Дипломна робота Вплив облікової політики на фінансовий результат

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні аспекти облікової політики на підприємстві5

 

1.1. Загальна характеристика облікової політики та її формування на підприємстві5

 

1.2. Вибір елементів облікової політики та їх вплив на фінансовий результат  12

 

1.3. Особливості розроблення облікової політики на підприємстві18

 

Розділ 2. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства. 24

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 24

 

2.2. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства. 30

 

Розділ 3. Облікова політика як засіб управління фінансовими результатами підприємства. 45

 

3.1. Шляхи збільшення фінансового результату шляхом зменшення податку на прибуток підприємства. 45

 

3.2. Використання різних методів амортизації як засіб управління фінансовим результатом.. 55

 

3.3. Розрахунок доцільності переходу ТОВ “СЕТ ЛТД”  на єдиний податок  65

 

Висновки. 67

 

Список використаних джерел. 69

 

Додатки. 72


Вступ

 

 

Актуальність теми. Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб»єкт підприємницької ді­яльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своїх фінан­сових ресурсів, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої фінансові зобо­в»язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набува­ючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відпові­дальність за ефективність господа­рювання і за своєчасне виконання фінансових зобов»язань, підприєм­ства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним се­ред яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства це складна, інтег­рована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінан­совий стан підприємства можна визначити як міру забез­печеності підприємства необхідними фінансовими ресур­сами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного прове­дення грошових розрахунків за своїми зобов»язаннями. Таке трактування суті поняття «фінансовий стан» дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, у якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами.

Якщо параметри діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів відповідають критеріям позитив­ної характеристики фінансового стану, говорять про фінан­сову стійкість підприємства. У системі об»єктів фінансово-економічного аналізу саме їй належить провідна роль.

Значний вплив на фінансовий результат підприємства робить обрана на підприємстві облікова політика. 

Важливе теоретичне й практичне значення вказаних проблем та їх невирішеність зумовили необхідність проведення цього дослідження та вибір теми дипломної роботи.

Мета та задачі дослідження. Виходячи з актуальності й ступеня наукової розробки проблеми, метою дослідження є оцінка впливу облікової політики підприємства на фінансовий результат його діяльності, а також визначення основних напрямків його поліпшення.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі були та вирішені наступні завдання:

— висвітлити теоретичні аспекти облікової політики підприємства;

— зробити оцінку та провести аналіз фінансово-господарського стану підприємства;

— визначити напрямки використання облікової політики як засобу управління фінансовим результатом;

Предмет дослідження. Предметом дослідження є облікова політика, що виникає в процесі діяльності підприємства, яка має вплив на його фінансовий стан.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є показники фінансової діяльності підприємства та фактори що їх забезпечують.

Інформаційна база. Інформаційною базою є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література, узагальнення, фінансова звітність ТОВ “СЕТ ЛТД”.

 


Розділ 1. Теоретичні аспекти облікової політики на підприємстві

 

1.1. Загальна характеристика облікової політики та її формування на підприємстві

 

Формування ринкової економіки, наявність різних форм власності, розширення міжнародних економічних зв»язків вітчизняних підприємців є основою для впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової політики. В економічній літературі вона трактується таким чином: облікова політика — це сукупність конкретних методів і форм ведення бухгалтерського обліку, що обирається підприємством виходячи із загальноприйнятих правил та особливостей своєї діяльності для підготовки та надання фінансової звітності.

Облікова політика є складовою частиною фінансової звітності і повинна розроблятися самостійно кожним підприємством в Україні, зареєстрованим у встановленому чинним законодавством порядку. Основна її мета — забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, необхідної для всім користувачам фінансової звітності для прийняття відповідних управлінських та інвестиційних рішень.[1][1] Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — С. 35.

