Курсова робота Шляхи запобігання банкрутству оптового підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні передумови запобігання банкрутству підприємства  5

1.1. Поняття банкрутства та його передумови. 5

1.2. Фінансово-економічні ознаки можливого банкрутства торговельного підприємства. 11

 

Розділ 2. Дослідження умов, що передують можливому банкрутству підприємства  18

2.1. Фактори, які свідчать про настання умов для подальшого банкрутства підприємства. 18

2.2. Аналіз фінансово-економічних показників підприємства торгівлі23

 

Розділ 3. Організаційно-економічні засоби запобігання банкрутству оптового торговельного підприємства. 32

3.1. Обґрунтування організаційних заходів запобігання  банкрутства. 32

3.2. Засоби забезпечення стабілізації фінансово-економічних параметрів оптового торговельного підприємства. 36

 

Висновки та пропозиції47

 

Список використаної літератури. 50

 

Додатки. 52

 


Вступ

 

Торгівля, велика галузь підприємницької діяльності і сфера діяльності, одержала в останні роки нові імпульси свого розвитку, істотно розширивши «поле і правила гри» в економіці перехідного періоду.

Уміння грамотно, а головне, ефективно торгувати — це тонке мистецтво, у якому покладатися лише на невеликий практичний досвід, здоровий глузд і інтуїцію зараз уже недостатньо. Процес насичення споживчого ринку товарами і зростання конкуренції зажадають від тих, хто недавно влився в цей бізнес і хоче надовго в ньому залишитися, глибоких і всебічних знань його основ у розрізі різних аспектів торгової діяльності.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики комерційної діяльності оптової торгівлі.

Саме тому тема курсової роботи “Шляхи запобігання банкрутству оптового підприємства” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є вивчення товарознавчих основ і розробка практичних рекомендацій щодо запобігання банкрутства підприємства.

Теоретичну основу дослідження питання вивчення та формування комерційної діяльності склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Губанов В.А.., Голубков Е.П., Бланк І.А., Старостіна А.О., Мазаракі А.А., Лігоненко Л. О., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— розглянути теоретичні передумови запобігання банкрутству підприємства,

— розглянути фактори, які свідчать про настання умов для подальшого банкрутства підприємства,

— провести аналіз фінансово-економічних показників підприємства торгівлі,

— розглянути організаційно-економічні засоби запобігання банкрутству оптового торговельного підприємства.

Предметом дослідження є діяльність по запобіганню банкрутству в оптово торгівельному підприємстві.

Об»єктом дослідження є  оптове торговельне підприємство ТОВ “Гетьман+”, що займається оптовою торгівлею вино-горілочних виробів.

Форма власності — колективна. Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю. Галузева приналежність: торгівля. Юридичною адресою підприємства є вул. Борщагівська, 128.  Загальний товарообіг підприємства за 2003 рік становить 4364 тис. грн. порівняно з 4561 в 2002 році.  В 2003 році підприємство отримало прибуток в 80 тис. грн.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

 

 


Розділ 1. Теоретичні передумови запобігання банкрутству підприємства

 

1.1. Поняття банкрутства та його передумови

 

Поняття банкрутства органічно при­таманне сучасним ринковим відносинам. Воно характеризує неспроможність підприємства (організації) задовольнити ви­моги кредиторів щодо оплати товарів, робіт, послуг, а також забезпечити обов»язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди.

В Україні оперують різноманітними поняттями та визначеннями банкрутства. Серед них доцільним є виділення двох аспектів, в яких розглядається даний термін. Перший — це юридичний аспект, тобто банкрутство як юридичний факт визнання в судовому порядку підприємства неспроможним розрахуватися за своїми боргами. Другий — економічний, тобто банкрутство як фізичний стан підприємства, зумовлений недостатньою кількістю активів у ліквідній формі, невідповідністю розмірів майна та зобов»язань боржника, перевищенням витрат на виробництво продукції над виручкою від її реалізації тощо [5, c. 47].

