Курсова робота Планування матеріально-технічного забезпечення експлуатаційної діяльності підприємства готельного господарства

Зміст

 

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення експлуатаційної діяльності підприємства готельного господарства. 5

 

1.1. Сутність та значення МТЗ в сучасних умовах. 5

 

1.2. Методи планування матеріально-технічного забезпечення. 9

 

Розділ 2. Дослідження ефективності діяльності готелю „Київ”. 12

 

2.1. Техніко-економічна характеристика готелю „Київ”. 12

 

2.2. Дослідження динаміки запасів в готелі “Київ” та їх оборотності18

 

Розділ 3. Шляхи планування матеріально-технічного забезпечення готелю “Київ”  21

 

3.1. Напрямки планування матеріальних запасів. 21

 

3.2. Планування забезпечення готелю «Київ» матеріалами. 25

 

Висновки. 29

 

Список використаних джерел. 31

 

Додатки. 34

Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначити свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.

Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженість та різноманітністю мережі, якістю обслуговування  в готельному господарстві. Саме готельні підприємства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами.

В умовах ринкової економіки, з переходом готелів на самофінансування, будь-яке підприємство може існувати тільки за умови прибуткової, рентабельної діяльності. Готельне підприємство своїми грошовими ресурсами має забезпечити всю свою експлуатаційну діяльність, розвиток і технічні вдосконалення матеріально-технічної бази, соціальне та матеріальне заохочення працівників.

Для успішної роботи готельного підприємства, надання комплексу основних і додаткових послуг готелі повинні розташовувати необхідним для експлуатації устаткуванням і інвентарем (меблі, посуд, постільні приналежності, килимові вироби, миючі засоби і т.д.), а також мати у своєму розпорядженні такі засоби експлуатації, що можуть забезпечити визначений комплекс комунальних послуг, обов»язковий для обслуговування проживаючих в готелі (опалення, освітлення, водопостачання). Отже, у процесі свого функціонування готелю потрібно цілий комплекс матеріальних і технічних засобів, а також такі ресурси, як паливо, вода й електроенергія.

Успішне рішення цих питань покликана забезпечити служба матеріально-технічного забезпечення в готелі, що займається розрахунком потреб готелю в різних матеріалах, а також визначає джерела їхнього покриття.

Саме тому тема курсової роботи ”Планування матеріально-технічного забезпечення експлуатаційної діяльності підприємства готельного господарства” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є планування матеріально-технічного забезпечення базового підприємства.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

вивчення теоретичних основ планування матеріально-технічного забезпечення;

аналіз стану матеріально-технічного забезпечення на підприємстві;

планування матеріально-технічного забезпечення експлуатаційної діяльності підприємства .

Предметом курсової роботи є звітні дані та фінансові результати діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження є підприємство готель „Київ”.

Теоретичну та методологічну базу дослідження питань з планування матеріально-технічного забезпечення експлуатаційної діяльності підприємства готельного господарства склали закони України, наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, менеджменту, економіки, таких як: Агафонова Л.Г., Байлік С.І., Браймер Р.А., Єфімова О.П., Котляр Ф., Кузнєцова Н.М., Примак Т.О., Циганова Є.Б. та інших,  фінансова звітність готелю „Київ”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний) обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Розділ 1. Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення експлуатаційної діяльності підприємства готельного господарства

 

1.1. Сутність та значення МТЗ в сучасних умовах

 

Для того щоб забезпечити готель необхідними йому матеріалами відповідно до виявлених потреб, організується матеріально-технічне забезпечення готелю. Його задача полягає у визначенні потреби готелю в матеріальних і технічних ресурсах, вишукуванні можливостей покриття цієї потреби, а також у проведенні контролю за правильним використанням матеріально-технічних ресурсів і сприяння в їхній економії. Всі ці функції виконує відділ матеріально-технічного забезпечення готелю.

Слід зазначити, що ще зовсім недавно, у часи централізовано-планової економіки МТЗ являло собою процес планового забезпечення народного господарства. У той час підприємства (зокрема готелі) не самостійно

На зміну традиційному ручному методу планування із застосу­ванням найпростіших обчислювальних засобів прийшли сучасні­ші — механізовані й автоматизовані з використанням настільних електронних обчислювачів, персональних комп»ютерів та склад­них електронно-обчислювальних машин (комплексів). Форма по­дання планових показників (у вигляді таблиць, рисунків, схем, сітьових графіків тощо) відбиває культуру планової діяльності підприємства.