 

Отже, за результатами розділу можна зробити такі висновки. Облікова політика є складовою частиною фінансової звітності і повинна розроблятися самостійно кожним підприємством в Україні, зареєстрованим у встановленому чинним законодавством порядку. Основна її мета — забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, необхідної для всім користувачам фінансової звітності для прийняття відповідних управлінських та інвестиційних рішень.При формуванні облікової політики передбачається майнова відокремленість і безперервність діяльності підприємства, послідовність застосування облікової політики, а також тимчасова визначеність фактів господарської діяльності. Під обліковою політикою підприємств розуміють обрану цим підприємством сукупність способів ведення бухгалтерського обліку — первісного спостереження, вартісного виміру, поточного групування та підсумкового узагальнення фактів господарської (статутної та іншої) діяльності. Облікова політика підприємства містить ряд елементів від яких залежить результат фінансової діяльності: тривалість операційного циклу; порядок віднесення необоротних матеріальних активів до малоцінних необоротних матеріальних активів і основних засобів та методи нарахування амортизації основних засобів; переоцінка і методи амортизації нематеріальних активів; методи вибуття запасів; порядок визначення резерву сумнівних боргів; резерв для забезпечення майбутніх витрат; порядок визнання доходу, зв»язаного з наданням послуг; перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).


Розділ 2. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

 

Підприємство ТОВ “СЕТ ЛТД” є юридичною особою, має самостійний баланс і є власником свого відокремленого майна, виконує права власника у відповідності із цілями своєї діяльності та призначенням майна, має рахунки в банках, необхідні печатки, штемпелі та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити юридичної особи.

Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті. 

Отже, ТОВ “СЕТ ЛТД” доцільно переходити на єдиний податок  10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, так як при ті ж самій виручці від реалізації 270100 грн. буде сплачено на 44220,96 – 27010 = 17210,96 грн. податку менше ніж при звичайній системі оподаткування. Застосування цієї системи оподаткування дасть змогу збільшити прибутковість ТОВ “СЕТ ЛТД”в наступному періоді.

Отже, облікова політика на ТОВ “СЕТ ЛТД” може служити як засіб управління фінансовими результатами підприємства. Збільшити фінансовий результат можна за рахунок використання різних методів нарахування амортизації та оцінки запасів на підприємстві. Також ТОВ “СЕТ ЛТД” доцільно переходити на єдиний податок  10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, так як при ті ж самій виручці від реалізації буде сплачено податку менше ніж при звичайній системі оподаткування.


Висновки

 

Облікова політика є складовою частиною фінансової звітності і повинна розроблятися самостійно кожним підприємством в Україні, зареєстрованим у встановленому чинним законодавством порядку.

При формуванні облікової політики передбачається майнова відокремленість і безперервність діяльності підприємства, послідовність застосування облікової політики, а також тимчасова визначеність фактів господарської діяльності. Облікова політика повинна відповідати вимогам повноти, обачності, пріоритету змісту над формою, несуперечності та раціональності.

Під обліковою політикою підприємств розуміють обрану цим підприємством сукупність способів ведення бухгалтерського обліку — первісного спостереження, вартісного виміру, поточного групування та підсумкового узагальнення фактів господарської (статутної та іншої) діяльності. Облікова політика підприємства містить ряд елементів від яких залежить результат фінансової діяльності: тривалість операційного циклу; порядок віднесення необоротних матеріальних активів до малоцінних необоротних матеріальних активів і основних засобів та методи нарахування амортизації основних засобів; переоцінка і методи амортизації нематеріальних активів; методи вибуття запасів; порядок визначення резерву сумнівних боргів; резерв для забезпечення майбутніх витрат; порядок визнання доходу, зв»язаного з наданням послуг; перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

доходи ТОВ “СЕТ ЛТД” складаються з чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (доходу (виручки) від реалізації продукції за мінусом ПДВ) та інших доходів. Всі інші види доходів на протязі 2002 та 2003 років в ТОВ “СЕТ ЛТД” були відсутні.

