Курсова робота Внутрішній аудит формування використаного прибутку. Аудит прибутковості комерційного банку

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні засади внутрішнього аудиту комерційного банку. 6

1.1. Сутність прибутку та прибутковості комерційного банку. 6

1.2. Характеристика    нормативно-правової     бази     формування  прибутку та визначення прибутковості комерційного банку та їх аудиту. 11

1.3. Роль внутрішнього аудиту в системі управління    витратами комерційного банку. 15

 

Розділ 2.  Організація та інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту в АКБ “Укрсоцбанк”. 20

2.1. Оцінка стану служби внутрішнього аудиту в АКБ “Укрсоцбанк”  20

2.2. Характеристика системи внутрішнього контролю в АКБ “Укрсоцбанк”  28

2.3. Документальне оформлення прибутку в АКБ “Укрсоцбанк”. 35

2.4. Організація обліку в АКБ “Укрсоцбанк” щодо формування прибутку  38

 

Розділ 3. Методика проведення внутрішнього аудиту формування прибутку та прибутковості в АКБ “Укрсоцбанк”. 44

3.1. Програма внутрішнього аудиту формування прибутку та прибутковості банку. 44

3.2. Технологія проведення аудиту формування прибутку та прибутковості банку. 49

3.3. Внутрішній аналіз формування прибутку та прибутковості в комерційному банку. 56

 

Висновки. 59

 

Список літератури. 63

 

Додатки. 66

Вступ

 

В Україні при переході до ринкової економіки постає проблема підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Управління діяльністю комерційного банку повинно: сприяти отриманню прибутку або створенню умов для його отримання в майбутньому; регулювати значення процентних ставок за депозитними та позиковими операціями та встановлювати їх на рівні, що забезпечує рентабельність банківських операцій та еластичність до витрат; забезпечувати взаємозв’язок  між депозитними операціями та операціями з видачі позик за строками та сумами; підтримувати ліквідність балансу; мінімізувати процентний ризик. В даний час важлива увага в банках приділяється теоретичним та методологічним основам управління активами та пасивами банку.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться аудиту операцій комерційних банків. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.

Тема аудиту прибутку та прибутковості комерційного банку погано висвітлена в сучасній літературі.

Саме тому тема курсової роботи “Внутрішній аудит формування використаного прибутку. Аудит прибутковості комерційного банку” є досить актуальною.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Метою курсової роботи є розгляд, оцінка та удосконалення системи внутрішнього аудиту формування прибутку та прибутковості в сучасних умовах господарювання.

Завданнями курсової роботи є:

—         розкриття сутності прибутку та прибутковості банку;

— огляд нормативно-правової бази стосовно регулювання прибутку та прибутковості комерційного банку;

— визначення ролі внутрішнього аудиту формування прибутку та прибутковості в системі банківського менеджменту;

— дослідження організації та інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту в АКБ “Укрсоцбанк”;

— дослідження методики проведення внутрішнього аудиту формування прибутку та прибутковості.

Виклад матеріалу вестиметься в суворій послідовності і взаємопов»язаності кожного питання.

Теоретичну основу дослідження питань аудиту витрат комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Предметом дослідження є прибуток та прибутковість базового комерційного банку.

Об’єкт дослідження – АКБ “Укрсоцбанк”.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література, фінансова звітність АКБ “Укрсоцбанк”.

Робота складається з трьох розділів.

В першому розділі розглядається теоретичні аспекти внутрішнього аудиту формування прибутку та прибутковості комерційного банку.

В другому розділі розглянуто організацію та інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту формування прибутку та прибутковості АКБ “Укрсоцбанк”.

В третьому розділі розглянуто методику внутрішнього аудиту формування прибутку та прибутковості в АКБ “Укрсоцбанк”.


