Курсова робота Резерви підвищення доходів

Зміст

 

Вступ. 3

Розділ 1. Доходи підприємства: сутність, види та джерела формування. 6

Розділ 2. Аналіз резервів зростання доходів ВАТ „Славутич”. 12

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 12

2.2. Аналіз динаміки і структури доходів підприємства ВАТ „Славутич”  16

2.3. Оцінка впливу факторів, що визначають обсяги і структуру доходів ВАТ „Славутич”. 20

2.4. Обґрунтування можливого і необхідного обсягу доходів ВАТ  „Славутич”  24

2.5. Пошук напрямків підвищення доходів на підприємстві ВАТ     „Славутич”  29

Розділ 3. Особливості роботи менеджера в умовах АРМ… 33

Висновки і пропозиції35

Список використаних джерел. 39

Додатки. 42

Вступ

 

Актуальність теми дослідження. У ринковій системі господарювання категорія доходів (прибутків) посідає одне з центральних місць. Одержання доходів є головною метою підприємницької діяльності, основним спонукальним мотивом будь-якого бізнесу. Закони ринкової економіки не дозволяють виробляти продукцію, реалізація якої завдає збитків. Ситуація, яка складається останнім часом у сільському господарстві, не є природною. Але не все в ній залежить лише від безпосередніх товаровиробників. Значний вплив на формування доходів підприємств має державна політика у сферах ціноутворення, оподаткування та кредитування. Протягом тривалого часу держава не виконувала покладених на неї функцій, а здійснювана нею політика перетворилася з активного стимулятора проведення ефективних реформ на руйнівну силу для виробничого потенціалу. Сфера послуг є важливою галуззю національної економіки, рівень її розвитку визначає в значній мірі стан і перспективи розвитку інших галузей. За цих обставин створення передумов для ефективної роботи операторів ринку сфери послуг, забезпечення прибуткового ведення діяльності підприємств, зокрема готельного господарства, є надзвичайно актуальним. Повне ж вирішення проблеми збільшення доходів підприємств неможливе без підвищення ефективності їх господарювання.

Створення доходів є, безумовно, основним, ключовим питанням, проте як тільки у підприємства з’являються доходи, постає питання їх раціонального використання, розподілу. Економічно обґрунтоване вирішення цього питання має на меті максимальне задоволення інтересів держави, власників підприємства, найманих працівників.

Проблемам формування доходів підприємств, дослідженню ролі держави в забезпеченні ефективної, прибуткової роботи останніх, пошуку й обґрунтуванню резервів підвищення економічної ефективності їх господарювання присвячені праці вітчизняних і зарубіжних учених: В.Я.Амбросова, В.Г Андрійчука, І.О. Бланка, В.П. Вишневського, Г.І.Войчука, М.Я. Дем’яненка, В.А.Козубенка, В.Н. Косинського, Є.Лобанової, І.І. Лукінова, А.А.Мазаракі, П.М. Макаренка, С.О. Нікітіна, О.М. Шпичака та багатьох інших.

У зв’язку набуттям України статусу країни з ринковою економікою, із запровадженням нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема, зі зміною порядку формування доходів і витрат, виникає необхідність уточнення економічної суті та практичного значення категорії доходів (прибутків), вирішення дискусійних питань щодо порядку обчислення цих показників, визначення складу витрат, які відносяться на собівартість продукції та відшкодовуються з прибутку; пошук резервів підвищення доходів підприємств та ін. Все це вимагає  більш глибокого та всебічного вивчення поставленої проблеми та підтверджує актуальність теми даної роботи.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в уточненні економічної суті категорії доходів, у вивченні особливостей їх формування в сучасних умовах, у визначенні основних шляхів підвищення доходності підприємств.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі задачі:

– уточнити економічну суть доходів підприємства;

– визначити систему факторів, що визначають обсяги та структуру доходів підприємства;

– проаналізувати динаміку і структуру доходів базового підприємства;

– обґрунтувати можливий та необхідний обсяг доходів базового підприємства;

– провести пошук напрямків підвищення доходів на базовому підприємстві.

