Дипломна робота Операції з довгострокового кредитування фізичних осіб

Зміст

 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи здійснення, обліку та аудиту операцій з довгострокового кредитування фізичних осіб. 5

Розділ 1. Теоретичні основи здійснення, обліку та аудиту операцій з довгострокового кредитування фізичних осіб. 5

1.1. Економічна сутність, класифікація та нормативно-правове забезпечення довгострокового кредитування фізичних осіб. 5

1.2. Облік та аудит в системі управління кредитуванням фізичних осіб. 19

1.3. Критичний огляд літературних джерел та нормативних актів по темі дослідження. 28

Розділ 2. Система обліку операцій з довгострокового кредитування фізичних осіб. 32

2.1. Дослідження обліково-операційної діяльності Ощадбанку з довгострокового кредитування фізичних осіб  32

2.2. Розробка документообігу по довгостроковому кредитуванню фізичних осіб. 37

2.3. Удосконалення фінансового обліку кредитування фізичних осіб на інвестиційні цілі43

2.4. Особливості довгострокового кредитування на поточні потреби. 53

2.5. Фінансовий та податковий облік доходів та витрат по кредитуванню фізичних осіб. 57

2.6. Основи управлінського обліку кредитної діяльності банку. 64

Розділ 3. Внутрішній аудит довгострокових кредитів фізичних осіб. 75

3.1. Стандарти аудиту як методологічна основа його побудови. 75

3.2. Об’єкти, прийоми та методи внутрішнього аудиту. 82

3.3. Розробка програми внутрішнього аудиту довгострокових кредитних операцій на придбання землі та споруд і обладнання. 89

3.4. Розробка програми внутрішнього аудиту довгострокового кредитування на будівництво та освоєння землі100

3.5. Розробка програми внутрішнього аудиту довгострокового кредитування фізичних осіб на поточні потреби  104

Висновки та пропозиції111

Список використаних джерел. 116

Додатки. 120

Вступ

 

На сучасному етапі важливе місце в розвитку банківської діяльності України займає удосконалення форм кредитування, формування ефективної кредитної системи.

Значну роль у задоволенні виникаючих потреб населення, підвищенні його життєвого рівня, забезпеченні соціально-економічного розвитку країни відіграє довгострокове кредитування фізичних осіб.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться методиці та організації обліку та аудиту довгострокового кредитування фізичних осіб. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед  банківських послуг займають операції  з надання кредитів.

Значну частину серед операцій комерційного банку займають операції з довгострокового кредитування фізичних осіб, саме тому тема дипломної роботи є досить актуальною.

Теоретичні питання обліку та аудиту довгострокового кредитування фізичних осіб склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Проте питання довгострокового кредитування фізичних осіб в умовах ринкової економіки вимагають подальших досліджень. На особливу увагу заслуговує впровадження нових кредитних продуктів, що надаються населенню України, з врахуванням зарубіжної практики банківських і небанківських кредитно-фінансових установ, а також розвиток ринкової інфраструктури, пов’язаної з наданням споживчих кредитів населенню.

Метою даної роботи є розробка системи внутрішнього аудиту довгострокового кредитування фізичних осіб.

Для досягнення цієї мети нами були поставлені такі задачі:

— розглянути економічну сутність, класифікацію та нормативно-правове забезпечення довгострокового кредитування фізичних осіб;

—   розглянути облік та аудит в системі кредитування фізичних осіб;

— розглянути огляд літератури стосовно довгострокового кредитування фізичних осіб;

— провести дослідження системи обліку операцій з довгострокового кредитування фізичних осіб;

— розглянути систему внутрішнього аудиту довгострокових кредитів фізичних осіб.

Об’єкт дослідження – Солом’янське відділення ВАТ «Державного ощадного банку України». Солом’янське відділення Ощадного банку знаходиться за адресою м. Київ,   вул. Олексіївська,  13.

Предметом дослідження є записи бухгалтерського обліку базового комерційного банку стосовно довгострокового кредитування фізичних осіб.

