Курсова робота Управління фінансовими інвестиціями

Вступ9

2.1. Форми фінансових інвестицій і особливості управління ними11

2.2. Методичні основи оцінки інвестиційної привабливості галузей економіки і регіонів країни15

2.3. Принципи і методи оцінки ефективності окремих фінансових інструментів24

2.4. Формування портфеля фінансових інвестицій і управління ним34

Висновки та пропозиції42

Вступ

 

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику,  посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється. Тому, як діючим, так і новим комерційним структурам для того, щоб вижити, правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку необхідно систематично планувати свою діяльність, розробляти інвестиційну діяльність підприємства для покращення діяльності підприємства.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики управління фінансовими інвестиціями.

Теоретичну основу дослідження питання методологічних основ управління фінансовими інвестиціями склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Грабова Н.Н., Добровский В.Н., Лахтіонова Л. А., Тян Р. Б., Львов Ю.А., Шеремета А. Д.  та інших.

Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.

Метою та завданням курсової роботи є розгляд проблеми  методологічних основ управління фінансових інвестицій.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— узагальнення теорії та практики досвіду в області управління фінансовими інвестиціями;

— виявлення основ управління фінансовими інвестиціями підприємства в умовах формування ринкової економіки України;

— формування портфеля фінансових інвестицій і управління ним.

Предметом дослідження є управління фінансовими інвестиціями  підприємства в умовах формування ринкової економіки.

Об»єктом дослідження є  ВАТ “Обрій”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.


2.1. Форми фінансових інвестицій і особливості управління ними

 

 

Фінансові інвестиції характеризуються певними особливостя­ми, основними з яких є:

1) використання у двох напрямах: перший — отримання додат­кового інвестиційного доходу у процесі користування вільними грошовими активами; другий — їх проти інфляційний захист;

2) надання суб»єкту підприємницької діяльності вибору ши­рокого діапазону інструментів інвестування за шкалою «дохід­ність — ризик» та «дохідність — ліквідність»;

Слід зазначити, що справедлива вартість може бути як вищою, так і нижчою від собівартості. У такому разі фінансові інвестиції підлягають переоцінці. Якщо підприємство володіє частиною акціонерних капіталів кількох інших товариств, такі акції розглядаються як інвестиційний портфель короткострокових цінних паперів. Якщо ж воно володіє поточними борговими зобов»язаннями — це портфель боргових зобов»язань. Зі зміною ринкової вартості переоцінці підлягає, як правило, портфель, а не окрема інвестиція.


2.4. Формування портфеля фінансових інвестицій і управління ним

 

Інвестиційний портфель ВАТ «Обрій» складається з портфеля реальних інвестицій (проектів) і портфеля фінансових інвестицій.

Фінансові інвестиції орієнтовані в основному на одержання доходу, на зміцнення місця підприємства на ринку, на участь підприємства в управлінні діяльністю інших підприємств. Формування інвестиційного портфеля підприємства в цілому залежить від стратегічної спрямованості підприємства, його специфіки.

Портфель цінних паперів — це цілеспрямовані вкладення в цінні папери з метою управління ними як єдиним цілим. До цінних паперів, які виступають об»єктами портфельного інвестування, належати:

1) акції;

2) державні боргові зобов»язання;

3) деривативи;

4) сертифікати;

5) комерційні цінні папери (векселі);

6) акції підприємств;

7) депозитні сертифікати банків, чеки, ощадні сертифікати та інше.

Формування інвестиційного портфеля ВАТ “Обрій” базується на декількох основних принципах:

забезпечення інвестиційної стратегії для відповідності довгостроковим

звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов»язані з операційною діяльністю підприємства;

— прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (коди рядків відповідно 170 та 175) визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).


Висновки та пропозиції

 

В результаті виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки та пропозиції:

ВАТ “Обрій” може здійснювати фінан­сове інвестування у таких формах:

1) вкладення капіталу до статутних фондів спільних підпри­ємств;

2) вкладення капіталу у прибуткові види грошових інструментів;

3) вкладення капіталу у прибуткові види фондових інструментів.

Фінансові інвестиції ВАТ “Обрій” — це вкладення коштів чи інших активів у цінні папери суб»єктів господарської діяльності. Інвестування вільних коштів у цінні папери передбачає різні цілі. Основні з них — одержання у перспективі прибутку від інвестицій; перетворення вільних заощаджень у високоліквідні цінні папери, встановлення офіційних відносин чи контролю над підприємством-емітентом.

Процес вивчення інвес­тиційної привабливості галузей (підгалузей) економіки в ВАТ “Обрій” склада­ється з таких етапів:

1. Вибір системи інформаційних показників для дослідження.

