Дипломна робота Облік і аналіз розміщення комерційним банком в особливі операції з кредитування

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичне обґрунтування здійснення обліку та аналізу розміщення коштів в особливі операції з кредування. 5

 

1.1. Сутність та значення кредитних операцій. 5

 

1.2. Огляд нормативно-правової бази. 13

 

Розділ 2. Облік розміщення банком коштів в особливі операції з кредитування  16

 

2.1. Фінансовий облік особливих кредитних операцій. 16

 

2.2. Синтетичний та аналітичний облік особливих операцій з кредитування в АКБ “Інтербанк”. 19

 

Розділ 3. Економічний аналіз особливих операцій з кредитування. 40

 

3.1. Особливості методики банківського аналізу. 40

 

3.2. Аналіз розміщення АКБ “Інтербанк” коштів в особливі операції з кредитування. 44

 

3.3. Формування прибутку АКБ “Інтербанк”  за рахунок проведення кредитних операцій. 47

 

Розділ 4. Вдосконалення комп’ютерного середовища обліку та аналізу особливих операцій з кредитування. 59

 

Висновки. 62

 

Список використаних джерел. 66

 

Додатки. 69

Вступ

 

 

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України збільшення асортименту та підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед  банківських послуг займають операції з надання кредитів. В даний час відбувається значне розширення асортименту кредитних операцій. Відбувається розвиток розміщення банком коштів в особливі операції з кредитування: репо, факторинг, дисконт векселів та овердрафт.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться обліку та  аналізу кредитних операцій комерційних банків. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.

Кваліфікований працівник комерційного банку: економіст, бухгалтер, аудитор повинен добре володіти сучасними методами обліку та аналізу кредитних особливих операцій.

Значну частину серед операцій комерційного банку займають особливі операції з кредитування, саме тому тема дипломної роботи “Облік і аналіз розміщення комерційним банком в особливі операції з кредитування” є досить актуальною.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної дипломної роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Метою дипломної роботи є розгляд та оцінка системи обліку та аналізу особливих операцій з кредитування в сучасних умовах господарювання.

Завданнями дипломної роботи є:

— розкриття сутності та значення кредитних операцій;

— зробити огляд нормативно-правової бази з обліку та аналізу  особливих операцій банку;

— розглянути фінансовий облік особливих кредитних операцій;

— розглянути синтетичний та аналітичний облік особливих кредитних операцій;

— розглянути особливості проведення банківського аналізу;

— провести аналіз розміщення банком коштів в особливі операції з кредитування;

— проаналізувати формування прибутку за рахунок проведення кредитних операцій;

— вдосконалити комп’ютерне середовище обліку та аналізу кредитних особливих операцій.

Теоретичну основу дослідження питань обліку та аналізу кредитних особливих операцій комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Предметом дослідження є записи бухгалтерського обліку базового комерційного банку.

Об’єкт дослідження – Акціонерний комерційний банк “Інтеркомбанк”

 


Розділ 1. Теоретичне обґрунтування здійснення обліку та аналізу розміщення коштів в особливі операції з кредування

 

1.1. Сутність та значення кредитних операцій

 

Кредитування є найважливішим напрямом здійснюваних банком активних операцій. Кредитний портфель становить здебільшого від третини до половини всіх активів банку.

Кредитні операції банків здійснюються на основі положення НБУ «Про кредитування» (вересень 1995 р.).[1] До основних принципів кредитування відносяться (рис. 1.1):

 

[1] Положення НБУ “Про кредитування”. Затверджено постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 р. №246.

Якщо отримання коштів в оплату векселя видається сумнівним, сума кредиту переноситься на рахунок «Сумнівна заборгованість за облікованими векселями суб»єктів господарської діяльності» (2092). Як і взагалі щодо кредитів, банк мусить своєчасно створювати резерв на можливі втрати за вексельними кредитами. Списання сумнівної заборгованості здійснюється за рахунок такого резерву.

Отже, бухгалтерський (фінансовий) облік особливих операцій з кредитування забезпечує своєчасне та повне відображення банківських кредитних операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов»язань, результати фінансової  діяльності  та  їх зміни.

Детальна  інформація  про  кожного  контрагента та кожну операцію з кредитування репо, факторингу, дисконту векселів та овердрафту фіксується на рівні аналітичного обліку на  аналітичних  рахунках.

Овердрафт — короткостроковий кредит, який надається клієнту понад залишок на його поточному ра­хунку в банку в межах заздалегідь обумовленої суми через дебетування його рахунка. Операція репо — це кредитна операція, здій­снювана під заставу цінних паперів. Факторинг — кредитна операція купівлі АКБ “Інтербанк” у клієнта права на стягнення дебіторської заборгованості. До кредитних операцій АКБ “Інтербанк” належать операції з дисконтування векселів.