Структура дослідження. Дана робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Розділ 1. Теоретичні основи здійснення, обліку та аудиту операцій з довгострокового кредитування фізичних осіб

 

1.1. Економічна сутність, класифікація та нормативно-правове забезпечення довгострокового кредитування фізичних осіб

 

Слово “кредит” походить від латинського “сreditum”, що означає “позика”, “борг”. Деякі лінгвісти пов»язують його із “credos”, тобто “вірю”. Отже, категорія кредиту так чи інакше розглядається економічною наукою, як відносини про надання позики однією особою іншій, що засновані на довірі та передбачають повернення наданої вартості у певний строк з сплатою ціни за користування. Таким чином, можна говорити, що кредитним відносинам притаманні такі базові ознаки:

— феномен кредитування означає передачу вартості однією особою іншій у тимчасове користування на умовах повернення та платності;

— економічною основою кредиту є тимчасово вільна від обігу мобілізована вартість, що здатна до відчуження та формування позичкового капіталу;

— кредитні відносини передбачають наявність довіри, тобто передбачають вільний рух інформації між позичальником і кредитором.

Таким чином, кредит – це економічні відносини, що виникають між кредитором та позичальником з приводу передачі тимчасово вільних коштів на умовах їх повернення та сплати ціни за користування. Кредит є однією з основних форм руху позичкового капіталу [49, c. 85].

….

Отже, пільгове довгострокове кредитування і іпотечне кредитування житла – єдині з самих випробуванних у світовій  практиці надійних засобів залучання позабюджетних інвестицій у житлове коло. Саме іпотека дозволить збалансувати потреби населення у покращенні житлового стану, комерційних банків в ефективній і прибутковій праці, споруджувального комплексу у ритмічному завантаженню промисловості і звичайно, суспільства, зацікавленого в єдиному економічному рості, якому буде сприяти широке розповсюдження іпотечного кредитування населення.

 

1.2. Облік та аудит в системі управління кредитуванням фізичних осіб

 

Здійснення обліку кредитування фізичних осіб є частиною інформаційної системи, що містить вичерпні фінансові відомості про банк як суб»єкт гос­подарської діяльності. Бухгалтерська інформація, базуючись на документальних доказах, дає змогу простежити активи банку від моменту, коли було отримано відповідний дозвіл та придбано ці активи, до їх списання чи реалізації. Йдеться про часовий період від виникнення зобов»язань до їх погашення. Отже, банк не може ус­пішно функціонувати в конкурентному середовищі без відповід­ної системи щоденного обліку операцій з кредитування фізичних осіб. Лише завдяки такому обліку керівництво банку має змогу по­стійно простежувати перебіг його діяльності, зокрема й ризики, яким він піддається у процесі здійснення банківських операцій [30, c. 124].

….

Отже, аудиторський висновок надається тим співробітникам банку, які можуть вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків або гарантувати їх виконання. Аудиторський висновок обов»язково надається керівникам підрозділу, що перевіряється, а керівництву банку надається тільки резюме. Аудиторський висновок може надаватися іншим зацікавленим особам або тим, чиї інтереси були порушені в результаті проведення перевірки.

 


3.2. Об’єкти, прийоми та методи внутрішнього аудиту

 

Об»єктами внутрішнього аудиторського контролю довгострокових кредитів фізичних осіб в ВАТ «Державний ощадний банк України» повинні бути:

— банківські операції (види діяльності банку) і їх відповідність чинному законодавству України;

— правила й процедури, згідно з якими здійснюються банківські операції, та їх дотримання;

— види банківських операцій, ефективність їх здійснення та оцінка ризиків;

— рівень комп»ютеризації та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності банку;

— внутрішня та зовнішня бухгалтерська і фінансова звітність банку, адекватність відображення в ній банківської діяльності;

— організація бухгалтерського та управлінського обліку, а також їх відповідність меті та завданням діяльності банку;

— управління трудовими та матеріальними ресурсами банку тощо.

….

доцільність надання кредитів. Ряд кредитів надано всупереч рішенню кредитного комітету (щодо суми креди­тування та відсотків) в значно більших сумах та невиправдано низьких про­центах, які приблизно в 20 разів нижчі за середню процентну ставку по за­лучених коштах. Таким  чином, в Ощадбанку повинен розглядатися аудиторський висновок керівником. На основі зауважень та пропозицій, які надані в аудиторському висновку, керівник повинен видати наказ, в якому будуть зазначенні всі необхідні заходи з виправлення помилок, що були виявленні в ході перевірки аудитором в ході перевірки.

Висновки та пропозиції

 

На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки та пропозиції.

