Курсова робота Внутрішній аудит витрат комерційного банку

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні засади внутрішнього аудиту комерційного банку. 6

1.1. Сутність внутрішнього аудиту. 6

1.2. Класифікація витрат комерційного банку. 11

1.3. Характеристика нормативно-правової бази формування    витрат комерційного банку та їх аудит. 15

1.4. Роль внутрішнього аудиту в системі управління    витратами комерційного банку. 19

 

Розділ 2.  Організація та інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту в КБ «Альфа-банк». 24

2.1. Оцінка стану служби внутрішнього аудиту в                             КБ «Альфа-банк»  24

2.2. Характеристика системи внутрішнього контролю в КБ «Альфа-банк».30

2.3. Документальне оформлення витрат в КБ «Альфа-банк». 33

2.4. Облік як основа інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту витрат комерційного банку. 36

 

Розділ   3.    Методика    проведення    внутрішнього    аудиту    витрат комерційного банку. 49

3.1. Оцінка ризику внутрішнього аудиту в процесі перевірки витрат банку. Етапи проведення внутрішньої перевірки витрат комерційного банку. 49

3.2. Програми внутрішнього аудиту витрат банку. 52

3.3. Технологія проведення аудиту витрат банку на основі         програм.. 57

3.4. Внутрішній аналіз витрат банку як елемент внутрішнього аудиту. 64

 

Висновки. 69

 

Список літератури. 73

 

Додатки. 76

Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться аудиту операцій комерційних банків. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.

Кваліфікований працівник комерційного банку: економіст, бухгалтер, аудитор повинен добре володіти сучасними методами аналізу та аудиту витрат.

Тема аудиту витрат комерційного банку погано висвітлена в сучасній літературі.

Саме тому тема курсової роботи “Внутрішній аудит витрат комерційного банку” є досить актуальною.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Метою курсової роботи є розгляд, оцінка та удосконалення системи внутрішнього аудиту витрат  в сучасних умовах господарювання.

Завданнями курсової роботи є:

—         розкриття сутності та класифікації витрат банку;

— огляд нормативно-правової бази стосовно регулювання витрат комерційного банку;

— визначення ролі внутрішнього аудиту витрат в системі банківського менеджменту;

— дослідження організації та інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту в КБ “Альфа-банк”;

— дослідження методики проведення внутрішнього аудиту витрат.

Виклад матеріалу вестиметься в суворій послідовності і взаємопов»язаності кожного питання.

Теоретичну основу дослідження питань аудиту витрат комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Предметом дослідження є витрати базового комерційного банку.

Об’єкт дослідження – КБ “Альфа-банк”.

Робота складається з трьох розділів. В першому розділі розглядається теоретичні аспекти витрат комерційного банку. В другому розділі розглянуто організацію та інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту витрат в КБ “Альфа-банк”. В третьому розділі розглянуто методику внутрішнього аудиту витрат в КБ “Альфа-банк”.

АТ «Альфа-Банк» (Україна) є центральною ланкою фінансово-промислового консорціуму «Альфа-Груп» на Україні. «Альфа-Груп» — один з найбільших у Росії приватних фінансово-промислових консорціумів, інтереси якого поширюються на такі сфери, як нафта, телекомунікації, торгівля, банківська діяльність, страхування, виробництво продуктів харчування.

Фінансової ланкою групи є Альфа-Банк — найбільший інвестиційний комерційний банк Росії. Альфа-Банк був заснований у 1990 році. В даний час Альфа-Банк є високотехнологічним універсальним банком, що надає повний комплекс послуг корпоративному і приватному клієнтам.

Альфа-Банк входить у п»ятірку найбільших фінансових структур Росії по величині активів і власного капіталу. За даними фінансової звітності (МСФО) за 2002 рік, активи групи «Альфа-Банк», куди входять «Альфа-Банк», група «Альфа Страховання», дочірні банки і фінансові компанії, склали 4,127 млрд. долярів. Чистий прибуток групи «Альфа-Банк» склав 104 млн. долярів, власний капітал — 422 млн. долярів, кредитний портфель — 2,4 млрд. долярів.

В Альфа-Банку обслуговується більш 50 тисяч корпоративних клієнтів і близько 500 тисяч фізичних осіб. У Москві, регіонах Росії і за рубежем відкрито більш 100 відділень і філій банку, у тому числі дочірні банки на Україні, у Казахстані і Нідерландах. Представництва банку діють у Великобританії і США. Альфа-Банк займає лідируючі позиції на російському ринку міжнародних пластикових карт.

