Курсова робота Проблеми кадрового забезпечення підприємств готельного профілю

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи кадрового забезпечення на підприємстві5

 

1.1. Соціально-економічні умови кадрового забезпечення в умовах ринкової економіки. 5

 

1.2. Кадрове планування на підприємстві12

 

Розділ 2. Аналіз ефективності кадрового забезпечення в готелі “Славутич”  19

 

2.1. Організаційно-економічна оцінка діяльності готелю “Славутич”  19

 

2.2. Аналіз руху кадрів та оплати праці в готелі “Славутич”. 23

 

Розділ 3. Шляхи покращення кадрового забезпечення готелю “Славутич”  31

 

3.1. Відбір персоналу готелю “Славутич”. 31

 

3.2. Професійний розвиток персоналу готелю “Славутич”. 37

 

Висновки. 42

 

Список використаних джерел. 46

Вступ

 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди, тоб­то їхня майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує безпосередня залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населен­ня від якості кадрового забезпечення під­приємств та організацій даної країни.

Персонал підприємства формується та змінюєть­ся під впливом внутрішніх (характер продукції, тех­нології та організації виробництва) і зовнішніх (де­мографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо) факторів. Вплив останніх конкретизується в таких параметрах макроекономічного характеру: кількість активного (працездатного) населення, загальноосвітній його рівень, пропонування робочої сили, рівень зайнятості, потенційний резерв робочої сили. У свою чергу, ці характеристики зумовлюють кількісні та якісні па­раметри кадрового забезпечення.

Саме тому тема курсової роботи “Проблеми кадрового забезпечення підприємств готельного профілю” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є оцінка стану кадрового забезпечення на базовому підприємстві.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

узагальнення теорії кадрового забезпечення на підприємстві;

розгляд теорії кадрового планування;

аналіз стану кадрового забезпечення на підприємстві;

пошук шляхів вдосконалення кадрового забезпечення на підприємстві.

Предметом курсової роботи є звітні дані та фінансові результати діяльності базового підприємства.

Об»єктом дослідження є  підприємство готель “Славутич”.

Теоретичну основу дослідження питання кадрового забезпечення підприємства склали наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, менеджменту, таких як:  Бланк І. О., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Ковбасюк М.Р., Лахтіонова Л. А., Травин В. В., Шеремет А. Д., Щокін Г. В.  та інших, закони України, фінансова звітність готелю “Славутич”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.


Розділ 1. Теоретичні основи кадрового забезпечення на підприємстві

 

1.1. Соціально-економічні умови кадрового забезпечення в умовах ринкової економіки

 

Результати діяльності багатьох підприємств і накопичений досвід їхньої роботи з кадрами показують, що формування трудових колективів, забезпечення високої якості кадрового потенціалу є вирішальними факторами ефективності виробництва і конкурентноздатності послуг. Проблеми в області управління персоналом і повсякденною роботою з кадрами постійно знаходяться в центрі уваги керівництва.

Упровадження досягнень науково-технічного прогресу в більшості випадків визначається якістю робочої сили і приводить до глибоких змін у трудовій діяльності людини. Скасовуються старі і створюються нові робочі

Як бачимо з табл. 2.4. сума винагород зросла на 87,65 тис. грн., тобто на 36,56% та становить в 2001 році 327,4 тис. грн.

Винагорода за результатами роботи за підсумками року зросла на 39,84 тис. (38,94%) порівняно з минулим роком.

Динаміку росту системи винагород зобразимо на рис. 2.3.

Як бачимо з табл. 2.4 в 2001 році відбулося підвищення рівня винагород персоналу готелю “Славутич”, але вони виявилися не ефективними і фінансові показники діяльності готелю погіршилися. Тому необхідно вишукувати такі методи управління персоналом, щоб темпи росту продуктивності праці обганяли темпи росту його оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

В готелі “Славутич” постійно проводять семінари і тренінги. Для тренінгів запрошують відомих викладачів – спеціалістів вузів, інших підприємств, які проводять навчання.

Семінари, як правило проводять своїми силами: певний працівник готує виступ за заданою темою та відповідає на питання.


Висновки

 

 

Процес управління кадровим забезпеченням підприємства базується на наступних основних принципах:

1. Система формування і використання персоналу підприємства повинна бути підлегла загальній стратегії його розвитку. Управління кадровим забезпеченням повинне бути інтегроване зі стратегією управління послугами, розвитку матеріально-технічної бази, фінансового розвитку підприємства.

2. У процесі управління кадровим забезпеченням повинна переслідуватися мета стабілізації складу працівників. З економічних позицій висока, плинність персоналу на підприємствах обходиться дуже дорого навіть стосовно робочих спеціальностей, а досвідчених, висококваліфікованих фахівців і менеджерів замінити дуже складно.

