Дипломна робота Облік, адміністративний контроль і аудит розрахункових операцій у комерційному банку

Зміст

 

Вступ 3
1. Теоретичне обґрунтування здійснення обліку та контролю за розрахунковими операціями комерційного банку 6
1.1. Характеристика форм безготівкових розрахунків та шляхи їх розвитку 6
1.2. Роль обліку та контролю в управлінні
розрахункових операцій 12
1.3. Система обліку та контролю розрахункових операцій в комерційному банку 14
1.4. Огляд нормативної правової бази 18
2. Система обліку розрахункових операцій в акціонерному комерційному банку “Форум” 20
2.1. Облік розрахункових операцій платіжними
дорученнями 20
2.2. Облік розрахунків за акредитивами 24
2.3. Облік розрахунків за чеками 33
2.4. Облік розрахунків за платіжними картками 44
2.5. Облік безспірного стягнення та договірного
списання коштів 46
2.6. Податковий облік доходів та витрат банку по розрахункових операціях 51
3. Аудит розрахункових операцій в акціонерному
комерційному банку “Форум” 55
3.1. Організація аудиту розрахункових операцій 55
3.2. Програма аудиту безготівкових розрахунків 59
3.3. Аудит доходів-витрат банку по
розрахунковим операціям 81
3.4. Адміністративний контроль розрахункових операцій в комерційному банку 85
4. Організація і методика автоматизації, обліку, контролю та аудиту розрахункових операцій в акціонерному
комерційному банку “Форум” 88
4.1. Організація і методика автоматизації обліку розрахункових операцій 88
4.2. Контроль та аудит розрахункових операцій в умовах використання ПЕОМ 92
Висновки та пропозиції 94
Список використаної літератури 102
Додатки 106

Вступ
Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед банківських послуг займають розрахункові операції.
Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться обліку, контролю та аудиту розрахункових операцій комерційних банків. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.
Кваліфікований працівник комерційного банку: економіст, бухгалтер, аудитор повинен добре володіти сучасними методами обліку, контролю та аудиту розрахункових операцій.
Велика роль відводиться обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом в справі визначення і використання доходів та витрат банку по розрахункових операціях, підвищення ефективності виробництва. Він сприяє економному використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації труда, нової техніки і технології виробництва, попередженню зайвих витрат і т. д.
Значну частину серед операцій комерційного банку займають безготівкові розрахункові операції, саме тому тема дипломної роботи “Облік, адміністративний контроль і аудит розрахункових операцій у комерційному банку” є досить актуальною.
Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної дипломної роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.
Метою дипломної роботи є розгляд та аналіз системи обліку, адміністративного контролю та аудиту розрахункових операцій в комерційному банку.
Завданнями дипломної роботи є розкриття характеристики бухгалтерського обліку; економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури з теми дослідження; розгляд організації обліку розрахункових операцій; розгляд організації планування аудиту розрахункових операцій банку; розкриття методики аудиту розрахункових операцій.
Виклад матеріалу вестиметься в суворій послідовності і взаємопов»язаності кожного питання.
Теоретичну основу дослідження питань обліку, контролю та аудиту розрахункових операцій комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.
Запропоновано таку послідовність розгляду поставленої задачі: обґрунтування здійснення обліку та контролю за розрахунковими операціями комерційного банку; розгляд системи обліку розрахункових операцій в комерційному банку; розгляд аудиту розрахункових операцій в комерційному банку; організація та методика обліку, контролю та аудиту розрахункових операцій в банку.
Предметом дослідження є записи бухгалтерського обліку базового комерційного банку.
Об’єкт дослідження — акціонерний комерційний банк «Форум». Це універсальний банк, що надає повний спектр банківських послуг. Банк зареєстрований НБУ 31.01.94 р. у формі акціонерного товариства відкритого типу. На сьогодні Банк має розширену ліцензію на проведення всіх банківських операцій. Банк має всі ліцензії і дозволи для роботи з цінними паперами. Реалізація стратегії розвитку АКБ «Форум» знайшла відображення в росту капіталу банку, статутного фонду. За останні три роки банк збільшив свій статутний фонд у 5,4 рази. З початку діяльності банку було проведено вісім емісій акцій. Дев»ята емісія дозволить збільшити статутний фонд до 60 млн. грн.
Дана робота стане у пригоді студентам, які навчаються на економічних факультетах, аспірантам і викладачам, а також практичним працівникам: бухгалтерам, менеджерам, аналітичним працівникам, податківцям, робітникам фінансового контролю.
1. Теоретичне обґрунтування здійснення обліку та контролю за розрахунковими операціями комерційного банку
1.1. Характеристика форм безготівкових розрахунків та шляхи їх розвитку
Безготівкові розрахунки в комерційних банках здійснюються за умови, що оплата проводиться без використання готівкових грошей. Платник і одержувач коштів використовують поточні рахунки. Операція може бути проведена як в одному банку, так і між різними кредитними установами.
Ця операція дуже зручна для клієнтів. Вони можуть здійснювати платежі на великі відстані без ризику втрати.