Розділ 3. Економічний аналіз особливих операцій з кредитування

3.1. Особливості методики банківського аналізу

 

 

В основі організації і проведення економічного аналізу в АКБ “Інтербанк” лежить загальна методика практичної (професійної) аналітичної роботи, зміст якої ґрунтується на теорії економічного аналізу. Однак сутність банку і специфіка його діяльності як об»єкта дослідження обумовлюють особливості методики економічного аналізу, що проводиться в комерційному банку. Виконуючи свої функції (кредитно-розрахункове, касове й інше банківське обслуговування), комерційні банки взаємодіють зі своїми партнерами — підпри­ємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими суб»єктами рин­кових відносин. Найбільш яскравим прикладом взаємодії АКБ “Інтербанк” з партнерами можуть бути кредитні відносини. Здійснення кредитних відносин вимагає від АКБ “Інтербанк” проведення

Масова частка процентних доходів банку в загальній масі доходів в 2000 році складала 48,44%, а в 2001 році 68,13%. Найбільше процентних доходів АКБ “Інтербанк” отримав від надання кредитів суб»єктам господарської діяльності 1019,5 тис. грн. (43,68%) та 1734,7 тис. грн. (64,27%) відповідно в 2000 та 2001 роках. Банк збільшив процентні доходи не за рахунок розширення послуг по розміщенню коштів (сума коштів зменшилася на 1990,08 тис. грн. і в зв»язку з цим сума доходу зменшилася на 79,2 тис. грн.), а за рахунок підвищення процентної ставки на 3 про­центні пункти, що дало змогу збільшити доход на 787,68 тис. грн.


Розділ 4. Вдосконалення комп’ютерного середовища обліку та аналізу особливих операцій з кредитування

 

Розв»язання задач обліку особливих операцій з кредитування АКБ “Інтербанк” автоматизованим способом забезпечує мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­яє підвищенню точності й достовірності облікових даних.

Після завершення складання усіх машинограм здійснюється узагальнення результатів обліку в звітності і розробляються заходи, які спрямовані на поліпшення результатів господарської діяльності підприємства, зокрема на збільшення прибутку, а також обґрунтування оптимальних управлінських рішень.


Висновки

 

 

За результатами проведеної роботи можна зробити такі теоретичні та практичні висновки:

Для успішного кредитування, підвищення дохідності кредит­них операцій банки потребують зрозумілої та гнучкої системи управління власним кредитним портфелем. За сучасного нестабі­льного та недосконалого (а в окремих випадках і суперечливого) законодавства успішне вирішення цього питання прямо пов»язане з бухгалтерським обліком, що є інформаційною підсистемою управління.

Кредитна операція банку — це вид актив­них операцій, пов»язаних із наданням клієнтам коштів у тимчасо­ве користування або прийняттям зобов»язань про надання коштів за настання умов, передбачених кредитною угодою. До кредит­них відносять також послуги банку з надання гарантій, поручництв, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, видачу кредитів у формі обліку векселів та операцій репо.

Функціонування будь-якого господарюючого суб’єкту значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини підприємства з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо. Тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з обліку, аналізу особливих операцій кредитування.

Бухгалтерський  (фінансовий)  облік особливих кредитних операцій: репо, факторинг, дисконт векселів та овердрафт в АКБ “Інтербанк” — це складова системи обліку,  що включає сукупність правил, методик та процедур обліку кредитних операцій для  виявлення,  вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання  інформації про операції банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.

Бухгалтерський (фінансовий) облік особливих операцій з кредитування забезпечує своєчасне та повне відображення банківських кредитних операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов»язань, результати фінансової  діяльності  та  їх зміни.  На основі даних фінансового обліку складається фінансова звітність. Зміни у фінансовому обліку не впливають на податковий облік.

Детальна  інформація  про  кожного  контрагента та кожну операцію з кредитування репо, факторингу, дисконту векселів та овердрафту фіксується на рівні аналітичного обліку на  аналітичних  рахунках.

Аналітичні   рахунки   повинні   містити   обов»язкові  параметри, визначені окремими вказівками НБУ.  Дані аналітичних  рахунків  в АКБ “Інтербанк” тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку.

Овердрафт — короткостроковий кредит, який надається клієнту понад залишок на його поточному ра­хунку в банку в межах заздалегідь обумовленої суми через дебетування його рахунка. Операція репо — це кредитна операція, здій­снювана під заставу цінних паперів. Факторинг — кредитна операція купівлі АКБ “Інтербанк” у клієнта права на стягнення дебіторської заборгованості. До кредитних операцій АКБ “Інтербанк” належать операції з дисконтування векселів.