Дохід на ТОВ “СЕТ ЛТД”” складається з доходу від реалізації продукції та інших доходів. Дохід від реалізації продукції становив в 2002 році 78,93%, а в 2003 році – 79,17%, відповідно інші доходи становили в 2002 році – 21,07%, в 2003 році – 20,83%.  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції в 2003 році зріс на 100,92 тис. грн., тобто на 10,86% порівняно з минулим роком. Інші доходи зросли на 2,9 тис. грн. (4,67%) порівняно з минулим роком.

Повну собівартість ТОВ “СЕТ ЛТД”  формують матеріальні витрати, заробітна плата, відрахування в бюджет, амортизація та інші витрати. Матеріальні витрати в 2003 році зросли на 43,9 тис. грн. та масова частка їх в повній собівартості зменшилася на 1,97%. Заробітна плата також зросла на 8,87 тис. грн., масова частка їх в повній собівартості зменшилася на 0,74%. Амортизація  зросла на 22 тис. грн. в  2003 році порівняно з минулим.

В фінансових ресурсах ТОВ “СЕТ ЛТД” переважає власний капітал. В 2003 році власний капітал ТОВ “СЕТ ЛТД” зріс на  2865,05 тис. грн., на 73,25%. Загальний капітал підприємства зріс на 66,05% (3158,05 тис. грн.). В 2003 році масова частка власного капіталу зросла.

За аналізований період загальна величина дебіторської заборго­ваності зменшилася на 27 тис. грн., що складає 7,46% до початку року. У складі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу мають розрахунки за товари, роботи і послуги, їх частка на кінець року зросла на 12,65% і становить 95,52%.

Облікова політика на ТОВ “СЕТ ЛТД” може служити як засіб управління фінансовими результатами підприємства. Збільшити фінансовий результат можна за рахунок використання різних методів нарахування амортизації та оцінки запасів на підприємстві. Також ТОВ “СЕТ ЛТД” доцільно переходити на єдиний податок  10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, так як при ті ж самій виручці від реалізації буде сплачено податку менше ніж при звичайній системі оподаткування.


Список використаних джерел

1.     Закон України “Про власність”, затверджений Постановою ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. (із змінами №75/95-ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. — №13. – Ст. 85.

2.     Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

3.     Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

4.     Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений Постановою ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. (із змінами).

5.     Закон України “Про податок на додану вартість”, затверджений Постановою ВРУ №168/97 від 03.04.97 р. (із змінами №2831-ІІІ від 29.11.2001 р.).

6.     Закон України “Про систему оподаткування”, затверджений Постановою ВРУ №77 від 18.02.97 р. (із змінами №2740-ІІІ від 20.09.2001 р.).

7.     Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Постанова ВРУ №996-XIV від 16.07.99 р.

8.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

9.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.7-12.

10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

11.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.30-35.

12.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

13.Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

14.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

15.Берсуцкий Я. Г., Дугинская И. А., Дугинский Б. Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ. — Донецк: ДИЭХП, 2000. — 180 с.

16.Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.

17.Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2000. – 690 с.

18.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  І перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

19.Бухгалтерський облік за національними стандартами. — Т.: Економічна думка, 2000. — 236 с.

20.Бухгалтерия на новом предприятии//Все о бухгалтерском учете, 2000. – С69.

21.Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний   ун-т ім. Юрія Федьковича / С. В. Ксьондз. — Чернівці: Рута, 2001. — 100 с.

22.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

23.Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.

24.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

25.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.

26.Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под. ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

27.Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

28.Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

29.Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.

30.Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.

31.Кармайкл Д., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. — М. Аудит; ЮНИТИ, 1995. –  421 с.

32.Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.

33.Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. — Минск: Вышэйшая шк., 1995. — 415 с.

34.Куліш С. А., Коростишев О. В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний  ун-т. — Х., 1995. — 62с.

35.Любушин Н. П., Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 471 с.

36.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

37.Руденко Л. В., Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. Посіб. / Укоопспілка; Навчально- методичний центр «Укоопосвіта». — К., 2000. — 422 с.

38.Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. — 688 с.

39.Сівак О., Осейко Н. Бухгалтерський облік за допомогою персонального комп’ютера — К.: РВО “Поліграфкнига”, 1993. – 320 с.

