Дипломна робота Рівень конкурентоспроможності та конкурентне середовище

Зміст

 

 

Розділ 2. Дослідження рівня конкурентоспроможності та його конкурентного середовища ТОВ «Укрнафтагазенерго». 3

 

2.1. Загально маркетингова характеристика об»єкту дослідження. 3

 

2.2. Аналіз цінової політики. 10

 

2.3. Аналіз конкурентоспроможності основної продукції23

 

2.4. Оцінка ринків збуту фірми. 27

 

Розділ 3. Концепція заходів щодо підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Укрнафтагазенерго» в умовах транзетивної економіки. 36

 

3.1. Вибір стратегічних напрямків розвитку підприємства. 36

 

3.2. Посилення конкурентних переваг підприємства. 43

 

3.3. Реорганізація маркетингової служби підприємства. 58

Розділ 2. Дослідження рівня конкурентоспроможності та його конкурентного середовища ТОВ «Укрнафтагазенерго»

 

2.1. Загально маркетингова характеристика об»єкту дослідження

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрнафтагазенерго” засноване в січні 1999 року. Основним видом діяльності є оптово-роздрібна торгівля природним газом.

Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті.  Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений  на  частки,  розмір яких визначається установчими документами. Учасники  товариства  несуть  відповідальність в межах їх вкладів. У випадках, передбачених установчими  документами,  учасники, які не повністю  внесли  вклади,  відповідають  за  зобов»язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

Всі інші відділи підприємства виконують функції відділу маркетингу. Але відділи ТОВ “Укрнафтагазенерго”  мають свої функціональні обов’язки, тому функції відділу маркетингу виконуються не належним чином. В подальшому на підприємстві потрібно створити відділ маркетингу та провести реорганізацію маркетингової служби підприємства.


2.2. Аналіз цінової політики

 

Політика цін підприємства ТОВ “Укрнафтагазенерго”є основою для розробки його стратегії  ціноутворення. Цінові стратегії є частиною загальної стратегії розвитку підприємства.

Основними видами цінових стратегій на ТОВ “Укрнафтагазенерго” можуть бути:

Як бачимо з матриці ТОВ “Укрнафтагазенерго” відповідно до матриці формування конкурентної картки підприємств має конкурентну позицію, яка погіршується та має слабку конкурентну позицію.

Отже, ринкова частка ТОВ “Укрнафтагазенерго” досить мала порівняно з загальним обсягом реалізації продукції в Україні. Вона склала відповідно в 2001, 2002, 2003 роках 0,47%, 0,35%, 0,34%. Це значить що є можливість для подальшого освоєння ринку реалізації продукції.

 


Розділ 3. Концепція заходів щодо підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Укрнафтагазенерго» в умовах транзетивної економіки

3.1. Вибір стратегічних напрямків розвитку підприємства

 

Стратегія підприємства ТОВ “Укрнафтагазенерго” — це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, го­ловні цілі та розподіл ресурсів для їхнього досягнення. Вона формулює цілі та способи їхнього досягнення так, щоб указати підприє­мству певний (такий, що об»єднує всі його підрозділи) напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія є довгостроковим плановим документом, результатом стратегічного планування.

Стратегічне планування — процес здійснення сукупності систематизованих та взаємоузгоджених робіт із визначення довгост­рокових (на певний період) цілей та напрямків діяльності підприє­мства ТОВ “Укрнафтагазенерго”. Основні його етапи показано на рис. 3.1.

….

У залежності від цих двох показників можна класифікувати регіональні ринки ТОВ “Укрнафтагазенерго” в такий спосіб (табл.. 3.6):

Таблиця 3.6

Класифікація регіональних ринків

Показник CDI високий CDI низький
BDI високий Сильний ринок з гарним потенціалом. Може знадобитися значна робота для обмеження доступу конкурентів Успішний ринок для даної компанії. Не варто витрачати гроші на розвиток продажів у цьому регіоні
BDI низький Потенційно гарний ринок для подальшого розвитку. Можливе подолання сильних позицій конкурентів Ніяких перспектив. Краще уникати таких ринків

 

При цьому треба враховувати, що фактично кожен окремий ринок визначається двома показниками: кількістю споживачів і обсягом споживання.


Додатки

Додаток А

 

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб»єкта малого підприємництва

 

 

   

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

   

|     | 01

 

 

Підприємство  ТОВ “Укрнафтагазенерго”

за ЄДРПОУ  

 

 

Територія

за КОАТУУ
 

Форма власності

за КФВ
 

Орган державного управління

за СПОДУ
 

Галузь

за ЗКГНГ
 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

 

Середньооблікова чисельність

 

Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.    