Об’єктом дослідження є економічні процеси, які супроводжують формування доходів підприємства ВАТ „Славутич”.

Предметом дослідження є доходи підприємств, порядок їх формування в умовах ринкової економіки, пошук шляхів і напрямів їх збільшення.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження були діалектичний метод пізнання і системний підхід до вивчення економічних явищ, законодавчі та нормативні акти владних структур держави, фундаментальні наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань ринкового реформування, створення та використання доходів, удосконалення економічного механізму господарювання. Використані такі методи дослідження: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків), монографічний (дослідження категорії доходів та особливостей їх формування в сучасних умовах), розрахунково-конструктивний та порівняння (аналіз сучасного стану формування та розподілу доходів підприємств), економіко-статистичний, статистичних групувань, середніх величин.

Інформаційною базою досліджень були дані річних звітів, первинного бухгалтерського обліку базового підприємства, статистичні збірники, матеріали періодичних видань.

Структура роботи. робота складається із вступу, шести розділів, висновків та списку використаних джерел.


Розділ 1. Доходи підприємства: сутність, види та джерела формування

 

Розмір отриманих доходів визначає економічну стратегію підпри­ємства з питань управління матеріальними ресурсами та витратами, персоналом підприємства і оплатою його праці, податковою, інвести­ційною, дивідендною політикою підприємства [21, с. 58].

Розвиток економічних методів управління діяльністю підприємств у ринкових умовах потребує розробки заходів, які забезпечували б найефективнішу взаємодію трьох основних елементів, що визначають суть

….

Нераціональне планування доходів і витрат на ВАТ „Славутич” свідчить про зменшення показників рентабельності, незважаючи на зростання прибутку підприємства.

Таке становище зумовлено тим, що темпи зростання прибутку менші від темпів зростання доходів готелю, спричинених недостатньою діловою активністю.

 


2.3. Оцінка впливу факторів, що визначають обсяги і структуру доходів ВАТ „Славутич”

 

Проведемо аналіз впливу факторів, що визначають обсяг та структуру доходів ВАТ «Славутич» за 2004 та 2005 роки.

Таблиця 2.4

Аналіз основних показників діяльності ВАТ «Славутич», 2004 – 2005 рр.

 

№ п/п Показники 2004 рік 2005 рік Відхилення (+,-)
        Абсолютне %
1 2 3 4 5=4-3 6=5:3х100
1 Виручка (дохід) від реалізації

послуг (В), тис. грн.

       
  1163,30 2701,00 1537,70 132,18
2 ПДВ, тис. грн.(ПДВ) 193,88 450,17 256,28 132,18
4 Готельний збір та інші податки з доходу, тис. грн.(ГЗ)

Відповідно Положенню про готельний збір у м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 16.03.93 р. № 17 Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 1 червня 2000 року № 132/853

Громадяни (в тому числі іноземні), що проживають у готелях, кемпінгах, мотелях, сплачують готельний збір диференційовано в залежності від категорії готелів (зірковості):

**** — в розмірі 20 % від вартості всього періоду проживання;   *** — 15 %;   ** — 10 %;

       
  58,10 135,0 76,90 132,36
5 Відношення готельного збору до виручки від реалізації, %

(4:1 х100= 5) (РГЗ)

       
  4,994 4,998 0,004 0,07
         
6 Виручка,(дохід) без податків з

доходу тис. грн. (стр.1-2-4  = 6) (ЧД)

       
  911,32 2115,83 1204,52 132,17
7 Собівартість послуг (поточні

витрати), тис. грн. (ПВ)

       
  878,50 2053,5 1175,00 133,75
8 Собівартість у відсотках до

виручки, % (7:1х100) (РПВ)

       

 

 

 

 

 

Долаючи сходинки ієрархії менеджменту, починаючи з низового рівня, інформацію на підприємстві ВАТ „Славутич” агрегують. Агрегування ін­формації здійснюють шляхом вилучення даних, не потріб­них для прийняття рішень наступним рівнем менеджменту, та об»єднання однойменних даних. Отже, обсяг внутріш­ньої інформації поступово зменшується при рухові знизу вверх, а ступінь її концентрованості зростає.