….

2. Система обліку розрахункових операцій в акціонерному комерційному банку “Форум”
2.1. Облік розрахункових операцій платіжними дорученнями

В акціонерному комерційному банку “Форум” застосовується такий вид розрахунку, як платіжне доручення. Платіжне доручення — документ, що являє собою письмове розпорядження платника банку, котрий його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку на рахунок одержувача коштів. Платник подає доручення до банку на бланках установленої форми. Доручення дійсне протягом 10 днів з дати виписування і застосовується в розрахунках за платежами товарного характеру.
У межах договірних відносин доручення можуть слугувати:
— для проведення авансових платежів (до моменту відвантаження товару);
— часткових платежів (у разі значних сум угоди);
— платежів після відвантаження товару, виконання робіт чи надання послуг;
— планових платежів за рівномірних і постійних поставок.
Оплата платіжного доручення в АКБ “Форум” супроводжується списанням коштів із поточного рахунку платника. Якщо отримувач коштів є клієнтом того самого банку, що й платник, в обліку виконується таке проведення:
Д-т Рахунок платника
К-т Рахунок отримувача.
Наприклад, Д-т К-т Сума
26001001 26002002 250-00

Комп»ютерне середовище являє собою інформаційну підсистему (інструментарій), за допомогою якої обробляються, зберігаються інформаційні потоки, здійснюється бухгалтерський облік, реалізується система управління і внутрішнього контролю. Аудитору необхідно оцінити вплив системи електронної обробки даних клієнта та процес аудиту на підставі глибокого аналізу та розуміння таких факторів.
1. Вплив комп»ютерного середовища на систему обліку і внутрішнього контролю. Необхідно оцінити ступінь впливу комп»ютерного середовища на процес перетворення вхідної інформації з первинних облікових документів до проміжних підсумкових показників і вихідних даних, тобто встановити:
— відповідність алгоритму обробки даних законодавчій та нормативній базі;
— можливості ручного обходу програми, заміни алгоритму розрахунків відбору і підробки даних;
— вплив комп»ютерного середовища на організаційну структуру системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;
— доступність даних у вигляді файлів друкованого матеріалу;
— можливість системи генерувати повідомлення, прийнятні для використання в аудиті;
— рівень автоматизації комп»ютерного середовища і його вплив на оцінку ризику внутрішнього контролю.
2. Вплив комп»ютерного середовища на оцінку ризиків.
Згідно з вимогами Національних нормативів № 6, 12, 32 аудитор повинен оцінити власний ризик і ризик невідповідності внутрішньої системи контролю і управління. Ризики у комп»ютерному середовищі відрізняються тим, що: ризик може виникнути через неточності у розробці й експлуатації програм, операцій захисту комп»ютерного середовища в результаті несанкціонованого втручання програм. Потенціал помилок і недоліків, властивих комп»ютерному середовищу, значно вищий, ніж при ручному веденні бухгалтерського обліку. Також підвищується ризик тривалого невиявлення помилок. Система контролю у комп»ютерному середовищі залежить від точно закладеного у програму алгоритму, що суттєво впливає на ефективність самої системи контролю. Розмір ризику може збільшуватись через помилки або шахрайство як у програмних модулях, так і в базах даних. Взагалі потенціал помилок і недоліків, властивих комп»ютерним системам, значно вищий, ніж системам ручної обробки інформації.
3. Оптимальне виконання процедур контролю і максимальне зниження ймовірності виникнення неправильних висновків і рекомендацій за визначеними чинниками та рівня ризику комп»ютерного середовища.