40.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

41.Ткаченко Н. Облік виробничої собівартості та рентабельності виробництва продукції. Визначення ціни продажу / / Все про бухгалтерський облік. – 2000. № 70. – С.4

42.Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001. – 348 с.


Додатки

 

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “СЕТ ЛТД”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 4 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

300

310

 

первісна вартість

0 11

330

350

 

Знос

0 12

30

40

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

609,15

2627,2

 

первісна вартість

0 31

1109,15

3257,2

 

Знос

0 32

500

630

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

 

інші фінансові інвестіції

0 45

20

10

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

Ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

2239,15

5150,2

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

400

450

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

10

60

 

готова продукція

130

20

78

 

товари

140

1300

1400

 

Векселі одержані

150

150

170

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

Роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

 

первісна вартість

161

340

360

 

резерв сумнівних боргів

162

40

40

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

7

 

 

за виданими авансами

180

35

12

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

70

201

 

в іноземній валюті

240

120

5

 

Інші оборотні активи

250

10

 

 

Усього за розділом 2.

260

2492

2719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

 

БАЛАНС

280

4781,15

7939,2

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3600

3600

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

180

3049

 

Резервний капітал

340

50

70

 

Нерозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

111,15

67,2

 

Неоплачений капітал

360

30

10

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

3911,15

6776,2

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

10

6

 

Інші забезпечення

410

2

 

 

Цільове фінансування

420

10

 

 

Усього за розділом 2.

430

22

6

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

200

250

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

50

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

20

 

 

Усього за розділом 3.

480

220

300

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

120

190

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

20

20

 

Векселі видані

520

60

130

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

250

225

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

50

110

 

з бюджетом

550

10

20

 

з позабюджетних платежів

560

3

4

 

зі страхування

570

7

3

 

з оплати праці

580

18

10

 

з участниками

590

30

35

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

10

 

 

Усього за розділом 4.

620

578

747

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

 

БАЛАНС

640

4781,15

7939,2

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “СЕТ ЛТД”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2003 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400,6

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249,4

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток В

ТОВ “СЕТ ЛТД” 

02.01.2003 р. м. Київ

НАКАЗ №1

Основні відомості про підприємство

Показник

Зміст

Код

Підприємство

ТОВ “СЕТ ЛТД”

ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Територія

м. Київ

КОАТУУ

№ свідоцтва про державну реєстрацію

№08103562 від 5 квітня 1996 р. видане Шевченківською районною держадміністрацією м. Київ

Юридична адреса та місцезнаходження

м. Київ

Керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV, затвердженими МФ України положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом підприємства, з метою отримання прибутків та задоволення матеріальних та інших соціальних потреб працівників підприємства, наказую:

Здійснити організаційні заходи щодо порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, складання та подання звітності.

Створення організаційної основи бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції власників ТОВ “СЕТ ЛТД”, та передбачає встановлення відповідних обов»язків його керівника та працівників бухгалтерії:

1. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і на виконання пункту 4 статті 8 Закону про бухоблік встановити з 1 січня 2003 року в ТОВ “СЕТ ЛТД” таку форму організації бухгалтерського обліку:

1.1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер:

1.1.1.   Головний бухгалтер підприємства може мати заступника.

1.1.2. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджується окремим наказом керівника підприємства.

2. Встановити, що права й обов»язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухоблік, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями:

2.1. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону про бухоблік, головний бухгалтер підприємства:

2.1.1. Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлені строки фінансової звітності;

2.1.2. Організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

2.1.3. Бере участь в оформленні матеріалів, пов»язаних із недостачею та відшкодуванням втрат від недостачі, крадіжок і псування цінностей підприємства;

2.1.4. Розробляє та забезпечує дотримання єдиних організаційних та методичних основ ведення бухгалтерського обліку всіма структурними підрозділами підприємства.

2.2. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов»язковими до виконання усіма структурними підрозділами й всіма працівниками підприємства.

2.2.1. Цим наказом головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах, згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього наказу (варіант переліку викладений у додатку 1).

