і зазначити їх місцезнаходження;

розділ «Порядок діяльності»  повинен містити механізм відносин організації з іншими організаціями щодо фінансово-господарської діяльності;

розділ про зовнішньоекономічну діяльність відсутній взагалі, тому його слід доповнити до статуту.

2) розробити положення про підрозділи, що регламентують адміністративні і функціональні зв’язки усередині підприємства, які відповідатимуть умовам виробництва. З наукового погляду сукупність регламентів повинна охоплювати усі ланки соціально-економічної системи— від робочих місць, бригад, відділів, секцій, підприємств до верхніх ланок управління. Тому побудова і функціонування всіх цих ланок на СП „УДІМІС” повинні регламентуватися спеціальними положеннями про структурні підрозділи і посадовими інструкціями для окремих посад. Це дозволить усунути непорозуміння та визначити права та обов’язки за кожною посадою.

3) норми і нормативи, що застосовуються в процесі управління, є необхідною важливою умовою наукової організації управління, оскільки саме на них ґрунтується виконання функцій менеджменту. Тому на СП “УДІМІС” надзвичайно важливо постійно поліпшувати нормативну базу, розширювати коло нормативних показників, своєчасно переглядати раніше прийняті норми і нормативи.

4) мати чітку організаційну і штатну структури та робити їхнє щорічне коректування в зв’язку зі змінами умов виробництва;

5) на СП “УДІМІС” потрібно постійно змінювати штатний розклад, оскільки відбувається постійна зміна кількості одиниць по штату.

6) більш досконало розвинути контрактну систему організації й оплати праці і збільшення питомої ваги співробітників, що мають контракти;

7) видавати чіткі накази з вказівкою стану питання, заходів, ресурсів, термінів і відповідальних осіб;

8) видавати чіткі усні вказівки керівництвом на всіх рівнях управління;

9) застосовувати систему контролю за виконанням доручених завдань та роботи взагалі.

Також, для підвищення ефективності діяльності організаційно-розпорядчих методів управління на СП „УДІМІС” доцільно внести зміни у діючу організаційно-правову документацію, розробити необхідну нову документацію, а також правильно здійснювати видання розпорядницьких документів, відповідно до встановлених стандартів.

Керівництву СП “УДІМІС”  слід  переглянути політику підприємства для стимулювання розвитку ЗЕД. Для цього, на нашу думку, потрібно виконати наступні дії:

— зміцнити і наростити експортний потенціал підприємства шляхом пошуку раціональних джерел ресурсів;

— брати активну участь у пошуку інших форм міжнародного співробітництва, у тому числі розширити коло іноземних партнерів.

— внести зміни у організаційну структуру управління. Пропонуємо в загальну організаційну структуру внести зміни у  відділі зовнішньоекономічних зв’язків(ЗЕЗ). Оскільки аналізуючи організаційну структуру, ми виявили, що відділ зовнішньоекономічних зв’язків має досить вузьке коло повноважень, і питання, які стосуються безпосередньо ЗЕД підприємства “УДІМІС” вирішуються і в інших відділах. Тому, щоб підвищити ефективність ЗЕД на СП “УДІМІС”, потрібно зробити наступне:

виділити його як окремий підрозділ, який буде підпорядковуватися безпосередньо керівнику СП “УДІМІС”

включити до його складу такі сектори: комерційний, економічний, сектор маркетингу, інженерно-технічний сектор, протокольний.

Розробити положення для кожного сектору та посадові інструкції для відповідних посад, де точно будуть визначені конкретні завдання і відповідні функції.

Використання організаційно – розпорядчих методів управління повинно бути основане на глибокому розумінні та врахуванні вимог економічних законів. Необхідно вміло та гармонічно їх поєднувати, щоб управління досягло найкращого результату, носило впорядкований характер та раціонально використовувало ініціативу та зацікавленість виконавців в результатах

Методи організаційно-розпорядчого впливу мають велике значення  в ринковому середовищі. Тому що добре організована робота на СП “УДІМІС” є запорукою ефективності діяльності всього підприємства і  ЗЕД зокрема.

Таким чином ми           розглянули систему організаційно-розпорядчих методів управління, та визначили їх вплив на зовнішньоекономічну діяльність підприємства на прикладі СП „УДІМІС”.

Досить багато праць у науковій літературі присвячено даній темі, оскільки вітчизняні підприємства шукають усі можливі шляхи покращення своєї діяльності, щоб мати змогу вийти на світовий ринок із конкурентноздатною продукцією. На сьогоднішній день проблема вдосконалення методів управління підприємством залишається невирішеною. Сподіваємось, що внесені нами рекомендації будуть також враховані і допоможуть СП „УДІМІС” вийти із скрутного становища.