Розділ 2. Дослідження ефективності діяльності готелю „Київ”

 

2.1. Техніко-економічна характеристика готелю „Київ”

 

Готель «Київ» знаходиться за адресою м. Київ, вул. Грушевського 26/1. Загальне кількість місць — 321. Основні показники фінансово-господарської діяльності готелю “Київ” наведені в таблиці 2.1.

Проаналізувавши за табл. 2.1. основні показники готелю “Київ” бачимо, що обсяг виручки від надання послуг даного підприємства у звітному році збільшився  на 132,18% в порівнянні з минулим. Так, у 2002 році доход від реалізації послуг склав  2115,8 тис. грн., що на 1204,5 більше ніж у 2001 році.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) з 560 тис. грн. до 1685,3тис. грн., у відсотках становить 200,95 %;

Рож – очікувана витрата за той же період.

Оф = 35 шт.              Оож = 35+1500 – 1460 = 125 шт.

Вож = 1500 шт.

Рож = 1460 шт.

В = 17520 + 1876,36 – 125 = 19271,36 шт.

Аналогічним чином можуть бути розраховані і потреби в інших матеріальних ресурсах.

 


Висновки

 

 

Планування матеріально-технічного забезпечення (постачання) готелів на сучасному етапі покликано вирішувати наступні задачі:

1) воно повинно забезпечити безперервність роботи готельного підприємства, що досягається шляхом правильної організації постачань матеріалів у  готель у необхідній кількості і відповідного якості;

2) сприяти підвищенню технічного рівня виробництва послуг, сприяти впровадженню автоматизації, нових технологій, а також розширенню асортименту додаткових послуг, що, у свою чергу, є найважливішим чинником збільшення прибутку готелю;

3) МТЗ повинно бути спрямоване на підвищення якості обслуговування шляхом закупівлі товарів високої якості для найбільш повного задоволення клієнта;

4) МТЗ повинно бути спрямоване на підвищення продуктивності праці;

5) план МТЗ  повинний бути спрямований на економію матеріальних ресурсів;

6) план МТЗ повинний бути спрямований на виконання плану прибутку.

План матеріально-технічного забезпечення готелю є його матеріальним балансом, у якому зведені всі планові розрахунки потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для забезпечення виробничого процесу (видаткова частина), наявність залишків на плановані період, а також визначені джерела постачання (прибуткова частина).

Готель «Київ» знаходиться за адресою м. Київ, вул. Грушевського 26/1. Загальне кількість місць – 321.

Доходи від надання послуг готелем “Київ” в 2002 році зросли на 1204,48 тис. грн. (132,17%). Це відбулося головним чином за рахунок збільшення доходів від експлуатації готелю на 1000,1 тис. грн. (134,22%) та ресторану на 122,4 тис. грн. (132,9%). Також зросли доходи від додаткових послуг на 68,78 тис. грн. (234,79%).

В структурі доходів готелю найбільшу частину займають доходи від експлуатації готелю відповідно 81,76% та 82,48% в 2001 та 2002 роках, ресторан – 10,11% та 10,14% та додаткові послуги – 3,26% та  4,7%. В 2002 році відбувся перерозподіл доходів в інфраструктурі готелю “Київ” головним чином за рахунок збільшення доходів від експлуатації готелю на 0,72% та доходів від додаткових послуг на 1,44%, доходів від ресторану на 0,03%. Відповідно зменшилася частка доходів від оренди офісів на 0,72%, оренди нежитлових приміщень на 1,22% та оренди актового залу на 0,26%.

Найбільше матеріальних запасів було на кінець 2002 року. Запаси на початок 2002 року порівняно з 2001 зросли на 80 тис. грн. Коефіцієнт обертання матеріальних запасів по готелю “Київ” в 2002 році знизився з 67,46 днів до 29,46 днів.  Зниження коефіцієнта обертання товарних запасіввідбулося головним чином за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг.

