Курсова робота Внутрішній аудит лізингових операцій комерційного банку

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту лізингових операцій банку. 7

1.1. Сутність та класифікація лізингових операцій банку. 7

1.2. Огляд нормативно-правової бази стосовно регулювання лізингових операцій комерційного банку. 15

1.3. Роль внутрішнього аудиту лізингових операцій в системі банківського менеджменту. 18

 

2. Організація та інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту лізингових операцій в Морському Транспортному банку. 23

2.1. Оцінка стану служби внутрішнього аудиту в МТБ. 23

2.2. Характеристика внутрішнього контролю за лізинговими операціями в МТБ  30

2.3. Документальне оформлення та документообіг лізингових операцій в банку  37

2.4. Облік, як основа інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту лізингових операцій банку. 42

 

3. Методика проведення внутрішнього аудиту лізингових операцій в Сімферопольській філії МТБ. 50

3.1. Етапи проведення внутрішньої перевірки лізингових операцій банку  50

3.2. Програма внутрішнього аудиту лізингових операцій комерційного банку  66

3.3. Внутрішній аналіз лізингових операцій МТБ. 70

 

Висновки та пропозиції76

 

Список літератури. 78

 

Додатки. 82

Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед  банківських послуг займають лізингові операції.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться аудиту операцій комерційних банків. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.

Кваліфікований працівник комерційного банку: економіст, бухгалтер, аудитор повинен добре володіти сучасними методами аналізу та аудиту лізингових операцій.

Тема аудиту лізингових операцій погано висвітлена в сучасній літературі.

Саме тому тема дипломної роботи “Внутрішній аудит лізингових операцій комерційного банку” є досить актуальною.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної дипломної роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Метою дипломної роботи є розгляд, оцінка та удосконалення системи внутрішнього аудиту лізингових операцій в сучасних умовах господарювання.

Завданнями курсової роботи є:

—         розкриття сутності та класифікації лізингових операцій банку;

— огляд нормативно-правової бази стосовно регулювання лізингових операцій комерційного банку;

— визначення ролі внутрішнього аудиту лізингових операцій в системі банківського менеджменту;

— дослідження організації та інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту в Морському Транспортному банку;

— дослідження методики проведення внутрішнього аудиту лізингових операцій в МТБ.

Виклад матеріалу вестиметься в суворій послідовності і взаємопов»язаності кожного питання.

Теоретичну основу дослідження питань аудиту лізингових операцій комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Предметом дослідження є лізингові операції базового комерційного банку.

Об’єкт дослідження – Симферопольська філія ВАТ “Морського Транспортного банку”.

Робота складається з трьох розділів. В першому розділі розглядається теоретичні аспекти лізингових операцій комерційного банку. В другому розділі розглянуто організацію та інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту лізингових операцій в Морському Транспортному банку. В третьому розділі розглянуто методику внутрішнього аудиту лізингових операцій в Сімферопольській філії МТБ.

ВАТ “Морський Транспортний Банк” створений 5 листопада 1993 р. У 2003 р. банк відзначає своє 10-річчя. За цей час банк зайняв міцну позицію на фінансовому ринку України і сьогодні входить у число двадцяти п»яти найбільших банків України. Завдяки динамічному розвитку, упровадженню світових стандартів обслуговування клієнтів, чіткому і повному виконанню прийнятих на себе зобов»язань банк заробив бездоганну ділову репутацію як винятково надійного контрагента. Баланс банку щорічно беззастережно підтверджується міжнародною аудиторською компанією KPMG.Акціонерами банку є компанії-нерезиденти “Rosstock U.K. Limited” (Великобританія), “Pontadel Limited” (Великобританія), “Comatrans S.A.” (Швейцарія), “Malf Enterprises” (США), а також великі підприємства регіону: Одеський морський торговий порт, ВАТ “Одесанафтопродукт”, ВАТ “Лукойл — Одеський нафтопереробний завод”, СП “Інтертермінал”, СП “Трейс”, СП “Новолог”, “Металзюкрейн”, ТОВ “Авіакомпанія “Таврія”, ін.

Банк має генеральну ліцензію Національного банку України на виконання повного переліку операцій, ліцензії Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення діяльності по випуску і звертанню цінних паперів і на право виконання професійної депозитарної діяльності хоронителя цінних паперів, на ведення реєстру власників іменних цінних паперів. ВАТ “МТБ” є членом Південного паливно-енергетичного концерну, уповноваженим банком Одеської обласної державної адміністрації.