2.3. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником підприємства, призначеним на відповідну посаду власником(ми) підприємства, згідно з переліком питань, наведених у пункті 2.1 цього наказу.

2.3.1. За відсутності головного бухгалтера вищезазначені (див. п. 2.1 цього наказу) обов»язки та відповідальність покладаються на його першого заступника.

2.3.2. У разі відсутності з поважних причин і головного бухгалтера, і його першого заступника — на іншого працівника бухгалтерії, згідно з окремим письмовим розпорядженням керівника підприємства.

2.3.3. Відповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства.

3. Затвердити перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій (додаток 2 до наказу). Зразки підписів відповідних осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до відповідних структурних підрозділів.

3.1. Перелічені в додатку 2 особи наділяються правами та несуть всю повноту відповідальності за відповідність проведених операцій чинному законодавству та статуту підприємства, згідно з посадовими інструкціями.

4. Затвердити перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності (додаток 3 до наказу). Зразки підписів відповідних посадових осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до відповідних структурних підрозділів.

4.1. Перелічені в додатку 3 особи наділяються правами та несуть усю повноту відповідальності за відповідність здійснених операцій законодавчим актам та статуту підприємства, згідно з посадовими інструкціями та чинними законодавчими актами України.

5. Затвердити перелік посадових осіб, які складають звітність, за її призначенням згідно з вимогами Закону про бухоблік, національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку, звітності з обліку податків та платежів (додаток 4).

Зобов»язати згаданих посадових осіб, які включені до переліку, наведеного у додатку 4 до цього наказу, підписувати відповідні звіти підприємства.

5.1.Покласти на вказаних у додатку 4 осіб усю повноту відповідальності за якість підготовки й своєчасність подання такої звітності.

6. Затвердити правила й графік документообігу.

7. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, за зберігання документації в архіві та здавання відповідної документації до державного архіву покласти на заступника головного бухгалтера.

7.1. Видачу документації у тимчасове користування посадовим особам підприємства здійснювати за письмовим дозволом головного бухгалтера підприємства, а не працівникам підприємства з письмового розпорядження керівника підприємства;

7.2. Видачу документів стороннім особам здійснювати за письмовим дозволом керівника підприємства.

8. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію майна й фінансових зобов»язань, відповідно до статті 10 Закону про бухоблік та інших нормативних документів:

8.1. Інвентаризація активів і зобов»язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства, орієнтовно з 15 листопада до 1 грудня, в обов»язковому порядку. Точний час і порядок її проведення, відповідальні особи визначаються керівником підприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника;

8.2. У всіх інших випадках об»єкти й періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником підприємства на підставі чинного законодавства у міру необхідності. Час та перелік інвентаризації об»єктів визначаються окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.

8.3. Для проведення інвентаризаційної роботи (планових та незапланованих інвентаризацій активів та зобов»язань, списання основних засобів, малоцінки, інших матеріальних цінностей тощо) затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі: завідуючий виробництвом — голова комісії; старший бухгалтер — член комісії; менеджер з торгівлі — член комісії; бригалир — член комісії.

8.3.1. Права й обов»язки та завдання, які покладаються на членів постійно діючої інвентаризаційної комісії, визначені Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. №69 (далі — Інструкція 69).

8.3.2. Додатково до завдань, обумовлених Інструкцією 69, на постійно діючу інвентаризаційну комісію покладаються завдання: з визначення ефективності застосовуваних на підприємстві принципів, методів і процедур облікової політики; з проведення робіт щодо оцінки активів та зобов»язань; з розробки та затвердження пропозицій щодо їх зміни на наступний звітний рік, проведення внутрішнього контролю на підприємстві.

8.4. Для проведення раптової інвентаризації каси підприємства створити комісію у складі:

заступника головного бухгалтера — голова комісії;

менеджера з питань торгівлі — член комісії;

завідуючий виробництвом — член комісії.

8.5. Інвентаризація каси підприємства проводиться не рідше одного разу на місяць.