 

 

  1.  Баланс на ______1 січня________ 2004 р.
 

Форма N 1-м

 

Код за ДКУД

 

1801006

 

 

 

Актив

 

Код

рядка

 

На початок звітного року

 

На кінець звітного періоду

 

1

 

2

 

3

 

4

 

I. Необоротні активи

     
 

Незавершене будівництво

 

020

   
 

Основні засоби:

     
 

залишкова вартість

 

030

 

11200

 

15700

 

первісна вартість

 

031

 

47200

 

46700

 

знос

 

032

 

36000

 

31000

 

Довгострокові фінансові інвестиції

 

040

   
 

Інші необоротні активи

 

070

   
 

Усього за розділом I

 

080

 

11200

 

15700

 

II. Оборотні активи

     
 

Виробничі запаси

 

100

 

35000

 

29800

 

Готова продукція

 

130

 

20100

 

19800

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     
 

чиста реалізаційна вартість

 

160

 

8200

 

7300

 

первісна вартість

 

161

 

8200

 

7300

 

резерв сумнівних боргів

 

162

   
 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

 

170

   
 

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

210

   
 

Поточні фінансові інвестиції

 

220

   
 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     
 

в національній валюті

 

230

 

6800

 

19100

 

в іноземній валюті

 

240

   
 

Інші оборотні активи

 

250

   
 

Усього за розділом II

 

260

 

70100

 

76000

 

III. Витрати майбутніх періодів

 

270

   
 

Баланс

 

280

 

81300

 

91700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасив

 

Код рядка

 

На початок звітного року

 

На кінець звітного періоду

1 2 3 4
 

I. Власний капітал

     
 

Статутний капітал

 

300

 

15900

 

15900

 

Додатковий капітал

 

320

   

3500

 

Резервний капітал

 

340

   

700

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

350

 

12200

 

21500

 

Неоплачений капітал

 

360

 

(             )

 

(             )

 

Усього за розділом I

 

380

 

28100

 

41600

 

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

 

430

   
 

III. Довгострокові зобов»язання

 

480

   
 

IV. Поточні зобов»язання

     
 

Короткострокові кредити банків

 

500

 

30500

 

20500

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями

 

510

   
 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

530

 

13500

 

19300

 

Поточні зобов»язання за розрахунками:

     
 

з бюджетом

 

550

 

2800

 

3500

 

зі страхування

 

570

 

1400

 

3400

 

з оплати праці

 

580

 

5000

 

3400

 

Інші поточні зобов»язання

 

610

   
 

Усього за розділом IV

 

620

 

53200

 

50100

 

V. Доходи майбутніх періодів

 

630

   
 

Баланс

 

640

 

81300

 

91700

 

 

Продовження додатка

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 24 лютого 2001 р. N 101)

 

 

 

 

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за ___рік_____ 2002 р.

 

 

Форма N 2-м

Код за ДКУД

 

 

 

1801007

 

 

 

Стаття

 

Код рядка

 

За звітний період

 

За аналогічний період попереднього року

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

010

 

99000

 

138400

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

 

020

 

(  16500  )

 

(  23100  )

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(010-020)

 

030

 

82500

 

115300

 

Інші операційні доходи

 

040

   
 

Інші звичайні доходи

 

050

   
 

Надзвичайні доходи

 

060

   
 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

 

070

 

82500

 

115300

 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

 

080

   
 

Матеріальні затрати

 

090

 

(  79983  )

 

( 112307)   )

 

Витрати на оплату праці

 

100

 

(   132  )

 

( 196  )

 

Відрахування на соціальні заходи

 

110

 

(   49,5  )

 

(  73,5 )

 

Амортизація

 

120

 

( 1800 )

 

(  2100 )

 

Інші операційні витрати

 

130

 

( 361,5  )

 

( 316,5 )

 

у тому числі

 

131

 

(          )

 

(          )

   

140

 

(        )

 

(        )

 

Інші звичайні витрати

 

150

 

(          )

 

(          )

 

Надзвичайні витрати

 

160

 

(          )

 

(          )

 

Податок на прибуток

 

170

 

(  52  )

 

( 92 )

 

Разом витрати (090 + 100 + 110+ 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170)

 

180

 

( 703  )

 

(  938  )

 

Чистий прибуток (збиток) (070 — 180)

 

190

 

122

 

215

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.