3. У процесі управління персоналом підприємств варто відмовлятися від твердої класифікації робіт. Найбільша ефективність використання персоналу таких підприємств досягається при сполученні професій працівників для забезпечення виконання необхідного обсягу різних видів робіт.

4. Добір працівників, на яких намічено поширити гарантію зайнятості у фіксованому періоді, повинен здійснюватися на конкурсній основі. У процесі конкурсного добору перевага повинна віддаватися працівникам, що володіють не тільки високою кваліфікацією, але і здатністю до індивідуального пошуку, адаптації до високодинамічної кон»юнктури споживчого ринку.

5. У процесі формування і використання персоналу необхідно враховувати трудову мотивацію основних працівників і прагнути до її реалізації в рамках можливостей підприємства. Формування трудової мотивації відображає зміни ціннісних пріоритетів працівників в умовах переходу до ринкової економіки, бажання найманих робітників до співробітництва і партнерства з власниками підприємства на довгостроковій основі.

6. У процесі управління персоналом підприємства повинні обов»язково враховуватися правові норми державного регулювання зайнятості й оплати праці. Це відноситься до порядку прийому працівників на роботу, забезпеченню відповідних режимів і умов їхньої праці, дотриманню мінімальної границі заробітної плати, забезпеченню відповідних соціальних виплат і іншим установленим правовим нормам у цій сфері.

Кадрове планування припускає відстеження змін у професійно-кваліфікаційній структурі кадрів і, головне, покликано виявляти майбутні потреби в робочій силі, визначати їхній якісний і кількісний показники на більш ранній стадії, чим це було дотепер.

Кадрового забезпечення потребують усі підрозділи підприємства. З огляду на, що кожен підрозділ працює в тісному взаємозв»язку з іншими, збій у процесі обслуговування клієнта в одному з них впливає і на все підприємство.

Кадрове забезпечення на підприємстві планується на основі загальних для всієї системи планування і прогнозування принципів, найважливішими з який є єдність економіки і політики; науковий характер планування і прогнозування, їхня безперервність; збалансованість між ресурсами і потребами; сполучення галузевого і територіального підходів до планування; комплексний і системний підхід до розробки планів.

На початок 2001 року кількість працівників складала 215 чоловік, а на кінець 2001 року 212 чоловік. На протязі 2001 року було прийнято 32 та звільнено 35 чоловік. На протязі 2001 року в готелі “Славутич” були проблеми з кадровим забезпеченням. В готелі значна плинність кадрів. Деякі працівники звільнялися в зв’язку з невідповідністю та за порушення трудової дисципліни, а деякі були не задоволені рівнем оплати праці та її стимулювання.

Фонд оплати праці в 2001 році зріс на 108 тис. грн. (10,23%) порівняно з минулим роком. Виплати за рахунок чистого прибутку зросли на 49,41тис. грн., тобто на 19,9%.  Виплати соціального характеру зросли в 2001 році на 5,24 тис. грн. (8,8%). За рахунок цих факторів частка виплат з чистого прибутку зросла на 1,3% та склала 19,5% від загальної суми виплат.

Продуктивність праці в 2001 році знизилася на 0,52 тис. грн. тобто на  2,96 % відносно попереднього року.

В 2001 році відбулося підвищення рівня оплати праці, але  фінансові показники діяльності готелю погіршилися. Тому необхідно вишукувати такі методи управління, щоб темпи росту продуктивності праці обганяли темпи росту його оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

Рішення при доборі персоналу в готелі “Славутич” має складатися з декількох кроків, які варто пройти заявникам. На кожному кроці відсівається частина заявників чи ж вони відмовляються від процедури, приймаючи інші пропозиції.

Типовий процес ухвалення рішення по добору, що доцільно використати в готелі “Славутич” містить сім кроків: попередня відбіркова бесіда; заповнення бланка заяви й автобіографічної анкети; бесіда по найманню; тести по найманню; перевірки рекомендацій і послужного списку; медичний огляд; ухвалення рішення.

В готелі “Славутич” варто враховувати такі зауваження при проведенні бесід з прийому на роботу працівників:

1. Необхідно уважно слухати, що і як говорить заявник.

2. Важливо стежити за поводженням заявника так само, як слухаєте його мову.

3. Не можна забувати про вимоги, пропоновані характером роботи.

4. Необхідно установити баланс між недостатньо і занадто схематизованими питаннями.

5. Рішення варто приймати, тільки маючи всю необхідну інформацію.

6. Бесіду необхідно вести навколо питань, що є важливими критеріями добору.

Практика менеджменту свідчить про те, що підтримка знань персоналу на високому рівні розглядається як один з найважливіших елементів ефективної роботи готелю. Ніякі реструктуризації, новітня техніка, розмаїтість методів керування самі по собі не дадуть належного ефекту, якщо співробітники готелю не будуть відповідати сучасним вимогам.