Отже, банкрутство це фінансова неспроможність, розорення, що призводить доприпинення виплат за борговими зобов»язаннями. Одна з перших ознак руху до банкрутства — спад прибутко­вості фірми нижче за вартість її капіталу. Відсотки за кредит і дивіденди, що сплачуються фірмою, пере­стають відповідати сучасним ринковим умовам гос­подарювання, а вкладання коштів у таку фірму стає невигідним.

Розділ 2. Дослідження умов, що передують можливому банкрутству підприємства

 

2.1. Фактори, які свідчать про настання умов для подальшого банкрутства підприємства

 

ТОВ “Гетьман+” здійснює оптову торгівлю вино-горілчаними виробами. ТОВ “Гетьман+” знаходиться за адресою вул. Борщагівська, 128.

Організаційно-управлінська структура ТОВ “Гетьман+” за своєю структурою є лінійною (рис. 2.1).

Загальні збори учасників

К3 = 3712/4227,2 = 0,878;

K4 = 137,2/7939,2 = 0,0173;

К5 = 2719/7939,2 = 0,342.

Тобто Z = 3,3*0,00189 + 0,99*0,0738 + 0,6*0,878 + 1,4*0,0173 + 1,2*0,342 = 1,04.

Отже, як видно з розрахунків значення індексу Альтмана менше 1,8, а це значить що ймовірність банкрутства  ТОВ “Гетьман+”  за результатами діяльності за 2003 рік дуже висока і має відбутися банкрутство підприємства.


2.2. Аналіз фінансово-економічних показників підприємства торгівлі

 

Джерелами надходження товарів в ТОВ “Гетьман+”  є:

— виробники товарів;

— оптово-посередницькі структури;

— оптові й оптово-роздрібні склади;

— постачання від закордонних фірм і компаній.

Договір є основним документом, який є підставою для здійснення будь-якої торговельної операції. Договір визначає характер, а відповідно і методику відображення цієї операції у бухгалтерському обліку. Обов»язком бухгалтера є візування всіх договорів, що передбачає перевірку правильності його складання. При цьому, в першу чергу, необхідно звернути увагу на повноту викладення, умов договору, що повинні бути конкретизовані в частині строків виконання зобов»язань, вимог до якості товару, способу доставки, конкретної відповідальності сторін за порушення умов договору, порядку оформлення виконання зобов»язань, фінансових гарантій, що забезпечують виконання договору.

Проведемо аналіз виконання договорів, що були укладенні на підприємстві ТОВ “Гетьман+” з постачальниками в 2002-2003 роках.

Таблиця 2.2

Аналіз виконання договорів з постачання товарів ТОВ “Гетьман+” за 2002-

Рис. 3.2. Беззбитковий рівень ціни

 

Отже, при застосуванні середньої ціни на продукцію ТОВ “Гетьман+” буде досягнута точка беззбитковості.


Висновки та пропозиції

 

Банкрутство — фінансова неспроможність, розорення, що призводить доприпинення виплат за борговими зобов»язаннями.

Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» банкрутство — визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Таким чином, стан банкрутства підприємства на певній стадії багато в чому залежить від структури активів та джерел їх фінансування, що відображається в бухгалтерському балансі. Визначаючи стадії банкрутства, потрібно проаналізувати наступні характеристики фінансового стану підприємства: наявність фінансових ресурсів, джерела їх. формування, склад, спрямованість та ефективність використання; вдалий розвиток та конкурентоспроможність останніх в умовах змін зовнішніх факторів ринку. Звідси випливає, що банкрутство як особливий (критичний) фінансовий стан підприємства може бути охарактеризований комплексом відносних показників фінансової стабільності, платоспроможності, ліквідності підприємства, оборотністю коштів. Зміна одного з цих показників тягне за собою зміну інших, призводячи тим самим до погіршення фінансового стану підприємства.

