Курсова робота Конкурентний статус підприємства

 

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні засади формування конкурентного статусу підприємства. 5

1.1. Поняття конкурентного статусу підприємства та процес його формування. 5

1.2. Методичні підходи до оцінювання конкурентного статусу підприємства. 7

Розділ 2. Дослідження конкурентного статусу підприємства (за матеріалами ТОВ «РУПЕАН»)14

2.1. Аналіз конкурентного статусу підприємства. 14

2.2. Дослідження факторів, що впливають на конкурентний статус підприємства. 24

Розділ 3. Шляхи покращення конкурентного статусу підприємства. 30

3.1. Обґрунтування можливої стратегії підвищення конкурентного статусу підприємства. 30

3.2. Розробка комплексу заходів щодо підвищення конкурентного статусу підприємства. 32

Висновки. 41

Список використаних джерел. 44

Додатки. 46

 


Вступ

 

В ринкових умовах регулювання економіки відбувається через конкуренцію, яка сприяє витісненню з виробництва неефективних виробництв, стимулює виробництво тих товарів та послуг, на які є попит, постійно примушує виробників скорочувати витрати, знижувати ціну і підвищувати якість товарів і послуг. Будь-яка галузь вітчизняної економіки має бути адаптована до функціонування в умовах ринкових відносин, коли на ринку товарів та послуг посилюється конкурентна боротьба. В цих умовах створення ефективної, ринково орієнтованої галузі неможливе без управління її конкурентоспроможністю.

Під конкурентоспроможністю підприємства слід розуміти динамічну характеристику спроможності адаптуватися до змін, що відбуваються на ринку, і забезпечувати при цьому певний рівень конкурентних переваг при обов`язковій наявності аналогічних товарів та послуг. Тобто показник конкурентоспроможності є комплексним, який відображає спроможність підприємства продавати свої товари та послуги на ринку в певні терміни та в певних обсягах. Конкурентна перевага – це висока компетентність товарів та послуг у порівнянні із їх конкуруючими видами, яка ґрунтується на досягнутому рівні конкурентного статусу, достатності і ефективності використання конкурентного потенціалу. Конкурентний статус – це передумови досягнення конкурентних переваг. Конкурентний потенціал – це передумови збереження та зростання конкурентних переваг.

Отже, конкурентний статус оцінює ресурсне забезпечення й готовність підприємства до досягнення стратегічних цілей та завдань, ступень засвоєння своїх потенційних можливостей, наявність сприятливих зовнішніх умов для створення та підтримки конкурентних переваг. Конкурентний статус підприємства характеризує передумови досягнення підприємством того чи іншого рівня конкурентної переваги, тобто головної мети конкурентної боротьби на ринку.

Метою курсової роботи є визначення шляхів покращення конкурентного статусу підприємства. Для досягнення мети роботи було поставлено та виконано наступні завдання:

— розглянуто теоретичні засади формування конкурентного статусу підприємства;

— досліджено конкурентний статус підприємства ТОВ «РУПЕАН, що є об’єктом дослідження;

— визначено шляхи покращення конкурентного статусу підприємства ТОВ «РУПЕАН.

Об’єктом дослідженняє товариство з обмеженою відповідальністю «РУПЕАН», що було засновано в 2004 році в м. Києві громадянином США Расселом Поллаком, власником компанії Rupean Inc, головний офіс якої знаходиться у Нью-Йорку (США). Статутний капітал компанії сформований у розмірі 48 тис. грн. і був внесений засновником компанії протягом першого року існування ТОВ «РУПЕАН». Компанія зареєстрована по юридичній адресі: м. Київ, вул. Щорса 29. Основний напрямок діяльності компанії оптово-роздрібний продаж фреонів на ринку України. ТОВ «РУПЕАН» пропонує озонобезпечні хладони від світового лідера по виробництву фреонів, компанії DuPont.

Структурно робота складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та основні завдання, трьох розділів, загальних висновків по роботі і пропозиції, зроблених за результатами дослідження, списку використаних джерел та додатків.


