Курсова робота Горизонтальний та вертикальний розподіл праці в організації

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи розподілу праці в організації5

 

1.1. Горизонтальний та вертикальний розподіл праці туристко-готельної галузі5

 

1.2. Поняття і сутність організації управління в організації11

 

1.3. Структури управління в організації15

 

Розділ 2. Горизонтальний та вертикальний розподіл праці в готельному комплексі “Турист”. 21

 

2.1. Коротка характеристика та організація управління готельного комплексу “Турист”. 21

 

2.2. Аналіз ефективності горизонтального та вертикального розподілу праці в готельному комплексі “Турист”. 31

 

Розділ 3. Шляхи вдосконалення горизонтального та вертикального розподілу праці в готельному комплексі “Турист”. 39

 

Висновки. 47

 

Список використаних джерел. 51

 

Додатки. 53

Вступ

 

 

Перехід до ринкових відносин зовсім по-іншому визначає місце підприємства в економіці. Ефективність його роботи багато в чому залежить від управлінської діяльності, що забезпечує реальну економічну самостійність підприємства, його конкурентноздатність і вартісне положення на ринку. В умовах ринкового трансформування економіки України питання розбудови підприємництва стоїть досить гостро. Розвиток національного ринку готельного господарства стає пріоритетним напрямком економічної політики на даному етапі.

Однією з особливостей сучасного етапу розвитку  готельного господарства є підвищення ролі й удосконалювання розподілу праці з виробництва та надання послуг.

В основі розвитку інфраструктури послуг лежить поділ діяльності по виробництву послуг на окремі відособлені види праці,  тобто  відбувається  суспільний поділ праці, у зв»язку з чим, відбувається розвиток інфраструктури через збільшення потреб окремих видів праці.

Саме тому тема курсової роботи “Горизонтальний та вертикальний розподіл праці в організайції” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є оцінка стану горизонтального та вертикального розподілу праці на базовому підприємстві.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— розгляд теоретичних основ горизонтального та вертикального розподілу праці в туристко-готельній галузі;

— вивчення організації управління на підприємстві;

— розгляд основних структур управління в організації;

— вивчення горизогнтального та вертикального розподілу праці в готельному комплексі “Турист”;

— проведення аналізу ефективності розподілу праці в готельному комплексі;

— розгляд шляхів вдовсконалення горизонтального та вертикального розподілу праці в готельному комплексі “Турист”;

— підведення підсумків за результатами роботи.

Предметом курсової роботи є звітні дані та фінансові результати діяльності базового підприємства.

Об»єктом дослідження є  підприємство готельний комплекс “Турист”.

Теоретичну основу дослідження питання управління виробничою інфраструктурою підприємства готельного господарства склали наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, менеджменту, таких як:  Бовикін В., Бреддік У., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Носова С.С., Савицька Г.П., Саламатіна Н.А. та інших, закони України, фінансова звітність готелю “Турист”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 


Розділ 1. Теоретичні основи розподілу праці в організації

 

1.1. Горизонтальний та вертикальний розподіл праці туристко-готельної галузі

 

Туризм — це не тільки важлива галузь економіки, але і складна організаційна структура. Не завжди можна точно визначити, що ж відноситься до туризму: споживачі не зауважують тісної взаємодії туристських структур, а представники туристських підприємств виділяють у своїй роботі лише частинузагальної системи. Тим часом структура туризму визначає місце трудових колективів і окремих працівників у туристських організаціях і підприємствах. Це свого роду каркас, на якому будуються їхні

Як видно з рис. 2.2., не зважаючи на те що прибуток підприємства зріс в 2002 році в порівнянні з фінансовими результатами станом за 2001 р., рентабельність виробничої діяльності, яка більш повно характеризує кінцеві результати господарювання, тому що величина її показує співвідношення ефекту з використаними ресурсами, знизилася.  Зменшення рентабельності свідчить про погіршення фінансового стану підприємства. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень організації праці на підприємстві.

 


Розділ 3. Шляхи вдосконалення горизонтального та вертикального розподілу праці в готельному комплексі “Турист”

 

При розробці організаційної структури готельного комплексу “Турист” потрібно виходити з цільових функцій і функціональних елементів організації.

В готельному комплексі “Турист” до цільових функцій можна віднести:

— прийом і розміщення гостей;

— виробництво харчування;

— продаж номерів;

— маркетинг;

— організацію ділових зустрічей і конференцій.

А, до функціонального можна віднести:

— забезпечення безпеки;

— інженерне забезпечення;

— бухгалтерський облік;

— адміністративну діяльність.

При розробці організаційної структури важливу роль відіграє і

Висновки

 

 

За результатами проведеної роботи можна зробити висновки. Горизонтальні відносини мають узгоджувальний характер і є, як правило, однорівневими. Горизонтальний поділ праці — це якісна і кількісна диференціація трудової діяльності.

Оскільки робота в організації розділяється на складові частини, хтось повинний координувати роботу групи для того, щоб вона була успішною. Вертикальні зв»язки — це зв»язки підпорядкування, і необхідність у них виникає при ієрархічності управління, тобто при наявності декількох його рівнів. У цьому випадку на перший план виступає відокремлення функції управління, суть якої складається в цілеспрямованому координуванні й інтегруванні діяльності всіх елементів організації.