Відповідно до загальної стратегії консорціуму «Альфа-Груп» у 2000 р. російський Альфа-Банк почав ряд кроків для створення на Україні фінансового супермаркету. У січні 2001 р. на Україні був зареєстрований ЗАТ «Альфа-Банк», задачею якого стало об»єднання можливостей російського банку з накопиченим досвідом і знанням українського бізнесу.

Статутний капітал ЗАТ «Альфа-Банк» складає 73 млн. гривень.

З моменту свого утворення Альфа-Банк поступально й ефективно розвивається на Україні як універсальний банк, що пропонує своїм клієнтам максимальний набір банківських продуктів і послуг.

 


Розділ 1. Теоретичні засади внутрішнього аудиту комерційного банку

 

1.1. Сутність внутрішнього аудиту

 

Внутрішній аудит банку — це незалежна експертна діяльність аудиторської служби банку для перевірки й оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю та якості виконання призначених обов’язків співробітниками банку. Внутрішній аудит передбачає отримання в документальній формі процедур і опису методів, які використовуються банком для здійснення внутрішнього контролю.

Внутрішній аудит в комерційному банку здійснюється на підставі Положення, яке розробляється кожним банком самостійно з урахуванням вимог Національного банку України та специфіки діяльності самого банку.

Положення про службу внутрішнього аудиту затверджується Правлінням банку та погоджується з Радою банку.

….

Адміністративний (внутрішній)  контроль  дає  змогу   виявити ризики і вжити ефективних заходів щодо них. До системи адміністративного контролю належать такі елементи:

— організаційна структура банку;

— методи закріплення повноважень та обов»язків;

— методи   контролю,   що   застосовуються  керівництвом  для проведення моніторингу результатів  роботи,  включаючи  внутрішній аудит;

— принципи та практика у сфері трудових ресурсів;

— система бухгалтерського обліку;

— принципи бухгалтерського обліку та процедури контролю.

Таким чином, структура адміністративного контролю складається з організаційної схеми та всіх прийнятих керівництвом принципів і процедур.


2.3. Документальне оформлення витрат в КБ «Альфа-банк»

 

Підставою для   бухгалтерського   обліку  витрат КБ “Альфа-банк” є первинні документи,  які фіксують факти здійснення  цих операцій.

Первинні  документи  повинні  бути  складені  під  час  здійснення операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення та   можуть  складатися   у  паперовій  формі  та/або  у  вигляді електронних записів (у формі, яка доступна для читання та виключає можливість внесення будь-яких змін). У разі складання їх у вигляді електронних записів при потребі повинно бути забезпечене отримання інформації на паперовому носії.

Первинні документи як у паперовій  формі,  так  і  у  вигляді електронних   записів   (непаперовій   формі)  повинні  мати  такі обов»язкові реквізити:

— назву документа (форми);

—  дату  складання  документа;

— назву  підприємства  (банку),  від  імені  якого  складений документ;

— місце складання документа;

— назву отримувача коштів;

— зміст операції (підстави для її здійснення);

— суму операції (цифрами та  прописом).  Сума  операції  може бути   відображена   цифрами  за  відсутності  на  документі  суми прописом,  якщо цей документ формується за  допомогою  програмного забезпечення  в  автоматизованому  режимі  або якщо це передбачено нормативними актами Національного банку України;

— номери рахунків;

—  назву  банку  (отримувача  та  платника  коштів);

….

Чиста процентна маржа (ЧПМ). Цей коефіцієнт визначає здатність банку отримувати прибуток у виді його доходу від процентної різниці як процент до середніх загальних активів і визначається за формулою :

ЧМП(%) = (Доходи від процентів — Витрати на проценти)/Середні загальні активи.

Виходячи із звітних даних КБ “Альфа-банк”, що підлягають аналізу, знаходимо

В 2002 році

ЧМП(%) = (41772 – 24841)/((419694 + 581470)/2) * 100% = 3,38 %,

В 2003 році

ЧМП(%) = (49178 – 30032)/((581470 + 808551,9)/2) * 100% = 2,75 %,

Результат наведеного розрахунку свідчить про те, що банк має позитивну про­центну маржу, а отже отримує прибуток від діяльності по розміщенню коштів.