“МТБ” є членом Британсько-Української торговельної палати, асоційованим членом Міжнародної платіжної системи Europay International, учасником міжнародної системи міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT, членом Першої фондової торгової системи, Позабіржової фондової торгової системи, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз”, Фонду гарантування внесків фізичних осіб, партнером компанії Western Union.

Кореспондентські відносини АКБ “МТБ” підтримує з 99 банками.
Кожний фінансовий рік банк традиційно закінчує істотним приростом основних економічних показників. Так, активи банку за 2002 рік збільшилися на 46,48 % і перевищили 626 млн. гривень. Кредитно-інвестиційний портфель став більше на 29,04% і прирівнюється до 303 млн. гривень. Кошти приватних клієнтів на розрахункових рахунках виросли на 123,9%, а на депозитних — на 174,2 %. Чистий прибуток за 2002 рік склав 1 млн. 493 тис. гривень.

Зареєстрований статутний фонд за станом на 01.05.2003 складає 50000,00 тис. гривень, капітал банку – EUR 18,9 млн. По величині статутного фонду Морський Транспортний Банк входить у число великих банків України.

Головні офіси банку розташовані в Одесі й Іллічевську. Банк має 5 філій у містах Одеса, Київ, Сімферополь, Миколаїв, Іллічевськ. До складу банку входить 42 відділення.

Корпоративна клієнтура банку представлена найбільшими в регіоні підприємствами морського транспорту, енергетики, нафтобізнесу, промисловості, торгівлі, організаціями, що займаються активною зовнішньоекономічною діяльністю, ін. Морський Транспортний Банк є уповноваженим банком по обслуговуванню бюджетів Одеської області, Одеси, Іллічевська, Південного, Овідіополя. За станом на травень 2003 р. у банку обслуговується понад 4000 юридичних осіб. У банку відкриті рахунки компаніям, зареєстрованим у США, Англії, Росії, Кіпру, Греції, Литві, Естонії й ін.

Особливу увагу банк приділяє роботі з фізичними особами, виплаті заробітної плати за допомогою власних мікропроцесорних, а також карт міжнародної платіжної системи Europay International. Найбільше ефективно використовується технологія одержання зарплати моряками, що працюють на судах іноземних держав, і членами їхніх родин. Цією послугою банку користаються близько 6000 моряків і 22 крюінгові компанії.

Банком реалізовані десятки зарплатних проектів, у тому числі з бюджетними підприємствами міст Одеси, Іллічевська і Південного. Усього за станом на 03.06.2003, власниками МТБ-карт є 56672 чоловік. До кінця 2003 року число власників карт планується довести до 75 тисяч, установити 50 банкоматів і близько 100 pos-терміналів.

Банк будує свої відносини з клієнтами на основі стійких ділових довгострокових зв»язків, заснованих на взаємній довірі і повазі.

 

1. Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту лізингових операцій банку

 

1.1. Сутність та класифікація лізингових операцій банку

 

Традиційні фінансові послуги, які банки надають підприємствам та організаціям, не завжди допомагають останнім сповна розв»язувати свої проблеми. Адже проблеми, частіше за все, пов»язані з оновленням чи вдосконаленням основних фондів підприємств і потребують довгострокових інвестицій. За таких умов перспективним стає лізинговий бізнес. У сучасних умовах лі­зинг — це альтернативна форма фінансування, в якій поєднали­ся орендні відносини, елементи кредитування та фінансування. З позиції банків — це один із шляхів диверсифікації видів бан­ківської діяльності. Завдяки лізинговим операціям банк може знач­но розширити коло клієнтів та підвищити свою прибутковість [1, c. 17].

У Законі України «Про лізинг» термін «лізинг» трактується як «підприємницька діяльність, що спрямована на ін­вестування власних чи залучених фінансових коштів та полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на певний тер­мін лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця чи придбане їм у власність за дорученням та узгодженням з лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, за умовою сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів» [2, c. 12]. Лізинг може виступати формою строкового та платного користування майном.

Лізингу притаманні особливі риси, що суттєво відрізняють його від інших форм бізнесу. Серед них:

На початку строку дії угоди обумовлюється також те, що в ра­зі можливості та наміру лізингоодержувача придбати об»єкт лі­зингу (оренди) за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні лізингові (орендні) платежі мають включати в себе мінімальну лізингову (орендну) плату за весь строк лізингу (оренди) та суму, яку слід сплатити згідно з угодою на придбання об»єкта лізингу (оренди).

