Курсова робота Обґрунтування необхідного обсягу та ефективності інвестиційних ресурсів у розвиток підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні аспекти обґрунтування інвестування  розвитку підприємства  5

1.1. Економічна сутність та класифікація інвестицій. 5

1.2. Особливості реального інвестування. 7

1.3. Оцінка ефективності інвестування розвитку підприємства. 11

 

Розділ 2. Дослідження фінансово-господарської діяльності  та розвитку підприємства. 15

2.1. Загальна характеристика підприємства. 15

2.2. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства  17

2.3. Визначення необхідності інвестування для подальшого розвитку підприємства  20

 

Розділ 3. Пропозиції щодо інвестування розвитку підприємства. 26

3.1. Визначення основних показників інвестиційного проекту підприємства  26

3.2. Обґрунтування обсягів необхідного  інвестування та складання інвестиційного плану. 28

3.3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту. 31

 

Висновки. 35

 

Список використаних джерел. 37

 

Додатки. 39


Вступ

 

Перехід до ринкових відносин зовсім по-іншому визначає місце підприємства в економіці. Ефективність його роботи багато в чому залежить від управлінської діяльності, що забезпечує реальну економічну самостійність підприємства, його конкурентноздатність і вартісне положення на ринку. В умовах ринкового трансформування економіки України питання розбудови підприємництва стоїть досить гостро. Розвиток національного ринку готельного господарства стає пріоритетним напрямком економічної політики на даному етапі.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики здійснення інвестицій в розвиток матеріально-технічної бази торговельних підприємств.

Підвищення якості діяльності та розширення асортименту товарів можливе за рахунок проведення ефективного управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Саме тому тема курсової роботи “Обґрунтування необхідного обсягу та ефективності інвестиційних ресурсів у розвиток підприємства” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є оцінка стану та вдосконалення управління інвестиційною діяльністю на базовому підприємстві.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— вивчення економічної сутності та класифікація інвестицій,

— дослідження особливостей реального інвестування,

— вивчення основ оцінки ефективності інвестування розвитку підприємства,

— аналізу результатів фінанси-господарської діяльності підприємства,

— визначення необхідності інвестування для подальшого розвитку підприємства,

— визначення основних показників інвестиційного проекту підприємства,

— обґрунтування обсягів необхідного  інвестування та складання інвестиційного плану,

— оцінка ефективності інвестиційного проекту.

Предметом курсової роботи є реальні інвестиції базового підприємства.

Об»єктом дослідження є  підприємство ВАТ “СОФ”.

Теоретичну основу дослідження питання управління інвестиційною діяльністю підприємства склали наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених закони України, фінансова звітність ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”.

 В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 

 


Розділ 1. Теоретичні аспекти обґрунтування інвестування  розвитку підприємства

 

1.1. Економічна сутність та класифікація інвестицій

 

Інвестиції (від лат. investio — одягаю) — довгострокові вкладення майнових і інтелектуальних цінностей в об»єкти підприємницької діяльності, у результаті якої утвориться прибуток (доход) чи досягається соціальний ефект [17, c. 14].

Під терміном «інвестиція» в широкому значенні потрібно розуміти будь-які вкладення будь-яких активів з метою отримання від цього доходів. Вкладаючи особисті заощадження або особисте майно у статутний капітал підприємства, заснов­ник — фізична особа інвестує свій бізнес. Вклада­ючи частку заробленого прибутку в будь-якій формі: грошовій, матеріальній або нема­теріальній, у статутний капітал підприємства, за­сновник — юридична особа інвестує створене ним інше підприємство. Це ж можна сказати про громадян-акціонерів. Усе це, з точки зору підприємства, є зовнішнім інвестуванням. До внутрішнього належить придбання (створення,

д) довгострокові фінансові вкладення в акції інших підприємств, корпоративні спільні підприємства, що забезпечують гарантовані джерела чи доходів постачань сировини, збуту продукції і т.д.;

е) нематеріальні активи.