Висновки та пропозиції
В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки :
Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед банківських послуг займають розрахункові операції.
Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться обліку, контролю та аудиту розрахункових операцій комерційних банків. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.
Безготівкові розрахунки в банках здійснюються за умови, що оплата проводиться без використання готівкових грошей. Платник і одержувач коштів використовують поточні рахунки. Операція може бути проведена як в одному банку, так і між різними кредитними установами.
Механізм безготівкових розрахунків, їх форми, стандарти документів і документообіг визначає Інструкція Національного банку України “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”.
Ця Інструкція дозволяє суб»єктам підприємницької діяльності вільно обирати форми розрахунків, попередньо закріпивши їх договорами. Але, у свою чергу, банки повинні вивчати стан розрахунків і пропонувати клієнтам використовувати найбільш доцільні форми, враховуючи специфіку їх діяльності й організації взаємних відносин.
Організація безготівкових розрахунків повинна сприяти нормальному обігу коштів, забезпечувати безперервний хід реалізації продукції.
Можливість здійснювати детальний і повний облік розрахункових операцій, а також своєчасно надавати детальну, достовірну і змістовну інформацію керівництву банку, наявним чи потенційним акціонерам і діловим партнерам, Національному банку України, податковим та статистичним органам, іншим користувачам дає використання Плану рахунків бухгалтерського обліку для комерційних банків.
План рахунків фінансових банківських установ – це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що призначений для реєстрації господарських операцій. Новий План рахунків введено в банках України з 01.01.1998 року, що передбачено реформою бухгалтерського обліку і звітності в банках.
На відміну від попереднього, новий План рахунків має особливості, до яких, зокрема, відносяться:
1) Мультивалютність. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій. Операції в іноземній валюті здійснюються на тих же рахунках, що й операції в гривнях. Зв»язок між операціями в іноземній і національній валютах забезпечують технічні рахунки:
— рахунок валютних позицій;
— рахунок гривневого еквівалента валютних позицій.
2) Подвійний запис операцій на позабалансових рахунках. Змінюється техніка позабалансового обліку. За новими правилами, позабалансовий облік ведеться за тими ж принципами, що й балансовий, а саме:
— використовується принцип подвійного запису (тобто дебет — кредит);
— облік ведеться на синтетичному (позабалансові рахунки рівня Плану рахунків) та аналітичному рівнях.
3) У Плані рахунків комерційних банків передбачена наявність управлінського обліку.
4) Нові вимоги до аналітичних рахунків. Синтетичний облік здійснюється на рівні балансових рахунків II, III та IV порядків. Аналітичний облік забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття будь-яких аналітичних рахунків передбачає наявність обов»язкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України. Додаткова інформація, необхідна для управління банком, може бути визначена банком самостійно. Система аналітичного обліку є невід»ємною частиною Плану рахунків.
У сучасних умовах процес бухгалтерського обліку в банках автоматизований. Тому для збереження інформації про кожен об»єкт аналітичного обліку і підготовки звітності комерційними банками Національним банком України розроблено Методичні вказівки щодо ведення параметрів аналітичного обліку.
В Україні передбачено такі форми безготівкових розрахунків:
— платіжними дорученнями;
— платіжними вимогами-дорученнями;
— чеками;
— акредитивами;
— векселями;
— платіжними вимогами;
— інкасовими дорученнями (розпорядженнями).
Платіжне доручення — документ, що являє собою письмове розпорядження платника банку, котрий його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку на рахунок одержувача коштів.
Оплата платіжного доручення в АКБ “Форум” супроводжується списанням коштів із поточного рахунку платника.
В АКБ “Форум” в якості розрахунків між клієнтами банку застосовується така форма розрахунків, як акредитив, за якої банк-емітент за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов»язаний:
— виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги;
— надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.
Розрахунки чеками в АКБ “Форум” застосовуються в разі платежів за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. В практиці АКБ “Форум” чеки найчастіше використовують для розрахунків у межах одного міста, рідше — міжміських.
При здійсненні операцій з чеками в іноземній валюті АКБ “Форум” керується Постановою НБУ від 29.12.2000 р. №520 “Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті”.
В Україні застосовуються платіжні картки, емітовані банками — членами внутрішніх одно- та багатоемітентних міжнародних платіжних систем. Положення про внутрішньоплатіжну систему має бути узгоджене з Національним банком України.
Акціонерний комерційний банк “Форум” використовує в своїй діяльності такі картки, як Visa та MasterCard.
Платіжна картка видається в АКБ “Форум” клієнту або його довіреній особі на підставі відкриття ним картрахунку та укладення відповідного договору.
Постанова НБУ від 01.10.2001 р. №416 «Положення про примусове списання (стягнення) та договірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території України» встановлює єдині правила та порядок здійснення уповноваженими банками примусового списання (стягнення) та договірного списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території України.