 


2.4. Облік, як основа інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту лізингових операцій банку

 

Інформація, що  міститься  у  прийнятих  до  обліку первинних документах,  систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах  синтетичного  та  аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов»язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Основні засоби, передані (отримані) у фі­нансовий лізинг, обліковуються в Сімферопольській філії МТБ за меншою з двох вартостей — теперішньою (із урахуванням процентної ставки, що прирощує­ться) або ринковою.

Концепція теперішньої вартості пов»язана з вартістю грошей, що змінюється в часі. Так, гривня, отримана сьогодні, дорожча за гривню, яку можна буде отримати будь-коли в майбутньому.

Теперішня вартість пов»язана з розрахунком складного диско­нту для кожного лізингового платежу.

Розгляньмо приклади участі в лізингу Сімферопольської філії МТБ.

Сімферопольська філія МТБ уклала угоду з фінансового лізингу. За цією угодою при­дбано автомобіль ринковою вартістю 50000 грн.

Строк лізингу — 5 років.

Процентна ставка, що прирощується — 12 % річних, сплачує­ться в кінці кожного періоду платежу.

Лізингоодержувач — Сімферопольська філія МТБ.

Договором передбачено придбання автомобіля після закін­чення строку лізингу (ціна придбання — 0 грн.).

Визначений строк корисного використання лізингоодержувачем автомобіля — 7 років.

Таблиця 2.8

Облік операцій за витратами лізингоодержувача Сімферопольської філії МТБ

№ з/п

 

Зміст операції

 

Кореспонденція рахунків Сума, грн.

 

Дебет Кредит
1

 

Передоплата робіт

 

3511

 

кор. pax. 9000,00

 

2 Прийняті виконані роботи 4530 3511 9000,00
3 На суму завершеної добудови 4500 4530 9000,00
 

 

Щорічна сума амортизаційних від­рахувань: (9000 — 500) : 2 = 4250.

Щомісячна сума: 4250 : 12 = 354,17

 

 

 

 

 

 

4 На суму зносу (в кожному місяці) 7423 4509 354,17
5 Після закінчення строку лізингу 991 9840 72000,00

 

 


3. Методика проведення внутрішнього аудиту лізингових операцій в Сімферопольській філії МТБ

 

3.1. Етапи проведення внутрішньої перевірки лізингових операцій банку

 

Перед початком проведення аудиторської перевірки лізингових операцій керівником аудиторської групи складається план перевірки, який дозволяє контролювати роботу аудиторів, тобто в точно встановлені періоди часу перевіряти ту чи іншу ділянку обліку лізингових операцій.

Під час перевірки аудитор перевіряє, щоб  основні засоби, передані у фінансовий лізинг, обліковувалтся лізингодавцем як виданий кредит. Лізингоодержувач має відображати в балансі отримані необоротні активи одночасно як актив і як зо­бов»язання.

….

Як видно з табл. 3.3 та рис. 3.6. в 2003 році збільшилося розміщення коштів в лізингові операції з на 81,5 тис. грн. (18,58%). Операції з наданого фінансового лізингу збільшилися на 4,2 тис. грн. (17,14%). Операції з отриманого фінансового лізингу зросли з 113,2 тис. грн. в 2000 році до 147,1 тис. грн. тобто на 29,95%. За операціями з наданого та отриманого оперативного лізингу відбулося збільшення коштів відповідно на 8,6 тис. грн. (13,48%) та 34,8 тис. грн. (14,68%).


Висновки та пропозиції

 

Лізинг трактується як підприємницька діяльність, що спрямована на ін­вестування власних чи залучених фінансових коштів та полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на певний тер­мін лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця чи придбане ним у власність за дорученням та узгодженням з лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, за умовою сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів». Лізинг може виступати формою строкового та платного користування майном.

Виділяють фінансовий та оперативний лізинг, які дуже пов»язані між собою. До фінансового лізингу належать, як правило, контракти, що передбачають сплату протягом чітко встановленого строку лізин­гових платежів, величина яких є достатньою для повного від­шкодування витрат лізингодавця, пов»язаних з придбанням майна та реалізацією прав власника, а також для забезпечення йому пев­ного прибутку.

Операції оперативного лізингу характеризуються тільки част­ковою амортизацією об»єкта лізингу протягом одного строку лізингування; здійсненням більшої частини обов»язків, пов»язаних з обслуговуванням майна, за рахунок лізингодавця.

Необхідність проведення аудиту лізингових операцій обумовлюється потребою корис­тувачів інформації про реальний фінансовий стан комерційного банку.