Планова сума запасів поточного збереження визначається на основі розрахованих їхніх нормативів і одноденного обсягу реалізації товарів у плановому періоді. До планової суми запасів поточного збереження додається сума запасів сезонного збереження і дострокового завезення, а також сума запасів цільового призначення (якщо ці види запасів передбачені до формування на торговому підприємстві в плановому періоді).

Плановий обсяг закупівлі матеріалів визначається на основі планового обсягу надходження матеріалів на підприємство.

Розрахунки планового обсягу закупівлі матеріалів здійснюються в розрізі окремих груп і по підприємству в цілому.

Матеріали до готелю “Київ” на протязі 2003 року мають постачатися 800/56,569  = 14,14 раз або кожні 365/14,14 = 26 днів. При таких показниках розміру партії та частоти поставки матеріалів витрати готелю будуть мінімальними.


Список використаних джерел

 

 

 1. Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.
 2. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 3. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 4. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 5. Закон  України      «Про      туризм».    Закон    Украины о туризме. — К.:РІТОВ   «Аванпост»,  1995 — 40с.;
 6. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: ЦЄМ, 1996. – 284 с.
 7. Андриенко В. Ф., Данюк В. М. Экономическое стимулирование трудовой активности. – К.:Діло, 1991. – 352 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1990. – 846 с.
 9. Балабанов І.П. Аналіз і планування фінансово-господарського суб»єкта. — Учб.посіб. — М.: Фін. і стат-ка, 1994. —  С.48-56.
 10. Бланк І.А. Торговий менеджмент,- К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.-С.269-279.
 11. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 478 с.
 12. Вочек Р. Функционально-стоимостной анализ в управлении. – М.: Экономика, 1986. – 475 с.
 13. Гончарук В. Развитие предприятия. – М.: Дело, 2001. – 218 с.
 14. Гуляев В. Г. Организация туристической деятельности: Учебное пособие. Г.: Нолидж, 1996. – 129 с.
 15. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности: учебное пособие. М.,1996. – 348 с.
 16. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посіб. — К.: Вища школа, 1992.- С.15-23.
 17. Забелин П. В., Моисеева Н. К. Основы стратегического управления. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. – 345 с.
 18. Зайцев Б.Ф. Система методов управления. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 289 с.
 19. Зайцев Б.Ф. Система методов управления. М., 1989.
 20. Ильина Н. И. Экономические функции туризма на современном этапе. // Статья. Вестник. — №3-4, — Казань: ТИСБИ, 2000. – С. 15-17.
 21. Каpягін Ю. Інтегpація Укpаїни в світовий туpистичний бізнес // Укpаїна в світовому економічному пpостоpі: Матеpіали 2-го конгp. Міжнаp. укp. екон.асоц.- К., 1996.- С.100-103.
 22. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2002. – 527 с.
 23. Каракоз І.І., Самборський В.І. Теорія економічного аналізу. — К.: Вища школа, 1989.
 24. Квартальянов В. А. Туризм: теория и практика: Избранные труды. В 5-ти томах. – Москва: Финансы и статистика, 1998. – Т. 1. – 236 с.
 25. Коган Т.Л., Бабуцкий П.Я. Экономика, организация и планирование гостиничного хозяйства: Учеб. пособ. для тех-ов гостиничного хозяйства. — К.: Наука, 1980. — 232 с.
 26. Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. – К.: Діло, 2001. – 258 с.
 27. Короленок Г.А. и др. Успех на рынке: трансформация хозяйства и менеджмента. Мн., 1997.
 28. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. Пер. с англ. – СПб.: — Тринити, 1998. – 685 с.
 29. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів. — Мн.: Вышэйшая школа, 1995.-С.141-146.
 30. Кузнєцова Н. М. Основи економіки готельно-ресторанного господарства. – Київ, 1997. – 200 с.
 31. Купер К. и др. Экономика туризма теория и практика. — СПб., Изд-во «Омега», 1998. – 154 с.
 32. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 33. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Підручник. — Тернопіль: АТ “Тарнекс”, 1993. – С.361.
 34. Оpганізація туpизму в Укpаїні: Конспект лекцій / Київ. деpж. тоpг.- екон. ун-т. О.О.Любіцева, С.В.Яценко та ін. — К., 1995.- 25 с.
 35. Оноприенко А.Н., Сенгушкин В.В. Совершенствование методов управления экономикой. – Мн.: Нове знання, 2001. – 613 с.
 36. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. М., 1998. – 248 с.
 37. Примак Т. О. Економіка підприємства. – Київ: Викар, 2000. – 180 с.
 38. Румянцева З.П. Менеджмент организации. М., 1996. – 345 с.
 39. Русак Н.А. Основи фінансового аналізу, — Мн: ООО ”Меркаванне”, 1995. — С.17-25.
 40. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. — М.: Изд-во «Ось-89», 1997. — 166 с.
 41. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / Под ред. С.Г.Беляева, В.И.Кошкина. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 469 с.
 42. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.Стратегический менеджмент. Искуство разработки и реализации стратегии: Учебник. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 456 с.
 43. Туpистична сфеpа, готельне господаpство та фоpми їх оpганізації у світі: Конспект лекцій/ Київ. деpж. тоpг.-екон. ун-т. О.О. Любіцева та ін.. — К.:Б.в., 1995.- 52 с.
 44. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. Д. – М.: Ассосиация авторов и издателей “Тандем”, 2000. – 400 с.
 45. Туризм. Практика, проблемы, перспективы. №4 /99. «Какие работники сегодня нужны туризму» стр. 44 — 46.
 46. Туризм. Практика, проблемы, перспективы. №9 /99. «Почем нынче путешествия: практика применения цен» стр. 36 — 38.
 47. Щёкин Г. В. Основы планирования и прогнозирования кадровой работы. – К.: МАУП, 1999. – 218 с.
 48. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.