 

Перелік літератури

 

 1. Конституція України. – К.: Юридична література, 1996. – 50 с.
 2. Кодекс законів про працю України. – Харків: ООО Неофіт,1995.– 207 с.
 3. „Про банкрутство” від 14 травня 1992 р. .// Закон України. Т. 2. – К.: 1996. – С.189.
 4. Закон України „Про власність” від 7 лютого 1991 р. № 697-XII ВВР.- № 20. – С. 581.
 5. „Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. // Закон України. Т. 2. – К.: 1996. – С.189.
 6. „Про дію міжнародних договорів на території України” від 10 грудня 1991 р .// Закон України. Т. 2. – К.: 1996. – С.362.
 7. “Про єдиний митний тариф” від 5.02.1992 р. // Энциклопедия таможенного дела. Т. 1. – Львов, 1996. – С. 248.
 8. „Про зайнятість» від 1 березня 1991 р.// Закон України. Т. 1. – К.: 1996. – С.252.
 9. „Про захист іноземних інвестицій на Україні” від 10 вересня 1991 р. .// Закон України. Т. 2. – К.: 1996. – С.167.
 10. “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991р.//Закон України. Т. 1. – К.: 1996. – С.235.
 11. “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” від 13.09.1995р.// Энциклопедия таможенного дела. Т. 2. – Львов, 1996. – С.345.
 12. „Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р. .// Закон України. Т. 1. – К.: 1996. – С.191.
 13. “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. — № 49. – С. 682.
 14. ”Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 7.05.1996// Энциклопедия таможенного дела. Т.2, — Львов. — 1996. — С.653.
 15. «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996//Урядовий кур»єр.» — 1996. — 25 квітня. — С. 123.
 16. „Про систему оподаткування” від 25 червня 1991р. .// Закон України. Т. 2. – К.: 1996. – С.27.
 17. .Указ Президента України «Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 27.01.1995// Энциклопедия таможенного дела. Т.2. — Львов, 1996. -С.653.
 18. Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. „Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності. ”// Відомості ВРУ. – 1992. — № 50. – С. 581.
 19. Декрет Кабінету міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993//3нциклопедия таможенного дела. Т.2. — Львов. — 1996. — С. 653.
 20. Наказ «Про затвердження положення зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» Энциклопедия таможенного дела. — Львов, 1996. // Відомості ВРУ. — 1992. — № 50. — С. 580.
 21. Ансофф Й. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1989.-438 с.
 22. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнезкономические связи: Учебное пособие. — М.: Финансы й статистика. — 1998. — 512 с.
 23. Бахромов Ю.М., Глухов В.В. Особенности внешнеэкономической. деятельности менеджмента: Учебное пособие. — СПб.: Издательство» «Лань», 2000. — 448 с.
 24. Білорус О.Г, Панченко ЄГ. Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність.-К.: Знання, 1992. — 193 с.
 25. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”; 2-е вид., доп. і перероб.- Житомир: ПП „Рута”, 2001. – 544 с.
 26. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация децентрализованной компании)/Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1996.-496с.
 27. Внешнезкономическая деятельность предприятия. Основи: Учебник для вузов./Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, С.К. Казанцев й др.; Под общ ред. проф. Л.Е. Стровского. — М. — Закон й право, ЮНИТИ, 1996. — 408 с.
 28. Герчикова И. Н. Менеджмент. Учебник. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1994. – 340 с.
 29. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала. Опыт лучших промышленных фирм США, Японии й стран Западной Европы; В 2-х т. — 2-е доп. изд. — М.: МНИИПУ, 1997. — 295 с.
 30. Грачев Ю.Н. Внешнезкономическая деятельность. Организация й техника внешнеторговых операций. Учебно-практическое пособие. Библиотека журнала «Внешний бюлетень» — М.: ЗАО «Бизнес-школа»,-. «Интел-Синтез», 2000. — 544 с.
 31. Герем Томас М., Кльнкські Річард Дж. Етика бізнесу / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. — 142 с.
 32. Дегтярева О.И. й др. Внешнезкономическая деятельность: Учебное пособие./Дегтярева О.И., ПоляноваТ.Н., Саркисов С.В. — 2-е издание. — М.: Дело, 2000. — 320 с.
 33. Демб А., Нойбауер Ф. Ф. Корпоративне управління: Віч-на-віч з парадоксами / Пер. з англ. — К.: Основи, 1997. — 243 с.
 34. Денизлс Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операций / Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Дело Лтд.,1996.-735 с.
 35. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. Навч. Посібник.- 2-е вид.,перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.
 36. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки осно- воположников менеджмента й управленческой практики / Пер. с англ. — М.:Дело, 1996. — 343 с