Таким чином, АКБ “Інтербанк” проводить внутрішній аналіз (власної діяльності) і зовнішній економічний аналіз (діяльності партнерів). Внутрішній аналіз діяльності банків є одним із найважливіших напрямків економічної роботи. При цьому велике значення має правильна організація цієї роботи, бо без неї неможливо управляти діяльністю банків як на мікрорівні (тобто на рів­ні окремого банку), так і на макрорівні (банківська система). На мікрорівні уп­равління економічний аналіз необхідний для обґрунтування бізнес-плану, оцінки його виконання, розкриття причинно-наслідкових зв»язків між факто­рами і кінцевими результатами діяльності (продуктом) — наданими послугами і прибутком (доходністю), вишукування резервів можливого збільшення при­бутку, оцінки стабільності фінансового стану банку, його платоспроможності й ліквідності. Важливе значення економічний аналіз має для визначення ви­гідності вкладень кредитних ресурсів, оцінки ризику і визначення перспектив розвитку банку. Оцінка наявних можливостей банку дозволяє збалансувати їх із ринковими запитами, виробити обґрунтовані програми розвитку і поведін­ки банку на ринку, створити адекватну основу для прийняття правильних уп­равлінських рішень.

В 2001 році збільшилося розміщення АКБ “Інтербанк” коштів в особливі операції з кредитування на 81,5 тис. грн. (18,58%). За всіма групами кредитів 2001 відбулося збільшення коштів порівняно з 2000 роком. Операції за овердрафтом збільшилися на 4,2 тис. грн. (17,14%). Операції репо зросли з 113,2 тис. грн. в 2000 році до 147,1 тис. грн. тобто на 29,95%. За операціями з дисконтом векселів та факторингу відбулося збільшення коштів відповідно на 8,6 тис. грн. (13,48%) та 34,8 тис. грн. (14,68%).

В 2001 році порівняно з 2000 відбувся також перерозподіл в структурі особливих операцій з кредитування. Так збільшилася масова частка операцій репо на 2,47% та відповідно зменшилася частка операцій за овердрафтом на 0,07%, операцій за дисконтом векселів на 0,63% та операцій за факторингом на 1,78%.

Масова частка процентних доходів банку в загальній масі доходів в 2000 році складала 48,44%, а в 2001 році 68,13%. Найбільше процентних доходів АКБ “Інтербанк” отримав від надання кредитів    суб»єктам господарської діяльності 1019,5 тис. грн. (43,68%) та 1734,7 тис. грн. (64,27%) відповідно в 2000 та 2001 роках. Частка процентних витрат в 2001 році зросла з 17,03% до  31,60%. Процентні витрати по коштах до запитання суб»єктів господарської діяльності складають найбільшу масову частку в формуванні процентних витрат банку 296,6 тис. грн. (16,79%) та 850,6 тис. грн. (31,6%) відповідно в 2000 та 2001 роках.

АКБ “Інтербанк” збільшив процентні доходи не за рахунок розширення послуг по розміщенню коштів (сума коштів зменшилася на 1990,08 тис. грн. і в зв»язку з цим сума доходу зменшилася на 79,2 тис. грн.), а за рахунок підвищення процентної ставки на 3 про­центні пункти, що дало змогу збільшити доход на 787,68 тис. грн. Таким чи­ном, АКБ “Інтербанк” не використав можливості збільшити доход від диверсифікації послуг по розміщенню коштів на 79,2 тис. грн. — це є невикористаний резерв збільшення процентних доходів банку.

АКБ “Інтербанк” за 2001 рік значно погіршив свою діяль­ність, що призвело до зменшення прибутку на 389 тис. грн., або на 98,7%. Якщо за 2001 рік було отримано прибутку 567,36  тис. грн., то за 2001 рік – 7,2 тис. грн.

Прибуток від розміщення коштів за період 2001 р. зменшився на 496,8 тис. грн. Це відбу­лося, головним чином, через значне збільшення витрат, що спричинило зменшення прибутку на 1263,06 тис. грн. та через зменшення суми розміщених коштів прибуток зменшився на 21,9 тис. грн. Однак зміна рівня процентної ставки сприяло збільшенню прибутку на 788,1 тис. грн., і тому загальна сума прибутку зменшилася на  496,8 тис. грн.

Розв»язання задач обліку особливих операцій з кредитування АКБ “Інтербанк” автоматизованим способом забезпечує мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­яє підвищенню точності й достовірності облікових даних.


Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 2001, — № 5-6. — С. 30.
 2. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та інозе­мній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 2. — С. 4.
 3. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 за № 129, у редакції постанови Правління НБУ 30.12.96 за № 347 // Законодавчі і нормативні акти з бан­ківської діяльності. — Вин. 1. — 1997. — С. 35.
 4. Інструкція № 4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами бан­ків України», затверджена постановою Правління НБУ від 13.10.97 за № 335.
 5. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 за № 204. — Зако­нодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1997. — Вин. 10. — С. ЗО.
 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С. 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 7. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан­ків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 за № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 7. — С. 11—69.
 8. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. —С. 15—36.
 9. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.
 10. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкоду­вання можливих втрат за позиками комерційних банків: затверджено постановою Правління НБУ 29.09.97 за № 323 // Законодавчі і нормативні акти з банківської ді­яльності. — 1997. — Вип. 11. — С. 40.
 11. Положення НБУ “Про кредитування”. Затверджено постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 р. №246.
 12. Порядок бухгалтерського обліку формування і використання резервів, спи­сання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України, затвердженні постановою Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законо­давчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 1. — С. 16.
 13. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за № 316 // Законодав­чі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 11. — С. 25—33.
 14. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471с.
 15. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
 16. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 17. Банковский надзор й аудит: Учебное пособие /Под ред. И. Д. Мамоновой. -М.: Инфра-М, 1995. — 112с.
 18. Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 1998.-568 с.
 19. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О. Мінім, О. Ткач. — К.: Основи, 1997. — 943 с.
 20. Вступ до банківської справи /За ред. М. І. Савлука. -К.: Лібра, 1998. — 356с.
 21. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.
 22. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки. – Львів: Центр Європи, 1997. – 312 с.
 23. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.
 24. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. -Тернопіль: ТАНГ, 1996. — 140с.
 25. Долан   Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб. : Оркестр, 1997. – 248 с.
 26. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606 с.
 27. Індиченко П. В. Здобутки та втрати 2001 банківського року // Банківська справа. – 2002. — №1. – С. 38 — 47.
 28. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. — 432с.
 29. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 30. Матвієнко В. Держава і банки. -К.: Демократична Україна, 1996. — 159с.
 31. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.
 32. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. -К.: Лад, Наукова думка, 1994. — 472с.
 33. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 34. Операції комерційних банків: Курс лекцій. /За ред. В.Т. Коцовської, Т.Р. Ричаківської. -Львів: Центр Європи, 1997. — 280с.
 35. Основи банковского дела /Под ред. А.Н. Мороза. -К.: Либра, 1994. — 330с.
 36. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 37. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.


Додатки

 

Додаток А

Баланс АКБ «Інтербанк»

 

Номер рахунків і груп Балансові рахунки

 

Актив

Залишок на 1.01.01 р.

 

Залишок на 1.01.02 р.

 

1001

 

Банкноти і монети в касі банку

 

1303,04 1606,10
1002

 

Банкноти і монети в касі безбалансових установ банку 28,51 1,64
1003

 

Банкноти і монети в обмінних пунктах

 

135,30 143,65
Разом по гр. 100 Банкноти і монети

 

1466,86 1751,40
1011

 

Дорожні чеки в касі

 

134,01 8,14
1017

 

Дорожні чеки в дорозі

 

5,93 7,06
Разом по гр. 101 Дорожні чеки

 

139,94 15,19
Разом по розд.10 Готівка

 

1606,80 1766,59
1420

 

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на інвестиції 1662,58 1320,62
1426

 

Неамортизований дисконт по боргових ЦП

 

-242,64 -219,54
Разом по гр. 142 Боргові ЦП, що рефінансуються НБУ в портфелі банку на інвестиції 1419,94 1101,08
Разом по розд. 14 Казначейські та інші ЦП, рефінансовані НБУ

 

1419,94 1101,08
1500

 

Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках 667,48 282,47
Разом по гр. 150 Кошти до запитання в інших банках

 

667,48 282,47
2000 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафом 24,5 28,7
Разом по гр. 200 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафом 24,5 28,7
2010 Кошти, які надано суб’єктам господарської діяльності  за операціями репо 113,2 147,1
Разом по гр. 201 Кошти, які надано суб’єктам господарської діяльності  за операціями репо 113,2 147,1
2020 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за облікованими векселями 63,8 72,4
Разом по гр. 202 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за облікованими векселями 63,8 72,4
2030 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями 237,1 271,9
Разом по гр. 203 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями 237,1 271,9
2050

 

Короткострокові кредити по експортно-імпортних операціях 775,40 1986,80
Разом по гр. 205 Кредити суб»єктів господарської діяльності по експортно-імпортних операціях 775,40 1986,22
2062

 

Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, видані суб»єктам господарської діяльності 4732,20 57,60
2066

 

Пролонгована заборгованість по інших кредитах у поточну діяльність 1935,96 1883,26
2067

 

Прострочена заборгованість по інших кредитах у поточну діяльність суб»єктів господарської діяльності 69,54 1373,46
Разом по гр. 206 Інші кредити в поточну діяльність