Важливо, щоб у процесі професійного розвитку виконувалися цілі готелю “Славутич” по збереженню і підвищенню кваліфікації кожного співробітника, що необхідно йому для виконання дійсних чи майбутніх посадових обов»язків, зв»язаних з індивідуальним розвитком особистості (кар»єрою). Важливо постійно розвивати здатності співробітників, з огляду на зміни трудового процесу.

В готелі “Славутич” постійно проводять семінари і тренінги. Для тренінгів запрошують відомих викладачів – спеціалістів вузів, інших підприємств, які проводять навчання.

Семінари, як правило проводять своїми силами: певний працівник готує виступ за заданою темою та відповідає на питання.

 


Список використаних джерел

 

 1. Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.
 2. Кодекс законів про працю України.
 3. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 4. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 5. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 6. Абрамов В. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. — Одеса, 1995.- 248 с.
 7. Андриенко В. Ф., Данюк В. М. Экономическое стимулирование трудовой активности. — К., 1991.- 352с.
 8. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 9. Бланк И. А. Торговый менеджмент. – К. УФИМБ, 1997. – 408 с.
 10. Бойчик Н. Економіка підприємства. Навч.посібник.К.Атіка,2001-298с.
 11. Волгин А.П., Матирко В.И., Модин А.А. Управление персоналом в условиях рыночной экономики. М.: Дело, 1992. – 342 с.
 12. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.           
 13. Гончарук В. Развитие предприятия. М.: Дело,2001-218с.
 14. Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.
 15. Гусина В. М. О моделях механизма мотивации трудовой деятельности в условиях рьночной зкономики. — К., 1996.- 204 с.
 16. Десслер Г. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ.: Пер. с англ. / Под общ. ред. Ю. В. Шлемова. — М., 1997.- 418 с.
 17. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.
 18. Исаенко А.И. Кадры управления в корпорациях США. – М.: Наука, 1988.-402 с.
 19. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.
 20. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.
 21. Занюк С. С. Мотивація діяльності. — Луцьк, 1998.- 218 с.
 22. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.
 23. Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. — К., 2001. — 258с.
 24. Косаев А. Г.,   Маслова И. С.,   Москович  В. М.   Производство,  кадры:   проблемы сбалансированности. — М., 1988. – 342 с.
 25. Мірошниченко О. В. Мотивація праці. — Донецьк, 1988. – 236 с.
 26. Москвичев С. Г. Использование фактора мотивации в управлений: Учеб. пособие. — К., 1990. – 314 с.
 27. Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки: 36. наук. пр. — К., 1996. – 178 с.
 28. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 29. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 30. Пушкарев Н. Ф. Работа с кадрами: организационное и техническое обеспечение. — М.: Знание, 2000. – 362 с.
 31. Система работы с кадрами управления. — М.: Мысль, 1998.- 328 с.
 32. Травин В. В., Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента. — М.: Дело, 1997.- 336 с.

 

 

Додаток 1

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ВАТ Готель “Славутич” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 2 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 4 8
  первісна вартість 0 11 5 10
  Знос 0 12 1 2
  Незавершене будівництво 0 20 11 18
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 1462 1284
  первісна вартість 0 31 2932 2974
  Знос 0 32 1470 1690
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45   50
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 1477 1360
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 35 41
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 287 271
  готова продукція 130 63 72
  товари 140 928 1112
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 247 290
  первісна вартість 161 247 290
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 1 2
  за виданими авансами 180 3 3
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 20 23
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 15 29
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 1599 1843
  3. Витрати майбутніх періодів 270    
  БАЛАНС 280 3076 3203
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 1600 1600
  Пайовий капітал 310 699 739
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340 238 280
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 69 71
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 2606 2690
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400    
  Інші забеспечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 0 0
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 0 0
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520 11 70
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 186 164
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 30 24
  з бюджетом 550 99 91
  з позабюджетних платежів 560 8 10
  зі страхування 570 31 36
  з оплати праці 580 88 97
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610 17 21
  Усього за розділом 4. 620 470 513
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 3076 3203
                                                       Керівник                     М.П.
                                  Головний бухгалтер    

Додаток 2

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ВАТ Готель «Славутич» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2001 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 4364 4561
  Податок на додану вартість 0 15 727 760
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 3637 3801
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 1245 1400
  Валовий:      
   прибуток 0 50 2392 2401
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60 13 20
  Адміністративні витрати 0 70 1983,0 1990
  Витрати на збут 0 80 304 310
  Інші операційні витрати 0 90 3 2
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 115 119
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130    
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 115 119
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 35 36
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 80 83
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 80 83
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.