Дипломна робота Управління валютними операціями банку

Розділ 2. Аналіз валютних операцій АКБ „Укрсоцбанк”. 3

 

2.1. Організація діяльності в АКБ „Укрсоцбанк”. 3

2.2. Аналіз обсягів та структури валютних операцій  АКБ „Укрсоцбанк”  12

2.3. Аналіз ефективності валютних операцій АКБ „Укрсоцбанк”. 20

 

Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління валютними операціями АКБ „Укрсоцбанк”. 28

3.1. Напрямки вдосконалення організації валютних операцій. 28

3.2. Методи управління валютним ризиком АКБ „Укрсоцбанк”. 38

3.3. Підвищення ефективності управління валютними операціями. 47

 

Висновки. 54

 

Додатки. 59

Розділ 2. Аналіз валютних операцій АКБ „Укрсоцбанк”

2.1. Організація діяльності в АКБ „Укрсоцбанк”

 

Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» на сьогодні — один з найбільших системних банків в Україні, чисті активи якого станом на 1 жовтня 2007 року перевищують 27,207 млрд. грн. За 17 років свого існування Банк завоював стійкий авторитет надійної та стабільної фінансової установи, що стрімко розвивається й оперативно реагує на зміни ринку.

….

Чисті процентні доходи АКБ „Укрсоцбанк” становлять в 2006 році 601547 тис. грн. в порівнянні з 358721 тис. грн в 2005 році. За рахунок того, що доходи зросли в більшій мірі ніж витрати, в  2006 чистий прибуток  зріс порівняно з минулими роками та склав 287336 тис. грн., а порівнянні з 96452 тис. грн. та 101832 тис. грн. відповідно в 2004 та 2005 роках.

Динаміку доходів та витрат покажемо на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Динаміка доходів та витрат АКБ „Укрсоцбанк” за 2004-2006 роки

 

Отже, валютними операціями в АКБ „Укрсоцбанк” займається відділ валютних операцій в складі управління активних та пасивних операцій. На підставі одержаної в Національному банку України ліцензії АКБ „Укрсоцбанк” має право здійснювати ряд валютних операцій.

2.2. Аналіз обсягів та структури валютних операцій  АКБ „Укрсоцбанк”

 

Основною метою аналізу валютних операцій АКБ „Укрсоцбанк” є:

— забезпечення необхідною інформацією процесу управління та прийняття рішень стосовно операцій з іноземною валютою;

— забезпечення можливості розроблення аргументованої концеп­ції розвитку банку, яка базується на комплексному підході до аналі­зу валютних активів та пасивів банку, зовнішнього та внутрішнього середовища, що дає змогу проводити діагностику та прогнозування банківської діяльності в цілому і на валютному ринку зокрема;

— формування лімітної політики банку;

— дотримання нормативів НБУ у сфері валютних операцій.

Аналіз динаміки валютних активів та зобов»язань АКБ „Укрсоцбанк” проведемо за допомогою табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Аналіз динаміки валютних активів та зобов»язань АКБ „Укрсоцбанк” в 2004-2006 рр., тис. грн.

Отже, протягом 2004-2006 років  АКБ „Укрсоцбанк” здійснював ефективну діяльність за операціями з іноземною валютою.  АКБ „Укрсоцбанк” мав довгу відкриту валютну позицію. Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції (Н13) в 2005 році зріс порівняно з 2004 роком на 10,8%, а в 2006 році зменшився на 8,4% порівняно з 2005 роком. Протягом 2004-2006 років  АКБ „Укрсоцбанк” мав валютну позицію, що відповідала нормативним значенням. В 2006 році порівняно з 2005 доходи за операціями з іноземною валютою зросли на 56013 тис. грн. (14,71%), витрати за операціями з іноземною валютою зросли на 25095 тис. грн. (6,99%), що призвело до збільшення прибутку від операцій з іноземною валютою на 30936 тис. грн. (142,58%), при цьому частка прибутку за операціями з іноземною валютою в загальному прибутку знизилася з 13,99% до 13,11%.


Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління валютними операціями АКБ „Укрсоцбанк”

3.1. Напрямки вдосконалення організації валютних операцій

 

За сучасних умов розвитку банківської діяльності головне завдання АКБ „Укрсоцбанк”  полягає в пошуку реальних шляхів мінімізації ризиків та отримання достатніх прибутків для збереження коштів вклад­ників і підтримання життєдіяльності банку. Успішне вирішен­ня цієї складної проблеми потребує використання багатьох ме­тодів, прийомів, способів, систем та розробки нових підходів до управління валютними операціями АКБ „Укрсоцбанк”.

У всьому світі рівень ефективності управління валютними активами і па­сивами розглядається як один з найважливіших чинників підви­щення стабільності, надійності, ліквідності та прибутковості діяль­ності. В умовах жорсткої конкуренції, що супроводжує розвиток ринкової економіки, необхідно постійно удосконалювати систе­ми та форми управління активами і пасивами, швидко оволодіва­ти нагромадженими в теорії та практиці знаннями, знаходити нові неординарні рішення в динамічній ситуації. Лише такий підхід до управління забезпечує виграш у конкретному середовищі або, принаймні, нормальні умови розвитку організації. Банківська ді­яльність у сучасному світі — одна з найбільш конкурентних, то­му успіх і життєдіяльність банку істотно визначається рівнем управління.

Отже, на формування фінансового результату від валютних операцій  АКБ “Укрсоцбанк” впливають заходи, що повинні проводитися в банку для забезпечення зростання доходів та зниження витрат. В 2007 році АКБ “Укрсоцбанк” планує підвищити доходи за операціями з іноземною валютою на 15% (65525,7 тис. грн.). порівняно з минулим 2006 роком, при цьому витрати за операціями з іноземною валютою зростуть на 10% (38420,4 тис. грн.), що призведе до збільшення прибутку від операцій з іноземною валютою на 27105,3 тис. грн. (51,5%).

Співвідношення між прибутковістю валютних  активів і ціною пасивів АКБ “Укрсоцбанк” є найважливішим показником, що відображаєефективність його діяльності. Дослідження даного співвідношення пов’язано з деякими труднощами: доходність активів і витрати на виплату відсотків АКБ “Укрсоцбанк” не змінюються одночасно; відповідність структури активів і пасивів зв»язано з проблемою ліквідності; схема повернення позичок звичайно не збігається з порядком виконання зобов»язань; очікувані значення прибутковості активів і ціни пасивів залежать від рівня інфляції.

 


Висновки

 

Отже, валютними операціями в АКБ „Укрсоцбанк” займається відділ валютних операцій в складі управління активних та пасивних операцій. На підставі одержаної в Національному банку України ліцензії АКБ „Укрсоцбанк” має право здійснювати ряд валютних операцій.

Чисті процентні доходи АКБ „Укрсоцбанк” становлять в 2006 році 601547 тис. грн. в порівнянні з 358721 тис. грн в 2005 році. За рахунок того, що доходи зросли в більшій мірі ніж витрати, в  2006 чистий прибуток  зріс порівняно з минулими роками та склав 287336 тис. грн., а порівнянні з 96452 тис. грн. та 101832 тис. грн. відповідно в 2004 та 2005 роках.

Основною метою аналізу валютних операцій АКБ „Укрсоцбанк” є:

— забезпечення необхідною інформацією процесу управління та прийняття рішень стосовно операцій з іноземною валютою;

— забезпечення можливості розроблення аргументованої концеп­ції розвитку банку, яка базується на комплексному підході до аналі­зу валютних активів та пасивів банку, зовнішнього та внутрішнього середовища, що дає змогу проводити діагностику та прогнозування банківської діяльності в цілому і на валютному ринку зокрема;

— формування лімітної політики банку;

— дотримання нормативів НБУ у сфері валютних операцій.

В 2006 році абсолютний приріст валютних ак­тивів АКБ „Укрсоцбанк”  збільшився на 160800 тис. грн (у гривневому еквіва­ленті), або на 6,47%, валютні зобов»язання зросли на 53400 тис. грн, або на 2,74 %. Водночас частка валютних активів у загаль­них активах у звітному періоді зменшилась із 23,09 % на 1 січня 2006 р. до 15,09% на 1 січня 2007 p., тобто на 8,0 процентних пун­кти. Відповідно зменшилась і частка валютних зобов»язань у за­гальних зобов»язаннях АКБ „Укрсоцбанк”.