9. Загальну відповідальність за ведення податкового обліку покласти на заступника головного бухгалтера.

Закріпити за окремими працівниками бухгалтерії конкретні ланки обліку:

9.1. Виписування податкових накладних та ведення книг обліку продажу та придбання доручити бухгалтеру.

9.2. Ведення підрахунку валових доходів та валових витрат покласти на бухгалтера. Облік валових доходів та валових витрат здійснювати за окремими розрахунками у форматі діючої звітності про прибуток підприємства.

10. Відповідальність за недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації покласти на головного бухгалтера підприємства.

Починаючи з 1 січня 2002 року впровадити на підприємстві такі форми, методи, норми та процедури, які стосуються облікової політики підприємства.

11. Форма обліку:

Застосовувати на підприємстві комп»ютерну бухгалтерську програму «1С: Підприємство». Відповідальність за рівень відповідності реєстрів обліку, порядку й способу реєстрації й узагальнення інформації, передбачених цією комп»ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера підприємства

12. Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов»язань і господарських операцій підприємств і організацій (див. наказ МФ України №291 від 21.12.99 р.) робочий план рахунків із використанням рахунків першого, другого та третього порядку.

13.. Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 9 «Витрати виробництва» та рахунки класу 8 «Витрати за елементами».

13. Затвердити систему й форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю господарських операцій.

13.1. Для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно проводити аудиторські перевірки фінансової звітності незалежною аудиторською фірмою.

14. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підрозділами:

14.1. У бухгалтерії — у кількісно-сумовому вимірі;

14.2. На складах — у кількісному вираженні;

14.3. У цехах та на дільницях — у кількісному вимірі.

15. Використовувати на підприємстві таку методику бухгалтерського обліку:

15.1. До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 1000 грн.

15.1.1. Фактичні витрати на ремонт основних засобів включати до складу витрат виробництва;

15.1.2. Нарахування амортизації за основними засобами здійснювати прямолінійним методом;

15.1.3. Переоцінку основних засобів проводити, якщо їх залишкова вартість значно (більш як на 10 відсотків) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу;

15.1.4. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважати об»єкт основних засобів;

15.1.5. Ліквідаційну вартість об»єктів основних фондів не розраховувати та з метою амортизації прийняти рівною 0.

15.2. Термін використання нематеріальних активів визначати по кожному об»єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з:

15.2.1. Терміну використання подібних нематеріальних активів;

15.2.2. Передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо строків використання та інших факторів;

15.2.3. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом;

15.2.4. Здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок;

15.3. Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, вважати малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП):

15.3.1. Нарахування зносу за МШП здійснювати у розмірі 100 (сто) відсотків балансової вартості таких предметів при передачі їх зі складу в експлуатацію. Здійснювати обов»язкове ведення кількісного обліку таких предметів у розрізі матеріально відповідальних осіб до моменту їх повної ліквідації (списання з балансу);

15.4. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснювати залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з ПСБО 9 «Запаси»:

15.4.1. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати найменування запасів (альтернативний варіант — однорідна група);

15.4.2. Застосовувати періодичну систему оцінки запасів (альтернативний варіант — постійна система оцінки);

16. Затвердити перелік створюваних на підприємстві резервів (фондів) та порядок формування та витрачання коштів таких фондів.

17. На підприємстві застосовуються форми та системи оплати праці згідно з умовами, передбаченими колективним договором:

18. Відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання й видавання трудових книжок і виконавчих листів покласти на менеджера з кадрів.

19. Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до його виконання.