1.2. Особливості реального інвестування

 

Реальні інвестиції (капітальні вкладення) — вкладення в основний капітал і на приріст матеріально-виробничих запасів. У сучасних умовах зі збільшенням речовинних елементів основного капіталу швидко зростають вкладення в розвиток духовних продуктивних сил, в інтелектуальний потенціал, що стає найбільш активним елементом виробництва. Тому витрати на науку, освіту, підготовку і перепідготовку кадрів і ін. у сутності є продуктивними. У країнах з розвиненою ринковою економікою ці витрати випереджають по темпах ріст вкладень в основний капітал у речовинній формі [6, c. 59].

5. Дисконтований період окупності. Дисконтований період окупності різниться від періоду оку­пності тільки тим, що він розраховується після дисконтування грошових потоків. Таким чином, він завжди буде довшим ніж пе­ріод окупності, який ігнорує дисконтування. Так само як і період окупності, дисконтований період окупності позначений таким недоліком, як неможливість точно визначити прийнятне значення періоду окупності. Дисконтований період окупності не показує, чи дійсно інвестиція приносить гроші, задовольняючи потреби споживача на конкурентних ринках.


Розділ 2. Дослідження фінансово-господарської діяльності  та розвитку підприємства

 

2.1. Загальна характеристика підприємства 

 

Відкрите акціонерне товариство «СОФ» створено 20 грудня 1996 року.  ВАТ «СОФ», зареєстровано Харківською районною державною адміністрацією м. Києва, реєстраційний № 03463 від 20 грудня 1996 року, індефікаційний код № 24584603.  ВАТ «СОФ» є правонаступником структурної одиниці – магазина № 1352.

Ключовими напрямками діяльності ВАТ «СОФ» є:

• організація роздрібної, оптової і комісійної торгівлі;

• створення власної мережі магазинів і реалізація продуктів харчування і промислових товарів;

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ “СОФ” зазнали негативних змін у звітному 2004 році порівняно з 2003 роком. Для покращення фінансових показників підприємству потрібно звернути увагу на залучення капітальних інвестицій на оновлення основних фондів.

 

2.3. Визначення необхідності інвестування для подальшого розвитку підприємства

 

Первісна вартість основних засобів на 01.01.2005р. становила 27845,6 тис. грн. проти 26860,5 тис. грн. станом на 1.01.2004р.

Наявність та зміну на протязі 2005 року основних засобів ВАТ “СОФ” розглянемо, скориставшись балансом.

Таблиця 2.2

Основні засоби  ВАТ “СОФ”

Отже, згідно приведених даних, сума інвестицій на придбання основних коштів у цілому зросла на 148,05 тис. грн., але в зв»язку з подорожчанням виробничого обладнання ВАТ “СОФ” купила його менше. Таким чином на виробниче обладнання було витрачено на 141,05 тис. грн. більше коштів ніж планувалося. Це відбулося за рахунок збільшення ціни на 339,55 тис. грн. та за рахунок зменшення кількості зекономилося 198,5 тис. грн. В подальшому матеріально-технічна база ВАТ “СОФ” потребує оновлення за рахунок  проведення інвестування.

 


Розділ 3. Пропозиції щодо інвестування розвитку підприємства

 

3.1. Визначення основних показників інвестиційного проекту підприємства

 

Подальша стратегія ВАТ «СОФ» складається в створенні цілісного комплексу по забезпеченні широкого спектра послуг на основі запровадження в дію додаткових потужностей, таких як: 

• ресторану на 100 посадкових місць;

• оптової бази продовольчих товарів із виставковим павільйоном;

• ігрового залу;

• цеху по розфасуванню сипучих продуктів харчування;

• стоянки вантажного транзитного транспорту з міні-кемпінгом і станцією технічного обслуговування.

CF(E) = (425200 + 1160000 + 948700 + 998100 + 1032000)/5 = 912800 грн.

PP = 4000000 / 912800 = 4,38 роки.

Отже, ефективність проекту є значною, тому проект варто реалізовувати.


Висновки

 

Під терміном «інвестиція» в широкому значенні потрібно розуміти будь-які вкладення будь-яких активів з метою отримання від цього доходів. Вкладаючи особисті заощадження або особисте майно у статутний капітал підприємства, заснов­ник — фізична особа інвестує свій бізнес.

По своїй природі інвестиції поділяються на виробничі, комерційні, фінансові, соціальні, інтелектуальні і т.д.