На 1 січня 2007 р. основну частку в валютних активах становлять кредити, надані юридичним осо­бам — 32,9 %, та кошти на коррахунках в інших банках — 24,9 %. Значну частку в активах банку складали міжбанківські кредити та депозити — 15,8 % та інші активи — 21,9 %. Прибли­зно така ж тенденція спостерігалась і в базисному періоді (станом на 1 січня 2006 р.), де пи­тома вага цих видів активів становила 98,2%. У структурі валютних зобов»язань спостерігалась перевага строкових депозитів фізичних осіб — 26,1 %, коштів до запитан­ня юридичних осіб — 17,2%, коштів до запитання фізичних осіб — 13,8%. Велику питому вагу склали кошти на валютних рахунках юридичних осіб — 9,5 %. Аналогічна структура спо­стерігалась і в базисному періоді (станом на 1 січня 2006 р.), але там переважали строкові депозити фізичних осіб — 36,6 % та кошти до запитання юридич­них осіб — 19,5 %.

У структурі валют, за видами пере­важають залишки за статтями активів у доларах США. Їх частка на 1 січня 2007 р. становила 44 % у загальному обсязі валютних акти­вів АКБ „Укрсоцбанк”. Високу питому вагу займають активи в євро — 31 %. При цьому частка доларів США найбільша за такими статтями активів, як готівкові кошти (52%), кошти на коррахунках в інших банках (51%), кредити юридичним особам (46%), а за статтями «дорожні чеки» та «МБК надані», «цінні папери в іноземній валюті» перева­га надається євро. Їх питома вага становила відповідно 46%, 49% та 51%. Аналіз структури в динаміці дає змогу зробити висновок про чітку тенденцію збільшення частки валютних активів у євро.

Обсяг виданих кредитів АКБ „Укрсоцбанк” у іноземній валюті збільшився на 6,99 % за рахунок міжбанківських кредитів та кре­дитів, що надані фізичним особам. Урахову­ючи те, що прибутковість від міжбанківських кредитів вища, ніж за іншими кредитними операціями, можна відзначити це як пози­тивну тенденцію.

Банк проводить значні обсяги операцій з валютними цінно­стями в основному з резидентами. У розрізі валют найбільшу ча­стку становлять валюти вільно конвертовані, ресурсна база банку в основному складається із залучених коштів юридичних та фізи­чних осіб на внутрішньому валютному ринку. Динаміка показників структури активів та пасивів АКБ „Укрсоцбанк” по­зитивна та стабільна. Різновидність операцій з валютними цінностями забезпе­чує сучасні потреби клієнтів АКБ „Укрсоцбанк” та є додатковим джерелом прибутку.

Протягом 2004-2006 років  АКБ „Укрсоцбанк” мав довгу відкриту валютну позицію. Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції (Н13) в 2005 році зріс порівняно з 2004 роком на 10,8%, а в 2006 році зменшився на 8,4% порівняно з 2005 роком. Протягом 2004-2006 років  АКБ „Укрсоцбанк” мав валютну позицію, що відповідала нормативним значенням.

Завершальним етапом аналізу валютних операцій є оцінка їх ефективності, яка здійснюється через аналіз доходів та витрат банку від операцій з іноземною валютою. Доходи від операцій з іноземною валютою АКБ „Укрсоцбанк” в 2006 році зросли порівняно з 2005 роком на 56031 тис. грн. (14,71%). В структурі доходів переважають доходи від торгівельних операцій, вони склали 70,48%, 70,94% та 72,03% відповідно в 2004-2006 роках. Процентні доходи склали 26,14%, 25,53% та 24,29% відповідно в 2004-2006 роках.

Витрати від операцій з іноземною валютою АКБ „Укрсоцбанк” в 2006 році зросли порівняно з 2005 роком на 25095 тис. грн. (6,99%). В структурі доходів переважають процентні витрати, вони склали 58,03%, 57,6% та 56,64% відповідно в 2004-2006 роках.