Керівник підприємства __________________  Е. Т. Скоробренко

(підпис)

З наказом ознайомлені: ________________________________________

(наводиться перелік та підписи відповідальних посадових осіб)

«Затверджено»

Керівник ТОВ “СЕТ ЛТД” _______________

(підпис, ПІБ)

ДОДАТОК 1
до наказу про облікову політику підприємства

Перелік первинних документів, зведених бухгалтерських документів, реєстрів бухгалтерського обліку, звітності, підписи керівника (або особи, яка ним уповноважена) та головного бухгалтера на яких необхідні для здійснення ними своїх посадових обов»язків та повного контролю за рухом активів, капіталу й зобов»язань підприємства

№ з/п

Код документа

Назва первинного документа

Наявність підпису

1

2

3

4

Облік банківських операцій

2

0401001

Платіжне доручення (додаток 2 до Інструкції)

так

3

0410012

Реєстр платіжних доручень №___ (додаток 5 до Інструкції)

так

4

0410002

Платіжна вимога-доручення (додаток 6 до Інструкції)

так

5

0401006

Розрахунковий чек (додаток 8 до Інструкції)

так

6

Ф. №896

Заява на отримання чекової книжки (додаток 10 до Інструкції)

так

7

0401007

Реєстр чеків №___ (додаток 16 до Інструкції)

так

8

немає

Заява про втрату чекової книжки (розрахункового чека) (додаток 18 до Інструкції)

так

9

0410003

Заява на акредитив (додаток 19 до Інструкції)

так

10

0410011

Реєстр документів за акредитивом №__ (додаток 20 до Інструкції)

так

11

0410010

Заява про відмову від акцепту №__ (додаток 26 до Інструкції)

так

12

0410007

Платіжна вимога (додаток 28 до Інструкції)

так

13

немає

Реєстр платіжних вимог №__(додаток 29 до Інструкції)

так

14

0410008

Інкасове доручення (розпорядження) (додаток 30 до Інструкції)

так

Облік касових операцій

15

немає

Касова заявка на ___ квартал

так

16

немає

Заявка-розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі порядку і строків здавання касової виручки (надходжень)

так

17

КО-1

Прибутковий касовий ордер

так

18

КО-2

Видатковий касовий ордер

так

19

КО-4

Касова книга

так

20

 

Заява про майнові вимоги до боржника на суму _______ грн

так

21

 

Заява про порушення справи

так

Облік основних засобів

22

ОЗ-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

так

23

ОЗ-2

Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об»єктів

так

24

ОЗ-14

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)

так

25

ОЗ-15

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)

так

26

ОЗ-16

Розрахунок амортизації по автотранспорту

так

Облік сировини і матеріалів

27

М-10

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

х

28

М-11

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

так

29

М-19

Матеріальний звіт

х

30

М-20

Накладна _____ №000000 на відпуск товарно-матеріальних цінностей серія

так

31

М-28

Лімітно-забірна картка №__

х

32

М-28а

Лімітно-забірна картка №__

так

Облік нафтопродуктів

33

Ф. №11-нп

Замовлення на доставку нафтопродуктів на _________ 2000 _ р. (додаток 11 до Інструкції)

так

34

Ф. №18-нп

Товарний балансовий звіт перекачувальних та наливних станцій (додаток 18 до Інструкції)

так

35

Ф. №30-нп

Розпорядження щодо проведення інвентаризації (додаток 30 до Інструкції)

так

Облік нарахування та виплати заробітної плати та інших соціальних виплат

36

П-49

Розрахунково-платіжна відомість

х

39

П-52

Розрахунок заробітної плати

х

40

П-53

Платіжна відомість

так

41

немає

Листок непрацездатності

так

Облік розрахунків із підзвітними особами

42

немає

Авансовий звіт

х

Облік бланків суворої звітності

43

СЗ-2

Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності (бланки суворої звітності)

так

44

№ М-2

Довіреність (додаток 1) (бланки суворої звітності)

так

45

№ М-26

Довіреність (додаток 4) (бланк суворої звітності)

так

Облік НТІ, бібліотечного обслуговування та книговидавництва

46

№НТІ-3

Картка користувача органу НТІ, НТБ, організації

так

Облік квиткового господарства

47

№КГ-10

Зведений звіт про продаж квитків (абонементів) №__ (додаток 10)

так

48

№КГ-5

Вимога-доручення №__ на відпуск зі складу квитків (абонементів) та їх комплектів для підготовки та реєстрації (додаток 5 до Інструкції)

