Дипломна робота Формування банківських ресурсів

Зміст
Розділ 2. Аналіз практики формування банківських ресурсів на прикладі банку «Фінанси і кредит» 3
2.1. Загальна характеристика комерційного банку «Фінанси і кредит» 3
2.2. Дослідження активів, капіталу та фінансових результатів діяльності банку «Фінанси і кредит» 6
2.3. Аналіз депозитної бази та динаміки залучення банківських ресурсів у банку «Фінанси і кредит» 9
Розділ 3. Шляхи удосконалення формування банківських ресурсів 20
3.1. Розвиток депозитного ринку в Україні 20
3.2. Кошти населення як основа формування ресурсної бази банку «Фінанси і кредит» 24
3.3. Пропозиції по покращенню структури залучених ресурсів банку «Фінанси і кредит» 33
3.4. Оцінка ефективності запропонованих заходів щодо управління залученими ресурсами банку 44
Додатки 47
Розділ 2. Аналіз практики формування банківських ресурсів на прикладі банку «Фінанси і кредит»
2.1. Загальна характеристика комерційного банку «Фінанси і кредит»

Об’єктом дослідження практики залучення ресурсів в комерційному банку є банк «Фінанси і кредит», якій працює у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Код банку 300131, код ЄДРПОУ 09807856. Юридична адреса банку: 04050 м. Київ, вул. Артема, 60. Кореспондентський рахунок в Головному управлінні НБУ по м. Києву і області №32001170801 код банку 321024.
Банк «Фінанси і кредит» веде свою історію із 19 червня 1990 року, коли він був зареєстрований Державним Банком СРСР як регіональний Комерційний Банк «Український Комерційний Банк ділової співпраці». 20 квітня 1991 року банк отримує ліцензію НБУ № 28 на право здійснення 30 видів банківських операцій. 30 жовтня 1992 року він був перереєстрований Національним Банком України (реєстраційний № 63) як Комерційний Банк «Банк ділової співпраці», а 13 жовтня 1995 року банк перереєстровано як Комерційний Банк «Фінанси і кредит».

Згідно з розподілом Національного банку України банків на групи за середніми активами на 1.06.2005 р. банк «Фінанси і кредит» увійшов до 1-ої групи банків (активи понад 2.5 млрд. грн) і посідає у загальному списку 12-е місце.

2.2. Дослідження активів, капіталу та фінансових результатів діяльності банку «Фінанси і кредит»

Станом на 01.01.2005 року валюта балансу банку «Фінанси і кредит» склала 3846 млн. грн., в тому числі по мережі філій 1522 млн. грн. У 2002 та 2003 рр. валюта балансу банку «Фінанси і кредит» складала відповідно 1837 і 2904 млн. грн. Приріст показника валюти балансу за 2004 рік склав у цілому по банку «Фінанси і кредит» 942 млн. грн. (збільшення на 32%), в т. ч. по мережі філій 528 млн. (зростання на 53%).
У 2004 році Національним Банком України був даний дозвіл банку «Фінанси і кредит» на залучення коштів на умовах субординованого боргу в капітал банку. Регулятивний капітал було збільшено на 56% і станом на 01.01.2005 р. він склав 280,15 млн. грн.
Збільшення чистих активів банку «Фінанси і кредит» у 2004 р. склало 24% (станом на 01.01.2005 року чисті активи склали 2286 млн. грн.). Таке зростання у 2004 р. було наслідком збільшення практично всіх позицій активної частини балансу, зокрема, збільшення кредитно-інвестиційного портфеля на 32% (станом на 01.01.2005 року цей показник досяг 1680 млн. грн.).
Кредитування залишалося одним із пріоритетних напрямків роботи банку «Фінанси і кредит». Обсяг кредитів, виданих банком своїм клієнтам-юридичним особам, зріс протягом року у 1,44 рази і станом на 01.01.2004 року склав 1461 млн. грн.

Виконання обов»язкових економічних нормативів свідчить про збалансованість строків та сум активів і пасивів банку «Фінанси і кредит», що характеризує здатність банку «Фінанси і кредит» своєчасно і у повному обсязі виконувати взяті на себе зобов»язання і, отже, про можливість подальшого залучення ресурсів.