В 2005 році порівняно з 2004 доходи за операціями з іноземною валютою зросли на   22506 тис. грн. (6,28%), витрати за операціями з іноземною валютою зросли на 14331 тис. грн. (4,16%), що призвело до збільшення прибутку від операцій з іноземною валютою на 8175 тис. грн. (60,45%), при цьому частка прибутку за операціями з іноземною валютою в загальному прибутку зросла з 9,81% до 13,99%. В 2006 році порівняно з 2005 доходи за операціями з іноземною валютою зросли на   56013 тис. грн. (14,71%), витрати за операціями з іноземною валютою зросли на 25095 тис. грн. (6,99%), що призвело до збільшення прибутку від операцій з іноземною валютою на 30936 тис. грн. (142,58%), при цьому частка прибутку за операціями з іноземною валютою в загальному прибутку знизилася з 13,99% до 13,11%.

За сучасних умов розвитку банківської діяльності головне завдання АКБ „Укрсоцбанк”  полягає в пошуку реальних шляхів мінімізації ризиків та отримання достатніх прибутків для збереження коштів вклад­ників і підтримання життєдіяльності банку. Успішне вирішен­ня цієї складної проблеми потребує використання багатьох ме­тодів, прийомів, способів, систем та розробки нових підходів до управління валютними операціями АКБ „Укрсоцбанк”.

Діяльність щодо управління валютними операціями має належати до числа стратегічних планів АКБ „Укрсоцбанк”. При цьому потрібно визначити довгострокові завдання, шляхи розвитку банку, а та­кож комплекс заходів щодо їх реалізації. Основними принципами управління валютними операціями АКБ „Укрсоцбанк” має бути науковість, комплексність, системність, об»єктивність, точність, достовірність, дійовість, єдність планів, оперативність, зацікавленість, демократизм, ефективність.

Для ефективного управління валютними операціями в АКБ „Укрсоцбанк” потрібно регулярно проводити контроль цих операцій. Основними завданнями аналізу валютних операцій АКБ „Укрсоцбанк” мають бути: оцінювання діяльності банку на валютному ринку, його мас­штабності та конкурентоспроможності; визначення достатності можливостей банку для повного та адекватного співвідношення обсягів валютних операцій зі ступе­нем прийнятого ризику і рівнем прибутковості; контроль показників валютного ризику, що забезпечується дотриманням установлених нормативів відкритої валютної позиції; оцінка ефективності формування та використання валютних ресурсів; визначення способів залучення валютних коштів на вигід­них умовах; оцінювання прибутковості валютних операцій; обґрунтування доцільності здійснення тих чи інших валют­них операцій банку; оцінювання ефективності впровадження нових банківських продуктів;  визначення об»єктивних та суб»єктивних факторів, що впли­вають на здійснення валютних операцій.

Валютний ризик АКБ „Укрсоцбанк”виникає у випадку невідповідності обсягів активів і зобов»язань банку в іноземній валюті. При цьому виникає відкрита валютна позиція банку — невідповідність між активами і пасивами бан­ку в іноземній валюті. Стратегія управління валютним ризиком полягає в тому, що АКБ „Укрсоцбанк” може вибирати між: повним непокритим валютним ризиком;   100 % хеджуванням валютних ризиків; вибірним   хеджуванням  валютних   ризиків. АКБ „Укрсоцбанк” повинен мати письмово викладену політику, що обумов­лює діяльність з іноземної валюти. Мета письмового викладу та­кої політики полягає в тому, щоб передати сподівання і наміри старшого керівництва і Ради директорів (чи іншого еквівалент­ного органу) лінійному керівництву та персоналу.

На формування фінансового результату від валютних операцій  АКБ “Укрсоцбанк” впливають заходи, що повинні проводитися в банку для забезпечення зростання доходів та зниження витрат. В 2007 році АКБ “Укрсоцбанк” планує підвищити доходи за операціями з іноземною валютою на 15% (65525,7 тис. грн.). порівняно з минулим 2006 роком, при цьому витрати за операціями з іноземною валютою зростуть на 10% (38420,4 тис. грн.), що призведе до збільшення прибутку від операцій з іноземною валютою на 27105,3 тис. грн. (51,5%).