 

6737,7 3314,32
2070

 

Короткострокові кредити на будівництво й освоєння землі суб»єктами господарювання 752,00 1469,52
2073

 

Довгострокові кредити на будівництво й освоєння землі суб»єктами господарської діяльності 1188,35 1206,07
2074

 

Довгострокові кредити на купівлю будинків, споруд, землі 14458,69 12572,64
2076

 

Пролонгована заборгованість по кредитах в інвестиційну діяльність 1104,80 1123,80
2077

 

Прострочена заборгованість по кредитах в інвестиційну діяльність 907,26 1561,20
Разом по гр. 207 Кредити в інвестиційну діяльність

 

18411,09 17933,24
Разом порозд.20 Кредити, видані суб»єктам господарської діяльності 26362,79 23754,46
2205

 

Довгострокові кредити, видані фізичним особам 134,02 126,72
2207

 

Прострочена заборгованість по кредитах фізичних осіб 2,92 2,28
2209

 

Прострочені нараховані доходи від кредитів фізичних осіб 0,10 0,04
Разом по гр. 220 Кредити на поточні потреби фізичних осіб

 

137,04 129,04
2214

 

Довгострокові кредити на купівлю будинків і споруд фізичним особам 100,74 115,20
2219

 

Прострочені нараховані доходи від кредитів у інвестиційну діяльність фізичних осіб   0,07
Разом по гр. 221 Кредити в інвестиційну діяльність фізичним особам 100,74 115,27
Разом по розд. 22 Кредити, видані фізичним особам

 

237,79 244,31
2400

 

Резерви на заборгованість по кредитах, виданих клієнтам -792,71 -851,70
Разом по гр. 240 Резерви під заборгованість по кредитах, виданих клієнтам -792,71 -851,70
Разом по розд. 24 Резерви під заборгованість по кредитах, виданих клієнтам -792,71 -851,70
2809

 

Інша дебіторська заборгованість по операціях із клієнтами банку 318,63 315,86
Разом по гр. 280 Дебіторська заборгованість по операціях із клієнтами 318,63 315,86
Разом по розд. 28 Дебіторська заборгованість по операціях із клієнтами 318,63 315,86
3103

 

Акції та інші ЦП із нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж 7,20 7,20
Разом по гр. 310 Акції та інші ЦП із нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж 7,20 7,20
Разом по розд. 31 Акції та інші ЦП у портфелі банку на продаж

 

7,20 7,20
3400

 

Господарські матеріали на складі

 

457,04 426,44
3402

 

Господарські матеріали у підзвітних осіб

 

6,60 8,97
Разом по гр. 340 Господарські матеріали

 

463,64 435,41
Разом по розд. 34 Товарно-матеріальні цінності

 

463,64 435,41
3500

 

Затрати майбутніх періодів

 

205,46 112,81
Разом по гр. 350 Затрати майбутніх періодів

 

205,46 112,81
3510

 

Дебіторська заборгованість по придбаних господарських матеріалах і МШП 18,03 11,19
3511

 

Дебіторська заборгованість по придбаних нематеріальних активах та основних засобах 96,16 64,21
3519

 

Інша дебіторська заборгованість по господарській діяльності банку 163,68 190,73
Разом по гр. 351 Дебіторська заборгованість по господарській діяльності банку 277,88 266,13
3520

 

Дебіторська заборгованість по податках і обов»язкових платежах 14,95 42,35
Разом по гр. 352 Розрахунки по податках і обов»язкових платежах 14,95 42,35
3542

 

Дебіторська заборгованість по компенсаційних сертифікатах 0,46 0,46
Разом по гр. 354 Дебіторська заборгованість по операціях банку з фінансовими інструментами 0,46 0,46
3550

 

Аванси працівникам банку на витрати для відрядження   5,50
3552

 

Нестача та інші нарахування на працівників банку 34,11 26,25
3559

 

Інша дебіторська заборгованість працівникам банку 8,22 15,25
Разом по гр. 355 Дебіторська заборгованість по розрахунках із працівниками банку 42,34 47,00
3570

 

Нараховані доходи від розрахунково-касового обслуговування 20,84 25,72
3578

 

Інші нараховані доходи

 

2,52 3,72
3579

 

Прострочені інші нараховані доходи

 

  1,01
Разом по гр. 357 Інші нараховані доходи

 

23,36 30,44
Разом по розд. 35 Інші активи банку

 

564,44 499,18
3800

 

Позиція банку по іноземній валюті

 

21,60 350,54
3801

 

Еквівалент позиції банку по іноземній валюті

 

-21,60 -350,54
Разом по гр. 380 Позиція банку по іноземній валюті

 

   
3810

 