В 2003 році чиста процентна маржа банку зменшилася порівняно з 2002 роком на 3,38 – 2,75 = 0,63%, що погіршило ефективність діяльності банку.

Рентабельність доходу використовують під час оцінки результатів банківської діяльності.

Рентабельність доходу = чистий прибуток / доходи банку

Рентабельність доходу в 2002 році = 2711 /62470 * 100% = 4,34%,

Рентабельність доходу в 2003 році = 3383 /72164 * 100% = 4,69%.

Отже, в 2003 році порівняно з 2002 рентабельність доходів зросла на 0,35%.


Висновки

 

Внутрішній аудит в комерційному банку здійснюється на підставі Положення, яке розробляється кожним банком самостійно з урахуванням вимог Національного банку України та специфіки діяльності самого банку.

Положення про службу внутрішнього аудиту затверджується Правлінням банку та погоджується з Радою банку.

Метод аудиторської діяльності базується на основних поло­женнях діалектичного методу пізнання і законах політичної еко­номії. Економічні процеси, які виникають і здійснюються на підприєм­ствах, являють собою певне ціле, узагальнене, без відмінностей між окремими частинами та властивостями.

Усі витрати поділяються на:

— банківські витрати;

— небанківські операційні витрати;

— непередбачені витрати.

Основними правовими актами, які регулюють аудиторську діяльність в сфері банківського аудиту є Закони України «Про Національний банк України», «Про аудиторську діяльність», «Про банки і банківську діяльність», Національні нормативи аудиту та Кодекс професійної етики аудиторів України, затверджений Рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.98, Постанова Правління Національного банку України від 09.02.99 № 53 «Про заходи щодо подальшого розвитку банківського аудиту» та зміни і доповнення до неї, затверджені Постановою Правління НБУ від 14.06.99 № 288.

Важливе місце в системі банківського менеджменту займає внутрішній аудит витрат. Ринкові відносини, конкурентоспроможність банків зумовили виникнення вну­трішнього аудиту, організованого власниками банків. У кон­курентній боротьбі важливим засобом євнутрішній аудит, який допомагає утриматися на ринку. У банках створюються відділи, що відповідають за фор­мування, координацію і виконання планів внутрішнього аудиту. Його здійснюють співробітники спеціального від­ділу і суміжних з ним служб (бізнесу, маркетингу).

В головному банку КБ «Альфа-банк» створено відділ внутрішнього аудиту, що здійснює аудиторські перевірки відділень та філій. Внутрішньобанківські аудиторські перевірки — проводяться в межах установи банку. Вони, як правило, контролюють діяльність установ банку, що входять до складу структурних підрозділів, які не мають юридичної самостійності.

Внутрішній банківський контроль за витратами в КБ “Альфа-банк” — це сукупність процедур, які забезпечують   дотримання   положень   внутрішніх   і зовнішніх нормативних актів при здійсненні операцій банку та достовірність і повноту інформації.

Внутрішній банківський  контроль за витратами в КБ “Альфа-банк” поєднує в собі бухгалтерські та адміністративні (внутрішні) контролі.

Підставою для   бухгалтерського   обліку  витрат КБ “Альфа-банк” є первинні документи,  які фіксують факти здійснення  цих операцій.

Первинні  документи  повинні  бути  складені  під  час  здійснення операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення та   можуть  складатися   у  паперовій  формі  та/або  у  вигляді електронних записів (у формі, яка доступна для читання та виключає можливість внесення будь-яких змін). У разі складання їх у вигляді електронних записів при потребі повинно бути забезпечене отримання інформації на паперовому носії.

Облік доходів і витрат у КБ “Альфа-банк” є не тільки засо­бом відображення операцій, а й інструментом проведення аналізу його фінансового стану. Водночас облік доходів і витрат — основа організації управ­лінського обліку за центрами відповідальності.

Підставою для   бухгалтерського   обліку   операцій  з формування фінансових результатів  є первинні документи,  які фіксують факти здійснення  цих  операцій.

Так, статті витрат за принципом нарахування обліко­вуються й оцінюються на момент реалізації активу або в міру на­дання послуг. У цьому самому періоді вони відображаються в обліку без урахування факту отримання або сплати коштів.