Співвідношення між прибутковістю валютних  активів і ціною пасивів АКБ “Укрсоцбанк” є найважливішим показником, що відображаєефективність його діяльності. Дослідження даного співвідношення пов’язано з деякими труднощами: доходність активів і витрати на виплату відсотків АКБ “Укрсоцбанк” не змінюються одночасно; відповідність структури активів і пасивів зв»язано з проблемою ліквідності; схема повернення позичок звичайно не збігається з порядком виконання зобов»язань; очікувані значення прибутковості активів і ціни пасивів залежать від рівня інфляції.


Додатки

Додаток А

 

 

Баланс

за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Примітки 2006 рік 2005 рік
  АКТИВИ      
1 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку   2 734 960 1 629 958
2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, і цінні папери, емітовані НБУ 2 210 720 212 228
3 Кошти в інших банках 3 202 381 414 296
4 Цінні папери в торговому портфелі банку 4 283 556 667
5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 5 16 531 329 313
6 Кредити та заборгованість клієнтів 6 12 426 630 7 048 834
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 7 0 0
8 Інвестиції в  асоційовані та дочірні компаній 8 5 786 209
9 Основні засоби та нематеріальні активи 9 1 484 298 973 539
10 Нараховані доходи до отримання 10 83 125 85 486
11 Відстрочений податковий актив   0 0
12 Інші активи 11 72 634 63 736
13 Довгострокові активи, призначені для продажу 12 10 834 4 697
14

Усього активів

  17 531 455 10 762 963
  ЗОБОВ`ЯЗАННЯ      
15 Кошти банків   3 826 027 975 485
15.1 У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України   378 750 0
16 Кошти клієнтів 13 10 992 553 8 350 158
17 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком   6 386 79 823
18 Боргові цінні папери, емітовані банком 14 367 619 71 803
19 Нараховані витрати до сплати 15 131 631 102 364
20 Відстрочені податкові зобов»язання   233 573 114 634
21 Інші зобов’язання 16 47 004 41 522
22

Усього зобов`язань

  15 604 793 9 735 789

 

1 2 3 4 5
  ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ      
23 Статутний капітал 17 370 000 70 000
24 Капіталізовані дивіденди   0 0
25 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)   (1) (67)
26 Емісійні різниці   992 957
27 Резерви та інші фонди банку   560 775 443 461
28 Резерви переоцінки, у тому числі:   705 915 410 480
28.1 Резерви переоцінки необоротних активів   705 688 394 973
28.2 Резерви переоцінки цінних паперів   227 15 507
29 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років   1 645 511
30 Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження   287 336 101 832
31 Усього власного капіталу   1 926 662 1 027 174
32 Усього пасивів   17 531 455 10 762 963

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

 

 

Звіт про фінансові результати

за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Примітки 2006 рік 2005 рік
1 2 3 4 5
1 Чистий процентний дохід   601 547 358 721
1.1 Процентний дохід 19     1 420 562     908 628
1.2 Процентні витрати 20   (819 015)   (549 907)
2 Чистий комісійний дохід   403 156 329 046
2.1 Комісійний дохід       420 317     341 977
2.2 Комісійні витрати       (17 161)     (12 931)
3 Торговельний дохід 21        94 081        62 637
4 Дохід у вигляді дивідендів 22                143       58
5 Дохід від участі в капіталі                   0                 1
6 Інший дохід   26 626 22 060
7 Усього доходів   1 125 553 772 523
8 Загальні адміністративні витрати 23  (270 003)  (219 792)
9 Витрати на персонал 24   (342 806)   (277 656)
10 Втрати від участі в капіталі                    0                  0
11 Інші витрати       (53 198)     (49 205)
12 Прибуток від операцій        459 546      225 870
13 Чисті витрати на формування резервів 25     (58 071)     (70 725)
14 Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу   0 0
15 Прибуток до оподаткування   401 475 155 145
16 Витрати на податок на прибуток 26    (114 258)    (53 354)
17 Прибуток після оподаткування   287 217 101 791
18 Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу  

27

 

119

 

41

19 Чистий прибуток/збиток банку   287 336 101 832
20 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 28 0,14 0,17
21 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 28 0,14 0,17

 

 

Запись опубликована в рубрике Аналітична частина диплому, Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт, Проектна частина диплому с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.