Законодавством передбачено проведення щорічного обов’язкового аудиту фінансової та господарської діяльності комерційних банків. Обов’язковий аудит обмежується підтвердженням балансу та фінансової звітності за звітний рік. Замовником аудиту є АКБ “Форум”, він же оплачує вартість аудиторських послуг.
Розрахункові операції АКБ “Форум” підлягають аудиту на предмет їх своєчасності та достовірності розрахунків з заробітної плати з робітниками, оплати поставленої продукції, виконаних робіт та послуг, інших боргових зобов’язань. Безготівкові розрахунки ділять на міжбанківські, обслуговуючі відносини між банками, та міжгосподарські – між клієнтами банку.
При підготовці до проведення аудиту АКБ “Форум” необхідно керуватися документами по безготівкових розрахунках:
— Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затверджену постановою Правління НБУ від 02.08.96 за №204 (зі змінами та доповненнями);
— Інструкція «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», затверджену постановою Правління НБУ від 18.12.98 за №527;
— Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджену постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління. НБУ від 16.12.98 за №520);
— Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затверджене постановою Правління НБУ від 30. 12.98 за № 566 та інші.
Чіткій перевірці (аудиту) КБ “Форум” повинні підлягати безготівкові розрахунки і особливо законність їх здійснення.
Виходячи з цього, основними завданнями перевірок та аудиту безготівкових розрахунків є:
— відповідність обліку операцій комерційного банку за безготівковими розрахунками;
— своєчасність та достовірність відображення операцій за безготівковими розрахунками в бухгалтерському обліку;
— перевірка поточних розрахунків клієнтів банку;
— контроль за законністю операцій щодо грошово-розрахунковнх документів;
— перевірка безготівкових розрахунків у формі платіжних доручень;
— перевірка безготівкових розрахунків платіжними вимогами без акцепту та безспірне списання (стягнення) коштів;
— перевірка безготівкових розрахунків у формі акредитивів, чеків, дорожніх чеків;
— перевірка розрахунків векселями;
— перевірка розрахункових операцій за допомогою банківських платіжних карток;
— оцінка стану контролю за безготівковими розрахунками;
— організаційна роль та відповідальність спеціалістів банку.
При проведенні аудиту в АКБ “Форум” доцільно дотримуватися такої програми:
I. Аудит поточних розрахунків клієнтів АКБ “Форум”: Інструкція «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527.
II. Аудит безготівкових розрахунків в АКБ “Форум” у формі платіжних доручень: Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 за № 204 (із змінами та доповненнями) — розділ III п.п. 20-36).
III. Аудит безготівкових розрахунків АКБ “Форум” у формі акредитивів: Інструкція №7. — Розділ VI, п.п. 86-117.
IV. Аудит розрахунків векселями в АКБ “Форум”: Інструкція № 7. — Розділ VII, п.п. 18-119; Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ КБ України, затверджена постановою Правління НБУ від 30.12.97 за № 466 (зі змінами та доповненнями); Інструкція з бухгалтерського обліку операцій КБ з векселями, затверджена постановою Правління НБУ від 08.06.00 за № 234; Положення про операції банків з векселями, затверджене постановою Правління НБУ від 28.05.99 за № 258 (зі змінами та доповненнями).
Для широкого використання векселів в розрахунках необхідні стабільність економічних відносин, висока довіра їх суб»єктів один до одного, високий рівень розвитку вексельного права. На жаль. в Україні всі ці умови лише формуються, що не лише стримує розвиток вексельного обігу, але й веде до використання векселів для незаконних операцій. Тому контроль та аудит вексельних операцій потребує особливої уваги.
V. Організація аудиту операцій з банківськими платіжними картками в АКБ “Форум”: Інструкція «Про відкриття банками рахунків у національній валюті та іноземній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527; Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від.25.09.97 за №316; Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 за №129, у редакції постанови Правління НБУ від 30.12.96 за № 347; Положення НБУ «Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням», затверджене постановою Правління НБУ від 24.09.99 за № 479).
Розв»язання задач обліку розрахункових операцій АКБ “Форум” автоматизованим способом забезпечує можливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, сприяє підвищенню точності й достовірності облікових даних.
Методичні аспекти автоматизованого обліку розрахункових операцій в АКБ “Форум” повинні торкатися наступних питань:
автоматизоване формування управлінських рішень;
автоматизоване формування первинної облікової інформації на папері і на машинному носії;
автоматизоване ведення аналітичного і синтетичного обліку, складання періодичної та річної звітності;
автоматизація інформаційно-довідкового забезпечення і контрольно-аналітичних функцій апарату банку;
автоматизовану передачу вихідної інформації системи автоматизованого обліку розрахункових операцій, що відображає фінансові результати проведення розрахункових операцій, з метою її використання в управлінні.
Під час виконання розрахунків в АКБ “Форум” клієнти можуть застосовувати систему «клієнт—банк», яка забезпечує:
— передачу повідомлень між клієнтом та банком у зашифрованому вигляді за допомогою сертифікованих засобів захисту;
— автоматичне ведення протоколу (а також захист цього протоколу від модифікації) обміну розрахунковими документами між банком і клієнтом (АРМ клієнта);
— автоматичне архівування протоколів наприкінці дня.
В подальшій діяльності АКБ “Форум” необхідно розширювати сферу надання клієнтам послуг по обслуговуванню розрахункових операцій. Це призведе до збільшення залучення клієнтів до АКБ “Форум” та дозволить значно покращити результати діяльності банку.