Ризик проведення аудиторської перевірки витрат являє собою ризик ауди­тора, пов»язаний з підготуванням неправильного висновку за фінансовими документами. Українські фахівці розглядають загальний аудиторський ризик як сукупність властивого ризику, ризику контролю, ризику невиявлення викривлень.

Завдання перевірки обліку витрат полягає у з»ясуванні:

— як дотримані банком принципи бухгалтерського обліку витрат банку;

— дотримання процедур формування витрат, визначених обліковою політикою банку;

— достовірності собівартості банківських операцій;

— достовірності списання на збитки окремих витрат.

Основні вимоги щодо формування витрат банку та визначення прибутку закладені в Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.98 за № 334/94-ВР, Законі України «Про внесення змін в Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 (зі змінами та доповненнями), Законі України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 за № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями), Ін­струкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженій наказом МФУ від 01.07.97 за № 141 та змінах до неї.

Працівник, що здійснює перевірку витрат, повинен проаналізувати:

— як оцінені та враховані статті витрат у момент продажу ак­тиву або в міру надання послуг; усі доходи і витрати установи, що відносяться до звітного періоду, мають відображатись у цьому ж періоді незалежно від того, коли були отримані або сплачені кошти;

— дотримання принципу відповідності: витрати та доходи, пов»язані з цими витратами, повинні бути відображені у бухгалтерському обліку в один і той же звітний період.

У відповідності Законом України “Про аудиторську діяльність” аудиторами головного банку на підставі Договору № 147 від 01.04.2003 була проведена аудиторська перевірка витрат КБ “Альфа-банк” за період з 01.04.2002 по 31.03.2003 р.За результатами перевірки складено аудиторський висновок.

Витрати КБ “Альфа-банк” в 2003 році зросли в порівнянні з 2002 роком на 9022 тис. грн. (15,1%).  Процентні витрати банку зросли 5191 тис. грн. (20,9%), непроцентні витрати зросли на 379 тис. грн. (1,29%).
Чистий прибуток було в 2003 році було отримано на 672 тис. грн. (24,79)% більший ніж в 2002 році, це сталося за рахунок отримання більших доходів в 2003 році ніж в 2002 на 9694 тис. грн. (15,52%), та збільшення витрат на 9022 тис. грн. (15,1%).

 

 

 


Список літератури

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 2001, — № 5-6. — С. 30.
 2. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та інозе­мній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 2. — С. 4.
 3. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 за № 129, у редакції постанови Правління НБУ 30.12.96 за № 347 // Законодавчі і нормативні акти з бан­ківської діяльності. — Вин. 1. — 1997. — С. 35.
 4. Інструкція № 4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами бан­ків України», затверджена постановою Правління НБУ від 13.10.97 за № 335.
 5. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 за № 204. — Зако­нодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1997. — Вип. 10. — С. 30.
 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С. 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 7. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан­ків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 за № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 7. — С. 11—69.
 8. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. —С. 15—36.
 9. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.
 10. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкоду­вання можливих втрат за позиками комерційних банків: затверджено постановою Правління НБУ 29.09.97 за № 323 // Законодавчі і нормативні акти з банківської ді­яльності. — 1997. — Вип. 11. — С. 40.
 11. Положення НБУ “Про кредитування”. Затверджено постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 р. №246.
 12. Порядок бухгалтерського обліку формування і використання резервів, спи­сання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України, затвердженні постановою Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законо­давчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 1. — С. 16.
 13. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за № 316 // Законодав­чі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 11. — С. 25—33.
 14. Національний норматив аудиту №13 «Ауди­торський висновок», прийнятий Постановою Ауди­торської палати України від 22 січня 1996р. № 116//Бухгалтерський облік і аудит – 1997.- №6. – С.12-13.
 15. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471с.
 16. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
 17. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 18. Банковский надзор й аудит: Учебное пособие /Под ред. И. Д. Мамоновой. -М.: Инфра-М, 1995. — 112с.
 19. Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.
 20. Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.
 21. Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 1998.-568 с.
 22. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О. Мінім, О. Ткач. — К.: Основи, 1997. — 943 с.
 23. Вступ до банківської справи /За ред. М. І. Савлука. -К.: Лібра, 1998. — 356с.
 24. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.
 25. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки. – Львів: Центр Європи, 1997. – 312 с.
 26. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.
 27. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с.
 28. Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.
 29. Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.
 30. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. -Тернопіль: ТАНГ, 1996. — 140с.
 31. Долан   Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб. : Оркестр, 1997. – 248 с.
 32. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.
 33. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606 с.
 34. Індиченко П. В. Здобутки та втрати 2001 банківського року // Банківська справа. – 2002. — №1. – С. 38 — 47.
 35. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. — 432с.
 36. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 37. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 38. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.
 39. Матвієнко В. Держава і банки. -К.: Демократична Україна, 1996. — 159с.
 40. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.
 41. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. -К.: Лад, Наукова думка, 1994. — 472с.
 42. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 43. Операції комерційних банків: Курс лекцій. /За ред. В.Т. Коцовської, Т.Р. Ричаківської. -Львів: Центр Європи, 1997. — 280с.
 44. Основи банковского дела /Под ред. А.Н. Мороза. -К.: Либра, 1994. — 330с.
 45. Пересада А.А. Інвестиційне кредитування: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 271 с.
 46. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 47. Терехов А.А. Аудит: перспективы развития. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
 48. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.
 49. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 286 с.