Отже, банкрутство це фінансова неспроможність, розорення, що призводить доприпинення виплат за борговими зобов»язаннями. Одна з перших ознак руху до банкрутства — спад прибутко­вості фірми нижче за вартість її капіталу. Відсотки за кредит і дивіденди, що сплачуються фірмою, пере­стають відповідати сучасним ринковим умовам гос­подарювання, а вкладання коштів у таку фірму стає невигідним.

В 2002 році значення індексу Альтмана більше 3, а це значить що ймовірність банкрутства в 2002 році ТОВ “Гетьман+”  дуже низька. В 2003 році значення індексу Альтмана менше 1,8, а це значить що ймовірність банкрутства  ТОВ “Гетьман+”  за результатами діяльності за 2003 рік дуже висока і має відбутися банкрутство підприємства.

В 2003 році було укладено з постачальниками на 9 договорів (7,03%) більше ніж в 2002 році. Відсоток виконання догорів в 2003 році зріс з 94,53% до 97,08%, тобто на 2,55% порівняно з 2002 роком. Що свідчить про покращення стану постачання товарів на ТОВ “Гетьман+” в 2003 році.

Зміни в загальному товарообороті сталися головним чином за рахунок таких груп товарів, як горілка особлива, інші товари. Товарооборот товарної групи горілка особлива зменшився на 100 тис. грн. (1,06% за питомою вагою) та товарообіг інших алкогольних напоїв зменшився на 128 тис. грн. (1,88%) за рахунок не достатнього стимулювання продажу цих груп товарів.

По таких товарних групах, як горілка та вино в 2003 майже не відбулося змін товарообороту порівняно з минулим роком.

Витрати на стимулювання продажу товарів на протязі року здійснюються не рівномірно. Найбільше витрат на стимулювання продажу товарів припадає на перший та третій квартали 2003 року. Стимулювання впливає на збільшення товарообігу не тільки в тому ж кварталі, але і в наступному. Тому рівень витрат на стимулювання в товарообігу найменший в другому кварталі 2003 року, так як він йде після кварталів з найбільшими витратами на стимулювання.

В четвертому кварталі 2003 року товарообіг зменшився на 87,3 тис. грн. (7,41%) порівняно з третім кварталом, а витрати на стимулювання продажу зросли на 12 тис. грн. (16,67%).

З метою зменшення загрози банкрутству потрібно на підприємстві застосовувати контролінг. Основна мета контролінгу — орієнтація управлінського про­цесу на досягнення всіх цілей, які поставлені перед підприємством.

Торгівля вино-горілчаними виробами в ТОВ “Гетьман+” в ринкових умовах повинна ґрунтуватися на принципах сучасного маркетингу. За допомогою методів маркетингу комерційні працівники, керівники, менеджери одержують необхідну інформацію про те, які товари і чому хочуть купувати для продажу роздрібні підприємства, про ціни, що підприємства готові заплатити, де закупівля продукції може принести найбільший прибуток.

Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і росту оптового товарообороту ТОВ “Гетьман+” в значній мірі залежить від правильного формування асортименту товарів. Формування асортименту являє собою процес підбору для реалізації в ТОВ “Гетьман+”  різних груп товарів, їхніх видів і різновидів, диференційованих по усіх відмітних ознаках. Процес формування товарного асортименту в ТОВ “Гетьман+” повинен виходити з форми його товарної спеціалізації і розміру торгової площі і бути спрямований на задоволення попиту контингентів покупців, що обслуговуються, і забезпечення високої прибутковості його діяльності.

У процесі підбору для ТОВ “Гетьман+” необхідного асортименту товарів варто керуватися рядом принципів.