Розділ 1. Теоретичні засади внутрішнього аудиту комерційного банку

 

1.1. Сутність прибутку та прибутковості комерційного банку

 

 

Комерційні банки та їх установи працюють на принципах комерційного розрахунку, тобто в процесі виконання своїх функцій вони одержують прибуток [7, c. 37].

Сучасний банк — це підприємство, що працює на засадах комерційного розрахунку з метою отримання максимально можливого прибутку. Суттєво важливо, щоб комерційні банки отримували достатній прибуток, необхідний для нарощення свого капіталу, що дозволить розширити обсяг та підвищувати якість банківських послуг.

Банківський прибуток є одним із найважливіших показників ефективності функціонування банку, його стабільності. У ньому зацікавлені всі учасники економічного процесу. Розмір банківського прибутку хвилює акціонерів, тому що є показником отриманого доходу на інвестований ними капітал. Вкладникам прибуток гарантує стабільний дохід і впевненість у завтрашньому дні, оскільки збільшення резервів і власних коштів банку свідчить про його стабільність. Позичальники також зацікавлені в прибутках банку, адже таким чином зростають їх власні накопичення.

Банківський прибуток формується у результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банків. Він є джерелом виплати дивідендів акціонерам, створення фондів банку, базою підвищення добробуту банківських працівників.

Завдання коригування і санації передбачають розробку за резу­льтатами проведеного аудиту на прохання клієнта рекомендацій щодо виправлення викритих ним помилок та уникнення зловживань. Аудитор може дати рекомендації щодо санації і відновлення бухгалтер­ської документації, постановки бухгалтерського обліку, але безпосеред­ньо він не бере участі у виправленні помилок і проведенні санацій.

Завдання оперативного контролю і аналізу передбачає проведен­ня оперативного аудиту й аналізу безпосередньо у процесі госпо­дарської діяльності клієнта з метою попередження помилок, вибору оптимальних варіантів управлінських рішень без безпосереднього втручання аудитора [16, c. 74].


Розділ 2.  Організація та інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту в АКБ “Укрсоцбанк”

 

2.1. Оцінка стану служби внутрішнього аудиту в АКБ “Укрсоцбанк”

 

Внутрішній аудит в АКБ “Укрсоцбанк” здійснюється на підставі Положення, яке розробляється кожним банком самостійно з урахуванням вимог Національного банку України та специфіки діяльності самого банку.

Положення про службу внутрішнього аудиту затверджується Правлінням банку АКБ “Укрсоцбанк” та погоджується з Радою банку.

Служба внутрішнього аудиту банку — це самостійний структурний підрозділ комерційного банку, який створюється за рішенням вищого органу банку і, як правило, підпорядковується безпосередньо Раді банку.

Чисельність внутрішніх аудиторів в банку має бути достатньою для ефективного досягнення цілей та завдань, поставлених перед цим підрозділом.

Одночасно на суму такої заборгованості виконується прове­дення за дебетом позабалансових рахунків: 9600 «Не сплачені банками доходи», 9601 «Не сплачені клієнтами доходи».

На цих рахунках заборгованість ураховується до часу надхо­дження платежу до банку в порядку відшкодування або до закінчен­ня строку позовної давності, про що в обліку виконується запис:

Д-т рахунків 2600 «Поточні рахунки суб»єктів господарської діяльності» або 1200 «Кореспондентський рахунок в НБУ»

К-т рахунків 7720 «Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами» або 6717 «Повернення раніше списаних безнадійних процентних доходів минулих років».

Одночасно на суму отриманого платежу кредитуються рахунки 9600 або 9601.