Додатки

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  Готель “Київ” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 3 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив Рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10    
  первісна вартість 0 11    
  Знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1173,6 1040,5
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 11138,5 11139,0
  первісна вартість 0 31 13914,5 14084,0
  Знос 0 32 2776 2945
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70 373,3 395,4
  Усього за розділом 1. 0 80 12685,4 12574,9
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 215 218
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120    
  готова продукція 130    
  товари 140 53 48,1
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160    
  первісна вартість 161    
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 29,8 15,8
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 190,9 416,4
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 47,1 67,0
  в іноземній валюті 240 19,8 55,3
  Інші оборотні активи 250 410,7 400,2
  Усього за розділом 2. 260 966,3 1220,8
  3. Витрати майбутніх періодів 270 16,2 9
  БАЛАНС 280 13667,9 13804,7
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 11243 11243
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320 179 719
  Інший додатковий капітал 330 38,4 70,0
  Резервний капітал 340 202,1 202,1
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350    
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 12202,5 12234,1
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400    
  Інші забеспечення 410 640,4 620,0
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 640,4 620,0
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 356,0 278,0
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 356,0 278,0
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 260 235
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 140,1 244,6
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570 22,7 68,0
  з оплати праці 580 46,0 125,0
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610 1,2  
  Усього за розділом 4. 620 469,0 672,6
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 13667,9 13804,7
                                                       Керівник                     М.П.

 

 

Додаток Б

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  Готель «Київ» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2002 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 2701,0 1163,30
  Податок на додану вартість 0 15 450,2 193,88
  Акцизний збір 0 20    
  Готельний збір 0 25 135,0 58,2
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 2115,8 911,3
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 1685,3 560,0
  Валовий:      
   прибуток 0 50 430,5 351,3
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 200,0 169,0
  Витрати на збут 0 80 60,0 46,0
  Інші операційні витрати 0 90 108,2 103,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 62,3 32,8
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 10,0 6,0
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 72,3 38,8
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 21,7 11,6
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 50,6 27,2
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 50,6 27,2
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

4 комментария на «Курсова робота Планування матеріально-технічного забезпечення експлуатаційної діяльності підприємства готельного господарства»

 1. Аня говорит:

  Здравствуйте. Хотела бы скачать курсовую работу «Планування матеріально-технічного забезпечення експлуатаційної діяльності підприємства готельного господарства»

 2. Юлия говорит:

  Как скачать работу?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.