Розділ 1. Теоретичні засади формування конкурентного статусу підприємства

1.1. Поняття конкурентного статусу підприємства та процес його формування

 

Для оцінки перспективних можливостей підприємства в сучасній економічній літературі використовується поняття «стратегічний потенціал» та «конкурентний статус підприємства». Стратегічний потенціал характеризується трьома моментами: по-перше – наявністю та станом реальних ресурсів підприємства, його матеріальні, трудові, інформаційні, фінансові ресурси; по-друге – ступенем відповідності ресурсного потенціалу стратегічним цілям і задачам підприємства; по-третє – здатність ресурсного потенціалу забезпечити стійкість до впливу зовнішнього середовища та його гнучкість щодо внутрішньофірмових змін; іншими словами – здатність

Таким чином, кількісна оцінка конкурентного статусу підприємства дозволяє вести цілеспрямований пошук найбільш кращих варіантів створення і підтримки на всіх етапах життєвого циклу КПП сприятливих передумов для високого рівня конкурентної переваги підприємства. Запропоновані оцінки можуть бути ранжовані для визначення конкурентних позицій підприємства.

Розділ 2. Дослідження конкурентного статусу підприємства (за матеріалами ТОВ «РУПЕАН»)

 2.1. Аналіз конкурентного статусу підприємства

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «РУПЕАН» було засновано в 2004 році в м. Києві громадянином США Расселом Поллаком, власником компанії Rupean Inc, головний офіс якої знаходиться у Нью-Йорку (США). Статутний капітал компанії сформований у розмірі 48 тис. грн. і був внесений засновником компанії протягом першого року існування ТОВ

….

Підсумовуючи результати проведеного дослідження можна розробити наступну таблицю щодо конкурентних переваг й недоліків підприємства ТОВ «РУПЕАН»:

Таблиця 2.10

Результати оцінки конкурентних переваг й недоліків підприємства ТОВ «РУПЕАН»

Плюси Мінуси
 Високий рівень конкурентноздатності товарів  Вузький асортиментний ряд товарів
 Досконале мережа реалізації товарів Орієнтація на вузьке коло споживачів
Вигідне місце розташування Високий рівень собівартості товарів

 

 


Розділ 3. Шляхи покращення конкурентного статусу підприємства

3.1. Обґрунтування можливої стратегії підвищення конкурентного статусу підприємства

 

Розробка пропозицій по покращенню конкурентного статусу підприємства ТОВ «РУПЕАН та оцінка економічної ефективності від їх застосування повинна, у першу чергу, спиратись на визначені завдання маркетингової програми підприємства. Так, на 2006-2007 рр. стратегічними планами підприємства визначено не тільки збільшення обсягів реалізації (торговельна політика) і впровадження нових систем якості (виробнича політика), але й поширення інформації про це у засобах масової інформації – що входить вже до маркетингової програми ТОВ «РУПЕАН. Отже, при

Отже, як можна бачити, в цілому основні показники діяльності підприємства ТОВ «РУПЕАН» у IV кварталі 2006 року покращаться, тому запропоновані заходи можна рекомендувати до впровадження.


Висновки

 

Конкурентний статус підприємства визначає рівень конкурентної переваги підприємства, він характеризує передумови досягнення підприємством того чи іншого рівня конкурентної переваги, тобто головної мети конкурентної боротьби на ринку. Ці передумови визначаються: стратегічним потенціалом підприємства (тобто внутрішніми факторами конкурентноздатності підприємства); сукупним впливом зовнішніх факторів маркетингового середовища (детермінантів «національного ромба») на умови досягнення визначеного рівня конкурентної переваги. Головна задача у визначенні конкурентного статусу підприємства – оцінка ступеня достатності розвитку стратегічного потенціалу підприємства і умов зовнішнього маркетингового середовища для підтримки на високому рівні його конкурентних переваг, рівень конкурентного статусу підприємства залежить від рівня «корисності» його стратегічного потенціалу і характеру і ступеня використання умов зовнішнього середовища.

Принципи кількісної оцінки рівня конкурентного статусу підприємства полягають у наступному: оцінки повинні бути диференційовані по етапах життєвого циклу конкурентних переваг підприємства; оцінки повинні враховувати значимість кожного детермінанта «національного ромба» у формуванні умов конкурентних переваг підприємства; оцінки повинні враховувати структуру стратегічного потенціалу підприємства по його елементах, видам і ступеню відповідності ресурсів принципу ефективності; оціночні показники повинні дозволяти аналізувати вплив як окремих сторін внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища (частки показники), так і сукупний вплив цих умов на створення передумов відповідного рівня конкурентних переваг підприємства (узагальнюючий показник). У даному випадку оцінки всіх умов для створення конкурентних переваг підприємства здебільшого не можуть бути визначені статистично, вони, як правило, базуються на суб»єктивних думках (відчуттях) експертів.