Розділ 3. Шляхи удосконалення формування банківських ресурсів
3.1. Розвиток депозитного ринку в Україні

За січень-грудень 2004 року зобов»язання банків за коштами, залученими на рахунки суб»єктів господарювання та фізичних осіб, збільшилися на 34.6% і на 01.01.2005 р. становили 83 млрд. грн. Проте нестабільна політична ситуація наприкінці 2004 року позначилася на банківській системі зменшенням упродовж IV кварталу звітного року коштів на депозитних рахунках (зокрема в грудні – на 1,2%).
У структурі депозитів у розрізі валют переважали зобов»язання банків у національній валюті. Однак упродовж 2004 року депозитні вкладення в національній валюті зростали нижчими темпами (125,8%), ніж в іноземній (153,6%), що зумовило зменшення їх частки в загальному обсязі депозитів на 4,5 процентного пункту до 63,6%. Крім того, IV квартал 2004 року характеризувався переорієнтацією вкладників з депозитів у національній валюті на депозити в іноземній валюті. Зокрема, у грудні обсяг депозитних вкладень у національній валюті скоротився на 2,3%, а в іноземній – збільшився на 0.7%.

Отже, за результатами проведеного аналізу та розроблених пропозицій можна зробити загальні висновки про те, що у структурі залучених ресурсів банку «Фінанси і кредит» відбулись відповідні зміни.
Від структури залучених ресурсів значним чином залежить й рівень прибутковості банку «Фінанси і кредит», що зрозуміло і, таким чином, створення оптимальної структури залучених ресурсів є необхідним для подальшого зростання прибутковості банку.
Обсяг залучених ресурсів банку «Фінанси і кредит» має зростати у відповідності до розрахованої моделі, однак з урахуванням ще трьох складових, а саме: розміру ставки по кредитах та депозитах; загальних тенденцій на ринку банківських послуг України та сезонної компоненти.
На основі отриманих даних було проведено розрахунок прогнозованих доходів та витрат від операції з залученими ресурсами у банку «Фінанси і кредит», ефективність яких становила 7896,1 тис. грн. Тобто всі запропоновані заході є доцільними.
Отже, як на кредитному, так і на депозитному ринку в Україні рівень міжбанківської конкуренції визначається виключно пропозицією, тобто діє ринок продавця. Конкуренція між банками за гривневі ресурси (як кредитні, так і депозитні) сьогодні значною мірою локалізується на надкороткостроковому та короткостроковому ринках, про що свідчить цінова політика банків стосовно різних за термінами фінансових ресурсів. Як наслідок, банківська дохідність орієнтована переважно саме на короткостроковий фінансовий ринок. Разом із тим цінова динаміка банківських кредитів у іноземній валюті свідчить про те, що гострота конкуренції серед банків на ринку валютного кредитування підвищується зі зростанням строку позички, що доводить: валютні кредити усе ще лишаються актуальним інструментом страхування банком інфляційних ризиків. Важливою особливістю кредитно-депозитного ринку України є відсутність пропорційного зв»язку між строками залучення/розміщення коштів та їх ціною: як і у випадку з кредитними ресурсами – «найдовші» депозитні ресурси не є найдорожчими. Виняток становить лише ринок депозитів фізичних осіб, де ціна вкладів зростає пропорційно строку розміщення вільних коштів вкладниками.
Найдинамічніший розвиток міжбанківських конкурентних відносин характерний для ринку приватних вкладів, який вирізняється найменшими ціновими коливаннями порівняно з іншими сегментами вітчизняного кредитно-депозитного ринку.