Список використаної літератури

 

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24. — С. 272.
2. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 за № 204. — Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1997. — Вип. 10. — С. 30.
3. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за № 316 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 11. — С. 25—33.
4. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. — С. 15—36.
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
6. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 за № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 7. — С. 11—69.
7. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та іноземній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 2. — С. 4.
8. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.
9. Аудит і аудиторська діяльність. Навч. посібник. — К.: Урожай, 1996. – 217 с.
10. Аудит. Практ. пособие / Под ред. А. П. Кузминского. — К.: Учетинформ. — 1996. – 358 с.
11. Аудит. Учебник для вузов / В. И. Подольский. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 291 с.
12. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471с.
13. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
14. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
15. Банковский надзор й аудит: Учебное пособие /Под ред. И. Д. Мамоновой. -М.: Инфра-М, 1995. — 112с.
16. Барановська В.Г., Редько А.Ю. Проблеми формування інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності з використанням АРМ — бухгалтера. — К.: КДТЕУ, 1991. – 45 с.
17. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. — М.: Инф-издат-Дом «Филин», 1996. – 369 с.
18. Берсуцкий Я. Г., Дугинская И. А., Дугинский Б. Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ. — Донецк: ДИЭХП, 2000. — 180 с.
19. Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.
20. Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.
21. Білуха М. Т. Курс аудиту: Підруч. — К.: Вища школа, 1999. — 574 с.
22. Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник. — К.: Вища школа, Знання, 1999. – 398 с.
23. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, — Житомир: ПП Рута, 2000.-С.365-376.
24. Бухгалтерський облік за національними стандартами. — Т.: Економічна думка, 2000. — 236 с.
25. Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / С. В. Ксьондз. — Чернівці: Рута, 2001. — 100 с.
26. Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.
27. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О. Мінім, О. Ткач. — К.: Основи, 1997. — 943 с.
28. Вступ до банківської справи /За ред. М. І. Савлука. -К.: Лібра, 1998. — 356с.
29. Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.
30. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.
31. Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.
32. Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.
33. Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.
34. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. -Тернопіль: ТАНГ, 1996. — 140с.
35. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.
36. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 1997р.- С.300-367.
37. Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.
38. Інвентаризація згідно П(С)БО. Дебет-Кредит. № 47, 50, 52. 2000 р.
39. Кармайкл Д., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. — М. Аудит; ЮНИТИ, 1995. – 421 с.
40. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. — 432с.
41. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.
42. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
43. Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. — Минск: Вышэйшая шк., 1995. — 415 с.
44. Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.
45. Куліш С. А., Коростишев О. В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х., 1995. — 62 с.
46. Любушин Н. П., Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 471 с.
47. Матвієнко В. Держава і банки. -К.: Демократична Україна, 1996. — 159с.
48. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. -К.: Лад, Наукова думка, 1994. — 472с.
49. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
50. Операції комерційних банків: Курс лекцій. /За ред. В.Т. Коцовської, Т.Р. Ричаківської. -Львів: Центр Європи, 1997. — 280с.
51. Основи банковского дела /Под ред. А.Н. Мороза. -К.: Либра, 1994. — 330с.
52. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.
53. Руденко Л. В., Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. Посіб. / Укоопспілка; Навчально- методичний центр «Укоопосвіта». — К., 2000. — 422 с.
54. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. — 688 с.
55. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
56. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2000. — 578с.
57. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.
58. Суйц В.П. Аудит / Практическое пособие для аудиторов — М.: АНКИЛ, 1994. – 149 с.
59. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.
60. Хом»як Р. Л. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Навчальний посібник. — Л.: Інтелект-Захід, 2000. — 442 с.

 

 

 

 
Додатки
Додаток 1
Баланс комерційного банку “Форум”

Форма 1-КБ

Балансові рахунки

1001 А Банкноти та монета в касі
1 094,59
1011 А Дорожні та інші чеки в касі
43,00
1101 А Банківські метали в банку
890,00
1200 А Кореспондентський рахунок в НБУ
8412,98
1500
А
Кореспондентські рахунки в інших банках
3 843,33

1510
А
Депозити овернайт в інших банках
745,80

1523
А
Інші короткострокові кредити іншим банкам
2 500,00

1524
А
Довгострокові кредити іншим банкам
2 000,00

1526
А
Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам
1 000,00

1527
А
Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам
245,80

1528
А
Нараховані проценти за кредитами іншим банкам
208,34

1590
А
Резерв під заборгованість інших банків

Усього активів по класу 1 20 983,84
2020
А
Рахунки СГД за врахованими векселями

2028
А
Нараховані доходи за врахованими векселями СГД

2062
А
Інші короткострокові кредити в поточну діяльність СГД 15238,40

2065 А Інші довгострокові кредити в поточну діяльність СГД 8 143,20
2066
А
Пролонгована заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність СГД
14568.10

2067
А
Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність СГД
3 458,00

2068
А
Нараховані проценти за іншими кредитами в поточну діяльність 611,68

2075
А
Фінансовий лізинг
1 000,00

2078
А
Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність 30,00

2096
А
Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність 3 795,30

2202
А
Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби 8 752.60

2205
А
Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби 2 587,20

2206
А
Пролонгована заборгованість за кредитами на поточні потреби 9 890,20

2207
А
Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби
2 702.23

2208
А
Нараховані проценти за кредитами на поточні потреби
292,12

2290
А
Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби 1 298,90

2400
А
Резерв під заборгованість за наданими клієнтам кредитами —

2809
А
Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Усього активів по класу 2 72 367,93
3105
А
Інші акції в портфелі банку на продаж
873,80