ВАТ “Морський Транспортний Банк” створений 5 листопада 1993 р. У 2003 р. банк відзначає своє 10-річчя. За цей час банк зайняв міцну позицію на фінансовому ринку України і сьогодні входить у число двадцяти п»яти найбільших банків України.

Контроль за проведенням лізингових операцій в Сімферопольській філії МТБ здійснюється головним бухгалтером. Головним чином контроль полягає у визначенні правильного нарахування суми лізингових платежів. Оскільки правильне визначення загальної суми лі­зингових платежів та їх графік є основним критерієм доцільної участі лізингоотримувача та лізингодавця у процесі організації лізингового бізнесу, то аналізу методологічних засад та контролю розрахунку лізингових платежів в Сімферопольській філії МТБ приділяють особливу увагу.

Після досягнення узгодженості між лізингодавцем та лізингоотримувачем, визначення процедури організації лізин­гових взаємовідносин та отримання повідомлення від постачаль­ника про готовність виконання заявки розпочинається важливий етап — юридичне закріплення економічних стосунків. На початку строку дії угоди обумовлюється також те, що в ра­зі можливості та наміру лізингоодержувача придбати об»єкт лі­зингу (оренди) за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні лізингові (орендні) платежі мають включати в себе мінімальну лізингову (орендну) плату за весь строк лізингу (оренди) та суму, яку слід сплатити згідно з угодою на придбання об»єкта лізингу (оренди).

Основні засоби, передані (отримані) у фі­нансовий лізинг, обліковуються в Сімферопольській філії МТБ за меншою з двох вартостей — теперішньою (із урахуванням процентної ставки, що прирощує­ться) або ринковою.

У відповідності Законом України “Про аудиторську діяльність” аудиторами головного банку МТБ на підставі Договору № 147 від 01.04.2003 була проведена аудиторська перевірка лізингових операцій Сімферопольської філії  МТБ за період з 01.04.2002 по 31.03.2002 р. За результатами перевірки було складено аудиторський висновок.

В 2003 році збільшилося розміщення коштів в лізингові операції з на 81,5 тис. грн. (18,58%). Операції з наданого фінансового лізингу збільшилися на 4,2 тис. грн. (17,14%). Операції з отриманого фінансового лізингу зросли з 113,2 тис. грн. в 2000 році до 147,1 тис. грн. тобто на 29,95%. За операціями з наданого та отриманого оперативного лізингу відбулося збільшення коштів відповідно на 8,6 тис. грн. (13,48%) та 34,8 тис. грн. (14,68%).


Список літератури

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 2001, — № 5-6. — С. 30.
 2. Закон України “Про лізинг” – ВВР, 1998, N 16, ст. 68. (зі змінами то доповненнями)
 3. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та інозе­мній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 2. — С. 4.
 4. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 за № 129, у редакції постанови Правління НБУ 30.12.96 за № 347 // Законодавчі і нормативні акти з бан­ківської діяльності. — Вин. 1. — 1997. — С. 35.
 5. Інструкція № 4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами бан­ків України», затверджена постановою Правління НБУ від 13.10.97 за № 335.
 6. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 за № 204. — Зако­нодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1997. — Вип. 10. — С. 30.
 7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С. 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 8. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан­ків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 за № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 7. — С. 11—69.
 9. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. —С. 15—36.
 10. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.
 11. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкоду­вання можливих втрат за позиками комерційних банків: затверджено постановою Правління НБУ 29.09.97 за № 323 // Законодавчі і нормативні акти з банківської ді­яльності. — 1997. — Вип. 11. — С. 40.
 12. Положення НБУ “Про кредитування”. Затверджено постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 р. №246.
 13. Порядок бухгалтерського обліку формування і використання резервів, спи­сання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України, затвердженні постановою Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законо­давчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 1. — С. 16.
 14. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за № 316 // Законодав­чі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 11. — С. 25—33.
 15. Національний норматив аудиту №13 «Ауди­торський висновок», прийнятий Постановою Ауди­торської палати України від 22 січня 1996р. № 116//Бухгалтерський облік і аудит – 1997.- №6. – С.12-13.
 16. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471с.
 17. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
 18. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 19. Банковский надзор й аудит: Учебное пособие /Под ред. И. Д. Мамоновой. -М.: Инфра-М, 1995. — 112с.
 20. Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.
 21. Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.
 22. Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 1998.-568 с.
 23. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О. Мінім, О. Ткач. — К.: Основи, 1997. — 943 с.
 24. Вступ до банківської справи /За ред. М. І. Савлука. -К.: Лібра, 1998. — 356с.
 25. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.
 26. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки. – Львів: Центр Європи, 1997. – 312 с.
 27. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.
 28. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с.
 29. Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.
 30. Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.
 31. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. -Тернопіль: ТАНГ, 1996. — 140с.
 32. Долан   Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб. : Оркестр, 1997. – 248 с.
 33. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.
 34. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606 с.
 35. Індиченко П. В. Здобутки та втрати 2001 банківського року // Банківська справа. – 2002. — №1. – С. 38 — 47.
 36. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. — 432с.
 37. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 38. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 39. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.
 40. Матвієнко В. Держава і банки. -К.: Демократична Україна, 1996. — 159с.
 41. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.
 42. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. -К.: Лад, Наукова думка, 1994. — 472с.
 43. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 44. Операції комерційних банків: Курс лекцій. /За ред. В.Т. Коцовської, Т.Р. Ричаківської. -Львів: Центр Європи, 1997. — 280с.
 45. Основи банковского дела /Под ред. А.Н. Мороза. -К.: Либра, 1994. — 330с.
 46. Пересада А.А. Інвестиційне кредитування: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 271 с.
 47. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 48. Терехов А.А. Аудит: перспективы развития. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
 49. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.
 50. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 286 с.