Додатки

 

Додаток А

Баланс КБ “Альфа-банк” (в гривнях)
Показники на 01.01.03р. на 01.01.04р.
Активи    
Грошові кошти і коррах. в  НБУ 47148708 91099845
Державні цінні папери 0 15464345
Коррах. в інших банках 39846637 54319055
Міжбанківські депозити та кредити 51944278 48763457
 — резерви під міжбанківські операції -1013782 -514312
Кредити, видані клієнтам (брутто) 213667133 347190880
 — резерви під кредитні операції -3063733 -4472498
Цінні папери інших емітентів 27602931 15874952
 — резерви під операції з цінними паперами -141460 -76
Нематеріальні активи 624433 680336
Матеріальні активи 17830658 19156273
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші активи 24011101 22970865
Загальні активи 581468043 808552578
     
Зобов’язання    
Коррах. Банків 8045285 3882091
Міжбанківські депозити і кредити 22573225 49199564
Кошти до питання клієнтів 92437764 141614636
в т.ч.бюдж.організацій і небюдж.фондів 1263715 87688
Строкові депозити клієнтів 153521554 250608431
Цінні папери власного боргу 1123324 5700547
Кредити, отримані від міжнародних

фінансових організацій

41382005 41097263
Субординований борг 13484550 21570825
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші зобов’язання 15021459 22502228
Загальні зобов’язання 510600305 734195041
     
Капітал    
Статутний фонд 43000000 50000000
 — власні викуплені облігації банку -117598 -4028
Резерви і прибуток минулих років 25274589 20978832
Прибуток поточного року 2710748 3382733
Загальний капітал 70867739 74357537
     
Загальні зобов’язання і капітал 581468044 808552578

 

 

Додаток Б

Звіт про прибутки та збитки КБ “Альфа-банк” (тис. грн.)
Показники 2002 р 2001 р
Процентні доходи 41722 49178
по кредитам юридичним особам 34828 43441
по міжбанківським кредитам та депозитам 5474 3596
по кредитам фізичним особам 994 883
по цінним паперам 425 1254
Інші 1 4
Процентні видатки 24841 30032
по депозитам фізичних осіб 11472 15880
по депозитам юридичних осіб 5420 5725
по міжбанківським кредитам і депозитам 4930 4133
по поточних рахунках клієнтів 1862 2006
Інші 1127 2288
Чистий процентний дохід 16881 19146
Непроцентні доходи 20748 22073
Комісійні: 16023 17573
за розрахунково-касове обслуговування клієнтів 10861 11164
по операціям на валютному ринку
та ринку банківських металів 2492 3467
за інші послуги, здійснені клієнтам і банкам 2670 2942
Від торгових операцій: 3601 3866
Інші: 1124 634
Усього доходів 62470 71251
Непроцентні видатки 29348 29727
Комісійні 1894 1761
На утримання основних засобів та    
нематеріальних активів 5720 5161
На телекомунікації 2524 2512
Інші операційні на адміністративні видатки 19210 20293
Усього видатків 54189 59759
Прибуток до формування    
резервів та оподаткування 8281 11492
Відрахування в резерви 3642 7758
Податок на прибуток 1928 1264
Чистий прибуток від основної діяльності 2711 2470
Прибуток від реалізації необоротних активів   913
Чистий прибуток 2711 3383

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.