Балансовий рахунок за результатами переоцінки позабалансових позицій по іноземній валюті й банківських металах 0,00 0,13
Разом по гр. 381 Балансовий рахунок за результатами переоцінки позабалансових інструментів   0,13
Разом по розд. 38 Позиція банку по іноземній валюті й банківських металах і рахунки, що балансують 0,00 0,13
3900

 

Рахунки, відкриті у банках на території України 5793,15 2277,73
3902

 

Розрахунки по коштах, наданих банкам на території України 4833,86 5677,01
3904

 

Нараховані доходи від коштів, наданих банкам на території України 11,25 13,02
Разом по гр. 390

 

Розрахунок між філіями й іншими підвідомчими установами банку на території України 10638,26 7967,76
Разом по розд. 39 Розрахунки між філіями й іншими підвідомчими установами банку 10638,26 7967,76
4109

 

Вкладення в асоційовані компанії

 

1,44 1,44
Разом по гр. 410 Вкладення в асоційовані компанії

 

1,44 1,44
Разом по розд. 41 Вкладення в асоційовані компанії

 

1,44 1,44
4300

 

Нематеріальні активи

 

644,00 170,34
4309

 

Знос нематеріальних активів

 

-39,37 -62,05
Разом по гр. 430 Нематеріальні активи

 

604,63 108,29
4310

 

Капітальні вкладення по нематеріальних активах, що не введені в експлуатацію   74,26
Разом по гр.431 Капітальні вкладення в нематеріальні активи

 

  74,26
Разом по розд. 43 Нематеріальні активи

 

604,63 182,55
4400

 

Операційні основні засоби

 

29764,89 30000,33
4409

 

Знос операційних основних засобів

 

-1638,09 -2074,13
Разом по гр. 440 Операційні основні засоби

 

28126,80 27926,19
4430

 

Капітальні вкладення в незавершене будівництво і в основні засоби, що не введені в експлуатацію 893,61 1151,45
4438

 

Завершені капітальні вкладення в операційні засоби, прийняті в оперативний лізинг 45,91 45,91
Разом по гр. 443 Капітальні вкладення в операційні основні засоби 939,51 1197,36
Разом по розд. 44 Операційні основні засоби

 

29066,31 29152,35
 

 

Активи — разом

 

71165,09 64830,23
 

 

Позабалансовий рахунок

 

0,00 0,00
9020

 

Гарантії, надані клієнтам

 

x 101,00
 

 

Разом

 

71165,09 64931,23

 

 

 

Номер рахунків і груп Балансові рахунки

 

Пасив

Залишок на 1.01.01 р. Залишок на 1.04.02 р.
Зобов»язання
1919

 

Інша кредиторська заборгованість по операціях із банками   19,11
Разом по гр. 191 Кредиторська заборгованість по операціях із банками   19,11
Разом по розд. 19 Кредиторська заборгованість по операціях із банками   19,11
2523

 

Бюджетні рахунки клієнтів цільового характеру, що утримуються з Держбюджету України 1,87 2,74
2528

 

Нараховані видатки по коштах клієнтів банку, що утримуються з Держбюджету України   4,67
Разом по гр. 252 Бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з Держбюджету України 1,87 7,40
2530

 

Інші кошти клієнтів, що утримуються з Держбюджету 424,44 172,79
Разом по гр. 253 Інші кошти клієнтів, що утримуються з Держбюджету 424,44 172,79
2541

 

Кошти обласних бюджетів

 

13,59 243,16
2544

 

Кошти обласних бюджетів цільового призначення 0,12 0,12
Разом по гр. 254 Кошти місцевих бюджетів і бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів 13,71 243,27
2552

 

Кошти в розрахунках клієнтів, що утримуються з обласних бюджетів 0,16 0,19
2553

 

Інші кошти клієнтів, що утримуються з обласних бюджетів 134,80 40,62
Разом по гр. 255 Інші кошти клієнтів, що утримуються з місцевих Бюджетів 134,96 40,81
2562

 

Регіональні позабюджетні фонди

 

  0,01
Разом по гр. 256 Кошти позабюджетних фондів

 

  0,01
Разом по розд. 25 Кошти бюджету і позабюджетних фондів України 574,98 464,28
2600

 

Поточні рахунки суб»єктів господарської діяльності

 

9115,24 5679,24
2602

 

Кошти в розрахунках суб»єктів господарської діяльності 4,38 3,56
2603

 

Розподільчі рахунки суб»єктів господарської діяльності 50,67 2,81
2604

 

Цільові кошти до запитання суб»єктів господарської діяльності 320,05 16,30
Разом по гр. 260 Кошти до запитання суб»єктів господарської діяльності 9490,35 5701,91
2610

 

Короткострокові депозити суб»єктів господарської діяльності 171,32 460,17
2615

 