2. Побудова системи аналітичних показників і проведення аналізу (оцінки) інвестиційної привабливості.

3. Прогнозування інвестиційної привабливості окремих га­лузей (підгалузей), промислових районів, агломерацій та вузлів.

Оцінка інвестиційних якостей фінансових інструментів проводиться за критеріями:

безпеки вкладень. Під безпекою вкладень розуміється їхня визначена захищеність в умовах змін на ринку і стабільність одержання доходу. Безпека і прибутковість вкладень у фінансові інструменти перебувають в зворотній залежності;

прибутковості вкладень. Прибутковість вкладень визначається прибутком і ростом курсової вартості фінансових інструментів у порівнянні з вкладеними коштами. Прибутковість вкладень у фінансові інструменти на етапі попереднього інвестиційного аналізу оцінюється на основі показників ефективності;

ліквідності вкладень. Під ліквідністю фінансових інвестиційних вкладень розуміється їхня здатність швидко і без утрат перетворюватися в готівку.

Фінансові інвестиції орієнтовані в основному на одержання доходу, на зміцнення місця підприємства на ринку, на участь підприємства в управлінні діяльністю інших підприємств. Формування інвестиційного портфеля підприємства в цілому залежить від стратегічної спрямованості підприємства, його специфіки.

Портфель цінних паперів — це цілеспрямовані вкладення в цінні папери з метою управління ними як єдиним цілим. До цінних паперів, які виступають об»єктами портфельного інвестування, належати:

1) акції;

2) державні боргові зобов»язання;

3) деривативи;

4) сертифікати;

5) комерційні цінні папери (векселі);

6) акції підприємств;

7) депозитні сертифікати банків, чеки, ощадні сертифікати та інше.

В 20001 році довгострокові фінансові інвестиції ВАТ «Обрій», які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств зменшилися на 10 тис. грн. порівняно з 2000 роком, та становлять 90,91%. Інші фінансові інвестиції склали ? від 2000 року. Поточні інвестиції зменшилися на 60% і складають 20 тис. грн.

ВАТ “Обрій” отримало в 2001 році “Інших доходів” на суму 65 тис. грн., частина з якого від  реалізації фінансових інвестицій.

 

 

Додаток 1

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ВАТ «Обрій» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 2 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 300 310
  первісна вартість 0 11 330 350
  Знос 0 12 30 40
  Незавершене будівництво 0 20 1200 2100
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 609,15 2627,2
  первісна вартість 0 31 1109,15 3257,2
  Знос 0 32 500 630
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40 110 100
  інші фінансові інвестіції 0 45 20 10
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 2239,15 5150,2
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 400 450
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 10 60
  готова продукція 130 20 78
  товари 140 1300 1400
  Векселі одержані 150 150 170
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 300 320
  первісна вартість 161 340 360
  резерв сумнівних боргів 162 40 40
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 7  
  за виданими авансами 180 35 12
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 20 3
  Поточні фінансові інвестиції 220 50 20
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 70 201
  в іноземній валюті 240 120 5
  Інші оборотні активи 250 10  
  Усього за розділом 2. 260 2492 2719
  3. Витрати майбутніх періодів 270 50 70
  БАЛАНС 280 4781,15 739,2
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3600 3600
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320 200 200
  Інший додатковий капітал 330   2859
  Резервний капітал 340 50 70
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 111,5 67,2
  Неоплачений капітал 360 30 10
  Вилучений капітал 370 20 10
  Усього за розділом 1. 380 3911,15 6776,2
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400 10 6
  Інші забеспечення 410 2  
  Цільове фінансування 420 10  
  Усього за розділом 2. 430 22 6
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 200 250
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460   50
  Інші довгострокові зобов,язання 470 20  
  Усього за розділом 3. 480 220 300
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500 120 190
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510 20 20
  Векселі видані 520 60 130
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 250 225
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 50 110
  з бюджетом 550 10 20
  з позабюджетних платежів 560 3 4
  зі страхування 570 7 3
  з оплати праці 580 18 10
  з участниками 590 30 35
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610 10  
  Усього за розділом 4. 620 578 747
  5. Доходи майбутніх періодів 630 50 110
  БАЛАНС 640 4781,15 7939,2
                                                       Керівник                     М.П.
                                  Головний бухгалтер    

Додаток 2

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ВАТ «Обрій» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2001 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 1236 1114,9
  Податок на додану вартість 0 15 206 185,82
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 1030 929,08
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 629,4 541,1
  Валовий:      
   прибуток 0 50 400 387,98
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 249 207,6
  Витрати на збут 0 80 119,9 83,2
  Інші операційні витрати 0 90 0,3 0,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 31 96,68
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 65 62,1
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 96 158,78
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 28,8 47,64
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 67,2 111,15
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 67,2 111,15
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.