Установами Ощадбанку надаються кредити фізичним особам. Установи Ощадного банку України надають кредити повнолітнім дієздатним громадянам України, які мають постійне джерело доходу. При наданні кредиту перевага надається громадянам, які одержують заробітну плату, пенсію та інші грошові доходи через установи Ощадбанку. Кредити надаються на споживчі цілі (придбання товарів широкого вжитку і тривалого користування, транспортних засобів, житла, будівництво, реконструкцію та ремонт тощо) та на нагальні потреби. Кредити на споживчі цілі можуть надаватись строком до 1 року (коротко- строкові кредити) та понад 1 рік (довгострокові кредити). Кредити на нагальні потреби можуть надаватись строком до 1 року.

За призначенням споживчі кредити в ВАТ «Державний ощадний банк України» поділяються на:

— кредити на поточні потреби (у вигляді овердрафту чи кредитної картки, а також видачі коштів готівкою);

— кредити в інвестиційну діяльність.

ВАТ «Державний ощадний банк України» розроб­ляє свої положення про споживчий кредит. Довгострокові кредити фізичним особам надаються на комерційній основі при дотри­манні всіх принципів кредитування в межах кредитних ресурсів банків.

Підставою для організації бухгалтерського обліку операцій  з довгострокового кредитування фізичних осіб в Ощадному банку  є первинні документи,  які фіксують факти здійснення  цих  операцій.

У Плані рахунків бухгалтерського обліку ВАТ «Державний ощадний банк України» операції кредитування населення в інвестиційну діяльність облі­ковуються на рахунках 221-і групи «Кредити в інвести­ційну діяльність, які надані фізичним особам»:

2213 А Довгострокові  кредити,  які  надані  фізичним  особам на будівництво та освоєння землі,

2214 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі.

Крім інвестиційних кредитів, установи ВАТ «Державний ощадний банк України» нада­ють населенню кредити на поточні потреби для:

— придбання предметів тривалого користування;

— оплати лікування;

— відшкодування збитків від стихійного лиха, нещасного випадку;

— на непередбачувані обставини тощо.

Для обліку операцій, пов»язаних з кредитуванням населення на поточні потреби, використовуються рахун­ки 220-ї групи «Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам»: 2205 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби.

Під час проведення аудиту довгострокових кредитів фізичних осіб діяльність аудитора суворо регламентована законодавчими і підзаконними актами, міжнародними, вітчизняними стандартами і норма­тивами.

Стандарти внутрішнього аудиту в ВАТ «Державний ощадний банк України» впроваджуються з метою регулювання роботи служби внутрішнього аудиту щодо виконання покладених на неї функціональних обов»язків. Стандарти є обов»язковими для безумовного дотримання їх комерційними банками, розташованими на території України.

Служба внутрішнього аудиту ВАТ «Державний ощадний банк України» при виконанні функціональних обов»язків має керуватися такими стандартами:

1. Керівництво службою внутрішнього аудиту.

2. Незалежність.

3. Професійна компетентність.

4. Обсяг роботи.

5. Планування і виконання аудиторської перевірки.

6. Складання аудиторського висновку.

Об»єктами внутрішнього аудиторського контролю довгострокових кредитів фізичних осіб в ВАТ «Державний ощадний банк України» повинні бути:

— банківські операції (види діяльності банку) і їх відповідність чинному законодавству України;

— правила й процедури, згідно з якими здійснюються банківські операції, та їх дотримання;

— види банківських операцій, ефективність їх здійснення та оцінка ризиків;

— рівень комп»ютеризації та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності банку;

— внутрішня та зовнішня бухгалтерська і фінансова звітність банку, адекватність відображення в ній банківської діяльності;

— організація бухгалтерського та управлінського обліку, а також їх відповідність меті та завданням діяльності банку;

— управління трудовими та матеріальними ресурсами банку тощо.

Під час проведення внутрішнього аудиту довгострокових кредитів фізичних осіб в ВАТ «Державний ощадний банк України» використовують ряд прийомів та методів.

Методика комплексної перевірки підрозділу з довгострокового кредитування фізичних осіб включає:

1. Перевірка організації роботи кредитного відділу.

2. Аудит порядку оформлення та надання кредитів.

3. Перевірка супроводження кредитів.

4. Аудит обліку кредитних операцій.

5. Перевірка організаційних засад контролю за проблемними кредитами.

6. Перевірка зберігання кредитних справ.

7. Аналіз кредитного портфеля.

8. Перевірка правильності визнання і списання безнадійної заборгованості за кредитами.