 

 

 

 

 

 

 

 


Висновки і пропозиції

Підводячи підсумки даного дослідження, необхідно відмітити, що дохід є збільшенням економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов»язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зрос­тання капіталу за рахунок внесків вкладників).

Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов»язання, що зумовлює зростання влас­ного капіталу. Критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної операції, до окремих елементів однієї або двох чи більше операцій в залежності від суті господарської операції.

До групи 1 «Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)» відноситься загальний дохід (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість акцизного збору тощо). Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

До групи 2 «Інші операційні доходи» відносяться суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

До  групи 3 «Інші фінансові доходи» відносяться дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових  інвестицій   (крім  доходів,   які   обліковуються  за методом участі в капіталі).

До групи 4 «Інші доходи» відноситься дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. Фінансові витрати — це витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов»язані із залученням позикового капіталу.

До групи 5 «Надзвичайні доходи» відносяться відпо­відно: невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій (подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступ­ному звітному періоді). Втрати від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшу­ється податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих витрат. Зміст і вартісну оцінку доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.

Категорії валового та чистого доходу, які являють собою грошовий вираз відповідно новоствореної та доданої вартостей, мають обмежене значення в сучасному механізмі господарювання. Неможливість використання в окремі роки доходів як джерела для оплати праці робітників через їх фактичну відсутність (незначну величину) звужує можливості його практичного використання. При обчисленні показника чистого доходу обмежуються переважно рамками виробництва, ігноруючи важливість проходження продукцією стадії реалізації. Такий підхід є неприйнятним, бо в ринкових умовах господарювання і вироблений продукт має довести свою корисність, інакше можна одержати продукт, та не одержати відповідні кінцеві результати виробничо-господарської діяльності. Тому обчислення показника чистого доходу і його подальше використання є сумнівним. За цих обставин визначальним показником доходу підприємств стає прибуток, який являє собою різницю між одержаними підприємством грошовими доходами та здійсненими витратами.

Формування та використання доходів звітного періоду підприємства готельного господарства поділяється на такі етапи:

1) визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг);

2) визначення валового прибутку (збитку);

3) визначення — прибутку (збитку) від операційної діяльності;

4) розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;

5) визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності;

6) визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Доходи від надання послуг ВАТ «Славутич» в 2005 році зросли на 1204,48 тис. грн. (132,17%). Це відбулося головним чином за рахунок збільшення доходів від експлуатації готелю на 1000,1 тис. грн. (134,22%) та ресторану на 122,4 тис. грн. (132,9%). Також зросли доходи від додаткових послуг на 68,78 тис. грн. (234,79%).

В структурі доходів готелю найбільшу частину займають доходи від експлуатації готелю відповідно 81,76% та 82,48% в 2004 та 2005 роках, ресторан – 10,11% та 10,14% та додаткові послуги – 3,26% та  4,7%. В 2004 році відбувся перерозподіл доходів в інфраструктурі ВАТ «Славутич» головним чином за рахунок збільшення доходів від експлуатації готелю на 0,72% та доходів від додаткових послуг на 1,44%, доходів від ресторану на 0,03%. Відповідно зменшилася частка доходів від оренди офісів на 0,72%, оренди не житлових приміщень на 1,22% та оренди актового залу на 0,26%.