 


Додатки

Додаток А
Баланс Симферопольської філії МТБ (в гривнях)
Показники на 01.01.02р. на 01.01.03р.
Активи    
Грошові кошти і коррах. в  НБУ 47148708 91099845
Державні цінні папери 0 15464345
Коррах. в інших банках 39846637 54319055
Міжбанківські депозити та кредити 51944278 48763457
 — резерви під міжбанківські операції -1013782 -514312
Кредити, видані клієнтам (брутто) 213667133 347190880
 — резерви під кредитні операції -3063733 -4472498
Цінні папери інших емітентів 27602931 15874952
 — резерви під операції з цінними паперами -141460 -76
Нематеріальні активи 624433 680336
Матеріальні активи 17830658 19156273
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші активи 24011101 22970865
Загальні активи 581468043 808552578
Зобов’язання    
Коррах. Банків 8045285 3882091
Міжбанківські депозити і кредити 22573225 49199564
Кошти до питання клієнтів 92437764 141614636
в т.ч.бюдж.організацій і небюдж.фондів 1263715 87688
Строкові депозити клієнтів 153521554 250608431
Цінні папери власного боргу 1123324 5700547
Кредити, отримані від міжнародних

фінансових організацій

41382005 41097263
Субординований борг 13484550 21570825
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші зобов’язання 15021459 22502228
Загальні зобов’язання 510600305 734195041
Капітал    
Статутний фонд 43000000 50000000
 — власні викуплені облігації банку -117598 -4028
Резерви і прибуток минулих років 25274589 20978832
Прибуток поточного року 2710748 3382733
Загальний капітал 70867739 74357537
     
Загальні зобов’язання і капітал 581468044 808552578

 

 

Додаток Б

Звіт про прибутки та збитки Симферопольської філії МТБ (тис. грн.)
Показники 2001 р 2002 р
Процентні доходи 41722 49178
по кредитам юридичним особам 34828 43441
по міжбанківським кредитам та депозитам 5474 3596
по кредитам фізичним особам 994 883
по цінним паперам 425 1254
Інші 1 4
Процентні видатки 24841 30032
по депозитам фізичних осіб 11472 15880
по депозитам юридичних осіб 5420 5725
по міжбанківським кредитам і депозитам 4930 4133
по поточних рахунках клієнтів 1862 2006
Інші 1127 2288
Чистий процентний дохід 16881 19146
Непроцентні доходи 20748 22073
Комісійні: 16023 17573
за розрахунково-касове обслуговування клієнтів 10861 11164
по операціям на валютному ринку
та ринку банківських металів 2492 3467
за інші послуги, здійснені клієнтам і банкам 2670 2942
Від торгових операцій: 3601 3866
Інші: 1124 634
Усього доходів 62470 71251
Непроцентні видатки 29348 29727
Комісійні 1894 1761
На утримання основних засобів та    
нематеріальних активів 5720 5161
На телекомунікації 2524 2512
Інші операційні на адміністративні видатки 19210 20293
Усього видатків 54189 59759
Прибуток до формування    
резервів та оподаткування 8281 11492
Відрахування в резерви 3642 7758
Податок на прибуток 1928 1264
Чистий прибуток від основної діяльності 2711 2470
Прибуток від реалізації необоротних активів   913
Чистий прибуток 2711 3383

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.