При перевірці надання кредитів фізичним особам ревізору необхідно перш за все:

— впевнитись, що всі кредити громадянам надаються у національній валюті України;

— перевірити дотримання установою банку обмеження граничних розмірів кредиту та строків їх надання, встановлених комерцій­ним банком для конкретного виду кредиту, а також, як відбува­ються зміни процентних ставок;

— перевірити наявність необхідних документів на отримання позик.

З метою перевірки обліку операцій з кредитування передбачається дотримання таких процедур:

— перевірити, чи відкриті позичкові рахунки по позиках та несплачених відсотках у розрізі позичальників (по всіх діючих позиках, згідно з журналом реєстрації кредитних договорів);

— встановити,   чи  складаються   відомості   нарахування   відсотків (у них вказується назва позичальника, період нарахування, сума, підпис працівника і головного бухгалтера). Можливе включення у відомість декількох позичальників, якщо дата сплати відсотків співпадає;

— провести вибіркову перевірку правильності та повноти нараху­вання відсотків, віднесених на балансові рахунки №№ 2218, 2208 (за 1-2 місяці);

— провести вибіркову перевірку за первинними документами сплати відсотків та основного боргу згідно з термінами, зазначеними в кредитному договорі (зокрема, звернути увагу на те, що авансова сплата відсотків заборонена), вказати номери кредитних угод та період перевірки;

— перевірити відповідність сум заборгованості, вказаних у балансі по рахунках №№ 2213, 2214 Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, 2216, 2217, 2291, 2202, 2205, 2206, 2207, 2290 на 1 число місяця, що ревізується, даним карток осо­бових рахунків;

— перевірити своєчасність та повноту віднесення несплачених у ; встановлений строк платежів на рахунок прострочених позик та процентів   (балансові   рахунки   №№2217,   2219,   2207,   2209) вибірково за 1 місяць та на звітну дату;

— перевірити, як обліковуються кредитні договори, страхові поліси (pax. №9819), застави (pax. №№ 9500, 9501), договори поруки (pax. № 9931), несплачені відсотки (pax. № 9601).

В Солом’янському відділенні Ощадного банку відділом внутрішнього аудиту банку було проведено аудиторську перевірку організації та ведення роботи з кредитними операціями довгострокового кредитування фізичних осіб. За результатами перевірки було складено аудиторський висновок. В Ощадбанку повинен розглядатися аудиторський висновок керівником. На основі зауважень та пропозицій, які надані в аудиторському висновку, керівник повинен видати наказ, в якому будуть зазначенні всі необхідні заходи з виправлення помилок, що були виявленні в ході перевірки аудитором в ході перевірки.