Вертикальний поділ праці здійснюється за наступними напрямками:

загальнекерівництво — вироблення і втілення головних, перспективних напрямків діяльності організації;

технологічне керівництво — розробка і впровадження прогресивних технологій. Це раціоналізація виробничих процесів на основі впровадження сучасних методів керування, комплексній механізації й автоматизації виробництва;

економічне керівництво — стратегічне і тактичне планування, аналіз економічної діяльності, упровадження госпрозрахунку і забезпечення рентабельної роботи організації;

оперативне керування — складання і доведення до мікроколективів і окремих виконавців оперативних планів, розміщення виконавців по робочих місцях, їхнє інструктування, організація систематичного контролю за ходом виробничого процесу;

управління персоналом — підбір, розміщення і розвиток трудових ресурсів організації.

Ефективність організації  управління  залежить   передусім   від   того,   наскільки   в   системі   управління регламентовані горизонтальні і вертикальні зв»язки, їх регламентація направлена на те, щоб заздалегідь визначити:

1)   хто повинен вирішувати певний тип задач управління;

2)  як часто він повинен вирішувати ці задачі;

3)  з ким при цьому потрібно вступати у взаємовідносини;

4)   на досягнення яких результатів треба бути націленим;

5)  які наслідки неякісного виконання даного типу задач як для себе особисто, так і для даної системи загалом.

В туристичному комплексі “Турист” використовується лінійно-функціональна схема управління.

Спостережна рада представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність управління. За роки функціонування на підприємстві готельному комплексі “Турист” склалася певна система службових відносин. На підприємстві переважає вертикальна організаційна структура – структура, елементи якої знаходяться на різних рівнях ієрархії. Всю відповідальність за прийняття  важливих рішень з питань управлінням підприємством несе директор, який обирається власниками підприємства. Великими повноваженнями наділені менеджери з виробництва послуг, з маркетингу, зі збуту, з персоналу, з фінансів. Між ними налагоджені функціональні зв’язки, як формальні, так і неформальні. Формально всі перераховані менеджери підпорядковуються директору і на спільних засіданнях генерують спільні ідеї та вибирають оптимальні шляхи для втілення прийнятих стратегій. Формально кожний менеджер відповідає тільки за свою ділянку роботи.

До складу готельного комплексу “Турист” входять такі структурні служби:

служба управління номерним фондом;

адміністративна служба;

служба громадського харчування;

комерційна служба;

інженерні (технічні) служби;

допоміжні і додаткові служби.

На ефективність діяльності готельного комплексу “Турист” впливає організація управління підприємством та розподіл праці на підприємстві. В 2002 році:

прибуток  від основної діяльності зріс на 29,52 тис. грн. (з 32,82 тис. грн. до 62,33 тис. грн.), або на 89,94%;

балансовий прибуток зріс на 33,52 тис. грн. (з 38,8 тис. грн. до 72,3 тис. грн.), або на 86,35%;

чистий прибуток також зріс з 27,17 тис. грн. до 50,63 тис. грн. на 86,35%.

Не зважаючи на те що прибуток підприємства зріс в 2002 році в порівнянні з фінансовими результатами станом за 2001 р., рентабельність виробничої діяльності, яка більш повно характеризує кінцеві результати господарювання, тому що величина її показує співвідношення ефекту з використаними ресурсами, знизилася.  Зменшення рентабельності свідчить про погіршення фінансового стану підприємства. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень організації праці на підприємстві.

При розробці організаційної структури готельного комплексу “Турист” потрібно виходити з цільових функцій і функціональних елементів організації.

В готельному комплексі “Турист” до цільових функцій можна віднести:

— прийом і розміщення гостей;

— виробництво харчування;

— продаж номерів;

— маркетинг;

— організацію ділових зустрічей і конференцій.

А, до функціонального можна віднести:

— забезпечення безпеки;

— інженерне забезпечення;

— бухгалтерський облік;

— адміністративну діяльність.

Підвищити ефективність розподілу праці в готельному комплексі “Турист” можна за рахунок налагодження внутрішніх комунікаційних зв’язків між співробітниками. Для удосконалення комунікацій в готельному комплексі “Турист” слід чітко визначати потребу в інформації кожного структурного підроз­ділу і кожного робочого місця, регулювати інформаційні потоки відповідно до вирішуваних задач. Управлінська діяль­ність має набувати більш організованого характеру: повинні чітко плануватись масові організаційні заходи (збори, наради), зустрічі з підлеглими, ветеранами праці, керівниками інших підприємств та організацій. Слід відновити подекуди забуту практику встановлення ящиків для пропозицій, ведення внут­рішнього друкованого органу: багатотиражних газет, інформа­ційних бюлетенів і ін. Необхідно розробляти і впроваджувати пізні системи збору пропозицій, створювати спеціальні групи для апеляції, організовувати опитування, слідкувати за відносинами між співробітниками тощо.