так

Документи для обліку інших операцій

49

немає

Книга обліку придбання товарів (робіт, послуг)

так

50

немає

Книга обліку продажу товарiв (робiт, послуг)

так

51

немає

Зразок листка непрацездатності

так

52

ТК-1

Товарно-касова книга

так

Звітність з прибуткового податку з громадян

53

 

Довідка про перерахунок прибуткового податку з громадян за 200__ рік

так

54

Форма №3

Довідка (додаток 2 до Порядку проведення перерахунків прибуткового податку з сукупного доходу громадян за _ рік)

так

55

Форма №3

Довідка (додаток 3 до Інструкції про прибутковий податок з громадян)

так

56

Ф. №8-ДР

Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб

так

57

Форма №2

Довідка про суми нарахованого доходу і утриманого податку (додаток 2 до Інструкції)

так

58

 

Довідка про доходи

так

Документи, які стосуються наказу про облікову політику підприємства

59

 

Наказ про облікову політику

х

60

 

Додатки до наказу про облікову політику

х

61

Реєстри бухгалтерського обліку

62

 

Реєстри меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку:

х

63

 

Меморіальний ордер (за кожним синтетичним рахунком робочого плану рахунків, рахунки першого порядку)

х

64

 

Книга «Журнал — головна»

х

65

 

Реєстри спрощеної форми бухгалтерського обліку:

 

66

 

Книга обліку господарських операцій (за рахунками першого порядку)

х

67

 

Відомість обліку по синтетичних рахунках (за кожним синтетичним рахунком робочого плану рахунків, може поєднувати в собі синтетичний і аналітичний облік)

х

68

 

Відомість (шахова) за рахунками першого порядку

х

69

 

Оборотна відомість (за рахунками першого порядку)

х

70

 

Реєстри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку:

х

71

 

Журнал-ордер №__ за кредитом синтетичних рахунків (першого порядку)

х

72

 

Відомість №_ за дебетом рахунка (розміщена на зворотному боці журналу-ордеру грошових коштів)

х

73

 

Головна книга

х

Звітність

74

 

Фінансова

так

75

 

Податкова

так

Склав: заступник гол. бухгалтера   ________ (ПІБ)   

                                                              підпис                

Погоджено: завідуючий виробництвом ________ (ПІБ)  

                                                                      підпис

Погоджено: головний бухгалтер ________ (ПІБ)

                                                           підпис

Затверджено»

Керівник підприємства _____________________

(підпис, ПІБ)

ДОДАТОК 2
до наказу про облікову політику підприємства

Перелік посадових осіб, які наділяються правом видачі дозволу на проведення господарських операцій

№ з/п

Займана посада

1

2

1

Директор

2

Завідуючий виробництвом


Склав: _________ заступник головного бухгалтера

Погоджено: ___________ головний бухгалтер

підпис

підпис

«Затверджено»

Керівник підприємства ___________________

(підпис, ПІБ)

ДОДАТОК 3
до наказу про облікову політику підприємства

Перелік посадових осіб, які наділяються правами отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності та несуть всю повноту відповідальності за такі дії, згідно з посадовими інструкціями та чинними законодавчими актами України

№ з/п

Займана посада

1

2

1

Директор

2

Завідуючий виробництвом

3

Бригадир

4

Менеджер з питань торгівлі


Склав _________ заступник головного бухгалтера

Погоджено: ________ головний бухгалтер

підпис

підпис


«Затверджено»

Керівник підприємства _________________

(підпис, ПІБ)

ДОДАТОК 4
до наказу про облікову політику підприємства

Перелік посадових осіб, які складають, підписують звітність та несуть відповідальність за подання її за призначенням у встановлені законодавством строки

№ з/п

Види та назва звітності

Займана посада

1

2

3

1

Фінансова звітність

Головний бухгалтер

2

Статистична звітність

Головний бухгалтер 

3

Податкова звітність

Головний бухгалтер

4

Інша звітність

Головний бухгалтер

 

Погоджено: ________ головний бухгалтер

підпис

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.