Розподіл прибутку ВАТ «Славутич» здійснювався за такими напрямками, як на виплату учасникам (12,5 тис. грн. в 2004 році, 24,5 тис. грн. в 2005 році), формування резервного фонду (7 тис. грн. в 2004 році, 10 тис. грн. в 2005 році), на розвиток виробництва (2,57 тис. грн. в 2004 році, 7,43 тис. грн. в 2005 році) та нерозподілений прибуток (5,1 тис. грн. в 2004 році, 8,7 тис. грн. в 2005 році).

Управління якістю обслуговування на ВАТ «Славутич»має являти собою методи і діяльність стратегічного і оперативного характеру. До них слід віднести:управління процесами, виявлення різного роду невідповідностей у послугах, виробництві чи в системі якості й усунення цих невідповідностей, а також їх причин.

Вплив якості на отримані доходи підприємства може проявитися подвійно:

1) загальнийобсягприбуткуВАТ «Славутич»може збільшуватися (зменшуватися) за рахунок розширення (звуження) ринку збуту й обсягу реалізації при поліпшенні (погіршенні) якості туристичних послуг. Даний напрямок будемо називати екстенсивним шляхом підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок якості;

2) обсягприбутку може збільшуватися при зниженні собівартості послуги, отриманої за рахунок зменшення витрат, пов»язаних з якістю послуг. Цей напрямок будемо називати відповідно інтенсивним.

Обґрунтувавши можливий та необхідний обсяг доходу ВАТ „Славутич” можна зробити висновок, що досліджуване підприємство отримає необхідний розмір доходу. На підприємстві потрібно розробити заходи для забезпечення плану отримання доходів. Система цих заходів виходить з факторів, що впливають на суму доходів підприємства від торгової діяльності, основними з який є: рівень ціни закупівлі товарів; рівень ціни реалізації товарів; обсяг реалізації товарів.

 

 

 

 

 


Список використаних джерел

 1. Про систему оподаткування. Закон України від 18.02.97 № 77.
 2. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України № 334/94-ВР від 28.12.94 р. зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 01.07.2004 р. № 1957-ІV.
 3. Про податок на додану вартість. Закон України № 168/97-ВР від 03.04.1997 р. зі змінами та доповненнями.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 „Звіт про фінансові результати”. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 „Дохід”. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 „Податок на прибуток”. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 „Звітність за сегментами”. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412.
 8. Про примітки до річної фінансової звітності. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302.
 9. Про складання фінансових планів підприємств. Розпорядження Кабінету міністрів України від 13.03.2005 р. № 95-р.
 10. Про заповнення форми фінансового плану підприємств. Лист Міністерства фінансів України від 19.04.2005 р. № 31-04200/10-5/6957.
 11. Бакадоров В.Л., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние предприятия. Практическое пособие. — М.: Издательство «ПРИОР», 2000. – 462 с.
 12. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.:, Финансы и статистика, 2001. – 280 с.
 13. Бандурака О.М. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. — К.:, Либідь, 1998.– 388 с.
 14. Біла О.Г. Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації. — К.: «Укоопосвіта», 1999. — 518 с.
 15. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. – К.: Ника-Центр, 1999. – 592 с.
 16. Гриньова В.М. та ін.  Фінанси підприємств. — Х., 2001 – 223 с.
 17. Грузинов В. Экономика предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.
 18. Дж. Ван Хорн. Основы управления финансами: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с.
 19. Економіка підприємств. Підручник / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: Хвиля-Прес, 1995. – 489 с.
 20. Зятковський І.В. Фінанси підприємств.–  Тернопіль: Екон. думка, 2002. — 399 с.
 21. Ковалева А.М. Финансовый анализ — М.: Финансы и статистика, 1998. – 128 с.
 22. Коласс, Бернар. Управление финансовой деятельностью предприятиям Проблемы, концепции и методы. — М.: Финансы: Изд. об-ние «ЮНИТИ», 2001. — 576с.: ил., табл.
 23. Колдра В. Основні завдання фінансової діяльності і вимоги до управління фінансами підприємства в умовах ринку // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. — Львів, 2000. — Вип.2. — С.397-404.
 24. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. – К.: Знання, 2000. – 378 с.
 25. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. Учебник. – Мн.: Вышейшая школа, 2000. – 327 с.
 26. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве, торговле – М.: Экономика, 1994. – 427 с.
 27. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. проф. Н.М. Ушакової). – К.: «Хрещатик», 1999. – 800 с.
 28. Малич В.А. Анализ финансовой деятельности предприятий. — Спб.: Б.и., 2001.-136 с.
 29. Моисеева Н. К., Карпунин М. Г. Основы теории и практики функционально-стоимостного анализа. – М.: Высшая школа, 1988. – 191 с.
 30. Опарін В.М. Фінанси. – К.: Знання, 1999. – 164 с.
 31. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. — К.: КНЕУ, 1998. —366с.
 32. Потьомкіна В. М. Проблеми управління фінансовою діяльністю підприємств // Финансы, учет, банки_- Донецк, 2000. — С.56-61.
 33. Раицкий К.А. Экономика предприятия. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 512 с.
 34. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. – Минск: Экоперспектива, 1998. – 487 с.
 35. Сергеев И. В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 304 с.
 36. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. — Луцьк: РВВ «Вежа», 2001.— 455 с.
 37. Управление организацией / ред. Поршнев А. Г. и др. – М.: Инфра-М, 1998. – 669 с.
 38. Уткин Э. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Издательство «Зеркало», 2001. – 256 с.
 39. Філімоненков О.С.  Фінанси підприємств: Навч. посіб.. — Житомир: Житомир. інж.-технол. ін-т., 2000. — 438 с.
 40. Фінанси підприємств: Підручник / Под ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.
 41. Экономика торгового предприятия. Учебник / под ред. профессора Гребнева А.И. – М.: Экономика, 2003. – 417 с.