Додатки
Додаток А
Балансовий звіт банку «Фінанси і кредит» станом на 31 грудня 2004 року (тис. грн.)
Найменування 2004 рік 2003 рік
АКТИВИ
Кошти і залишки в НБУ 142652 73754
Рефінансовані НБУ казначейські та інші цінні папери та емітовані НБУ цінні папери 115 0
Кошти в інших банках 351612 375646
Цінні папери в торгівельному портфелі банку «Фінанси і кредит» 0 0
Цінні папери портфелі банку «Фінанси і кредит» на продаж 13099 120934
Кредити і заборгованість клієнтів 1664264 1141950
Цінні папери в портфелі банку «Фінанси і кредит» до погашення 203 14139
Інвестиції в асоційовані компанії та дочірні компанії 0 0
Основні кошти і нематеріальні активи 65021 32053
Нараховані доходи до отримання 18299 41933
Інші активи 28838 48213
ВСЬОГО АКТИВІВ 2284103 1848622
ЗОБОВ»ЯЗАННЯ
Кошти банків 346235 333935
В тому числі кредити, отримані від Національного банку «Фінанси і кредит» України 0 0
Кошти клієнтів 1615887 1208334
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані Банком 0 82845
Боргові ціні папери, емітовані Банком 10964 24027
Нараховані витрати до сплати 28597 15116
Інші зобов»язання 90922 7063
ВСЬОГО ЗОБОВ»ЯЗАНЬ 2092605 1671320
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний фонд 136245 136245
Капіталізовані дивіденди 0 0
Емісійні різниці 0 0
Резерви та інші фонди банку «Фінанси і кредит» 3926 3375
Резерви переоцінки, в тому числі 8984 1342
Резерви переоцінки необоротних активів 8984 1342
Нерозподілений прибуток 35713 30829
Прибуток/збиток за звітний рік 6630 5511
ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 191498 177302
ВСЬОГО ПАСИВІВ 2284103 1848622
Додаток Б
Звіт про фінансові результати банку станом на 31 грудня 2004 року (тис. грн.)
Найменування 2004 рік 2003 рік
Чистий відсотковий дохід 69868 55632
Відсотковий дохід 243908 162614
Відсоткові витрат 174040 106982
Чистий комісійний дохід 45983 34592
Комісійний дохід 57574 38840
Комісійні витрати 11591 4248
Дивідендний дохід 3 22
Чистий торгівельний дохід 24415 8655
Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів 0 1826
Дохід від участі в капіталі 0 0
Інший дохід 6524 1889
Операційний дохід 146793 102616
Загальноадміністративні витрат 43351 27996
Витрати на персонал 43009 32104
Витрати від участі у капіталі 0 0
Інші витрати 21308 13871
Прибуток від операцій 39125 28645
Чисті витрати на формування резервів 31695 21789
Прибуток до оподаткування 7430 6856
Податок на прибуток 800 1345
Прибуток після оподаткування 6630 5511
Непередбачені доходи / витрати 0 0
Чистий прибуток / збиток 6630 5511
Чистий прибуток на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію 0 0

Додаток В
Звіт про рух коштів банку «Фінанси і кредит» станом на 31 грудня 2004 року (тис. грн.)
Найменування статті 2004 рік 2003 рік
Операційна діяльність
Процентні доходи, що отримані 264528 156018
Процентні витрати, що сплачені 156687 94093
Комісійні доходи, що отримані 57574 38840
Комісійні витрати, що сплачені 11591 4248
Дивіденди від інвестицій в асоційовані компанії, що отримані 3 22
Інші доходи, що отримані 705 1855
Інші витрати, що сплачені 54653 34119
Реалізовані результати від торговельних операцій 24254 9362
Повернення раніше списаних активів 93 4959
Виплати працівникам банку «Фінанси і кредит» 42991 32104
Податок на прибуток, що сплачений 933 967
Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку 80302 45525
Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам 28619 133996
Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам 542988 595274
Зменшення (збільшення) інших активів 15725 18882
Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України 0 0
Збільшення (зменшення) коштів інших банків 12300 248389
Збільшення (зменшення) коштів на поточних і депозитних рахунках 405062 448023
Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати 86733 0
Збільшення (зменшення) інших зобов»язань 4176 9612
Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж 115069 47276
Чисте збільшення (зменшення) активів і зобов»язань від операційної діяльності 57122 89404
Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності 23180 43879
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення 13937 15551
Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії 0 0
Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії 0 0
Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів 34615 10593
Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності 20678 4958
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу 13063 86421
Збільшення (зменшення) субординованих зобов»язань 85000 0
Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу 0 100000
Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду 100 100
Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності 71836 186321
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 74338 147400
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 265036 118422
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 339535 265036
Вплив зміни курсів валют 161 786

 

 

Запись опубликована в рубрике Аналітична частина диплому, Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт, Проектна частина диплому с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.