Розділ 3. Методика проведення внутрішнього аудиту формування прибутку та прибутковості в АКБ “Укрсоцбанк”

 

3.1. Програма внутрішнього аудиту формування прибутку та прибутковості банку

 

Загалом процес внутрішнього аудиту формування прибутку та прибутковості операцій в АКБ “Укрсоцбанк” має сім умовно самостійних етапів, що повністю відповідає нормативним вимогам:

1) планування контрольно-аудиторської роботи;

2) підготовка до проведення внутрішнього аудиту формування прибутку та прибутковості;

3) організаційно-дослідна стадія процесу внутрішнього аудиту;

4) оформлення матеріалів проведення аудиту;

5) реалізація матеріалів аудиту;

6) контроль за виконанням рішень, прийнятих за матеріалами проведення аудиту;

7) облік проведення аудиту і звітність про аудиторську діяльність.

Аудиторська перевірка передбачає планування аудиту, перевірку та оцінку інформації, надання рекомендацій та контроль після перевірки.

Планування аудиторської перевірки передбачає ознайомлення з операціями, ризиками і системами внутрішнього контролю в підрозділі з метою виявлення об»єктів, що вимагають особливої уваги, отримання висновків та пропозицій від суб»єкта перевірки.

фінансуються за раху­нок пасивів за проценти, у той час як депозити, по яких не нараховують процен­ти, надходження збільшують, особливо, коли за їх рахунок фінансуються ті ак­тиви, за якими отримуються високі проценти.

Відношення чистого операційного доходу до загаль­них активів (КЧОД/ЗА, %):

КЧОД/ЗА (%) = Чистий операційний дохід/ Середні загальні активи

В 2002 році

КЧОД/ЗА(%) = 274583/1983720 * 100% = 13,84 %,

В 2003 році

КЧОД/ЗА(%) = 322697/1705932 * 100% = 18,92 %

Отже, АКБ “Укрсоцбанк” за 2003 рік покращив свою діяль­ність, що призвело до збільшення прибутку до оподаткування на 12919 тис. грн., або на 255,37%. Якщо за 2002 рік було отримано прибутку 5059 тис. грн., то за 2001 рік — 17978 тис. грн. Це пояснюється зменшенням збиткової ді­яльності по розміщенню коштів, збитки від якої в 2003 році склали 21320 тис. грн. порівняно з 27438 тис. грн. в 2002 р.; прибуток від комісії зріс на 6112 тис. грн.

 


Висновки

Банківський прибуток є одним із найважливіших показників ефективності функціонування банку, його стабільності. У ньому зацікавлені всі учасники економічного процесу. Розмір банківського прибутку хвилює акціонерів, тому що є показником отриманого доходу на інвестований ними капітал. Вкладникам прибуток гарантує стабільний дохід і впевненість у завтрашньому дні, оскільки збільшення резервів і власних коштів банку свідчить про його стабільність. Позичальники також зацікавлені в прибутках банку, адже таким чином зростають їх власні накопичення.

Банківський прибуток формується у результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банків. Він є джерелом виплати дивідендів акціонерам, створення фондів банку, базою підвищення добробуту банківських працівників.

Прибутковість, на наш погляд, характеризує рівень віддачі витрат і використання коштів під впливом основних факторів. Прибутковість потрібно розуміти не тільки як фінансові показники результативності комерційної діяльності банку, а як більш широке поняття, тобто загальний підсумок економічної діяльності банку.

Важливе місце в системі банківського менеджменту займає внутрішній аудит прибутку та прибутковості. Ринкові відносини, конкурентоспроможність банків зумовили виникнення вну­трішнього аудиту, організованого власниками банків. У конкурентній боротьбі важливим засобом євнутрішній аудит, який допомагає утриматися на ринку. У банках створюються відділи, що відповідають за фор­мування, координацію і виконання планів внутрішнього аудиту. Його здійснюють співробітники спеціального від­ділу і суміжних з ним служб (бізнесу, маркетингу).

Необхідність проведення аудиту прибутку обумовлюється потребою корис­тувачів інформації про реальний фінансовий стан комерційного банку.

Внутрішній аудит в АКБ “Укрсоцбанк” здійснюється на підставі Положення, яке розробляється кожним банком самостійно з урахуванням вимог Національного банку України та специфіки діяльності самого банку.