3190
А
Резерв під знецінення ЦП в портфелі банку на продаж

3210
А
Боргові ЦП центральних органів держуправління в портфелі банку на інвестиції
1 734,60

3290
А
Резерв під знецінення ЦП на інвестиції

3218
А
Нараховані проценти за борговими цінними паперами на інвестиції 75,17

3402
А
Господарські матеріали у підзвітних осіб
6 000,00

3410
А
Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі
532,90

3500
А
Витрати майбутніх періодів
100,00

3590
А
Резерв на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю банку

3519
А
Інша дебіторська заборгованість за господарськими операціями банку
123.90

3530
А
Несплачений статутний фонд
5 000,00

3550
А
Аванси працівникам на витрати з відрядження
75,00

3800
АП
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3801
АП
Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Усього активів по класу 3 14 515,37
4109
А
Вкладення в інші асоційовані компанії
239,00

4209
А
Вкладення в інші дочірні компанії
675,40

4300
А
Нематеріальні активи
1 299,00

4309
А
Зношення нематеріальних активів
64,95

4400
А
Операційні основні засоби
16000,00

Усього активів по класу 4 18148,45
Активи — усього
126015,59

1317
П
Інші короткострокові кредити, що отримані від НБУ
1 200,00

1318
П
Нараховані проценти за короткостроковими кредитами від НБУ 10533,78

1600
П
Кореспондентські рахунки інших банків

1608
П
Нараховані проценти за коштами до запитання інших банків —

1612
П
Короткострокові депозити інших банків

1615
П
Довгострокові депозити інших банків
3 398,90

1618
П
Нараховані проценти за строковими депозитами інших банків —

Усього зобов»язань по класу 1 15 132,68
2600
П
Поточні рахунки суб»єктів господарської діяльності
27043,14

2602 П Кошти в розрахунках СГД —
2608 П Нараховані проценти за коштами до запитання СГД —
2610
П
Короткострокові депозити суб»єктів господарської діяльності
6235,10

2615
П
Довгострокові депозити суб»єктів господарської діяльності 4 235,90

2618
П
Нараховані проценти за строковими коштами СГД

2620
П
Поточні рахунки фізичних осіб
17813,45

2628
П
Нараховані проценти за коштами до запитання фізичних осіб —

2630
П
Короткострокові депозити фізичних осіб
4 184,20

2635
П
Довгострокові депозити фізичних осіб
2 076,94

2638
П
Нараховані проценти за строковими коштами фізичних осіб —

Усього зобов»язань по класу 2 61 588,73
3320
П
Депозитні сертифікати, емітовані банком
1 000.00

3328
П
Нараховані витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, емітованими банком

3600
П
Доходи майбутніх періодів
278.66

3619
П
Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку
562,10

3620
П
Кредиторська заборгованість за податками та платежами 358,68

3631
П
Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивіденди —

3652
П
Нарахування працівникам банку за заробітною платою —

3659
П
Інші нарахування працівникам банку
210,90

3660
П
Субординований борг банку
1 500,00

3668
П
Нараховані проценти за субординованим боргом

Усього зобов»язань по класу 3 3 910,34
Зобов»язання — усього 80 631,75
5000
П
Сплачений зареєстрований статутний капітал банку
40 000,00

5001
П
Несплачений зареєстрований статутний капітал банку
5 000,00

5020 П Загальні резерви
243,39
5021
П
Резервні фонди

5900
АП
Результат поточного року
140,45

Капітал — усього 45 383,84

Пасиви — усього
126 015,59

6012
П
Процентні доходи за короткостроковими депозитами в банках —

6013
П
Процентні доходи за довгостроковими депозитами в банках —

6016
П
Процентні доходи за кредитами овернайт та короткостроковими кредитами банкам 100,00

6017
П
Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам 108,34

6022
П
Процентні доходи за врахованими векселями СГД

6026
П
Процентні доходи за іншими кредитами в поточну діяльність СГД
611,68

6027
П
Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність СГД 30,00

6042
П
Процентні доходи за кредитами на поточні потреби фізичних осіб
292,12

6053
П
Процентні доходи за ЦП в портфелі банку на інвестиції 75.17

6118
П
Комісійні доходи по забалансовими операціями з клієнтами —

6203
АП
Результат від торгівлі ЦП на продаж

6204
АП
Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами —

6300
П
Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями

Доходи — усього
1217,31

7003
А
Процентні витрати за короткостроковими кредитами від НБУ 54,00

7012
А
Процентні витрати за короткостроковими депозитами інших банків —

7013
А
Процентні витрати за довгостроковими депозитами
Інших банків 67,98

7021
А
Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від СГД 91.78

7041
А
Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб 44,94

7052
А
Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовані банком 50,00

7096
А
Процентні витрати за субординованим боргом
50,00

7400
А
Основна і додаткова заробітна плата
416,32

7401
А
Внески на державне соціальне страхування

7402
А
Інші обов»язкові нарахування на заробітну плату
41,64

7422
А
Орендні платежі
200,00

7701
А
Відрахування в резерв під заборгованість інших банків

7702
А
Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам —

7900
А
Податок на прибуток
60.20

Витрати — усього
1076,86

Результати діяльності
140,45

Позабалансові рахунки
9020 А Гарантії, що надані клієнтам —
9920 Контррахунок гарантій, що надані клієнтам —
За позабалансовими рахунками — усього —