ТОВ “Гетьман+” доцільне використання непрямої дистрибуції з залученням регіональних дилерів. Система збуту компанії ТОВ “Гетьман+” має будуватися на використанні всіх можливих шляхів просування: від прямої дистрибуції через філії і представництва до власної фірмової торгівлі. Крім того, потрібно активно працювати з дилерами, що представляють торгову марку ТОВ “Гетьман+” в регіонах, де немає філій. Такий комплексний підхід дозволяє представити продукцію “Гетьман” буквально в кожній торговій точці України.

 


Список використаної літератури

 

1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржни­ка або визнання його банкрутом». Голос України. — 1999. – 30 червня

2. Закон України «Про банкрутство» // Відомості Верховної Ради України. -1992. -№31.

3. Агентство з питань запобігання банкрутства підприємств. Ме­тодика  інтегральної  оцінки  інвестиційної  привабливості підприємств та організацій // Українська інвестиційна газета. 1998. — №3.

4. Антикризисное управление: от банкротства — к финансовому оздоровлению / Под ред. Г.П. Иванова. — М.: Закон и право, ЮНИТЙ,- 1995. -320с.

5. Антикризисный менеджмент / Под редакцией проф. Грязновоії А. Г. — Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издатель­ство ЭКМОС, — 1999. — 368 с.

6. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. Київ. ВАТ «Борисфен — М., 1996. — 326 с.

7. Крыжановский В. Г., Ламешков В. И., Лютер В. И. и др. Анти­кризисное управление / Под ред. Мінаєва Е. С. і Пагаушина В. В. — М.: ПРИОР, — 1998. — 236 с.

8. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

9. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. -К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, — 2001. — 580 с.

10. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

11. Николаева Т. И. Адаптация торговли к условиям рынка. — Екате­ринбург: УГЭУ, 1999. – 264с.

12. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельнос­ти. Практикум: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 218с.

13. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учеб­ник. — М.: Информ. центр «Маркетинг», 2001. – 348с.

14. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248с.

15. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

16. Слав’юк О. П. Фінанси підприємств. Підручник. К.:КНЕУ, 2002-456с.

17. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2000 — 418с.

18. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. — М.: ИНФРА-М, 2002. – 560 с.

19. Шандезон Ш., Лансестр А. Методы продажи. — М.: Прогресс-Универс, 1999. – 428с.


Додатки

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  «Гетьман+» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 4 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 4 8
  первісна вартість 0 11 5 10
  Знос 0 12 1 2
  Незавершене будівництво 0 20 11 18
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 1462 1284
  первісна вартість 0 31 2932 2974
  Знос 0 32 1470 1690
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45   50
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 1477 1360
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 35 41
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 287 271
  готова продукція 130 63 72
  товари 140 928 1112
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 247 290
  первісна вартість 161 247 290
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 1 2
  за виданими авансами 180 3 3
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 20 23
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 15 29
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 1599 1843
  3. Витрати майбутніх періодів 270    
  БАЛАНС 280 3076 3203
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 1600 1600
  Пайовий капітал 310 699 739
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340 238 280
  Нерозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 69 71
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 2606 2690
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400    
  Інші забезпечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 0 0
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 0 0
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510    
  Векселі видані 520 11 70
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 186 164
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 30 24
  з бюджетом 550 99 91
  з позабюджетних платежів 560 8 10
  зі страхування 570 31 36
  з оплати праці 580 88 97
  з учасниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610 17 21
  Усього за розділом 4. 620 470 513
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 3076 3203
                                                       Керівник                     М.П.

Додаток Б

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  «Гетьман+» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь    за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2003 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 4364 4561
  Податок на додану вартість 0 15 727 760
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 3637 3801
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 1245 1400
  Валовий:      
   прибуток 0 50 2392 2401
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60 13 20
  Адміністративні витрати 0 70 1983,0 1990
  Витрати на збут 0 80 304 310
  Інші операційні витрати 0 90 3 2
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 115 119
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130    
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 115 119
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 35 36
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 80 83
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 80 83
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденди на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.