Реальні інвестиції (капітальні вкладення) — вкладення в основний капітал і на приріст матеріально-виробничих запасів. У сучасних умовах зі збільшенням речовинних елементів основного капіталу швидко зростають вкладення в розвиток духовних продуктивних сил, в інтелектуальний потенціал, що стає найбільш активним елементом виробництва. Тому витрати на науку, освіту, підготовку і перепідготовку кадрів і ін. у сутності є продуктивними. У країнах з розвиненою ринковою економікою ці витрати випереджають по темпах ріст вкладень в основний капітал у речовинній формі.

Для оцінки реальних інвестицій використовують: чиста теперішня вартість; внутрішня норма дохідності; рентабельність; період окупності; дисконтований період окупності; дохідність (прибутковість) залученого капіталу; дохідність на акцію.

Первісна вартість основних засобів в 2004 році зросла на 985.1 тис. грн., тобто на 3,67% порівняно з 2003 роком. На протязі 2004 року знос зріс на 1630,3тис. грн. (на 24,66%). Якісний стан основних засобів погіршився, про це свідчить зменшення коефіцієнту придатності основних засобів з 75,38% до 70,40% та відповідно зріс коефіцієнт зносу (на 4,98%).  

Велику частку в структурі основних фондів ВАТ “СОФ”займають будинки і споруди, машини й устаткування. На початок  2005 року доля земельних ділянок, будинків та споруд, транспортних засобів, інструментів, інших засобів знизилася порівняно з 2004 роком відповідно на 0,74%, 8,95%, 4,12%, 0,54%, 0,94% за рахунок зростання частки машин і устаткування на 15,3%. На кінець періоду частка машин та устаткування в загальній вартості основних засобів складає 84,97 %.

Згідно приведених даних, сума інвестицій на придбання основних коштів у цілому зросла на 148,05 тис. грн., але в зв»язку з подорожчанням виробничого обладнання ВАТ “СОФ” купила його менше. Таким чином на виробниче обладнання було витрачено на 141,05 тис. грн. більше коштів ніж планувалося. Це відбулося за рахунок збільшення ціни на 339,55 тис. грн. та за рахунок зменшення кількості зекономилося 198,5 тис. грн. В подальшому матеріально-технічна база ВАТ “СОФ” потребує оновлення за рахунок  проведення інвестування.

Подальша стратегія ВАТ «СОФ» складається в створенні цілісного комплексу по забезпеченні широкого спектра послуг на основі запровадження в дію додаткових потужностей, таких як:  ресторану на 100 посадкових місць; оптової бази продовольчих товарів із виставковим павільйоном; ігрового залу; цеху по розфасуванню сипучих продуктів харчування; стоянки вантажного транзитного транспорту з міні-кемпінгом і станцією технічного обслуговування.

Фінансування проекту   передбачається здійснювати за рахунок двох основних джерел: власних засобів МЧП «СОФ»   — 0,4 млн. гривень; кредитних ресурсів — 4,0 млн. гривень. Одержання кредиту планується здійснити одним платежем наприкінці першого кварталу 2005 року. При цьому гарантується повне погашення кредиту і % по його обслуговуванню наприкінці першого кварталу 2010 року. Оскільки NVP > 0, то проект є прибутковим. Отже, ефективність проекту є значною, тому проект варто реалізовувати.


Список використаних джерел

 

1.        Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 p. №1560-XII.// ВВР. – 1999. — №9. – С. 85.

2.        Закон України «Про іноземні інвестиції» від 13.03.92 р. № 2198 -ХП.// ВВР. – 1992. — №12. – С. 15.

3.        Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.02 p. №40-IV.// ВВР. – 2002. — №12. – С. 57.

4.       Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 312 с.

5.        Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 2002. – 286 с.

6.       Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: УФИМБ, 1997. – 408 с.

7.       Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.

8.       Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – Мн..: Вышэйшая школа, 1996. – 348 с.

9.       Гарнер Д., Оуен Р., Конвей Р. Привлечение капитала. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1995.

10.    Грачова. Р. Інвестиції та капітал. Нова бухгалтерія. Бібліотека “Дебету-Кредиту”, 2003. – 130 с.

11.    Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

12.   Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

13.   Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.

14.    Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

15.   Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М.. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 798 с.