Об’єктом дослідження курсової роботи є ТОВ «РУПЕАН», основний напрямок діяльності компанії – оптово-роздрібний продаж фреонів на ринку України, підприємство пропонує озонобезпечні хладони від світового лідера по виробництву фреонів, компанії DuPont. Структурою управління ТОВ «РУПЕАН передбачено, що Комерційний директор курирує прямі продажі (кінцевим споживачам), Заступник директора з розвитку курирує активні продажі (продажі дилерам), у сферу відповідальності Заступника директори з маркетингу включено постачання товарів. ТОВ «РУПЕАН» реалізує свою продукцію переважно в Києві й Київській області. Це обумовлено, насамперед, високою концентрацією компаній, які формують попит на ринку фреонів і територіальним розташуванням компанії. Стратегія підприємства на ринку хладонів – товар світової якості за доступною ціною. Основних конкурентів підприємства ринку троє, всі компанії мають штат до десяті чоловік, є імпортерами та спеціалізуються на оптових продажах. Цим трьом компаніям належить більше половини ринку холодоагентів, тоді як підприємство ТОВ «РУПЕАН на сьогоднішній час займає близько 4% всього вітчизняного ринку.

Підсумовуючи результати проведеного дослідження можна зробити наступні висновки щодо конкурентних переваг й недоліків підприємства ТОВ «РУПЕАН» –плюси: високий рівень конкурентноздатності товарів, досконале мережа реалізації товарів, вигідне місце розташування; мінуси: вузький асортиментний ряд товарів, орієнтація на вузьке коло споживачів, високий рівень собівартості товарів. За результатами дослідження було розроблено відповідні пропозиції щодо можливих шляхів підвищення конкурентного статусу підприємства ТОВ «РУПЕАН та оцінено економічну ефективність від реалізації запропонованих заходів. Так, при виході підприємства на український ринок, характерним явищем був демпінг як основні кошти завоювання клієнтів. У цей час ситуація змінилася. Ціновий фактор не втратив свого значення в досягненні конкурентної переваги, однак поряд із цим все більшу роль грають різні аспекти діяльності компаній. При виборі постачальника споживачі тепер звертають увагу не тільки на ціну в прайс-листі, але й на інші характеристики продукту, що пропонує їм дистриб»ютор. Це може бути широта або специфіка асортиментів, сервіс, що включає документальний супровід і доставку замовлення, і ін. Немаловажне значення має також зворотний зв»язок між споживачем і дистриб»ютором: наскільки їхні потреби «почуті» і враховані дистриб»юторською компанією. Зараз підприємство повинне прагнути до того, що пропонований продукт – це комплекс матеріальних і нематеріальних цінностей, які, повинні становити інтерес для споживача. Прагнути стати стабільною й сильною ланкою в ланцюжку руху товару від виробника до споживача. На даний момент компанія не прагне продавати всі марки фреонів, що провадяться у світі, а також тільки те, що дає самий більший прибуток. Для збільшення свого конкурентного статусу ТОВ «РУПЕАН» може розширити асортименти за рахунок поставок від інших виробників, тільки на строгих принципах: новий товар повинен бути якісним, він повинен бути затребуваний ринком (споживачем) і бути ефективним з економічної точки зору. Також необхідно розширити асортименти за рахунок продажу супутніх товарів – масла для компресорів, припої, інструмент. Внаслідок впровадження запропонованих заходів у IV кварталі 2006 року обсяг реалізації підприємства збільшиться на 2880 шт. або на 16,0%, у вартісному виразі прогнозується збільшення чистого доходу від реалізації на 109,16 тис. грн. до рівня 791,4 тис. грн., повні витрати на виробництво та реалізації продукції збільшаться на 95,54 тис. грн., прибуток від реалізації зросте на 14,62 тис. грн., а чистий прибуток на 10,96 тис. грн. або на 48,66% і складе 33,49 тис. грн., рентабельність діяльності (продаж) зросте на 0,93%, а рентабельність продукції збільшиться на 1,37 і становитиме 5,98%, витрати на 1 грн. реалізованої продукції знизяться на 1,24 коп. і складуть 94,36 коп. В цілому основні показники діяльності ТОВ «РУПЕАН» покращаться, тому запропоновані заходи можна рекомендувати до впровадження.