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 1. — С. 3.
 2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV // Відомості Верховної Ради. — 2003. — №25. — С. 13.
 3. Господарський кодекс України, м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV, діє з 1 січня 2004 року.
 4. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72. Бібліотека “Фактора”. Касові операції. – Х.: Фактор, 2001. – С86.
 5. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України, затверджена постано­вою Правління НБУ від 12.03.01 р. № 69, зі змінами і доповнен­нями.// Вісник НБУ – 2001. – №7. – С21.
 6. Правила організації розрахунково-касового обслуговуван­ня комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного бан­ку України та комерційними банками у національній валюті, затверджені постановою Правління НБУ від 05.02.2001 р. № 44.// Вісник НБУ – 2001. – №3. – С17.
 7. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 за № 135.//Все про бухгалтерський облік. — 2001. — №54. — С. 10-31.
 8. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. — С. 15—36.
 9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 10. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С.
 11. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України. Затверджено Постанова Правління Національного банку України
  № 114 від 20.03.98 р. (реєст. № 548 від 27.05.98 р.
 12. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України. Затверджено Постанова Правління Національного банку України № 358 від 20.07.99 р.
 13. Бавдей А.Л., Белый И.Н. Аудит и ревизия: Справочное пособие / И.Н. Белый (ред.). — Минск: ООО «Мисанта», 2003. — 220 с.
 14. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 2003. — 471с.
 15. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2003. — 478 с.
 16. Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 464 с.
 17. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Банки и биржи: Научно-консультационный центр, 2002. — 576 с.
 18. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Логос, 2002. — 344 с.
 19. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, — 2000. — 243 с.
 20. Верхоглядова Н. Оценка и подходы к управлению банковскими рисками // Экономика. Финансы. Право. — 2002. — № 10. — С. 8.
 21. Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа. — 2000. — № 1. — С. 13.
 22. Волошин І. Розрахунок резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за допомогою коефіцієнтного аналізу і повної моделі банку // Вісник НБУ. — 1999. — № 9. — С. 61.
 23. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
 24. Гласюк В. Практичні аспекти визначення обсягу кредиту, що надається під заставу // Вісник НБУ. — 2002. — № 8. — С. 15.
 25. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. — 2000. — № 2. — С. 56.
 26. Гроші та кредит: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни / За ред. М.І. Мируна. — К.: КНЕУ, 2002. — 76 с.
 27. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 2003. — 402 с.
 28. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с.
 29. Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.
 30. Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.
 31. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Фінанси України. — 2002. — № 9. — С. 55.
 32. Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних банків // Фінанси України. — 2002. — № 9. — С. 149.
 33. Дмитренко М. Управління ризиками в комерційних банках // Вісник НБУ. — 2003. — № 9. — С. 23.
 34. Довгорук П. Методи оцінки кредитного ризику в банках // Інформаційний бюлетень Міністерства статистики України. — 2003. — № 11—12. — С. 24.
 35. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.
 36. Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. — 2002. — № 5. — С. 20.
 37. Іванова Т, Ризики за активними операціями комерційного банку і його прибутковість // Вісник НБУ. — 2003. — № 12. — С. 40.
 38. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 39. Клименко Г. Кредитна діяльність комерційних банків України // Економіка України. — 2002. — .№ 3. — С. 34.
 40. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2002. — 378 с.
 41. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.
 42. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Знання, 2002. — 215 с.
 43. Матвієнко П. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів // Банківська справа. — 2003. — № 5. — С. 45.
 44. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М.Вознюк. – К.: Алеута, 2003. – 500 с.
 45. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: «НІОС», 1997. — 176 с.
 46. Пернарівський О. Оцінка та регулювання кредитних ризиків у банківському менеджменті // Економіка. Фінанси. Право. — 2003. — № 1. — С. 22.
 47. Пернарівський О. Ризик та ліквідність комерційного банку // Вісник НБУ. — 2003. — № 4. — С. 31.
 48. Примостка Л.0. Банківський менеджмент. Хеджування ризиків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2002. — 108 с.
 49. Примостка Л.0. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2001. — 280 с.
 50. Пуховкіна М., Клименко В. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. — 2002. — № 5. — С. 37.
 51. Романенко О. Управління активами і пасивами у процесі керівництва комерційним банком // Вісник НБУ. — 2002. — № 8. — С. 26.
 52. Святко С.А. Проблемні кредити та їх вплив на дохідність банку // Фінанси України. —2002. — № 2. — С. 75.
 53. Скакун Л. Неперервність процесу ризик-менеджменту кредитних операцій банку як основа їх беззбитковості // Банківська справа. — 2002. — № 5. — С. 9.
 54. Телешова Л. Вибір методу визначення відсоткових доходів від кредитів // Економіст. — 2002. — № 7—8. — С. 31.
 55. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – С. 193
 56. Тиркало Р.І., Щибиволок 3.1. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. — К.: Слобожанщина, 2003. — 236 с.
 57. Чекасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 272 с.
 58. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2002. — 289 с.
 59. Шелудько Н.М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. — 2002. — № 1. — С. 13.
 60. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. — 2002. — № 4. — С. 39.
 61. http://www.bank.gov.ua Офіційний сайт НБУ.


Додатки

Додаток А

Огляд нормативно-правової бази з питань обліку і аудиту кредитування фізичних осіб

Нормативний документ Ким і коли виданий Короткий зміст відносно теми роботи
1  Господарський кодекс України м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV, діє з 1 січня 2004 року   Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб»єктів господарювання різних форм власності. В господарському кодексі розглядаються принципи кредитування банками фізичних осіб
2 Закон України «Про банки і банківську діяльність» ВРУ від 7.12.2000 р. № 2121-111 Закон визначає регулювання діяльності банків в Україні стосовно кредитування фізичних осіб
3 Інструкція про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах Затверджена Постановою Правління НБУ 12.11.2003 №492 Інструкція регламентує порядок відкриття та закриття банками рахунків в національній валюті та інозе­мній валюті при отриманні кредитів фізичними особами
4 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 зі змінами та доп.) Визначає порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, що використовуються для бухгалтерського обліку довгострокових кредитів фізичних осіб

 

Продовження додатку А

5 План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, Затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) зі змінами та доповненнями План рахунків бухгалтерського обліку – це систематизований перелік рахунків фінансового обліку, використовуваних для реєстрації операцій з довгострокових кредитів фізичних осіб
6 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України Затверджено