Головними функціями служби внутрішнього аудиту банку є:

— зменшення ризиків у проведенні операцій, пов»язаних з раціональним та ефективним використанням ресурсів банку;

— надання рекомендацій структурним підрозділам банку у процесі планування, на стадії розроблення і впровадження нових продуктів, процесів, систем;

— проведення аудиту діяльності структурних підрозділів банку з метою забезпечення аналізу і оцінки внутрішнього контролю, політики, процедур банку, що стосуються адекватності, відповідності, ефективності та точності бухгалтерських даних і збереження активів банку;

— координація своєї діяльності з діями незалежних аудиторських фірм при проведенні зовнішнього аудиту банку з метою забезпечення оптимальних умов, за яких аудиторські фірми можуть з довірою покластися на висновки служби внутрішнього аудиту для уникнення дублювання зусиль;

— складання та надання висновків і звітів при проведенні перевірки.

Внутрішній банківський контроль за прибутком та рівнем прибутковості в АКБ “Укрсоцбанк” — це сукупність процедур, які забезпечують   дотримання   положень   внутрішніх   і зовнішніх нормативних актів при здійсненні операцій банку та достовірність і повноту інформації.

Підставою для внутрішнього аудиту операцій з формування прибутку  є первинні документи,  які фіксують факти здійснення  цих  операцій.

Первинні  документи  повинні  бути  складені  під  час  здійснення операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення та   можуть складатися у паперовій  формі  та/або  у  вигляді електронних записів (у формі, яка доступна для читання та виключає можливість внесення будь-яких змін). У разі складання їх у вигляді електронних записів при потребі повинно бути забезпечене отримання інформації на паперовому носії.

Синтетичний облік доходів АКБ “Укрсоцбанк” здійснюється на рахунках 6 класу доходи: 60 – процентні доходи, 61 – комісійні доходи, 62 – результати від торговельних операцій, 63 – інші банківські операційні доходи, 64 – інші небанківські операційні доходи та 68 – непередбачені доходи.

Синтетичний облік витрат АКБ “Укрсоцбанк” здійснюється на рахунках 7 класу витрати: 70 – процентні витрати, 71 – комісійні витрати, 73 – інші банківські операційні витрати, 74 – інші небанківські операційні витрати та 78 – непередбачені витрати.

Облік доходів (витрат) АКБ “Укрсоцбанк” протягом року про­водиться методом нагромадження, тобто записи на рахунках 6 і 7 класів показують наростаючим підсумком із початку року.

Програмою внутрішнього аудиту формування прибутку та прибутковості банку є:

— перевірка дотримання установлених правил визначення доходів та витрат за категоріями;

— аудит дотримання принципу нарахування та відповідності при формуванні процентних та комісійних доходів та витрат;

— правильність розрахунку процентів;

— перевірка правильності формування та обліку процентних доходів та витрат;

— правильність формування комісійних доходів і витрат та відображення їх в обліку;

— особливості перевірки окремих видів небанківських операційних доходів та витрат;

— перевірка достовірності формування та обліку валових доходів та витрат;

— перевірка відповідності коефіцієнтів прибутковості встановленим нормам.

У відповідності Законом України “Про аудиторську діяльність” аудиторами головного банку на підставі Договору № 147 від 01.04.2003 була проведена аудиторська перевірка витрат АКБ “Укрсоцбанк” за період з 01.04.2002 по 31.03.2003 р. За результатами перевірки було складено аудиторський висновок.

Прибуток банку в 2003 році зріс на 2160 тис. грн. (44,63%). Це відбулося за рахунок збільшення витрат на 45884 тис. грн. (12,02%) та збільшення доходів на 487043 тис. грн. (12,43%). Результати розрахунків показують, що прибутковість банку в 2003 році підвищилася порівняно з 2002 роком. Доход на активи зріс на 0,166 в 2003 році порівняно з 2002 роком. Доход на капітал зріс на 0,79 в 2003 році порівняно з 2002 роком.