 37. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н.-Новгород: НИМБ, 1997. – 607.
 38. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. /Г.О.Швиданенко, С.Ф. Покропив-ний, С.М. Клименко та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 248 с.
 39. Економіка підприємства: підручник. – В 2 т. т. 1/ за ред. С. Ф. По кропивного. – К.: Видавництво “Хвиля-прес”; Донецьк: Мале підприємство “Поиск” Т-во книголюбів, 1998 – 400 с.
 40. Іноземні інвестиції в Україну: фінансування та оцінка ефективнос-ті./А.С. Степаненко. — К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2000. — 160 с.
 41. Жигалов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. – К.: Вища шк.., 1994. – 223 с.: іл..
 42. Кредисов А.І. та ін. Менеджмент для керівників. /Кредисов А.І., Панченко Е.Г, Кредисов В.А.К.: Знання, 1999. — 354 с.
 43. Кривенко Л.В. Нові орієнтири в удосконаленні управління підприємством: страетегія, структура, методи прийняття рішень // Науковий вісник ПКІ, 2000 рік. – Полтава. РВВ.ПКІ, 2000. – С. 34 – 38.
 44. Кузнецова Л.П. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. — К., 1998. — 148 с.
 45. Курочкин А. С. Организация управления предприятием: Учебник. – К.: МАУП, 1996 – 132 с.
 46. Мазаракі А.А. та ін. Міжнародний маркетинг: Підручник/За ред. А.А. / Мазаракі. — К.: Київський державний торгово-економічний університет, 2000:-306 с.
 47. Маркіна І. А. Менеджмент підприємства. Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: НМУ “Коопосвіта”, 2000. – 268 с.
 48. Маркіна І. А. Особливості системи ринкового управління підприємством // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 01/01/2000 № 5 – С. 63 – 68.
 49. Международный менеджмент: Учебник для вузов/под ред. С.З. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля. — СПб.: Изд. «Питер», 2000. — 624 с.
 50. Попов С.Г. Внешнезкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента й маркетинга. Учебное пособие. — 3-є изд., доп, — М.: Издательство «Ось-89», 2000. — 288 с.
 51. Мескон М.Х. и др. Основи менеджмента/Мескон М.Х., Альберт М, Хедоури Ф Пер. с англ. — М.: Дело, 1992. — 704 с.
 52. Моисеева Н.П. Международный маркетинг: Учебное пособие. — М.: Центр экономики й маркетинга, 1998. — 320 с.
 53. Монден Я. «Тоета»: Методы эффективного управления./ Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1989. — 199 с.
 54. Методи менеджменту // Основи управління персоналом: Навч.- метод. Посібник/ Храмов В. О., Бовтрук А. П., 2001.- 394 с.
 55. Общий менеджмент. Дайджест учебного курса/Под ред. А.Н. Казанцева.-М.:ИНФРА.- М., 1999. -252с.
 56. Организационные и дезорганизационные методы управления, как составляющая организационной и дезорганизационной культуры предприятия / Е. Комаров // Управление персоналом — № 11 – 11/2000. – С. 28 – 34.
 57. Организация работы с документами: Учебник/ В.А. Кудряев и др. – М.: ИНФРА – М, 1999, 575 с.
 58. Панченко Е.Г. та ін. Стратегія розвитку міжнародного підприємництва та іноземних інвестицій в Україні. /Панченко Е.Г., Гаврилюк О.В., Сіденко С.В. — К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин АН України, 1992. – 83 с.
 59. Пестрецова 0.І. Організація та функціонування спільних підприємств в Україні: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997. — 100 с.
 60. Петюх В.М. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін. — К.: КНЕУ, 2000. — 124 с.
 61. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 352 с.
 62. Попов С. Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. Учебное пособие. – 3-е изд., доп. – М.: Издательство “Ось-89”, 2000. – 288 с.
 63. Поручник А.М. Интеграция Украины в мировое хозяйство. – К.: КГЭУ,1994. – 184 с.
 64. Прокушев Е.Ф. Внешнезкономическая деятельность: Учебно-практическое пособие. — М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. — 208 с.
 65. Родченко В.В. Международный менеджмент: учеб. пособие. — К.:МАУП, — 240 с.
 66. Рубинская Э.Т. Управление внешнезкономической деятельностью. -М.:»Контур», 1998.-448с.
 67. Руденко Л. В., Подольська В. О., Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2000. – 422 с.
 68. Рут Френклін, Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції/пер, з , англ. — К.: Основи, 1998. — 743 с.
 69. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник/під заг. ред. А.І. Кредісова/пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим — К.: Фенікс, 1998. — 448 с.
 70. Хміль Ф. Менеджмент. – К.: Вища школа, 1995. – 351 с.
 71. Циганкова Т. М, Міжнародний маркетинг: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ,1998. – 120 с.
Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.