Додатки

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ВАТ «Славутич» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 5 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10    
  первісна вартість 0 11    
  Знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1173,6 1040,5
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 11138,5 11139,0
  первісна вартість 0 31 13914,5 14084,0
  Знос 0 32 2776 2945
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестиції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70 373,3 395,4
  Усього за розділом 1. 0 80 12685,4 12574,9
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 215 218
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120    
  готова продукція 130    
  товари 140 53 48,1
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160    
  первісна вартість 161    
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 29,8 15,8
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 190,9 416,4
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 47,1 67,0
  в іноземній валюті 240 19,8 55,3
  Інші оборотні активи 250 410,7 400,2
  Усього за розділом 2. 260 966,3 1220,8
  3. Витрати майбутніх періодів 270 16,2 9
  БАЛАНС 280 13667,9 13804,7
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 11243 11243
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320 179 719
  Інший додатковий капітал 330 38,4 70,0
  Резервний капітал 340 202,1 202,1
  Нерозподілений прибуток (непокритий   5,1 8,7
  збиток) 350    
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 12202,5 12234,1
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400    
  Інші забезпечення 410 640,4 620,0
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 640,4 620,0
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440 356,0 278,0
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 356,0 278,0
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 260 235
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 140,1 244,6
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570 22,7 68,0
  з оплати праці 580 46,0 125,0
  з учасниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610 1,2  
  Усього за розділом 4. 620 469,0 672,6
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 13667,9 13804,7
                                                       Керівник                     М.П.

 

Додаток Б

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ВАТ «Славутич» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2005 рік  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 2701,0 1163,30
  Податок на додану вартість 0 15 450,2 193,88
  Акцизний збір 0 20    
  Готельний збір 0 25 135,0 58,2
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 2115,8 911,3
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 1685,3 560,0
  Валовий:      
   прибуток 0 50 430,5 351,3
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 200,0 169,0
  Витрати на збут 0 80 60,0 46,0
  Інші операційні витрати 0 90 108,2 103,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 62,3 32,8
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 10,0 6,0
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 72,3 38,8
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 21,7 11,6
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 50,6 27,2
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 50,6 27,2
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденди на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.