Довгострокові депозити суб»єктів господарської діяльності 100,80 100,80
Разом по гр. 261 Строкові кошти суб»єктів господарської діяльності 272,12 560,97
2620

 

Поточні рахунки фізичних осіб

 

1527,61 2358,50
2625

 

Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками 76,56 82,30
2628

 

Нараховані видатки по коштах до запитання фізичних осіб 1,04 1,24
Разом по гр. 262 Кошти до запитання фізичних осіб

 

1605,21 2442,04
2630

 

Короткострокові депозити фізичних осіб

 

2719,21 2957,37
2635

 

Довгострокові депозити фізичних осіб

 

2700,10 3479,36
2638

 

Нараховані видатки за коштами до запитання фізичних осіб 22,12 27,06
Разом по гр. 263 Строкові кошти фізичних осіб

 

5441,43 6463,79
Разом по розд. 26 Кошти клієнтів банку

 

16809,11 15168,69
2900

 

Кредиторська заборгованість по операціях купівлі і продажу іноземної валюти 109,32 10,80
2901

 

Кредиторська заборгованість по розрахунках з іноземними банками для клієнтів   0,56
2903

 

Кредиторська заборгованість клієнтів по недіючих рахунках 185,63 173,16
2908

 

Кредиторська заборгованість по інших операціях колишнього СРСР   0,00
2909

 

Інша кредиторська заборгованість по операціях із клієнтами 599,17 337,91
Разом по гр. 290 Кредиторська заборгованість по операціях із клієнтами банку 894,12 522,43
Разом по розд. 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки по операціях із клієнтами 894,12 522,43
3600

 

Доходи майбутніх періодів

 

12,84 1,67
Разом по гр. 360 Доходи майбутніх періодів

 

12,84 1,67
3610

 

Кредиторська заборгованість по придбанню господарських  матеріалів і МШП 1,32 #ЗНАЧ!
3615

 

Кредиторська заборгованість по фінансовому лізингу 501,13 515,23
3619 Інша кредиторська заборгованість по господарській діяльності банку 14,07 0,63
Разом по гр. 361 Кредиторська заборгованість по господарській діяльності банку 516,53 517,19
3620

 

Кредиторська заборгованість по податках та інших обов»язкових платежах 25,42 11,88
Разом по гр. 362 Розрахунки по податках та інших обов»язкових платежах 25,42 11,88
3630

 

Внески по незареєстрованому статутному фонду   268,92
Разом по гр. 363 Розрахунки з акціонерами

 

  268,92
3652

 

Нарахування на зарплату працівникам банку

 

0,35 0,36
3659

 

Інші нарахування працівникам банку

 

2,64 2,88
Разом по гр. 365 Кредиторська заборгованість по розрахунках із працівниками банку 2,98 3,24
3670

 

Нараховані затрати за розрахунково-касове обслуговування 0,76 10,90
Разом по гр. 367 Інші нараховані затрати

 

9,40 10,90
3699

 

Резерви на покриття інших ризиків і витрат

 

36,60 40,10
Разом по гр. 369 Банківські резерви на покриття ризиків і витрат 36,60 40,10
Разом по розд. 36 Інші пасиви банку

 

603,78 853,91
3720

 

Кредитні суми до з»ясування

 

0,73 2,23
Разом по гр. 372 Кредитні суми до з»ясування

 

0,73 2,23
Разом по розд. 37 Клірингові рахунки, суми до з»ясування і транзитні рахунки 0,73 2,23
3800

 

Позиція банку по іноземних валютах і банківських металах 810,17 659,46
3801

 

Еквівалент позиції банку по іноземних валютах -810,17 -659,46
Разом по гр. 380 Позиція банку по іноземній валюті і банківських металах    
Разом по розд. 38 Позиція банку по іноземній валюті, банківських металах і балансових рахунках    
3901

 

Рахунки, відкриті для установ банків, розміщених в Україні 3806,08 3179,58
3903

 

Рахунки коштів, отриманих від установ банків, розміщених в Україні 19021,32 15245,88
Разом по гр. 390 Розрахунки між філіями банку, розміщених в Україні 22827,40 18425,46
Разом по розд. 39 Розрахунки між філіями банку

 

22827,40 18425,46
 

 

Зобов»язання — разом

 

41713,00 35457,51
Капітал

 

5000

 

Оплачений зареєстрований статутний капітал банку 3312,00 3312,00
Разом по гр. 500 Зареєстрований статутний капітал банку

 

3312,00 3312,00
5020

 

Загальні резерви

 

1152,00 1152,00
5021

 

Резервні фонди

 

576,00 576,00
Разом по гр. 502 Загальні резерви банку

 

1728,00 1728,00
5030

 

Прибутки минулих років

 

24412,09 24332,67
Разом по гр. 503 Результати минулих років

 

24412,09 24332,67
Разом по розд. 50 Статутний капітал та інші фонди банку

 

29452,09 29372,67
 

 

Капітал — разом

 

29452,09 29372,67
 

 

Пасиви — разом (зобов»язання + капітал)

 

71165,09 64830,23

 


Додаток Б

Звіт про прибутки та збитки АКБ “Інтербанк”, тис. грн.