Список використаних джерел

 

 1. Закон України “Про власність”, затверджений Постановою ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. (із змінами №75/95-ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. — №13. – Ст. 85.
 2. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 3. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 4. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 5. Закон  України      «Про      туризм».    Закон    Украины о туризме. — К.:РІТОВ   «Аванпост»,  1995 — 40с.;
 6. Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: «Світ», 1999. – 328 с.
 7. Бовыкин В. Новый менеджмент (управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления)— М.: ОАО Экономика, 1997.— 368 с.
 8. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя.- М.: АО «ИНФРА»-М — АОЗТ «Премьер», 1995.— 204с.
 9. Брэддик У.  Менеджмент в организации.—  М.:  ИНФРА-М, 1997:- 344 с.
 10. Вайсман А. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. — М.: Экономика, 1995. — 344 с.
 11. Виханский О.С., Наумов А.Н.. Менеджмент. — М.: ГАРДАРИКА, 1996. — 414 с.
 12. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 1995.- 408 с.
 13. Герчикова И.Н.. Менеджмент. — М.: «Бланки и биржи» ЮНИТИ, 1995. — 478 с.
 14. Глухов В.В. Основы менеджмента.— Санкт-Петербург: Спе­циальная литература, 1995.— 327 с.
 15. Глухов В.В.. Менеджмент. Учебник., С-Пт.: Спец. лите­ратура, 1999. — 700 с.
 16. Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.
 17. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности: учебное пособие. М.,1996. – 348 с.
 18. Дизель Пол М., У.Мак Кинли. Поведение человека в организации. — М. : Фонд «За экономическую грамот­ность», 1993. — 270 с.
 19. Жигалов В.Т., Шимановська Л.М.. Основи менеджменту управлінської діяльності. — К.: Вища школа, 1994. -220с.
 20. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 1994.— 454 с.
 21. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.-287 с.
 22. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1997. – 256 с.
 23. Ильин Н.И., Луканова И.Т. и др. Управление проектами.— С.-Пб.: Два-три. 1996.- 614 с.
 24. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций: Моно­графия.— К.: МЗУУП, 1993.— 384 с.
 25. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 26. Лэнд Питер Э. Менеджмент — искусство управлять. Секреты и опыт практического менеджмента: Пер. с англ.— М.: ИНФРА-М 1991- 144 с.
 27. Мартыненко М.М. Менеджмент фирмы. — К.: Либра, 1995. — 324 с.
 28. Менеджмент & менеджер. Корпоративный стиль. №1. 2002.
 29. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.
 30. Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.
 31. Румянцева З.П. Менеджмент организации. — М.: ИНФ-РА. 1995. — 429 с.
 32. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. – М. «Издательство ПРИОР», 2000. – 240 с.
 33. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. Д. – М.: Ассосиация авторов и издателей “Тандем”, 2000. – 400 с.
 34. Туризм. Практика, проблемы, перспективы. №4 /99. «Какие работники сегодня нужны туризму» стр. 44 — 46.
 35. Шегда А.В. Основы менеджмента. — К.: Знания, 1998. -512с.


Додатки

 

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  Готель “Турист” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 3 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10    
  первісна вартість 0 11    
  Знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1173,6 1040,5
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 11138,5 11139,0
  первісна вартість 0 31 13914,5 14084,0
  Знос 0 32 2776 2945
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70 373,3 395,4
  Усього за розділом 1. 0 80 12685,4 12574,9
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 215 218
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120    
  готова продукція 130    
  товари 140 53 48,1
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160    
  первісна вартість 161    
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 29,8 15,8
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 190,9 416,4
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 47,1 67,0
  в іноземній валюті 240 19,8 55,3
  Інші оборотні активи 250 410,7 400,2
  Усього за розділом 2. 260 966,3 1220,8
  3. Витрати майбутніх періодів 270 16,2 9
  БАЛАНС 280 13667,9 13804,7
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 11243 11243
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320 179 719
  Інший додатковий капітал 330 38,4 70,0
  Резервний капітал 340 202,1 202,1
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350    
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 12202,5 12234,1
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400    
  Інші забеспечення 410 640,4 620,0
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 640,4 620,0
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 356,0 278,0
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 356,0 278,0
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 260 235
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 140,1 244,6
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570 22,7 68,0
  з оплати праці 580 46,0 125,0
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610 1,2  
  Усього за розділом 4. 620 469,0 672,6
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 13667,9 13804,7
                                                       Керівник                     М.П.

Додаток Б

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  Готель «Турист» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2002 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 2701,0 1163,30
  Податок на додану вартість 0 15 450,2 193,88
  Акцизний збір 0 20    
  Готельний збір 0 25 135,0 58,2
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 2115,8 911,3
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 1685,3 560,0
  Валовий:      
   прибуток 0 50 430,5 351,3
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 200,0 169,0
  Витрати на збут 0 80 60,0 46,0
  Інші операційні витрати 0 90 108,2 103,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 62,3 32,8
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 10,0 6,0
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 72,3 38,8
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 21,7 11,6
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 50,6 27,2
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 50,6 27,2
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.