Список використаних джерел

 

 1. Про захист економічної конкуренції. Закон України // ВВР. – 2001. – №12. – ст. 64 (зі змінами та доповненнями).
 2. Абчук В.А. Азбука маркетинга. – М.: Союз, 2001. – 272 с.
 3. Амблер Т. Практический маркетинг. – С-Пб.: Питер, 2003. – 400 с.
 4. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. Учебник для ВУЗов. – М.: Экономика, 2004. – 703 с.
 5. Бай С.І. Менеджмент организації. Практикум: Навчальний посібник. – Л.: КНТЕУ, 2004. – 179 с.
 6. Балабанова Л.В., Балабаниць А.В. Маркетинговий аудит системи збуту торгівельних підприємств. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 224 с.
 7. Березин И.С. Маркетинговые исследования рынков. – М.: РДЛ, 2000. – 416 с.
 8. Брагин Л.А. и др. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация. Учебник. – М.: Инфра-М, 2000. – 560 с.
 9. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия. Практическое пособие. – М.: ВИРА-Р, 2001. 384 с.
 10. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент). – М.: Финансы и статистика, 2003. – 528 с.
 11. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Финпресс, 2000. – 464 с.
 12. Дебелак Д. Магия маркетинга. Советы эксперта по малому бизнесу. – М.: София, 2001. – 288 с.
 13. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2003. – 285 с.
 14. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. – М.: Финансы, учет, аудит, 2004. – 464 с.
 15. Ковальков Ю.А. Эффективные технологии маркетинга. – М.: Машиностроение, 2003. – 560 с.
 16. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И. Маркетинг предприятия. – М.: Экспертное бюро, 2002. – 112 с.
 17. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент (Серия: Теория и практика менеджмента). 2-е русское изд. – С-Пб.: Питер, 1999. – 896 с.
 18. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. Второе европейское издание. – М.: Вильямс, 2002. – 1056 с.
 19. Крылов И.В. Маркетинг. – М.: Центр, 2004. – 192 с.
 20. Кук К. Дж. Малый бизнес: Маркетинг. – М.: ИД Довгань, 2001. – 168 с.
 21. Ли К. Для тех, кто хочет торговать успешно. Путеводитель по маркетингу. – М.: Цитадель, 2000. – 176 с.
 22. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К. «Хрещатик», 1999. – 800 с.
 23. Мачадо Р. Маркетинг для малых предприятий. – С-Пб.: Питер, 2001. – 288 с.
 24. Мухопад В.И. Лицензированная торговля: маркетинг, ценообразование, управление. – М.: ИНИИЦ Роспатента, 2003. – 339 с.
 25. О’Рейли Д. Деловые отношения с покупателями: успешная торговля и маркетинг в бизнесе. – М.: Амалфея, 2000. – 272 с.
 26. П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О. Менеджмент громадського харчування: підручн. для вузів. – К.: КНТЕУ, 2001. – 467 с.
 27. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.
 28. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 390 с.
 29. Райтер Г.Р. В лабиринтах современного управления: Стратегическое планирование, маркетинг, обслуживание клиентов, управление персоналом, оплата труда. – М.: Экономика, 2003. – 248 с.
 30. Секерин В.Д. Маркетинг. Учебно-практическое пособие. – М.: Интел-Синтез, 2002. – 352 с.
 31. Уткин Э.А. Маркетинг. – М.: Экмос, 1998. – 320 с.
 32. Фадеев В.Ю. Малое и среднее предпринимательство в условиях перехода к рынку: проблемы маркетинга. Учебное пособие. – М.: Москва, 2001. – 230 с.
 33. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.
 34. Хруцкий В.Е. и др. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 528 с.
 35. Шершньова З.Э., Оборська С.В., Ратушний Ю.М. Стратегічне управління. – К.: КНЕУ, 2001. – 232 с.
 36. Эриашвили Н.Д. и др. Маркетинг. Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 623 с.
 37. Юдин К. Дослідження операцій в економіці. – Львів, Світ, 2001. – 363 с.
 38. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебно-практическое пособие. – М.: Гном-Пресс, 2002. – 384 с.


 

 

 

 