Символ

 

Стаття доходів

 

За рік
2000 2001
6

 

Доходи

 

2333,9 2698,9
60

 

1. ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ

 

1130,5 1838,7
600

 

Процентні доходи від коштів, розміщених у НБУ    
601

 

Процентні доходи від коштів, розміщених в інших банках 14,1 9,1
602

 

Процентні доходи від кредитів суб»єктам господарської діяльності 1019,5 1734,7
603

 

Процентні доходи від кредитів органам загального державного управління    
604

 

Процентні доходи від кредитів фізичним особам 97,0 94,9
605

 

Процентні доходи від цінних паперів

 

   
609

 

Інші процентні доходи

 

   
61

 

2. КОМІСІЙНІ ДОХОДИ

 

1188,2 557,6
610

 

Комісійні доходи від операцій із банками

 

50,9 21,5
611

 

Комісійні доходи від операцій із клієнтами

 

1137,3 536,1
62

 

3. РЕЗУЛЬТАТ ВІД ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 11,6 299,8
63

 

4. ІНШІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 3,1 1,2
630

 

Дивідендний доход

 

   
639

 

Інші банківські операційні доходи

 

   
6397

 

Штрафи, пені, отримані по банківських операціях    
64

 

5. ІНШІ НЕБАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 0,4 1,6
649 Інші небанківські операційні доходи

 

  1,2
6497

 

Штрафи, пені, отримані по господарських операціях 0,4 0,4
67 6. ЗМЕНШЕННЯ РЕЗЕРВІВ    
670

 

Зменшення резервів по заборгованості

 

   
68

 

7. НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ДОХОДИ

 

   
7

 

Витрати

 

1766,7 2692,1
70

 

1. ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ

 

300,8 934,0
700

 

Процентні витрати по коштах, отриманих від НБУ   34,8
701

 

Процентні витрати по коштах, отриманих від інших банків 1,8 26,4
702

 

Процентні витрати по коштах до запитання суб»єктів господарської діяльності 296,6 850,6
703

 

Процентні витрати по коштах бюджету й позабюджетних фондів України    
704

 

Процентні витрати по коштах фізичних осіб

 

   
705

 

Процентні витрати по цінних паперах власного боргу 2,4 22,1
709

 

Інші процентні витрати

 

   
71

 

2. КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ

 

208,5 68,5
710

 

Комісійні витрати

 

208,5 68,5
73

 

3. ІНШІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 184,4 42,8
739

 

Інші банківські операційні витрати

 

   
7397

 

Штрафи, пені, сплачені по банківських операціях 184,4 42,8
74

 

4. ІНШІ НЕБАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 1073,1 1600,7
740

 

Витрати на утримання персоналу

 

598,7 729,0
7400

 

Основна і додаткова заробітна плата

 

   
7401

 

Внески на державне соціальне страхування

 

   
7402

 

Інші обов»язкові нарахування на заробітну плату    
7402А Із них: Фонд Чорнобиля    
7402В

 

Державний фонд сприяння зайнятості

 

   
7403

 

Матеріальна допомога та інші соціальні виплати    
741

 

Сплата податків та інших обов»язкових платежів, крім податку на прибуток 246,6 337,1
7410

 

Податок на додану вартість

 

   
7411

 

Податок на землю

 

   
7419

 

Сплата інших податків та обов»язкових платежів, крім податку на прибуток    
742

 

Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів 139,6 370,0
7420

 

Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів    
742

 

Витрати на утримання орендованих основних засобів і нематеріальних активів    
742

 

Орендні платежі

 

   
7423 Амортизація    
743

 

Інші експлуатаційні та господарські витрати

 

86,5 162,6
744

 

Витрати на телекомунікації

 

0,0 0,0
745

 

Супутні небанківські операційні витрати

 

0,0 0,0
749

 

Інші небанківські операційні витрати

 

1,8 2,1
7497

 

Штрафи, пені, сплачені по банківських операціях

 

1,8 2,1
77

 

5. ВІДРАХУВАННЯ В РЕЗЕРВИ

 

  46,1
770

 

Відрахування в резерви

 

  46,1
78

 

6. НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ВИТРАТИ

 

   
 

 

7. ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ДО СПЛАТИ ПОДАТКУ 567,2 7,4
79 8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 170,2 2,0
  9. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) 397,0 5,4

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.