 


Список літератури

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 2001, — № 5-6. — С. 30.
 2. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та інозе­мній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 2. — С. 4.
 3. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 за № 129, у редакції постанови Правління НБУ 30.12.96 за № 347 // Законодавчі і нормативні акти з бан­ківської діяльності. — Вин. 1. — 1997. — С. 35.
 4. Інструкція № 4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами бан­ків України», затверджена постановою Правління НБУ від 13.10.97 за № 335.
 5. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 за № 204. — Зако­нодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1997. — Вип. 10. — С. 30.
 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С. 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 7. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан­ків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 за № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 7. — С. 11—69.
 8. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. —С. 15—36.
 9. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.
 10. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкоду­вання можливих втрат за позиками комерційних банків: затверджено постановою Правління НБУ 29.09.97 за № 323 // Законодавчі і нормативні акти з банківської ді­яльності. — 1997. — Вип. 11. — С. 40.
 11. Положення НБУ “Про кредитування”. Затверджено постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 р. №246.
 12. Порядок бухгалтерського обліку формування і використання резервів, спи­сання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України, затвердженні постановою Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законо­давчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 1. — С. 16.
 13. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за № 316 // Законодав­чі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 11. — С. 25—33.
 14. Національний норматив аудиту №13 «Ауди­торський висновок», прийнятий Постановою Ауди­торської палати України від 22 січня 1996р. № 116//Бухгалтерський облік і аудит – 1997.- №6. – С.12-13.
 15. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471с.
 16. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
 17. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 18. Банковский надзор й аудит: Учебное пособие /Под ред. И. Д. Мамоновой. -М.: Инфра-М, 1995. — 112с.
 19. Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.
 20. Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.
 21. Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 1998.-568 с.
 22. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О. Мінім, О. Ткач. — К.: Основи, 1997. — 943 с.
 23. Вступ до банківської справи /За ред. М. І. Савлука. -К.: Лібра, 1998. — 356с.
 24. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.
 25. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки. – Львів: Центр Європи, 1997. – 312 с.
 26. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.
 27. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с.
 28. Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.
 29. Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.
 30. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. -Тернопіль: ТАНГ, 1996. — 140с.
 31. Долан   Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб. : Оркестр, 1997. – 248 с.
 32. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.
 33. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606 с.
 34. Індиченко П. В. Здобутки та втрати 2001 банківського року // Банківська справа. – 2002. — №1. – С. 38 — 47.
 35. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. — 432с.
 36. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 37. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 38. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.
 39. Матвієнко В. Держава і банки. -К.: Демократична Україна, 1996. — 159с.
 40. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.
 41. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. -К.: Лад, Наукова думка, 1994. — 472с.
 42. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 43. Операції комерційних банків: Курс лекцій. /За ред. В.Т. Коцовської, Т.Р. Ричаківської. -Львів: Центр Європи, 1997. — 280с.
 44. Основи банковского дела /Под ред. А.Н. Мороза. -К.: Либра, 1994. — 330с.
 45. Пересада А.А. Інвестиційне кредитування: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 271 с.
 46. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 47. Терехов А.А. Аудит: перспективы развития. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
 48. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.
 49. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 286 с.

Додатки

Додаток А

Звіт про прибутки та збитки АКБ “Укрсоцбанк” (тис.грн.)
Показники 2002 р 2003 р
Процентні доходи 256425 278967
Процентні видатки 104350 104418
Чистий процентний дохід 152075 174549
Непроцентні доходи 129235 155529
Комісійні: 111009 134677
Від торгових операцій: 14558 17862
Інші: 3668 2990
Усього доходів 281310 330078
Непроцентні видатки 179231 273046
Комісійні 6727 7382
Інші 172504 265664
Прибуток до оподаткування 5059 12919
Податок на прибуток 219 5919
Чистий прибуток 4840 7000
Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.