Постанова Правління Національного банку України

30.12.98 № 566

Встановлює організаційні

засади  бухгалтерського  обліку  та фінансової звітності при здійсненні кредитування фізичних осіб в банках

7 Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні” 16.07.1999 р. № 996-XIV Встановлює організаційні

засади  бухгалтерського  обліку  та фінансової звітності при здійсненні кредитування фізичних осіб в банках

8 Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
№ 114 від 20.03.98 р.
(реєст. № 548 від 27.05.98 р.
Визначає систему аудиторської діяльності в банках та регламентує порядок створення і організацію роботи служби внутрішнього аудиту в комерційних банках України при здійсненні внутрішнього аудиту кредитування фізичних осіб
9 Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
№ 358 від  20.07.99 р.
Методичні вказівки визначають застосування стандартів внутрішнього аудиту, якими необхідно керуватися службі внутрішнього аудиту комерційного банку при проведенні систематичних аудиторських перевірок при здійсненні внутрішнього аудиту кредитування фізичних осіб

 

 

Додаток А

Баланс Солом’янське відділення Ощадного банку (в гривнях)
Показники на 01.01.03р. на 01.01.04р.
Активи    
Грошові кошти і коррах. в  НБУ 47148708 91099845
Державні цінні папери 0 15464345
Коррах. в інших банках 39846637 54319055
Міжбанківські депозити та кредити 51944278 48763457
 — резерви під міжбанківські операції -1013782 -514312
Кредити, видані клієнтам (брутто) 213667133 347190880
 — резерви під кредитні операції -3063733 -4472498
Цінні папери інших емітентів 27602931 15874952
 — резерви під операції з цінними паперами -141460 -76
Нематеріальні активи 624433 680336
Матеріальні активи 17830658 19156273
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші активи 24011101 22970865
Загальні активи 581468043 808552578
     
Зобов’язання    
Коррах. Банків 8045285 3882091
Міжбанківські депозити і кредити 22573225 49199564
Кошти до питання клієнтів 92437764 141614636
в т.ч.бюдж.організацій і небюдж.фондів 1263715 87688
Строкові депозити клієнтів 153521554 250608431
Цінні папери власного боргу 1123324 5700547
Кредити, отримані від міжнародних

фінансових організацій

41382005 41097263
Субординований борг 13484550 21570825
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші зобов’язання 15021459 22502228
Загальні зобов’язання 510600305 734195041
     
Капітал    
Статутний фонд 43000000 50000000
 — власні викуплені облігації банку -117598 -4028
Резерви і прибуток минулих років 25274589 20978832
Прибуток поточного року 2710748 3382733
Загальний капітал 70867739 74357537
     
Загальні зобов’язання і капітал 581468044 808552578

 

 

Додаток Б

Звіт про прибутки та збитки Солом’янське відділення Ощадного банку (тис. грн.)
Показники 2002 р 2003 р
Процентні доходи 41722 49178
по кредитам юридичним особам 34828 43441
по міжбанківським кредитам та депозитам 5474 3596
по кредитам фізичним особам 994 883
по цінним паперам 425 1254
Інші 1 4
Процентні видатки 24841 30032
по депозитам фізичних осіб 11472 15880
по депозитам юридичних осіб 5420 5725
по міжбанківським кредитам і депозитам 4930 4133
по поточних рахунках клієнтів 1862 2006
Інші 1127 2288
Чистий процентний дохід 16881 19146
Непроцентні доходи 20748 22073
Комісійні: 16023 17573
за розрахунково-касове обслуговування клієнтів 10861 11164
по операціям на валютному ринку
та ринку банківських металів 2492 3467
за інші послуги, здійснені клієнтам і банкам 2670 2942
Від торгових операцій: 3601 3866
Інші: 1124 634
Усього доходів 62470 71251
Непроцентні видатки 29348 29727
Комісійні 1894 1761
На утримання основних засобів та    
нематеріальних активів 5720 5161
На телекомунікації 2524 2512
Інші операційні на адміністративні видатки 19210 20293
Усього видатків 54189 59759
Прибуток до формування    
резервів та оподаткування 8281 11492
Відрахування в резерви 3642 7758
Податок на прибуток 1928 1264
Чистий прибуток від основної діяльності 2711 2470
Прибуток від реалізації необоротних активів   913
Чистий прибуток 2711 3383

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.