Додатки


Додаток А

Консолідований баланс підприємства ТОВ «РУПЕАН за І-ІІІ квартали 2006 року

АКТИВ 01.01.06 01.04.06 01.07.06 01.10.06
I. Необоротні активи        
Нематеріальні активи:        
— залишкова вартість 120 110 100 90
— первісна вартість 150 150 150 150
— накопичена амортизація 30 40 50 60
Незавершене будівництво 1400 1000 800 400
Основні засоби:        
— залишкова вартість 2700 2650 2600 2550
— первісна вартість 2800 2800 2800 2800
— знос 100 150 200 250
Довгострокові фінансові інвестиції:        
— які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        
— інші фінансові інвестиції 400 500 600 850
Довгострокова дебіторська заборгованість        
Відстрочені податкові активи        
Інші необоротні активи        
Усього за розділом I 4620 4260 4100 3890
II. Оборотні активи        
Запаси:        
— виробничі запаси        
— тварини на вирощуванні та відгодівлі        
— незавершене виробництво        
— готова продукція        
Товари 3100 3300 3505 3630
Векселі одержані        
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:        
— чиста реалізаційна вартість 300 260 320 290
— первісна вартість 300 260 320 290
— резерв сумнівних боргів        
Дебіторська заборгованість за розрахунками:        
— з бюджетом        
— за виданими авансами        
— з нарахованих доходів        
— із внутрішніх розрахунків        
Інша поточна дебіторська заборгованість        
Поточні фінансові інвестиції 200 400 420 540
Грошові кошти та їх еквіваленти:        
— в національній валюті 321 657 719 834
— в іноземній валюті        
Інші оборотні активи        
Усього за розділом II 3921 4617 4964 5294
III. Витрати майбутніх періодів 29 33 38 47
Баланс 8570 8910 9102 9231
         
ПАСИВ 01.01.06 01.04.06 01.07.06 01.10.06
I. Власний капітал        
Статутний капітал 4050 4050 4050 4050
Пайовий капітал        
Додатковий вкладений капітал        
Інший додатковий капітал        
Резервний капітал        
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 120 500 612 657
Неоплачений капітал () () () ()
Вилучений капітал () () () ()
Усього за розділом I 4170 4550 4662 4707
II. Забезпечення наступних витрат і платежів        
Забезпечення виплат персоналу 30 60 60 80
Інші забезпечення        
Цільове фінансування   120 120 120
Усього за розділом II 30 180 180 200
III. Довгострокові зобов’язання        
Довгострокові кредити банків 500 770 820 960
Інші довгострокові фінансові зобов’язання        
Відстрочені податкові зобов’язання        
Інші довгострокові зобов’язання   440 440 440
Усього за розділом III 500 1210 1260 1400
IV. Поточні зобов’язання        
Короткострокові кредити банків 1390 1477 1103 864
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями        
Векселі видані        
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2100 1224 1657 1812
Поточні зобов’язання за розрахунками:        
— з одержаних авансів 200 117 89 154
— з бюджетом        
— з позабюджетних платежів        
— зі страхування        
— з оплати праці 150 114 97 32
— з учасниками        
— із внутрішніх розрахунків        
Інші поточні зобов’язання        
Усього за розділом IV 3840 2932 2946 2862
V. Доходи майбутніх періодів 30 38 54 62
Баланс 8570 8910 9102 9231

 


Додаток Б

Консолідований Звіт про фінансові результати підприємства ТОВ «РУПЕАН у І-ІІІ кварталах 2006 року

Стаття І кв. 2006 р. ІІ кв. 2006 р. ІІІ кв. 2006 р.
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 847,9 837,9 818,7
Податок на додану вартість 141,3 139,6 136,4
Акцизний збір      
Інші вирахування з доходу      
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 706,6 698,2 682,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 537,7 527,0 505,3
Валовий:      
— прибуток 168,9 171,2 176,9
— збиток 0,0 0,0 0,0
Інші операційні доходи 2,0 16,0 19,1
Адміністративні витрати 13,4 19,6 18,6
Витрати на збут 155,5 133,6 128,3
Інші операційні витрати      
Фінансові результати від операційної діяльності:      
— прибуток 2,0 33,9 49,2
— збиток 0,0 0,0 0,0
Доход від участі в капіталі      
Інші фінансові доходи      
Інші доходи      
Фінансові витрати      
Втрати від участі в капіталі      
Інші витрати      
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
— прибуток 2,0 33,9 49,2
— збиток 0,0 0,0 0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 0,5 8,5 12,3
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
— прибуток 1,5 25,4 36,9
— збиток 0,0 0,0 0,0
Надзвичайні:      
— доходи      
— витрати      
Податки з надзвичайного прибутку      
Чистий:      
— прибуток 1,5 25,4 36,9
— збиток 0,0 0,0 0,0

 


Додаток В

Рекламний блок

 

Рекламний блок ілюструє вплив екологічного фактору зовнішнього середовища (непрямого впливу). Україна ратифікувала Кіотській протокол і скорочує ввіз на свою територію озоноруйнуючих фреонів. Цей фактор зовнішнього середовища впливає й на діяльність компанії. При виборі постачальників, ТОВ «РУПЕАН віддає переваги компаніям – світовим лідерам, які використовують останні технологи у виробництві своїй продукції, тим самим, відповідаючи всім нормам екологи й захисту навколишнього середовища.

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.