16.    Пересада А. А. Інвестиціний процес в Україні. — К.: Лібра, 2002. – 248 с.

17.   Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996. – 146 с.

18.        Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, С. 312.

19.   Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

20.   Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

21.   Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современ­ный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 496 с.

22.   Рукина С.В. Финансы коммерческих предприятий и организаций: Учебное пособие. — М.: Експертное бюро — М, 1997 — 176 с.

23.    Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

24.   Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – 348 с.

 


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ “СОФ”

за

ЄДРПОУ

00444636

 

Територія

за

КОАТТУ

07000

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

6024

 

Галузь

за

ЗКГНГ

18221

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

15.51.0

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2005 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

 

1,1

 

первісна вартість

0 11

25,8

29,1

 

Знос

0 12

25,8

28,0

 

Незавершене будівництво

0 20

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

20248,7

19603,5

 

первісна вартість

0 31

26860,5

27845,6

 

Знос

0 32

6611,8

8242,1

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестиції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

20248,7

19604,6

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

215,6

229,9

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

12978,6

11841,0

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

Роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

48,9

45,2

 

первісна вартість

161

48,9

45,2

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

33,8

15,6

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

125,9

624,7

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

3303,9

4337,4

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

16706,7

17093,8

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

62,4

2,5

 

БАЛАНС

280

37017,8

36700,9

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

1353,7

2707,3

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

1353,7

 

 

Інший додатковий капітал

330

8990,8

8990,8

 

Резервний капітал

340

238,5

74,0

 

Нерозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

8471,0

10543,0

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

20407,7

22315,1

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

 

 

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

 

 

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

15699,5

13238,0

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

678,3

769,0

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

11,4

46,6

 

з оплати праці

580

134,3

160,5

 

з учасниками

590

14,0

14,4

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

72,6

112,3

 

Усього за розділом 4.

620

16610,1

14385,8

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

37017,8

36700,9

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ “СОФ”

за

ЄДРПОУ

00444636

 

Територія

за

КОАТТУ

07000

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

6024

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

18221

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

15.51.0

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2004 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

104968,7

131901,7

 

Податок на додану вартість

0 15

17494,8

21066,5

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

87473,9

110835,2

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

89632,5

105461,5

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

 

5373,7

 

 збиток

0 55

2158,6

 

 

Інші операційні доходи

0 60

64181,9

12,1

 

Адміністративні витрати

0 70

881,1

3074,2

 

Витрати на збут

0 80

1505,6

1483,3

 

Інші операційні витрати

0 90

63706,3

67,9

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

 

760,4

 

збиток

105

4069,7

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

6989,0

913,2

 

Фінансові витрати

140

1065,2

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

1855

1673,6

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

1855

1673,6

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

1855

1673,6

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

58941,6

68105,4

 

Витрати на оплату праці

240

1750,9

1747,7

 

Відрахування на соціальні заходи

250

670,6

667,9

 

Амортизація

260

3044,9

2095,8

 

Інші операційні витрати

270

5632,7

5234,4

 

Разом

280

70040,7

77851,2

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток В

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ “СОФ”

за

ЄДРПОУ

00444636

 

Територія

за

КОАТТУ

07000

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

6024

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

18221

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

15.51.0

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки

 

 

 

                                                                 до річної фінансової звітності

 

 

                                                                     за     рік      2004 року

 

 

 

 

Форма № 5

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

III. Капiтальнi iнвестицiї

Найменування показника

Код

За рiк

На кiнець

 

рядка

 

року

1

2

3

4

Капiтальне будiвництво

280

990

990

Придбання (виготовлення) основних засобiв

 290

2148,05

2148,05

Придбання (виготовлення) iнших

300

 

 

необоротних матерiальних активiв

 

 

 

Придбання (створення) нематерiальних активів

310

 

 

Формування основного стада

320

 

 

Іншi

330

 

 

Разом

340

3138,05

3138,05

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий на «Курсова робота Обґрунтування необхідного обсягу та ефективності інвестиційних ресурсів у розвиток підприємства»

  1. Олександр говорит:

    Доброго дня ! У вас є повна інформація по цій роботі ? Хочу використати для написання контролюної роботи . Може ми зможемо домовитися за певну суму ?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.