Додаток 2

 

 

Додаток 3
Наказ
Про примусову сплату боргового зобов»язання
від «___» ___________ 200_ р. № _____
У зв»язку із закінченням _______
(дата) строку сплати ________________
(назва юридичної/фізичної особи боржника, ідентифікаційний код/номер)
кредиту (або) відсотків за його користування, наданого згідно з кредитним
договором від ______
(дата договору) № ________, пунктом________________
(номер пункту)
якого передбачено право банку здійснити примусову сплату заборгованості, та керуючись статтею 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність», наказую:
1. Здійснити примусову сплату боргового зобов»язання, списавши
з рахунка ___________________________________
(номер рахунка боржника)
суму у банку _________________________________
(назва установи банку, її код)
еквівалентну заборгованості в іноземній валюті ____________________
(сума в гривнях)
та направити її на купівлю іноземної валюти на МВРУ для погашення заборгованості загальною сумою ____________________________,
(сума у валюті)
у тому числі кредиту _______________________________________
(сума у валюті)
та відсотків за його користування_____________________________ .
(сума у валюті)
2. Наказ набирає чинності з дня його підписання і може бути пред»явлений до виконання протягом одного року.
3. Наказ може бути оскаржений у судовому порядку. Відповідачем у цьому разі є банк, який видав наказ.
Керівник банку
__________________
(прізвище, ініціали) ____________________
(підпис)
М. П.

 

 

 

Додаток 4

Договір
на здійснення розрахунково-касового обслуговування

_м. Київ ________ ________________
(місце складання) (дата)

___АКБ “Форум”_________________ в особі __________________
(назва установи банку) (посада керівника,
________________________________ (далі — Банк), що діє на підставі
прізвище, ім»я, по батькові)
________________________________________________ з однієї сторони,
(назва установчого документа)
та _______________________________________________________________
(повна назва юридичної або прізвище, ім»я, по батькові фізичної
_____________________, (далі — Клієнт) в особі __________________
особи) (посада керівника,
_____________________________________, що діє на підставі ________
прізвище, ім»я, по батькові) (назва
_______________________________________________________________, з
установчого документа або документа, що засвідчує особу)
другої сторони, уклали цей договір.

I. Предмет договору

1. Банк відкриває Клієнту __________________________ рахунок
відповідно до Інструкції N 3 «Про відкриття банками рахунків у
національній та іноземній валюті» та здійснює його
розрахунково-касове обслуговування.

II. Права та зобов»язання сторін

2. Банк має право:
2.1. Використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на
рахунку, гарантуючи їх наявність і проведення операцій відповідно
до нормативних актів Національного банку України.
2.2. У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з
порушенням чинного законодавства та нормативних актів
Національного банку України мотивовано, з посиланням на підстави,
передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту.
2.3. Відмовляти Клієнту у видачі готівки на різні потреби у
разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки.
2.4. Здійснювати безспірне стягнення та безакцептне списання
коштів з рахунку Клієнта у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
2.5. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги.

3. Клієнт має право:
3.1. Самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку з
дотриманням вимог чинного законодавства, за винятком безспірного
стягнення та безакцептного списання коштів.
3.2. Отримувати готівкові кошти у межах касової заявки на
отримання готівки і за умови наявності коштів на розрахунковому
рахунку у випадках, передбачених законодавством.
3.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та
інших обумовлених цим договором послуг.

4. Банк бере на себе зобов»язання:
4.1. Належним чином виконувати умови цього договору.
4.2. Своєчасно здійснювати розрахункові операції відповідно
до Інструкції про безготівкові розрахунки в господарському обороті
України.
4.3. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок
Клієнта.
4.4. Здійснювати приймання та видачу готівки відповідно до
чинного законодавства та нормативних актів Національного банку
України.
4.5. Видавати за вимогою Клієнта виписку з рахунку з доданням
необхідних документів.
4.6. Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без
згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій
на рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
4.7. Надавати консультації Клієнту з питань застосування
банківського законодавства та порядку здійснення розрахунків.
4.8. Проводити нарахування відсотків у розмірі ____% річних
за залишками вільних коштів на рахунку Клієнта і зараховувати їх
на рахунок Клієнта ______________________________.
(термін зарахування відсотків)

5. Клієнт бере на себе зобов»язання:
5.1. Виконувати вимоги діючих Інструкцій, правил, інших
нормативних актів Національного банку України з питань здійснення
розрахунково-касових операцій та надання звітності.
5.2. Дотримуватися принципів організації безготівкових
розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообороту, що
впроваджені в господарський оборот України, та встановлених правил
Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України.
5.3. Щорічно надавати Банку заявку-розрахунок для
встановлення лімітів залишку готівки в касі.
5.4. Узгоджувати строки видачі заробітної плати з Банком і
дотримуватися їх.
5.5. Щоквартально надавати Банку за встановленою формою
касову заявку та інші звітні і прогнозні дані, необхідні для
складання прогнозів касових оборотів банку та визначення потреби
Клієнта у готівці, не пізніше ніж за ___ днів до початку кварталу,
що планується.
5.6. Не пізніше наступного дня повідомляти Банк про всі
помічені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших
документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового
сальдо за рахунком.
5.7. Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта
коштів, що йому не належать, і у 5-денний термін з дня надходження
коштів на рахунок подати Банку платіжне доручення на перерахування
коштів власнику.
5.8. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції
і надані послуги.

III. Відповідальність сторін

6. За несвоєчасне (пізніше наступного дня після отримання
відповідного документа) чи неправильне списання з вини Банку суми
з рахунку Клієнта, а також за несвоєчасне чи неправильне
зарахування суми, яка належить власнику рахунку, Банк сплачує
Клієнту штраф у розмірі ____% несвоєчасно або неправильно
зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочення.
7. Клієнт за неповідомлення Банку протягом 5 днів після
отримання виписки з рахунку про помилково зараховані на його
рахунок суми сплачує Банку за кожний день прострочення штраф у
розмірі ______ неправильно зарахованої на рахунок суми, що йому не
належить.
8. За неодержання Клієнтом замовленої готівки з вини Банку
або Клієнта винна сторона сплачує _____% від замовленої суми.
9. За несвоєчасну сплату послуг Банку Клієнт сплачує йому
пеню у розмірі _____% за кожний день прострочення.

IV. Форми та порядок розрахунків

10. Клієнт застосовує такі форми розрахунків:
а) __________________________________________
б) __________________________________________
в) __________________________________________

11. Клієнт за розрахункові послуги Банку розраховується
________________________________________ в ___________________.
(форма та порядок розрахунків) (термін)

12. Оплата за касове обслуговування здійснюється відповідно
до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування
комерційними банками клієнтів у день отримання з каси банку
готівки.

V.»Форс-мажор»

13. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або
повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це
невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою
контролю невиконуючої сторони. Такі причини включають стихійне
лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки,
військові дії, громадянське безладдя і таке інше (далі —
«форс-мажор»), але не обмежуються ними. Період звільнення від
відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою
стороною «форс-мажору» і закінчується чи закінчився б, якщо
невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла
вжити для виходу з «форс-мажору». «Форс-мажор» автоматично
продовжує термін виконання зобов»язань на весь період його дії та
ліквідації наслідків. Про настання «форс-мажорних» обставин
сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини
триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із сторін матиме право
відмовитися від подальшого виконання зобов»язань за цим договором,
і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування
другою стороною можливих збитків.

VI. Порядок змін та розірвання договору

14. Сторона, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати
договір, надсилає пропозиції про це другій стороні за договором.
15. Сторона, що одержала зміни та доповнення чи пропозицію
про розірвання договору, повинна відповісти на неї не пізніше 20
днів після отримання пропозиції. Якщо сторони не досягли згоди
щодо розірвання договору, а також у разі неотримання відповіді у
встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу,
заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду,
арбітражного суду (у разі, якщо стороною договору є фізична особа,
порядок внесення змін та доповнень до договору чи його розірвання
встановлюється сторонами при укладенні договору).

VII. Порядок розгляду спорів

16. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються
шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди — в судовому
порядку.

VIII. Особливі умови

а) __________________________________________________________
б) __________________________________________________________
в) __________________________________________________________

IX. Строк дії договору

17. Договір, укладений на невизначений строк, набуває
чинності з дня його підписання. Дія договору припиняється за
згодою сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством
України.

X. Порядок закриття рахунків

18. Якщо протягом __ місяців з дня відкриття рахунку або
протягом __ місяців з дати останньої операції не здійснюються
операції, Банк має право порушити питання про закриття рахунку і
розірвання договору.
19. Клієнт має право порушити питання про закриття рахунку і
розірвання договору в разі відсутності коштів на
кореспондентському рахунку Банку.
20. Після закриття рахунку залишок на ньому має бути
перерахований ____________________________________________________
(на новий рахунок в іншому банку, в бюджет, в доход
___________.
банку тощо)

XI. Юридичні адреси сторін

21. Юридична адреса та банківські реквізити Банку:
_____________________________________________________________
22. Юридична адреса та банківські реквізити Клієнта:
_____________________________________________________________
23. Цей договір складений у двох примірниках. Усі оформлені
та підписані примірники договору мають однакову юридичну силу.
Банк Клієнт

М.П. М.П.

Додаток 5

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.